Goudsche Courant, dinsdag 4 juli 1905

k Dinsdag 4 Juli 1005 44ste Jaargang Vrij Entree Diergaarde Rotterdam STOOMBOOTREDERIJ DË IJSSEL Zondag 2 Juli I90S Verirch iill GOlI 5 en 7 uur v m iOTTEBII I c y 30iiur o OTÖS mmm coirmt JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ho ft 9 ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advei tentiën tot 1 uur le8 inidd relttoon No 81 De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 j Afzonlerlijke Nömmers V IJ F CENTEN ZIE STROOBILLETTEN DB DIRECTIE ïliiiiriPiiffiii ïï Gffliffl Direoteuren Mr A W F MifcANGER en J DE WAARD 4 t anabrteuft uit verkrHi baar 4 100 respondenten ji Qouda li Heeren DORTLAKD en Co r w i i lerveer ËSSANEN öchAAÉfi W I OPGERICHT tM K fK C F Voedprtiaw r c met de xufverè n t e i I j t aitmuntenlie dool lioog eiwit en vetgehal B uuu uu B = k I voediijgswaarlb Mere lf lplo na I arlja lOOp S etjJaouaen MedmUea li ipestrijdm iHIgemee a BinnCDkoorts ik arfn eetlust pesiriiding van BloedarmoedeH Bliékzaoht Mal Igemeene Zwakte voortdurende Hoötdpyn en Oo p De Echte KINADIlït PEI S van Di DE VRU dr agen boileu op de roo le doos m n naam onder rp f sSs I flen lette daarop i l ijn overal verkrijgbaar a f l Ook rechtstreeks len franco van de fabriek legen inzending vai poslwiBsel a f 1 ChemlMhe Fabriek van H NANN NQ den Haagj Openbare Verkooping ie sOLUA op MAANDAG 3 JULI 1905 ties morgens to oil 11 r o n in liet Kofflohnis Haiimosie aun do Markt ten overstaan van ileu Notnri e G FORTUUN DROOGLEEVëR van No 1 Een Winkel en Woonlmis en ERF aan den Voorstal te Gouda Wgk B No 133 Verhaard tot den 1 Angastas 1906 aan den Heer J P Ekvbt voor 1200 per jaar Nos 2 en 3 Twee naast alkander op goeden stand golegon lum EN Emu mei atzonderlijke Bovenhuizen en een raime SCHUUR ol BERGPLAATS d aarachter aan den Bleekerssingel te Goqda Wijk R N03 2G7 2C7a 2ü7S on 2Gb Allen verliaard bö de week No 207 voor 11 90 en de overigen elk voor 12 Samen alzoo f 7 90 per week Nos 4 en 6 Twee naast elkander staafde HUIZEN en ERVEN aan do Smalle ZSde van de Karnemelksloot to Goada mot n daaraeUter W k R Nos 363 en 364 te araen groot 8 Aren 91 Centiaren Het Huis Wók K 364 met den Tuin ïjufr stond te aanvaarden liet Hnis Wgk K 4 is verliuard voor l 1 60 per week fi No 6 Een enkele jaren geleden gfbo d gemakkelijk ingericht Woonhuis en Etf aan do Smalle Z de der KarnemellAslodt te Goada naast do vorige perccelon WÜk K No 366 Verhaard fnj de we k voot 12 50 NoB 7 tot 9 Drie HUIZEN en ERVEN in de Lemdulsteeg Ie Goada WiJk Nos 107 175 en 177 Allen verhunrd b j de week on wel No 167 voor 90 cents en do beide overige elk voor I 110 No 10 Een HUIS en ERF in de Robaarsteeg to Goada W k M No 143 Verhaard bij do week voor l 1 10 Nos n tot 14 Vier HUIZEN en ERVEN aan de Singelstraat te Goada Wok V Nos 384 tot 387 Allen verhaatd bil de week elk voor f l CO No 15 Een good onderhoaden HUlh ERF en GROND in do Boelekade to Gonda Wp R No 126 Verhaard bij de week met inbegfipder waterleiding voor f 185 No 16 Een onlangs goed geboawd en goed ingericht HUIS en ERF en GROND daarachter in do P C Bothstr at te Gonda het eerste in die straat van al den Graaf Florisweg aan do rechter üde Wgk S No 107 Terstond te aanvaarden En No 17 en 18 Twee naast elkander liggende p rceelen BOUWGROND aan het water der Zengstraat te Gouda kadastraal bekend in Sectie C No 2861 groot 55 Iren en Sectie C No 2862 groot 56 Centiaren Terstond te aanvaarden Uo porceolen ün de laatste 3 werkdagen v66r den dag der verkooping van 10 tot d en op dien dag van 9 tot 11 uren 10 bezichtigen Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTUUN DROOGLEEVËR te Gonda VMOSTEH IIMOEBE Framboos bij mij Citroon en Sinaasappel kosten 95 € enl 60 cent por Flesch Citroen Kwast Framboos Grenadine J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA In het VERLICHTING MAGAZHN 51 De Avondsier Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zijn voorhanden de nieuwste modellen Gasglodliclitbranilers Jas lïleclra ISranders Hallons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gifterlje geëmailleerde HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindeluk mu EISERS GAsoiNs mmmu KOOKAPPARATEN Wandcoiiiforeii Salon Gaslalelljes on verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOON Aanlogger van Gas Water en Spreekbuizen Verkrijgbaar in flosschen 80 ets 71i et en f l za bil H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER 1 F AD RICHTER Co Eotterdaro Te Gouoi bij C LÜGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Citroen Frambozen Limonade Lemon Sq uasli Aanbevelend SLOTEIAKER G P P SOOS Tiendeweg 59 bericlit de ontvangst van eene prachtige collectie van de n i e u w s t o artikelen in ALBOID Vcrnikkelil en Vctzilïerd BrilUnDia llcUal liristal en Glaswerk gemonteerd met NIKKEL Messen Lepels Vorken en alle soorten Huishoudelijke Artikelen in gegalvaniseerd en geëmailleerd özer VERDER HANGLAMPEN STAANDE LAMPEN ENZ ENZ Inmaak BRANDEWIJN Aanbevelend SLOTEIAKER G 4e OEGELBESPELHTG in de Groote of St Janskerk op Dinsda r 4 Juli 190J des avonds T a nur door den Heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mej H BENTFORT VAN VALKENBURG Alt Rotterdam en de H H Dr S DE JONG Viool Gouda M J VAN UVEN Viola Utrecht en J K DE RAAF Violoncel Gouda Programma s tevens bewijzen van toegang ziJn tesjen totaling van 10 eint verkrijgbaar bij dét boekhandelaars J va jBENTüM ZOOk en bü den Koster SOCIËTEIT ONS QENOEOEN t Gt UDA 1 I Poppenteiitooiistell vrtn WOENSOAG 5 tot en niet ZONDAG 9 JULI DAGELIJKS van 11 tot S uur Pezo ver zameling b vat Poflwjp in de versohiHendej kleederdrachten v n bns landen vanjhet Buitenland Ook popisn gekleedals geschiedkundige personen lUs Jeanne d rc Napoleon I Maria Antoijiette Jacobwva n Beieren enz j i Ook een HINDEfi tPER I MER to i an de wijrfe grdolé met anjieke pmpen lmiubele 1 enz iffl k eze I verzamelinAnad ifl hot buitei Ihndj e e Ajusterdam flden ïUrech t enz ve e sondes J I i i EÏgTLÉE 30 ijien leden Cent I l I I r 1 1 HJJLStKAtMP Oude JerfeverJ Il Aanbevelend i Firma C Lourensj Tb eÏ 0ON No S EÈNieBEFOTVAHTlEE Ben wordt verzocht op t JIKIIh tclelt ii UIT HBT MiOVZUS VAK M lUVENSWAAY ZONEIN GORINCHEM Deze THEEËN worden atgeleperd in verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned ofu met vermelding van Nommer en Prys voorzien van oevenstaand Merk volgen de Wet gedeponeerd Zich tot de uitïoerin f van gejerde orders aanbevelende J O BIJL voorheen J BEEEBAART Lz VICHY EMSER KARLSBADER NATUURLIJKE BBONWATEREF Firma HERMAN ZOON T o uTT sijiisra W1LDBANDELA 4R 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 i Bevoelt zich beleefd aan voor de leveranie van alle soorten IJn WILD en GEVOGELTE voor extra Diners enz enz Verzending iranco oor geheel Nb DEBLAKD Vraag speciale prijscourant Gonda Druk van A BRINKMAN Z iBuiteujkHdscti Overzicht G eraal Llnjewitsj seint In den ochtendvan 129 Juni paakten de Japanners een linken voorwa8 tschen opmarsch Onze voorposten trokkêii terug Nadat wij versterkingen haiid gekregen trok de vijand nog denzeUden 4Wgen achteruit De Japanners rukten op vJn Nantsjansjensi tot Lokootsjanen van JoelaUtfi tot Wanhego i a Het eékader keerde gisteren terug zonder dg oorlogsac iiapen Georg Pobjedonossei Weita eil een torpedoboot Onmiddellijk ua aankomst werd aan boord van het admiraateehip Rotlplat on er voorzitterschap van vice adnijrifial Krieger een bespreking gehouden wiarop het stopzetten der Ecbeeusmacbincs volgde Den ülflcienan en matrozen die er om verzochten werd Verlol gegeven aan wal te gaan Gisteren is bevel gegeven aan die matrozen welke reservjiten zijn van de lichtingen van 1886 1899 een verlol voor twee maanden te geven Het pantsirschip Katharina II dat tot het oeleningseskader behoort en zich op do reede van Sebastopol bevond is ontwapend De stad is rustig Het pantserschip Georgy Pobjedonossof de Dvednadsat Apostolol één kruiser de torpedovernieler Kasarski en een aantal torpgdoboi n onder bevel van admiraal WiafnewskypWtrokken 28 Juni van Sebastopol naar Od ssa Een tweede aldeeling bestaande uit de lioiejclijpen Rostislaö en Sinope volgde den Suste onder bevel van admiraal Krieger Aangekomen op de reede van Odessa beval admiraal Krieger de Potemkin zich bij het eskader aan te sluiten Het antwoord luidde Wi verzoeken den opperbevelhebber aan boord te komen Eindelijk voerde Potemkin klaar voor het gevecht met vollen stoom voorbij het geheele eskader Het schip kwam zoo dicht voorbg dat men den bevelhebber herkende een man met zwaren baard in burgerkleeding Sommigen beweren zells aan boord ongeveer 30 personen in burgerkleeding te hebben gezien Admiraal Krieger liet het signaal geven Wi gaan naar Sebastopol Do Potemkin antwoordde Wij blijven hier Na ontvangen bevel antwoordde de commandant Qoezewitsj van de George Fobjedonoselt dat de machines defect waren Op het herhaald bevel WiJ varen paar FEUiLLETOX SISOCBTIB VAH DIV SCEISPSSAFiniN 82 Even voor het aanbreken van den dag w rd hij wakker van koude Die lange rust had hem goed gedaan Terstond kon h j zich alles herinneren en hjj zat een tijdlang itter te schreien Hij tond op en verliet het bosch Mijn arme Miquéle 1 stamelde hij en als een verschooning voor zich zelf voegde hiJ met een droevig glimlachje terstond ex bij Een oude gewoonte ZiJB oogleden waren zwaar de maag was zoo goed als leeg en hij zeil stram en stijf maar het meest hinderde hem toch een brandend gevoel op de borstAan eten dacht hij niet Waartoe ook F Hj wilde beproeven ol them niotjiogelijk zon zijn om weer in de stad te kymen Het duurde wel zeer lang maar bij vond toch zeil den weg Om hall ell was hjj weder bjj het gasthuia Evenals den vorigeu dag ging hij ook nu weder op bet paaltje zitten wachten De gasthnispoort werd geopend niet hét Sebastopol antwoordde de Pobjedonosof Wij blijven hier Het pantserschip ging naast de Poterakin leggen en eindelijk heesch de Pobjedonosoff het signaal Wij wenschen dat de officieren aan land gaan Dit was het laatste signaal dat het eskader biJ zijn vertrek naar Sebastopol zag Volgens een bericht van het eskader doodde de bemanning van de Potemkin op den weg van Tender naar Odessa op 28 Juni alle officieren op vyf na meestal werktuigkundige ingenieurs Aan boord van de Ptemkin bevonden ïich 300 fabrieksarbeiders arbeidersëedurendo de tioebelen in de haven voer de Potemkin naar Otsjakof om provisies te halen Men kan nu wel zonder overdrijving spreken van de revolutie in Rusland Elk bericht van dhar meldt een nieuwe uitbarsting van opgekropte woede De aanleiding is bijna altiji gering en staat veelal geheel op zichzelf do gevolgen zgn over il geljk Van E issische zijde wordt altijd nog beproefd de uitbarstingen voor te stellen als zuiver plaatselijk Te Warschau en Lodz heeten de Israëlieten de schuldigen te Sosnowice en Dombrowa zijn het de Polen te Saratow komen hongerige moesjiks in verZet in Transkaukasie moorden Armeniërs en Mahomedanen In de Oostzee provincidn laat ontevreden landvolk zioh van dea kansel den opstand prediken En nu zjjn in Odessa te Libau en te Kroonstad de matrozen aan het muiten geslagenWie zich een weinig op de hoogte heeft gesteld van de geschiedenis van Rusland in de laatste maanden begrijpt dat al deze plaatselijke nitbarstingen gevolgen zijn van een zelfde oorzaak Wel kan men niet spreken van een revolutie in West Buropeeschen zin De organisatie en de leiders ontbreken een vast doel is evenmin aan te wijzen En dan missen we in Rusland ook het element dat aan Europeesche omwentelingen eenigen glans verleende de geestdrift De Russische menigte is niet geestdriftig ze is alleen maar wanhopig Ze wil niet langer wachten op verbetering van den onhoudbaren toestand en slaat daarom in het wilde om zich heen Het zijn stuiptrekkingen maar ook stuipen kannen den dood geven Het heeft te Berlijn veel kwaad bloed gezet dat de Engelschen te Kaapstad geen gelegenheid laten voorbijgaan om valsche geruchten omtrent den gang van zaken in I Duitsch Zuidwest Afrika te verspreiden Het Ueine deurtje maar de dubbele deuren en er kwam een lijkkoest naar buiten met drie mannen er achter De menschen die daar toevallig in de nabijheid waren ontblootten het hoofd en zonder te weten waarom volgde J uprat hnn voorbeeld maar hij bleef zitten waar hg zat Er liep een hond langs hem heen een groote mooie witte hond met een paar goedige oogen Duprat haalde met een vriendelijk woord het lieve dier aan dat zijn pooten op zijn knieën legde en hem zoo innig vertrouwelijk aanzag dat Duprat er werkelijk van ontroerd werd Daar kwam de portier naar buiten om de vlengeldenren van de groote poort dicht te halen Smeekend zag Duprat hem aan en toen hj opstond liep de hond weer verder Zeg eens mijnheer begon Duprat zoudt ge mg vandaag niet even knnnen binnenlaten Ik heel hejsch niet bij haar te komen als ik haiu maar even op een alstand mag zien I Haar f Wie bedoel je nu eigenlijk mjn goede man Het meisje dat ik gisteren bier heb gebracht Ja toen ze al dood was I Ze wordt nu naar het kerkhol gebracht Dat s haar lijkstoet die daar gaat I bericht uit Kaapstad omtrent de overrompeling van Warmbad was verzonnen en reeds rae mnlen in den loop van den oorlog hebben de Engelsche berichtgevers op een voor Dnitschland zeer onaangename en partgdige wijze depêches van het oorlogstooneel de wereld ingezondenNo onlangs weer een bericht van een volslagen nederlaag welke de colonne Ven Kamptz zon hebben geleden waarbij zes kanonnen in handen van den vijand zouden zjn gevallen Daar is niets van aan Wel heeft een ernstig gevecht plaats gehad en zijn aan de zijde der Duitsoher 41 man gedood of gewond maar het gevecht eindigde met een volslagen vlucht van do Herero s Sedert eenigen tijd bestond te Berlijn reeds het verifpoeden dat de opstand der Herero s aangewakkerd was door de Engelsclie germanophoben in Z Afrika en thans wordt dat vermoeden bevestigd door de gastvrijheid waarmee aan de Kaap vluchtelingen uit de Hererolanden worden geherbergd Voegt men daarbg de stelselmatige verminking van elk Duitsch succes in een nederlaag dan is er wel reden voor de Duitschers oro deze germanophobie met een dergelijk gevoel tegen al wat Engelsch is te beantwoorden Het behoeft geen betoog dat by de onderhandelingen betreflende Marokko dit Ën gelsch Germaansché antagonisme ook al een rol speelt UiJt bovetmtftM le is ontleend aan en depêche uit Berl jn aan den Petit Bleu De clericale regeering heelt zich wat ver in zee gewaagd door de kabinets quaestie te stellen inzake de haven en vestingwerken van Antwerpen Nog in den loop van deze zitting zoo verklaarde de minister president De Smet de Naeyer toen moest de dubbele voordracht zonder wyziging aangenomen worden anders zou hij zjjn ambt neerleggen Dit uUiraatnm moge bewondering hebben gewekt zelfs bij politieke tegenstandors uitwerking had het volstrekt niet Behalve de clericale oppositiegroep bestrijden alle clericale bladen het ontwerp zoo heftig mogelijk met uitzondering alleen van het officieus Journal de Bruxelles en de Metropole van Antwerpen De straffe partijtacht is weg roept een Brus selsch correspondent uit het aanzien der regeoring is ondermijnd en wat de politieke verdeeldheid in het clericale kamp wel het scherpst kenmerkt het gezag van den partü paus Woeste wordt door de voornaamste partiiieiders en de clericale agrariërs snoode veracht In de geheime vereenigde zitting der beide Duprat bleel een oogenblik roerloos t Is goed ik dank u I stamelde hg toenEn hg zag nog even de Igkkoets die in het volgend oogenblik door een kromming van den weg aan zgn oog onttrokken werd VII Eensklaps hiel Duprat zich in zijn volle lengte op en begon te brallen als een razende Verschrikt bleven de voorbijgangers staan om te zien naar den ongelukkige en van allo kanten kwamen nieuwsgierigen er bg Gooi me met steenen riep hü nit Haal mij de oogen uit het hoofd Trap me dood 1 Waarop wacht go toch P En met nog grooter opgewondenheid Is er dan niemand die me wil doodslaan me wil doodmartelen f Ik heb een twee drie menschen vermoord zeg ik u Drie menschen om niets I Waarom wacht ge dan nog lomperds Duprat dacht na Men kon hem natuurlijk niet begrijpen Toen beproefde hjj ol hg het in t Spaansch kon zeggen En eindelijk Jelui wilt niet f t Is goed 1 Ik weet wd een plaats waar t den menschen een genot zal zgn om mg te doeden 1 En als een gejaagde begon hg te loepen te loepen naar het Noorden naar de richting van Frankrijk t Is een arme gek I dacht men en onder thaagtig voortloopen mompelde Duprat bg Kamers schijnen de minister president en de minister van Oorlog ook al hun welsprekendheid noodig te hebben gehad om het ent werp te redden van een mislukking vóór het in de openbare zitting komt De ontvangst vanwege de clericale vrienden was neer dan koel De gevrangdo vestingkredieten zouden de partij m de verkiezigen van het volgende jaar zeer veel kwaad doen en in teShnisch opzicht was zei men het regeel iugsvoorstel gebrekkig Het plan werd alleen gered door de op merking van den voorzitter der Kamer Sohollaert dat viel de regeering het parlement ontbonden zou moeten worden Deze bedreiging zegt de correspondent der Kblnische Ztg werkte als eeu bom want iedereen is overtuigd dat ingeval van nieuwe verkiezingen het clericale Belgische Kabinet den weg van het ministerie Kuyper zou moeten opgaan En zoo is het ontwerp voor de openbare zitting van 11 Juli op de agenda gebracht De Marokkaansche qnaestie is uit de wereld Frankrijk heeft in het honden van een conferentie toegestemd onder voorbehoud dat Puitschland zal bevestigen wat prins Billow reeds in een onderhoud met den Franschen gezant Bihourd heeft toegezegd Welke deze toezeggingen waren vertelt de Maün Prins BUlow gaf den geaent in hnn laatste onderhond uit eigen beweging de verzekering lo dat Frankrijk s toestemming tot de conferentie niet mag worden opgevat als een nederlaag der Fransche diplomatie en een overwinning der Duitsche doch eenvoudig is een gelukkige overeenstemming tusschon twee partyen die beiden evenzeer verlangend zijn langs vreedzamen weg op hoffeluke wjze een voorbijgaand verschil van meening op te lossen 2o dat Duitschland geen bezwaar zal maken om Frankruk s billgke wenschen betrelfende de veiligheid van de Algerijnsche grens en zyn voorrechten door zun aardrukskandige ligging te ondersteunenToen de heer Bihourd daarop opmerkte dat Frankrjk wel eens in de minderiieid kan zijn op de conferentie verklaarde prins Bülow met verwijzing naar het voorstel des Saltans dat geen besluit der conferentie bindend is wanneer het niet met algemeeno stemmen is genomen Daarop verklaarde de heer Bihourd dat Frankrgk in beginsel toostemde in de conferentie Zoo is Frankrijk zonder kleerscheuren be zich zeil Ja ja ik ga mjj uitleveren I En in zg n nek had hg een brandend kloppend gevoel dat hem deed verlangen naar het koude staal van den valbgl Dwaas bromde hg En dat is nog wel den dood ontvlucht I Hoe gelukkig zon ik niet zgn geweest te worden gegnillotineerd zonder iets te weten I Driedubbele dwaas I Een twee uur liep hij door den gansohon dag hiJ wist zells niet langs welke wegen maar toch altijd in een noordelijke richting Al voortgaande sprak hg overlaid alsol hij een tal van toehoorders had gehad hg deed vertrouwelijke mededeolingen aan de steenen die langs den we g btondeii opgestapeld en gal den boomen zijn weigemeenden raad Was dat krankzinnigheid f Misschien wel Maar toch in elk geval een beredeneerde we zonden haast zeggen een wg sgeerige krankzinnigheid De mensch mijn vrienden zeido hg om t kort te maken tot do onnadenkende vlinders de onverseiiillige sprinkhanen en de ipottonde vogels de mensch is een dier als andere dieren maar hü onderscheidt zich van zgnmedeschepselen door zgn vindingrijkheid om anderen en zichzelf ongelukkig te maken Doet niet als hij weest voorzichtig 1 En toon ging hg zju geval vertellen WoTiü vervolgd