Goudsche Courant, maandag 17 juli 1905

Vnichten Limonade De benoodigdhcden om ó Liter lioerlyko VUU ilTKN LIMONADE te ii aken als Citroen Framboos en Sinaasappel kosten by ray in verzegelde doosjes mot gebrniksannwyzing 25 cent per doosje Citroen Limonade i Frambozen Limonade o cent per Qrenadine Limonade J VAN OIJB Teïepliooiiiiet Souda Aangesloten onder Tel Ne 120 A J OP STELTEN in Noacks fijne VJeeschwnren Hoogstraat A 10 Verkrggbaar in fleaichen SO ct IS et en i 1 98 by H H Apothekers en Drogisten Lt op lu merk ASKMB I T AD BICHTEB Co RotUrdam Te GouDi bj C LütJEE Apotheker IfarU en bjj WOLFF Co WeaUuven 19 taiui jt dB bre De llwr van iIit Ilee Mgt 0 a nog de Sii tiwf Courant vraaRt npre T it wat dunkt mij bet b tf wat wil het toll bet litfst Juist dat is in zooverre waar dat df heer van der Ree de KoiUdicnHt niet bcsebouwt al iH dat ook ill den lUuul der feemeente infiet voorflliKenteld w rd n Hij zal vranei wat i bet liehng van tioud an ijii inwoners Wat kan Htrekke tot alKemeene welvaart tot aller nut Kn dttiironi h hij de man dien de liberab n den ijok in te nemen i tet wi nüi hi n te doen iniieinen Als KM allen Ojikoint kie eiN kan de beer van der Itee eko en Worden Daarom ter uimt uw pliebt niet ZorKt dat t slot van de verkiezinRHe in ia iie een oed slot zij Wekt iii uw om evin de lauwen o i er zijn er heliuis noK ve l ill fiouda Werkt allen mee aau de bevordering a tloudi bbrei eii welvaart ffoudt liooi de liberale l e in ielen nu kouil voor die beijniselen uit door uw tein uit Ie breUfieii op den Keer N A VAK DER EEE Kult nlaHds ti OviTzichi Het l elor bnr clii l le r iiil aKent chap liericht jonoriiat LinjewiUj tuleptrïiphnert dd IH loni V lKenB coii liiTielit van 12 Jnli var enoraal Liapoonol werd eon onier afdecliiiKea In deii naetit van tt luli ineen bnjoufltKcvrclit Rowikkold mot een aanzionlyke vyandolijkn Ntrudmftclit tUH sehen Jeiang on Wladl Mirowka op Hacbuliii Kenter neint nit Uetln d d 14 luli iJiülcravond liad aan buord van do IIokenzollorn tor ocro van Koning tlHcar van Zwodon een diner van voorlig porsonen planlH na afloop voor do Koning op Siet jacht Droit naar liet ocKlcIjjk vorlichlo Helle toiug Hidonmiddaiï gal do Koning nnn boord van do Droit een leeHlolyk deji uiicr tor eoro vnn don Koizor Na het dejeuner bo gaven zich do Koning on do Kroonprins van Zwoden naar lollc en koerdon vandaar naar Slookholm tcrng liet laat nn vast dat minister Witto al i vredeKondorhandolaar naai Amerika zal vertrokken Kn algcracon meent mon dat dil als een grooto voornitgang moet wordun bearhouwd Annvankol k wan do Uniniiflche gezant lo Uome grail Moorawjol nis oiidorhandelaar anngewezon Moerawjoï wan reedn to l otorHbnrg aaiigokoinon on had zyn tnl vrüwnl mengonleld toen hy bezwaren begon lo opperen liet Rcb jnt dat MoorawJ f zieli niet opgowSsDon govoeldü togen den onaangonainen plicht om onder do logenwoordigo oinstandlgheden do dolicato opdracht tot tevrodonheid van den THaar te volbrengen Uu werd plotsoling ongestold en verzocht van xyii zending ontheven to worden Het wan niet gomakkelyk voor Moernwjot oon plaalsvorvangor to vindon Nolidot weigerde do opdracht zich boroepond op zyn gozondhcidiitoo9l nd Lansdorl dj minister van bnilonlandsobe zaken vervntKchnUligdo zich omdat hy tbana zoo inooilük te Potersburg kan gemiat worden 1 6 Tsnar ontbood toen don hSor Witto doeb dezo aarzelde en weigerde Miinr onder druk van yerschillondo zgdon en op aandringen van den Teaar heelt Witte do opdracht aanvaard Doch ook Wiltn beelt HlecliU aarzelend locgeKtenid tiy erkent zelf het KngeUcb ülerhts gebrekkig to kennen en zich er raooil k in te kunnen uitdrukken Kn dat ebt hii een bezwaar b bel voeren dor onderhandelingen Hit relersburg wordt aan do Voils Ag goinold dal et ojcn ovcrwegendo redon is waarom do bureaucratie in l eloreburg juist Witte nn naar De omgeving van den Tiwar heelt steeds gepoogd Wille voor te stellen aks een revolutionair wal wellicht de aanleiding van do getoonde ongenado was Witte s bekende hervormingsgezindheid en zjjn alkeer van de politiek van aarzelen en uitstellen hebbon hem dien naam bezorgd Kn het i lian ook op dien grond dat de revolutionairen ondanks de telenrstellingen die h ook hen bereid heelt nog steeds hnn hoop op hem vcsligdeD In het voorloopijj iMviiul il t 4 r latioDairc groepen willen iottelleD is aan Witte een belangrgke plaats toegewezen Kn dat zal ook wel een reden zijn waarom de Ptotersbargscbe borcancratie bem voor loopig ver weg wil toren Da Fransehe Kamer heeft bonderdag beraadslaagd over bet amnestie ontwerp dat door den cnaat was aangenomen Die beraadslagingen zyn niet ten einde gebracht De nationalist I a ie een der eiilanls terribles van de Kamer heelt de aanreniing der wet die best md was om zyn politieke vrienden de vryheid te hergeven door zyn optreden belemmerd In dun Henaat was de eerste aldeeling van het ontwerp waarin de amnestie verleend werd aan de personen die zich schuldig gemaakt liadden aan misdaden by werkstakingen en bjj betoogingen op 1 Mei aan de veroorduolilen door het llooggerecblshol en aan de deelnemers van de hainenzwering van Tainburini zonder debat aangenomen De toevoeging aan dit artikel op voorstel van den sen itor De las fases van hen die zich schuldig haddf n gemaakt aan overtreding van de wet op de voreenigingen ol op die lol regeling van hel congreganistisch onderwys was cveneeu i goedgekeurd Do tweede aldeeinig bevatte de amnei tieverleening aan de personen dio veioordeeld waren wegens do boruchte verkjikkoryquaestio do onderlinge bespionneértng in hel leger Hiertegen had de senator l r vet gcprotCBloerd Maar op de verklaring van minister banmié dat de rcgeoring de olgemoonc verzoening wcnschte en dni ook de daden van amhtonaron wilde vergoten die in to groeten yver zich haddon laten roeohlepcn tot het verrichten van onverdedigbare liandolingen nam de Senaat mei 11 4 tegen 17 iteminijn dil artikel aan Het amendement van do IhamniUard om ook do geeslolyken die met inhouding van traotement gestraft waren in de amnestie to doen dooien werd door den Senaat verworpen Slechts oen lid Btemdo ten slotte legen hot ontwerp do generaal Morcior dio uit do Drcylua znak bekend is Vier envytlig senatoren onthielden zich van stemming In do Kamer verklaarde Lasies zich tegen de samenvoeging van vcrschiilendo groepen Hy vroeg of socialistischfi arbeiders niet te trotsch waren op eon lyn gesteld to worden met personen die zich schuldig maakten aan vorklikkcry Kn met grooto heftigheid het ontwerp bestrijdend eindigde do spreker ro t een krassen uitval tegon generaal André die ilo vorklikkcry iii hot legor invoerde zooals hasies bewoerdo Henri Itrtsson stond onmiddoliyk op en verklaarde na deze beleodiging aan bet adres van myn vriend genoraal Andró zal ik tegen do aranestie Wüt stcmraon De minister van oorlog llortoaux verklaarde na de hatelykn woorden over het leger gesproken nadat hy de amnestie had voorgesteld voor do perbonon die g tracht heblien het leger lot misdaad te verleiden zyn handlookening ondoi het voorHtel Icrng te nemen Ohanmié stelde daarop voor do behandeling van het ontwerp te vcrdagon Kn Uouvier die een uur later in do Kamer kwam las het besluit voor waarby de zitting gesloten werd De amnestin wcl was daarmede gevallen Dndelyk lia do zitting beraadsluagdon de ininislors wat hen nn to doen stond Kn zy besloten don President der Uepnbliok oen viMlfiïtil tor lookening aan te bioden waarby a lo peB onon in de amnoatlo wct bedoeld feratio ontvingen Nu do apanners het eiland Sakalin teruggenomen hebben dool do vraag zich voor ol dit behalve op de nilkomat dor vredos ondorhandelingeii ook nog invloed zal hebben op den loop van den oorlog Zeer waarschynlylfr zat hot eiland den Japanners tol basis moeten dienen by het voorgenomen belog van Wladiwostok Mol dio operatie moot haast worden gemaakt nu door de totale verlamming in al zyn ledematen waaraan Rusland lydt een spoedige vrede nooJig en waarschynlyk is geworden Wanneer hot bol lorinool bogoiinen is voor de onderhandelaars elkaar ontmoeten lal lapan aanvoerer dat Wladiwostok niet meer als een voor Rusland gttusiige lotor kan worden aangemerkt De onito Pruisische otHcier die van tyd tot tyd in do Krankl Ztg over den oorlog schryit gelooft dat de lapanners devredcsonderliandelingen biykbnar nog niet zoo vroeg vorwacbt hebben en dat zy hel ook nn nog in de hand hebben door hoogo eiachen den vrede onmogoiyk te maken wanneer deze hnn op l oogenblik nog niet gelogen komt Dit zou do loido officieele blydschapsbetolgingen van Japan over dou aanstaanden vrede verklaren dio onvoorzichtig zonden zyn wanneer de Japanners thans worfcetyk den vrede wonschten Zy hebben alweer een nienwe loening geplaatst en staan in all pitebten too tork mogelgk Wat Wladiwostok betreft doen a1I berichten over de versterkingen die de Kussen daar vooral in den laatsten tyd sinds de landing van generaal Hasegawa te Oentan hebben aangelegd vermoeden dat de vesting niet by bestorming kan genomen worden Do genoemde militaire sehryvcr gelooft ook niet dat de Japanners bun lont van Port Arthnr zallen herhalen en zolk een bestorming beproeven Een formeel beleg is dus onvormydeiyk en als de vesting voorraden genoeg bezit zal zy zich een gemimen tyd knnnen staande honden Dal de vesting voor de Kussen van groole waarde is kan evenwel niet worden gezegd Integendeel Kvenals Port Arthnr het Rnssiselio leger onder Koeropatkin verlamde in zijn bewegingen doel Wladiwostok zniki do krygsmacht van Linjswitsj V De Breslauer Morgenzeitnng deelt do meest afschuw iyke mishandelingen mede waaraan de soldaat Hoffmann blootgesteld is geweest De eentge der vele mishandelingen die fatsoenshatve hier kan worden verteld is dat de twee onverlaten die boven den ongelukkige in rang stonden hem al en toe voor de aardigheid eens ophingen en hem eerst afsneden nadat hy zyn bewnstzyn had verloren Door een zwaar pak slaag brachten ze hem dan weder tot bewnstzyn De leiten kwamen eerst uit nadat Hollmann den dienst bad verlaten en een medisch onderzoek naar zyn gezondheid had plaats gehad Ziekten iler infjezeteiien van Maassluis Tijdelijke hitip vnn onxe buren Onze buren te Maasslnis hebben door hnnne verklaringen bewezen dat do ergste blaason nierzickten genezen knnnen worden MeJBlIrouw G KLZKNAAR wonende St Aagbenstraat 80 te Maassluis meldt ons Sedert acht jaren heb ik verschrikkeiyke pyn moeten doorstaan in den rug en de lendenen Myn voeten en beenen waren veelal opgezwollen en zclls had ik hier last van aan myn polsen Do urine kwam met een branderig pynlyk gevoel en ik was nimmer verlost van een alles overheerschend gevoel van moeheid en afgematheid Myn water was meestal erg troebel en wanneer ik het liet staan bevond zicS daarlbezinksel in Het gebeurde menigmani dat ik totaal niets moer kon uitvoeren en ik gedwongen was het bed te bonden Ik heb hier zeer veel legen gedaan doch wat mon my ook voorschreef er was zelfs niets wat my verlichting gaf Ik was ten einde raad toen men roy wees op Uw Foster s Rugpyn Nieren Pillen die zoo gunstig besproken worden en ik ben zeer bly dal ik daarmede een aanvang maakte want de uitslag was boven alle verwachting Ik dnrldo niet te denken aan hol mogeiyico er van toen ik reeds na drio dagen voelde dat ik opknapte de pyn verdween en met den dag nam myn beterschnp toe totdat ik nadat ik slechts één enkel doosje gebruikt had volkomen genezen was Zonder twyiel zal U myn genezing interessooren on ik geel tl dit belicht opdat velen hierdoor geholpen mogon worden Zwelling der enkels der voeten en der boenen en blazen onder do oogen Waterzucht Deze gevaarlyke kwaal dient lo worden toegeschreven aan het overvloedig water alkomstig uit bet bloed dal doorgedrongen is lot in bol weelsel der huid en dat eigeniyk had moeten worden uitgedreven door de Öltreering indien de nieren in goeder toestand geweest waren Door een groot aantal dankbare menschcn werd ons medegedeeld dat dergeiyke gevallen volkomen genezen werden door Foster s Rngpyn Nieren Pillen Verzeker U dat men Ü de échte Foster s Kngpün Nieren Pillen geelt dez ttde die Mojufirouw ELZENAAR gehad hSelt Zy zyn te Qouda verkrygbaar by de Heeren W LI I F A Co Westhaven 198 Toezending geschiedt Iranco na ontvangst van postwissel ft F 1 75 voor èén ol F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten FRiSKRIJK Het amnestie ontwerp heeft nAg meer onaangename gevolgen Door een versehil van meening tgdens de behandeling in den Senaat zal het tusschen twee leden Prevet en Delpeoh tot een dnel komen Vanavond moeten de heethoofden van Ider trekken Gistermorgen om 11 nnrzyn de officieren van het Kngelsche eskader dat voor Brest ligt te l arys aangekomen Officieren van de Fransche marine wachtten aan bet statiën hun collega s op om bun als gids door de Ville Inmiéro te dienen iuitenant André begroette don Engelscgen vice admiraal May nit naam van den minister van marine BiLon Uit Bnisael or4t aan het Hbid gemeld d t da altiliiiliag te Vtrvien ia opgeheven I Au de bezwaren der arbeiden is men ten deele tegemoetgekomen en deien hebben derhalve beloofd t werk te hervatten DuiTsmnsD Men kan er verzekerd van ziJn dat beboodens toevalligheden de politiek eenige weken zal msteo Twee belangrgke schakels nit de keten keizer Wilhelm en vorst Von Balow zgn naar bniten eerstgenoemde naar de kosten van Zweden de andere naar Nordemey voor een badknar ZWÏDEK Uil Gcfle wordt gemeld dat koning Oskar gistermiddag daar is aangekomen en door de bevolking barteiyk werd ontvangen SezsjK lu officieele kringen te Madrid loopt het gemcht dat oen crisis onverrngdelgk i De minister van financiën is van plan ontslag te vrage i Kkkia Te Skyloni en Avanilis is door Engelsche soldaten gestreden tegen de opstandelingen waarby tien militairen gekwetst werden De manschappen waren naar die plaatsen gezonden tot onderstenning van de gendarmes die door do opstandelingen gelast waren te vertrekken Slanken uit Sclioonhoven II Op Dinsdag 18 Juli a s worden de kiezers opgeroepen tot een herstemming tusschen Rusz den candidaat der liberalen en Den Uyi candid iat der kerkeiykon Slechts een kort woord naar aanleiding dezer herstemming Als de Raad voltallig is znllen wy over zyn samenstelling nog wel een en ander in t midden brengen De party Valk is niet gelukkig geweest in de keuze barer candidaten Reeds by eerste stemming viel A van der Bas met 17 stemmen het kleinste getal al Nu dat doet ons pleizier Hierqit biykt dat het gehalte der kiezers toch hooger is dan de antirevolnlionaire kiesvereeaiging het hoeft getaxeerd Zy moesten van Van der Bas niets hebben Laat dit hun een les zyn dat een kerkeiyk dekmanlellje voor sommigen dier heeren niet meer voldoende is De kiezers hebben ditmaal op wat anders gelet en dat doet ons genoegen In Den Uyl hebben zy al evenmin den gewenschten candidaat Wy dingen niels af op zyn persoon Maar in 1901 in den Raad gekozen had hy al spoedig genoeg van het baantje en bedankte Naar wy hoeren zon hy thans weer tegen zyn zin ge 8teld zyn Is dat zoo dan loopen wy kans dat hy over een paar jaar weer bedankt Toi h kan Den Uyi ook voor vele Christelyk Historische en Katholieke kiezers de gewilde man niet zyn Waarom f Omdat de kerkelyken dos ook Den Uyi streven naar vorhooging der schoolgelden op de Openbare School Terwgl naar recht en billykheid de schoolgelden op de Openbare School afgeschaft moesten worden Want met 1906 krygen do byzondere scholen in onze gemeente per kind meer subsidie dan de openbare school Dan knnnen wy ook al betalen wy geen schoolgeld onze belaslingpenningen opbrengen voor de byzondere scholen alhier Past op de dabbeltjes kiezers I De kerkeiykon waarschuwen tegen schoolpaloizen Laat zy zelf eens kgken naar hnn nienwe christoiyke school Zy bonwen nota bene nog een vergaderlokaal op hun school En daarvoor belalen wy onze belastingpenningen Kan het brutaler f Stel daar tegenover de lydensgeschiedenis van onze openbare school 11 Neen wilt ge dat ook de kinderen der openbare school alleen nit gezondbeidsoogpnnt spoedig in geschikter lokalen komen te zitten stemt dan niet Den Ugl Verder dienen allen die er niet vóór zgn dat de party Valk in den Raad versterkt wordt dat de vryheid van den ambtenaar verkort wordt en deze in den Raad bloot staat aan de grievendste beleedigingen die allein dienen hun stem nit te brengen op L A RU8Z Zullen de liberalen wat harder werken dan by da ie stemming P Anders komen zü er stellig niet JAN BAZUIN 4Dvi iitkntii n ♦ Mejonkvronwe C DE ROTTE betnigt haren hartelgken dank voor de vele blgken van deelneming ondervonden tgdeas de ziekte en hg het everlyden barer lieve Moeder Gouda 1 6 JnU 1905 V Ondergeteekende dankt allen die by gelegenheid van zyne herkieiing tot lid van den Gemeenteraad hem blgken given van belangstelling C W Til Dl VBLDB opEHsm mamm De SoUris H GROENENDAAL te Gonda is voornemens op Hiaanéug f ï Jmll ë9 S des voormiddags ff Mar in het Hotel De ZiLx aan de Markt te Gonda in het openbaar in ééme mItUmg te vei en en te verkoopen f Sen onlange geheel gerestanreerd en goed onderbonden I HEERENHUIS met SCHUUR TUIS en ERF aan den Flnweelensingel wgk R no 710 te Gonda tegenover het Hontmansplantsoen kad sectie A no 1577 groot C J 9t € M ISu M Een op den besten stand staand Winkelhuis waarin de HORLOGEHAKERIJ is uitgeoefend OPEN PLAATS en ERF aan den Korten Tiendeweg ijk D no 94 te Gouda kad seeUe C no 13M groot af c mm a Een Huis en Erf Ml ée kaOe lUiareoor in de Derde of Klnizenaarsksde te Gonda wyk R no 420 kad sectie A nos 2 J77 en 3637 te zamen groot f0 e M Verhnnrd per week voor f 1 50 mm Een Huis en Erf aan de Keizerstraat wyk K no 100 te Gonda op den hoek van de Koiperstraat kad sectie D no 406 groot 3t e Terbnnrd geweest voor f 2 75 p week Betaaldag en aanvaarding 1 September 1905 of vroeger Te bezichtigen perceel 1 Donderdag en Vrgdag 13 en 14 Juli van 2 4 nnr en op den dag der verknoping van 9 11 uur de overige perceelen drie werkdagen vóór de verknoping van 10 12 en van 2 4 nnr en op den dag der verkooping van 9 U uur Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris GROENENDAAL te Gonda KANTOOR Een JONGEN op de hoogte met do modertae talen benevens vlug knnnende rekenen en schryven zag zich gaarne geplaat§l Brieven onder motto Kantoor bureau van dit Blad INMAAK INMAAK Ie KWALITEIT BRANDEWIJN p r S Liter lager in prIJ Aanbevelend Pirma C Loiirens GOUDA Kleiweg E 94 6B00TB OFRUIHING VAN LAPPEi gekleurde JaponstoiTen Katoen tjes en WITTE GOEDEREN Uo noj voorradige Hl Vi TELS wonlon Icg cn spotprijzen UITVEIlKOCtlT WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT HONINHMJHF F IIIIIIKHKW Voedert uw Vee met de muivere murier merk Hter en yXj uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere mploma I arljê 1000 negen Oouilen MeHallle Bestrijding vjn Bloodariuoede Bleekzuoht Malaria Hinnenkooris Algemeeuo Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Qobrek aan ootlusi De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode doos mijn naam onder ncvenstaande tljnek m rk Men lette daarop üj zijn overat verkrijgbaar i f 1 Oi k rcdustreeki en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel i f l Ohemlnhe Fabriek van NANNINO den Haag Directenren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft 4 fandbrleven nit verkrygbaar A iOO Correspondenten te Qouda de Heeren DORTLAND en Co 5e OEQELEESFELIHa in de Groote of 8t Janskerk opDinsdatiflS Juli 1905 des avonds t l nnr door den Heer J H B SPAANDERMAN met welwiilonde medewerking van Mej J G MOLSBERGEN Sopraan Utrecht en Mej JOH WILLEMSE Alt Utrecht Programma s tevens bewijzen van toegang zyn tegen betaling van 10 cent verkrijgbaar by de boekhandelaars J vin BENTUM ZOON en bil den Koster KLEIWEG No 2 GOUDA VAN Blommesteins Inkt is protfoniier indelijk de BESTE n voil omen ONSCHADELIJKi APELDOORN HOlLAfJD Laeas Bols Hulstkamp Hoppe ZEfiROIIDBJENEYER Leveren wy tot zeer matige prjjzen Aanbevelend Firma Herman Zoon OFENEAEE TEEKOOFINS te Gouda op MAANDAG 24 JULI lS 0 i des morgens te elf nron in bot Kotflehnis H itMoNiR aan do Markt ton overstaan van dou Notaris 6 C FORTDUN DROOGLEfiVER van Een naar de eischen des tyds No 1 ingericht op gnnsligen stand gelegen WIISKEyillS WOONHUIS WERK on BERGPLAATSEN en ERK aan de Westhaven te Gouda Wijk B No 179 Te aanvaarden 1 September lÜOö Het Huis bevat behalve de ruime winkel beneden 2 kamers koukon on kolder en boven 2 voorkamers on acblerkiinicr werkplaats en zolder No 2 Een goed ondcrliondon on op gooden stand gelogen WHJKELHUIS WOONHUIS ERF en GROND in den Korten Groonendaal te Gouda Wyk 1 No 10 Terstond te aanvoardon No i De Tinimerinanswinkel ai n don Haam is UIT DE HAND VK RKOi nr No t Een HUIS KRK on GROND non do Nieuwe Haven Ie Gouda Wyk N No 112 Verhuurd by do week floor 1 2 25 Kn No 5 Een HUIS en ERK op bet Weeserf aan den Groenewog te Gouda Wyk t7 No rjH Verhuurd by do week voor f 1 10 De porcoolon zijn do laatste 3 werkdagen vó ir den dag der verkooping van 10 tot uron en op don vorkoopdag van 1 tot 11 nron te bezichtigen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ton kantore van voornoemden NotariüKOltTUl IN DliOUGLEEVER te Gonda ANANAS ChitntH ULIKKKN VAN 1 K N KT TO 35 cent Aanbt vcli nd I L VAiv OKR IWAill ir vnn ouds W MOLKN LANOK TIENDKWKG D 2 Citroen Frambozen Limonade Aiinbovelend I SlOT£nftKEA k C IniTiaak Kruiden by WOLFV ii € o Hnvon 11 8 T GhUTT Eir iisra WlLOHAKDMLAAlt W Oosterstraat ROTTERDAM Telepboon Intcrr No 20 il Bevoelt zieh beloofd aan voor do lovernncie van alle sborten fljn Wltl enOBVOOELTB voor extra Diners enz enz Verzonding franco door geheel NbniKUSu Vraag speciale pryscourant