Goudsche Courant, donderdag 13 juli 1905

No 97T0 Donderdag 13 Juli 1005 44ste Jaargang Gebruikt teed de WERELDBEROEMDE Stiperior Dmiven Borstlioning Eztract I ONDIKLinO eTXbriek mimmm mÊmai ÊtfÊÊa Êi m fiOüDSCHE COURANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I TelcfMB N as ADVERTENTIEN worden gepliatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Giwote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd feleloon o SS De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon n Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 2 5 franeo per post 1 70 Afzonderfijke Nommers V 1 1 F C E N T K IS DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOIILULitllEIV zijn liesIiBt die det Kirma rilK LAltlKS JOUHSAL f iiicl rainktenii drio grali g kni lc aroiifn I ll Mill gi kleardc plaat TUK ILL DIIKHHHAKKH f inct een grnti geknipt patroon É Tim UA AAH Ol CHILI A HKAH l AHIIIOÜS f Kinilcrmodos met vele gniti goé knipte patronen VIlAAdT Uw Hoelihitndelani v l ro4 iiunintt rri É Alle mtt liimM Hull IIIJi ot liiel f Van alle in de e Ijladen voorkomende nodellen p IKKMI TK I ATltONKN met lloll verkliiiing fr p p tegen voornilljflaling van I lO verkrggbaar HIMONS Den Hang uniii é IllJ MII LY i In liut VKKI l llTlNG MAaAZl IN De AvoiHlsler Dul hcle niiiirt H i i tkli k 117 gn voorlianden de nii nwsle inodidlen ia sgloeillch brander s i s Kleclr llranders Iltilloiis UK KUALI N Il ZIJDEN Fiaiij Knorino keuze tflflcrOe gofmailleerde HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindeliik IIAIIEl iElSEIlÜ Umm i SFö l IZE KdOKAI l AUATKN Wandcfliiirnreii Salon ia s alrllji N en vorder allt wat tot liet vak behoort Aanbevelend M M 7 LOOIT Aanleggor van liai Water on Spreekbuizen Wie wker y wii da Iiclit Clkel Cacau te onlrangen uumknKWtsld en na vele ruifiioimogen k 4on handel gekomen oridui des nsim dei aitTindem Dr Hiohaelln Tem rdlf d op de beste riia liiill ti iu bot woreldborosnide étabbliüflonient van Qebrfl StoU arok te Keelen iKhC Sikel eacao n vlerkutea biiaaeii Do Kikel Cteao h met melk gekookt eoae ungename ge aode dnnk T K r itgelijkarh gebruik oen k 2 thedepaU tu t poeder voor een kop Clioooleto Ale geneeekraeb ige drank b geral m dterrheo eteeitta met water te gebruikon Verkrijj bau by do Toornmn H 1 Apotbaksn ena PrO Vt Ko K fn B m TIM tsT o 0 90 0 neritlT rtq niwoordIger land Julius MaRenklMN Imnterdam Knlve atraat 10 EENIBIEFOTMTHEE NcH wordt verïot ht o t HKlUi ti lpttrti UIT HKT U V iJN VAW IIAVENSWAAY ZONEN QORINCHEH Deze THICKEN worden afgeleverd in verzegelde pakjea van vy WM en tfn half en c i AW oru met vermelding van Nmnmer er kl rys voorzien van nevenstaain f Merk volgen de Wet gedepo ne rd Zich tot de uHvoorin r van geëerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BEEEBAART Li Qooda Drak ran A BRINKMAN Zs Eenig helpend en a rlof n t iniddel tegen verkoudheid astma keelp jn kink en 8iymboest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal rnet Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAiK Z nacouH van O M 0 70 1 Kon Stoomfabriek lic lluiUnabloeia Vcrkrji bia bu Firma WOLFF d Co Westhaven I9H om a A LATKN VrK JV kleiweg B loO Ooiula K H VAN MlLli Veerntal U 121 te ra i A IIOUMAN l oori m if PINKSK Nimmrkerk a d IJ ui A N vm ZES SEN Sï iomhmii i Tn TOItKKN llotkvp I v Wl lK 0 few iYr A iAVWV VM lUaUreétt I W V KDK Omlewatrr K v s dkb IIEI IIIEN te liteumik P v o Sl HK ilarrran Uf 1 v o STAU WaMtttgmren Wed J HOLST Waddingtreen M KOLKMAN Waddim mren 1 A uk ii lOt T Oudeiüdler X o iOfWÜ Oudewaler 1 V KXHTKliUN l oUbroeUnlam ü ItlKKEK te Ueiuchop W t nfiCHVWIiVU Laat U niet rai ileiden ioor AbdU SIrooii Het klooster S iifi l i7bestaiit niot Ju Siroo i vangei iifrhiwaarde WESSANEN LAAN Wormerveer Ol llKKICHT irCS HO tllilMl liVHK FlUHIFIiK II Voedert uw Vee mot do zulivre miirive merk Sler en llj iiittnuntendo door hoog eiwit en vetgehalte en grootste yoeding swaardo Eere Uiiitoma l nrijii 11 00 Hrytt dnuden Medaille Mt i L Mi i ii l iiiH cii C iir1 Rehfoonde l RAEPARATEN VAH ywww H ii r r r r 7 tr a wiifriii M nifjuB C t r tk I nrA hl dsmcMtkwchtlge mi versterkendeKINA WIJNteRenrwakle VgUlllq a l V VII V ïo wcI I ij Wm kren aU vi4wfls sencn gebrek aar eetlurt slechte Bp Hverlcring zenuwhoordpun ter vcriterklng na ziekte of kraambed koorta en hare gcvolKenOUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het hijzondcr lei eii Bloedgebrek Bleekfuchl kwalen van Krltlschen leeftijd u Vi rkri Kbaar m flaiom n 1 00 en I pTJIf aI C m Sk foediaam versterkend aangenaamv4nsmnttk vo raa relijkichBeb uik V V kinderen wakken en küeracbllge gestellen icer aan te 1m vtlui W genMskrachtlge drank l i atoornUaen litt spUsverterinRaorganen en dlarrhée ook v M r im HliiucncnklMneWnaercn l n r liui fl S ti 1 70 ft W Kit 0 90 4 H K gr 0 60 Chemisch U AltrcitfllrAt Speciaal voor Kindervoeding ih huisea A H Kgr ƒ 0 00 ulvcre JTldlVaMlIV I r 0 50 Kyr J 0 25 A G tltnïl ÏCPSII Af An I rrxiken cener halve Cigarette is voldoende ter bestri Olimia V l ai H II j j 1 hevigste aanvallen van Asthma etc In a Ó 6Ó Tamarinde Bonhorm pr ït purgatief tegen veratopping Aam TTU ttnai itc vorm vtn r liet ki i dllldl IIIUC U VFIIUUIia bcien Migralne ConfeiHe8ctc voor lookalsUxana Tamarinde Bonbons v ui KK W V IfN 1 begeerlijk en i1 sDiitik aangenaam is PniGpeTdoa9 e 0 9Óen 0 60 olmlsil Ooci lllfikC tli emeen erkend h bet BESTE huiiiretddel r aatllICa noest verkoudheid en Keelpifn het rt II tltjmoplossend en verxachtend middel bU uitnemendheid uitsluitend m Hl D Ibi lij verkrijgbaar I ri 0 20 per ficsthje Av r ï w i viA um KRAEPELIEN ft HOLM te ZelM if n allen poortitm pan eH fUrf rti trauritfi t na im i h Itiuult ktniHg ë rtrJtrv taar bij tie mre te ffthdetMmsrk MfilMftn t en yirn fitteu I KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST yi fiJi niroctearen Mr A W F H SANGER en J lDE WAARD leeft 4 ranHbrieeen nit verkrijgbaar k iOO Correspondenten te Qonda de Heeren DORTLAND en Co SS s Patent H Stollen RW iclirl Irniiinti miiilcl M iliili rni üKiitiriiitn ritniun Warnung l r grUMti Br tUg mMn Fatiml H SliM m tmngir A Man t rteMiMum K rtliloK n f arhahmimaim MO Mm ttufê aUMr ÊUMn till mharfm H Mten air nr mm Jtntt ottr KiWMn IMmhiMmf 1 Mn iilixr lal k lMMH llM4l lÊlitUlltl tl fy toMj i ZMiyi 4a e wMi ADVEETENTIÜN in alle Couranten worden aang enomen door het Adverlentlc Burean van A BUlNkNAN ZOON T GHJTT E IiIlTC3 WILOHASDELAAB 18 Ooslerstraat ROTTERDAM ïeleplioon Interc No 2031 Bevoelt zich beleefd aan voor de leverancie van alle soorten fijn Ml lil en OR VOOKhTE voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Nb PERLAND Vraag speciale pröscourant en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARÜEMANN te Zcvonaar en Emmc ik spannen ile kromn Verkrijgbaar te Gouda bjj R ZANDVOORT M A OATS H ZANDVüORT J S HOSSEL Kirma L UE JONG A DROST te Woerden bg N DE KRUIJFF Sieuw ODOverlroflen 1 1 rof Dr liiebors wolbokoiid I2I0WESACBT ILIZIB Ulletit echt met Fabriekiroerk tot TOürtdureode rwlJcale en teker genezing van alle KeH de meest harduebkige nféuawittekteitf Toor l oatstaaa door BUwalingen op jeugdigen ieeft d Joia e enezing van etke zwakte UleeL ifieht Benauwdheid Hoofdptja Migraine Hartklopping Mangpjjn slechte apysvertering Onvermogen Impotenz PoHutione enz Uitvoerige prospectusBen rr jirc esod fl i fl a fl 3 luU olt llüEM li II f Oenlr ii lopól Mntth v d Viii to Z iUI i mme Dip t M it l aii k o llottordum Iluppol a ijr ivenhagü 1 llalmmaiiB du i iu J Czn Rotlordam V ff V Co Oiiuda en hl alle droioaten Onnavolgl aar zjjn tlfins door nieuw gevonden toepassingen onze In oUecert gttcMIderae Portrell H l eintareUogaerU zy geven kracht en diepte die naaiakers niet knnnen bereiken Men overtuige zich geen imitatiea voor de ecMe te ontvangen Geill Prüscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratii op aanvraag Boxtel H BOOAEliTS Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg b j wien oiodellen te bezichtigen zijn Verkrggbaar in desschen SO ets tS et en f 1 25 bü H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AJfKBBI F AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te OouDi bij C LütilER Apotheker Harkt en bö WOLFF t Co Westhaven 198 4 Voor de herstemming van een lid van den Ciemeenteraad op DLNSDAO den 18 JüLI ill het derde kiesdistrict bevelen wij met den moeiten aandrang aan de Heer N i MIES BEE Kleinhandel in sterken drank BURGEMEESTER en WKTHÜUDERS van Gouda brengen ingevolj e art 13 t der Drankwet ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen de navoljitende aanvrage oen verlof voor den verkoop van alcoliulhüudenden drank anderen dan bterken drank van VV Kranendonk in den winktl en da voorkamer van het perceel a tn den Korten Tietideweg Wijk 1 No 5 Binnen a weken naiUt de e bekendmaking m geschieil kan ieder te en hel vcrleenen van het verlot schrilielijkc bezwaren inbrengen Gou la den 12 jiili 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R I MAR lhNS Ue Sccretarib BROUWER Bultenlandseli Overzlcbl Het jRnssiflcbe Telograaf gentscliap verneemt dat de moord op den stadscoinmandant Scboewalof des namiddags om 1 4iur gepleegd werd Schoewalof werd door vi f rovolverschoten doodelyk gewond De moordenaar een eenvoudig gekleed man wachtte in de ontvangstkamer tot itUen hun bonrt hadden gehad trad dan op den stadscummandant toe en volvoerde de daad vlakby De schoten doorboorden het lichaam an den mmandant die na een uur overleed De identiteit van den moordenaar is nog niet afdoende vastgesteld Onlangs was hü wegens een politieke overtreding in becbteiiis genomen maar hg vluchtte uit bet bureuD van politie Uit Petersburg meldt men van 11 Jiili De moordenaar bezit een pas op den naam van een zekeren K oersk die echter klaarblijkel jk vervalscht is Vroeger was de moordenaar al eens gevangen genomen echter kon ook toen zijn persoonlgkheid niet worden vastgesteld Hg vuurde i schoten af uit een revolver met ü loopen De kogels moeten volgons verklaring van de geneosheeren vergiftigd zijn geweest Drie schoten troffen FEVILLETOX m LUL 6 Eindelijk werdeq de ergernissen ten top gevoerd door een onhandig liefdesavontuur van Rudolf met een van onze pachtersdochters Mijn vader handelde bij die gelegenheid met zijn gewone beslistheid Hij besloot een wanhopig geneesmiddel aan te wenden zijn weerbarstigen oudsten zoon bnitenslands in volle vrgheid bet leven te laten genieten totdat hg daarvan verzadigd was en als een bodaard man in z jn vaderland kon terogkeeren Dientengevolge bezorgde hg mgn broader een plaats als attaché bij een bnitenlandsch geiantechap en stond er op dat hij Engeland terstond zon verlaten Bij deze gelegenheid betoonde RndoU zich volgzaam Hg wist niets van diplomatie en bekommerde er zich evenmin om maar bet voornitzicht om op het vasteland te wonen beviel hem en zoo nam hij in de vroolgkste stemming afscheid van huis Hijn vader zag hem vertrekken met kwalijk verborgen ontroering en vrees ofschoon hij voorgaf dat hü zioh veriekerd hield dst BndoU at graaf Schoewalof oe i vierde verwondde een beambte die zich in de kamer bevond aan het been De splitsing in do hervormingsgezinde groepen in Rnsland waardoor naar men vreesde bet werk van du hervormingsbeweging zon worden belemmerd is voorkomen En de eenheid zal nu spoedig hersteld zgn Vg hebben reeds voor eenigen tgd molding gemaakt van die scheuring Ken der leiders vnn de Novembristen Schipof had een Nationaal progressistiscbe vereeniging gesticht die onder dezen sclignbanr voornitstrevenden naam vrg conservatieve bedoelingen verborg Aanvankelijk scheen het d it de partg van Schipof nog al aanhang vinden zou maar bet was spoedig daarm de gedaan Kn thans ia Schipof naar het oorlogsterrein vertrokken Hg zal dos aan de tegen 19 Juli uitgeschreven bgeunkomst van Zeinstvo gedelegeerden en Doeniu ledeii geen deel nemen Maar dit is tevens het bewi dat hij niet meer do kans ziet de beweging in zgn richting te leiden De door hem opgerichte groep is feitelijk ontbonden Een oogenblik meende men dat Schipof de gelegenheid zou hebben de Russische zaken in de door liein gewenschte richting te sturen Hg was een iniddenman een vriend van halve maatregelen zgn doel was een overgangsperiode te schoppen een com iromis te doen ontstaan tusschen de autocratie en de horvormers Hg wilde de kool en de geit sparen een vrgzinnige autocratie invoeren Rusland hervormen met behoud der nationale tradities Doch hg verloor door deze schipperende houding de syniputhien van beide zgden Reactionairen en liberalen vielen hem aan En de regeering die in Februari met Schipof in onderhandeling trad in de hoop door zijn steun een vredelievendo oplossing te vcrkrg gen liet hem spoedig los Sedert stond hg met zi n denkbeelden alleen En toch waren die denkbeelden voor de regeering van groote beteekenis Had de Tsaar zich door Schipof laten leiden dan zou er allicht iets goeds tot stand gekomen zgn iets wat den grondslag bad kunnen vormen voor nienwe en voortgezette verbeteringen Thans i de mogelijkheid van een compromis vplkon li voorbg De Regeering is geheel en al jteruggekeerd op den weg der reactie Haur bonding geeft het daidelg ke bewijs dat zjj van hervormingen niets wil weten zelfs niet in den geest van het tameiyk gematigde program van Schipof mocht bg ook wat lichtzinnig zgn toch niet in staat zon zijn om zgn familie moedwillig te schandvlekken Daarna hoorden wy weinig van mijn broeder Zgn brieven waren weinig in getal en kort van inhoud en eindigden gewoonlijk met een verzoek om geld Het eenige belangrijke nieuws dat ona omtrent hem ter ooren kwam bereikte on door openbare kanalen Hü maakte naam op het vaste land een naam waarvan de vermelding alleen mjjn vader deed ineenkrimpen Hg bad een duel gehad hy had een nieuwen Hongaarschen dans in zwang gebracht bij bad den kleinsten knecht wete n te krggen die ooit achter op een kabriolet was gecjen bg was onder de heerschendo schoenen van den dag onder de opera danseressen boven al zgn mededingers gesteld een groote Fransche kok had een groote Fransche pastei uitgevonden en die naar zjjn naam genoemd hjj werd bedoeld met den onbekenden vriend aan wien een letterknndige Poolsche gravin haar Brieven tegen de beperking van den huwelijksband opgedragen bad een üuitsche dame die haar stadie van de bovennatunrknnde maakte en zestig jaren oud was had een platonische liefde voor hem opgevat en was op haar ouden dag nog romans gaan schrijven Zoo luidden enkele van de gerncbten die mjjn rader ter ooren kwamen En door de ontbinding der Nationaalprogressibtischo Vereeniging ia de kans op eoB gematigde ovcrgangs periodo zeer verminderd Do moeste volgelingen van Schipof slotenzich weer aan bg do radicaal democratische partij Met deze richting in onderhandeling te treden wil de Regeering niet zg belt Steeds meer naar de zjjdo der reactionaire absolutistcn En de toestand wordt daardoor met den dag meer gi spannen Te Beilgn k een bgeenkomst gehouden om te protestecren tegen hot weren van Jauiès Er hebben meer dan 5 HK personen aan do veigadering deelgenomen Er waren voel dumi s veel vluchtelingen uit Rusland ook üo u iuwczigeu ontvingen elk een nuramor van do Voi lrts waarin de rode vun Jaurés in het Üuitsch is afgedrukt Bovendien weid er een bulletin rondgedeeld met een Ijiiel van Jaurès aan de vergaderden Kaïueruden zoo begint deze brief ik bon van gaiibcher harte met n en waarlgk aanwezig in deze virgadeiiiig om de vereeniging to bevestigen tusschen het Fransche proie tariaat en hot üuitsche proletariaat Gezaraenlgk zullen wg arbeiden om den wereldvrede te verzekeren door de verovering van do maatsehappelgke rechtvaardigheid en de staatkundige vrgheid Niels kan ons scheiden noch chauvinistische vooroordeelen noch bet verbod van de overheid noch de plonipo spitsvondigheden van loftuitonde diplomaten Wg zgn allen vereenigd wg zgn allen gelgk wg hebben dezelfde geduchte dezelfde loer denzellden wil hetzelfde geweten Men kan den een niet treffen zonder den ander te treffen den een niet prgzen zonder den ander te prgzen Het is een gebruikelgke taktiek van de heer schondo klassen van elk land de socialisten van het buitenland tegenover de socialisten van het eigen land te stellen inderdaad is dit oen hulde te meer gebracht aan het internationaal socialisme dut de regeeriugen niet meer kunnen bestrgden zonder het te verdeelan En dat is voor ons allen een leden te meer om samen de internationale soeialisti scho democratie uit te roepen die een en ondeelbaar is In d vorgadtriug heeft Fischer het lid van den Rgksdag bet woord gevoerd Ten slotte werd een motie van protest togen het weren van Jauiès aangenomen on Jaurès kreeg een lang telegram met de verzekering dat het Duitschc proletariaat zich een voelt met de Fransche broeders In den Üuitschen Reicfas anzeiger en in omtrent zgn zoon en erfgenaam Na een langdurige afwezigheid kwam hg in bet vaderland terug om ons een bezoek te brengen Hoe goed kan ik mij nog de opschudding herinneren die hg in ons gansche huis teweegbracht Hg was een vreemdeling geworden in zijn uiterlijk zoowel als in zgn manieren Zgn knevels w ien met zorg opgekruld allerlei kleinigheden van goud en ju woelen bengelden in menigte aan zijn horlogeketting zgn o verhemd mocht prachtig beeten Hjj bracht met zich verschillende doozen met uitgezochte parfumarién een opgepronkten onbeachaamdeu Franschen knecht een reiskoffertj e met Fransche romans dat hij mst een genden sleutel opendeed In den morgen dronk hg niet anders dan chocelade hg had langdurige gesprekken in de keuken en bracht een om wenteling teweeg Alle Fransche couranten werden hem door een agent te Londen toe gezonden Hg bracht v jtndertng in do in richting van zijn slaapvertrek geen andere dienstbode dan zgn eigen knecht mocht daar binnen komen komen Familieportretten die daar aan de muur hingen werden omgekeerd en portretten van Fransche actrices en Italiaansche zangeressen werden tegen bet doek vastgespeld Verder verplaatste hg een fraai ebbenhouten kabinetje dat drie honderd jaren in het bezit der familie geweest was en de Fransche Kamer zgn Maandag de resultaten medegedeeld van de onderhandelingen over do Marokkaansche qnaostie gevoerd tusschen Dnitscbland en du Republiek Uit die mededeoling is de definitieve overeenstemming tusschen beiden gebleken Frankrgk heeft de Marokkaansche conferentie aangenomen Duitschland heeft de bijzondere rechten van Frankrgk goedgekeurd en bepaald dat de besluiten der conferentie geen wijzigingen zullen teweeg brengen in de door Frankrgk gesloten ovoreenkomsten Rouvier heeft in de Fransche Kamer op dit punt nadrukkelijk gewezen Door deze eploseing is de gespannen verhouding die sedert eenigen tijd lusachen Duitschland en Frankrgk bestond volkomen geëindigd en elke vrees voor verstoring van den vrede gebannen Ronvier is sedert hg de leiding der bnitenlandsche zaken van Delcassé overnam met groote handigheid on veel tact opgetreden liy heeft de goede betrekkingen met Uuitschinnd hersteld zonder Frankrijk eenige vernedering te berokkenen Delcassó meende de Marokkaansche qnaestie te knnnen regelen zonder do goedkeuring van Dnitscbland hij zag in de toestemming tot de conferentie do vernietiging van ziJn werk van de Fransch Engelscho overeenkomst Rouvier stemde in do conferentie toe en wist tevens die overeenkomst te behouden De onderhandelingen tusschen de beide regeeringen zijn op znik een vriendschapjielijke wgze gevoerd dat zg niet alleen de ontsteiuming in beide landen geheel bobben weggenomen maar naar do Voss Ztg nitoenzet ook leiden zullen tot een toenadering tusschen de beide volken En dat denkbeeld zal nog meer veld winnen wanneer het blijken zal dat du Duitsche staatbliede bezieldj zgn met den wensch om de Fransche belangen zooveel mogeigk te bevorderen i W ens frauduleus bankroet heeft dezer dugeif voor het Oberlandosgerichl te Weenen terecntgeslaan landgraaf Jozef von FUrstcnberg Hij behoort tot de jongere linie der Filrstenbergs wier oudere Ign do prinsen von Fllrstenberg zijn die te Donaueschingcn thuis behooren Landgraaf Jozef was een neef van den kardinaal en prina aartsbisgchop van Olmütz den voorganger van den befadniden afgezetten prins aartsbisschop dr Kohii Graaf Jozef is vroeger ritmeester in het OoBteurijkscho leger geweest zoowel zgn vader als zgn oom do kardinaal verschaften hem rgkelgk geld maar voor zijn levenswijze nooit genoeg In 1903 had hg reeds een zette in plaats daarvan een miniaturen Veniistempel met glazen deurtjes neder waarachter haarlokken ringen briefjes op rose papier geschreven en moer dergorlgke zaken tot oen aangenaam aandenken opgehangen waren Z n invloed werd merkbaar op ois Hg scheen aan het geheele huis de verandering medetedeelen die in hemzelven plaats gegrepen had van den ongegeneerden jongen Ëugolsohman tot den zwierigen vreemden modepop Het i was alsof de onstuimige atmosfeer van de Pargscho Boulevards onbeschaamd tot do oude Engelsche woning doorgedrongen wss en de joorspronkelijko dampkring besmette tot in de meestvorwijderdo hoeken van het gebouw Mijn Vader was zelfs meer overbluft dan verstoord dooï de verandering die er in mijns broeders gewoonten en manieren had plaats gegrepen do oudste zoon was na verder dan ooit verwgderd van het ideaal van hetgeen volgens hem een oudste zoon moest wezen Wat de vrienden on bekenden des hnizes betreft Rudolf had reeds overgenoeg van hen voordat hg een week te hals geweest was Hg had oen manier om schijnbaar geduldig naar hun gesprekken te luisteren maar daarna hun oadorwetsche ineeningen achijnbaar wellevend te bestrgden on hnn geringste vergissingen te verbeteren hetgeen hen heimeiyk tegen hem innam Wordt vervolgt