Goudsche Courant, woensdag 26 juli 1905

tigd radicalen i de nationalisten 3 de socialÏHten 2 de progrcsaisten 1 zetel Kif herstemmingen moeten plaats hebben Volgens hetgeen reeds thans omtrent den aitKlag bekend is znllen do radicalen 47 zetels bezetten do gematigd radicalen 23 de nationalisten 7 de Bocialisten 2 en de progrcsHihten 2 Van 75 verkiezingen is de oitslag nog niet bekend Cavaignac trokt zich uit het politieke leven terug Hy schynt dit op het goede oogonblik tH doen want men is hem moe zyn heikiczing in hot Sarthti dcpartemcnt was hoogst twyïelachtig on in de Kamer was zyu positie den laatsten tyd minder aangenaam Kn zoo verdwgnt dus al waer een der kopstukken der nationalihten van het Kranscho Staatstoünecl Men zal hem ook elders zonder spyt zien verdwynon omdat de rol die hy als minister van oorlog in do zaak Oreylus speelde on vooral de arrestatie van koloneUlHcjiaart wiiarom do nationalisten vroegen hom vole vyanden bezorgden i o oen voor de ander na verdwyneh das de nationalistiMche leiders en het is opvallend schryft do Temps dat zulke legers poliliükü mannen van ornstigo reputatie hebben kunnen vinden dlo huu aanvoordcrn wilden z jn Forti is te Rome teruggekeerd om in oen korte Kiimer inin de spoorwcgkwestie af to doen Met het oog op do goweldige warmte is er voel kans dat geen partij aan Kat sturen op lange debatten over het anders alles behalve makkelgke vraagstuk Do vier dagen die de eerstt minisler te Rimini op vacantie beelt doorgebracht hebben hem weinig rust geschonken H j had er allerlei rocepties en feesten by te wonen een lunch aan boord van hot oorlogsschip lJandolo een bal enz Uo socialisten hebben do goedheid gehad admiraal Buttolo bekend uit de kwestie dor marine enqnête niet uit te fluiten wegens de vele vreemdelingen die lo Kimini vertoeven Inderdaad een teftond staaltje van vaderlandsliefde en zelfbedwang De bakkers hebben chter bj Fortis aankomst het werk neergelegd op aanraden van don president van het arbeiderssyndicaat by wyze van betooging Drio dagen leefde Itimini op brood uit de naburige plaatsen Verspreide Berichten FUANKUIJK Naar uit I nrys aan eenige buitenlandBche bladen wordt gemeld zouden de onderbandelingei inzake het program cler Marokkaanscbo conferentie aanleiding geven tot moeilykbeden Frankryk zou eischen dat de reorganisatie van het Mooronleger uitsluitend door Fransche officieren zal geschieden terwyl Duitscliland hierop veel af te dingen heeft 6i i oi 3 Te Antwerpen begonnen de loeaton Zaterdagavond mot een imposante manifestatie voor het standbeeld van Leopold I Zondag werd een parade gehouden door het garnizoen en om 11 uur begaf zich een optocht van schoolkinderen on arboidersvoroenigingen met de noodigc muziek naar do bears waar na een redevo ring van burgemeester Van Kyswük een muziekfeest plaats vond Aan het Zondag te Antwerpen gehouden banket van burgemeesters word door den directeur van den dierentuin Lhoest een mop nilgohaald die in slechte aarde viel H bracht namelyk in de zaal een chimpanzee gekleed in bet kostuum van een stryder van 1830 Do hoer Delvaux stond onmiddellyk op protesteerde tegen deze belecdiging van oen glorieus tydperk en verliet de zaal Macbdonik Do Oostenrykscho hofraad Ven Mlillcr een dor beide politieke agonten voor Macedonië is te Salonika overleden De vorklaringen vnn minister Landsdowne in het Kngelscho lloogorhuis hebben to Konstantinopel indruk gemaakt en xuth n waarüchyniyk tengevolge hebben dat do Porto binnenkort in do flnancieelo conirêle voor Macedonid zal berusten VültKENIIinE Htate De werkstaking te Chicago ia thans na 135 dagen ten nadeoto dor stakers geJiindigd Volgons do berekening hooft iedere dag aan verliezen van verschillenden aard 10 raillioen dollar gekost Do k ln Zlg ontvangt nit Fez bet bericht dut do sultan op do hoogte is goEtold vau de ondorhnndoliugen tusschou Frankryk on Duitscbland maar dat liy over hot verloop en den uitslag daarvan alles behalve gesticht is Uy bad nataarl jk zyn plannen gebouwd op de afgnnst tusschen Duitscbland en Frankryk en die plannen vallen thans in duigen nu die mogendbeden bet eens zyn geworden over de gedragsiyn die ze gemeenschappelyk zullen volgen En de kenners van land en volk gelooven thans dat de saltan de gewone Oostcrscho praktijk van dralen en uitstellen zal gaan volgen zoodat de datum van het byeenkomen der conferentie wel yoor onbepaaldon tyd zal worden verschoven BINNENLAND I e R K Centrale kieavereeniging in het district Helder heeft besloten den heer A P Staalman niet candidaat te stellen voor de Tweede Kamer Ook de plaatselijke R K kiosvereeniging Eendracht to Helder nam een gelyk besluit Sprekende over de candidataur Totein Nolthenius zegt de Zntph Ct Onder de antirevointionairon in de buitengemiMinten is evenals in 1901 een krachtige oppositie tegen deze candidatunr Maar bet is do vraag of zjj krachtig genoeg zal zijn om to bewerken dat ook nog een a r candidaat wordt gesteld Ook met het oog op den korten tyd lykt dat niet waarsohjjnlyk Onder de roümsch katholioken in de buitengemeenten openbaarde zich een strooming om geen candidaat te stellen en onderhands den beer Lieftinck te steunen Het is evenwel niet waarschijnlyk dat do R K Centrale er ook zoo over denkt Waarschijnlijk zal zü besluiten de candidatunr Noltbenius over te nemen Apeldoorn de Zomerresidentie van H M do Koningin bereidt zich voor op een schitterend feest Reeds weken lang is men bezig met het bouwen van tribunes tonton enz met den aanleg van gas en waterleiding met aanleggen van telefoon enz naar een hoogst schilderachtig gelegen terrein aan den Deventer Straatweg Het Noderlandsch Gymnastiekverbond met zijn duizende leden zal ditmaal de gast zyn van hot vriendelijke dorp om hier voor de Hooge Beschermvronwe en den Hoogen Bescliermheer te toonen wat oefening en wilskracht vermogen Zij zullen doen aan schouwen dat er wakkere mannen zijn die lichamelijke volksontwikkeling met yvti propageeren en welk een hoogte reeds bereikt is door het streven van bet verbond Vrydag is de dag dor wedstrijden Zaterdag is meer bestomd voor de eigenlijke uitvoering Deze wordt s middags door Hare Majesteit de Koningin Z K H den Prins der Nederlanden en door H K H do Groolbertogin van Mecklenburg van nit een expresselyk daarvoor gebouwde tribune gade geslagen Apeldoorn rekent op een overdruk bezoek Hendel den uit den lande en daar halten zullen getuige willen zjjn van den vredigen wedstrijd van turners van verschillende natiën zullen willen bywonen de luisterrijke nitvoering welke eonig belooft te worden in de annalen van het Noderlandsch öyninastiekverbond Op een terrein naast dat der uitvoering is een Feeatinark waaraan de meeste zorg is besteed Muziek goede muziek in overvloed t Luchtballon Circus schitterende illuminatie 1 Moclit het woer gunstig zyn dan zeker zal dit feest uit alle oorden van Nederland druk worden bezocht De commissie van voorbereiding verdient dat voor zijn ernstige opvatting teu volle Gemeng de Berichten Men meldt ons uit den Haag Aan het jaagpad tnsschon Zooterwoude on de Haagsche Schouw geraakte gisteren voormiddag een antomobiol met 4 personen te water Een hengelaar de bode van het ministeri van financiön F C do Oocq door het bulpgeschreenw opmerkzaam gemaakt slaagdo er in met behulp van eenige reddingsmiddelen die hij zich spoedig wist te verschaffen hot viertal behouden op het droge te brengen De drenkelingen werden in ees nnbij ynde boerderij opgenomen en later met paard en wagen naar Leiden vervoerd N R ft Men meldt uiriüieclede liij den twist die aaiï Ien hier Zaterdag geplei gden doodslag voorafging tusschen don verslagene H H en deKdader H J B TOrwset deze laatste den eerïte dat diens broer H J B s meisje tot ontronw had verleid Toen eeno ontkentenis volgde trok B het mes dat hij dien avond had gekocht om zoo hg beweerde ziju meisje te dooden en trof H in de hartstreek Bij het verhoor legde B de grootst mogelijke DTerechilligheid aan den dag en was er geen zweem van medelpen met den verslagene en diens gezin Nader meldt men cns dat d $ justitie nit Almelo beden te Enschede kwam om een onderzoek in te stellen ter zake van den gepleegden doodslag Da dader wordt heden naar Almelo overgebracht Men meldt uit Eindhoven Een merkwaardig geval van slaapwandelen heeft zich voorgedaan bj eene leerlinge der nonnenschool te Oerle een 13jarig dochtertje van den beer v V alhier Zij verliet des nachts in den slaap het pensionnaat en wandelde aan één stuk door tot Eindhoven Zü ontwaakte eerst bjj den Catharinasingel alhier en wiht niet beter te doen dan terstond de onderiyko woning op te z oeken Het was toen half drie in den nacht Te Aalst heeft de antomobielwoede alweer een slachtoffer gemaakt Vrijdagavond ten 6 ure kwamen de leerlingen van het pensionaat der Dames van Maria naar Viersele na een uitstapje gedaan tor gelegenheid van den nationalcn feestdag Ten getale van 75 namen zy in gezelschap van hare meesteressen eenige oogenblikken rust op den kant van den Gentschen steenweg toen plotseling oen automobiel in razende snelheid te midden der vroolyke kindergroepen kwam geredenDe meisjes vluchtten in alle richtingen Een van de groep werd door het voertuig getroffen en zoo erg gewond dat het arme kind de 17 jarige Hendrika H nog denzelfden avond stierf Nog vyf andere meisjes werden minder erg gekwetst De antomobiel vloog tegen een boom in stukken Do chauffeur beeft geen letsel Hand v Antw Men meldt uit Den Haag Wedeit Zaterdag jl worden hier ter stede vermist Frank van Leeuwen oud 10 jaren en Manrits Robbert van Leeuwen oud 5 jaren Deze kinderen zyn by vonnis van de rechtbank in zake de echtscheiding tusschen hunne ouders toegewezen aan de moeder In den laatsten tyd hielden de kinderen verblyf ten huize van den vader De commissaris van politie der 4e afdeeling verzoekt opsporing aanhouding en voor hem geleiding van deze kinderen vestigt de aandacht op art 280 van het wetboek van Strafrecht waarom hij een ieder daartoe in staat uitnoodigt alle mogelijke inlichtingen omtrent beide bovenbedoelde kinderen te geven De pantflerschepen Piet Hein en Evertsen thans te St Sebastiaan zgn aldaar aanwezig op uituoodiging van de Spaansche regeering tot opluistering van de internationale roei wedstrijden welke tusschen 16 en 25 dezer aldaar plaats hebben De Nederlandsche oorlogachepen zyn door den koniig van Spanje met de grootste onderscheiding ontvangen De kommandanten hebben bü den koning gedineerd en de Koning en de Koninginweduwe hebben bezoeken afgelegd aan boord van de s chepen Indien er roeisloepen aan de wedstryden mogen deelnemen is er op gerekend dat die vaartuigen van onze zyde mede zullen doen Ook is een klein jacht vaartnig van de Nederl Marine clnb met den luitenant t z jhr Schorer te St Sebastiaan voor het geval booten van dit kleine type tot den wedstryd toegelaten zullen worden De adelborsten Ie kl van het institant te Willemsoord maken de reis mee terwyl zich aan boord tevens bevindt een detachement zeemiiiciens Vereeniging Trein 8 28 H IJ S M Men meldt uit Amsterdam Welke vroolyko gezichten stonden hedenochtend om 9 nar aan bet Weesperspoorstation 1 De tweede ploeg kinderen die vyf weken geleden uitgezonden was geworden voor rekening van bovengenoemde vereeniging keerde terug welk een blos was op de wangen der kleintjes te bespeuren hoe genoten de ouders toen ze ban lievelingen zoo weer terugzagen welk een voldoening voor het bestuur z66 hun proteges te kunnen huiswaarts zenden I Des namiddags om 1 uur stond weder een tiental ouders met ban kindoren aan datzelfde station maar deze kinderen zagen er niet zoo blozend uit als wjj da anderen s ochtends aantroffen welk een verschil 1 Deze kinderen znllen gaan genieten van die heerlijke boschlncht te Zeist ook hen hopen wg weer zoo blozend terug te zien als hun voorgangers Dit is nu de vierde ploeg die vertrok en deze vereeniging heeft gedurende dit seizoen reeds 52 kinderen genotvolle dagen bereid en medegewerkt hen friasche boschlucht te laten inademen wat zeker hun gezondheid ten goede komt Is het te verwonderen dat het ledental dezer vereeniging bij den dag toeneemt De contributie is toch slechts 10 cent per week en steeds hebben Tjjt leden collectief het recht een kind ter uitzending voor te dragen De vereeniging hoopt een barer idealen een eigen gebouw spoedig verwezenlykt te zien Aanmelding voor het lidmaatschap ge lieve men te zenden aan den secretaris den heer Herman Drilsma Amstel 420 Amsterdam Hen achrgft nit Koewacht aan de Midd Ct De smokkelhandel van vee behoort in deu streek zoo goed als tot het verledene Van het frauduleus invoeren van vee in België bespeurt men bgna niets meer Geen byeenkomsten meer van smokkelaars des avonds of s nachts in een herberg van waaruit de gevaarvolle tocht zal ondernomen worden geen geloop meer bg dag langs straten en wegen van die personen mot een of meer koeien naar de plaats waar altijd gestald werd maar evenmin geen drinkgelagen en verteringen en tengevolge daarvan geen minder nette tooneeltjes meer dit ia voorzeker een van de lichtzgden De oorzaak van bet langzamerhand verdwijnen van den smokkelhandel of uo het slechts een tijdelgke stilstand zyn moet vooral gezocht in het nauw afzetten der grenzen door de douanen de kans om door te komen wordt daardoor geringer en de geldschieters en grootere handelaren houden uit vrees voor yerlies de beurs gesloten In Duitscbland heeft een soldatenbeul weer eens oen kleine straf gekregen Het was weer de gewone geschiedenis voortdurende mishandelingen door meerderen hadden een jongen kurassier er toe gebracht met zijn karabgn poging tot zelfmoord te doen Zijn wachtmeester had de loffelgke gewoonte hem een paar keeren per week met vnieten stokken bezems en verder al wat tot dit achoone doel bruikbaar is op de grjiweljjkste wyze te mishandelen Allen levenslust daardoor verloren hebbende en niet den moed bezittende een aanklacht tegen zyn meerdere in te dienen had de kurassier als reeds zoo menig Duitsch landskind voor hem gedaan heeft en nog na hem d en zal het besluit genomen zich maar liever dood te schieten Zoo kwam de zaak nit en stond de wachtmeester terecht wegens het mishandelen van een ondergeschikte Luitenant graaf von Gersdorff was des wachtmeesters verdediger Eu wat had deze verdediger nu in bet midden te brengen f Iets héél moois Do eigenlijke schuldige is de kurassier Schitter Hij beeft het wapen tegen zich zelf gericht om zich te verminken ten einde zich zoo aan den dienst te onttrekken In zijn regiment is het reeds viermalen voorgekomen dat lui zich zoogenaamd zelfmoorddon Had men den eeraten man terstond wegens zelf verminking voor den krijgsraad geroepen dan ware dit geval niet voorgekomen Voor bet Dnitsche vaderland zou het buitengewoon jammer zijn wanneer do Dnitsche vnist er niet loo nu en dan eens tn toorn op inranaelde Wg zyn geen hoogere burgerschool voor meisjes De kurassiers zyn allemaal stramme kerels wien het niets hindert wanneer er eens tusschen geranseld wordt of als xe een draai om de ooron krggen Voor deze schoone redeneering bleek de krijgsraad wel iets te gevoelen Immers hg veroordeelde 4 n braven wachtmeester tot slechts zes weken gevangenisstraf zonder degradatie Over zes weken kan het zaakje dus weer van voren af aan beginnen zoo schrijft de Berlgnscbe correspondent van het Hbl Het speelhol in de Vondelstraat te Arasterdam Zaterdagavond had iemand in De Tel geschreven Ik roep n op burgers van Amsterdam voor een veertiendaagsche levée en masse Veertien d gen lang vraag ik ieder die door de Vondelatraat of door bet Vondelpark wandelt om énkele minuntjee voor het perceel Vondelstraat 67 te willen verwglen Het moet er v6l staan Het moet een zwijgende belegering worden Dat wie ryk ia en een onafbankelgk vreemdeling het niet langer meer kan dragen En Zondag bleven er tal van nieuwsgierigen voor de Club Internationale de Bientaisance stilstaan Onder het publiek waren verscheidene personen wier vooropgesteld plan bet scheen nu eens tegen het speelbèl te demonstreeren Daarby paste men op niet met de politie in canflict te komen dat ging goed tot omitroeks 9 uur s avonds t Stond er vol menschen die allen bet huis met het vergalde hek bleven aanstaren fantaseerend over den rykdom die daar binnen moest hoerschen over t verspelen van geld Ëen agent en twee reeherehenrs maanden tot doorloopen aan trachtten de menigte te verspreiden t Hielp niet t werd slechts een heen en weer geschuif ten slotte hebben de recherchenrs van den gnmmistok gebruik gemaakt en liepen een paar jongena een tik op Haar znlk een optreden belet niet dat er toch menschen blgven kgken eerder zal ban aantal toenemen Zoo is nu eenmaal de stad Amsterdam Verscheidene der omstanders lieten zich er over uit dat hier inderdaad van een tactisch optreden van bet publiek sprake is anderen verklaarden dat reeds een veertigtal personen allen vreemdelingen het speelhol waren binnengegaan ook dames alleen Tot laat op den avond bleven er nieuwsgierigen voor No 67 in de Vondelstraat staan die nn en dan door een recherchenr tot doorloopen aaogcnaand werden Naar de N R Ct uit den Haag verneemt moet in verband met den diefstal van het schildergtje van Frans Hals uit het Mauritsbuis naar men zegt te Middelburg een vreemdeling zgn aangehouden verdacht in dezen diefstal de band te hebben gehad Hg is ter beschikking van do Haagsche politie gesteld Omtrent de hierboven vermelde arrestatie van den vermoedelijken dader van de diefstal van den Frans Hals in bet Mauritsbui schrgft de Midd Ct De vorige week beeft hier ter stede vertoefd een jonge man van ongeveer vier en twintig jaren tenger keurig net gekleed en met een Vlaamschen tongval In een café alhier waar by veel in en uilliep sprak hg over logies te bestellen en noemde hg zich Nijs Dienzelfden naam gaf bjj ook op in een ander hotel aan de Loskade waar hg logeerde Woensdagavond zeide hg in dat café dat hy t zoo curieus vond dat men dan dief van het schilderij in het Manritshuis te s Gravenhage niet had kannen opsporen niettegenstaande een belooning van f 500 daarvoor was uitgeloofd Hg gaf vorder op antiquaar te zgn en vooral zgn werk ervan te maken horloges te verkoopen Hg informeerde zoo ter loops oferop tet raadhuis ook schoone schildergen waren en of de surveillance er goed was Verder zeide hg iemand te wachten die Fransch sprak naar hem vragen zou en wien als bg kwam men een gereserveerde kamer moest geven terwgl men de kisten en koffers die voor den Franschman moesten komen op die gereserveerde kamer moest zetten Tgdens hg in dat café vertoefde verzond by een brief poste restante A N C Brussel en plakte daarop een viertal eigenaardig gerangschikte postzegels Dezelfde jonge man is ook in Vlissingen geweest waar hy in zyn logement opgaf Cannivere te heeten Vermelding verdient ook nog dat hg bekend bleek te zyn met een zekeren Vermeulen een HoUandschen antiquaar die veel in schilderyen handelt die ook dezer dagen te Vlissingen vertoefde en meermalen in Middelburg verblijft De aandacht van de politie werd op den vreemden gast gevestigd en een inspecteur van politie in civiel vond aanleiding om nader kennis met den vreemdeling te moeten maken Dit geschiedde en hetgeen deze boorde en opmerkte gaf aanleiding dat de Belg Zaterdagmorgen naar het politiebureou werd geleid Wat daar bleek bad tot gevolg dat de persoon in quaestie onder verdenking schuldig of medeplichtig te zyn aan den diefstal van den Frans Hals naar de residentie is overgebracht en ter beschikking is gesteld van de Haagsche politie De meergenoemde persoon was toen bg nog te Uiddelbnrg vertoefde vrg zenuwachtig en vroeg met groote belangstelling naar de aankomst der posten Een brief aan Canivero gericht werd door hem in ontvanget genomen Alles dnidt er op dat de man in verbinding stond met anderen en zgn onze inlichtingen juist dan zjjn die anderen in de buurt geweest Het gerncht wil zelfs dat de bende getracht heeft in Roosendaal te vergaderen en ttok te Dordrecht In eerstgenoemde plaats schijnt dit niet gelukt te zijn in Dordrecht mogeIgk wel Londen lal dan ign eerste Mohammedaanache moskea krggen Er is er reeds een te Liverpool en een tweede te Maybttry bg Woking De Sjah van Perzië zal bjj zjjn bezoek aan Londen den eeraten steen leggen Dit is natnnrlgk voor de Mohammedanen die hier wonen van groot belang Doch loot hen niet alleen want Londen telt in zijn midden zoowat 200 geweien christenen die ban geloof afgezworen en de leer van lien Profeet omhelsd hebben Zoo maken de Israëlieten hier jaarlgks gemiddeld zoowat 20 proselieten sommige zelfs wel 30 Docb bet meeste succes heeft het Boeddhisme waarschijnlgk wgl bet onder de Engelscbe bekeerlingen zooveel zeer welsprekende woordvoerders van beiderlei kunne bezit Dan deet Japan zicb ook gelden op t gebied der bektering doch Toorahnog acbijnt dat meer een madebeweging te wezen dan met de anderen het geval is Een Pargsche politie prefect kwam aan een station van den ondergrondschen spoorweg en wilde op een in beweging zgnden trein springen toen de conducteur hem het portier voor den neus dichtsloeg Hg moest wachten op een volgenden trein en hij kon er niets tegen zeggen want hg zelf had bet springen in een reeds voortrgdenden trein verboden Hen meldt nit Wormerveer Een minder aangenaam pleiziertochtje afgescheiden nog van het weder maakte Zondag 1 1 een gezelscbip van 200 personen dat per boot van Amsterdam naar Alkmaar zon gaan Om 10 uur voorm geraakte de boot te Wormerveer vast op een in de Zaan liggende zandbank j alle moeite om baar vlot te krggen was vergeefsch zoodat er niets anders opzat dan dat de opvarenden naar den vaste wal werden gebracht hetgeen ook geschiedde Terwgl anders te Wormerveer aan sleepbooten geen gebrek is ontbraken ze dien dag juist zoodat een sleepboot van Amsterdam werd gerequireerd die er om 3 uur nam in slaagde de boot vlot te krögan De tocht werd daarna naar Alkmaar vervolgd Intnsacben bleek de wenscbelgkheid nog eens weer dat de in de Zaan liggende zandbanken door het plaatsen van bakens of iets dergelgks duidelgk kenbaar worden gemaakt BONI De correspondent van De Telegraaf seint Het terrein bg Kaap Patiere is ongeschikt voor voortrokken Br wordt een landing by Badjowe beproefd De tommandant Van Loenen is naar Macassar om overleg te plegen 379 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Dinsdag 25 Juli No 12681 f lOöO 643 en 20148 ieder f 400 19532 f 200 291 7081 16738 en 20508 ieder f 100 Prgzen van f 20 46 2802 5691 8245 11600 14993 18143 66 46 5641 8311 94 16003 65 121 61 52 89 99 34 18222 50 2916 5715 8408 11730 63 ÖO 71 29 37 19 94 15114 58209 3011 5832 8511 11806 89 76 78 12 88 22 13 15282 18312 326 24 90 28 93 15306 90 66 39 5941 68 11937 99 92 94 76 84 8606 12015 15408 18138 434 82 87 10 22 63 56 39 90 6051 8760 99 16510 65 5i7 3135 6105 8802 12114 46 75 616 51 48 33 71 76 85 76 58 6273 67 77 79 92 87 65 6365 91 12256 15666 18526 95 3362 99 8929 98 15718 70 98 80 6451 32 12328 78 18779744 3442 6B 9026 59 91 18833 52 52 66 44 12474 15830 66 72 67 84 9133 12505 15910 18958 805 91 88 98 44 33 78 10 3531 6637 9205 96 38 84 38 34 74 14 12602 45 19055 56 79 78 77 32 46 19108 944 3613 87 9312 63 90 14 82 43 6602 86 12714 16022 30 1026 3774 6754 87 68 36 87 34 82 59 9407 12812 94 19213 60 3807 67 12 92 16214 40 1179 73 95 94 12969 23 88 91 3938 6828 9543 13001 40 19361 1212 41 66 95 32 99 63 44 58 68 9618 58 16440 19495 1373 4068 6953 29 88 77 19515 1442 61 7050 9709 13108 16509 19 94 4104 52 74 78 26 24 99 27 56 9823 13246 16685 99 1667 61 7107 68 13304 87 19602 81 64 10 76 40 16719 3 1771 4212 14 9908 13407 63 28 1887 4481 22 32 15 16809 60 1911 4531 7280 56 13508 62 97 20 36 89 10008 12 16954 19706 59 4631 7310 10163 13743 17045 50 73 4746 17 64 13877 17102 99 99 68 19 10307 84 64 19850 2067 88 22 53 13901 76 19907 94 89 86 56 71 82 20027 2103 4862 7447 69 73 17284 94 9 73 51 10421 14079 17304 20151 4914 58 10500 85 11 83 41 65 43 14124 65 20270 73 5043 7554 10737 29 80 20315 2240 60 97 10829 49 88 29 57 5129 7649 80 68 17445 52 73 62 7737 10914 82 17549 75 97 84 48 48 14314 17609 20616 2391 96 7937 11012 22 16 23 2460 5316 61 30 84 8 44 2510 18 74 46 26 43 81 43 77 88 48 68 17703 88 2629 79 7971 86 72 90 20605 58 5412 83 11302 14404 17820 40 2704 37 8026 53 7 57 57 9 46 32 11480 14537 17933 20725 12 77 48 94 43 18031 69 26 89 8170 96 14738 18121 20913 33 5500 77 11563 62 27 22 54 24 8204 81 14907 40 29 76 65 Posterijen cd Telegrapllc Benoemd 16 Juli tot commies der postergen en telegrafie 4de klasse de surnumerair der postergen en telegrafie M N D Angnstgn tot brievengaarder te Middelstum H Bakker thans postbode aldaar en te Elden W A Weaterveld 1 Aug tot magazijnchef bg den telegraafdienst J de Lange ter standplaats s Gravenhage 16 Aug tot directenr van het post en telegraafkantoor te Helmond D H W Laeijendecker thans in gelgke betrekking te Franeker Bevorderd 16 Juli tot hoofdcommies der postergen de commies 1ste klasse H Boonacker Verplaatst 7 Juli de klerk der postergen en telegrafie 2de klasse R de Jonge van Amsterdam telegraafkantoor naar Hoorn 16 Juli de klerken der postergen en telegrafie 2de klasse H Koens van Neuzen naar Amsterdam telegraafkantoor L van Brakel van Middelburg telegraafkantoor naar Nenzeu A K J Huineman van Amsterdam telegraafkantoor naar Middelburg telegraafkantoor A A J van den Brandt van Zwolle telegraafkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor en B D J Scholten van Rotterdam telegraafkontoor naar Zwolle telegraafkantoor 1 Aug de commies der postergen 2de klasse J Brandon Bravo van Hengelo naar s Gravenhage Verlengd de tgdelgke werkzaamstelling bg het Hoofdbestuur van den commies der postergen en telegrafie 4de klasse J van den Blink Tgdelgk belast met het beheer 1 Aug van het bypost en telegraafkantoor Prins Hendrikkade te Rotterdam de hoofdcommiea der telegrafie H Tjebbea onder intrekking van zyne aanwgzing als beheerder van het bypost en telegraafkantoor Veerkade aldaar van het byposten telegraafkantoor Voerkade te Rotterdam de hoofdcommies der telegrafie J H Kemper onder ontheffing van bet beheer van bet bypost en telegraafkantoor Prins Hendrikkade aldaar 1 Sept van het bypost1 en telegraafkantoor Groote Markt te Arny hem de directeur A Knaap onder eervolle ontheffing van het beheer van het post en telegraafkantoor te Neder Hardinxveld Eervol ontslagen op verzoek 10 Juli de klerk der poatergen en telegrafie 2de klasse L P van Leenwen te s Gravenhage postkantoor 16 Juli de klerk der poatergen en telegrafie Iste klaase F L van Hall te Amsterdam telehraafkantoor de klerken der poateryen en telegrafie 2de klaase R A Agema en P S Agema beiden te Amsterdam telegraafkantoor 1 Oct de brievengaarder te Hooge Zwaluwe J dn Mez Eervol ontslagen 15 Joni de telefoniste L A van Veen te Gouda 16 Juli de tydelyke klerk der posteryen en telegrafie K Karmelk te Amsterdam telegraafkantoor Overleden 10 Juli de tweede klerk by het Hoofdbestuur S J Aninga BEÏÏES VAN EOTTEEDAM ZATERDAG 1 JULI L K H K StaaUUentngen PoETüOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 Rosuxo Iwang Dombr Obli gatien i l 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUKBU Geconsolideerde Bui t ènlandsche Schuld Recepis L 100 1 24i i Hypotheek BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Woatlandache Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheepa Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheepa Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscbe Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb öed Hypotheekbank te Veendam 4 J p SpoorwetfUeningen iTiLiB Oblig Znid Italiaanscbe Spw Mg A H 367 PremUUeningen bjnLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatechappijen Aand Holland Gnlf Stv Mg 35 I wereen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 25 Juli 1905 Vette ossen en koeien goede aanvoer pryzen waren voor iste Icwal 35 3de Icwal 32 3de kw 17 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer piïjzen waren voor iste kwal a8 ade kw 14 3de kw 30 cent per half kilo Vette varkens red aanvoer prijien waren voor ïste kwal 24 ade kw 33 3de kw 20 cents per half kilo Schapen en lammeren redelyk aangevoerd Met redelijke aanvoer was de handel stadig tot iets lagere prijzen MAI TELS COSTUMES BLOÏÏSEN en ROKKEN worden tot oreer lage prifmen OPGERUIMD 1 MrlAJ C tv Q s £ ff X j Burgert l ke Stand GEBOREN 21 Juli Cornelia Hendrica Maria ouders W B Streefiand en C H M van Lierop Gerardjne Josephine ouders H van der Linden en A Peletier Cornelia ouders P van Stavel on N van Tent 22 Klaaske onders M Pepers en K Zondervan OVERLEDEN 24 Juli J C Boers wed J van der Graaff 83 j K Teekens 62 j AÜVERTENÏIEN V Heden overleed onze geliefde AaobetiQwd Znster en Tunte Mejuffroaw ELIZABETH TEEKENS in den ouderdom van 61 jaren Uit aller naam Wed O TEEKENS Vi Vendkloo Dordrecht 24 Juli 1905 V Heden overleed in den ouderdom van 61 jaren onze Vriendin Mejuffroaw EUZABETH TEEKENS C VAN VEEN Az G P VAN VEENWelter Gouda 24 Juli 1905 Aan allen die my met myn tachtigste geboortedag biyk gaven van belangstelling on genegenheid myn hartelyken dank C VAN VEEN Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In utlevert getcMUertle Portretten relntureUogaerla Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie i voor de ecAfe te ontvangen Qeïll Pryscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B liOOAüKTa Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen ta bezichtigen zgn