Goudsche Courant, woensdag 26 juli 1905

T Woensdag 30 Juli 1005 44ste Jaargang Xo 0781 Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior DniiTen BorstlioningEztract mmmi mium JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdefoon e S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relelooo No 89 De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 fi anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN tn het VERLICHTINÖ MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 7 yn voorhanden de niAwste modellen GAfilORNAMENTKN Uasgloeilichibranders üas Electra Uraoders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enoriüe kenze glfterUe geëmailleerde HUISHOnDELIJKE ARTIKELEN dengdiaam en zindelijk BADBl GEISERS GASOVESS GASFORNyiZEN KOOKAPPAEATEN WandcomforeQ Salon Gastalelljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOF Aanlcggor van Gas Water en Sproekbnizen Verkrijgbaar in fle chen HO ets tH et en f l tiS bij H H Apothekers en Drogisten Jjet op het merk ANKBU V AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda biJ C LUGEH Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLL EDIGE MODEBL A l K H zijn behliht dio dot Firma WKLUON TUE LADIES JOVHNAL met minstens drie gratis gekuipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL URESSMAKER met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR Or CHILDRESS FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAÜT Vw Jioekltandelnar Proelnummer Alle met koetel Uoll JiIJvoegiiel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bü MUiLY SIMONS Den Haag Allenw onorertrcfleii Trof Dr Ijiobor wolbokoiid ISXVir KHACBT ILIZIB AllMn Mhl met Flbriekiinerk tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle zelffi de meest hardnekkige Kiekten vooral out8ta n door afdwalingen op jeugdigen leeftgd l e i enezing van elke zwakte Bleek aeht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpön I slechte spyavertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectussen Irijaror iMoh fl 1 fl 1 Si dublielo flMPli 11 C Oenlr nll opSI Matth d Vento lllmmme IDopOli M Olflian k Co Hotterdnin 1 llappol fJnnenhag I ll lrain nB de Jong J 0 il RoMorJam Wcfff k Co ud nn bi allo draüiston GoBda Drek wi A BRINKMAN Zn Eenig helpend en a Ioenrf midde tegen verkoudheid astma keslpijn kink en slijrahoest bronchitis tn alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C ïiacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De HoningUoem Vorkrli haar bu Firma WOLFH Co Westhaven S nouda A LATENSTk n KhMwegE 0 luda E H VAN MILD Veerstal 12 te ff A l o n J T TOKKEN Bo k op 1 v W JK A StJlEKK W A P W V EDE ChulewaUr K vi nïB flEMDEN te Uemwyk Pj o bl KK Monca elle D v n STAK Wad h rj veiv Wed J 1 f KüLkTaN Waddingmen P A UK ÜIIOOT Ou lev aler X Oma OwkwaUr J P KASTELEIN PoUbroekerdam O UIKKEK te Beruchop iffi wfr Door Oetieesh al cmMti nanbcvolen IfiKt Ecre DIploma en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN zwakte slechte TCVOlgCtl f nrt I o f r ll 1 = verwerkende KINA W r tefien k Ullia L al KJ ti loowcl 1ji kinderen als volwassenen gebrek aar eetlust i pll verterlng enuwhooldpljn ter veraterklng na ïiekte of kraambed koor en hare b ► FU 6 cVopirniMKllx in het liiiioiulei tcL en Bloedcebrek Bleeli Uavertcr ng zenuwhoofdpijn ter vermrKing na zienvc ui liuiu i ru u V kV OUINALAROCHE FERRUGINEUX m het bij oiulei tegen Bloedgebrek Bleekïucht kwalen van Kritischen leeftijd ent Verkn nbaar m flac jns f 1 90 n l 1 smaak voor dimelijkschgeb nik W IlSCHUW ti Laat U niet misleiden door AbdlJ Slroop Ho kloosterS ce P o 4 l bestaat niet Slronp van genieriet wimrde 1 V reA i ir QrkToedzaam ver8tcrkend aange iaftmv X I IKCI V aCalJ vooral vr r kinderen Bwakken en kU i wi rf w vmiral voor kinderen swaKxen en Kiieracoiige geateiieu wet au lc u = Alt eeneeskrachtlge drank bi stoornissen der spyBverteringsorgancn en dlarrhée ook i r nugehnK klcme k nd ren Pn spei bu K r 1 70 d i iTgr O OO H Kgr O SO Chemisch MAllrciiSlrAf Speciaal voor Kindervoeding m bussen ft Jfi Kgr 0 90 zuivere iTlClK UlK Cr i Kgr 0 60 Kgr 0 26 A es V w C rt xr t e t ï l ronken eener halve Cigarette is voldoende ter bcstri ASinnia V l arCilCII j g van ie hevigste aanvallen van Asthma etc In tlüOSJLS Ó fiÖ ut 6ü Verstopping Aam vooralookalslaxans M belantjnjke diensten t TütnarinHp RnnhntlS FRUIT PUROATIEF tegen V I amannUC PU IIUUIia beien Migraine Congefitle8etc v voorklml iui l LwiHin 1 Tam rlnde Bonbona van KRAKPFI lEN HOI M h begeerlijk PU il smaik aangenaam is Pnjs perdoo je 0 9Óen 0 60i CnltfiSoL Dac èSIlAC ilKemaen erkend alt het BESTE huismiddfli Jd UlllalV l naillICa Hoest Verkoudheid en Keelp n het is een sUJmoplosaend en verzachtend middel bij uitnemendheid uiniuitcnd m Hl D esdijes verkri t l aar Pnjs ƒ 0 20 per flesch je Ve VraxparaUn paM ÏRAEPBLIKN k HOLM te Uilit ji i alUHroorjjtn fan ehgitfUrn fraarop de nmnm en hmidte kM ng en ret rvffbaar bij tie m e le Mpot tfiett en ihogMe KRAEPELIEN HOLM HoüeTeranoiers ZEIST AlÜikJ WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ires KOiVINHLiIJKR FilllRIKHB Voedert uw Vee met de zuivere murwe merk Ster en f uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste Toedingswaarde Eere Diploma Parij 1900 Negen Gouden Medailleê iSlt 1 Patent H Stt llen mmairi Inuitriti uKlUel DU duig Fnt Uittinriiim ranitin Wariii Der gn n e Brfott uil MIHQ Patent H SloUti = erruniM hit Anim m rtf i idiUiKOn xirtWowm Kachahmunam tlitf Mm tiuf rfaftw w grtutrfen H StoUeit nuf rui om itlreet odtr In lo c wi £ Mflftaflrf iw e iMnM MUf PI t t f ntlmttilmill tiaflilii ZSffiMMtmiÊiiéZtytaft V mtlrm Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft 4 f ml rleeei uit verkrijgbaar i lOO Correspondenten te Gouda de Heeren DORTLAND en Co ADVEETENTIM in alle Cöiiraiiten worden aang enomen door het Advertentlc Bureao van A BUINKMAN ZOON GEEN BETEE adres voor alle soorten SCHOEI WEKK dan het Noorèmknidi Scben ii Laarzeoiiiai azijn KLLIWEÜ E 30 tegenover de Kleiwegateeg Aanbevelend G SIHITS Alle reparatiën en aangemeten werk Wie sseker zijn wu a EclitA £ lkel Cacao te ontrangen tennu gefltöid en ua vele proeÊienüngen in lieo handel gekomen undei des oaaui des uitTiiidara Dr HiohaelU Temardigd p de l este machine in het wertid roemde étabblissemeut van Get StoUWMTOk te Keulen llaclie Stkel Cacao in vierkanten buaass Deze Eikel Cacao met melk gekookt ees aan centmé gezonde drank voor bgelijkach gebruik een t 2 tbeclepda vao t poeder voor een kop ChooelMe Ah geneeskrachtige drank bg geril ma dtarrhee aleciits met water te gebruiken Yerkrijgbiar bij de voomaamflto H 3 Apotheksrs en p V Ko K praeBm ee t 1 80 e 0 90 oTSW Oeneraalvtrtegenwoordiger wott land Julius MaSenkladl imnterdam Kalveistraat lAS BEMlEFOTTAMm lleii wAnIt vcrzociiL op t MKKk te letten UIT HKT Magazijn va M lUVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgelepcrd ill verzegelde pakjes van vijf twee en een half eu een Ned om met vermelding van Nommer en iPr j8 voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoorinj van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEDAART hz en Metaalpoetsextract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Kmraorik ffannea de kraan Verkrijgbaar to Gouda bij R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRUIJFF T a uTT EiLiisra WILDHANDBLAAB 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Bevoelt zich beleefd aan voor de leverancie van alle soorten fifn WILD en OMVOOMLTE voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Ne DEELiND Vraag speciale priJscoaraAt BultenlaRdscli Uvcrzicbt Gisteren hadden te Nisjni Novgorod ernstige onlusten plaats Gedurende vijf uren tot het invallen van de duisternis woedde het gepeupel tegen de hoogere klassen Het aantal slachtoffers is aanzienluk Onder de ongen van den gouverneur die de menigte tot kalmte wilde brengen duurden de on lasten voort De menigte drong in de huizen om nieuwe offers te zoeken In de stad heerscht een paniek Een Reutcrtelogram uit Petersburg meldt Nadat de beide Keizers afscheid hadden genomen begeleidde de Poolster de Hohenzollern een eindweegs naar Wisby Keizer Nicolaas keert hedenavond te Peterhof terug In leidende Russische kringen wordt deze keizer byeenkomst met ingenomenheid begroet en maakt ze een zeer gunstigen indruk Het Petersburgsche Telegraafagentschap meldt Do gouverneur van Saclialin seinde gis leren van half negen v m dat aan den zuidelijken horizon van de Tartaarsche zeestraat by den post Alexandrowski eenige Japansche schepen en torpedobooten zijn gezien Twee van deze stoomden in noordelijke richting de andere schaarden zich in linie in de nabyheid van den post Doue en losten vier schoten zonder schade aan te richten Om elf uur werden in zuidelyke richting eenige groote schepen gezien Een tweede telegram van den gouverneur afgezonden in den namiddag meldt dat twee Japansche torpedobooten voor anker gingen in de monding van de rivier de Arkoft twaalf wersten ten noorden van den post Alexandrowski van daar de kust beschoten en zich vervolgens in znidoostelijke richting verwijderden In dezelfde richting vertrokken een kruiser en vier torpedobooten die zich in de nabijheid van den post Done hadden opgehouden Oeneraal Linjewitsj seinde Zaterdag In de streek van Hailoengtsjen rukte in den ochtend van 20 Juli te 10 uur een Russische afdeeling in twee colonnes op tegen de vtjandelgke stellingen vier wersten ten Dogrden van de Yoelangtse De rechtercolonne rakto tegen het front van den Tijand op de linker colonne trok den rechtervleugel der Japanners om Het plotseling te voorschijn treden van deze colonne op de FEUiLLETOX rn n 17 Ik wist niet waarheen te gaan wandelde de straat een eind op en neer en daarop terwijl ik al mijn weifelingen tot zwijgen bracht en het aan mijn neiging overliet om mij te geleiden werwaarts zü wilde richtte ik mijn schreden voor de derde maal op dien dag weder naar Hollyoake Square De schoone zomersche dag begon reeds ten avond te neigen de zon stond nog vurig maar reeds laag aan den onbewolkten gezichteinder haar laatste liefelgke straal verdween aan den helderblauwen hemel toen ik het plein bereikte Ik ging op het huis af Kij stond voor het raam het was hoog opgeschoven Een vogelkooi hing een weinig in de hoogte vlak voor het raam Zg stond daarbij vas bezig aan de arme gevangene kanarie een klontje sniker te geven dat zij haar nn eens voorhield en dan weder wegtrok nu eens aan den eenen kant der kooi dan weder aan den anderen De kanarie sprong en vloog in haar kooi op en neer om het klontje machtig te flank van den vjjand dwong de Japanners hun stellingen te ontruimen zonder verzet De Russen bezetten daarop de Japansche loopgraven terwgl de Japanners terugtrokken op een versterkte stelling ten westen van de Yoelangtse Hun bewegingen werden gedekt door een dal de operaties der Russen werden zeer bemoeilijkt door de terreinhindernissen waardoor ze genoodzaakt werden tot een terugtocht naar de streek ten noorden van Lianpoenof De taak van den heer Witte zal verre van gemakkelgk zijn en hij zal al zgne talenten als diplomaat en financier noodig hebben Ook als financier want geheel zonder oorlogsschatting zal Rusland er zeker niet afkomen De eenige vraag is maar of deze schatting niet zoo hoog zal wordeu gesteld dat de oerlogspartó in Rusland zal kunnen gaan redeneeren Hetgeen Japan van ons eischt is zoo buitensporig dat het goedkooper zal zijn den strgd voort te zetten Maar wat er ook moge gebeuren welke ook de uitstag dor onderhandelingen moge z jn geld is er noodig en de heer Witte schgnt reeds met het oog hiefop onderhandelingen te hebben geopend Op zgn reis van Petersburg naar Berlgn werd hy vergezeld door den chef van het Berlgnscho bankiershuis Mendelsohn dat in nauwe flnancieele betrekking met Rasland staat en de veronderstelling is zeker niet te gewaagd dat gedurende de lange spoorreis flnancieele aangelegenheden zyn besproken Men beweert zells dat als grondslag der vergoeding zou worden aangenomen dat Rusland de door Japan voor den oorlog aangegane leeningen overneemt Reeds eenigen tijd geleden dook het gerucht op dat de Tsaar voornemens was een zeeieisje te ondernemen met het doel in een der havenplaatsen van de Fiusche Golf een ontmoeting te hebben met keizer Wilhelm In do Fransche pers werd aan dit gerucht het eerst een meer vasten vorm gegeven de Tsaar zou in het laatst der vorige week reeds aan boord z jn gegaan Het Petersburgsche Telegraafagentschap haastte zich een tegenspraak te geven maar reeds gistermorgen berichtte een telegram uit Petersburg dat de Tsaar wol degelgk aan boord van de Standart uit Peterhof is vertrokken om een ontmoeting te hebben met keizer Wilhelm De tegenspraak van het Petersburgsche Telegraafagentschap bleek das ook in dit geval weer eens onjuist worden tjilpend alsof zij er pleizier in had dat zij haar partij van het spel met haar meesteres zoo goed speelde Wat zag ziJ er lief uiti Haar zwart haar was zoo gescheiden dat baar wang en een gedeelte van haar oor zichtbaar bleef en van achteren eenvoudig opgestoken zonder een kapsel of iets van dien aard Zij had een eenvoudige witte japon aan die haar nauw om den hals sloot en waarvan het Igf taliooze plooien vertoonde De kooi hing juist hoog genoeg om haar te noodzaken om er naar op te kijken ZiJ lachte met al de luidruchtigheid van een kind terwijl Ü bet klontje suiker onophoudelijk ergens anders hield Ieder oogenblik namen haar hoofd en haar hals een nieuwe en lieve bonding aan ieder oogenblik kwam haar Hgaur in zulk een positie dat de evenredigheid van haar lichaamsbouw daardoor aan het licht kwam De laatste gloed van de avondzon bescheen haar de afscheidsgroet van de vorstin des dags aan de haar verwante vorstin in schoonheid ec jeugd Ik hield miJ verscholen achter een pilaar van het tuinhek ik keek naar haar terwijl ik mij nauwelijks durfde bewegen of ademhalen want ik vreesde dat tij als zü mij zag ol hoorde het raam zon dichtschaiven Na verloop van eenige minuten raakte de kanarie bet klontje sniker met baat bek Het l jdt geen twijfel dat de ontmoeting der heide souvereinen tot vele en velerlei ommentaren aanleiding zal geven En het groote belang dezer ontmoeting kan dan ook niet worden ontkend De heer Arthur Levyiohn merkte in het Berl Tagebl naar aanleiding der loopende geruchten reeds op 4at het gewicht van deze samenkomst grooter is dan die van gewone vorsteipe bijeenkomsten HiJ acht het zeer begrgpelijk dat do Tsaar verlangend is eens te kannen pratep met iemand van wiens volkomen belangeloosheid hü verzekerd is Do binnenlandsche toestanden in Rusland en do aanstaande vredesonderhandelingen met Japan moeten het den alleenheerscher aller Russen wenschelijk doen achten raad te halen bjj zgn machtigen nabuur Opmerkelijk is de opvatting die men te Weenen omtrent deze ontmoeting heeft Men Acht haar een poging om een bres te maken in het Russisch Fransch verbond Men acht zulks gerechtvaardigd zoowel van Russische als van Duitsche zjjde door de Fransch Engalsche overeenkomst en voor de Russen bovendien door de weigering der Fransche kapitalisten om voort te gaan de noodige gelden aan Rusland te verschaffen En niet minder opmerkelyk is in dit verband een artikel van de Fost het bekende conservatieve Duitsche blad dat zich aldus uitl j Rusland bevindt zich in een moeilijke positie en is blootgestold aan het govaar geïsoleerd te worden want te Petersburg moot men begrypen dat het vertrouwen van Frankrijk geschokt is en de Russische regeering had reeds dikwijls golegonhoid Frankrijk verwijten te doen over de steeds nauwer wordende betrekkingen van dit land met Engeland De ernstige staatslieden zoowel in Frankrijk als in Rusland hebben in bet Russisch Fransche verbond nimmer een blij vende instelling gezien en aan beide zijden begint men het verbond te beschouwen niet als een noodzakelijkheid maar veeleer als een last voor beide landen Bovendien geeft het Russische volk zich meer en meer rekenschap van de voordeelen van een verbond met Duitschland zelfs al moest dit ten koste van groote offers tot stand komen Tot zoover de Post En na de ontmoeting officieel plaats heeft zal het dergelijke commentaren stroomen De liefhebbers in hooge politiek kunnen thans eenige dagen smullen De officieus ingelichte Ki lnische Ztg Daar Pietje riep zjj lachende gij hebt het klontje suiker gepakt en nu moogt gjj het houden I Nog een oogenblik stond ziJ naar de kooi te kijken toen ging zg op de teensn staan stak haar lippen liefkozend aan de kanarie toe en verdween in het inwendige van het vertrek De zon ging onder de avondschaduwen daalden op het doodsche plein neder het gaslicht werd overal opgestoken menschen die de deur uit waren gegaan om een luchtje te scheppen in dp vrge natuur liepen mjj op hun terugweg een voor een of twee aan twee zachtjes voorbij en nog toefde ik in de nabgheid van het huis in de hoop dat zij nog eens voor het raam zou komen maar zij kwam niet terug Eindelijk bracht een meid kaarsen binnen en liet de jalouzién vallen Daar ik nu wist dat hei vruchteloos zou zijn om langer te wachten verliet ik bet plein Ik wandelde in een opgeruimde stemming naar haia Die tweede maal dat ik haar gezien had voltooide wat de eerste ontmoeting had begonnen De indrukken daardoor achtergelaten maakten mij een tijdlang ongevoelig voor allo onheilspellende gedachten onbekommerd om het geringste zelfbedwang uit te oefenen Ik gaf myzelven over aan de schrijft over de ontmoeting tusschcn keizer Wilhelm en den Tsaar Het ligt zeer voor de hand dat de Tsaar de behoefte zoa kannen gevoelen om met den Duitschen Keizer zijn vertrouwden bloedverwant en vriend over den moeieluken toestand van Rusland van gedachten te wisselen Bij de warme en oprechte vriendschap dio keizer Wilhelm voor keizer Nikoluas gevoelt ia het verder slechts natuurlijk dat de eerste bereidwillig toestemt ineen wensch naar een onderhoud Daarentegen lijkt het voorbarig om nu reeds vermoedens te niten over hetgeen tasschen beide vorsten hij een ontmoeting verhandeld zal worden De Duitsche politiek is in hare positie tegenover den Rnsaisch Japanschen oorlog door ondubbelzinnige verklaringen gebonden om zulk een bepaalden weg te volgen dat groote verrassingen ons onwaarschijnlijk danken Kardinaal Lecot aartsbisschop van Bordeaux heeft zich gericht tot de geestelijken van ziJn aartsbisdom om hen or op te wijzen dat de scheiding van kerk en staat allerlei voorzieningen noodig maakt Hel is waarsch nlijk dat voor 1 Januari 1906 het ontwerp op de scheiding wet zal worden en daarom moet de geestelijkheid vooruit wet n waaraan zg zich te houden heeft De aartsbisschop vraagt ot de Paus de vereenigingen voor den eeredionst zal kunnen erkennen zooals deze zullen zyn ingericht naar de bepalingen van het ontwerp P Dat is een ernstige vraag waarop de Heilige Stoel niet zal antwoorden voordat de wet zal zijn afgekondigd Tut nader orde moeten w j ons dus houden aan de wet van 1901 meent kardinaal Lecot Naar de beginselen vju die wet van 1901 moeten de parochiale vereenigingen worden ingericht De kardinaal zet uiteen hoe de oprichting van die vereenigingen moet plaats hebben wie men moet vragen om deel uit te maken van de vereenigingen De kardinaal wil ook diegenen opnemen die al plegen zij niet tor kerk te komen en al laat de vervulling van de kerkelijke plichten hem kond ecriuke en ernstige lAenschen zjjn als zij er op gesteld zijn op de lijst te worden geplaatst van do leden der vereeniging De eenige heteekenii van het plaatsen van zjjn naam op de ledenlijst is dat men de katholieke kerk in Frankrijk wil behouden en de vrijheid voor de uitoefening van zijn eeredienst wil verzekeren BiJ de verkiezingen vwi de steden in Servië verkregen do radicalen 29 zetels do gcma betoovering die zich van mg meester gemaakt had Voorzichtigheid plicht herinneringen en vooroordeelen van huis worden allen verzwolgen en vergeten door do liefde een liefde die ik aanmoedigde waaraan ik mg geheel overgaf in da eerste onbekommerde weelde van een nieuw gevoel Ik trad ons huis binnen en dacht over niets anders dan haar morgen te zien en te spreken ik mompelde haar naam nog bg rajjzelven toen mijn hand reeds aan de kruk van de deur van m jn studeerkamer geslagen was Op het oogenblik dat ik in do kamer kwam schrikte ik onwillekeurig en bleef ik sprakeloos staan Clara bevond zich daar Ik was niet alleen ontsteld een gevoel van koude en machteloosheid maakte zich vun mg meester De eerste blik dien ik op ingn zuster sloeg gaf mij een gewaarwording alsof ik bij het plegen eener misdaad ontdekt geworden was Zij stond bg mgn schrijftafol en was juist gereed met innaaien van do losse bladen van mgn handschrift die tot dusverre los in een lade gelegen hadden Ër werd ergens een groot bal gegeven waar zü dien avond zou heengaan De japon die zij aan bad was van lichtblauw krip de lievolingaklenr van mijn vader Wordt vervolgd