Goudsche Courant, zaterdag 22 juli 1905

44ste Jaargang Waterdag S3 Jjuli 1005 o 0778 Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior Dmiven Borstlioning Eztract F on khjke mimm coiramt Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telenan Re if ADVKR TEN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen ie lere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naa plaatsruimte Inzending vau Advwtentiën tot 1 uur Ab8 inidi Fcleloon So 82 De tlilg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzoiuleiing van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN mim mmw te Goudai op MAANDAG 21 JUIJ 1905 de morgens te eU uren in het Xolfichnis Haiimonie aan de Markt ten overstaan van den Nutaris 6 C FORTDIJN DR006LEEVER ran No 1 Een naar do eisclien des lijds ingericbt op gnnstigen stand gelogen WINRELHIIS WOONHUIS WERK en BERGPLAATSEN en ERF aan de Westhaven te Gouda WiJk B No 179 Te aanvaarden 1 September 190Ö Het Huis bevat behalve de mime winkel beneden 2 kamers koaken on kelder en boven 2 voorkamers en achterkamer werkdlaats en zolder No 2 Een goed onderhouden en op goeden stand gelegen WIMELHUIS WüONinil S ERF en GROND in den Korten Groencndaal te Gouda Wyk 1 No 10 Terstond te aanvaarden No 3 De Timmormnnswinkcl aan den Haam is UIT DE HAND VERKOCHT No 4 Een HUIS ERK en GROND aan de Nieuwe Haven te Gouda Wyk N No 32 Verhuurd bjj do week voor I 2 25 En No 5 Een HUIS en ERK op het WeeserI aan den Oroencweg lo Oouda Wyk h No 138 Verhuurd bjj de week voor f l lü Do pcrceelcn ün do laatste 3 workdagen vutir den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van J lot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van voornoemden NotarisKORTUIJN DROOGliEEVER te Gouda i DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHEDE MEEST VOLLEDIGE MOOEBLAIIEl j bfislist lio dor i iniia WEI IIOil TUK LADIES JOUKXAL met minstens drio grati i geknipte pationen en eon geklouide plaat Tiiic icL immmMAKKit met een gratis geknipt patroon TUK ttA AAU or CHlLltHES S B ASIIKjyS Kindermodes mot vole gratis geknipto patronen rUAAGT Vut lioekhandeUiar Proe num mem Alle met koatel lloll Htjvoegiiel Van allo in doze bladen voorkuroendo modellen jn GEKNIPTE I ATRONEN mot Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar by MILIjY SIMONS Den Haag liKER oAlNEXPELLER rr tH BHEUMATIEK M Verkrijgbaar in flessohen KO cta UB et en 1 l Jli bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AS KB lil F AD RICHTER Co Rotterdam Te GoiDA by O LUtJER Apotheker Markt en bj WOLFf Co WeatUsven 198 Kenig helpend en n Jo n l middel tegen verkoudheid astma keelpön kink en slömhoest bronchitis tn alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK T l Ufons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Honingbloem Verkrji baar bjj firma WOLFF Co Westhaven W Oouda A LATBJi VTfc iV Kleiweg E 100 Oouda E H VAN MILD Veerstal B 12 i te ffouJa A UOUMAN A oorrfreMf PINKSE Nimmrhrta d IJiet A N van ZESSEN Sc ioon loim Tn TORKEN Bo k op B v WUK Oudewn n A SCHEER i r c i P W ï EDE Omlewaler K tan dhr HEIJDEN te Itemwiik P v d SPKK MoercapHle D v d STAR Woddmgsveen Wetl J HOLST Waddinqaveen M KOLKMAN WaddingsDeen P A m GROOT Oudevmter A o JONUH Oudewo cr J P KASTELEIN PoMroekerdam D DIKKER te Bemchop W ttllSCHIJWIiVC fcaat U niet misleiden iam AbiHi Slroop Het klooster Vrt oÉrtPa o l Z büStaat nieti lu Sfronp vnngeenerleltattnrde Hff PRAEPARATEN VAN OuinSl LdrOChC krachtige en versterkendeKINA WUNtegemwakte 7 zoowel liij kinderen ils volwasseaen gebrek aar eetlust slechte Bptjs vertering zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare Kevoleen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX m liet bij oncie tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Krltlschen leeftijd en Verknjgbaar in flacons A f 1 90 en ï Fl K p CflO TO d a Ver9terkend aangenaam van smaak voortiagelijkscbgeb uik I 7 vooral vcw kinderen zwakken en kUeraehtige gestellen zeer aan te be velen AU geneeskrachtige drank b4 stoornissen dtr spysverteringBorganen en dlarrhée ook voi r z igciin pn en klcmc kinderen I njs ci hiiEa i Kgr ƒ 1 70 ri M Kgr O ÖO 4 Kgr 0 60 xuivèJf Melksuiker p 5 = T i Kgr o oo Kgry 0 60 V Kgr Q AsthniH CiCaretfen l eneeiierhfllveCiBnrelte is voldoende ter beatni ding van de hevigste aanvaUen van Asthma etc In iloosjcs V 0 80 11 0 60 Tamarinde Bonbons fruit purgatief tegen verstopping Aam n beien JWigraine Congestieaetc vooral ookalslaxana v or knKltrtn U wij Tam irinde Bonbons van KRAKPELIFN HOLM belangrijke diensten d iaTdcv irm vii M litl kiiid begeerl ijk en de smaak aangenaam r Pnjs per doosje 0 90en 0 50 Salmiak Pastilles algemeen erkend al het BESTE huiïimddd a i j hj j Verkoudheid en Keelpön hei is jii een slijmoplosscnd en verzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend in w D fleschjcs verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschje We r n ntal t rn KRAEPEUEN HOLM te Zelit iin allen roortfyn eUqur tlrn nfii i ƒ mnm en knnrttecknninff m t rki vgbaar bij Oe tneetfe f w Ai Afif en ih iiffiitcji KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST WESSANEN LAAN WOrmerveer OPGERICHT ires H0 1INHL MKK F kHRIKKK V Voedert uw Vee mot de suUiere murwe merk S er en yf j uitmuiitendo door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde HereDiploma Parijn 1900 Segen Oouilen MedaiUe Het groote aantal zenuwkwalen tiidkont JHi i MM iiKan Utau over d gebMlawertid o lMfatelllng wekt toveas een OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE ulipDlyt ilUMP n t rui Bougginonl 10 8r l r sr m l prUlliu ui ïiuU u l 1 i i T J ii = l l hl F rriJr E r Ill ia CWMIICliilr 1 d i tl te S nti in Franknjk nn vele and rflu Aan allpu wirr nuwKPNlel meer of nalndcr aMnc dttBH Is af wan reBaand a Ti ï ir aï Jï J itr K k Ij o a l a S l a a ali ir f J l l ri l Uaart sll aailüa d ilaialosihiM Iloliaaiatljti aarVil o aalataitÜu Ma laad vardar alia airlinn il door bai oarta trolr o i rd n o lijdm ui da m i dïïr looala ver aaml i a rmoja t t i m nuaa ll rhalj Hr giwnatli laatïain raad a la al al elin i akla v ri aUlni an ittaagaa aa oa alj il Va a onïaViaiaalknniUo MlMidallar al aijn nifar door da hekanda Dijdalaa ala onthoudingianikJudw ttrB rllvaii nl rrrtareri n atoomlool of a b iaa an anailai laallliu honan kwial i o da S bt n n K n alolt alj dia are z g l V a baroarM aaSaStoalidï hrtbaf to jarBBiUinaUn alai n laaha daal aagill atl nrdaivlag la W bian tagnuia t MtrNAaüü llkarmaan aa dankar ardaa aar dg oagaa dratlaada pijn galar i t rtnN 1 1 1 ffóiïl Ml oaa aln triaiallag la aa nat alataa aa bindaa aa vtata ua al daia dril eaUnHlii na aniiwIUliaVïZ all ook tan Janga mililaa llldaada aia tl aliiaoit aa traettalaaUaU aXan i SiS rïVïa SIS Monaa vaal at hal baan wark n laaaUIIjka raaotla wlllaa voorkom ilmrit drtoiïïiïïï fmdJriSrft dóór J balan batoalk op aanTMfTu lïïoa aiG t Aniaterklam door H CLRBAW dl Co Heinffewar dl 5 r v S l HOLfr Apotbaklr Korta Hoofatnc L WeiaaaaaaD Mba Op dn loDgaU tiVfJonmach madlQliiala tantoonatalllDK la da r Wi aoor da Bndiai ba JnrU inrt 4 PillT raM alMlalllo bakraaad Ooada Drnk ran A BRINKMAN Zn Tn het VERLICHTING MAÖAZIJN De Avondster Dubbele Buurt ü 13 TELEF 117 zijn voorhanden de nienw ste modellen Gasgloeilichlbranilers Gas Elecira Uraoders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenzo gtfterUe geëmailleerde HniSHODDELIJEE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk BADEN GEISERS eHSOVEl GJlSFOBlIZeii KOOKAPPAEATEN Wandcomroren Salon Gastafeltjes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M Y LOOI Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen f Wie Oikw zyn wil de EohtA I £ ll elCliCa te oBtrangen twun C ild en na vele praifoenüoKea ia don el gekomen oGdet des uam d mtTiBdera Dr MlohaelU Temudiad p de beste machiiiea in tiet irarejd r BBde itakbliaaement van Oelxa SUUWwtk te Keulen ilKlie SriakliAellf Eikel Cacao B Vierkanten bosaeb Deze KibJ CMao it met melk gritookt eeae ttngename gezande drenk voor d ji lgkacb gebruik een a 2 tliealtpdt tm I posder roor een kop Ohooeht Ak geneeatracWge drank bg eval nm I drarrhee sledMg met water te gebruIkOB I Verkrijgbuur by de Toonuumat 1 Apotheksrs en Prii U Ta fn tujtt f UO a 0 90 oEm Oeneratlvsrt g nwoordig r nor tMaUnd Mus Mattankltdi Imnterdam Kalvsatiast KW EEMSEFOT TAN THEE neii worilt verzocht op t MËICK telHteö UIT HET MAOiKIJH 74 W IIAVENSWAAYZONE GORINCHEM Döze THEEËN worden afgele perd ill verzegelde pakjeH Tan y twee en een kal en een Ned otu met vermelding ran Nommer ec I Prys voorzien van nevensiaand BMerk volgens de Wet gedepo neerd Zioh tot de uitvoering van geeerde ordera aanbevelende 1 O BUL voorheen J BREEBAART Lz Onnavolgbaar zijn tlians door nieuw gevonden toepassingen onze In oUecetf gtiehilOerde ForIrelleu relutareHogaerti Zö geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuiga zich geen imitaties voor de eekim te ontvangen e fll Prijscourant met een aantal oigevraa e getuigscbrilten gratit op aanvraag Boxtel H BOOABBTa Co Agent voor ÖOHDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiveg by wien modellen te bezichtigen zgn WlLVBASnELAAK 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Bevoelt zich beleefd aan voor de leverancie van alle soorten yn WILD eti 6EVOOBLTB voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Nu DERUND Vraag speciale prijscourant BuUcnlaRdscti Uverzichl Het Rnssische Telegraaf Agentschap meldt uit St Petersburg dd 20 Juli Het in de stad verbreide en ook door de dagbladen opgenomen gerucht over een aanslag welke gisteren on zijn gepleegd op den procurator der Heilige Synode Probjedoiiostzel is geheel ongegrond Het gerucht vond zijn oorsprong in het feit dat een jongeling die op het perron van het station Tsarskoje Selo in opgewonden toestand heen en weer liep toen Probjedonoatzef den trein verliet gearresteerd werd Op den in hechtenis genomen persoon werd niets verdachts aangetrolfen De zitting van gister van het Zomstwocongres te Moskou werd door de politie niet gestoord Het door het congresbureau uitgewerkte grondwetsontwerp werd in eerste lezing onveranderd aangenomen waarin bet congres zgn afkeuring te kennen gal over de schending vaïi de algemeene rechten der Russische burgera door regeeringsambtenaren en waarin de voor de publieke aken optredende mannen worden verzocht de in dit opzicht benadeelde personen in bescherming te nemen en bewijzen b jeen te brengen voor de rechtsverkracbting waaraan de autoriteiten zich schuldig hebben gemaakt Een correspondent van de Vosa Ztg heelt gelegenheid gehad de vergadering van het centraal comité der democratische burgerpartij in ferjioki in Finland bij te wonen Die parlij telt op het oogenblik 18 aangesloten vereenigingen van advocaten landbonwerJ veo irtson geneesheeren spoorweg ambtenaren zemstwo afgevaardigden ingenieurs handelsbedienden leeraren enonderwyzers professoren journalisten en auteurs apothekers houtvesters machinisten vrouwen en joden en telt te zamen 30 000 leden In de vergadering werd een doorloopende critiek geoefend op het ontwerp Boelyghin Een der leden zette alteen boe in jjn district 2667 personen kiesrecht zonden verkrijgen terwijl ziJn vereeniging dat voor 457 000 personen eischt Hieruit blijkt reeds dat het kiesrecht z6ó weinig uitgebreid zalzijn dat het slechts een nieuw wapen in de hand der bureaucraten worden zal Er bestond nu nog maar de vrijheid van vereenigen en vergaderen en de vrgheid van de pers dan kon de verkiezing een heerlijk agitatie middel worden In kies vergaderingen knnnen dozgnen redenaars hunne denkbeelden EViLLETO In de trekken van haar gelaat was iets dat deed vermoeden dat zg reeds onder was maar de uitdrukking daarvan bleef toch meiajeaachtig en onbestemd Als zg prak was het vuur in haar groote donkere oogen niet zichtbaar Als zg zweeg was ban kwgnende uitdrukking die aantrekkeiyke uitdrukking aan zwarte oogen eigen toch vlachtig en onbestendig De glimlach om haar dikke lippen aan andere oogen zullen zg misschien te dik voorgekomen zyn streefde er naar om welsprekend te zgn doch dnrfde het niet Bg vrouwen schgnt er altgd iets onyolmaakts te blgven dat liefde alleen tot ontwikkeling kan brengen en dat eerst verder volmaakt wordt als zg moeder worden Toen ik haar aanzag dacht ik er aan hoe de voorbijgaande kleur zich heerlgk op haar ronde wangen zon vestigen hoe de uitdrukking die nog iets onbestemds had eindelgk vastheid zon krygen en zich in den Tollen glans harer schoonheid vertoonen al j de eente voorden hoorde als zQ den verkondigen en daizenden zandkorrels uitstrooien Maar dat is in Rusland onmogeljk Elke kiespropaganda is verboden en de pers blijft gekneveld Er is slechts een houding denkbaar bestrijding van het planBoelyghin dat een werktuig ter ondersteuning van het stêlsel Trepof zal worden Eon ander meende ddt het wensehelijk is in allo districten propaganda te maken voor het denkbeeld niet aan de verkiezingen deel te nemen Een derde berekende dat wan neer de aangesloten vereenigingen zich combineeren met de Zemstvo gedelegeerden er wel kans zal zijn dat er in de Rijkadoema een groot aantal democraten gekozen zullen worden die dan den stoot tot verbetering knnnen geven Dit denkbeeld werd van vele zjjden bostreden De democraten beschouwen do Zemstvomannen te veel als conservatieven Zij meeoen dat aansluiting van de democratische burgerparty bij de sociaal democratie de aangewezen weg wezen zoo Wy deelden reeds mede dat do politie ook de byeenkomat te Teijioki niet met rust gelaten heeft Tgdens de panze kwam een commissaris van politie hg den hotelhoader in wiens huis de bijeenkomst plaats had en vroeg OB naamigst der deelnemers De hotelhouwr kon of wilde die niet geven Toen deed de politie een inval in de zaal en verzocht de aanwezigen uiteen te gaan De voorzitter weigerde waarna proces verbaal werd opgemaakt Maar de vergadering werd voortgezet In Frankrgk is de zitting der Staten ieueraal gesloten maar dat neemt niut weg dat sommige commissies gestadig doorwerken om met October do werkzonmheden van de openbare vergadering niet op te houden door zolf nog niet klaar te ztjn Zoo komt de commissie nit de Kamer voor de begrooting van 1906 dugelgks bgeen De leden dezer commissie denken pas 25 Juli vacantie te nemen Van den Senaat ia do commissie voor het wetsontwerp op de scheiding van kerk en staat nog niet naar buis gegaan De werkzaamheden dezer commissie worden met belangstelling gevolgd Immers de meeste voorstanders van de scheiding hopen dat de Senaat bet ontwerp aan zal nemen zooals hg bét ontvangen heeft van de Kamer Er bestaat dan geen bezwaar dat de wet op do scheiding v6or 1 Januari 1906 wordt afgekondigd Maar als de Senaat veel gaat wgzigen en het ontwerp moet dan hg de Kamer terugkomen en dan weer naar den Senaat wolden j ezanden en dat in de drukke r eersten kus ontving van den man die zy liefhad Terwgl ik haar nog aankeek zooals zg tegenover mg met haar metgezellin zat te spreken ontmoetten onze blikken elkander Het was slechts voor een oogenblik maar de gewaarwording van een enkel oogenblik doet dikwgis de gedachte van een geheel leven ontstaan en dat eene oogenblik deed nieuw leven in mgn hart ontwaken Zg deed haar voile dadelgk weer voor haar gezicht haar lippen bewogen zich onwillekeurig terwijl V t meende door do voile heen te kannen onderscheiden dat uit de onmerkbare beweging een glimlach ontstond Toch was er genoeg overgelaten om te zien genoeg om te bekoren Daar was do kleine strook van fijne witte kant die den lieven molligen hals omgaf daar werd het figunr zichtbaar waar de sjaal een weinig afgezakt was tenger maar reeds goed ontwikkeld en bgzonder buigzaam daar was het middel op do plaats en van den omvang door de natuur daaraan gegeven daar waren de sieraden die zg droeg vry eenvoudig en alledaagsch op zichzelve maar toch hnd ieder daarvan wat schoons ieder wat kostbaars nu zg door haar gedragen werden Dat kon nanwkeurig gezien worden niettegenstaande do voile De voile I hoe drie laatste maanden van het jaar dan i het nog zoo zeker niet dat de wet in behouden haven is v6ór 1 Januari Ali de commissie zich met den tegenwoordigeii tekst kan vereenigen dan is dit natuurlgk bevorderiyk voor de kans dat de Senaat het ontwerp van den herfst vlug afwerkt De Senaatscommissie voor het sehoidingsoutwerp veigadert onder voorzitterschap van den senator Vullë Dinsdag heefi zg de eerste 11 artikelen ougewgzigd aangenomen Gisteren kwam zi voroisedelgk met haar arbeid gereed Artikel 2 van het ontwerp bepaalt dat de staat het departement of de gemeente voor het vervolg nog wel uitgaven mogen doen voor den eeredienst wanneer die noodig moclitea zjjn in het belang van de godsdienstoefeningen in openbare inrichtingen als gymnasia scholen hospitalen gevangenissitt enz De commissie besloot dat in het rapport moest worden gezet da de scholen waarop in dit artikel wordt gedoeld geen lagere scholen mogen zgn Zoo zgn er meer uitspraken godaan over de beteekenia van sommige bepalingen maar de tekst der eerste 11 artikelen is niet veranderd De Koning van Engeland zond den minü terfMsideat Reaviec en telegram om dank te zeggen voor de wgze waarop de Engelsche vloot ontvangen was Ronvier verklaarde in zgn antwoord dat de Regeering der Republiek zich gelukkig gevoelde over het bezoek der pjOgelscho vloot en zich zelven geluk wenschte met de bestaande wederzijdsche sympathie tusachen Engeland en Frankrgk Door de enquête commissie belast met het onderzoek naar de levrantie schandalen in verband met den Zuid Afrikaanschen oorlog is in het begin van deze week de vroegere minister van oorlog Brodrieh gehoord Veel belangrgks is nog niet aan het daglicht gekomen Brodrick trachtte ook voor deze commiaaie de namen geheim te houden van de belde officieren die verantwoordelgk gesteld werden voor het tekort van 300 000 pond uit de kantine kas Ten slotte gaf hg toe dat een dezer officieren overste Morgan was Hi de minister van oorlog had indertgd den bevelhebber aangeraden de beide officieren te dagvaarden voor een krggsraad doch lord Roberts achtte een berisping voldoende Dezo quaestie werd overigena niet voldoende opgehelderd daar weinig verbergt zg van de vrouw als de man haar waarlgk liefheeft wy waren bgna tot het laatste punt gekomen waarheen de omnibus ons zou brengen toen zg en hair gezellin het rgtnig verlieten Ik volgde haar behoedzaam en op eenigen afstand Zg was lang lang ten minste voor een vrou Er waren niet veel raeuschen op den weg dien wg langs gingen maar zelfs al waren zg er geweest zou ik haar ofschoon il ook ver achter haar liep toch nooit uit het oog hebben verloren nooit iemand anders voor haar aangezien hebben Ofschoon wg elkander vreemd waren gevoelde ik reeds dat ik haar zou herkennen bgna op lederen afstand alleen aan haar gang en liouding Zg stapten voort totdat wy een voorstad van nieuwe huizen bereikten waar nog verschillende plekken onbebouwd waren Onvoltooide straten onvoltooide plantsoenen onvoltooide pleinen onvoltooide winkels onvoltooide tninen omgaven ons Eindelgk hielden zy stil op een nienw plein en schelden aan een van de nieuwe huizen aan De deur werd opengedaan en zg en haar metgezellin verdwenen Het huis stond slechts a n de eene kant naast een ander Er stond geen nummer op maar alleen do naam Noorder Villa Het plein onvoltooid evenals alles in den omtrek heette Hollyoake Square een tweede getuige Sir Edward Ward betoogde dat overste Morgan alleen wegens het begunstigen van bloedverwanten een berisping ontvangen had Verder wees de heer Brodrick er op dat lord Kitchener door zich te vergissen in de waarde van de voorraden waarover nog beschikt kon worden aan bet einde van den oorlog mede aanleiding gegeven heeft tot het groote deficit Hij raamde om een voorbeeld te geven de waarde der paaiden en muilezels op 40 pond per stuk terwyi zg bg den verkoop slechts 20 pond opbrachten Het prikkeldraad taxeerde hg op S pond 6 shilling per myi terwgl de contractprjja in Engeland 32 shilling ia De quaestie van de leverancier Meyer die goedkoop van de regeering kocht om het gekochte duur aan dezelfde regeering te verknopen werd niet opgehelderd door do verklaringen vau den heer Brodrick Iiy beriep er zich op dat de voorgeschreven rapporten uit Zuid Afrika weggebleven waren was echter niet te bewegen de namen to noemen van hen die zich aan dat verzuim schuldig maakten Een lid der enquêtecommissie maakte de opmerking dat het wel vreemd is dat men na het uitblgven van het eerste maandelijkache rapport in plaats van krachtig in te grijpen kalm wachtte of ook hst tweede maandelijksche rapport zou ultbiüven In het Engelsche LagOrhuis werden gister verscheiden vragen gesteld aan de ministors betreffende de berichten over een nankoop van een steenkolen terrein in Zuid Wales door een Dnilsch syndicaat Het antwoord luidde dat het steenkolenterrein in quaestie gelegen was buiten het gebied waar de steenkool geschikt voor scheepsverbruik tot dusver was aangetroffen Bovendien was de aankoop in quaestie er oen van geringe beteekenis Op de vraag of de regeering stappen dacht te zullen nemen in verband met het contract van de Canadeescho regeering met de Atlantic Trading Company te Amsterdam inzake den invoer in Canada van landverhuizers van hot vasteland van Europa werd geantwoord dat do quaestie er een was welke behoorde tot de binnenlandsche politieke aangelegenheden De Engelsche rogeering had niet hot recht zich daarmee te bemoeien Arnold Forster de Engelsche minister van oorlog heeft aan den afgevaardigde Sir Henry Seton Karr geantwoord op em desbetreffende vraag dat de aanmaak vim hot Ik merkte by die gelegenheid niets anders omtrent dit oord op De nieuwheid en de verlatenheid daarvan stonden my toen zoor tegen Ik wist nu genoeg omtrent de plaats waar het hui stond en ik wis t tevens dat zg daar woonde want ik was toen de deur opengedaan werd dicht genoeg genaderd om haar te booten vragen of er gednrende haar afwezigheid iemand een visitie gemaakt had Voor het tegen ioordige was dit voldoende Mgn gewaarwordingen hadden rust noodig ik ihoest mgn gedachten verzamelen Ik verliet Hollyoako Square onmiddellgk en wandelde naar Regents Park waarvan het neordelgk gedeelte niet ver verwgderd was Was ik verliefd i verliefd op een meisje dat ik toevallig in een omnibus ontmoet had f Of gaf ik slechts toe aan een oogenblikki Igke opwelling was het gevoel dat zich van mg meester maakte slechts de warme bewondering van oen schoon gelaat die bg de jongelieden zoo spoedig opgewekt wordt f Dat waren vragen waaroji ik toen geen antwoord kon geven Mgn denkbeelden waren in de uiterste verwarring al mgn gedachten waren verstrooid Ik wandelde voort op klaarlichten dag droomende ik had goon hoofd om ergens ander i aan te denken dan aan de schoone onbekende dio ik pas gezien had Wordt tervolffd