Goudsche Courant, dinsdag 25 juli 1905

44ste Jaargang Dinsdag 35 Juli 1905 No 9780 te Gouda op MAANDAG 24 JULI 1905 des morgens te elf aren in het Kolgebais Harïonib aun do Markt ten overstaan van den Notaris 6 G FORTUUN DR006LEEVER mimm goirmt l ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wor ien berekend naar plaatsruimte Inzending van Adveilentiën tot 1 uur des midd reletoon o 89 De Uifgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Verkrijgbaar in fleaschen SO ets 7li et en f l HS bij H H Apothekers en Drogisten Let ojt het merk ANKER F AD RICHTER A Co Rotterdam Te Gouda bö C liUtiER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 Qoada van Een naar de eisclien dos tgds No 1 ingericht o i gnnstiifen stand gelegen WIINRELHnS WOONHUIS WERiv en BERGPLAATSEN en ERF aan de Westhaven te öondn Wyk B No 179 Te aanvaarden 1 September 1905 Het Hais bevat behalve de ruime winkel beneden 2 kamers keuken en kelder en boven 2 voorkomers en achterkamer werkplaats en zolder No 2 Een goed onderhouden en op goeden stand gelegen WINEELHUIS WOONHUIS ERE en OROND in den Korten Groenendaal te Gouda Wtjk I No 10 Terstond te aanvaarden No 3 De Tiinmermnnswinkel aan den Raam is UIT DE HAND VERKOCHT No 4 Een HUIH KRF en GROND aan de Nieuwe Haven te Gouda Wyk N No 32 Verhuurd bü de week voor I 2 25 En No 5 Een HUIS en ERF op het Weeserf aan den Groeneweg te Gond Wjjk L No 138 Verhuurd bö de week voor f 1 10 De perceelen ziJn de laatste 3 werkdogen ï66r den dag der verknoping van 10 tot 8 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen üijn te bekbmen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Yerkooping OM CONTANT GELD opMAANDAO 1 t AVOVSTVS WOB V m ö HUI in en vöór het hotel van ouds genaamd uk Paauw aan do Markt A No 84 te Gouda ten overstaan van den Nolaris 1 J A MO TIJ resideerende te QOVDA VAN den restant Hotel en Koffiehuisinventaris van yetioemd Hotel en CiiférenUm ratit le i iiauw voornameiyk bestaande in Goed loopend Biljart mot Qeueiirek iouen en Ballen uit de fabriek van dhr H A Diestbi horst Buffet met Spiegels en Toonbank 2 Leestalola kleine Tafeltjes eeno groote partjj Stoelen Gaskronen Spiegels Schilderijon öordgnen en Draperien Kachels Wasohstellen compleet oen zwart Salonaraeublemenl bestaande in Buffet met marmeren blad 10 Stoelen met bekleedo ruggen Salontafel kleine Tafel en Spiegel zoo goed als nieuw eiktnhouten Buffet met marmeren blad twee persoons Mahoniehouten Ledikant groot Fornnis een soliede Brandkast een verplaatsbare houten Warande zooala deze gedurende de Kermis vóór bet pand zal z jn opgeslagen en wat verder te voorschijn zal worden gebracht Te bezichtigen des Zaterdags vóór de verkooping van 9 12 en van 2 5 uur Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior Druiyen Borstlioning Extract 11 Eentij helpend en afdoend middel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en sljjmhüest bronchitis au alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten ill mm H N VAN SCHAIK C kt Flacons vau 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek Ve llonlnabloem Verkrij baar bjj Firma WOLfF Co Westhaven 198 Gouda A LATJi X SjTK JV Kleiweg E IllO Oouda E H VAN MILD Veerstal B I2ü te ioiuln A UÜÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk a d IJiel A N VAN ZESSEN Sc i o ihoveti J Til TOItKEN Dotkoop U v WIJK Oui ewi er A SCHEER iiMlWif P W V EDE Ondewater K VAN dbb HEIJDEN te Heeuwijk P 1 u SPKK MoercaveUe D v D STAR Waddmgsvien Wed J HOLST WaMinqmeen M KOLKMAN Wadditigtveen P A oü OROdT Oudemaier A u JONOH Ourfeuiaicr J P KASTELEIN PoUhroekerdam D BIKKER te Bentchop WX lXHCtW KlMC Laat ü niet misleiden itmt Abdij Slrooi Hot klooster UC nP t o 46 I bestaiit niet l i Slroup uangeenerlelwiiarde 1D Eclxte KINADRUPPELS van Dr DE VEIJ met nevensstnand fabrieksmerk z jn overal verkrfebaar ft f I Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postw f 1 00 Chemische Fabriek van II N NNI N i den llaig Door Geneeah algemeen aanbevolen nTI Met Eere Diplom en Ooud Bekroonde ff Vl f J V tfTf TW PRAEPARATEN VAN fWfrm U Mg I 3 f plip demeeitkraehtigeen versterkende KINA WIJN tegen zwakte VgUlim 1 q l V VIlV loowel bij kmderun als volwaasencn gebrek aan eetlust slechte spijsvertering zenuwhoofdpfin ter versterking na ziekte of kraamb koorts en hare gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINBUX m het bijzonder tegen Bloedgebrek Blcekzucht kwalen van Krltischen leeftijd enz Verkrijgbaar m flacons li X 90 en l a1 po f voedzaam versterkend aangenaam van smaak voordogelljkschgeb uik V € VC V vooral vrmr kinderen zwakken en kllerachtlge gestellen leer aan te be velen AU geneeskrachtige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voor zuigelingen en kleine kindert n l rijsi per bus a y Kgr 1 70 iV i I r O öO H Kg O ISO Chemisch MplL ciliL pr Speciaal voor Kindervoeding m bussen Kgr O OO zuivere ITICIIVSUIIVCI ƒ r r n f K r non Kfr 0 50 Kgj 0 26 Actfitn l ICfnt H n II ït rooken eener halve Cigarelte is voldoende ter bestry t C ding van de hevigste a vaUen van Asthma etc fndoosjes tk f 0 80 i n 0 6Ó II TamarinHp RnnhntlQ fruit PUROATIEF tegen verstopping AamIIIVJW JV limjIlO yi ga Migraine Coogesties etc vooral ook ahlazans voor kinderen bewijzen d Tamarinde Bonbons van KKAEPELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam is Prijs per doosje O OO en 0 50 j Qlmïalr Docélll G algemeen erkend als het BESTE huismiddd aOUiICS j Hoest Verkoudheid en Keelpyo het is een slljntoplossend én verzachtend middel bij ultnemendheldt uitsluitend in Q tleschjeh verkrijgbaar Pnjs 0 30 per flcschje tie 1Pra pnraitn van KRAEPELIEN tt HOLH te Zelet ifn atUn voorzitu van ttiqmHfH wanmp de Hmam en AanahekentMg verkr ffbaar bij ite meeile rabrieksmerk Ajioikfken en 7 rt ffMat KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A jy j INMAAK INMAAK Ie KWALITEIT BRANDEWIJN per B Liter Itiger in prIJ Aanbevelend Firma C Lourens HERMAN S NIEUW ROOD is van af heden weder in de bekende kwaliteit verkrijgbaar Firma UËRMAK ZOON Aan den Handelscursus zlJn te vervallen de betrekkingen van LEERAAR in hel ctloriiiDiisch wek mm ia liet Kekenei k i in Ie llanilebardrijkskunè 2 i tegen eene belooning van 40 per jaiir en per wekelijkscii lesaar Sollicitatién aan den BUEOEMEESTER in te zenden vóór den 31 Juli a s èröÏGËLBËSPELIWG in Ic Groote ofSt Janskerk opDinsda r2i Juli 190 des namiddags TVa uur door don Heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mej JOH KLIPPINK Sofiraan Amsterdam en de H H Jb VAN H ASSELT Bariton Rotterdam en GERARD vas de PAVOOttDT Orgel te Gouda Programma s tevens bewijzen van toegang zijn tegen betaling van iO rent verkrijgbaar bij de boekhandelaars 1 van HENTÜM ZOON en bi den Koster uf zenuwtrekkingen op tanden cu kiezen haal dan bij niij een flesclije Kiespijntinctuur van lO cent met gebraiksaanwgzing en biitnen een paar niinuteii ia de pjjn verdwenen J VAN OME KLEIWEG No 2 GOUDA ANANAS C hiintn B L I K K K N 7 AU 1 B N K T T O 35 cent Aanbevelend v ui ond s 1 K MOLEN LANGE TIENDEWEG D 29 Tn hut VERLICnTINÜ MAGAZIJN lie Avondsier Dubbele Buuit H 13 TELEF 117 1 II1 v j ii handen de nieuwste modellen iiisgloeiliclilbrauders ias Elecira liranders Itallon s enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gfftcrije geëmailleerde HDiSHODDËLIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zinüelyk BADEX EISËBS GASOVBSS fiASFOBi UIZBi KOOKAPPARATEN WaiKJcomroren Salon GasUlelljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOIT Aanzegger van Gas Water en Spreekbuizen Echte Oude Jenever Nightcap p HOPPE iif Verkrijgbaar aan de KMËEIII Buffetten van JB Pluribua Unnm en biJ li I M PEETERS Jz Let op eachet en imrlcbrand Drnk van A BRINKMAN Zn ButtéolaRdsch Overzicht Reuter seint uit Petersburg dd 23 Juli De Tsaar veilrfflt hedenmorgen aan boord van de Sljwidart uit Peterhof naar Borga in Finland waar bil den keizer van Dnitschland zal ontmoeten Hij dineert bedenavond aan boord van de Hoüenzollern Een Renter bericht uit Petersburg meldt In de op een ulir afstands van hier gelegen zeebndplaats Sestrorjesk trachtten gisteren een vyfhonderdtal arbeiders een betooging te houden Op de eerste sommatie van de landelóke politie gaven e echter zonder weerstand te bieden een roode en twee zwarte vlaggen af die ze bü zich hadden en gingen uiteen In den schouwburg van dezelfde plaats ontstond gisteravond een groote paniek toen iemand eischte dat een mis gelezen zou worden voor de op 22 Januari gevaUonen en toen de dientengevolge ontboden politie de zaal binnendrong Het publiek waaronder zich ook kinderen bevonden vluchtte naar buiten in wilden angst die nog vermeerderd werd door het vcrseliijneu van de infanterie daar hot gerucht liep dat de troepen bevel hadden terstond vnur te geVen In Petersburg zelf is tot laat in den nacht de orde niet verstoord daar voor heden uitgebreide veiligheidaraaatregelen getroffen Naar aanleiding van het pas gei indigde congres der Zemstvo gedelogeerden en van de daarop aangenomen besluiten zet de Temps uiteen welke houding de Russische aristocraten en de democraten tegenover de regeering en de hervormingsbeweging aannemen De Russische adol is grootendeels hervormingsgezind maar zjj staat op een moeilyk standpunt want door haar loyalistiscfhe en conservatieve opvattingen wordt zjj gedreven tot verdediging der antocralie Toch nemen een groot aantal Russische edelen onder wie vooral de Troebetzkoi s de Galitzine s do Dolgouronki s de Heyden s en anderen krachtig deel aan de hervormingsbeweging Het meerendeel der Russische edelen echter die zich als woordvoerders der onderdrukte bevolking opwerpen doen dat uit conservatieve beginselen wol zj zich als bevoorrechte klasse de pleitbezorgers de beschermers van de boeren achten Deze opvatting meent de Temps zal de Regeering er toe geleid hebben een ontwerp FEUILLETON E 16 De jongen noemde het nummer van het huis en den kant van de straat waar het stbnd en vroeg m j daarop of ik nog iets meer verlangde te weten Ik kon hem slechts door een wenk te kennen geven dat hg mg kon verlaten en dat ik genoeg gehoord had Genoeg Als hj de waarheid gesproken had dan had ik te veel gehoord Een manulactnnrwinkel t do dochter van een mannfacturier Was ik nog verliefd P Ik dacht aan mgn vader ik dacht aan den naam dien ik droeg en ofschoon ik toen reeds op die vraig had kunnen antwotyrden durfde ik toch niet Doch de jongen kon zich vergist hebben Misschien had hg mg ook alleen uit kwaadwilligheid misleid Ik besloot om het adres dat hg genoemd had te zoeken en mijzelf Tan de waarheid te overtuigen Ik bereikt de aangewezene plaats daar was een winkel en de naam Sherwin stond boven de deur Een kans bleef nog over dez Shervrin en de Sherwin van Hollyoake als dat van minister Boelyghin in overweging te nemen waarin het een raiddending ziet tusschen de aristocratische opvatting en de radicaal democratische opvatting Zjj heeft thans gezien dat ook de aristocraten hot ontwerp Boelyghin krachtig bestrpen Niet minder krachtig dan de radicalen de democraten Deze hebben in hunne jongste bijeenkomsten het ontwerp van den minister van binnenlandsche zaken hevig aangevallen Want zij zien daarin duidelijk de regoeringsbedoeling een klasse vertegenwoordiging in hot leven te roepen waarin de adel en de geestelükheid krachtens standsvoordeelen afzonderlijke rechten lal hebben Dit veronderd beginsel zoo werd te Terjioki uiteengezet moet worden afgeschaft want het bevat de kiem van den ondergang in zich De verjonging van Rusland moet plaats hebben in democratischen zin Wat de bevrijding der lijfeigenen bedoelde maar onvervuld liet moet thans worden goed gemaakt En het ontwerp Boelyghin gaat aan dezelfde font mank Het schenkt aan den adel hetzelfde voorrecht dat hij in de Zematvo s bezit Daarin hebben zitting voor 788 0CO edelen 5487 vertegenwoordigers voor B millioen niet adellijke bezitters 3160 Vertegenwoordigers voor 59 millioen boeren 1575 vertegenwoordigers Deze cijfers geven éen vertegenwoordiger op 144 edelen op 3096 niet adellijke bezitters en op 18558 boeren Het ontwerp Boelyghin behoudt deze zelfde wanverhouding voor de Ryksdoema Op dien grond zoo besloot de bijeenkomst te Terjioki moet het ontwerpBoelygliin krachtig worden bestreden en moet worden aangedrongen op een vertegenwoordiging volgens het algemeene en gelijke kiesrecht Tevens dringt dit besluit er op aan dat de vertegenwoordiging niet alleön een adviseerende maat ook een beslissende stem zal hebben in de wetgeving wat ook in het ontwerp grondwet van de Zemstvogedele geerden wordt geëischt Witte heeft van Koningsbergen tot Berlijn in den trein gereisd met den Berljjnschen correspondent van de Temps Hg heeft bij die gelegenheid zich aldus uitgelaten De Tsaar heeft mjj opgedragen met de Japansche gevolmachtigden in onderhandeling te treden om uit te maken of het ook mogelijk zou ziJn een vredesverdrag te sluiten Dat is een scherp omschreven taak en voor de uitvoering dezer taak zijn mijn persoonluke inzichten van weinig belang Ik ben een overtuigd voorstander van den vrede de Square konden misschien niet dezelfde pei sonen zjjn Ik ging den winkel binnen en kocht iets Terwijl de bediende het gekochte in een pa iier wikkelde vroeg ik hem of zijn heer op Hollyoake Square woonde Ofschoon hg bg die vraag een weinig verwonderd keek antwoordde hij toch bevestigend Ik heb vroeger een zekeren mijnheer Sherwin gekend zeide ik terwijl niet deze woorden de eerste schakel van de lange keten van bedrog smeedde die mg later zou omklemmen en vernederen een mijnheer Sherwin die zooals ik gehoord heb nu ergens in de buurt van Hollyoake Square woont Hg was ongetrouwd ik weet niet of mgn vriend en uw heer een en dezelfde persoon zjjn Dat zeker niet mijnheer I Mgnheer is getrouwd en heeft een dochter juffronw Margaretha die voor een heel mooi meisje gehouden wordt mijnheer 1 En de man grgnsde terwijl hiJ sprak een grijns die mg ontroerde en schokte Ik had dan eindelgk een antwoord gekregen ik had alles ontdekt Ik had het tot hiertoe nooit een mooien naam gevonden Na gevoelde ik een soort van schrik toen ik mij betrapte terwijl ik dien naam herbaalde en een nieuwe niet ingebeelde poëzie in den klank daarvan vond Tsaar verlangt eveneens naar vrede hj betreurt het dat de vrede verstoord is maar men moet daarom niet denken dat Rusland den vrede wil tot eiken prijs Er is bij ons een vrjj krachtige partij liio voor de voortzetting van den oorlog is Men moet den invloed niet overdrijven dien de binnenlandsche onlusten op den loop van dezen oorlog kunnen nitoefenan Alle tweedracht zal verdwijnen den dag dat het Russische volk overtuigd zal worden dat het grondgebied wordt bedreigd en dat de toekomst van het gemeenschappelijk vaderland in gevaar is Op dat oogenblik zou de geboete Russische familie als één man opstaan Rusland is op militair gebied niet vernietigd Dat zal men wel gewaar worden als de Japansche eischen hot dwingen tot voortzetting van den oorlog De hoogste beslissing is ten slotte bg den Tsaar zelf vervolgde Witte even later Hu ontvangt mjjn verslagen mededeelingen en indrukken hiJ beslist Ik doe niet anders dan de instructies volgen die ik van Zjjne Majesteit heb gekregen en die ik nog zal krijgen Lord Kitchener van Khartoem de opperbevelhebber van bet Engelsche leger in Indië had voor eenigen tijd ernstige bezwaren tegen de wgze waarop dat leger werd beheerd en waarop zjjn denkbeelden voor de legerverbetering werden tegengewerkt En hij had bjj St John Brodrick den minister voor Indie een gunstig oor gevonden voor zijn klachten Deze had Lord Kitchener in het gol k gesteld tegenover de militaire raadgevers van lord Carzon den onderkoning De minister stelde nu den onderkoning voor instemming te betuigen met het denkbeeld van Lord Kitchener om voor Indiö een afzonderlijk militair bestuur in te stellen Het denkbeeld van minister Brodrick werd in de zitting van den Raad van Indië van 18 Juli door Lord Carzon besproken Hij deelde mede dat hy een wijziging van het Engelsche regeeringsbeslait had gevraagd omdat hij in den vorm van dat besluit een gevaar zag voor het prestige van den gouverneur generaal De voorstellen van Lord Kitchener zijn thans door den Oouverneur in overleg met den legercommandant en in gewijzigden vorm opnieuw aah de Engelsche regeering onderworpen Maar Lord Curzon verklaarde in de zitting van den liaad tevens niet overtuigd te ziJn dat het nieuwe stelsel beter wezen zal dan het thans gevolgde Daarover kan alloen de toekomst licht geven Kon dit liefde zijn reine P een liefde voor de dochter van een mannfacturier die ik een kwartier lang in een omnibus gezien had en een kwartier lang naar hnis gevolgd was f De zaak was onmogelijk En toch voelde ik een vreemdsoortigen tegenzin om op dit oogenblik naar ons hnis terug te keeren en mgn vader en zuster onder de oogen te komen Ik wandelde nog altijd langzaam verder maar niet in de richting van ons hnis toen ik een oud akedemievriend zag van mijn broeder en een kennis van mö ontmoette een zorgeloozen opgernimden gezelligen kerel Hij groette mg dadelgk met overdreven hartelijkheid en drong er hg mij op aan dat ik hem zou vergezellen en met hem in zjjn clnb eten Als de gedachten die mg loodzwaar op het hart drukten slechts de ontstelde hersenschimmige gedachten van een enkel uur waren dan had ik hier den man wiens gezelschap ze zou verdrgven Ik besloot om da proef te nemen en nam zijn nitnoodiging aan Aan tafel deed ik mgn uiterste beat om hem in scherts en vrooiykheid te evenaren ik dronk veel meer wijn dan ik gewoon was doch het was vruchteloos Do rroolgke woorden kwamen kwijnend ait mgn hart en rolden somber over mgn lippen De w jn verhitte Maar zeide de onderkoning wij hebben in de laatste jaren zooveel militaire organisatie plannen zien ontstaan en zien verdwijnen dat het gevaarlijk wordt iets te voorspellen Het nioawe schema is niet onze sohepping Alles wat wjj er aan konden doen was het wegnemen van de opmerkelijke anomalieën Het eenige wat wjj van het begin der geroerde discussie af steeds voor oogen gehouden hebben was het behoud der constitntioneele aatoriteit van de Indische regeering Persoonlijke meeningen zpn vaak van geringe beteekenis Maar wjj ztjn overtuigd dat het met oen goede leiding der Indische regeering onvereenigbaar zou zjjn wanneer een gouver neurgeneraal de controle over do militaire aangelegenheden werd ontnomen of wanneer die controle werd verminderd Niemand die zoolang voor de regeering verantwoordelijk geweest is als ik kan blind zjjn voor het gewicht dezer overweging En de gou verneurgeneraal zou mijns inziens ontroaw zijn aan zijn ambt wanneer hjj het niet voor zijn plicht hield de voorrechten hoog te houden die voor 7S jaren aan de regeering van Indië werden toegekend Dit is dr poaitie die lord Curzon in het geschil inneemt Nadat wö de overwegingen van lord Kitchener en van minister Brodrick hadden besproken was het noodzakelijk ook die van den gouverneur generaal mede te deelen Want het thans gerezen geschil tusschen de Indische regeering en die van het moederland kan zeer ernstige gevolgen hebben De Paus moet bü de zielmis voor Leo XIII Donderdag er zeer lydend hebben uit gezien Zijn geneesheeren raden hem dringend een verandering van lucht aan omdazij anders voor een ernstige ziekte vreezent Z l Pius X die getoond heeft te kunnen breken met begrippen die onder zju beide onmiddellijke voorgangers zoo goed als tradities waren geworden ter wille van de legende der Vaticaansche gevangenschap gn leven in de waagschaal stellen Ons dunkt niemand zal zich zeer verbazen als de telegraaf meldt dat de panseiyke hofhouding na 35 jaar weer rondwaart in de koele dreven van Castel Gaudolfo aan het meer van Albauo De uitvoerige berichten van do vreeselijke scheepsramp die de Amerikaansche marine beeft getroffen geven Verschrikkelijke bijzonderbeden De Bennington is een kleine kruiser van mij maar vervroolijkte rajj niet Nog altgd was het van de schoone van dien morgen het eenige heerschende beeld dat mij voor den geest zweefde nog altgd hield de indrnk van dien morgen gunstig en ongunstig tageIgk post in mgn hart Ik gaf mijn poging op Ik verlangde om alleen te zgn Mgn vriend bemerkte spoedig dat miJn gedwongene vroolijkheid verminderde i hij poogde mg op te wekken poogde voor twee tegelgk te spreken liet een nieuwe flesch komen maar niets baatte Terwijl hg eindelijk van blgkbare wanhoop begon te gapen stelde hg voor om naar de komedie te gaan Ik verontschuldigde my verklaarde dat ik niet wel was en gaf hem bedektelgk to kennen dat ik te veel gn gedronken had Hg lachte met iets verachtelgks zoowel als goedhartig in zUn lach en ging alleen naar de komedie terwgl hij waarschijnlijk gevoelde dat ik nog een even vervelende kerel was als hjj mg jaren geleden aan de akedemie aangetroffen had Zoodra wg elkander verlaten hadden kreeg ik een gevoel van verademing Wordt vervolgd