Goudsche Courant, vrijdag 7 juli 1905

l i tf lS 44ste Jaargang Zaterdag 8 Juli 1005 o 97 6 VERIQEZING fiEMEElURAAD Terwijl van anli rev zijde uu zij den slag verloren hebben aanmerking wordt gemaakt op de wijze waarop de vrijzinnigen strijden verdient het de aandacht dat de heeren BLAZEI DEKCRSEIN en JONGENBURGER zich zelf aanbevelen als candidaten voor den Gemeenteraad zie Dagblad van Gouda van 5 Juli Wat zijn dat voor manieren mwmi mium JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleloon o ï ADVERTENTIEN worden g epLiatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iiiiil l R relelo u i 83 Ue Uitga e dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN T 0 UTT E XjI3srC3 WlLOBAHbELAAR 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Bevoelt zich beleefd ann voor de leveran cie van alle soorten fijn WILD en OE VOQELTE voor eitra Diners enz enz Verzendipg franco door geheel N BEEtAND Vraag speciale prijsconrant Zenuw en Uaatrlijders wordt nit overtuiging sis een werkeljke hnlp m den nood het boek I3a a d gr© ver aanbevolen Na ontvangst van adivsper briefkkartworlt d t boekje franco per post toegemnden door BLOKPOBL 8 Roekh Zaltboramel Goad Dnilc Tan A BRINKMAN Zn DPENBAREJiEKOQPINB Do Notaris 11 OUOKNKNDAAh If Gouda Ih voornemens op ItÊiianilug 13 Juli tQ03 dus voormidda s ff uuf iit liet Hotel 1 K Z i m aan de Markl te Gouda in liet openbaar in ééne mltUuii U veilen en tl vcrkoopen Mo I Ken onlangs goliecl gorestanrecid i n Roed onderhouden IIËEKENIIUIS met SCHUUH I IJIN tn KHK aan den Kluwoelenningel wgk 1 no 710 te Oonda lencnovor het Huutinansplantsoen kad sectie A no F 77 Kroot 9 1 91 f 1 2 Ken op den besten stand staand Winkelhuis waaiin do IKIIil OGKM MiICKI I i nitgooeiond Ol KN I I VATS en KW a in den Korten Tiendewoff w k 1 no 04 te Gouda kad seetie t iio 13ÜH uroüt Ut r Ito a Een Huis en Erf Md de knife daareoor in de Derde of KlutKenuarskade to Gouda wyk R no 42U kad seetie A nos 2 177 en iC i7 Ie zamen groot Tö e 1 Verhuurd per week voor f 1 50 Betaaldag en aanvaarding 1 Heptemlier 190 of vroeger To boïichtigen perceel 1 Donderdag en Vrydag 13 en 14 Jnli van 2 4 uur en op den dag der voi kooping van 9 11 uur de overige perceeleu diie weikdageii vóór de verkooping van 10 VI en van 2 4 uuren op den dag der verkooping van J 11 uur Nadere inlielitiiigen geeft genoemde No taii GROK NKNDAAl te Gouda GEEI BETEE udies uoi ullc soorten sciioi i vvi hiv dan het oiiiiliiriiliaiiLM li Mii ii i ii L iarzi iiiiMij i ijii KLKIWK K JO Aanbt Vf lfiiil l SMITS A41c repAratien en aangemeten werk Vrijzinnige Kiesvereeniging GOUDA floedgekemd bu Kon Besluit van 30 Juni 1897 Staatsblad No 169 In do Vorjjadoring van 20 Juni IJ OJj zijn lol Candidalon fosleld voor don iiemooiiloraa l hij de a s vorkiezin j op VKI II G 7 Jl LI 190 DlSTIiK r I i WITTE VA DE VEEWE i DISTKKJT H l o llooron l R0 h i mmm DISTRICT ni De llccron i M OTIIIIVEK VAK iOOIt ri A VA KEK KEE die den lEiezers DRII K wordon AXUEVOLEN I Het Bestuur Dr H IJSSEL DE SCHEPPER Vooriimr Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF xnce Vomüler V 7 C HOOÖKNDIJK Stcretari H E VAN DER ROER 2e Stcr tari4 C VAN VEEN Az Pemmi meeiUr H A C BRINKMAN O A VAN DER WANT Het Stembureau is open van 8 uur tot 5 uur Stoombootrederij DE IJSSEL Extra Vaart op ZONDAG 9 JULI 1905 vrij entree Middag Concert Diergaarde Vertrek van ÜOUUA 8 u vni ROTTERDAM 6 u Jxta ZIE STROOBÏUETTEN DE DIRECTIE ADVEETENTIÜN in alle Couranten worden aang enomen door het A iverleull Bure u vao A BKINKMAN ZOON UuIleDlasdscti Overzicbl Wat in de Zwarte Zee gebeurt is wel het merkwaaidigste wat men zich denken kan Een paar schepen van de Russische marine door revolutionairen aangevoerd terrorisceron de geheele kust En de Russische vloot die tegen de Japanners niet opgewassen bleek schijnt ook niet in staat tegen de Kniaz Potemkin op te treden De berichten in de laatste dagen uit die streken ontvangen geven eenig denkbeeld van den onhoudhaien toestand die er beeischt en die slechts een symptoon is van den geest die in geheel Rusland begint te ontwaken De Rassische Zwarte Zeevloot is niet het beste gedeelte van de Russische marine Schepen en bewapening z n met lu overeenatemming met de moderne eischen De ofü eieren behooren tot de soort die in andere zeemachten zoo spoedig mogelok worden geloosd Want wegens de sluiting der Dardanellen voor oorlogsschepen van alle naties ia de Zwarte Zeevloot eigeoltjk een onnut ding geworden De poging om een paar kraiseis onder valsche vlag door den Bosporus en het Suez kanaal te smokkelen heeft in Eoropa en voornamel k in Engeland zulke krachtige protesten uitgelokt dat de IKBBsiscbe regeering die niet durfde herhalen De bemnnmng an d sehtpen der Zwart Zeevloot is gebleken zeer oinwentelingsgezind te zyn en de olficieien gedioegen zich tegenover hunne manschappen als wilden Een klacht over de qualiteit van het verstrekte voeding door een matroos van do Potemkin by den commandant ingebracht word beantwooid met een revolverschot dat den klager ontzield neervelde Dit werd de aanleiding tot een moiter i die eindigde met het dooden van de officieren en zoo kwam het schip in handen der opstandelingen Het eskader uit Sebastopol onder viceadmiraal Krieger werd uitgezonden om de Potemkin op te brengen doch dit mislukte Waarscbcnlyk was de stemming onder de bemanning der andere schepen van zyn eskader niet van dien aard dat hy veel durfde ondernemen Men zon dit afleiden uit het gebeurde met de George Pobjedonostzef en met een der torpedobooten Hoe het ook z admiraal Krieger keerde onverrichter zake naar Sebastopol terug en de Potemkin heeft nu in een proclamatie die te Feodosia ia verspreid den oorlog verklaard aan de Eassiache regeering V Op bevel van de autoriteiten verlaten de FEV I LLETO X 2 De zonneachgn van den morgen mgns levens was voor mg een zonneschijn door geen nkele wolk verduisterd Ik zon hier een poging kunnen wa en om mgn karakter zooals het in dien tijd was te Echetsen Doch wie kan zeggen ik zal de diepte van myn eigene gebreken peilen en de hoogte ran mijn eenige dengden melen P Wil knnnen ons zelven kennen noch beoorfleelen anderen mogen ons beoordeelen maar kunnen ons niet kennen God alloen oordeelt en kent ons tevens Laat mijn karakter Toor zoover eenig menschelgk karakter zich ep deze wereld in zgn ware gedaante kan Tcrtoonen nit mgn handelingen blijken als iV het eenige belangrijke voorval nit mijn leven beschrgl dat den grondslag van dit verhaal uitmaakt Ondertusschen is betnoodig dat ik vooraf het een en ander meedeel omtrent de leden signer familie Twee daarnn zullen ten minste een belangrijken invloed oefenen op den loop der gebeurtenissen van dit verhaal Ik doe geen poging om linn inwoners de stad Feodosia Slechts de troepen en de ambtenaren bijven achter Men verwacht dat de Potemkin hedenavond de stad beschieten zal Gisterochtend omstreeks 9 uur naderde een boot van de Potemkin de kust Ze werd met geweervnnr ontvangen 2 man werden gedood zeven wierpen zich in zee maar werden gered Do torpedoboot die de Potemkin begeleidt loste een schot op de stad Het pantserschip verwgderdo zich tegen 12 nor nit de haven maar bleef in de buurt kruisen Het schot van de torpedoboot vloog over de stad heen In do stad is de staal van beleg afgekondigd De Kniaz Potemkin wordt gecommandeerd door een uit 7 personen bestaande commissie aan wier hoofd een loods der reserve bi de oorlogsmarinc staat genaamd Alexejef de namen der anderen zijn onbekend De wachten worden geregeld bezet tiet geschut bevindt zich in uitstekenden toestand munitie is in voldoende hoeveelheid voorhanden zelfs voor oefeningsdoeleindon de bemanning van het schip is 750 man sterk die van de torpedoboot 15 Onder de officieren aan den wal loopt het gerucht dat onder de matrozen zich een aantal afgezette adelborsten bevinden die gevangen worden gehouden De terugtrekking der militaire cordons en het wegnemen der bivakken op de pleinen van Odessa geven do ttad langzauierhand haar gewone voorkomen terug Maar met dat al is het er nog niet pluis Dinsdagavond zijn er nog 35 personen gedood De verwijdering der troepen is geschied op last van den gouverneur generaal de reden is niet te zoeken in do overtuiging van dezen dignitaris dat de orde verder verzekerd is maar in gemis aan vertrouwen in de gehoorzaamheid der militaire macht Er valt hier en daar verslapping der discipline op te merken Te Nikolajef en Sewastopol gist het nog In de arsen ilen en dokken is het volk uog de baas In laatstgenoemde haven zgn Dinsdag 13 personen gedood De cijfers van de slachtingen onder het volk aangericht door de militaire macht loepen zeer sterk uiteen Sprak de correspondent van de Standard tergisteren van 7üOO man alleen te Odessa Central News stelt het nu weer op 5000 Maar daargelaten de juistheid an het eene of het andere getal dat er verschiikkelok veel menBchen ztjn omgebracht staat in elk geval vast Op het platteland is het al niet beter In het gouvernement Cherson waar graan karakters te beoordeelen ik beschrgf ze slechts zooals zij rag voorgekomen zgn of ik dit naar waarheid doe kan ik zelf niet eggen II Ik heb mijn vader altgd beschouwd ik spreek over hem in den verleden tgd omdat wij nu voor immer van elkander gescheiden zijn omdat hjj voortaan even goed dood voor mij is als had het graf hem in zgn schoot opgenomen ik heb mijn vader altgd beschouwd als den hoogmoedigsten man dien ik ooit gekend heb als den hoogmoedigsten man van wien ik ooit gehoord heb Hij bezat niet dien gewonen hoogmoed dien men gemeenlijk acht te bestaan in een stgve statige houding in een stroeve uitdrnkking van het gelaat in oen gedwongen en afgemeten toon in geijkte gesprekken ter verachting van armoede en bedelaars en onsamenhangende snoeverij op stand en geboorte De hoogmoed mijns vaders werd door niets van dat alles gekenmerkt Het was die nauw merkbare aangeboren hoogmoed dien alleen de nauwkeurigste opmerkzaamheid kan ontdekken dien gewone opmerkera ten minste in geen geval kunnen gewaar worden Wie die hem gadesloeg als hg mot een der pachters van zijn landerijen in gesprek vaa wie die de manier zag waarop hfj zijn Bcharen zgn geplunderd en verbrand moeten oa 700 inensclien gedood zyn De gruwelen der B ransche revolutie worden bgna geëvenaard wat moet liet worden als eens de omwenteling in heel het reusachtige Russische r jk zou uitbreken f Reuter seint ui Petersburg dd G Juli Lir witsj meldt Volgens nadere berichten ovet het gevecht bQ Sanvaitse begon de strttd te i uur s ochtends een onzer colon noft geraakte te ver weg kreeg bevel zich aaiv te sluiten bg de hoofdafdeeling maar stisl daarbu op groote bezwaren wat den aan al beleiniuorde Eindeluk viel de afdeeting met kr iclit de Japansclie versterkte stelling aan to 7 uur s avonds werd ze ge noDMn waai by een bataljon Japansche inf intme m de pan werd gehakt Do J ipanners trokken teiug maar werden vervolgd Toe ze versterkingen haddon gekregen wei d de strijd hervat zonder dat do Japanners eenig voordeel behaalden Onze afdee ling sloeg alle aanvallen af en hield de stelling lot s avonds bezet waarop ze na ontvaiigen bevel terugtrok De J ipaiiners leden aanzienlyke verliezen Wy maakten veel ammunitie buit en hadden veel zwaar gewonden waaruit bleek dat de Japanners dutndum kogels gebruiken Men meldt uit Korea dat aan den Zuiddüken pas by Chaklan onze afdoelicgou met geweeren artillerievuur zyu ontvangen Een Japansch bataljon ging tot den aanval over Het cliauvinistibche Nowoje Wreinja doet alsof hot president Roosevelt zyn pogingen om den vrede tot stand te brengen niet kan vergeven Het blad bevatte dezer dagen een reeks van artikelen waarin betoogd werd dat kuiperyen van do Amerikanen oigonlyk den oorlog haddon teweeggebracht en het voegt er by dat zelfs de Amerikaansche regeering achter het zoogenaamde streven van China dit om vertegenwoordigd te worden op de conferentie te Washington Hay s politieke sleliegel dat hot Chinoesche rgk onaangetast moet blyven zal zoo Bchrylt het blad met Huy zelf begraven worden maar do vruchten welke die gedragslyri opgeleverd heeft zyu blyvend Do Unie gaat vooit inot uit baatzuchtige oogmerken China te ondersteunen en Rusland moet voortdurend op zyn hoede zyn want ook andere mogendheden willen tusschenbeide komen Do aanvallen van het Nowoje Wremja schynea echter geen weerklank te vinden hoed afnam als oen van de vrouwen dier pachters hem bygeval ontmoette wie die de hartelgke ontvangst van den man uit de volks klasse als deze tevens een man van genie was opmerkte wie van die allen zou hem voor hoogmoedig hebben gehouden Al bezat hg ook eenigen hoogmoed dan was het bg dergelyko gelegenheden toch onmogelyk dien te ontdekken Maar als meu hem zag als bgvoorbeeld een schrgver en iemand van geen aanzienlijke geboorte die pas tot pair verheven was zyn huis te zaraen binnentraden als men alleen acht gaf op do geheel verschillende wyze waarop hij aan ieder van hen hand toestak als men opmerkte dat de beleefde hartelgkheid geheel besteed werd aan den man van letteren die hem zgn meerderheid in rang en stand niet bewistte en dat de beleefde koelheid geheel bewaard werd voor den man van aanzien die het wel deed dan ondekto men terstond op welk punt en op welko wijze hij trotsch was Hierin was zijn zwakke zijde gelegen De aristokratie van stand als verschillende van de aristokratie van geboorte was in zijn oog geen aristokratie Hij was er naijverig op hg haatte haar Ofschoon hij lid van bet Lagerhuis was beschouwde hij zich als den meerdere van iedereen van een hertog tot een baronet wiens familie niet zoo ond was als de zijne in Rnslitnd het Russische volk weet ook wel wie verantwoordolgk is voor den oorlog Dö bladen gaan niet minder heftig dan vroeger te keer over do voortzelting van den oorlog Zoo schiyft do Slowo Alweer mobilisatie nog meer tranen van vrouwen en kinderen weer die lydelyke werktuigelyke gehoorzaamheid aan bevelen dia niet begrepen en niet uitgelogd woiden alweer velden die wordon verlaten vlak voor den oogst en nieuwe lasten oji de verarmde zemstwo s die verhongerende gezinnen moeten voeden en zoo groeit de stomme ontevredenheid Eergister werd te Brussel weder een verga dering gehouden van leden der rechterzijdo uit Kamer en Senaat waarin het regeeringsontwerp op de uitbreiding der haven en de versterking der stad Antwerpen werd besproken De heeren Helleput en Beernaert diü het ontwerp heftig bestreden betongden dat het door alle technici is afgekeurd Het afsngdon van de Schelde was zoo verklaarden ze met het oog op de verzanding eene loekelooze onderneming Het door de regeering voorgestelde hulpkanaal dat dit gevaar moet afwenden wua ouvoldoende voor de scheepvaart Hoogst laakbaar werd geacht dat de regeering niettegenstaande voor dit doel 100 000 Ircs waren uitgetrokken geen proeven had genomen De vergelyking met do Elbe ging met op wegens hot groote verschil in verval by de beide rivieren Minister De Smet do Naeyor wil maar met erkennen dat hit plan groot gevaar oplevert ofsctioon alle gevraagde ingenieurs met slechts één uitzondering juist dit gevaar ornstig in het licht hebben gesteld Do rainibter van oorlog Cousebandt weet het plan van den 100 KM omvattondon vestinggordel slechts hoogst zwak Ie verdedigen Alhoewel deskundigen aan lui tenantgeneraal Dujaidin het bewys hebben geleverd dat de verdediging van dien gordel 75 000 man zou vereischen terwyl er maar 35 000 beschikbaar zyu beweert de minister dat het contingent met verhoogd behoeft te worden De houding door de regeeiii g aangonumeii had roods ttn gevolge dat het aantal tegenstanders uft de rechterzyde van 20 tot iO was geklommen hoewel de heer Woeste alle moeite doet de ragoering te steunen Heden zal weder een vergadering worden gehouden Opnieuw is het verhaal opgedoken dat de paus den zomer op Castel Gandolfo door Onder een tal van staaltjes van dezen eigenaardigen hoogmoed die ik zou kunnen aanvoeren herinner ik er my een dat karakteristiek genoeg is om als een proefje van al de overige beschouwd te worden Het had plaats toen ik nog een kind was en werd my verteld door een mgiier nu reeds overledene ooms die er by tegenwoordig waei en er altgd tot aan zgn dood toe nog schik in had Een koopman die een alleraanzlenlykst vermogen bezat en eerst onlangs tot het pairschap verheven was logeerde op een onzer buitenplaatsen Behalve hem waren ziJn dochter mgn oom en een Italiaansche abt de eenige loge s De koopman w is een gezet man mst een purperrood gezicht die tengevolge van zgn nieuwen titel oen kluchtige vereeniging van aangenomen deftigheid en natuurlijke ongedwongenheid vertoonde De abt was klein van persoon en daarbij misvormd mager en bleek hg had scherpe gelaatstrekken schitterende arendsoogen en en een zachte vloeiende stem Hij had zijn vaderland om staatkundige redenen verlaten en moest zyn brood verdienen mot het geven van onderwgs in talen Wordt vervolgd