Goudsche Courant, donderdag 27 juli 1905

De prins zal zp moeder naar het buitenland Tergezelien Men meldt nit den Helder aan de N R Ct Voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer z jn gister in dit district officieel candidaat gesteld de beeren mr Z van den Bergh vrüz dem to Amsterdam en A F Staalman cbr dem te den Helder Men meldt nit Zniphen aan de N R Ct Bji den bnrgcmoeBter alhier zijn gister officieel candidaat gesteld voor de Tweede Kamer de heercn W P G Helsdingen te Arnhem door do soc democr arboidersparty 1 liieftinck te Haarlem door de liberalen en R P J Tntoiu Nolthenias te Amsterdam door de antilibcralen Naar aanleiding van een anonieme brochure getiteld Wat nn P welker schrijver zich beklaagt dat ons land en volk aan het revolationair staatsrecht overgeleverd blijft alleen omdat de Hervormde belijders verdeeld ziJn hetgeen oen gevolg is van bet onwettig besluit van 1816 en 1852 jraartegep Oroen van Prinsterer reeds opkwam toen hü op vrijmaking der Kerk aandrong schruft de Standaard Maar zou het nu aoo vraagt deze schrijver niet hoog tijd worden om hot hoofdartikel van Groen van Prinsterer s program weer voorop te schuiven en met vereende kracht op vrijmaking van do Hervormde Kerk aan te sturen f Kr is voel in dit pogen dat ons toelacht Toch beginnen we mat do vraag tu stellen of het initiatief hiertoe wel anders dan van de Hervormden zal knnnen uitgaan Uitgoande van wie buiten haar ziin gedrongon zou naar we vreezen zulk een actie geen andoren indruk maken dan van zich tegen do Hervormde Kerk te keeron en zoodoondo het kwaad verergeren Het is en biytt een misstand dat wie saam eenzelfde belijdenis hebben niet ook kerkelijk saimlevcn En evenzoo is het een misstand dat wie z jn belijdenis eert on wie ze verwerpt wèl sa m kerkelijk leven Hereeniging van allen die de Helijdenis der Vaderen minnen zou oen ideaal zijn Maar stol het kon besluit van 18IC en 1852 viel weg wat kon zoudt ge dan iets gevorderd ziJn zoo in de Hervormde Kerk zelve tot principieolo reorganisatie niet werd overgegaan f In elk geval deod de schrijver goed met bot vraagstuk nogmaals aan de orde te stellen Laat ons afwachten welke discussie het uitlokt N Ct Dr Th da Visser breekt in De Nederlander een lans voor de combinatie predikant Kamerlid Hij betoogt dat allen die don Staat beschouwen als het georganiseerde volk en de Kerk als de geestelijke kracht van dot volk erop gesteld zijn dat de verhouding van Kerk on Staat een zoodanige blijvo waardoor do laatste steeds de baaif effent voor het werk der eersto Daarvoor kunnon het best zorgen predikanten in functie die in dagelijksch contact met d Kerk loven dio het hart der Kerkvoelen kloppen en die daardoor to oer aanhet euvel ontsnappen om geheel op te gaanin een politieke partij Beter dan iemand zijn zij dientengevolge in staat de groote beginselen waarom het gaat ook in liet Parlement te doorzien en hetzij te verdedigen of te bestrijden Om verschillende redenen komt dr De Visser daarom uit beginsel voor de door menigeen thans gewraakte combinatie op Hü besluit zjjn artikel aldus Zoo langzamerbaad zon ondor don invloed van liberalistische politiek en eenzijdige goloofsopvatting de raeening veld winnen alsof een predikant die Kamerlid wordt zichzelf zocht en zijn Kerk schaadde Dat raag niet Althans ik wilde ook het mijne doen om aan to toonen dat geestelijke hoeren zich werpen in den politieken strijd om het Godsrijk do Kerk en het vadi rland te dienen Weest het daarmede desnoods niet eens maar eerbiedigt in elk geval dit standpunt Of bestrijdt bot althans met geestelijke wapenen Maar doet dat nooit door middel van dwang en nog wel een dwang waartoe oen onzalige verkiezingsstrijd u prikkelde Dan toch zal er een reactie ontstaon geljjk altoos geestelijke dwang opwekt die u veel verder van het door n gewenschte doel afvoert en door uw toedoen zal de tweestrijd in do Kerk toenomon En ondor de leuze van de Kerk te dienen zult giJ haar in waarheid hebben geschaad I N Ct Gemeng tle Berichten De onlangs te Rijswijk opgorichto antomobiol omnibusdienst naar a öravenhage heeft thans na af en toe mot meer of minder uccos in werking te zijn geweest zijn vervoer geheel gestaakt j chauffeurs eu conduc teurs zijn met behead van U dagen talaris ontslagen L en V Zondag omstreeks twaalf uur wilde zekere R gepensioneerd koloniaal wonende te Hulst op zyn terugreis tusschen de stations Kuitaart en Hoetkensdijk op de voorbijrijdende tram springen Hij kwam te vallen hoe weet men niet precies en geraakte onder de wielen Toen hg werd opgenomen was hij een lijk Hij laat ee n vrouw met twee jonge kinderen achter terwül een derde de volgende maand verwacht wordt Door de rijkspolitie te Eindhoven is gearresteerd naar de gevangenis te sHertogen bosch getransporteerd eene 16 jarige dienstbode afkomstig uit Asten die biJ verschillende personen zich den godspenning heeft latcti uitbetalen zonder den dienst te aanvaarden en zich ook nog aan oplichterij heelt schuldig gemaakt door bij verschillende winktliers op anderen naam goederen te halen zonder betaling Tegen half acht had gisteravond op den Dam voor het Paleis een opstootje plaats veroorzaakt door da houding van een lastig jongmenscb jegens de schildwacht voor het Paleis De op post staande militair werd voortdurend door dit heerschap gehinderd onbehoorlgk toegesproken enz toen herhaiilde sommaties tot doorloopen niet baatten integendeel de jongeman voortging den militair te tergen s oeg deze met zjjn bajonet van zich af en wondde den jongen aan bet hoofd Onmiddellijk liepen da voorbijgangors te hoop een polilie agent bracht den verwonde in de hoofdwacht en maakte daar van het gebeurde proces verbaal op De verwonding bleek van weinig beteekenis te zijn Intosschon bad zich op het trottoir en in de omgeving veel publiek verzameld dat het voorgevallene stond to bepraten en door do politie tot doorloopen moest worden aangemaand De burgemeester van Haarlem heeft geen vergunning verleend aan de aldeeling van de Verooniging tot atschalling van alkoholhoudende dranken tot het plaatsen van een gelmeloiitlionderstent op de aanstaande kermis In Dü Standaard lezen we het volgende De matroos D I de Hoer kwam gister bü zijn ouders te HoUum op Ameland terug in t bezit van een zware gouden medaille en een geldelüko belooning door President Roosevelt en van een kleinore bronzen medaille door de Ueddingmaotschappij van NienwYork verstrekt wegensi het redden van don kapitein en het scheepsvolk van den Amerikaanscheii schoener John G Schmidt op 27 lan 1905 Dit vaartuig stak met de voorplecht nog boven de bruisende golven uit toen drie matrozen van de Prins Manritz onder wie ook onze Do Boer hun leven wagende den moed en do menschenliefde openbaarden noodig om met een ranke sloep het werk der redding te ondernemen Hun moeilijk en gevaarvol werk werd met don gewenschten uitslag bekroond de geheele bemanning werd behouden aan boord van do Prini Maurits gebracht Het Kamerlid van Kol heeft m t den R K pastoor Poters nit Enschedé de volgende briefwisseling gehad De heer van Kol schreef den 3n Juli aan pastoor Peters Weleorw Heer I Wanneer men klachten ontvangt zult u t ook wel de beste wijze van bahandeling vinden den betrokken persoon zelf om inlichtingen te vragen Daarom doe ik aen beroep op uw welwillendheid door u te vragen in hoeverre het juist is dat u Zondag 25 Juni in de Groote Kerk van den preekstoel bobt verklaard lo Dat do kalboliek demokraten niet meer tot de katholieke kerk kunnen worden gerekend en ben bokken hebt genoemd 2o dat wie tegen Engels stemde do gehoorzaamheid aan den Paus opzegde ook zou n daarvan elders 3o en biechtzaak hebben gemaakt Door uw betreden van het terrein der politiek is een en ander door n van het kerkelijk naar het politiek domein overgebracht waarom ik de eer heb u beleefd to verzoeken mij daarover met een enkel woord de juiste toedracht mee te deelen Daarop kwam den 5n bij den heer van Kol t volgende antwoord in Enschedé 5 Juli 1905 Gij vraagt inlichtingen omtrent wat beweerd zou zijn op 25 Juni jl In antwoord Sub 1 is leugen Sub 2 is lengen Sub 3 is leugen En mag ik n nu dezen raad geven P Gooi deze drie leugens niet weg Voor n en uw doen zjjn ie toch altyd brnikbaar materiaal zoo niet in de Kamer dan toch op volksvergaderingen De wereld wil bedrogen worden Tot zoover de briefwisseling Eenige katholieke demokraten gingen daarop pastoor Peters na de mis rekenschap vragen in hun orgaan Het Vrije Volk is daarvan het volgende verslag gegeven Wy vroegen met welke feiten hg kon bewijzen dat wg geen katholieken meer zgn En t antwoord was t is mjjn persoonIgke meening Op een dergelijk antwoord is zeker elke kommentaar overbodig Wg waren verraders omdat wg denongeloovigen van Kol steunden bg de stemming W j verwezen hem in antwoord daarop naar de verkiezing in 1901 te Amsterdam III bg do herstemming tusschen Polak en den Hertog waar de katholieke kiesvereeniging openlijk den vrijdenker den Hertog aanbeval Bovendien wezen wg ZgnEerw er op dat als Engels onverhoopt mocht gekozen worden hij dan werd vastgebomten aan de katholieke Kamerclub die in al de jaren geen enkele christelijke daad heeft getoond wel hot tegendeel Ook hierop wilde hy niet ingaan maar in plaats daarvan wilde do pastoor er ons een gewetensbezwaar van maken als wg toch onzen wil doorzetten en van Kol steunden Wg hebben er hartelgk om gelachen on hem verzekerd dat zulk een geheel politiekmaatscbappelgke handeling geen biechtpnnt is en dat nimmer kan en mag worden Een christolgke daad heeft ons Kabinet verricht zei pastoor Peters door de Schoolwet er door te hamoren Op onze vraag of van Kol er legen was antwoordde hg niet wy merkten op dat van Kol aan den christelgken eisch iets wilde toevoegen nl een bohoorlgke controle galgk aan alle scholen van staatswege opdat het onderwys goed zg en aan onze kinderen vruchten zal afwerpen maar daar willen onze christeiyke leidslieden niets van weten Wiihebbon hem voorts gevraagd ofwg niet alttjd met open vizier onze ideeën verkondigen Waarom moet men ons dan beschuldigen van verraad en huichelary P Wy deelden den pastoor ten slotte meo dat onze kinderen vreoselgk hadden te Igden van de kinderen van onze medekatholieken omdat die blijkbaar door bun ouders zgn opgehitst Wg hebben hom gevraagd ja geëischt of ZgnEerw er verantwoordoiyk voor wildo zgn wat uit ygn predikatie voortvloeide tgdens deze verkiezing P En toen antwoordde deze priester on voorganger in Jezus liefdeleer Ja wanneer ge op van Kol stemt dan moet go zeil maar do lasten dragen Men schrgtt uit Alkmaar Gehechtheid aan een hond Onlangs verhuisde de heer R A van Haarlem naar Teiol Om byzondere redenen werd echter de hond niet medegenomen maar onder de hoede gestold van familieleden te Zaandam Hot 12 jarig zoontje van den heer A kon den hond maar niet vergeten en gisteren stond hg onverwachts bg de familie te Zaandam op den vloer Hg had juist geld genoeg gehad voor do overvaart van Texel naar den Helder en liep van daar naar Alkmaar waar hy s nachts in een hooiberg kroop om den volgenden ochtend zeer vroeg de reis weder te voet te vervolgen naarZ andam Diir vond hg goed verzorgd zgn lieveling Het laat zich denken dat de ontmoeting tusschen die twee allarhatteiykst zal zyn geweest Dat do ouders van den knaap in vreeselgken angst over zgn raadselachtig verdwynen zullen verkeerd hebben ligt voor de hand Onder behoorlgk geleide doch zonder hond is de jeugdige held heden weder naar Texel vertrokken De dief die den heer M de Houdt te Milaan in den trein bestal is een Italiaan Emilio Corsi die lan in t buitenland beeft vertoefd Do portefeuille met nagenoeg het volledig bedrag van het gestolen geld is bij hem gevonden De diefstal had plaats toen de trein al stil stond voor het station op t oogenblik dat de heer De Hondt zich gereed maakte met zgn koffertje den coupé te verlaten Een der drie medereizigers had hem plotseling in den uek styt vast gegrepen en de portefeuille nit den binnenjaszak genomen de twee anderen begunstigden zgn vlucht door don eigenaar van het geld die poogde den dief in te halen in den weg te komen Doordat het nummer van het rgtnig waarmee deze n goed heenkomen had gezocht toevallig gezien was heeft men hem kannen pakken Zgn medeplichtigen zgn verdwenen Men meldt uit Vlissingen Blgkens offlcieele opgaaf zgn bg den brntalen diefstal bij Boogaert te Middelburg ontvreemd 4 schilderyen van zeer groote waarde grootte 0 81 bg 0 69 meter Verder 12 zilveren lepeltjes een klein zwaar verguld loddergndoosje met paroltjes omzet een zwart email medaillon met bloemtakjn van diamanten etc Het medaillon is bevestigd aan een gouden speld in welker beide uiteinden en midden een diamant Voorts een breede gouden zeer antike armband nit drie ringen sa nengesteld en een hangklokje in den vorig van een horloge De vermoedeiyke dadan zgn de Belgen of Franschen vormende één bende met de personen die het schildergtje ran Frans Hals hebben gestolen Te Oosterbeek worden in 1903 door den heer J Versteeg enkele éénjarige pootkarpers geplaatst in oen der Vyvers van den Hemelschen Berg De ontwikkeling dezer dieren beantwoordt volkomen aan de verwachting Dezer dagen zgn er eenige opgevischt en men kon zich overtuigen van den enormen groei 2 7 K G wogen ze gemiddeld Hier mag dus de proef welgeslaagd heeten Graaf Pückler heeft t Vrydag te Berlgn in een vergadering waar hy t woord voerde zoo bont gemaakt dat de politie de bgeenkomst moest verbieden De dolle graaf zeida o a dat wanneer men nu geen gehoor gaf aan zyn vermaan om de Joden met knuppels dood te slaan hg zich van de anti semi sche bewewing zou afscheiden Dat zoo jammer zyn I Toen hy vervolgens aanzette tot pinnderipg van de waarenhuizen vond de commissaris van politie t geraden de vergadering te ontbinden Klanken uit Schoonhoven VI Ach het valt my zwaar te dwalen Langs het Scheveningsche strand Altyd aan de Gasfabriek te denken Ik toch ben haar rechterhand I Daarom geef k van hier mgn wenkau Schrgf Rapporten in bet zand Kurhaus Valokoooh Wel wel I je zoudt zeggen Zuo heelemaal de allures aannemen van den groeten meester Reizen nu ja het is wel niet naar bet Buitenland maar toch op het kantje af daar aan den Westerzoom van t Land Reizen en daarbg de allures van Bram aannamen altgd even druk steeds een wakend oog over stad en land zgn confraters op zg schuiven en andere machten negeeren het is in byzonderheden oopie van een vroegere uitgaaf klein formaat Zich laten intervieuwen beeft hg niet gedaan Nn ja daar deed Bram den laatsten tgd ook niet meer aan daar was hy doodsbenauwd voor geworden Maar onze kleine Bram heeft gelgk Hy is voor niemendal niet opgevoed aan de voeten van dr Kuyper Hij zou een ondankbaar leerling zgn als hy anders deed En wat is nn eigenigk de chose zal de Lezer vragen P Kgk eens Onze gasfabriek oud negen jaar ziet er nit of ze negentig is aamechlig en zonder fut En wat een strgd dat al gegeven heeft en boeveel woorden daarover ol gevallen zgn kan ik u niet zeggen Genoeg zy zgn nu dan toch zoover dat ze denken om een nieuwe te bonwen of zon goed als nieuw Daarvoor zou de Gascommissie gaan reizen naar andere fabrieken om daar het neusje van den zalm eens te pikken Nou da s verstandig Van die gascommissie is Jan Valk Senior voorzitter En nu is het al weer te biliyken dat hg als Voorzitter op eigen houtje denk aan Bram nog een paar gasfabrieken gaat bekyken van het Kurhaus nit Maar nu meet er een Rapport ingediend worden En Jan had den raad beloofd het den volgenden dag te zenden Zoo vertrok hg nog den eigen dag naar zyn badplaats en liet zyn medeleden der Commissie achter Nu dan zal hg be allim maar schrgven Warempel het komt klaar en de stgl schgnt ook goed want zyn medeleden kenners op dat gebied zetten er cordaat hun naam onder Eigenigk wel wat te Iaat want hy zendt het door hem alleen onderteekend aan B en W P Neen direct aan don Raad Al is dit niet constitutioneel hg kan bet moeilgk verknoarsen dat de Voorzitter van den Raad telkens spreekt van Commissie van Bystand over een commissie waarvan hg Jan Valk voorzitter is en die vroeger zelfstandig stond Over dit Rapport brengen B en W ook een Rapport nit En daarin wordt Jan eens eventjes over de knie gelegd om zyn brutale eigenzinnigheden wel zoo erg als Bram door Van Houten over de Overgselsche kwestie Het Rapport begint zoo De heer Valk Iaat zich veeltgds medesleepen door zyne voortvarendheid die hem parten speelt Zoo verkeert hg ten onrechte in de meening dat bg zich over het hoofd van het college van Burg en Weth behoort te wenden tot den Raad Door dergelijk inconstititioneel optreden wordt het overleg niet bevorderd en de laak die hg voorstaat en met spoed wil behandelen op de lange baan rerschoven Door zgne medeleden niet te raadplegen waartoe hg zegt de gelegenheid niet te hebben gehad na het bezoek van verschillende fabrieken moest worden onderzocht of zgn verslag van dat bezoek het oordeel weergaf van de commissie Nadat de commissie die vraag bevestigend had beantwoord konden Burg en Weth zich eena meening vormen omtrent het ontstoken licht en kwamen tot de conclusie dat vele gegevens van het rapport terug te vinden zyn in de jaarverslagen van de fabrieken die bezocht werden dat sommige samenstelling of werking van commissiën jaarwedden van ambtelgk personeel niet terzake dienende zgn en dat de cgfers niet overal betronwbaar zgn hetgeen vermoedeiyk moet worden toegeschreven aan de overbaasting waarmede het verslag in den vreemde is opgesteld geworden Zoo is de gasproductie der fabriek te Alfan niet 450000 maar nagenoeg 400000 kub M zyn de gaspryzen niet 8 en 7 maar 8 en 6 cent per kub M is het verbruik van cokes door de fabriek niet 20 maar ± 40 pCt bedraagt de winst geen 20 maar 17 mille zooals Burg en Weth is gebleken by bun bezoek aan die fabriek Moet je nog peultjes P Dat zal weer een verkwikkelgke raadszitting geven waarin deze rapporten besproken worden Want Jan zal toch weer wel gelgk hebben Naschrift Wg moeten een vergissing herstellen ten opzichte van Niekerk Deze heeft de candidatuur Den ügl niet onderteekend maar bg de herstemming beeft zyn Kiesvereeniging Den Ugl dringend aanbevolen Hy handelde dus tegen het advies van zyn Kiesvereeniging in door voor de candidatuur Rusz te werken Zgn bestuur dient hem dus te rogeeren en het kameleontische in zgn politieke houding biyft bestaan JAN BAZUIN Stadsnieuws GOUDA 26 Juli 1905 Eind examen H B S Noordelgko Commissie 3de groep Geslaagd zgn D van Ameyden van Dugm A H Ingen Housz W M Poot S L Vermeer A L Zillesen M A Streef allen van de H B S Bleyenburg te s Gravenhage J H Reiche C D Roëll W van der Tak L J Polderman D Veenman allen van de H B S Stadbouderslaan te s Gravenhage W C Beekman C W Christinanse N L Holwerda F J Rienks allen van Leiden J J F Pino J W F C Proper van Gouda G H A Eerdmans Extraneus Th A L Mollinger Extraneus Teruggetrokken 4 afgewezen 1 Bg de overgangs examens op den handelscursus dezer gemeente welke nn na zgne reorganisatie één jaar bestaan beeft werden bevorderd Van klasse I tot II Verplichte vakken C H J Scheffer W F Hirdyzer B Verbruggen C Urbanus Pf J A Klepper F Rietveld A R v d Sanden en D C Kooiman Niet bevorderd één leerling Franscb dezelfden Van klasse II naar III Verplichte vakken D van Wgnbergen G van t Hoen M G Boot C Bakker A G ï Werkhoven L G Beyi N D Grarestegn A v d Pool J v d Pavoordt j J L V d Sanden Th Boelsums G Boer P Mokkenstorm F Bulk H Göbel F A Stam M Dnim A A Spruyt Niet bevorderd twee Franscb G van t Hoen C Bakker A G V Werkhoven L G Beyi A v d Pool J J L V d Sanden Th Boelsums F A Stam P Mokkenstorm A A Sprugt Niet bevorderd twee Duitsch ö van t Hoen M G Boot A G y Werkhoven L G Begl N D Gravestegn J v d Pavoordt J J L v d Sanden G Boer F A Stam M Duim Niet bevorderd vier Van klasse III naar klasse IV A Verplichte vakken J Geeverding A de Jong S de Jong D do Weger P Hulleman A Rietveld Ra v Wynbergen F Schouten J Duim H Termeg M v Hofwegen T Oosterling P J Gravestegn K P Konsbroek H J Lafeber H v Maaren J G de Ronde Niet bevorderd twee Fransch J Geeverding A de Jong P Hulleman A Rietveld Ra v Wgnbergen F Schouten F Oosterling K F Konsbroek Niet bevorderd twee Duitsch D de Weger A Rietveld Ra V Wgnbergen M v Hofwegen P J GraveBteyn K F Kousbroek Niet bevorderd drie Engelsch J Geeverding A de Jong S de Jong D de Weger P Hulleman Ra van Wgnbergen M v Hofwegen T Oosterling K F Kousbroek Niet bevorderd twee B Verplichte vakken D Toen W Hornis J r d Linden J P Gravestegn H Lakerveld Na afgelegd eindexamen werd een diploma voor boekhouden uitgereikt aan de leerlingen der klasse IV M Bonters A Schoonderwoerd N M Engelbregt en voor correspoodentie in de Duitsche taal aan de leerlingen dierzellde klasse H Vermey H J Lafeber H v Maaren wy ontvingen van de Maatschappg tot Kxploitatie van Staatsspoorwegeg een reclameboekje dat aan allo stations gratis te verkrygen is inhoudende inlichtingen omtrent de snelste verbindingen zoowel in binnenals buitenland op bare lijnen vacantiekaarten enz Menigmaal wordt gevraagd kan men naar die of gene plaats een vacantiekaart bekomen met dit boekje ter band te nemen is elke vraag overbodig Da Orgelbespeling in de Groote Kerk die gisteravond plaats had zal zeker de bezoekers voldaan hebben De orgelnnmmers toch waren als altyd met zorg gekozen In de nummers door den heer van de Pavoordt gegeven bewonderden wy in de eerste plaats de hoer Spaanderman die in de gegeven omstandigheden zooveel heeft kunnen doen om een leerling zoover te brengen Wg prgzeu zyn tact en geduld zyn succes is in deze verzekerd No 6 Voix celeste hoeren we zeker wel ééns van den meester Ook de zang voldeed ons Goed was de heer van Hasselt beter vonden we mej Klippink beiden verdienen ze in volle mate onze lof en we hoepen hen weer te boeren Heeft de hoer v H in het 2e cuuplet van bede achter Juicht geen komma staan dan hoeren we toch graag Juicht en nn gescheiden By Kon Besl is aan J C Kroon op zgn verzoek met ingang van 1 Augustus eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Stolwyk mot dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten Berkenwoudb Als een bewgs van den uitstekenden gezondheidstoestand der inwoners dezer gemeente kan dienen dat gednrende dit jaar hier nog slechts één sterfgeval heeft pLtats gehad nl een kind van 8 maanden oud 379 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Woensdag 26 Juli No 20187 f 20 000 1205 f 1500 0668 en 18535 ieder f 400 10038 15773 en 20632 ieder f 200 3885 4867 7896 9675 12664 en 12747 ieder f 100 Prgzeu van f 20 118 3073 6628 9034 11469 14499 18112 54 3112 62 68 97 14529 39 97 42 63 75 98 14613 60 201 63 87 9127 11546 89 62 55 3338 96 9314 87 14724 18275 344 49 6700 55 11603 72 18308 550 50 26 76 6 14896 78 638 51 6870 90 59 14925 18482 40 3425 79 9410 75 15112 18557 708 27 6948 30 77 16 73 10 35 58 69 11761 34 87 62 98 7004 72 66 36 92 97 3575 58 9559 72 15277 94 800 3630 62 93 11848 86 18628 9 51 63 9665 84 15339 54 28 3728 7120 77 120O4 42 95 49 52 32 9708 67 15492 18761 63 57 66 81 70 15505 61 85 3801 94 9839 12142 44 64 942 20 99 66 12208 90 99 75 45 7200 9903 16 15601 18830 1004 48 12 60 77 9 46 30 3919 42 71 12341 34 19150 55 55 44 10046 64 46 86 80 97 77 58 94 15706 19212 1136 4032 87 85 12646 12 19308 1211 36 7301 10167 86 51 52 41 4173 12 89 98 15809 19408 71 4271 31 10222 12701 16081 19506 1369 83 90 82 6 16133 31 93 4300 97 10301 13 36 19622 99 63 7469 42 36 39 35 1409 4460 7568 52 12927 16212 77 20 4518 7608 65 68 28 84 32 40 12 81 86 16392 92 60 4633 70 82 13023 97 19713 77 44 77 10404 82 16426 51 93 4700 7732 32 13153 85 52 1 559 7 68 55 68 16558 19835 85 25 7823 71 66 78 59 99 76 27 10502 99 95 85 1618 4970 53 87 13363 16637 96 71 5066 58 94 13414 92 19934 1704 79 7907 99 31 95 57 73 5176 18 1061 5 89 16724 20029 89 5300 57 17 13566 28 32 1841 99 8Ü18 81 91 50 89 52 5440 51 87 13666 16801 20173 1985 5525 8207 10706 77 18903 20283 48 14 13700 7 20383 8315 10815 13820 16 93 31 22 28 31 20413 65 62 40 B4 24 75 74 69 17030 38 8463 10931 13930 17128 40 66 11010 70 86 67 8512 33 89 17331 20546 21 69 14025 17432 50 29 70 65 78 65 45 11142 14107 17538 83 49 57 30 61 20627 66 11221 67 17667 20700 8637 26 14210 17700 70 96 46 74 18 78 8812 54 91 47 20811 24 79 14332 68 20903 71 1314 14421 17800 11 90 60 66 68 57 8902 98 76 18068 73 9018 11464 33 55 63 72 80 2026 2181 2227 68 94 2382 6642 2404 73 27 96 68 5717 77 5910 83 60 2560 6044 61 81 2031 6183 42 6224 2742 6353 83 6450 2820 92 40 6594 2936 6603 3023 5 Ie Klasse 2e Lgst No 1212 m z 1229 Rechtzaken Do Haagsche rechtbank gisteren uitspraak doende in de zaak tegen den 18 iarigen A A M Brouwers die vóór 14 dagen terechtstond ter zake dat hg in November 11 in de Scheveningsche Boschjes mevrouw de weduwe Krüseman Pot van bet leven heeft beroofd verklaarde beklaagde schuldig aan doodslag maar heeft overwegende dat hg lydens het plegen van de hem ten laste gelegde handelingen lydende was aan gebrekkige ontwikkeling en ziekeiyke storing zgner geestvermogens en dus niet toerekenbaar is hem niet strafbaar verklaard en zyno plaatsing gelast in een krankzinnigengesticht voor een proeftgd van één jaar BEÏÏES VAN EOTTERDAM ZATERDAG 1 JOLL L K H K Staatileeninqen PomuaiL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2 500 3 59 UnsLAND Iwang Dombr Obli gation 4 90 4 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLiiMoiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schnld Recepis L 100 1 24 Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lüO Pandb Stodeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtscho Hypb 4 100 Pandb Westlandsclie Hypb 4 lOOV Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb la Algem Groninger Scheeps Hypb 4 a 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Spoorwegleeningen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A H 367 PremüUeninqen Bui aiE Loten Stad Antwerpen 1887 27 102 Scfteepvaart Maatecftappijm Aand Holland Gull Stv My 35 Divereen My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 VERSCHEIDENHEID De geneesheeren hebben uitgemaakt dat te New Orleans acht sterfgevallen aan gele koorts zgn voorgekomen De andere Amerikaansche havens zyn door dit bericht verontrust en handhaven een strenge uarantaine van acht dagen terwyi de overheid rondom New Orleans opsluitings kampen opricht waar de talrgke vluchtelingen onder observatieve blgven De nieuwe sectie van den Jungfrau spoor die tot het station Eismeer op aen hoogte van 3160 M loopt is van overheidswege geïnspecteerd en goedgekeurd Men verwacht dat de ambtelgke vergunning voor de opening van den dienst morgen zal worden verleend Het grootste gezicht op sneeuwen gletscherwereld heeft naar men verzekert op geen anderen bergspoor wedergade Amsterdam 25 Juli 1905 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 26 Joli door tnsschenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen pCt 29 Aand Bataafsche Hypotheekbank 25 pCt gestort Bataafsche Hypotheekbank 115 155 ioo 62 34 97 20 65 f 250 50 pCt f 330 88 pCt 71 60 2 91 9C 100 10 pCt gestort CultuurMg Seboroh Serie B Gew aand Mgnbouw Maatschjj Ketaboen Aand Grint Mg te Rotterdam Ex Dividend 5 pCt Oblig Moinksche Handelsvennootschap 5 pCt Hyp Oblig Mg tot expl van C G Rommenhöllorsèhe Koolzuur en Zuurstofwerken Aand My voor Meel en Broodfabrieken 4 pCt Oblig Banmwollspinnerei Germania Aand Noord Friesche Locaal Spoorweg Maatschappy 4 pCt Obig Noord Friesche Loc Spoorweg Maatschappy Aand Nederlandscho Bouw My Exploitatie Maatschappy Scheveningen Assurantie Maatschappg tegen Brandschade en op het Loven de Nederlanden van 1845 My tot expl van Waterleidingen in Nederland Tilburgsche Waterl My Pref aand Waterleiding Mg Rotterdam 3 pCt Oblig Natura Artis Ma gistra 4 pCt Pandbr Tilburgsche Hypb Aand Zakerheidsfonds van de Onderlinge Levensverzekering Eigen Hulp Scrip Ned fabriek van Werktuigen en Spoorweg Materieel Premien Schein 4 pCt Hongaarsche Hypotheekbank MA TELS COSTÏÏIES BLOÏÏSEN en ROKKEN worden tot eer tage prljmen OPGERUIMD Ti i KJ l Z V V IFoi di AüVi RrEi TH iN HiiKTOOK Een JONGEN op de hoogte met de moderne talen benevens vlug kunnende rekenen en schryven zag zich saariie geplaaisi Brieven onder motto Kantoor bnreou van dit Blad W1LI UAM KLA i U 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Bovoalt zich beleefd aan voor do leverancie van alle soorten fljn WIL IJ en OK roOELTE voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Nb DERLAND Vraag speciale prgsconrant 1 fi Echte Oude Jenever A 1 Nightcap p HOPPK E Verkrggbaar aan de Buffetten van PhiribiiH Unitm on by M M PEETRUS Jz Ê let op cachit en kéirkbrand