Goudsche Courant, donderdag 6 juli 1905

Vrijdag 7 Juli 190 5 No 9765 44ste Jaargang Vrijzinnige Riesvereeniging GOUDA Goedgekeurd bij Kon Beslait van 3 Juni 1897 Staatsblad No 169 In de Vcr yadcring van 20 Juni i003 zijn lol Candidalen restold voor dt n liomoenleraad bij de a s verkiezing op VKIJD G 7 JULI 1903 DISTRICT I rJimvS I DISTRICT II p um n i VEKGEER aitr i DISTRICT III J ffl OOTHOVE VAK COOB anr N A VAOER REE die den Ki zers DRIMCEllU worden AANBEVOLEN I Het Bestnnr Dr H I lSSEIi DE SCHEPPEE Voomtter Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF me Voorzitler C 1 C HOOGENDIJK Seentari H E VAN DER ROER 2e Secrutarü y C VAN VEEN Az PenningmasUr H A O BRINKMAN O A VAN DER WANT Het Stembureau is open van 8 uur tot B uur ftOlDSCHE COIRAOT ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon n S3 AD VER TEN TIEN worden geplaatst van 1 5 reg els a nO Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden liei ekend naar plaatsruimte Inzending van Vdvertentiën tot 1 uur des inidd reletoou M 89 Üe Uitgave dezer Courant goschiedt dagelijks niet uitzondering an Zon en Fee stdagen De rija pev drie maanden i s 1 2 5 Iranco per post 1 70 Afzon lcrlijke Noniniers V I J F CENTEN I c Hecron tiü Tn het VEKLICHTING MAÖAZIJN De Avondsier Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 z n voorbanden de nieuwste modellen GAISORIIAAIEWTEM Gasgloeilichlbranders Gas Eleclra Urinders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Eoormo kenze gtfterlje geömailleerde HDISHOÜDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelgk BADEN wmi mmm mmwm KOOKAPPARATEN Wandcomrores Salon Gastaielljes on verder alles wat tot liet vak behoort Aanbevelend M M V LOON Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen de ooedkoopste i de meest pkact18che x DE mEEBT VOLLEDIQE f ilOilEBLAI EM ztjn beslist die der Firma WELUOni f THE LADIE3 JOVHUAL f met minstens drie gratis geknipte m patronen en een geklemde plaat THE ILL UKESSMAKBlt f I met een gratis geknipt patroon m THK HAXA tK OF CHILD k HENS li AHUlOKS f I Kindormodeh met vele gnitis go é knipte patronen VUAAOT Vw BoehhnntUliinr I Proelnummerx é Alle nvt ItOHtel JIoll Jiljvoegael è Van alle in deze bladen voorkomende A modellen z jn GEKNIPTE PATSONEN f I met Holl verklaring fr p p tegen S voornitbetaling van 1 0 fjü verkrijgbaar I bii MILLY SIMONS Den Hang ê Wie iukor iijn wü de EchtA Clkel Cacao t untvangeo teumbflseateld en na vale ruutaemuigen iu 4en handel gekomen ottdoi den naam dea oitviadeni Dr HiohaelU venratidigd ap de beste macUnea in het wereldberamile tabblieeemeat van Oet a StoU r rok t Keclen ladle At VQXeii kxm Btkel Cacao in vierkanten buasai I 1 028 Eikel Cacao h met melk gekookt ees langename gezande drink voor 4kI gelijkaeh gebruik een a 2 theriepeli tw t pceder Toor een kop Choooltto Ala goueeakracbtige drank by g nl m dierrhee atechta met water gafciuiken Verkrijgbaar bij de voomitmit H 1 Apotbelura na Prii VlE V K e M2 f 1 80 c aasi Q neraalv rt g iwooni g r mot Hadn lulius MatttnkM Iveistraat 1 I91 EENISBEFQT TAN TEEL Hm wnnit verzocht op t UKltK loletti ii UIT HftT M fliSUJN TAW M IUVt NSWAAYZüNK OOHINCHË Deie THKKEN worden afgele Krerd iu verzegelde pakjea van vt ftA itoee en een half en een Ned om MBK jMLmet vermelding van Nommer es JSkHQPi 8 voorzien van neveustaaui IBBBj fflg Merk volgens de Wet gedepo BHMh Zich tot de uïtvoerin van t eBS H eerde orders aanbevelend foorheen J BRKKBAAUT Lz Stoombootrederij DE IJSSEL Exlrci Vaart op ZONDAG 9 JULI 1905 vrij entree Middag Concert Diergaarde Vertrek van GOUDA 8 u vm ROTTERDAM 6 u iim ZIE STROOBILJETÏEN Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior Dniiven BorstlioningExtract DB lilUECTIE Benig helpend n n doendmiddel tegen verkoudheid astma keelpiin kink en alijmboest bronchitis n alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond rMUfilW 1 labrikanten gHtM H W VAWSCHAIK r Flacons vau 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Boningbloem Verkrü baar bfl Firma WOLfJP Co Westhaven im Gouda A LATES TBfJV Kleiweg E loO Gouda B H VAN MILD Veerstal B I26 te ffoudii A BOUMAN Mcordreeht PINK8E Nimmrterkad 1J 1 A N van ZESSEN Schaonlioven J Th TORKEN Botknop B v VrUK Oudmnicr A SCHEER fl ia cA P W V EDE Oudêwater K van d e HEIJDEN U Steuwük P v o S EK MoercapélU D v D STAR Waddingsvem Wed J HOLST Waddinamemim KOLKMAN Waddingnem P A ui GROOT Oudnmtr A d JONOH Oi fc J P KASTELEIN PoUlrotUrdam D BIKKER te Bauchop I WA nSCHUWIiVCl Laat U niet misleiden door l I S roo Het klooster Srtnc n PouJo 46 iybestaat nlet 4i Slroot vange vrMtmnr e £ 9 Onnavolgbaar ïijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze fn oUeverf nttchMaerAe f ortretlen i eiittare BogaerU Zö geren kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geeq imitaties voor de echte te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel B nOGABBTa 4b Co Agont voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bü wien modellfn ta bezichtigen zijn e i E9taalpo9tse tl ct merk ROOD KRUIS nit de fabriek vap Firma H SAHDEMANN te Zevenaar en Emmerik pannen d kroma Verkrijgbaar te Gouda b E ZANDVOORT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KHÜWFF GËËHKËTBf adres voor alle soorten SCHOEN WEÜÜ dan het NoorUuiil Schoen en l ainenoajwjn KLEIWEG E 30 tegenover de Kl wegsteeg Aanbevelend c Alle reparatito on aangemeten werk ftomda DhA m A RW MAN Zk Voor U verkio ïing van zes leden voor den Gemeenteraad op VRIJDAG 7 JULI bevelen wij met den nieesten aan lra K kan DISTRICT I aftr r Herman Fz e C W van de Velde DISTUICT U P Rond Fz en J Vergeer ftfeii DISTRICT III J M Noothoven van Qoor aitr eu N A van der Ree UuitenlaHdscb Uverzlcht De PetersbnrgBche Telcgraafagentuur verneemt Het ponSerschip Knias Potemkin is te Feodossia Kaffa in de Klim aangekomen de bemanning verlangt kolen en proviand en een geneesheer Zg verzocht aan het stedelijk bestuur dat haar voor een verblijf van een dag veiligheid zou worden gewaarborg De bemani ing van het pantsersehip Po temkin maakt de volgende verklaring bekend De beslissende strijd tegen de Russische regeering is begonnen Wij deelen dit mede aan alle vreemde mogendheden eu achten ons verplicht te verklaren dat wij volledigen waarborg geven voor de veiligheid van vreemde schepen die zich bevinden in de Zwarte Zee en in de niet Rassisclio havens van die zee Bij het ministerie van buitenlandsche zaken te Stockholm zjn telegrammen uit Petersburg ontvangen waarin met hot oog op do algemeene werkstaking der havenarbeiders in die stad aan de hier gevestigde reeders ontraden wordt vooreerst contracten voor vrachten naar Petersbnrg af te sluiten De Tsaar ontving gisteren een deputatie van de Adelsmaarschalken bestaande nit prins Troebetzkoi den maarschalk van Moskou en graaf Goedewit j dm maarschalk van Petersbnrg Zy overhandigden den Tsaar een Memorandum zooals dat op do ver FEVI LLETOX Ik ben de tweede zoon van een Engolsch gentleman van een aanzienlyk vermogen Mijn voornaam is Batilins Onzd familie is een van de oudste nit dezen omtrek Van vader azijde dagteekent zy van voor de tijden van Willem den Veroveraar van moedersz de is zij niet zooj nd maar is de stamboom edeler Behalve mgn endere broeder heb ik een zuster die jonger is dan ik Myn moeder stierf korten tijd nadat ziJ het leven aan haar jongste kind geschonken had Omstandigheden die later zullen vermeld worden hebben mg genoodzaakt afstand te doen van den naam mijns vaders Ik ben gedwongen geworden dien te verzwygen ten einde d eer daarvan te redden om dezelfde reden ontbond ik mtj er van dien hier medetedeelen Het zal na hoop ik van den baginne af aan worden begrepen waarom ik myn broeder en znater nooit anders dan bij hun gadering der maarschalken is vastgesteld en dat door 20 adelsmaarschalken geleckend is Daarin woidt de ernstige hoop uitge spreken op efii vredelievvindo oplossing der thans heerschciido crisis maar die kan alleen gevonden worden naar in het rauinoraiidom wordt uiteengezet zoo een volksvertegenwoordiging en de noodige hervormingen worden ingevoerd Wat deze eischou aangaat sluiten da vertegonwoordigers van den adel zich geheel aan bij de adtessep aangeboden door de vertegenwoordigers der sleden en do gedelegeerden der Zum vos De keizer hield in antwoord op do redevoering waarinedo prins ïroobelzlvüi dit adres aanbood een toü praak waarin liy ijii sympathie nitto met d n inhoud v ui het aires en teven de verwachliiig uit prak dat het üiitworp Boelyghin binnen enkele dagen aan zijn bekrachtiging zou worden onderworpen Of dit nu juist de bedoelirg van de adelamaarichalkeu is mag zeker worden belw ifeld Zy sluiten zich blijkens bun adres volkomen aan by de Zemtvo s en bg do stedelijke vertegenwoordigers Maar deze hebben onverholen hun afkeuring over het oiitwerpBoeiyghiii uitgesproken Het is on geveer een week geleden dat de 117 ver tegenwoordigers der groote steden te Moskou vergaderd een motie aaiinamon waarin go zpgd werd dat itoL oiitwerp Boelygliin in geen enkol opzicht beaiilwoordt aan de oisclien die de Ruisen stellen aan de gewenschto vertegenwoordiging Want liet oiitwerp Boelyghin geeft Rusland oen consultatieve vertegenwoordiging voor het grootste deel bestaande uit benoemde leden dus een lichaam waarin de bureaucratie den hoofdtoon voeren zal In den strijd tegen de bnre iocratio is dit parlement een onnut wapen En dat zien de adelsmaarschalken evengoed in als de Zemstvo vertegenwoordigers en de stedelyke besturen Voor een vertegenwoordiging naar htt plan Boelyghin zou wellicht bü wijze Tan overgangsmaatregel verleden jaar iets te zeggen geweest zyii Thans is liet te laat daarvoor Slechts eon constitutie mot een eonstitutioneele vertegenwoordiging kan do revolntie togenhonden Dinsdag is te Barrow van de werf der bekende firma Vickers Sons Maxiin te water gelaten het nieuwe Japansclie oorlogsschip Katori Begunstigd door prachtig weder had de plechtigheid plaats in tegenwoordigheid van prins en prinses Arisoegawa Op de werf waren oer 5000 genoodigden voornauien noem en waarom de naam myns vaders nergens in deze bladen voorkomt De geschiedenis van myn kindsheid en jeugd heeft weinig belangrijks niets tenminste dat ongewoon mag heeten Myn opvoeding was gclyk aan die van honderd andoren van myn stand Ik werd eerst op ean lagere school onderwazen on begaf iny daarop naar een hoogeschool ora te voltooien wat men een beschaafde opvoeding noemt Myn leven aan de akademie hoeft geen enkele aangename herinnering by my achtergelaten Ik merkte al spoedig dat pluim strykery daar zeer algemeen was tengevolge waarvan de meeste achting geschonken werd aan hen die op straat do meeste pracht in zyn kleeding aan tafej de meeste weelde in spys en drank vertoonde Men maakte my opmerkzaam op den geleerdstcn student aan da akademie iemand wiens gedrag allervoorbeeldigst was wiens kundigheden zeer uitgebreid waren maar die achteraf gezet werd Een oogenblik later wees men my den erfgenaam van een graafschap die by bet laatste examen niet geslaagd was en toch hoog bovan de andoren verheven werd al stond hy bij hen ook algemeen als een domoor bekend Ik was toen pas aan de akademie gekomen en gelnkgewenscbt met myn komst aan een eerwaardige kweekplaats van kennis en godsvrucht bijeeif aan den tegenoverliggonden oever warefc nog een 10 000 nioowsgierigen bijeengostitiorad Prins Arisoegawa hield een re le aan et door de scheepsbouwers aangeboden lancheon waarin hy er op wees dat de Kato i in den legenwoordigeu betreureiiswaarèigen oorlog geen dienst meer zou doen Maar hij hoopte dat 1101 schip een waarborg zou worden voor den toekonistigen vrede in de wateren van het Verre Oosten en het ook door Jï ickors Sons Maxim gebouwde vlag geschip van admiraal Togo de Mikasa waardig Prinses Arisoegawa kiecg een halssnoer van diamanten en andere edelge steeiiteu waaraan een model vandeKatoii Het nieuwe schip zal i kanonnen van Vl duim 1 van lü duim on 1IJ andere stukken diMgen Ket panisor is 9 Eiigelsclie duimen dik De sneUioid zal IS i knoop bedragen Er is een veldslag geleverd aan de Algeru ischilarokkaanschn grens een veldslag tussi en de troepen van den Sultan van iMari kko ea die van den pretendent Wy hebben een jonge poes en een jonge kraai gekend die samen opgroeiden in een stadstuin Die beide dieren konden het volstrekt niet samen vinden het was een aanhoudende oorlog Wij zgn er echter nooit in geslaagd te zien dat liet oeiie beest liet andere kwaad deed Zy zaten elkaar alleen Tfmfffachteriia Als Hans Ka de poes zag kwam hy diiitig pikkende m klapwiekende naar haai toestappen en poe week bang achteruit Maar als poes een tydlang was terug geweken begon liaar eergevoel te werken plot eling zette zy een hoogoil ing en begon geweldig te blazen Hans Ka stond stil in do war door dat vertoon van moed 011 dan ging hot tweetal iu tegengestelde richting don tnin weer düor De kraai met kleine vlugge sprongetjes achteruit huppelend telkens met de gekortwiekte vleugels kbippend en voorzichtig pikkend oin poes op een afstand te honden Poes met den buik langs den grond en vuur schietende oogen met groote passen beurtelings haar genagelde klanwon ver vooruit stekend totdat Hans Ka vond dat het eindolyk genoeg was en die weer zoo dreigend met do vleugels ging klapperen dat poes het veiliger vond weer terug te trekken Dit spelletjo spelen do troepen van den pretendent en die van don Sultan van Marokko in Afrika Hot is een volledige veldslag geweest Infanterie ruitery zelfs oen kanon kwam er by te pas De pretendent begon De troepi n van den Sultaa antwoordden met krijgsmnziek en gewoerschotou Kr moeten buitengewoon veel patronen bij ver Ho algemeen en allodaagscti zulke dingen ook wezen mogen maak ik toch van dezo omstandigheid by myn ko nst aan do hoogescliool gewag omdat daardoor de oersto grond gelegd werd om myn vertrouwen in de instelling waaraan ik verbonden was te verminderen Ik kwam er dan ook spoedig toe om de universiteit waar ik gevormd moest worden als een soort van noodzakolyk kwaad te beschouwen waai aan ik mij slechts geduldig had te onderworpen Ik legde niy dan ook op geen byzoiider studievak toe Ik besludeeide slechts de litteratuur van Eraiikryk Italië en Duitschland deed juist genoeg keunis op om een wetenscliap pelyken graad te erlangen en verliet daarop do akademie met den naam dat ik weinig uitgevoerd en ingetogen geleefd bad Toen ik tehuis gekomen was werd het noodig geoordeeld dat ik pogihgeii aanwendde om eenigü betrekking te verkrygen daar ik lie jongste zoon was en niets van de grond eigendommen der familie kon erven dan alleen in geval inyn broeder zonder kinderen stierf Myn vader had oenige winstgevende betrekkingen te begeven en stond op een goeden voet met meer dan één lid der regeering De kerk hot leger de zeemacht en in de laatste plaats de balie werden iny aangeboden om daaruit een keus te doan Ik koos bet laatste schoten zi n Ein lelijk week do cavalerie des Sultans terug al vechtende op den voet gevolgd door het vyandelyke leger maar toen kwam de infanterie van den Sultan uit een liinderhiag te voorschijn en de opinarsch van den pietendent was gestuit Zij slondon even bosluitelooa en toen trokken zy terug tot zy zich vereeiiigd hadden oin hot punt waar liun kanon was opgesteld Toen word de aanval van des Sultans troepen natunrlyk gestaakt De kanonnen hebben daarna op groüten afstand verscheiden schoten gelosr zoodal het de hoole Sahar i overklonk Do veldslag heeft aan beide kanten liet leven gekost aan 3 of 4 man Sedert wy in OostAzie verwond zijn inet veldslagen van tienduizenden düüden eu in de straten van do Russische steden do lyken het verkeer belemmeren lachen wi om zulke veldslagen Een veldslag van diio of vier dooden hot is smadelyk I Uit l retoria wordt gemeld dat lord Selboine gisteren een deputatie ontving van den liond Het Volk en van de vorantwoordolyke regeoringsparty Dezo heeron kwamen by den nieuwen gouverneur protested en togen de bepaling dat aan de Engelsche troepen het stemrecht veileoud wordt Zy wezen er op dat dit eon allerzonderlingste opvatting is die in geen enkel land wordt golililitigd muu dis zeker niet knu worden toegepast in een land als Transvaal De Engelsche regeeringzou dan door het zenden van tioepen of hot brengen van wijzigingen in de gainizoensverdoeling den grootsten invloed kunnen oefenen op de samenstplling der vertegeiiwooidiguig Loid Selborne verkliuide dat hy de wet niet had gemaakt en haar moest toepassen zooals hij haar gevonden had Wat nu betreft liet stemrecht der militairen meende do gouverneur dat hierover oen uitspraak van het liof kan worden uitgelokt Maar luj meent dat het aantal militairen voldom Ie aan do wellelyke bepalingen gering zal we en ci dat het niet zoo gemakkelijk zal zyii door wyziging in do troopenstorkte invloed op de keuze te oefenen Do gedelegeerden hadden nog enkele andere bezwaren tegen do kieswet maar ook daarop kon Lord Selborne niet ingaan Uy wil die wel aan de regeeiing mededeolen echter zonder hoop op spoedige w ziging van het vastgestelde reglement Na een langduiig levendig debat in het Engelsche Ijagorliuis werd een door minister Baltour voorgestelde motie bepalende dat Myn vader scheen een weinig verwonderd over myn kens te zyn doch hy maakte er geen aanmeiking op behalve dat hy my eenvoudig zeide niet te vergeten dat de balio de beste weg was om in het parlement te komen Het was echter inyn streven niet om my een naam in het parlement maai in do lettel kunde te maken Ik was reeds in den moeielyken maar loemvollon dienst der pen getreden en was vast besloten daarin te blyven Het ambt dat my do meeste gelegenheid bood om myn voornemen te volbrengen was d itgene waaraan ik gereedolyk de vooikeur gaf Zoo koos ik dan de balie Op die wyzo trad ik ouder do schoonste vooruil zichten het werkelyk leven in Ofschoon ik de jongste zoon was wist ik dat het vermogen myns vaders buiten en behalve zyn grondbczittingen mij een onafhankeiyk bestaan ver boven myn behoeften verzekerde Ik had geen buitenspurige gewoonten geen begeerten die ik niet kon bevredigen zoodra zij in iny oprezen geen zorgen of bekommeren van eenigcn aard Ik kon myn ambt waai nemen of niet al dat ik verkoos Ik kon my geheel en onverdeeld aan do letterkundö wyden daar ik wist dat het strydperk van den rOem voor my in geen geval een stryd voor brood zou wezen Wordt verootgd