Goudsche Courant, donderdag 20 juli 1905

De mogendheden zijn zeer ontstemd over het weigerend antwoord van Tarkije om de flnancieele regeling voor Macedonië n te voeren die het verleden jaar reeds had aangenomen Aan de Frnnkf Ztg wordt nit Konstantinopel gemeld dat de gezanten heden het antwoord der mogendheden in een collectieve ijota vervat znllen raededeolen aan de Porto In dat antwoord zal naar de correspondent vernefmt der Porte worden gewezen op het gevaar waaraan zg zich blootstelt zoo zij biJ haar weigering blgft De mogendheden zullen dan gedwongen worden Turkije voor een fait accompli te stellen Turkije schijnt zich daaraan niet te storen on IS zelfs voornemens aonder de goedkeuring der mogendheden het invoerrecht van alle goederen met drie procent te verhoogen In Weenen verscheen een brochure over de Macedonische qnaéstie de anonieme schrijver noemt haar een academische studie maar dringt er tevens op aan dat Oostenruk van de gunstige gelegenheid gebruik zal maken om de Porte te dwingen thans de autonomie van Macedonië te erkennen Oostenrók kan dat doen door met zvjn troepen naar Salonika op te rokken de weg is volkomen vri I In Ensland schijnt deze brochure grooten indruk te maken men ziet er een vingerwijzing in dat Oostenrijk van de tijdelgke onmacht van Rusland gebruik makend wel eens kon trachten dë Macedonische quaestie op te lossen in een zin die voor Ensland onaangenaam en nadeelig zon zgn Russische geheime agenten zoo meldt het ïageblatt verspreiden die brochure onder de bevolking om daardoor onlusten aan te wakkeren De regeering van Oostenrijk voornemens zich loyaal aan de met Rusland gesloten overeenkomst te honden protesteert tegen de opvatting dat zij geheime plannen in Macedonië koesteren zon By de bespreking over den toestand in Macedoniö verklaarde de minister van buitenlandsche zaken Lord Lansdowne in het Engelsche Hoogerhuis dat overeenstemming was verkjegen tnsschen de betrokken mogendheden in zake de uitvoering van het plan voor een flnancieele hervorming Dat plan dat een belangrgke stap is niet alleen in de richting van een meer afdoende con trOle op de financiën in Macedonië maar een controle tevens van een internationaal karakter was neergelegd in de nota bö do Porte ingediend op 3 Mei de eischen der mogendheden waren echter door den Sultan van de hand gewezen De mogendheden zouden zich echter bg die weigering niet neerleggen Lord Landsdowne bestreed het denkbeeld van een onafhankeluk optreden van Engeland alleen Verspreide Berichten FKiSKRlJK De bunkier Arton welbekend nit het Pa namaschandaal is gestorven tengevolge van het innemen van blauwzuur De familie zegt dat Arton in den laatsten ti d zennwlyder was en zich overwerkt had Anderzgds spreekt men er van dat zgn flnancieelt toestand kritiek begon te worden Beloie Overal zijn de voorbereidingen in gang voor het feest der 75 jarige onafhankelgkheid in België op 21 Juli den datum van de eedsaflegging van den eersten Belgischen koning Vooral Brussel is in teestdos Zondag was er onder meer groote optocht van vereenigingen en bonden en een godsdienstige processie De koning die de feestelgkheden bijwoonde werd geestdriftig toegejuicht Wg gaan het 75 jarig bestaan van het koninkrgk België vieren zegt het Handelsblad van Antwerpen Het zg wel verstaan dat vg tan dit feest uitsluiten elk woord olke herinnering welke onze Hollandsche broeders zouden kunnen kwetsen OoSTENnUK HOKOiBIJE Een voorstel van Polonyi dat aan de vereenigde oppo itie is voorgesteld heeft ten doel in alle coraitalen commissies te benoemen om de belasting te innon die den staat geweigerd znllen worden en om desnoods ook staatsuitgaven te doen zooals betaling van ambtenaars tractementen van coupons der staatsschnld enz Een soort nevenregeering dus van de oppositie die de leiding in handen zou houden Graaf Andrassy zal tegen zniko revolntionnaire maatregelen met alle kracht optreden SPIHJE Met veel eerbetoon is Villaverde Maandag begraven Toen de stoet geëscorteerd door militairen vertrok stortregende het TUBKUS Zondagmiddag 2 nor is te Skoetari een sterke aardschok vergezeld van onderaardsch gerommel waargenomen V66r weinige dagen is in het vilajet Monastir het Boelgaarsche dorp Beroeik door een 80 man sterke Qrieksche bende in brand gestoken De inwoners zgn deels gedood deels verwond deels in bet gebergte gevlucht Marokko Ook de Spaansche regeering wil alvorens aan de internationale conferentie deel te nemen kennis nemen van het program De Marokkaansche stoomboot Turki is met een legertje van 500 Moorsche soldaten die uit Fez te Tangcr waren aangekomen naar Agerud vertrokken Deze afdeeling is bestemd om de bezetting van Oedjda te versterken EENIGE WOORDEÏT van een inwoner van Qonda Do Heer CATTEL te Gouda heeft iets te zeggen betreffende Foster s zalf het bekende middel tegen hnidziekten zooals aambeien eczema huiduitslag jeukingen enz De Heer A CATTEL wonende Boelekade 203 te Gouda zegt ons Het is thans reedszes maanden dat ik gesukkeld heb aan eensoort roos in het aangezichl waardoor ikaan beide kanten van mijn neus een uitslagbekomen had Vanwege do jeuking was ditzeer lastig afgezien van het onsmakelgkegezicht Toen ik begon met Uw Foster s Zalf ging de jenking dadelgk weg en hoegroot was mgn bigdscbap toen ik veertiendagen later geheel van deze onaangenamekwaal verlost was Ik zal dan ook gaar neUw Zalf als een probaat geneesmiddel voordergelgke huidzielïten aanbevelen I Ik ondcrgeteekende verklaar dat het boi nstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Verzeker U dat men U de échte Fohlil s Zalf geeft dezelfde die de Heer A CAiflSL gehad heeft Ze is te Gouda verk i lfar bii de Heeren WOLFF Co Withaven 198 Toezending geschiedt franco naiSntvangst van postwissel 4 F 1 75 voor éSn of F 10 voor zes doezen BINNENLAI D Do Prov Staten van Zuid Holland hielden gisteren hnn tweede zitting oorgezetoo door den Commissaris der Koningin mr Patijn Ter behandeling waren aan de orde de volgende onderwerpen 1 Benoeming van een buitengewoon lid van Gedep Staten Wordt herbenoemd de heer Schippers met 43 van de 74 stemmen tegen 29 op den heer de Bie en enkele stemmen op anderen 2 Provinciale rekening over 1903 sluitende met een voordeelig saldo van f 66 142 Goedgekeurd met algemeene stemmen 3 Regeling der presentiegelden vergoeding voor reis en verblijfkosten van de leden der Staten van Gedep Staten en de griffie ambtenaren Bg de jaarwedde van den griffier voorgesteld op f5500 voor den tegenwoordigen titularis en op f4500 tot 5500 als aanvangscgfer en maximum verklaart de heer Evers laatstgenoemde cijfers te hoog te achten in vergelijking met de wedden van andere hooge staatsambtenaren Spr stelde voor do aanvangswedde van den griffler te stellen van f4000 é f5000 De heer IJzermans lid van Ged Staten ontraadt ten sterkste het voorstel dat als zelfstandig voorstel en dus niet zgnde een amendement eerst kan in stemming komen als het voorstel van Gedep Staten verworpen mocht worden Het argument van het scheppen van een wanverhonding gaat z i niet op Na nog eenig debat wordt het amende mentEvers verworpen met 50 tegen 25 stemmen waarna overeenkomstig het voorstel van Gedep Staten wordt besloten Bij de verordening regelende de bozoldiging der ambtenaren vereonigt de omminsie zich met het stellen van het minimum van het traktement van hoofdcommies op f2600 Bij het voorstel der commissie om de wedde der leden van Gedep Staten te bepalen op f4000 stelt de heer van Vollenhoven voor die wedde te bepalen op f 3000 Dit amendement wordt aangenomen met 47 tegen 23 stemmen Het voorstel tot verhooging van het gnbsidie tot f B250 aan het Conservatorium voor Muziek alhier wordt aangenomen met 48 tegen 25 stemmen nadat de voorzitterden heer de Wilde naar aanleiding vande door hem te berde gebrachte klacht overminder goed beheer der school heeft gerustgesteld Aan de vereeniging tot bestrgding van Inpns te Rotterdam wordt f2000 subsidie verleend De heer Rnysch juichte dit voorstel toe als een belangrijken stap op den weg tot bevordering van de volksgezond heid Spr hoopte dat Gedep Staten weldra ook znllen steun willen verleenen aan consultatiebureaui voor tuberculose En de heer Kemink beloofde op dezen wensch van dr Rnysch acht te zullen slaan Mede wordt aangenomen een voorstel tot tegemoetkoming met f 160 in de huur van een gebouw voor do Rijkstuinbouwschool te Naaldwijk Aangenomen werd ook het voorstel tot het verstrekken van een subsidie van f 1500 voor verbetering van de dorpsstraat te Berg henhoek De vaststelling vi n een nieuw reglement voor dé Zwgndrechtsche waard werd uitgesteld tot een volgende vergadering Bg het punt uitbreiding van de grenzen der gemeente Delft stelt de heer de Geer nede namens eenige andere leden voor Om op het besluit tot het zenden van een adws an de Koningin in zake de uitbreidin i van de gemeente Delft terng te komen oMën kan toch zeer voor de annexatie zijnmf zich daartegen verklaren zonder als lid le Staten zich hierin partg te stellen dMtr het belang der praviilcie slechts zeer pfrtieel hierbg betrokkM is Een woorslel do Visser omi lt voorstel de Geer tui jine van advies te z nden aan een speciallf commissie wordt ten plotte aangenomen niet 41 tegen 27 stemmed Tot Ipden dier commissie worcwn benoemdde hee en Kley dft Geer vaji wchen Um bnrg ei van Idsint a i i De litaten gaaitf daarop uiteen tot 10 Octobi 1 j I I i Wg lezen in Ae Zutph dit i HetMoet ons I veel genoegen het volgiendeté kuiHien malden dat zeker door allevrij zinnigeji in ons district met sympathie envdldoenlng zal worden vernotaien In eene goed bezochte hiJeenko inst van vrije liberalen in ons district gehotfden gisteren 17 Juli is nl besloten van verdere actie met het oq j op de aanstaande verkiezing looi de T weedo Kamer af te zien ten einde ie op lit oogenblik zoo noodige aaneensluiting van a le vrijzinnigen hunnerzgds niet te verstor n In de Liberale Kfesvereeniging te Vordenzijn 30 stemmen qjtgobracht op den heerLieftinck en 4 ojj mr J G ridder vanRappard j Nu de heer Lieftinck in de meeste bg de Centrale Liberale IKiesvereeniging in het district Zntphen aangeeloten kiesvereenigingen als eenige candidaat is genoemd en in de overige vereenigingen de groote meerderheid dor uitgebrachte stemmen op zich vereenigde is het zeker dat hiJ do candidaat der Centrale wordt Met het oog op den korten termjjn zal de heer Lieftinck naar wij vernemen reeds a s Donderdag te Warnsveld en Vrgdag te Vorden als spreker optreden In de daarop volgende week zal hg het woord voeren te Zntphen Klanken uit Sclioonlio7en IV De herstemming heeft voor do liberalen niet den gewenschten nitslag opgeleverd Met 278 tegen 256 stemmen is Den Uijl tegen Rosz gekozen B j eerste stemming waren nitgebracht 516 stemmen bg de herstemming 643 dns slechts 27 meer Wg kunnen dus zeggen dat zoowat dezelfde kiezers hebben gestemd En wat zien wg Dat Den Dijl slechts met 43 stemmen is vooruitgeloopen terwgl Husz met 65 is gestegen Stellen wij hier tegenover het stemmencgfer van Van Sonsbeek 3 7 dan blgkt toch dat vele kerkelgken Den Ugl niet gestemd hebben Terwgl wij voor het vreemde geval komen te staan dat A van Lomwei als Wilde het tot 296 bracht Het komt ons voor dat de gemeente politiek meer een personen dan een beginselkwestie is Anders kunnen wg ons de houding van Niekerk niet verklaren die als ChristelijkHistorisch kiezer Den Uyi candideerde maar tevens ook den door geen enkele kerkelijke partg gestelden candidaat Van Lomwei Terwijl zg n de geruchten waar hg bjj de herstemming gewerkt heeft niet voor Den Uyi maar voor Ruaz den liberalen tegencandidaat O wonder boven wonder Als ooit het woord kameleontische politiek op zgn plaats is dan zeker hier Over ëën zaak moeten wij ons verheugen Namelijk dat in de strooibiljetten deze maal geen viezigheden zgn aan den man gebracht Over een ander feit moeten wg ons verwonderen en verheugen Dat is dat de Katho lieken Van den Braak niet op hst politiek toooeel hebben gebracht Deze man is de incarnatie van het conservatisme de belager van de volksvrgheden en vooral die van den ambtenaar En dan stelt dat heer nog den pedanten eisch dat hij reeds hg eerste stemming gekozen zon moeten worden anders trekt hij zich terug WiJ kunnen hem in den raad missen Vroeger maakten de katholieken altijd aanspraak op 2 zetels Zoo ia dan de nieuwe Raad samengesteld uit 7 of 8 kerkelgken al naar gelang Niekerk zich zelf zal indêelen wij beproeven het na de laatste salte mortalis althans niet 1 vrijzinnig democraat 1 wilde n A Kuijlenbnrg die zich ook moeilgk indêelen laat Maar al spoedig zullen persoonlijke kwesties de deellg n anders trekken Met de verkiezing van een wethouder begint het al Zoo Valk gekozen wordt dan zal Greup zich genoodzaakt zien te ruimen van zgn Wethoudersplaats want die twee willen niet ifleer in eenzelfde commissie zitten Welnu in geen andere functie moeten zg meer persoonlijke aanraking hebben dan in het Dagelgksch Bestuur der gomoente Wij zien met belans telling deze verkiezing tegemoet Een lid neemt voor het eerst zitting aan de groene tafel C L van Willen aard die zgn vader vervangt Wij willen hopen dat zgn blik wat ruimer mag zgn zgn oordeel wat onbhvangener Voor het overige verwachten wg dat de zaak op den zelfden voet voortgezet zal worden Veel geschreeuw en weinig wol JAN BAZDIN Gemeng de Berichten Amsterdam heeft sinds eenigen tjjd zgn speelbank zoogoed a s Hpmbnrg Ostende en Monte parlo Zg Is niet minder weelderig ingericht en volstrwt niet wegge topt in t een of ander obscu steegjt in ei donkerste Amslordam Drioi on r wt h oders en ettelgke gemeenteraadsleden kD iiun als t ware iq hun oniitgeh het i nirren van het ivoren balletjp op de ronleti i mfel hoeren Als I iinen onze se q ne deftige Vondelstraat ïlw na ten oiiMa is dan trekt eveq vóór men aan den aolitpringang van het Par viljo n ViPfiilelp rk kimt een fraaie villa da nandacht van i den openbarofi we gescliii de dooijj eeq goqd onderhouden oortdjij binnen ten hek met ve nlde speerpqn i jetbojik vanStraftd te znllen blglukklger geweest orgaiigaters die besifaan in haar D r w het perceel u gemerkt no is dl b k gevestigd ej ond nka het vriJ duidelijke verbod ijn het recht sepot zg e gevi ven Zij il in dit opzicht dan een l paar van haai t na een izeer eph meri worsteling met de Nede i iidsche wet heb l en moetep opgeven De inrichting in de Vol delslraat heeftop haar statuten de koninklijte goudkearing weten te verkrijgen Het koninklijk besluit is gedateerd 28 April 1904 n 83 en draagt dns da sanctie van het in nisterie op welks program de opheffing van de Nederlandsche staatsloterij voorkwam Natuurlijk hebben du oprichters een trncje moeten te baat nemin om dit resultaat te verkrijgen ZiJ zonden naar Den Haag statuten van de Club International do Bienfaisanoe Interniitionale Liefdadigheidsvereeniging dio gevestigd zou worden te Amsterdam in liet boven aangeduide perceel Het in deze statuten omschreven doel van de club zag er zoo onschuldig mogelgk nit Men beoogde niet anders dan aan vreemdelingen een aangenaam verblijf te geven en bun hulp te bieden als zg deze zouden behoeven Om lid van de vereeniging te kunnen worden moest men vreemdeling minstens 23 jaar oud 7gn en een contribntio van f 20 betaald hebben Mogelgk zou de wettelgke erkenning van de club bezwaren hebben ontmoet als men in Den Hang van te voren onderzoek had gedaan naar de personen van de aanvragers op één na allen vreemdelingen Onder hen bevindt zich namelijk de Franschman die vroeger al beproefd beeft hier te lande het zoogenaamde jen de poule te exploiteeren Hg is t die thans het mooie huis in de Vondelstraat bewoont en er met een grooten staf van employe s de directie voert Men heeft echter een zoodanig onderzoek pas gelast toen de Staatscourant de koninklijke bewilliging reeds vermeld had en aan de zaak niets meer te doen was Want de club houdt zich stipt aan haar statuten Er worden alloen leden toegelaten en t is aan de politie ook na het meest scherpe toezicht niet mogen gelukken iets te ontdekken dat de inrichting maakt tot een voor bet publiek toegankelijk huis van hazardspel art 466 Wetboek van Strafrecht De directie is zelfs zoo beleefd geweest een doorloopende toegangskaart voor de politie beschikbaar te stellen zoodat deze zich te allen tijde overtuigen kan dat inderdaad de ietter van da Nederlandsche Strafwet niet overtreden wordt In werkelijkheid komt de laak nu hierop neer dat iedereen die zich opgeeft voor het lidmaatschap en als zoodanig wordt aangenomen vriJ en ongehinderd spelen kan Leden van alle nationaliteiten worden aangenomen alleen Nederlanders zgn uitdrukkelijk uitgesloten Men beweert dat de directie hiertoe zon zgn gekomen door de ervaring dat dezen toch de ware spelers niet zijn De bank heeft in alle landen haar agenten die leden aanwerven en onderzoek doen naar hnn gegoedheid In het bnitenland moet zij al een vrij urdige reputatie hebben want van heinde en ver komen de bezoekers opdagen en wat verder in het reisseizoen wordt een nog grootere opkomst verwacht Zg komen uit Frankrgk Dqitschland Rusland maar vooral uit Amerika Een paar weken geleden heeft een van de Vanderbilts zgn geluk er beproefd en een bejaarde Amerikaansche dame die in het Americanhotel gelogeerd was deed dat ook met het gevolg dat zjj alles wat zg bg zich had verspeeld heeft De bank is toen zoo vriendelijk geweest om gelgk dat ook te MonteCarlo geschiedt haar hotelreke nipg en de terugreis naar de Nieuwe Wereld te batalen Op het oogenblik verwacht men de komst van epn Russischen prii s en prinses Het inwendige van het huis in de Vondelstraat doet in schittering en pracht niet onder voor dergelgke inrichtingen ijl bet buitenland De speelzaal is op de bot enverdieping tgevestigd en voorts zgn er recreatie en leeszalen die aan allo eischen van comImt en volledigheid bt antwpocden De bezoekers worden bediend door een tiental vlugge bedienden in rijk livrei en de toegang wordt bewaakt door deftige portiers die streng toezien dat geen andere personen dan leden hetihnis betreden i Uit het bovenstaande blgkt hoe Ie Club international haren leden het verblgf te Amsterdam aangèn ajn maakti Men zal wellicht ook iets om rd t ds Bienfaisance willen vernemen i Ten bewijze dat Igeen gekheid daarmeeist kan dienen dat ie directie aan verschillende liefdadigbeidsiiirichtingen geld heeftgeschonken O a heeft ziJ een flinke bgdragedoen tolkomeo dum bet Politiefondsy welkgeschenli échter met een i bedankbrief ist8rnggek i en j N v d D m W IK verlaten v n de haven van Pola S is het sMbBchip I Wien aan deii grond geraakt e zwa r beschadigd Hot roer isgehrokertJeven de schroef Het pantserschip Mlnarch sleepte de Wien naarPola Iter D ifilierstelling zali maandendnfen Den 19n nli zullen E Smit n zgn echt genoote M de Rnyter wonende te Broek inWaterland bet t zame feest kjinnen vieren 70 jaren gehqwdjte zgn De ojan is alsdan 92 jaar oud en Jfgn vronwii 8Vk Van bun 8 kinderen zim er nog 3 in leven terwglhet aantal kleinkinderen 26 en achterkleinkinderen 55 bedraagt De man ziet er hoewel het gaan hem bezwaarlgk wordt nogtamelijk krachtig uit terwg l zijn vrouw zoodanig haar gezichtsvermogen heeft verloren dht alleen plotseling ontsteken van licht nogdoor haar bespeurd wordt Het denkvermogen is van beide oudjes nog uitstekend vooral van de vrouw Hbl Dezer dagen heeft zich te Middelburg weer het geTiil voorgedaan dat een piilicien an de jongste lichting nit denj militairen dienst is ontslagen wegens zeer geringe verstandelgke ontwikkeling waardoor het niet mogelijk was hem voor den dienst te oefenen Op niet alledaagsche wgze is gisteren teDeventer een rijwieldief in banden vnn depolitie gespeeld De ISjarige fabrieksarbeider V aldaar werd in de Lange Zandstraat aangehouden door eeu schamel gekleed man diehem een knap heeren rijwiel voor een zeerlagen prjjs te koop aanbood V verlangde alvorens te knopen keuring door een rgwielhandelaar en geleidde toen den fietsbezitternaar het politiebureau Daar gaf de man zulkeongeloofbare verklaringen omtrent de herkomst dat reeds dadelgk was aan te nemen dat het rgwiel door diefstal was verkregen Bg onderzoek bleek dat de man zekere K wonende onder Apeldoorn het rgwiel hadgestolen door middel van braak uit de schuurvan den bakker Schurink te Voorst tennadeele van diens knecht Schut K diereeds eerder wegens rijwieldiefstal werd veroordeeld is ter beschikking van de justitiegesteld Zw Ct Acht Atjehsche dwangarbeiders hebben kans gezien weg te loepen eo worden nu gezocht zoo meldde een berichtgever aan het Bat Nbl Kans gezien is wat sterk gezegd merkthet blad er hij op ledei veroordeeldekrijgt zoodra hij buiten de gjovangenis werkmoet doen tien kansen voor één om wegte loepen niemand belet set hem de zg mandoer zelf veroordeelde wel in delaatste plaats Onbestelbare briefkaart I Te Rijssen hangt in het postkantoor als onbestelbaar een briefkaart met het adres Aan den grootsten leugenaar van Nederland te Almelo Wie zou dat wezen P Over New York wordt nit Honduras gemeld dat een neger die zonder plaatsbewijs aan boord van een knstvaarder geslopen was twaalf personen meest vrouwen en kinderen vermoord en den kapitein 1400 dollar ontstolen heeft In gezelschap van een jonge vrouw ging hjj aan land Deze wist hem te ontsnappen en stelde de politie in kennis van een en ander Het volle was zoo woedend dat het den neger bg zgn gevangenneming lynchte Stadsnieuws ï GOUDA 19 Tuli 1905 VEKGADERINGvan den GEMEENTER ADqp Vrgdag 21 Juli 1905 s namiddagshalf twee uur Aan de orde j l De benoeming van I 1 a een lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs b een lid der Commissie voor hot MnI seum ivan Oudheden 2 iDe suppletoire begrootingen voor li904 van a het Bèstedelingenhuis b het Qjnde Vrouwenhuis De rekelingen der gesubsidieerde Instellingei van Weldadigheid over 1904 Het toorslel tot continuatie der heffingvan slnisgeld door het ReenwgkscheVerlaat u Ing St No 68 Het priwivies op het adres der Vereeniging van Rgnsteenlabrikanten betre ei d jvoorschriften ten aanzien vande dikt lvan te bouwen muren Ing St 0 61 Het voqk iol tot wijziging derlvoorwftarden waé nder vergupning is verleend tot den aanlog der f C Bothstraat Ing St pio 60 Het voprstel tot het vqrleenen van recht Van uitzicht op gemeentegrond ten beIweve V4n een huis in de Komgnsteeg tng St f f 67 Het preMvies op het verzoek van den heer H SA M Dugnstee tot bet door eene werandah afsluiten van zgne stoep Ing St No 69 9 De voorstellen betreflende de politie Ing St No 66 De ont erp verordening tot wijzigingder Algemeeno Politie verordening De ont erp verordening tot wijzigingder Bouwen Woning verordening Het 2o suppletoir kohier van schoolgelden op de Burgerscholen De heer J M Noothoven van Goor ons geacht en verdienstelgk raadslid herdenkt morgen 20 Juli don dag waarop bij voor 30 jaar als gemeenteraadslid gekozen werd Ieder die maar eenigszins belang stelt in het bestuur onzer gemeente weet hoeveel de lïéer YaiLGoor in al die jaren en niet het minst in zgu Wethouderschap voor Gouda gedaan heef L WiJ hopen hem nog vele jaren zgn plaat in de Raadzaal en in het Dag BesttHit e zien innemen Mej A IJssel de Schepper slaagde heden te Utrecht voor het examen van de Vereeniging van Toonkunst Gisteren slaagde to s Gravenhage voor het examen hoofdacte den heer L Verjaal alhier Heden slaagden alhier voor het einddiploma Hoogere Burgerschool P Westra N van der Walle W A Kop I C Dozij J A Wijnmalen van Leiden A van Roaaem H E Cool G W F G Steinboch L van Romunde R A D Cort vnn der Linden J C de Vos W P C Knuttel D Roosenburg C A Molenaar J Ch van Es H W Santé J N Voorstad allen van s Gravenhage G J tor Poorten Extraneus Afgewezen 6 candidaten Heden middag half twee viel aan het Moordrechtsche Verlaat een vijfjarig knaapje in het water Gelukkig schoten spoedig eenige bewoners van de Prins Hendrikstraat toe aan wie het mocht gelukken den drenkeling te redden De verregaande onvoorzichtigheid in aanmerking genomen waarmede de jongelui aan t diepe watergat bg de sluis spelen en de roekelooze waaghalzerij waarmede zij desnoods over de sluisdenreg heenkruipen doet t ons een wonder noemen dat niet dagelijks een of meer kindertjes een nat pak op doen Men schjjnt daar zoo met het water vertrouwd te zgn geraakt dat men vergeten heeft dat in t water vallen nog érger gevolgen kan hebben dan een nat pak En zoo zal men blgven tot t te laoT is misschien Met zeer veel genoegen hebbeu we gisteravond de 5de orgelbespeling bggewoond Het tweetal dames mej Malsbergen en mej Willemse hebben ons nitstekend geamuseerd vooral in haar duetten Als solisten vcuden we mej W beter dan mej M Dit neemt niet weg dat beide dames over uitstekende stemmen beschikken en zeker nog eenmaal met groot succes znllen kunnen optreden Aan applaus had het haar gisteravond niet ontbroken ware het er da plaats voor geweest en gaarne zullen we haar nogmaals hooren Dat Melodia verzocht was is geen wonder het blijft mooi maar de fantasie over Evangel Gez 39 is niet minder mooi Die krggen wg ook nog wel eens te hooren KsiMPEK a d Lek 18 Juli Toen de heer J van Limborgh rgwiel hersteller alhier met zgn motorfiets over Krimpen a d I Jsel reed schoot een hondje op het tuffende ding aan Het gevolg was dat het onder de snorrende wielen geraakte en op de plaats dood bleef De berijder kwam te vallen en bezeerde zich heel ernstig aan arm en been terwgl jas en broek verscheurd Amsterdam 18 Juli 1905 Ala nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in het weekblad van de Commissiebank vermelden wg ü de volgende fondsen GEVRA GD Aand Surinaamache Bank 150 pCt Nederlandsch Zuid Afrik Hypotheekbank Serie A 166 Pref aand Aaaban Tabak Mg Silau 20 Oblig Crediet en Handelsvereeni ging Banda 99 Aand Amsterd Chininefabriek 100 Nedi rlandsche Gist en Spi ritnsfabriek 2 4 aandeden Offerte BaumwoliBpinn Germania 112 pCt aandeden J 370 Koninkigke Nederlandsche Grolhnederij 52 pCt Noord Friesche locaal spoorweg Maatschappij 18 Oblig Noord Friesche locaal spoorweg Maatschappij 64 Aand Maatschappij tot exploitatie van het Bible Hotel 16 Brandassurantie Mg Mer cnrius 32 Brandassurantie Mg de Oosterling 80 Oo t Indische Zee en Brand assjirantie Maatschappg 40 Neierl Mij tot bev vanLa daanw op de vlakte vanhet Zwolsche Diep 37 AANGEBODEN Aand Nederl Amerikaansche land Mg volgeatori 108 pCt Nederl Zuid Afrikaansche flypotheekbank Serie B 155 Landbouw Mg Rongga 100 Pref aand Kembang Petroleum Maatschappg Serie A 20 Aand Bandoengsche Kininelabr 140 Koninkigke Weefgoederen fabr v h C T Stork Co Bod Koninkigke Weefgoederen fabr v h C T Stork Co 179 pCt Pref aanii Utrechtsche Beetwortelsuikerfabriek 80 Gew aand Utrechtsche Beetwortelsuikerfabriek 55 Aand Noord Friesche Locaal Spoorweg Maatschappg 20 Exploitatie Maatschappg Scheveningen 55 Rotterdamsche Levenaver zekering en Voorschotbank 90 Ongevallen Verzekering Mg Fatnm 102 Maatschappij tnt exploitatievan Waterleidingen inNederland 92 Oblig Waterschap Polsbroek BodOpr aand Javasche Cultuur Mg f 80 Maatschappg tot expl der SuikerfabriekKalibagor 160 Koemelk 102 pCt Pandbr Tilbnrgsche Hypotheekb Bod Amsterdam 18 Juli 1905 Volgens het weekblad van de Coramissieb ll k te Amsterdam zgn in de week geëindigd 18 Juli door tusschenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder Courante i ondsen Aand Nederl Amerikaansche land Maatschappij volgestort 10 pCt Cultuur Mg Pondok Gedeh D Cultuur Maatschappy Sebo roh Serie B 29 Gew aand Mgnb Mg Ketahoen 120 119 Aand Guyana Goud Exploratie Mg Mindriueti 2e Serie 2 Crediet en Handelsvereeni ging Banda 53 Societe Commerciale du Soudan Francais 114 Zuid Afrikaansch Handelsh 40 Fransch Hollandsche Oliefabrieken Calve Delft 135 6 pCt Hyp Oblig Mg tot exploitatie van C G Eommenholler ache Koolzuur en ZuurBtofwerken 52 4 pCt Oblig Bauwwollspinnerei Germania 97 Pref aand Utrechtsche Beetwor telsuikerfabiiek 75 Inkomsten Oblig Maatschappg tot exploitatie van Rademaker s Cacao en Chocoladefabrieken 90 Aand Droogdok Mg Tandjong Priok 166 4 pCt Oblig Noord Friesche Lo caal Spo örweg Mg 65 5 pCt Oblig Bouwgrond Mg Nienwerscbie 40 Aand Nederlandsche Lloyd 12 pCt gestort 70 Tilburgsche Waterleiding Mg Ex Dividend 1904 71 Nederlandsche Mg voor Knnatmatige Oesterteelt v h onder de firma C L de Menlemeester Co met Winstaandeelen Serie A 45 Uitgestelde Schuld Paleis voor Volksvlgt 12 Winstaand Cultuur Mg Gending f 125 Opr aand Javasche Cultuur Mg 76 Nederlandsch Indische Exploratie Mg 1 5 3 pCt Oblig Natura Artis Magiatra 82 pCt Schip V aand Port Arthur Townsite Company 16 Aand Zekerheidsfonda van Ouderl Levensverz van Eigen Hulp 96 VERSCHEIDENHEID Te Zutfen heeft gisteren de heer Inpgn uitvinder van een reddingapantser een proef genomen om de dengdelgkheid er van te bewgzen Gekleed met zijn vinding is hg te elf uur in den IJsel te water gegaan om zich naar Deventer te laten drgven Tegen 4 uur steeg de heer Inpgn aan het bad te Deventer uit het water waar hem gelegenheid werd gegeven zich van droge kleeren te voorzien De heer I is alzoo ruim 5 uur te water ge veest was een weinig stgf doch overigens in goede conditie Het pantser weegt slechts 15 hectogram en kan zelfs onder de jas gedragen worden Gekleed met het pantser drgft men in verticale houding in het water jnet hoofd en zelfs een groot deel der schouders er boven Zondagmorgen brak te Apeldoorn in de vroegte een brand nit in de dubbele woning die huisvesting verleende aan twee timmerliedengezinnen die van Bartels en Klein terwgl de laatste met 4 kinderen zich in t bosch bevond om boschhessen te zoeken De woning brandde geheel uit Bartels was niet verzekerd Klein sedert 14 dageu MANTELS COSTIJIES BLOÏÏSEN en ROKKEN worden tot eer lage prljmen OPGERUIMD f F47 ai Mri Ti AüVKRTEfXTIEIN T O TJTT EJLIl a WILOHANDMLA AB 18 Oosteratraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Beveelt zich beleefd aan voor de leverancie von alle soorten fljn WILD eii OEFOOELTB voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Ne DEEUHD Vraag speciale prgsconrant NIenw onovertroflen Frof Dr Liebera welbekend ISIOV BBACIT BLIZEB AIIhd echt met Fabriekimerk tot Tourtdarendef radicale eo Etikere genezing thd alle zeltn de meest hardnekkige xtnuw ttlektetif vooral ontstaan düor aidwaliDgeo op jeugdigen leettnd genezing van eHke zvakte BleetBenauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyo slechte spysvertering Onvermogeu Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectosBeo rrijsppr fewh fl 1 fl 2 fl 3 dubbele Abbt i Oentrail Bepöjt Matth v d Vosta Zaltboiame OepöU M CHbaQ b Oo Rottordam r Happel 8 jrravenhftge I HalainiaDi de Jong J Czn Uottonhm Wolff k Co Oouila on biï alle drofristea