Goudsche Courant, zaterdag 22 juli 1905

44ste Jaar o 770 Maandag 34 Juli 1005 mmmi cohmot iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon u 83 A D V L U T É N l I £ N worden g epUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatoruimte Inzending van Advert ntiën tot 1 uur de midd relcluou Xo 8 De Uilgave dezer owrant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco j post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F J E N T E N p a tJTT BLIlTO H lLOUAM ELA AIt 18 OoBterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Büvoelt zicli beleefd aan voor de leverancie van alle soorten fljii WILD en GISVOOEtTE voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Nu DEHLiKD Vraag speciale prj scourant GEEN BETEE adres voor alle soorten SCHOEiNWEKK dan het I ouréritbanbicli Schoeii eii Laari eiiniai azijii KLIJWEG E 30 tegenover de Kleiwega teeg Aanbevelend G SMITS Allo repuratiën en aangemeten werk In Lot VERLICHTING MAGAZHN De Avondsier Dubbele Buurt B 1 3 TELEF 117 z in voorhanden de nieuwste modellen Gasgloeilicklbritnilers jas Eleclra Itraoilers Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze glficrlje geömailleerde HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelgk B4DEÜ ÜEISKRS GASOVEi ÜÜFORNUIZEÜ KOOKAITARATEN Wandconiroren Saloo Gaslafelljes en verder alios wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOIT Aaulegger van Gas Water en Spreekbuizen Wie aeker z jn de EchtA filkel CaCai te ontvangen teeambti teld en na vel prujfriemingen ia ion handel gekomen onder den naam det aitrinder Dr Miohaelii verraardigi p ds beste machines in het werddbenemde étabblissemeot van Qebr Stell WCk te Keulen iKhe Sikel acsLO in vierbutea busMS Bene Eü 4 C cao i met melk gricookt ee e aangename gezonde drank TOOr dftgelijkach gebruik een 4 2 tfaeekpela raa t poader oor een kop ChooeUle Al geneeakracbtige drank by gevat nn diarrbee alecata met water te gsbrulkea Verkrijgbaar bj de Toomumil H X Apotbakers ens i Kb V Kfc praiHm le e f 1 80 o 0 90 o ftSS Oenenalvartegenwoordiger net IM rland Julius Mattenkltdl imnterdam Ealveiatraat 1091 Onnavolgbaar z n thans door nieuw gevonden toepassingen onze fn otleuer getchUderde Portretten PeiHtareHogaertê Zj geven kracht en diepte die nasiakers niet knnnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de ecAle te ontvangen Qoïll Prijscourant mot een aantal ongevraagde getuigschriften gratü op aanvraag Boxtel a nOOAEHTS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zjjn Gouda Druk van A BRINKMAN Zn mm DESSING k Co Handel in Bouwmaterialen Oo§iliaveii B 47 GOl DA IV VUAAÜT PRIJZEN Gebruikt steeds de WERELDBEBOEMDE Menig helpend en a rfo nd middel tegen verkoodbeid astma ke l jn kink en sljjmIioest bronchitis n alle borst en longaandoeningen Negen iiidal met Goud bekroond Eenige fabrikanten l t H Superior Druiven BorstlioningEztract H N VAN SCHAIK T l iacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De BoniHt bloem Verkrjj baar bij Firma WOLFV Co Westhaven l ii 6oHda A LATMJiHTKI N VAe veg1 11 0 ffoudo E H VAN MILD Veerstal B 126 te ffoiuin A liüUMAN Moordrecht PINKSE Nituaerierk a d IJtel A N vi ZESSEN Schoonhoven 3 Th TOKKEN Do ltr op B v WIJK OuAi a cr A BCHEEU fluaXrafe V W V EDE Oudewaler K viB dbe HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPKK lUoercapelle I v D STAK WadSngmen Wed J HOLST Waddinqgvten M KOLKMAN Wmldiriffmm F A ut ÖKOOT Oudemater A d JONOH Ourfetooier I J P KASTELBIN PoUbroêkerdam D BIKKER te Baucltop klooster c rt Pa o Laat U niet misleiden door Abiiysiroop Het H iIxiObestaiit niet rlus Siroop vangeeHerlelieaartle Rj wiwr r PRAEPARATEN VAN I QH nai a H 3l I spHsvertcrlne xenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINA lAROCHE FERRUGIMEUX m h t bijionder tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Kritischen leeftijtl eng Verkrijgbaar m flacons ƒ 1 90 en X Filf P l f af Jir Toed2aam ver9terkentl aang ïaam¥anBmaak voordagellikscheeb uik fc lBV I V gygy j kinderen wakken en klierachüge geatelUn zeer aan te bevL k n AU geneeskrachtige drank bij stoornlasen der sp averterlnesorganeQ en dlairhée ook voor luigeliiigen en kleine kimlerLii l ri cr bug A A Kgr ƒ 1 70 A H Kgr O OO è Ji Kgr 0 60 Chemisch M cklL ci ib fkr Speciaal voor Kindervoading in bussen è K r 0 00 zuivere JTICIIVaUIKCr Kgr 0 60 H Kgr 0 26 TOT Üoosji A c Vimo SrVOr H Atl Het rouken eener halve Cigarette Is voldoende ter bestrijASi nma IgarCUCIl de hevigste aanvaUen van Aathma etc fn a ö 6öcn T I Tamarinde Bonbons g r Sg L LsrasSaiiir i W voor kinderen bewijzen i e Tamarinde Bonbona van KRAEPEI IE3J HOLM belangrijke dienitcn TM P daar de vorm vooi het kind begeerl ijk en de maak aangenaam is Prijs per doosje ƒ 0 90 en 0 60 J L C Salmiak Pastilles fsr rr a f S5 t C g Jft een slijmoplossend en verzachtend middel bU ultnemendhetdt uitbuitend in Hj D fleschjes vcrkrij baar I rijs 0 20 per fleschje f rnfjinra M pan KRAEPELIEN HOLH to Z wk wUn mittn vvorfUn yam labiieknurk ApolAeiei i V f gitltn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AlJlJuB WESSANEN LAAN Wormerveer OFOERICHT tres KONIIVH1 MKE FABIHHHE Voedert uw Vee met de xuivere murwe merk Sler en y uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Dlploma PartJ 1900 Hegen Gouden Medaille SgJ ï Patent H Stollen miKUrti 4nw luAiiimi iniatrtti HL mttinriuni luiiiiti ImIH P Fttmkiu Warnung D r i rOMM Brfalgt umm PatmU H Slotte arrungm M nltu tv wr eUtiuan vxrthlonm Sachahmuntim tt Hu tuifê dtlar umn Mtlt tcluirfm H mdUn im tm m JInel odtr U wbsim llmHmlImtM k Mw iir Htkil uk MtimMiMI miiUii0 H FrHMttenmHZnÊnntf tr mi irmm ADVEETMTIEN in aUe Couranten worden aangenomen door hot Adverteatle Bureau van A BHINKMAN ZOON DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PBACTiaCHE DE MEEST VOLL EDIQE ilOilEBLAI Ell zyn beslist die dei Firma WELDOiH TUE LADIES JOÜUNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DflEaSMAKEU met een gratis geknipt patroon THE BAZAAB OF CHILDRESS FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen rSAAOT Vte Boekhandelaar Proefnummer AUe met koatel Bfoll Bijvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN I I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van ï 0 50 verkrijgbaar MILLY SIMONS Den Haag Sleuw ooorertraBen I rof Dr Ijiobers welltekoiid iSIOW SBACBÏ UIZII AllMB ctbt mrt F Uri k iii rk tot voortdarende radicale ea lekere genezing van alle ell de meest hardnekkige zenuw Kiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeitjjd I tale genezing van elke zwakte BleeL ueht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz Pollution enz Uitvoerige prospectussen lrij i or tench 11 1 8 1 H 3 iluMml llein li 11 f Oeniraal Dopöl Motlli v i Veulo Z iltliomrau L pótT M Cléban k Uo totliirJaiii F Happol 9 Gravenliii ii I llalmmKHB il Jiiii 1 J sn RüttflriluH Wolff k Co aou la on bi alle droiri ti u en Metaalpoetseztract mpik ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SAEDEMANN te Zevenaar en Emmerik pannen de tcroaii Verkrijgbaar to Gouda bij R ZANDVOOET M A CATS H ZAND VOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRUIJFF Zenuw en Maa iijders wordt nit overtuiging als een werkelyke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworJt llt boekje franco per post toegezonden door BLOEPOEL 8 Boekh Zaltbommel Eohte Oude Jeoerer Nightcfap P HOPPE Verkrijgbaar Mn de Buffetten van £P ur bu Unum en bij M PEETERE Jz Let op cachet en kurürand EiË ISGËVI G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter konnis van de Ingezelenen dat de Rekening van de Inkomsten en Uitgaven der Gemeente over het dienstjaar 1905 gedurende veertien dagen de Zon en Feestdagen uilgozonderd op de Secretarie ter lezing voor een ieder is nedergelegd van des morgens tien tot des namiddags ten één ure terwijl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier Rekening kan worden verkregen Gouda den 21 Jnli 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER UullcolaRdscii Uverzlcbt Particuliere berichten aan de PetersburgBclie Telegraafagentnur melden dat Japansche oorlogsschepen gezien zyn aan de kust in de nabijheid van Nikolajewsk Vele be weners van Wladiwostok en Nikolnjewsk vluchtten naar Chabarowsk V De slotenmaker Okrzcja die op 24 Juni ter dood werd veroordeeld omdat hiJ op 26 Maart op de binnenplaats van het Pragaache politiegebouw een bom wierp waardoor 6 personen werden gewond ia gisteren terecht gesteld Uit de telegraphischo berichten blijkt dat de Japanners thans met allo kracht zich gereed maken voor het beleg van Wladiwostok De Russen schijnen nog al optimistisch te zijn Do volgende beschouwingen van militaire zijde uit Wladiwostok gezonden aan de Nat Ztg spreken althans voor dit optimisms De Japanners zullen bü het beleg weinig succes hebben omdat lo in de buurt van Wladiwostok geen tweede Dalny is met werkplaatsen dokken etc geen basin dus De meest dichtbijgelegen haven Zaroega is 480 mijlen van Wladiwostok verwijderd 2o het onmogelijk gemaakt is de in de nabilheid gelegen baaien te gebruiken i 3o de toegang tot de vesting voldoende versperd is 4o dichte nevels zeer dikwijls optreden zoodat op 100 meters afstand niets te zien is 5o verschrikkelijke tyfoons het de schepen FEVILLETOM m ziiiiii niLiJL 15 Hoe meer pogingen ik aanwendde om mij te herstellen om de bedaarde gelijkmatige gemoedsgesteldheid waarmede ik s morgens uitgegaan was te herkrijgen des te minder kon ik mij zelven meester worden Er zijn twee omstandigheden waarbij de wijste man zich door redeneering van opgewondenheid tot kalmte tracht te brengen doch te vergeels de eene wanneer een vrouw hem voor het eerst heeft bekoord de andere wanneer zg hem eveneens voor het eerst beleedigd heelt Ik weet niet boe lang ik in het park gewandeld had zoo door gedachten overstelpt 6n toch niet denkende toen de klok van een nabggelegene kerk sloeg en mij te binnen bracht dat ik met mgn zuster had afgesproken om ten twee ure nfet haar nit rgden te gaan Het zou nog iets meer dan een half nnr dnien eer ik thuis kon zijn Nooit was eenige vroegere afspraak met Clara zoo schandelijk door mij vergeten geworden 1 De Helde had my nog niet zelltig gemaakt zoo onmogelijk maken lang in open zee to vertoeven 6o er verschillende ondorzeesclie bo Kn in de haven zijn 7o wanneer de Japanners troepen landen en Wladiwostok van de landzijde afsn den de geheelo land front door de Russen beschoten zal worden met een kruisvunr van de Amoer en Oessoeri baai Of dit optimisme gerechtvaardigd is Offi cieel werd reeds bericht dat de Japanners noordelijk van Wladiwostok geland zijn en van hel kruisvuur is nog niets vernomen De vRussen hadden zich ook oen andere voorstelling gemaakt van bet beleg voor PortArthur Witte ia vertrokken om over den vrede te beraadslagen Volgens den Petersburgschen correspondeni van de Times had een persoonlijke vriend van Witte verzekerd dat de Russische gevolmachtigde overtuigd is dat de onderhandelingen een snel verloop zullen hebben Witte meende dat ziJ niet langer dan drie weken zullen duren In dat geval kan de vrede reeds in het begin van September tot stand komen Mochten echter do Japanners voorwaarden stellen die Witte onaanneinolijk acht dan zou Witte voornemens zijn de ondorhundelingen onmiddellijk at te breken en naar Rusland terug te keeron Do Petersburgsche correspondent van de Matin meldt Ik verneem uit vertrouwbare bron dat Witte de opdracht heeft met Japan een alliantioverdrag te sluiten Een vrede die tot een verbohd leidt kan niet vernederend voor Rusland zijn aan een vriend kan Rusland de uitgebreidste concessies doen on zelfs een oorlogsvergoeding zou geen beletsel zijn om vrede te sluiten wanneer zg aan een vriend wordt uitgekeerd Zonder bondgenootschap met Jajian zon Ruslands macht in Oost Aziè volkomen onbeteekencnd worden ala bondgenoot van Japan zon Rusland ton minste de illusie behouden nog iets in het Oosten beteekenen wijl het de macht van den bondgenoot in zekeren zin als eigen grootheid beschouwen kan zegt de Matin Het bondgenootschap luaschen Japan en Engeland staat deze opvatling volstrekt niet in den weg integendeel men beschouwt het als een voordeel van het eventueele alliantie verdrag met Japan dat het de verstandhouding met Engeland verbeteren kan Of deze beschouwingen van don Matin eenigen ondergrond hebben zal de tjjd moe als ziJ dit alle mannen en zelfs alle vrouwen min of meer doet ïk gevoelde zoowel spijt als schaamte over het verzuim waaraan ik miJ schuldig gemaakt had en spoedde my naar huis De stalknecht die er onuitsprekelijk verdrietig en knorrig uitzag leidde mijn paard nog voor het huis op en neder Het paard van miJn zuster was naar den stal ternggebracht Ik ging in huis en hoorde dat Clara na een uur lang op rag gewacht te hebben met eenige vriendinnen uitgegaan was en niet voor etenstgd terng zou zgn Er was niemand thuis dan de dienstboden Het huis scheen mg somber verlaten onuitsprekelgk ellendig toe het verwijderde geratel van rijtuigen langs de straten in den omtrek klonk onheilspellend in mijn ooren het open en dicht doen der deuren van de dienstbodenkamers beneden verschrikte en vertoornde mij de Londensche lucht scheen zwaarder om in te ademen dan zg mij ooit toegeschenen was Ik liep een der kamers knorrig en besluiteloos op en neer Eens richtte ik mgn schreden naar mgn studeerkamer doch keerde terng voordat ik haar binnengegaan was Aan lezen of schrijven dacht ik op dat oogenblik niet Ik voelde de heimelgke neiging in mg aanwakkeren om naar Hollyoake terug te koeren om een poging aan te wenden om ten leeren Do mogelgkheid dat de oorlog leiden zal tot een Russischjapansch bondgenootschap is reeda meer geopperd en zelfs van Russische zjjde Tevens wordt de mogelijkheid van een wapensilistend besproken De Daily Chrcnicle verneemt uit Washington dat president Roosevelt daarover met den Japanschen gezant geconfereerd heeft Deze antwoordde dat de w jze waarop de Ra ssische gevolmachtigden de Japanache vrodcsvoorstellen opvatten beslissend zal zya voor Japan s toestemming tot een wapenstilstand De Kólniache Zeitang schrgft over de reis van keizer Wilhelm naar Zweden in rerband met de Skandinavische crisis Toen de Keizer zoo zegt hot blad besloten had zijn zoinerreis dit jaar niet te doen naar de Noorschü maar naar do Zwoodsclie kust toon werd terecht de opmerking gemaakt dat Jil in verband stoud met den politieken toestand en ook met een wensch van den Koning van Zweden Had de Keizer zijn gewoonte van vele jaren volgende thans weer een reis tiAar Noorwegen gedaan dan had men dit kunnen uitleggen ala een partijkiezen ten gunste van de Noren tegen Zweden len den Koning Zulk een uitlegging moest by voorbaat onmogelijk g maakt worden Anderzyds kon het ook niet in s Keiiors bodtoling Uggofl door een bezoek aan Zweden party to kiezen tegen Noorwegen Beide landen zjjn gelökelp met Duitschland bevriend wi hebben ons niet te mengen in het geschil tussclien die twee Nu heeft keizer Wilhelm aan de Zweedsclie kust koning Oskar ontmoet en deze samenkomst wordt door eenige bladen opgevat als een teeken dat de Keizer geneigd zon zijn zich in de kwestie te mengen y geloovon dat deze mooning volstrekt onjuist is Do betrekkingen lasachen beide vorsten zijn harteljk genoeg d it zg elkaar met zouden ontwpen en het spreekt vanzelf meent het Keulhche blad dat de politieke toestand wel ter sprake gekomen zal zijn Maar als socialistische bladen ook de verschijning van een Duilsch smaldool op de Zweedsche kust uitloggen ala een teeken dat do groote mogendheden oen woordje willen meepraten bu oplossing der Skandinavische crisis dan is dat een volstrekt ongegrond vermoeden Zoolang wij het verslag der Parlementszitting op gisteren waarin do regeering eindelijk een nederlaag werd toegebracht niet voor ons hebben zullen wij ons ont het meisje nog eens te zien of ten minste nit te vorschen wie zg as Ik deed mgn best ja ik kan eerlijk zeggen ik deed mgn best om die begeerte te onderdrukken Ik trachtte er om te lachen als om iets dat dwaas en baapottelgk was ik trachtte aan mijn zuster te denken aan het boek waaraan ik bezig was aan alles behalve aan het eene onderwerp dat al sterker en sterker op mii aandrong hoe meer ik rag er tegen verzette De schoone sirene had mij geheel betooverd Ik ging nit terwgl ik ragzelven trachtte diets te maken dat ik alleen gedreven werd door een grillige nieuwsgierigheid naar den naam van het meisje en dat deze rag als zg eens bevredigd was met rust zon laten en vrij om te lachen over mjjn eigen dwaasheid zoodra ik weder thuis gekomen zou zijn Ik kwam aan het huis De jalousieën voor de voorramen waren allen neergelaten om de zonnestralen te weren Hot kleine tuintje lag geheel eenzaam in de zon te stoven en te blakeren Het plein was verlaten en stil stil zooals alleen het plein van een voorstad zijn kan Ik wandelde de kleine steenen op en neer vast besloten om haar naam uit te vinden alvorens ik die plaats verliet Terwijl ik nog niet wist hoe dit aan te leggen deed een schel gefluit dat dubbel schel klonk bij de stilte die rondom heerschte my houden van veel opmerkingen Maar wel deze Er zijn twee verrassende dingon alvast te slaven Ten eerste de hurtstochteIgke verkleofdbeid van dit kabinet aan het regeeriuggezag dio blgkens de telegrammen een man als Balfour nijg niet kan nopen om nu eindelijk het manmoedig besluit te vatten om een plaats te verlaten van welke de openbare meening hem al lang weiischte verwijderd te zien Ten tweede het ondanks al hot sodort maanden gebeurde toch nog plotselinge van de nederlaag Als men nagaat dat de Vreemdelingenwet er by de lezing eergisteren is doorgegaan met een meerderheid van negentig stemmen dan is het haast onbegrgpelijk hoe zulk een steun de regeering binnen ruim een etmaal kon ontvallen temeer waar de Vroemdolingenwet toch ook felle bestrijding had gevonden Maar hoe dit ziJ het feit is er eenmaal Hot unionistische kabinet hoeft eindelijk een klap gekregen Dat het niettemin toch trac ht aan te blgven is misschien niets anders dan een logische consequentie van zijn ganscho avontuurlgke bestaan Reuter seint uit Brussel d d 21 Juli Koning Leopold antwoordende op de adressen hem aangeboden ter gelegenheid van het onalhuckolgkheidsfeest betoogde dat naast redevoeringen handelingen noodig waren om het leven dor volkeren te waarborgen Wanneer de mannon van 18J0 niet hadden gehandeld zouden wg thans niet hier zgn Moge do vijfen zeventigsto verjaardag van de onafhankolgkheid gekenmerkt worden door de aanneming van het mooie ontweip bg de Kamers ingediend hot defensie ontwerp het nuttigste sedert het aanleggen der spoorwegen omdat het den bloti van handel verhoogt en de veiligheid waarborgt zonder de belastingen of de contingeiiton to verzwaren Dat de Belgen door wjjze ban delingen hunne onafhankelijkheid behouden mogen Hedenmorgen werd een plechtig Te Deum gühouden in de Sint üuduluskerk In antwoord opeen vaderlandslievende redevoering van kardinaal Malinos herinnerdo do K Miing aan het overwegend aandeol dat de gooi teIgkheid gehad beeft in de stichting van do natie Hij voegde er aan too dat hg steeds workto tot bet welzijn van het vaderland en dat hg hiermede voort zou gaan zoolang God hem hot leven zou geven Hg dankte de Belgische zendelingen voor het Congaleesche apostolaat Ter viering van dun 75en jaardag van de Belgische onafhankelgkheid had de regeering opkijken Een winkeljongou een van die onmisbaro verschgnseleu op a heeren straten een vun die personilioaties van to vroeg gergpte slimheid ingewortelden moedwil on onbeschaamde eigenzinnigheid dio groote steden alleen kunnen oplpvoren nadorde mij met zijn ledig mandje onder den arm Ik riep hom toe dat ik hem iets te zeggen had Hg behoorde wa arschijnlgk in die buurt thuis en kon van ecnig nut zgn Zijn eerste antwoord op mijn vragen maakte mg bekend d it zgn moestor hut huishouden van Noorder Villa bediende E n fooi van oen shilling verzekerde mg dat hg zijn aandacht geheel zou vestigen oji de weinige vrag n van oonig belang uio ik tot hem wen JChte te richten Ik kwam uit zgn antwoorden te weten dat do naam van den heer des huizes Sherwin was en dat de familie alleen betond uit mijnhoor en mevrouw Sherwin n de jong dame dio hun dochter was De laatste v raag die ik tot den jongen richtte was de beluugrgkste van allen of hij namelijk wist wat hot beroep of het ambt van mgnheer Sherwin was f Zgn antwoord maakte dat ik geen woord meer kon spreken Mgnheer Sherwin had een groote manufactuurwinkel in ce i van do groote straten van Louden Wordt vervolgd