Goudsche Courant, donderdag 6 juli 1905

tot het aanbreken van den dag öp 2 Juli Toen werden do Rassen toraggeslagen Hannc verliezen bedroegen meer dan 4 tO man de Japansche verliezen bedroegen 90 man Renter seint nit Petersborg dd i Juli Volgens een bericlit van bet Petersburgache Tclegraalagentscbap telegrapheerde Linjewitsj 3 Juli dat de vijand 30 Juni in de richting van Hailoentsjen tot aan het dorp liioe sjoekliedzy en naar de ongeveer 10 werbt benoorden Joelangts gelegen engte en het dorp Oangoctse oprukte daarna werd teruggeslagen en terugtrok naar zijne vroe gero stellingen waarby liy door Russische cavalerie weid vervolgdDen laten Juli vielen de Ru sischQ troepen den vüand aan die een stelling had bezet bji hot dorp Hanvanso ongeveer 10 werst ten Z van l iantsjoenpen Om 7 uur s avonds werden de versterkte stellingen na ren voorbereidend artilleriegevecht stormenderhand genomen de Uus sen vervolgden den vyand 3 werst ver en vernietigden een bataljon Japansche infanterie Reuter seint uit Petersburg dd 4 Juli De directie dor Poetilotwerken heelt een bekendmaking uitgevaardigd waarbij zü do Btakende arbeiders aanmaant morgen den arbeid to hervatten daar anders do fabriek zal worden gesloten De werken worden bewaakt door kozakken infanterie en politie te voet en te paard Naar men zegt zijn do arbeiders van de fabriek Laferrao heden ook in atukiiig gegaan Zooeven komt het olfl cieele bericht dat meer dan 25 000 arbei ders atakon In alle stadsgedeelten palronil loeron sterke afdeelingen intantcrio en Kozakken De ordo werd tot dusverre niet verstoord Do vrodes onderhandelaars begeven zich naar Washington Rusland droeg de onderhandelingen op aan graal Moerawjel den oudminister van justitie thans gezant te Rome Do nieuwe gezant te Washington baron Von Uosen znl als tweede gevolmachtigde van Rusland optreden Graaf Moerawjef hoeft zicli van Rome naar Petersburg begeven om zyn staf samen te stellen en zijn instructies te halen Japan heelt tot gevolmachtigden aangewezen baron Kamoora minister van buitonlandsche zaken en den gezant te Washington Takahira Japan vat de onderhandelingen zeer ernstig op Uit Newyork wordt gemold dat de regeoring te Tokio hü bet bekend maken van de keus der gevolmachtigden mededeelde dat de onderbandelaars volmacht hadden gekregen om een duurzaam vredesverdrag te sluiten en dat de onderhandelingen daarover mot don meeslen ernst zouden worden gevoerd Japan wees er in krachtige bewoordingen op dat de Keizer zyn toestemming niet geven wil voor oen soort proel conïerentie waarop do Japansche vertegenwoordigers de voorwaarden zouden mededeelen terwijl Rusland dun gologenlieid zou hebben om te beslissen of de conferentie zon worden voortgezet President Roosevelt nam hetzelfde standpunt in Hy zette uiteen dat slechts zoo de veiitegenwoordigors der beide mogendheden volkomen volmacht hebben om een deftnitioven vrede te sluiten de onderhandelingen tot een resultaat kunnen leiden Hij beeft daarom deze voorwaarde van Japan aan Rusland medegedeeld met het dringende verzoek om den Russischen onderhandelaars in dien geest volmacht te geven Volgens een Times boricht hee t president Roosevelt de benoeming van de ondorbandolaars afgewacht om opnieuw pogingen in hot werk te stellen voor het sluiten van een wapenstilstand Uit Petersburg wordt echter gemeld dat het onjuist is dat Oyama en Linjewitzj daarover reeds onderhandelen Rusland heelt wel aan Roosevelt gevraagd om oen wapenstilstand te bewerken maar Japan weigert daarop in te gaan tenzy Rusland zelf erom vraagt Naar aanleiding van het bericht dat de benoeming van lapan s en Rusland a gevolmachtigden by de vredesonderhandelingen nu definitief is wordt uit Ne v York gemeld dat van Japunschen kant byzonderlyk nadrnk gelegd ia op do opvatting dat de vertegenwoordigers volkomen gemachtigd zouden zun een vredesierdrag te sluiten en dat de onderhandelingen in volatrckt oprechten zin gevoerd zouden worden Ecnigo vertraging ia by de keus der vortcgenwooidigers onvermydolyk geweest Japan lieolt zoor beslist te verslaan gegeven dat de Keizer zyn vertegenwoordigers niet zou toestaan deel te nemen aan een voorloopige conlerentio waarin byv de Japansche regeoring haar definitieve eischon zou moeten bekend maken en de Russische daarna uog zou kunnen overwegen of ziJ op ien grondslag vorder zon onderhandelen of niet President Boojevelt nam een dergelijk standpunt in betoogende dat slechts indien de vertegenwoordigers een onbeperkte volmacht meekregen een duurzame vrede tot stand gebracht kon worden Om dit gedaan te krygen beeft Roosevelt dringende stappen gedaan te Petersburg en te kennen gegeven dat hy het standpunt der Japanners zeer doelmatig achtte In Frankrgk en Duitschland wordt het bericht dat door overeenstemming tuaschen do beide regeeringen een vreedzame oplossing der Marokkaansche qaaeslie mogelyk gowüideu ia met vreugde ontvangen Daar de beide landen niet alleen op het punt der conferentie doch ook over de hoofdpunten voor de conferentie eenstemmig zyn mag men aanaemcn zegt de Frankl Zig dat de quaestie goleidelyk en zonder moeilykhedcn uit de wereld zal worden geholpen De h igaro wyst er op dat de vredelievende oplossing door beide landen gewenscht werd In beide landen zullen er wellicht ontevredenen zyn maar dat zyn alleon zy die geen begrip hebben voor een eerlyko transactie zegt de Figaroj Deze uitingen gaven duidolyk aan in welken zin de pers zich uitspreekt Slechts de Kngelscho jingo pers poogtroet in het eten te doen De Duitscheoverwinning ligt den Engelscher onruststokers zwaar in de maag Do Daily Graphic die op dit punt een merkwaardige virtuositeit vertoont zegt dat Duitschland door uodreigingen en andere onbeschaamdheden Fnyikryk gedwongen heelt om toe te geven on lOurojia al hiervoor duur moeten boeten zegt bet blad Met klacht protesteert do Frankf Zeit togen Boortgelyke opvattirgen Dnitscbland heeft niet gedreigd zooals te Parys zeer wel bekend is Integendeel op verschillende belangrijke punten heelt Duitschland toegegoven alleen om tot een vreedzame oplossing te komen Duitschland erkent niet alleen Frankryks rechten voorvloeiende nit de gomecnschappelyke grens tusschen Marokko en Algiers maar ook in beginsel hot Franscho hervormingsplan voor Marokko Dat ij een concessie die voor Frankryk groote waarde heelt Van overwinnaars en overwonnenen ia geen sprake besluit do Frankl Ztg maar alloen van twee partyen die ernstig en hereidvaardig naar een goede oplossing zochten Ook de KAlniscbe Zeitung maakt uit hot debat over de interpellatie betrollende do spoorwegtarieven in bet Pruisische Huis van algevaardigden de gevolgtrekking dat do voorgeslolde hervorming in t algemeen daar een Binke moorderhoid zal vinden Terecht heelt Budde er nadruk op gelegd dat het plan grootendeels reeds door Maybach en Thielen ontworpen is en in hoofdtrekken overeenkomt met hetgeen uit handelskringen berhaaldoiyk verzocht was De minister heoft zich overigens laten leiden door hot beginsel vereenvoudiging der tarieven maar geen algomeene vorlaging daarvan hervorming maar geen nadeelig slot De Kölnische meent dan wel te mogen zeggen dat de schatkist inderdaad geen voordeel zal trokken bij de hervorming eerder moet de regeoring rekening houden mot de kans op zware verliezen waartegenover dan slechts het voordeel zal staan van gemeenschappelyke bedryfamiddelen een groote atap in de richting van volkomen eenheid van het apoorwegverkeer in Duitschland De voornaaraate bedenking van de Kölnische Zeitung betreft bet verkeer met aneltreinen vooral omdat bet begrip sneltrein niet scherp genoeg afgebakend ia Verspreide Berichten FsiNKEUK De Petit Parisien meent te weten dat men het inzake do regeling der Marokkaansche quaeatie eens geworden is over de volgende punten lo De integriteit van Marokko blyft bewaard 2o De Eouvei iiiniteit van den sultan ordt op geenerlei wyze geschonden 3o Allo tusschen Marokko en do Mogendheden gesloten verdragen of overeenkomsten blyvon van kracht 4o Aan hot Fransch Engelscho en het SpaanschFranscbe verdrag wordt niet getornd 5o Aan Frankryk worden met het oog op de gemeenschappelyke grens bijzondere rechten toegekend Italië De Belgische Gazette meldt dat by wijze van bezuiniging de paus besloten heeft het seminarie van het Vaiieaan op te heffen Deze inrichting die in 1637 door paus Urbanus VIII gesticht word tolt nu niet meer dan veertig leerlingen met bijna even zooveel proïessoren SPINJB Hat Madridsche blad Liberal publiceert een heftig booldartikel tegen den gezant te Parys Leen Castillo die het volmaakt eens is met Delcassé s politiek en d iaroin een gevaar kan opleveren voor de komende onderhandelingen Het blad zegt Wanneer hy niet begrypt dat hy vrywiMig zyn ontslag nemen moet dan moet men hem dit geven want Spanje moet volkomen vryheid van handelen hebben China Aan de Times wordt uit Peking bericht De quaestie der schadevergoedingen wegens de boxeropstanden ia op bevredigende w jze geregeld Allo mogendheden hebben do nota onderteekend in welko de voorstellen dio China op 26 October 1901 heelt gedaan worden aangenomen met de booldbepaling dat de schadeloosstelling als een goudscbuld in plaats van een zilverschuld te beschouwen zal zyn Iets wat iedereen betreft en speciaal U zelf Een bewoner van Maarssen geelt het onderstaande bericht ten nutte van anderen Wy boschoawen de bewoners van Maarssen als onze buren en dit gotnigschrift gegeven door een aldaar wonend persoon zal dus voor ona van belang zyn De Hoer C A JANSSEN wonende Merwedekanaal te Maarssen deelt ons mede Gedurende acht jaren heb ik aan een nierkwaal geleden Deze openbaarde zich door oen hevige pyn in de rechterzy onder de ribben en by de ruggegraat in liet smalle gedeelte van den rug Het was een loome tornoerdrukkcnde pijn die iemand droefgeestig stemde rayn enkels en polsen waren menigmaïfl opgezwollen en de urine was hooggeel gekleurd en liet een wit bezinksel na Ik had last van maagzuur en wat ik ook aanwendde ik kon niet tot beterschap geraken Myn aandacht werd getrokken door do goede berichten omtrent Foster s Rngpyn Nieren Pillen en ik bestelde een doosje De uitslag overtrol alle verwachting want reeds na twee dagen de pillen te hebbén gebruikt gevoelde ik reeds oen groote verlichting Mot den dag nam myn beterschap toe en reeds na het éérste doosje te hebben geëindigd gevoelde ik haast geen pyn meer Gaarne zal ik dit goede geneesmiddel aan oventneele lyders rocoramandeoren Ik oijdorgeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig u bet publiek te maken op elko wyze die U goeddunkt Do bovenstaande oprechte eenvoudige getuigenis bewyst dat wanneer de nieren aangetast zyn de rug zwak wordt do pyn komt voort uit do nieren die in het onderste gedeelte van den rug geplaatst zyn Pleisters en zalven kunnen deze pyn niet verhelpen daar ze de nieren welko de smart veroorzaken niet bereiken Foster s Rugpyn Nieren Pillen bereiken de nieren zèll en zyn een speciaal middel voor de nieren en blaas Verzeker ü dat men U de échte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geeft dezelfde die de Heer Janssen gehad heeft Zy zyn te Gouda verkrygbaar by de Heeron WOLFF Co Westhaven 10 Toezending geachiedt franco na ontvangst van postwissel ii I 1 75 voor één of f 10 voor zes doozen BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND In de gisteren geopende zomervergadering der Staten van Zuid Holland zyn goedgekeurd de geloofsbrieven van het nieuw benoemde lid voor Zoeterraeer baron van Pallandt die na beëediging zitting nam In handen werden gesteld van commiasiën bestaande uit de hb lo van Heematra Edersheim Havelaar Patijn en van Wichen de provinciale rekening over 1903 2o van de hoeren Evers van Wichen van Idsinga Kerstens v Ruyven van Vollenhovon van Weel en de Wilde de voorstellen betreffende de presentiegelden de bezoldigingen van Ged Staten en het personeel der provinciale grifüe de subsidieaanvragen voor vakscholen andere onder wysinrichtingon en het conservatorium te aGravenhage j Ho van de heeren de Bie van Pallandt van Eisenne den Houter Ruyach en vanStaveren de snbsidie aanvrage van de vereeniging tot bestryding van lupns te RMterdam zijnde de aubsidieverzoeken van de vereeniging tot bestrijding van tuberculosete Rotterdam en te a Grnvenhage en die van de werkinrichting van hulpbehoevende blinden te Rotterdam verzonden naar Ged Staten ten fine van preadvies n 4o van de heeren Korteweg van Briel Saaaen Hoogendijk van Namen Overwater van Ruys en v d Velde de algemeene regeling voor het subaidieeren door de provincie van land en tninboawcarsnssen de anbsidie aanvrage voor de rijkstninbonwwintorschool te Naald wyk en der Paardenfokkery 5o van de heeren van Dissel Gerretson Muller Patyn Pera Viaaer Voorhoeve van Wichen en Krap de regeling omtrent het Aar en Amstelkanaal de overneming der Alphensche brug DO van de heeren van der Straaten Paal van Dobben de Brayn v d Berg de Geer v d Pols en Fock het subsidievoorstel voor tramaanleg te Oudewater do subsidieaanvraag voor de dorpstraat te Bergachonhoek 7o on voor verbetering van den Lagen Rijndyk 8o van do heeren Kley Bilderbeek Verhoeven Visser en Krap het voorstel betreffende de bescbryving van de waterschappen enz alsmede hot reglement van den Zwyndrechtachen polder 9o van een apeciale commiaaie do vorachillende voorstellen tot wyziging van polderreglementen Het adres betreflende uitbreiding der grenzen van Dellt nader aan de orde worden gesteld Het rapport der commissie omtrent Delfland a boezemkaden werd voor kennisgeving aangenomen onder d ankbetuiging aan den provinciaalen hoofdingenieur Verschillende ni uwe adressen werden gorenvoyeerd naar Ged Staten o a de klacht over het aanleggen van stoombooten in de Gouwe en hot verzoek van Schuttovaer tot verlichting van bet Braaascmermeer De volgende vergadering ter behandeling der aan de orde gestelde punten is bepaald op 18 Juli om elf uur Aan de Staten was aangeboden eert ont werpbyzonder reglement van den polder Oud Herkingen In dat ontwerp wordt voorgesteld een nieuw artikel bepalende dat een besluit tot het vervreemden of bezwaren van inschryvingan in een der grootboeken van de Noderlandsche Schuld de goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeft Nadat deze voordracht was verzonden ontvingen Ged Staten van den agent van het ministerie van flnantiën directeur van de grootboeken dor Nationale Schuld de mededeoling dat het kapitaal van f 22 000 ingeschreven geweest in het 3 pCt grootboek der Nationale Schuld ten name van den poldor OudHerkingen op 27 Juni krachtens een bosluit van stemgerechtigde ingelanden dd 2 Juni jl van het hoofd der rekening is algeschrf en Het ontwerp Byzondor Reglement heeft in den poldor Oud Herkingen van 11 Mei tot 11 Juni 1 1 ter visie gelegen Terwyl dua do voordracht door Ged Staten aan de vergadering te doen bekend was zyn door den polder zonder Ged Staten daarvan eenig bericht te geven stappen gedaan om op de bealissing der Prov Staten vooruit te loepen Nadat het besluit van 2 Juni was opgevraagd met mededeeling van hetgeen was geschied ontvingen Gedep Staten by brief van 30 Juni nog slechts zoor onvolledige inlichtingen Uit dat bericht biykt dat voor het gerealiseerd bedrag pandbrieven van hypotheekbanken zouden worden gekocht doch welke werd niet medegedeeld en evenmin werd bericht hoe die pandbrieven bewaard zullen worden Uit het voorgevallene blykt dat tot behoud van het door de polders ten behoeve van den zeedyk van Oud Herkingonbyeengebracht kapitaal een dengdelyk preventief toezicht in het Byzondor Reglement van den polder neergelegd zal moeten wordeu In de onzekerheid waarin tied Staten nog verkeeren omtrent hetgeen is geschied en dus ook omtrent de maatregelen welke door hen in verband daarmede te nemen zyn kan evenwel de voordracht tot vaatstelling van een nieuw Byzondor Reglement voor den polder OudHerkingen in deze zitting niet behand ld worden Zy stellen daarom voor de voordracht aan het college te renvoyeeren Na een korte maar hevige ziekte is het pas gekozen Kamerlid voor Den Helder do heer C V Gerritsen overleden Gemengde Berichten Do resident van Falembang seinde 3 Juni naar Batavia Kolonne onder majoor Gaymans bereikte 25 Mei Rantau Pandjang Djoedjoehan on arresteerde daar twee bekende kwaadwilligen chetib Pemoentjak en panglima Galim laatstgenoemde by verzet onschadelyk gemaakt Op 28 Mei overviel sergeant Willema voorpoat bende raden Hamza by Oedjong Tandjong gevangen genomen één bendelid buit oen geweer on blanke wapenen Controleur Boven Batang Hari bereikte 28 Mei met dekking gewapende politiedienaren RantanPandjang en nam bestuur over Djoedjoehan voor zoover dat vroeger tot Djambi behoorde in handen Bevolking Djoedjoehan leverde haar geweren in Luitenant Groenhol werd gewond door val in eigen sabel Zaterdag was er op en om de Amsterdamsche Beurs heelwat beweging Er werd op de bekende wyze iemand afgedrongen een bezoeker van de Effectenbeurs over wiens compagnon V men niet goed te spreken was en aan wien zelf ook de toegang ontzegd was Door een groote opdringende menigte werd de man over de ruimte van de Koopmansbeura heen naar den uitgang voortgeduwd tot hy buiten stond Naby het seinhnia aan de Zaanatraat tegenover de Spaarndammerdwarsstraat teAmsterdam ontspoorde Zohdagavond de trein die 10 n 34 van het Constraalstation in de richting Haarlem vertrokken was De oorzaak was het te vroeg overhalen van een wisael Gelukkig gebenrden er geen peraoonlyke ongelukken Een ledige bagagewagen was omgevallen en drie waggona zaten in het zand Er konden daardoor geen treinen van het station vertrekken of nit de richting Haarlem binnenkomen Eerst s nachts om 3 uur was het verkeer herateld Heel wat Amsterdammers die den dag buiten geweest waren kwamen later te bed dan zo gedacht badden Een Amerikaanache millionair heeft in een hotel te Londen een diner gegeven dat f 24 000 gekoat heeft en toch waren er maar even twintig gaaten De binnenplaata van het hotel waa in een bassin veranderd waarin twee met goud versierde gondels dreven De muren rondom waren versierd en voor een deel bedekt met doeken waarop stadswyken uit VenetiS gefchilderd waren De gasten namen plaats op vergulde stoelen en in de andere gondel bevond zich een orkest en oen bekende tenor die alleen voor dezen avond I 3600 kreeg Do toegang tot het bassin en de trap naar den aanlegsteiger waren met roodo rozen on anjelieren versierd Gistermiddag heelt op de werken van het nieuwe station te Roozendaal een grondwerker zyne kostvrouw aan wie hy nog geld schuldig was voor kost met t achtereinde van de schop een slag tegen de borst gegeven waardoor de vrouw achterover viel en terstond een lyk was De dader heeft de vlucht genomen Men meldt uit den Haag Een weeajongen uit het weeshuis der Herv Gemeente ia gistermiddag bij het zwemmen in de Zwaaihaven alhier Verdronken boor een onbekende oorzaak zijn aan den Ringdyk van Haarlemmermeer by de Nieuwe Meer afgebrand het kantoor en het woonhuis van W T houthandelaar te Amsterdam soma verblyl houdende te Haarlemmermeer In hetlaatst van 1903 ia een daarby staande stoom hontzagery toebehoorende aan voornoemden W T mede door een onbekende oorzaakdoor brand vernield N R C Uit Hoogezand meldt men aan de N R Ct dat eergisteren een meisje van 22 jaren M v C in bet diep te Kalkwyk is verdronken Stadsnieuws GOUDA 5 Jnli 1906 De belangstelling gisteravond door een vry groot publiek der vierde Orgelbespeling bewezen was deze ten volle waardig vooral wat het instrumentale gedeelte aangaat De nummers voor orgel waren schoon en dit instrument in vereeniging met de strijkinstrumenten maakten een machtigen indruk die do toehoorders geheel meesleepten en hen zeker in vervoering gebracht zon hebben zoo het hiervoor do plaats geweest was Over mej Bontlort van Valkenburg is ons oordeel minder gnnstig Deze beschikt wel over een krachtig en zuiver geluid maar veel studie zal haar moeten maken zooihi wij haar gaarne wonschen te hooren In het laatste nnmmor was ziJ het best zeker wel omdat zo toon den moesten steun Tond in de begeleiding Aan de universiteit te Amsterdam is bevorderd tot doctor in do Staatswetenschap op proefschrift De landbonwgemeenten in Nederland mr L J Spamaay geboren te Oonda Gisteren brachten wy een bezoek aan de Tentoonstelling van poppen die van heden tot en mot Zondag gehouden wordt in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ona Genoegen wy kunnen niet anders dan iedere dame aanraden met de kindoren er heen te gaan Trok voor enkele jaren de poppententoonatelling die door de feestcommissie werd georganiseerd voel publiek deze tentoonstelling zal voorzeker nog meer bezoek hebben daar hier een pracht van poppen is tentoongesteld die haar weerga niet in Europa zal vinden De entree is zeer gering zoodat ieder in de gelegenheid ia een bezoek aan de tentoonatelling te brengen Te Lekkerkerk hoeft men s nachts van de boerenwoning van D Kapteyn 5 jonge ooievaars en by H de Jong Pz 2 ontvreemd Te Lekkerkerk brandde gisterochtend deboerdory van den heer K M al Do brandwas ontstaan doordat kindoren met lucifersspeelden by den hooiberg Alles is verzekerd do inboedel echter laag REEUWIJK Donderdagochtend geraakte het 5jarig dochtertje van J Slinger te water en werd bewusteloos opgehaald door A Verhoef Na het aanwenden van de voorachriiten voor drenkelingen welke op uitstekende wyze werden uitgevoerd door W v d Lecq Sr kwamen de levensgeesten weer terug Een der laatsten Te Reeuwijk overleed de oudstryder J J B Tamse drager van het Metalen Kruis in den ouderdom van 94 jaren Vlist Vrijdagavond ontlastte zich boven onze gemeente een zwaar onweder dat ruim een uur aanhield Te ruim vier nur werd er brand waargenomen op de holstede bewoond door J Neleman Dank zy het flink optreden der buren en het spoedig in werking stellen der kleine spuit werd de brand die reeds een groot gat in het dak bad gemaakt in zyn voortgang gestuit Assurantie dekt de schade NiEuwKRKERK u d IJsEi 3 JuH Do heer C van Leeuwen Ibier was minste inschrijver en wel voor f 4490 by do te Rotterdam door dykgrnaf en heemraden van den poldtr Prina Alexander gehouden aanbesteding van het maken van een steenen onderbouw voor eeno yzeren basculen brug over de ringvaart in de Nienwerkerksche laan alhier Beboaubaciit Tijdens hot hevige onweder dat Vrydagmiddag en Vrydagavond boven onze gemeente woedde is op verschillende plaatsen de bliksem ingeslagen zonder echter brand te veroorzaken By den bouwman G H alhier is een koe door den bliksem getrollen en gedood Amsterda n 4 Juli 1905 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Arasterdam zyn in de week geëindigd 4 Juli door tosschenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder courante londaen Aand Comraandit Vennootachap van Cappolle Co 105 pCt a Hertogenbossche Bank 91 My voor Gemeente Crediet Serie A IBÜ Frieach Groningsche Hypotheekbank 20 pCt gestort 200 Nederlandach Amerikaanache Land My volgestort 108 Pref aand Asahan Tabak My Silan 20 Aand Landbouw Mg Tjiseureuh 50 Gew aand Mynbouw My Keta hoen 120 Aand Exploratie Syndic Pagoeat 17 Societe Commerciale du Soudan Francais 116 Bandoengacho Kininefabr 132Vi My lot exploitatie van C G RommenhöUer sche Koolzuur en Zuurstofwerken 9 Noderlandsche Kaenoliet en Koolzuur Maatschappy 20 Watorgas My systeem Dr Kramers Aarts 12 Mij voor Meel en Broodfabrieken 81 Koninklijke weefgoedorenfa fabriek vb O T Stork Co 180 5 pCt Pref aand Utrechtsche Beetwortelsaikorlabriek 75 Aand Nedorlandache fabriek vanWerktuigen en SpoorwegMaterieel Serie A 86 Amaterd Rytuig My 80 3 pCt Oblig Noord HoUandsche Tramweg My 86 5 pCt Hyp Oblig Bouwgrond My Nieuwerachie 40 Aand Assurantie Mij tegen Brandschade en op het Leven de Nederlanden van 1845 f 330 Zuid HoUandsche My tot verzekering op het Leven on bö Ziekte 20 pCt gestort 2e Serie 50 pCt Tilbnrgache Waterleiding 20 My inclnsiol Dividend 1904 75 r Visschery My de Noordzee 9 Vlaardingsche Zeeviaschery My Dir Ary Dorsman 3 pCt Oblig Gemeente Bergen op Zoom 96 4 n 4 pCt Oblig Gemeente Zntphen I 500 99 Opr aand Mynbouw My Atjeh f 220 Holland Bank 65 Nederl Zuid Afrikaan Bche Hypotheekbank 600 Nederl Amerik Land Maatschappy 100 Javascho Cultuur My 75 Scrip V Aand Port Arthur Townsite Company 15 pCt Amsterdam 4 Juli 1905 Als nieuw ingekomen wüzigingen van Vraag en Aanbod in het Weekblad van de Coramiasiebank te Amsterdam vermelden wy ü de volgende londaen GEVRAAGD Aand Dordrechtache Onderlinge Credietvereeniging 150 pCt Coram Bankverg Plate Bos sevain Co 25 Surinaamscho Bank 145 n My tot exploitatie van de Johannes Kerkhovenpolder 2G Exploratie enjtliinbonw My Limba Kabila 3 Oblig Crediet en Handelaveroeni ging Banda 97 Aand Wilhelmina Veem Ollerto Amsterd Chininelabriek 100 Bandoengacho Kininelabr 132 Fransch HoUandsche Olie labrieken Oalve Dellt 132 Veenendaalsche Stoomspinnerij en Wevry 21 Flesschenlabriek Dellt vh Boers Co 21 Amsterd Boek on Steendrnkkory voorb Bllerraan Harms Co Ollerto Tweede My vap Grondbezit 60 My tot Exploitatie van het Bible Hotel 16 Woniog My te Amsterdam 48 Brand Assurantie My Mer curius 32 Verzekeringsbank Kosmos 300 Twee Veroenigdo Verzekering Maatscbappyen 92 Opr aand Javascho Cultuur Mij f 70 AANGEBODEN Aand Surinaainsche Bank 151 pCt Generale Hypotheekbank Bod Landbouw My Roi gga 100 Oblig Mynbouw My Bendisbcrg 70 Eerste Prei aand Oost Borneo Maatschappy 137 j Aand Koninklyke Weefgoederenfabriek vb ö T Stork en Co 179 My tot expl der Scheepsaloo pery v h Pc Rysdyk Bod My tot verhuring van Schuiten 60 Oblig Noord Friesche Locaal Spw Maatschappy 05 Aand Verzekeringsbank Kosmos 320 My V Assur Dificont enBeleening der Stad Rotterdam 190 Ongevaflen Verzekering My Fautm 102 Rotterdaïïische Levensverzekering en Voorschotbank 90 Twee Veroenigdo Verzeko Maatschappyen 102 My tot expl van Waterleidingen in Nederland 92 ïilburgscbo Waterleid My 72 Visschery My Kennemer land Bod Opr aand Amsterd Likw Kas Bod Holland Bank I 70 BEÏÏES VAU ROTTERDAM ZATERDAG 1 JULI L K ja K StaateteentTKjen PoBTuaAL Oblig Se Serie Ir 060 3 69 Oblig Se Serie Ir 2500 3 69 RosLAKD Iwang Dombr Obli gitien 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLuMuiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24 Hypotheek BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Paniib Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Woatlandache Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 newijzen van Deelgcr Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalache Hypb 4 100 Alg Hypothhr Eerste Ned Hypotheokbrielbank 4 99 Pandb HoUandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb God Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpoorujegUeningen Italië Oblig Zuid Italiaanache Spw My A H 367 Premieleeninqen buLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 ScheêpvaaH Maatachappijfin Aand HoUand GullStv My 35 Divergen My tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 ONTVANGEN een groot assortoment LlSl ENm andere genres WASGII€0$TIJMES en BLOVSEN worden tot veel verraindordo pry en aan geboden J Z y TAj r rA AffWf S £ fiffl £ J ai veiitkntii jn 1 Heden overleed na oen ko t 1 1 Ktondig lü en onze geliefde Ëctitgcno t 1 1 Vader Behuwd Groot en Overgro t 1 1 vader 1 1 JOHAN DAVID EMEIS 1 in den ouderdom van ruim 81 jaar 1 Uit aller naam 1 1 Wed C EMEIS 1 1 HORNB 1 1 Gouda 3 Juli 1906 1 Voor de vele blijken van deelneming ondervonden by het ovorlydon van onze Moedor on Grootmoedor betuigen wy onzen liartelyken dank Wed J van KRANENBURG Wakkke J VAN KRANENBURG t O TJTT ElLXniTG friLOHAXOKLAAU 18 Oostorstraat ROTTERDAM Telepboon latere No 2031 Bevoelt zich beleold aan voor de levcran cie van alle soorten HJn WILD en O IC VOOEL IB voor extra Diners enz enz Verzending Ir an co door geheel Nb DEHLANI Vraag speciale pryscourant Verkrygbaar in üesacben 50 ets 7 ct en I 1 2S by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AS KEU I F AD RICH l ER Co Rotterdam Te Gouoa by C LUGEP Apotheker Markt on by WOLFF Co Westhaven 198 Het beate ooechsdelvkete en g makkelyfcete poetamlddcl voor Heerea en vooral damea en Klnderschoenweclc Il de Appretunr van C M MUIIer 1 Ct J i Bwlln Beuth Str 14 Men lette goeil fULW op naam en fabriekamerk Varkryabav by Ha n WInkajiari In Iflhoanwerk galantarna raiariaa au ini Oaaaraal Oeaat hy W tardtmaaa Araliwa