Goudsche Courant, zaterdag 29 juli 1905

44ste Jaargang Zaterdag SO Juli 1005 No 9784 mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i rdetooR No 8S Üe Uitgave dezer Coui ant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Forstdngen De prijs per drie maanden is L25 franco per post L70 Afzonderlijke Nommers V 1 P C E N T E N Teleremi l o SS A D V E R T E N T I E N wonlen Inzending van Advertentiën tot 1 iiui deg iniild Goud Drnk van A BRINKMAN i Zn t 4 In h t VERUCHTING MAÖAZLIN De Avondsiep Dubbele Buurt B 13 TKLKF 117 7 11 ïoiirliandan da nieowsle modellen iuxloellickibraiKiers ias Klecira Itranilers IIhIIoiih eiiK KRALEN 11 ZIJDEN Fiiinj Knorrnc konic ffificrife fpf maillcerdc HUISHODDELIJKE ARTIKELEN dongdzaam en zindeiyic mm ÜEIÜÜRS flASOïENS f SrOR IIZI KOOKAI PARATKN Wandromrorrii Salon G slairlljcs en Vcrdor alltH wat tot hot v ik liplioort AaiibtiVoUmd M M V LOOF Aanloggor vnn Gas Water en Spreekbnizen Wie z k tr ga wo d Sekt £ lbel Caca t oufaogen IHunMi nl ld en na vals pruiii aiiii en io don handsl gokomtm ondui des uun dti iiitTindan Dr Miohaeli Temardigd p 4 bo t macianoii in het mreldbsrand Makbluaemetkt ran 0 bi StOUW ek I K len iKhC Sikel Cacao In vlerkiston baaam Deu Eikel Cwaa la nwt melk gekookt eone lanf ame gezonde drank Toor i gelijkiKli gebruik oen k 2 tfaedtpb no t poeder Toor een kop Ohoodate Alt goneeakracbtige drank bij geral im dwrrheo lUscMa met water t gabralken Verkrijgbaar by de Toomumat H 1 ApotMkan na Pra Ka V t prarfbn TTjso r M oPT OeneraalTiriagniwoordiger fMt IMwland lulluB Mattenkltdl Vmnterdom Kalvcitraat IflS DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE zjin beslist lio dot Kirmii WELIIO V rilK LAIUKS JiHIHflAlj mot minstens drio grati gckniiil latroiKii en oen gekleiiMle pljiat TIIK ILL ttUK ISMAKKH met een gratis geknipt lalruon TUIS ItAZAAU Ol ICKAS l ASIIIONS Kindermodcs met velu grntl geknipte patronen T it lloll verklaring fr p p tegen A iiiruiUiolnling van fll iO verkrugbnai Mlhl V SIMONS hen Haag ê VUAAdT Vw ItorkhtituMiiiir l mrluiimmerH Allv tint LoHtrl lloll Itljrorfiml Van alle in loze bladen voorkomende modellen ziJn OKKNII TK I ATHIINKN liÜ EENISBEFOT TAN THEE Il ii wftnll vt r o h i i t nVMh te iHtcii mr iiy r Ma ukijn taw M IUVËN8WAAY ZONKK OORINCHEH Deze TllKKKN worden afKeleïord in Tersegelde pakjes van pij fc Ueff n ffn half en etn Nfd om met vermeldinu van Nomtner ec Prgs voorzien van nerenstaaiu Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoennf van geëerde orders aanbevelende j c niji voorheen J BRSGBAAKT L Gebruikt teed de WERELDBE ROKMDS Superior Druiven EorstlioningEztract I tti Keniy helpetul en n loen J middel tegen verkoudheid astma keelpün kink en siymlioeat bronchitis en alle borst en longaandoeningen Ne en maal mot Goud bekroonil Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C Flacons vin 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De llotUnnbloem IKOI kloo Verkrii baar bji Kirma WOLVf Co Westhaven m l m tn A IjATEli V K A Kleiweg K loO Imida E H VAN MILU Veerstal U 12 i te o fa A IIOIJIVIAN l oiii rer4 l INKMK NimmiTkrrkad IJrel A N van ZBSSEN Sc ioonliwm 1 Tm ÏOItKKN no k np Hv VVI IK tae rr A HCIIEEK 7 io rw i I W V EDE Omlewaii r K va okh HEMDEN te llemmjl V v o HPKK Moprravellr D v li SÏAIt Wmi lwij rFm Wed 1 IKiLST WatUinqmeen M KOLKMAN Wmhlim urm P A l ittO lT Oudmidrr A o lONGH C vi cr J I KASTELEIN oMroei rt um D lilKKEIt te lln trhop WwnmMVWlMti Laat IJ niet misleiden door tMO S ro Het kloristerS rtfl PfflMJo lftr bestaat ni t lux Slnniii vangeriiFrleiwiiiirile r k Sfcs Patent H Stollen munurfi nitiirin niMlItl Du diflg mi Uittinrililii mrtitiii B X D r irromite Krfolg i M BIOPllUtlQ I nfmI H WoUen £ an un init titi Mm m Itr KMéGmM wtrlMmien Naehahmunif m g tftmi Hu ktufi tlihtr tmun tleln Kluvrffn H StoUm mr nu iH i lmt oittr In lolotm Etunhuu luHteii k iiiiÊr PUtêt wtt lulMtMêM mttmiJill m = PreOUaten wat Ztntnim trill mid ti it WESSANEN LAAN Wormerveer Voedert nw Ver nifïl do xuiuere murwe merlc Ster en l iiitmuntondo ditor hoog eiwit en velKidmiln en grootste voedingswaarde Ketc Diploma VurijH 1000 JVeyen Joiitlen Mt lailleH PRAEPARATEN VAN Ollina l arnrh de mMst krachtige n versterkende kina wijn icRCnawakte Vemiio a ttl WVIIV zoowel l i kinderen kU volwMsenen gebrek aar eetiuat slechte epljeverterlne lenuwhoordpljn ter versterking na ïlekte of kraambed koorts en hnre evoljjen QUINA LAROCHE FERRUGIMEUX in h l ijzonilet le Blo l ebrik Bleeklucht kwalen van Krltlachen leenUii c m Vetkniiiliii ir in au 1 90 en 1 Fllf pl r ara r voedaaam veraterkend aangenaam yan smaak voot dagelljkschgeb aiV 1 V O OV 1 OT kinderen ewakken en kUerachtlge geatellan teet aan Ie be velen AU geoaeekrachttge drank t ij stoomiaaen ilci spljaverteringaorgaoen en dlarrhée ook VDoïuiigeünj en en kleinekin leren l njs ier bui ft y Kf ƒ 1 70 A i Kgr 0 90 a M Kgr O BO Chemisch MalLcilllr ilt Speciaal voor Kindervoeding in butsen i Kgr O OO Ivere iYICIK UIKCr kct o BO H Kgr ƒ O ÏB Ac tltna f SrtQföüöri Hel luiken eemerhaWe Cigarette Is voldoende ter bestnj r il ie 7 Ö 6Ó e K t TatnarinHp Rnnhnnc rmn purgatief tegen ver opping Aam £ ialllSirillUC DUIIUUII9 h i ui r ln Conir atleaelo vooi look l laMns F V K I J beien Migraine Congutiea cto vooral wkaüiaiians KKAEPF I IfJJ HÜI M helangTijkc dienden i tLii til tamarinde Bonbons 1 ti kiTi i bfgeefUJk cti Ic miial aangenaam Priis per doosje oVOÓ en 0 60 QolmS llr Dac4SiltfkC niKemcen erVi nd U hH BESTE hui midrlel J Verkoudheid en Ketlpt o het i j étn sl moploaaend en vemchtend middel bU ultnemendhcidii mulmtend in HJI D Icuchjc verkr jnl ar Prijs ƒ 0 80 per flfschje fte f r et nlru m KRAIPÏLIEH HOLM UJ lrt g J KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST AÜlilfl L J ainma V lgdrenCn j g j bevlgite a nv Uen van Asthma etc In SMDIEBIIKIIE IIÏPÖlHiffl ÏE WMSIB Directenrcn Mr A W V H S ANOER en T DE WAARD tleell 4 ranabHeeeti nit verkrijgbaar k lOO Correspoudenten te Qouda de Heeren DORTLAND en Co ADVEETMTIM in alle Couranten woptlen aangenomen door het Advertentie Bureau van A BKINRNAN dl ZOUN GEEITEETEfi adres voor alle soorten SCHOEN WKRK dan het oordbnilKiiiLwh ücbn en Laannmngazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend c sniTS Alle reparatiën en aangemeten werk Verkrijgbaar in llesschen ffO ets T et en f 1 2a bü H H Apothekers en Drogisten Ijet op het merk AS KB KI F AD RICHTER Co Rotterdam To Goud bjj 0 LUGEE Apothekef Markt en bü WOLFF i Co Westhaven 198 WILDHAKnKLAAB 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Hcvoelt zich beleefd aan voor de leverancie van allo soorten fljn WILU en OE FOOKLTM voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Ne IIBlibAND Vraag speciale prjjsconrant en Metaalpoetseztract merk UOOD KRUIS nit de f ibriek van Firma H SARDEMANN to evenaar en Emmerik tpanneu de krom Verkrijgbaar to Gonda bij R ZANDVOORT M A CATS U ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bjj N DE KRÜIJFP le w onovertrtSen Prof Dr I ioliors troUiokoiiil üSSCW EBACBT UIXtB Alleen tckt met Fabrieksmerk lot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de roeest hardnekkige sMnwut lekten vooral ontstMn door afdwalingen op jeugdigen leeftnd föta e ifenezing van elke zwakte Bleel aaeht Benauwdheid Hoofdpgn I Migraine Hartklopping Maagpyn I slechte spysvertering Onvermo n I Irapotens PoUntione enz Uitj voerige prospectussen Irgoror each a 1 1 I n Si dubbidaUsarli 11 C Cenlra Jl ep t Matth v d Vegta ZaUbonnie I Depots M Gl sn k Co Botterdaia I Y llappel VGravenhoge I llalmmaDB de Jong i Ou BoUaidaiiWtif t Co Ootid I on hii alle drogistea De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda doen te weten dat door den Kaad dier gemeente in zijne vergadering van don 21 Juli 1905 is vastgesteld de volgende VERORDENING tot wijziging der Al gemeene I olitie verordening voor do gemeente Gouda EENIG ARTIKEL In de Algemeene Politie verordening voor de gemeente Cooda vastgesteld den 1 September 1H96 en afgekondigd den 24en dier maand worden de volgende wijzigingen aangebracht in het eerste lid van artikel 52 worden tosschen de woorden Aaltje Haksteeg en nOn gevoegd do woorden de Kuiperstraat het eerste lid van artikel 125 wordtgelezen als volgt Ue houders dier buizen zyn verplicht deze des middernnehts te sluiten en go sloten to houden tot des morgens zes uur uitgezonderd op do wekclijksdie marktdagen on op do dagen der voor en najaarsvee en paardeninarkten als wanneer die huizen do morgens vier uur mogen geopend worden Ziinde deze VerordL ning aan do Gedepu teerde Staten van Zuid Holland volgens hou bericht van den 24 27 Juli 1905 in afschrift medegedeeld En 18 hiervan afkondiging geschied waar het behoort deu 28 Juli 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uuiteiilanilsch Uverzichl Generaal Linjewitsj meldt van den 25ste Gistermiddag te een unr hebben do Japansclie torpedojagers oen bataljon aan wal gezet in de baai van Castries Do Japanners namen den vuurtoren in bezit en hoschen de Japaiischo vlag De Rossis he bezetting van Alexaudrowsk bestond uit een pas aangekomen bataljon oen paar honderd vrijwilligers en acht kanonnen De Japanners landden in de nabijheid en begonnen 24 Juli den aanval Twee honderd Rnssen werden gevangen genomen De verdedigingswerken aan de Oostzijde van de stad boden kracbtigen tegenstand zö moesten ten tweeden male worden aangevallen en werden 25 Juli genomen FEU I LLETOX Slechts één dag geleden en hoeveel eerzncht hoeveel hoop hoevelo van do dierbaarste gewaarwordingen müns harten en van de verhevenste gedachten van mijn geest huisvesten er in die eenvoudige papieren bladen in die kleine verwarde trekken van pen en inkt Nn kon ik er onverschillig op staren bijna eveneens als een vreemde er naar gekeken zou hebben De dagen van rustige studie van bestendigen gedacbtenarbeid schenen voor immer voorbij te zijn Verhevene gedachten voorraad van wetenschap geduldig opgezameld gezichten van betere tooneelen dan do wereld kan opleveren frisch en zonnig in de bladzijden van iin eerste boek weergegeven dat alles was voorbijgegaan verdord door den verlengenden adem dor zinnen gedoomd door een beazelaebtige zaak wier kiem in bet TOorval van een vlnchtigen dag gelegen waai Ik legde het handschrift ter zijde Mjjn oaverwacht gesprek met Clara had de on Een detachement dat te Mugatai landde maakte 10 000 tons steenkolen on licht spoorwegmateriaal buit Thans is bepaald dal do Rnssische en de Japanscho vredesondurhandelaars in den ochtend van 5 Augustus van New Vork zullen vertrekken aan boord van twee kruisers zij zullen bij president Roosevelt te Oystorbay hot tweede ontbjjt gebruiken en in den namiddag de reis voortzetten naar Portsmonth waar zjj 7 Augustus zullen aankomen In diplomatieke kringen wordt verteld dut graaf Kamara voordat h j den post van gevolmaolitigdu bü de vredesonderhandelingen aanvaardde do voorwaarde stelde dat Ie conferentie eerst zou bueenkomen nadat de nieuwe Japanscho leeniiig was geplaatst opdat do oorlog zou kunnen worden voortgezet in geval van raislokking der onderhandelingen nadat Sitchaliii bozot was de opmarsch naar Wladiwostock was begonnen en den Kussen in Mandsjoeryo een beslissende slag was toegebracht Koning LeopoW is te Antwerpen gekomen voor do onafhankelükheidwfeeslen antwuorddo op de toespraak van den burgomoester Het doe m genoegen tn dit raadhnis te liooren bevestigen dat allo Antwurponareu zonder uitzondering do huvt npliinnen dor regeering toejaichen Laat ons danroin hopen dat do Kamers do ontwerpen zullen goedkeuren In antwoord op de toespraak van de vertegenwoordigers van den handel zeide do Koning l e regeeringFontwerpen zjjn een uitvloeisel van de nieuwe eischen en worden eenstemmig aanbevolen door de ingenieurs In Belgiö is men vrjj wantrouwend het wantrouwen is er een openbaar kwaad Een volk dat niet vooruit streeft gaat achteruit on dreigt te verzinken in een slanp die aan den dood golgk is Wilt gü medegesleopt worden op den noodlottigen weg naar het verval P Geroep Neen neen Leve de Koning Welnu sluit dan den weg tot het verval af De regeeringontwerpen zullen Antwerpen maken tot de grootste haven ter wereld en zullen den voorspoed van de stad en van geheel België verzekeren In het Vlaamsch voegde de Koning er nog bü Voor Antwerpen en bovenal voor Bolgié Koning Leopold zon gister Antwerpen stuimige gewaarwordingen van dien avond bodwongen doch do noodlottige invloed dor scboone bleef mij nog bij Hoe kon ik schrijven Ik ging voor het open raam zitten Het bevond zich in het achtergedeelte van het bnis en had het uitzicht op een klein tuintje een echt JjOndensch taintje een dicht gesloten kerker voor de natnur waar in hun groei belemmerde hoornen en kwünende bloemen in hun roetigen dampkring temidden van bun gevangenis van hooge steenen muren blijkbaar smachtten naar de vrye lucht en den zonneschyn van het land Doch het plekje gaf aan de Incht toch gelegenheid om er zich in te verspreiden en verwyderde bet rumoer van de drukke staten De maan was opgegaan en goot haar bleek geel schgnsel over bet aardryk nit Voor haar licht verbleekte de glans der sterren die aan den onbewolkten hemel pryken Ëen voorgevoel rees er in my op dat ik in dit stil en eenzaam uur den beslissenden laatsten kamp met rogzelven sou stryden Ik gevoelde dat het leven of de dood van myn hart in dien nacht zoa beslist worden Deze nieuwe liefde die in mg was deze invloedrgke gewaarwording van een enkele dag was een eerste liefde Tot dusverre bad mgn hart nog geen liefde gekend Ik had niets goweten van dien bartitocht dis het bei ken en men is voornemens hem daar oentchittcrende ontvangst te bereiden De Antwerpenaars weten welk een groeten invloed koning Leopold heeft geoefend op de indiening dor nieuwe havenontwerpen voor hunne stad en ly willen den vorst hiervoor een bigk van waardeering gevon Jammer dat deze ovatie nn juist zal komon nadat de Koning in zekeren zin in de Kamer een cbeo heeft geleden Nog slechts voor enkele dagen heeft de Koning in een van zijn re devoeringon ter gelegenheid der nationale teesten op een spoedige afdoening van do ontwerpen betreffende de groote maritieme en militaire werken te Aulwerpen aangedrongen Toch heeft de Kam r Woensdag tot uitstel dor behandeling besloten Het verzet logen de plannen betreft in hoofdzaak niet de havenontwerpen hiervoor is ongetwüfeld een meerderheid te vinden maar de in het rogeeringsontworp aan de havenwerken vastgeknoopte militaire werken kunnen geen genade vinden ook niet b i do meeste leden der regooringspartü De heer llullopntte stelde daarom voor de behandeling der militaire ontwerpen nit to stellen en een afzonderlyke wet in te dienen betreffende den aanleg der nieuwe havenwerken Hiertegen verzette do mi nisterprejident de heer De Smet zich met krnaht on hg handelde hierbü zeer zeker geht l in den geest van koning Leopold lio eveneens reeds nadrnkkeiyk liad te kennen gegeven dat van splitsing van het ontwerp geen sprake mocht zyn daar de militaire voorstetien voor België van niet minder belang waren dan do voorstellen in zake de Antwer sche haveninrichtingen Da heer Woeste trad als redder in den nood op Ook h j verklaarde zich tegen bplitsing der ontworpen en deed het voorstel het geheel der plannen voorloopig te laten rasten en in October op nieuw in behandeling to nemen De schijn was nu gered en het voorstel Woeste werd aangenomen Antwerpen zal dus gedold moeien oefenen en het is wellicht te verwachten dat deze telearstelling op de hartelükhoid van de gister den Koning te brengen ovatie een eenlgszins onganstigon invloed zal hebben De Droit da People een socialistisch blad in Frankryk dat te Grenoble uitkomt meldt dat een van zyn medewerkers Briron leeraar aan een ambachtsschool te Voiron opgeroepen is voor den oppersten raad voor hot technisch onderwys omdat hiJ by openbare betoogingen en in krantenartikelen zich niet in die mate heeft weten in te toornen als gausehe menschdom ingeplant is Geen vrouw had zich ooit tevoren tosschen my en mgn bedoelingen myn bezigheden myn vermaken geplaatst Geen vroaw had ooit tevoren mjj gewaarwordingen ingeboezemd als die my nu vervolden Torwyl ik my rekenschap trachtte te geven van mgn toestand was er een vraag die myn overweging vorderde was ik nog sterk genoeg om weerstand te bieden aan de verzoeking die een toeval mg in den weg had geplaatst P Ik had dezen éénen prikkel tot het bieden van tegenstand de overtoiging dat ik indien ik er voor bezweek wat myn vooruitzichten betrof een geruïneerd man lOQ zgn Ik kende het karakter myns vaders goed ik wist in hoeverre zyn toegenegenheid en zyn vooringenomenheid sterker zonden kannen zgn dan zgn vooroordeelen dan zyn grondbeginselen zelfs in tnkele biJzODdere gevallen en deze wetenschap zelve overtaigde mg dat de gevolgen van een vernederend huwelgk door zyn zoon aangegaan vernederend ten opzichte van den stand verschrikkelgk zooden zgn noodlottig voor een van ons misschien wel voor beiden Elke andere verkeerdheid elke andere beleediging zelfs zon hg vroeger of later kunnen vergeven Maar deze verkeerdheid deze beleediging nimmer nimmer al brak ook voor een ambtenaar on onderwijzer past Er zijn in Frankrijk verscheiden onderwijzers die niet onder stoelen en banken steken dat zy over den oorlog denkon zooals Hervé Dikwyis wordt in de nict socialistische pers aangedrongen op maatregelon om do antimilitaristisohe uitlatingen dor onderwijzers tegen te gaan De Droit du People waarin Voiron pleegt te schryven on ook do nfdoeling Grenoble der socialistiHche party zgn felle tegenstanders van al wat railit iir is Nog onlangs hebben de socialisten van Grenoble in een vergadering van 23 Juni een motie aangenomen waarby zy verklaren dat de vyand van het proletariaat niet is het proletariaat van een ander land maar or is slechts één proletariaat en de vyand daarvan is hot kapitalisme In het Bngelsche Lagerhuis is da liberaal Markham nog eens weer den aankoop der kolonvolden van Whilwortli Ier sprake komen brengen Hü vroog of de regeering wist dat een Zuid trikaansch financier bezig was een maatschippü tot ontginning der myn te vormen on of zy van plan was deel te nemen in die maatschappy Pretyman de flnancieole secretaris der Admiraliteit antwoordde dat do Admiraliteit niets wist van zoodanige plannen van een ZoidAfrikaanschen financier en overigens geen plan had aandeolhondstor eener op te richten maatschappü te worden Op sommige plaatsen in Spanje in de provincio Cadii San Lucar Arcos Homos is de nood hoog gestegen Kon groot deel der bevolking lydt gebrek De monschen plunderen bakkerswinkels en broodkarren zyn op straat in t geheel niet meer veilig Op do vergaderingen te Madrid belegd tot bespreking van den Ireurigen economisehen toestand worden zeer wgzo dingen gezegd OU zeer wyze plannen geopperd en op den daar kan het ook nog wel eons tot maatregelen komen maar do honger is die maatregelen een heele sprong vooruit Voor de tweede maal hebben de afgovaar digden van de Kamers van Koophandel en de spoorwegmaatschappyen een vorgadering gobondon te Madrid Ook de minisier van landbouw was daar tegenwoordig Do vorgadering hield zich bezig mot besprekingen over de wenschelykhoid ora de belasting op het vervoer van goederen op te heffen over de tarieven voor het vervoer van personen en van vee op de spoorwegen en dergeiyko hoogst belangryke onderwerpen Hot il te wenschon dat do ministors hot zyn hart in den stryd Ik was daarvan op dat oogenhlik even zeker als ik van myn eigen bestaan wni Ik beminde haar Al wat ik voelde al wat ik wist was begrepen in deze weinige woorden Al oefende ook roün hartstocht oen nadeeligen Invloed uit op hot gebruik van mgn verstandeiyke vermogens en op myn oprechtheid en plichtgevoel in myn verkeer met myn hoisgenooten zoo was het toch een rein gevoel ten opzichte van haar Dit is waarheid Indien ik op het tegenwoordig oogenhlik op myn sterfbed lag en wist dat ik in den Oordeelsdag naar de waarheid of lengen van de pas geschrevens regels zou geoordeeld worden dan zou ik voor myn laatsten ademtocht nog kunnen zeggen Het zü zoo laat zo blyven staan I Doch wat baatte mg mgn liefde voor haar P Ofschoon zg deze ook waardig mocht zyn was die liefde bg my toch misplaatst omdat het toeval baar in een stand geplaatst had ver te ver beneden den myne Ware zy do dochter van een gentleman geweest dan zon mgns vaders welkomstgroot myns vaders genegenheid haar geschonken zijn wanneer ik haar als echtgenoote in mgn buis voerde Wordt ntnolgd