Goudsche Courant, dinsdag 11 juli 1905

t 1 1 JiABLIJKSillK prpmif oor f 1000 OidelUk iMaaxte JuriMkirli lljrrr e rMr f 100 RHton kapilul 0 4 ntoM ikvi 4 tir OMdef t TO r mutHM Mr roiKvn 1 1 18 41 10 1 57 SO t 3 ƒ e 6S 30 1 SIt 41 60 SO 4 24 U n sn 42 40 1 1 BS 8 9 7 99 0 as 2n 48 W m 60 SI 9 10 M S 40 46 70 61 m SS 11 W 10 72 SO L 42 1 60 SI 1 64 SU 70 13 u 13 03 1 Dinsdag 11 Juli 1005 44ste Jaargang No 9768 Algemeene Maatscliappij van Levensverzekering en Lijfrente fiOUMHE COIMMT I ieutvs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletoon n 89 ADVERTENTIEN worden gepUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui des midd reletoon No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJFCENTEN te Gouda op MAANDAG 24 JDLI 1905 dea morgens tu c 11 a r on in bet Kofflchnia Hauhonib aan üö Mnrkt ti n overstaan van den Notaris G C FORTDIJN DROOGLEEVER van No 1 Een naar rlo cisclien des tyds ingericbt op ganstigcn stand gelogen WINRELiHIS WOONHUIS WERK en BERGPLAATSEN en ERF aan de Westhaven te Gonda Wp B No 179 Te aanvaarden 1 September 1905 Het Hais bevat bebalve da rnime winliel benedon 2 liamers kcakon en kelder en boven 2 voorkamers en acbterkaroer wcrk plaat en solder No 2 Een goed onderboudon en op goeden stand gelegen WINKELHUIS WOONHUIS ERF en GROND in den Korten Groenendaal te Gonda Wi k I No 10 Terstond te aanvaarden No 3 Een TIMMERMANSWINKEL ERF en GROND aan do Westzijde van den Raam te Gouda Wjjk O No 313 Te aan vaarden September 1905 No 4 Een HUIS ERF en GROND aan do Nieuwe Haven te Gouda Wjjk N No 32 Verhuurd bi de week voor f 2 25 En No 5 Een HUIS en 1 RF op het Weüscrf aan den Jrooneweg te Gouda Wyk L No 138 Verhuurd by do week voor l 1 10 De percoelon zjjn de laatste 3 werkdagen ï66r don dag der vcrkooping van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen zijn te bokomen ten kantore van voornoemden Notai is FORTDIJN DROOGLEEVER te Gouda Societoit Ons G enoegen Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat do eerstvolgende BALLOTAGH 29 JULI zal gehouden worden en do desbelrellonde lijst 15 JULI a s zal OKHLOTEN worden Namens het Bestuur PRINS VAN D0E8BURGH Secretaiis HULSTKAMP Oude Jenever Aanbevelend Firma C Lourens TELEFOON No SS Limonades Citroen Limonade j Frambozen Limonade 50 cent per M 4 1 Flesch Grenadine De benoodigdheden ora zcU 5 Liter heerlyko VRUCHTEN LIMONADE te n akon als l itroen Framboos on Sinaasappel 25 cent per doosje met gebruiksaanwijzing J VAN OIJE KLEIWE G No 2 GOUDA Inmaak BRANDEWIJN Aanbevelend FIroia HERMAN ZOQ Gouda Drnk t b A BRINKMAN Zn gavMtigd t AH8T£RI1AM Sunrak 74 Ooadgskmrd m KoDinklijk Beiliut vbq 1 Hovembar 1880 Ho 98 DIBKCTKUKENi Ir 8 1 J f SCBKVICBAVEll E W 8C0TT en J V L BLANKEISEBfi ae t riii der Directie Nr J 1 8CBEVICBA ËÜ f I HM OOO lS Oin 013 1 rNi iAMiR a i ToltMkeruI MMtUu b petyk lUpltMl Verwkenl KnpitMil VoriekiTilo Keiile OiitviinKMU In 1M4 UoMirveii op SI DM o k f 1M4 Tot 31 Dueetnber lUM iwn vernuhcrden bflliftl l C F BUSCH GOUDA Markt 60 Gedurende deze maand 6R00TE OPRDIUNG VAN MAI tFACTt REK VAN MANTELS tot Spotprijzen JDe n cii te KIUADHUPPELS 7aa Dr DE VRIJ met novensstannd fabrieksmerk zyn overal verkr gbaar A f 1 Ook rechtstreeks en franco van do fabriek tegen inzending van postw 1 1 00 Chemische Fabriek van H N 4NNING den llaag tt KoNINKiUKE Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Sxiperior Dnii7en Borsthoning Extract 11 Kenig helpend n a Ioen J middel tegen verkoadheid astma keelpijn kink en slörabocst broncbitis an alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK r Flacons vau 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Roningbloem Verkrij baai bjj Firma WOLVF Jb Co Westhaven m a mda A LATEySTB JV Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 120 te ffourfo A UOUMAN Moordrecht PINKSË Nieuuerkerk a d IJul A N va ZE8ÖEN Sc woiihoem 1 Th TOUKKN Boiknop B v WUK Oudewaicr A SCUEEK nmfreaf P W V EDE Oudewaler K v dbe HEMDEN te Remmjk P v d SPKK Momapelle D v D STAR Waddingtmn Wed J HOLST Waddinqneen M KOLKMAN Waddmgnvwn P A u QUOüT Oudewa er A d JONOH Oiii wa fr J P KASTELEIN Poitwierdatn D BIKKEll te Bmidiop W k IISCH WliVCi Laat U niet misleiden door d $ roop Het kloosterSrtHC rt Po o 4Mübestaat niet flun Siroop van geenerlel waarde Oi AïïmrlmïFiii alle Couranten worden aang enomen door het Adwerleutle Bureau vao A BUIi üMAN ZOOM Zaal Kunstmin Societeit Oiis Cfenoegen POPPEN lenloonslelling ZONDAG 9 JULI van 11 tot 8 uur Entree lO cent Eohte Oude Jenevor Nightcap p HOPPK Verkrügbaur aan de Buffetten van M PhofbuH Unum en by M PEKTERS Jz Let op cachet e kurkbrand In bet VEELICHTING MAGAZMN De Avondsler Dubbele Buuit B 13 TELEB 117 zyn fooi handen de nieuwste raodollen Gasgloeilichlbranilers Gas Elecira ISranders liallons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keaze giftcr fe geemuilleerde HUISHODDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelp BADE GEISERS mwi mmmiiM KOOKAPPARATEN Wi nilcoiiil orrg Salon Gastalelljes on vorder alles wat tot bet vak behoort Aanbevelend M M V LOOIT Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen Verkrijgbaar in flesschen 50 cla tS et en f 1 25 bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBB F AD RidHTER Co Rotterdam Te Gouda bS O LUGER Apotheker Harkt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Voor de herstemming van een lid van den Gemeenteraad op DINSDAG den 18 JULI in het derde kiesdistrict bevelen wij met den meesten aandrang aan de Heer N i m m BEI KENNISGEVING DE BURGEMEESTER der Gemeente GOUDA Gezien Artikel 55 der Kieswet Brengt ter openbare kennis dat op Dinsdag den 18 Juli e k tnsschen des voormiddags acht en des namiddags vi t nren de herstemming zal geschieden ter vervnlling van eene plaats in den Gemeenteraad voor het derde kiesdistrict waarvoor candidaten zijn JONGENBÜRGER R U en VAN DER REE N A En herinnert aan den inbond van Art 128 van hel Wetboek van Strafrecht luidende Hü die opzettelijk zich voor een ander nitgevendc aan eene krachtens wetteijk voorschrift nitgeschreven verkiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisstraf Tan ten hoogste éèn jaar GOUDA den 10 Jnli 1905 De Burgemeester voornoemd B L MARTENS Buiteolandscb Overzicbt Het Petersburgsche Telegraafagentsebap publiceert een telegram van Linjewitsj van 7 Jnli waarin hij bericht dat de Japanners op den 5de des ochtends te vijf uur weder aenvallend begonnen op te treden tegen Beynkho Logoesjan De Russische aldeelingen trokken zich langzaam terug waarbij ij den vijand tegenhielden Hedenochtend om 2 uur zette de vgand den aanval op Logoesjan voort De Japanners openden het geBchntvnnr tegen de Russische voorposten die daarop terugtrokken Daarna hield de aanvallende beweging der Japanners op De vijand trok zich terug en bezette zijne vroegere stellingen Een tweede telegram bericht Hedenochtend hervatten een aantal Japansche bataljons en eskadrons met artillerie hun aanvallende beweging in de buurt van d n racbtervleugel De Russische voorposten FEVILLETOX Zoo had ook de wgze waarop hiJ mijn broeder of mij zijn ongenoegen toonde iets verschrikkelijks voor ons door de kalmte waarmee hij dat deed iets dat wij nooit vergaten en altp vreesden als het ergste dat ons overkomen kon Zoo dikwijls wij als jongens ondeugend geweest waren deed hij naar het uiterlijke nooit eenigen toorn blijken alleen was hij geheel anders tegen ons dan gewoonlijk Wy werden niet duchtig berispt of hevig bedreigd of in eenige opzicht bepaald gestraft maar als wij met hem in aanraking kwamen dan werden wiJ met zulk een koelheid en achting behandeld dat het ons door de ziel sneed Dit geschiedde inzonderheid als ons misdrijf een zekere neiging tot iets gemeens of onfatsoenliiks liet doorstralen Bjj dergelijke gelegenheden werden wij niet bij onze voornamen aangesproken als wij hem toevallig op liraat ontmoetten konden wiJ er zeker van zg n dat hy ons zou ontwijken ala wij hem een vraag deden werd zjj op de kortst slaagden erin hunne stellingen te behouden Generaal Liapoenof seint van Sachalin dd 7 dezer Om 9 uur s ochtends naderde een Japanscb eskader het dorp Chirisan 20 worst ten Z W van Korsakowsk en opende het vuur op de kust Een tweede telegiam van 7 Juli meldt dat om 2 uur s namiddags een Japnnsch eskader het dorp Meree tnsschen Cbipikan en Korsakowsk naderde op 15 werst afstand en het vuur opendo uit torpedobooten Toen begon men met de landing van de bemanning van 15 schepen om 3 nnr s namiddags naderden 15 torpedobooten Korsakowsk Een Russische batterij opende bet vuur Torpedobooten beseboten de strandbatteiij van Korsokowsk werden echter door het vuur der Russen genoodzaakt bet schieten te staken en terug te trekken De commandant van de Rassische afdeeling bood zoo lang mogelijk tegenstand maar gaf toen bevel het kustgeschut te laten springen waarby alle regoeringsgebonwen in brand vlogen Toen trok hiJ met zijne afdeeling naar het Noorden terng Gedurende do beschieting werden bowoners van de post gedood Een matroos werd gewond Uit Godsiadan wordt bericht Het Japansche eskader dat Sachalin naderde bestond nit 2 pantserschepen 7 kruisers 3 kanonnoerbooten 36 torpedebooten 10 transportschepen met landingstroepen Reuter seint uit Wladiwostok van 9 Juli Van den zuidkant van Sachalin werd gisteren een in oostelijke richting stoomend Japanscb eskader waargenomen Het bestond uit een kustpantserschip de Fuso het linii schip Tsjinjoen een krniser van bet Iwati type 6 kruisers 2de klasse i kanonneerbooten 36 torpedoveruielers 10 transportschepen 2 torpedobooten Het eskader bleef kruisen ten westen van de La Perousestraat Het bericht van den Petersburgschen correspondent van de Times dat Rusland bij Japan aangedrongen zon hebben op een wapenstilstand maar dat Japan niets van zich had laten hooren moet zeker net het gebruikelgke voorbehoud opgevat worden Waarschijnlyk klinkt t zeer zeker niet daartegenover staat echter dat in Rusland tegenwoordig alles denkbaar alles mogelyk is Wat bier van bet bericht in de Times gezegd is geldt evenzoo van een telegram der Parijsche Eclair Daarin staat dat de mogeiyke wyze beantwoord alsof wy vreemden waren Zyn ganscho gedrag te onzen opzichte zeida ons dan als met zoovele woorden gy hebt n onwaardig gemaakt om met uw vader omtegaan en by doet u nu uw onwaardigheid zoo diep by maar kan gevoelen wy werden dan dagen soms weken in dit haiselgk vagevnnr gebonden Voor ons kinderlgk gevoel voor het mgne inzonderheid was er zoolang dit duurde geen schande 100 groot als deze Ik weet niet op welken voet inyn vader met mgn moeder omgegaan heeft Wat myn zuster betreft zgn gedrag omtrent haar vertoonde altyd iets van de ouderwetsche overdrevene galanterie die een vroegere eeuw kenmerkte Hg bewees haar dezelfde oplettendheden die hg aan de aanzienlgkste dame des lands zou bewezen hebben Hg geleidde haar naar de eetzaal zelfs als wy geheel onder ons waren evenals hy een hertogin naar een feestmaal zon geleid hebben Toen wg nog jongens waren stond hy ons wel eens toe om van het ontbyt te gaan voordat hy zelf opgestaan was maar nooit voordat zy het verlaten had Als een der dienstboden zgn plicht omtrent hem verzuimd had dan werd dit door hem dikwyis vergeven maar als dit ten opzichte van haar had plaats gehad dan werd die dienstbode op staande voet waggezonden Zyn dochter was in zyn Rassische en de Japansche regeeringen het nog niet eens zijn kunnen worden over een wapenstilstand in Mantsjoorije omdat do Japanners als eerste voorwaarde bedingen dat generaal Linjewitsj zjjn tegenwoordige stellingen ontruimt Uit Amerikaanscbe bron wordt het bericht herhaald dat allerwaarschiiniykst geen formeele wapenstilstand gesloten zal worden voordat de gevolmachtigden bijeen geweest zijn te Washington Denüelyk zullen er echter tot op dien tijd begin Augustus geen belangryke krijgsverrichtingen meer plaats hebben en na de samenkomst der Russische en Japansche gedelegeerden zal een wapenstilstand gesloten worden Van ulle berichten en geruchten over deze kwestie klinkt dit laatste nog wei t aannemelgkst De toestand in Rusland voidt met den dag ingewikkelder en moeilijker te begrijpen Terwyl alom op Russisch gebied de verbittering des volks tegen de autocratie en de bureaucratie veld wint en de berichten uit MandsJDerye zelfs van oproerige beweging onder de troepen voor den vyand spreken wint de reactie voortduraod veld in Petersburg De Tsaar ontvangt een deputatie die hem komt verzekeren van de trouw en de aanbankeiykbeid van een aantal Russen aan de oude tritditles en in ziJn antwoord zegt hij Die oude tradities geven kracht an stevigheid aan het Rgk En wijl de Russen daarvan afgeweken zgn strafte God hen door de nederlagen in MandsjoerOe door de onlusten in het Ryk Als dat liet standpunt van den alleenbeerscher is wat moet dan het optreden van zgn ambtenaren zijn i De houding door de regeering b j de onlusten in Odessa aangenomen doet dat zien Maar meer nog haar bonding tegenover de bladen die bet Russische volk willen inlichten In een breedvoerig commissie rapport wordt op hoogdravenden toon gesproken over persvrijheid En dat rapport is door Boelyghin mede onderteekend Maar nauwelijks heeft een vreeseiyke gebeurtenis plaats een muitery breekt nit op de vloot een vreedzame handelsstad wordt gedeelteiyk verbrand en duizenden menschen worden daarby omgebracht of het yzeren slot wordt met kracht op den mond der pers geworpen Boelyghin vraagt niet naar de rechten die hy in zyn commissierapport verboerlgkl doch maakt gebruikt van ee i bevoegdheid die hem toestaat bet bespreken van gebeur oogen de vertegenwoordigster barer moeder evenzeer de meesteres als het kind des faaizos Hot was kluchtig om die vereeniging van deftige beleefdheid en vaderiyke liefde op te merken als hg wanneer hy haar s morgens voor het eerst zag haar voorhoofd even met zgn lippen aanraakte Wat zyn uiterlgk aangaat had myn vader een middelmatige lengte Hg was zeer slank en teer gebouwd zyn hoofd was klein en stond fier op zgn schouders zgn voorhoofd was eer breed dan hoog zgn gelaatskleur bizonder bleek behalve in oogeoblikken van hevige gemoedsbeweging wanneer hy zooals ik reeds opgemerkt heb in een oogenblik vuurrood kon worden Zyn groote grgze oogen hadden iets bevelende in hun blik zy gaven een zekere onverzetteiyku vastheid en waardigheid aan zyn uitdrukking Zg verrieden zgn geboorte en opvoeding zgn vooringenomenheid met zyn voorouders zyn ridderlgk gevoel van eer in lederen blik Als zgn voorhoofd en oogen niet van de vastheid van zyn karakter hadden getuigd dan zonden zgn neus en mond zoo fijn gevormd licht tot verwgfdheid hebben doen besluiten Zgn glimlach wis opmerkeiyk om zyn vrientleiykheid het was byna de glimlach eener vronw Onder het spreken beefden ook zgn lippen soms als die van vrouwen Als hy in zyn jeugd ooit gelachen heelt tenissen te verbieden welke by gevaariyk voor den staat acht En onmiddeliyk wordt aan de gtheele Russische pers elke mededeoling over de gebeurtenissen in Odessa verboden Is het te verwonderen dat nit Petersburg gemeld wordt De verbittering onder de bevolking over de houding der regeering neemt met den dag toe i De derde beerscher en wel de meest onbeperkte heeft een bevel uitgevaardigd dat doet zien hoe de Dictator zyn taak denkt op te vatten Tretpof heeft bepaald dat alle aangelegenbeden die den binnunlandschen toestand van Rusland raken in zyn huis moeten besproken en geregeld worden Waartoe dienen nu nog de ministerraad en de bjeenkomsten te Petorbol f Het eenige besluit wat nu nog nuodig is is de benoeming van Trepot tot algemeen dictator met onbeperkte volmacliten Het jouggehnwde prinselgk paar prins Guataat Adolf van Zweden en züii echtgcnoote kwamen gisteren met het koninklijk jacht Drott te Stockholm aan s Namiddags reed het paar onder geestdriftige toejuichingen van een groote volkimenigte naar het paleis waar het door don koning en het koninklgk hnis werd verwelkomd De stad ia prachtig versierd De Echo de Paris hoeft vernomen dat de Paus zich heeft voorgenomen ten aanzien van de scheiding van kerk en slaat in Frankr k zich aan do volgende godiagslyn te houden De bisschoppen hebben uitdrukkeiyk bevel ontvangen te zwggen zelfs als de Senaat bot wetsontwerp verscherpen mocht en er een werktuig tot vervolging der kerk van mocht maken Wanneer de wet zal zgn afgekondigd zal de I aus een encycliek uitvaardigen om te prutesteereu togen da wet Deze encycliek zal meteen aan de Fransche katholieken hun gedragslgn voorschryven de bisHchuppon worden gehandhaafd maar oitslnitcud als vicarissen een prelaat door Rome gekozen zal de leiding hebben De Fransche kalbolicken en deze vicarissen zullen komen te slaan onder de Propaganda Waarschunlyk zal kort na de afkondiging van du wet een concilie van Fransche geestelgken plechtig worden op do hoogte gesteld van de maatregelen door Rome genomen Dit concilie zou bgecnkomen te Ucoève of te Brussel De Echo do Paria wgt de wet op de scheiding van kerk en staat en de vervolging van het katholiek geloof in Frunkrgk dan moot zgn lach zoor helder en welluidend geweest zgn maar sedert ik van hem herinnering heb heb ik dat nooit geboord In de gelukkigste oogenblikkcn in het vrooIgkste gezelschap heb ik hem nooit anders zien doen dun glimlachen Er zgn nog andero kenmerkende trekken in het karakter en de gewoonten van mun vader waarvan ik bier melding zou kunnen maken maar deze zullen misschien later beter uilkomen in verband met omstandigheden die ze bepaaldelgk op den voorgrond deden treden IV Wanneer een familie uitgestrekte grondeigendommen heeft dan is dat lid van die familie dat bet minst belang daarin stelt het minste genoegen in het huiseiyk leven heelt bet minst aan zyn bloedverwanten gehecht is bet minst gereed is om zgn plichten te leeren kennen en zyn verantwoordelgkheid toe te stemmen dikwglsjnist dat lid dat al die familiebeziitingen eens te erven heeft de oudste zoon Myn broeder Rudolf maakte g en uitzondering op dezen regel Wy werden te zamon opgevoed Wordt virmli d