Goudsche Courant, zaterdag 29 juli 1905

spoedig eens zullen worden vóórdat een nieuwe niinistoriecle crisis alle dringende maatregelen weer voor een tgd uitstelt Gisteren was de spoorwegkwestie in de Italiaansche Kamer aan de orde Oe afgevaardigde Barzilai heeft voorgesteld om de bi hajideling uit te stellen De meerderlieid lieeft geen redevoeringen gehouden en zich bepaald tot stemmen als de regeering haar verklaringen heeft afgelegd De socialisten hebben met dwaridrgverij gedreigd maar men lieeft hoop dat de warmte en de gematigdheid der regeeriiigsgezindcn hen tol een andere houding znllen bekeeren t is trouwens zeer do vraag of z i by die gruote verdeeldheid der uiterste linkerz jde op dit pitnt wel succes zouden houden met hun taktiek De regeering heeft ton slotte van haar kant ook nog een biyk van verzoeningsge indheid gegeven door ter elfder ure het feestmaal af te bestellen dat ter eere van de invoering van staatsexploitalie der spoorwegen zou plaats hebben Ongeveer 2 KJ afgevaardigden waren eergisteren te Home byeen UU Afrika komt het bericht van een koloniaal grensoonflict lusschcn Duilschers en Kranschen De grens tusechen de Duitsche kolonie Kameroen en het Fransche Congogebied is lot dusver niet vastgesteld Sedert 1H94 wordt zj gevormd door aen denkbeeldige l n maar vast staat niet welke plaatsen in de nabijlieid van deze lijn gelegen onder de heerscbappy van de eene van de andere mogendheid staan liet ontbreken nu van een bepaalde beslist omschreven grensregeling heeft tot het bovenbedoelde conBict aanleiding gegeven In het plaatsje Missoem Missoem had een Frunache maatBcha ip j in de overtuiging zich op Kransch gebied te bevinden oen factorg gevestigd Tor bescherming vun deze factory werd een afdocling tirailleurs van den Senegal naar Missocro MisBoem gezonden Daarop verscheen een DuitBche afdeeling onder bevel van luitenant HcbiInmaAn die den inlandschen onderofllcier bevel gaf terug te trekken Toen deze woigerd aan dit bevel te voldoen werden hg en vier ïiinor tirailleurs neergeschoten Hierop trok de Duitscho officier terug nadat de gent van de Kran che maatschappii waaraan de factory behoorde beslist had verklaard niet te uilen wgkcn Do regceringen van Frankrijk en Duitschlnnd zullen nu naar üe Temps meedeelt voor een nauwkeurige grensregeling zorgen Dat had men meent de Kraukf Zlg echter eerder moeten doen Kn ditzelfde Dnitsche blad is van oordeel dat Iwt gebuurde tot verschillende vragen aanleiding geeft Vreemd bgv is do houding van don Ouitschen olllcier die ten slotte toch terugtrok nadat hg eerst eeiiige menschen had gedood en zwaar gewond Het treurigo voorval zal wel geenf ernstige verwikkelingen tengevolge hebben maar hg de hoerschende spanning en bg de bestaande stemming in Frankrgk tegenover Duitschland is het gebodVde eer zeker dubbel te betreuren VerNj roi l Uofichten Fkaskuijk Gisteren stelde prins Uadolin de Duitsche gezant aan Kouvier oen nota ter hand bevattende het antwoord Op het Kranscho memorandum van 21 dezer Het Duitsche antwoord is in algomoeno termen vervat en behoodt do boslissing van de détails voor lot do discussies tgdens do conferentie met betrekking tot den toestand in Marokko Koning Alfons van Kpanjo hooft giBloron opnieuw de Kranscho grenzen overschreden Hg begaf zich naar Bagnf res de lyUchon dejcuucerendo lo l nn en bezocht ook do grot van Lourdes Te Tarbes werd overnacht en heden zon een beiook gebracht worden aan janterets OoSrBSHIJK Ho clAKIJK Uit Bekes Csabs Zuid Hongargo wordt bericht dat de politie aldaar do hand hoeft gelegd op den anarchist Poter Wells lerrenson verdacht van medeplichtigheid aan den aanslag op den koning van Spanje te l arijs Dkhümakkkk Aan de Temps wordt uit Kopenhagen goschreven De tclegraHscho berichten dat weder ecnige jonge Denen uit Sleoswgk zön gezet hebben bier een zeer pgnlgken indruk gemaakt De jonge lieden hadden niets misdreven Ze werden eenvoudig hot land uitgezet omdat ie in dienst waren bg patroons die om hun Deonscho sympathicön bekend z jn Deze maatregel is to minder verklaarbaar daar hg is genomen jnist op het oogenblik dat het Dnitsche eskader met de harteiyksle gaslvrglieid in Denemarken werd ontvangen toowel door het hol ala de bevolking SpAÜJE De cons rvatief liberale groep die de politiek van Villaverde volgt heeft een partgverklaring afgelegd waarin gesproken wordt van reorganisatie der financiën en van de voortbrengende bedrgven des lands Het manifest is geteekend door Gaset Cobian Cortezo en Haïti üe Courier d Haiti bericht dat president Nord ernstig ongesteld ligt te Port au Prince en dat er wenig hoop op genezing bestaat Kr gn reeds zeven candidaten voor liet presidentschap De dood van den president zal vermocdelgk wol weer het sein geven tot een revolutie BINNENLAND Naar ons uit vertrouwbare bron wordtbericht hebben de staatslieden behoorendetot de zoogenaamd oud liberalen die aangezocht zijn zitting te nemen in het Kabinetdat in wording is gemeend daaraan geen gevolg te moeten geven Onder bi Voeging evenwel dat zulks geenszins de geneigdüeiduitsluit om aan een te vormen vrijzinnigKabinet steun te verleenen wat trouwensvoor de hand ligt nu men bg de verkiezingen te zarii n tegen het huidige Kabinetis opgetreden Hbid In antwoord op het telegrafisch verzoek van do Geld aan mr dr Kooien om het blad te willen inlichten over de waarde der geruchten die in het kiesdistrict Grave rondloopen over een Uf in toegeschreven voornemen om h t Kamerlidmaatschap neer te leggen ontving het blud f isteravond het volgende draad antwoord Intcrlakon 20 7 05 Bericht natnurlgk tütaal uit de Incht gegrepen Kooien DK C lil SIS Onder dil opschrift 48 + i f 7 schrgfl de Standaard Alle organen dor rcchterzgde spraken uit dal de eisch van het constitutioneele Klaatt leveii inel zich bracht dat mr Goeman Borgi MUs voor de crisis vorantwoordelgk zou worden gesteld en belast moest worden met het leveren van een nieuw Kabinet Nu echter laat iiieii hier en daar doorsrheiiieren dat de hoer Borgesins edn Kabinet inag samenstellen dat uilsluitend stennon zou op de 4 Dit nu zou constitutioneel een niet te vergoelijken ketterij Üti Ken Kabinet dat optreedt moet op do moei dorheid in de Tweede Kamer kunnen rekenen juist zooals die meerderheid uit de stembns uctie is voortgekomen en die meer derheid ia niet 45 maar 52 Daar hooren de socialisten bg Niet op zichzelf maar omdat de heer Borgesius ze in z jn stembus actie er opzettelijk bg heeft gehaald Iinmerti stelt men do zeven socialisten ter zyde dan is de meerderheid in liet cijfer niet Links maar liechts en gaan niet de 45 vóór de 48 maar de 48 boven do 45 Welken kant wil dit uit vraagt de N rt Naar oen aanblgven van het demissionaire kabinet totdat do 52 het oen parlementaire nederlaag tocbrengon f Kn wat dan 1 Naar oen koninklgke weigering van dr Kuypor s verzoek om ontslag en een voorloopigo bestendiging van den door de kiezers veroordeelden KuyperkoersV Wgzon dergelijke waarschuwingen er niet op dat het tgd wordt niet langer de pogin gen te rekken lol vorming van een vrgzinnigconcontrntie kabinet dat geen levensvatbaarheid zou bezitten wgl het of zou moeten rekenen op iets volmaakt onberekenbaars nl den steun der sociaal deniokraten 6f op avontuur zou moeten zeilen in hope op de gratie van nu eens doze dan gene der partgen rechts f Nadert thans het oogenblik niet dat een staatsman die bg den stembusstrijd niet op den voorgrond heeft gestaan zou kunnen beproeven hoever hy het kon brengen met een poging tot vorming van een Kabinet hetwelk nit elementen van rechts en links samengesteld de neutrale zone zon beploegon en rust gunnen aan de antithese die bg de stombua geoordueld werd Troolstra en de S D A P Op de artikelenreeks in Het Volk van mr Troolstra is thans oen begin van een antwoord van don heer v d Goes verschenen Op zgn zachtst gezegd meent schr do verklaring van mr Troolstra dat hij zoo do party berust in bet gebeurde op het congres onmogelgk de verdere politiek leiding ook in de Kamer zal kunnen op zich nemen een onbehoorlgk dreigement te mogen noemen Troolstra beeft zich laten herkiezen voor de Kamer heeft andere min of meer gewichtige candidatnren aanvaard heeft in vele districten een werkzaam aandeel genomen in de camitagne Is dat de houding van iemand die zich gedrukt voelt door een volnm van wantrouwen P De geheele partg heeft gejuicht in zyn hernieuwde en s chitterende overwinning in III Troolstra is wel zeer veeleischend als hg behoefte heeft aan nog meer betuigingen van het vertrouwen der party voor het ambt waartoe zg hem aanwgst en waarvoor hy volgens het algemcene gevoelen beter dan iemand geschikt is Neen indien een stem in zgn binnenste hem aanspoort nog méér te vragen dan is het niet zgn geschonden eer maar enkel zyn onbevredigde heerscbzucht die spreekt Zielkundig is het onmogelgk te doen wat hg sedert April heeft gedaan steeds vervolgd door het boeef dat hg hel vertrouwen kwgt is dat hy rondloopt met een gekrenkte eer Wg willen hopen voor de eer van de Party dat mocht Troolstra by zgn eisch volharden zij hem zal afwyzen met de meeste beslistheid Troolstra plaatst haar door dit ultimatum in een positie waarin zy met behoud van haar waardigheid slechts op één manier kan handelen Door tot Troolstra te zeggen Neen Dat bg Troolstra alleen de heerscbzucht spreekt blgkt uit de plompe wgze waarop hg thans met zgn dreigement voor den dag komt Immers langs dezen weg is wel misschien zyn heerschzncbt nooit zyn eergevoel te bevredigen Wanneer nu het volgend congres niet berust in het gebeurde gebeurd is alleen dat het vorig congres zeide liever Tak dan Troelstra aan het hoofd van Het Volk te zien dan kan gegeven de omstandigheid van de voorafgaande bedreiging de uitslag hoe hy moge vallen nooit beschouwd worden als een zuivere stemming Ken oogenblik aannemende dat Troelstra in alle opzichten voldoening wordt geschonken onverschillig in welken vorm wie zal dan bepalen hoeveel van de afgevaardigden gesproken hebben omdat zg hem voldoening verschuldigd achtten en hoovelen omdat zy vreesden hem voor de Party te znllen verliezen Iemand die in waarheid enkel herstel van eer betoogt houdt geen dreigement ereed voor het gcvul d it men hem zou afwyzen Afgedwongen eerherstel kan geen waarde hebben Troelstra daarom heeft het aan de Party oiimogeiyk gemaakt liem van bet wantrouwensvütuin ooit te ontslaan Dit is in werkelgkheid niet erg want zg heeft hein een zoodanig votum nooit gegeven Doch gesteld dat hg zich thans bezwaard voelde welke verlichting zou hg kunnen verwacóten van een C Mlgresbeslnit waarvan vriend en vgand steeds zou kunnen zeggen nu ja ge hebt uw zin gekregen omdat do menschen bang waren dat go hen in den steek zoudt laten V Gemeng de Berichten Gibterochtend hooft even voorbg don Haag by Jon overweg aan den Schenkwog op de lyn der II IJ S M een ernstig ongeluk plaats gehad Toen trein 312 van den Haag naar Arasterdam den overweg aldaar gepasseerd was doch de afsluitboomon nog gesloten waren kroop een jongetje vaa ongeveer 14 jaar onder de afslnitboomen door Trein 113 van Amsterdam naar den Haag die terzelfder tgd den overweg passeert groep het kind dat totaal vermorseld werd Men meldt uit Waalwgk In het aangrenzende Baard wgk ontstond eergisterenavond ten ongeveer half tien een hevige brand in het van ouds bekende café Het Veerhuis bewoond door don heer H Mulders Do brand schgnt boven ontstaan te zgn en greep zoo snel om zich dat bet dak reeds inviel toen de bezoekers van het café nog do vlucht moesten nemen Do geheele inboedel werd dan ook een prooi der vlammen en na een uur was het geheele gebouw platgebrand en alleen aan de windstilte is t te danken dat niet een groot aantal huizen die hier nog algemeen met riet gedekt zgn in vlammen zgn opgegaan Het kalme weder heeft groot onheil voorkomen t gat een dreigend fantastisch gezicht de vuurkolommen recht de lucht in te lien stygen Alles is verloren gegaan maar hnis en inboedel zgn geassureerd Gisterenavond is naar de 0 H Ct meldt door een wagen van de E S M tttSBchen de viaduct en hot stoomgemaal aan de Leidsche Vaart te Haarlem een man overreden Hg was 75 jaar oud De man moet volgen de 0 H Ct aan den berm van den weg gelegen hebben eu vervolgens toen hg den wagen der E S M hoorde aankomen de rails zgn overgestoken De wagenvoerder remde uit alle macht doch wat kan men doen wanneer iemand vlak voor den wagen plotseling de rails oversteekt De wagen greep den man die zwaar verminkt terstond een Igk was In China waar de spoorwegaanleg thana in volleu gang is en men in het volgend javr ongeveer 6 X 0 kilometer zal bobben isjfet reizen met dit vervoermiddel zeer goetflcoop gesteld Op de Ign van Tjientsin over Paking naar Hankon 1300 KM lang waarvaS in de vorige maand de brug over de Hoahgh gereed is gekomen wordt in de 3e klasse slechts 1 cent per kilometer betaald Op den Tsintaospoorweg die ook door het aan Duitschland verpachte gebied loopt zgn de prgzen niet veel booger het getal reizigers nam van 148 000 in 1902 tot 182 000 ie 1903 toe Op sommige Ignen zyn de ontvangsten byzonder hoog zoo werd op den Noorderspoorweg van Peking naar Shanharkwan 350 KM in 1902 niet minder dan f 4 i millioen ontvangen d i 30 pCt van het aanlegkapitaal De Chineezen maken gaarne gebruik van do spoorwegen By het aanleggen van een telegraaflgu in ZuidChina had men in 1891 nog te worstelen met tegenstand van de bevolking maar nu daar ook spoorwegen zullen komen ondervond men bg de opmetingen goenerlci vgandelykheden meer Op de veiliivg van droge bloembollen te Poeldyk zyn by leveiidigen handel flinke prgzen besteed Ook de droge handel op het land is fleurig De teelt bloeit krachtig op in het Westland Do laatste veiling wordt over 14 dagen gebonden Raadgevingen voor zwemmers Ook in ons land zg het gelukkig nog niet in de naaste omgeving van da stad zgn er dit jaar reeds velen by hot baden verdronken Gowooniyk zgn deze ongelukkeu het gevolg van onvoorzichtigheid en onwetendheid De volgende hso dregels moest ieder zwemmer steeds voor oogen houden en voor oogen honden worden Men neme niet onmiddellyk na deneten een bad Men drinke vóór het baden geen bierof andere alcoholische dranken Wanneer het lichaam door snelle beweging of grooto krachtsinspanning byv door een langen fietstocht verhit is moet men vóórdat men gaat baden zóó lang uit rusten dat pols en ademhaling normaal zgn Voelt men tydens het baden tweemaal achtereen een koude rilling langs den rug dan verlate men het water terstond v Na het baden verdient het by kbi d weer aanbeveling zichzelf te verwarmen dooK wrgving of beweging Dit zyn do hoofdregels die in acht genomen moeten worden Het spreekt wel Vanzelf dat er nog vele andere regelen zyn zooals iii t in diep water zwemmon wanneer men geen goed zwemmer ia niet te water gaan wanneer men zich niet lekker gevoelt etc De Londensclie bladen verhalen een kloeke daad van een 13 jarig meisje Florrie Unwin genaamd Zij was met hare medeleerlingen der Zondagschool op een uitstapje te Westcliff on Sea toen een klein meisje in vrg diep water viel en zonk Zonder zich een oogenblik te bedenken sprong zg haar makkertje na greep haar bg do kleeren en bracht haar veilig op het droge De kleine Florrie heeft op school zwemmen geleerd In de zitting van den gemeenteraad van Vlissingen werd medegedeeld dat H M de Koningin voornemens is zich op 28 Augustus naar Vlissingen te begeven om oen bezoek te brengen aan het nit Indië terugkeerend eskader en de plechtigheid bg te wonen van het plaatsen van twee oude kanonnen by het standbeeld van Oo Ruyter Ora tien uur komt de Koningin aan on om elf uur begeeft H M ich aan boord der oorlogschepen om naar de Hoek van Holland te stevenen De Baad stond een klein crediet toe met het oog op de komst der Koningin Men schrgft ons uit Enschedé Uit betrouwbare bron wordt ons nader omtrent de staking gemeld Gistermorgen weigerden de gezamenlyke drolstcrs in de spinnerg der firma Gerhd Tannink en Zn aan de Haaksbergerweg alhier onder de geldende voorwaarden langer het werk te verrichten Volgens overeenkomst zou een der drolsters van machine verwisselen hetgeen reeds twee dagen plaats had wiarop zg thans weigerde het werk voort te zetten Het gevolg daarvan was dat zg werd ontslagen waarop a middags ook de andere 22 drolstera nit de fabriek wegbleven Het gevolg hiervan zal zgn dat binnen korten tgd de geheele spinnerij zal komen stop te staan wegens gebrek aan voorgaren tenzg in den toestand verandering komt N Ct Door den brigade commandant der koninklgke marechaussee te Vaals wordt de aandacht gevestigd op 1 I Huisman geb te s Gravenhage den 7 Juni 1856 koopman wonende aldaar J V Kruiskamp geb te s Gravenhage den 15 September 1881 koopman wonende aldaar M Blokpocl geb te Sittard 16 December 1870 antiquaar wonende te Sittard Deze drie personen reizeh de kermissen af en trachten door met 3 kaarten valsch te spelen op arglistige wgze het publiek geld afhandig te maken Huisman speelt met de kaarten Kruiskamp en Blokpoel winnen steeds van hero terwgl de andere spelers verliezen By de komst van de politie heeft Huisman steeds een ander spel terwyi de twee anderen dan op den nitkgk staan Zg honden zich alsof zy elkander hoegenaamd niet kennen Sedert 16 Juni werd te Winterswijk de 12jarige M Tervoort vermist Na vergeef che naspeuring werd zg eindeiyk Woensdag avond door do Dnitsche politie teruggebracht Doch daar ter plaatse gekomen bleek het dat haar ouders sedert de vorige week vertrokken zgn zoodat de Duitsche politie het kind weer onverrichterzake moest meenomen Te Johannesburg laat volgens de Volksstem de veitighaid nogal te weiischen over Vooral op do Oost Rand wordt bard geklaagd Zoowel in als by Boksburg worden winkels en particuliere buizen bgna dageiyks bestolen terwyl de onmiddellijke omgeving der mynen er door de Chineezen onveilig gemaakt wordt Straatrooverg is aan de orde van den dag s Avonds is geen der wegen op hol Kif veilig Maar ook in de dicbtstbewoonde gedeelten van Johannesburg hoort men nog voortdurend van inbraak De brandkast van het postkantoor te Doornfontein is met dynamiet vernield terwgl vele andere brandkasten oen dergclyk lot deeldeii Kn do vorige week werd een magazgn midden op het Marktplein gedurende den nacht gedeeltelgk leeggedragen Men meldt uit Amsterdam Onder de wesleiyke viaduct by hel Centraatstation verdronk gisterenmiddag een jongetje dat by ongeluk te water was geraakt Tevergeefs sprongen eenige personen hem na t Lyk werd later door den brugwachter gedregd Met die Club de Bienfaisance ja tihïir zgn wg Amsterdam en Uotlerdnm toch mee voor geweest al heel lang byna twintig jaren lang schryft do Haagscho briefschryver van t Nieuws We noemden t geen weldadigheid we spraken eenvoudig van een club maar wat er vierder by behoort dat hadden we toch compleet met inbegrip zelfs een paar jaren geleden van een zelfmoord van een jongen Rus die vanwege de weldadigheid loowat zyn heele fortuin was kwylgeraakt waarna üy aan zgn bes aan maar een eind maakte Èu bovendien wist iedereen al eenige jaren lang dat er op het Seinpostduin tegenover het bekende Variëteitentheater een of twee gastvrge villa s waren ingericht voor avondsamenkomsten van lieden met goedgevulde portemonnaies bereid om den inhoud daarvan te wagen by baccarat of andere dergelyko gezelschapsspelletjes zonder dat de justitie aanleiding of gelegenheid vond om die middelpunten van gezellig verkeer met een bezoek to vereeren Vermoedeiyk had men er dns hier al lang het middeltje op gevonden dat nu door de bienfaisance elders wordt toegepast Ja ja k herinner me nog de nobele uiting van verontwaardiging in onzen Gemeenteraad toen omstreeks t jaar 1888 iemand de onbeschaamdheid had openiyk concessie te vragen voor een publieke speelzaal De brave van Kempen stond op en stelde voor omtrent dat verzoekschrift stante pede over te gaan tot de orde van den dag en de Raadsheeren tikten allemaal als blgk van insteaming op hun lessenaars en des voorzittershamer sloeg daarop den euvelen con cessieaanvrager sans phrase morsdood mot een slag en we begroeven Jan Klaassen zoo had de aanvrager zich vermoedelijk spottend gepsendoniemd onder het stof waaronder veel andere zaken begraven liggen En toch kroop Jan Klaassen stilletjes nit zgn kist wierp zich op de bienfaisance of de gezelligheid richtte clubs op CU niemand keek meer naar hem om behalve de menschen die hnn pakjes bankbiljetten by hem kwamen brengen En we hebben intusschen vier jaren een ministerie gehad dat ter inperking van de speelzucht wilde beletten voot f 3 50 een twintigje in de Staataloterg te spelen H Ct Stadsnieuws GOUDA 28 Juli 1905 Bg do Woensdag gehouden aanbesteding van de uitbreiding en verbouwing van het Post en Telegrnafkantoor to Delft werd o a ingeschreven door J J Dugm alhier voor f 39200 Wg ontvingen van den nitgever W H J Dicke to Amsterdam een exemplaar van zg ne in Mei verschenen uitgave Op naar de Wereldtentoonstelling te Luik Met genoegen hebben we dit keurig verzorgde boekje ter hand genomen en doorgelezen Met genoegen zeggen wy want het bevat niet alleen een besehrgving der tentoonstelling verdeeling plan entree enz maar is een nitstekende gids voor allen die met het mooie zomerweer een uitstapje willen doen naar Luik eu van al het schoone van Zuid Belgié willen genieten Wie dit boekje dan meeneemt maakt het zich zoo geraakkelgk mogelyk want bet bevat alle mogelgke gegevens Vooruit kan men zeggen waarheen mon gaan wil en waar men wil logeeren en hoeveel men wil uilgeven dat alles is er in te vinden bovendien een aantal keurige schetsjes van de mooiste punten De geringe prgs 30 cents is voor niemand oen beletsel zich het boekje aan te schaffen Het is niet te verwonderen dat de orgelconcerten telkens meer bezoekers trekken uit onze stad zoowel alii uit de omliggende gemeenten De Heer Spaanderman zorgt steeds voor een rgk en afwisselend Programma Zoo zal ook Dins lag aan staande weer een concert plaats hebben dat stellig in den smaak zal vallen Zy die tot heden nog weinig gebruik maakten van het kunstgenot komen nu stellig in grootcn getale op Immers op t Programma staan enkele geliefde zangnnmmers toepasselgk op den op handen zynde verjaardag van Koningin Ëtninn De tweede Augustus blyfl steeds een gedenkwaardigö dag Bovendien nog eene aanlrekkeiykheid Naar wy vernomen zal Mejuffrouw v d Laar onze atadgenoote zingen en de Heer Hofman uit Woerden als Bariton by velen reeds gunstig bekend zyne gewaardeerde medewerking verleenen Mej C van der Maas nil Ainslerdara zal een paar nummers voor Cello voordragen Wg zyn overtuigd dat velen aanstaanden Dinsdag van zulk een keurig concert zulbHi willen profiteeren lOene opwekking daarvoor is haast overbodig Hier volgt hot uilgezoehl Programma 1 Praeludinm et Fuga C dur J S Bach 2 Andante uit het A moll concert van O Ooltermanu 3 a Arie uit Judas Maca bttus G F Hlindel b Arie uit Saul G F Hilndel 4 Offertoire sur deux Noèls A Guilinant 5 a Adagio Pietro Localelli b Air J S Bach a Hosanna Jules Garnier b Caro mio ben Tom Giordani Fantasie Sonate F moll a AIle ra moderato b Andante c Maestoso et vivace 8 a Aan Koningin Emma Philip Loots b Van eene Kouings vrouwo Arnold Spoel 9 Var over het Wien Neer landsch Bloed J A van Eyken Nos 2 en 5 voor Cello met orgelbegeleiding Nes 3a Oa en 8b voor Bariton met orgelbegeleiding Nos 3b 6b voor Alt en 8a voor Alt met Cello en orgelbegeleiding Het programma van den Nationalon Zwemwedstrijd te geven door de Goudscho Zwcmclub in t bassin aan de Houtmansgracht op Zondag 30 Juli aanvang te half twee luidt als volgt No 1 Buik of zyde zwemmen baanlengto 40 M Voor leden der G Z O beneden 17 jaai Pryzen Kunstvoorwerpen No 2 Bnik oi zydo zwemraen haanlengte 80 M Voor Juniores Prgzen Zilveren en Bronzon Medaille No 3 Rugzwemmen baanlengte 40 M voor Juniores Prijzen Zilveren en Bronzen Medaille No 4 Buik of zyde zwemmen baanlengte 240 M Vrgo deelname Pry en Verguld Zilveren Zilveren en Grdnzen Medaille No 5 Rugzwemmen baanlengte 80 M Vrge deelnaVne Prijzen Verguld Zilveren Zilveren en Bronzen Medaille No 6 6nik of zyde zwemmen baanlengte 80 M Vrije deelname Prgzen Verguld Zilveren Zilveren en Bronzen Medaille No 7 Fopdniken zwemafstand p m 25 U Vrge deelname Prgzen Verguld Zilveren Zilveren en Bronzen Medaille ledere deelnemer mag 3 maal duiken zonder t water to verlaten No 8 Waterpolo Aan het reglement ontleenen we hot volgende De winners van de nummers 4 ü 6 en 7 komen in aanmerking voor IKampioenschap van Nederland Voor de nummers 2 en 3 is een medaille nitgeloofd voor dat lid dor G Z C die gemiddeld op deze banen de kortste tijd maakt De lengte der banen is voor alle nummers 40 M behalve voor duiken Er wordt gozworamon op drie banen Ieder deelnemer die zgn baan verlaat en daardoor een ander hindert verliest het recht op een prgs terwgl de betrokken persoon in de gelegenheid wordt gesteld over to zwemmen Zg dio bg het afroepen hunner namen niet aan de start aanwezig zyn verliezen hnn recht op deelname De volgorde waarin gezwommen wordt zal door t lot bepaald worden Het dragen van een zwembroek onder donkerkleurig costuum ii voor alle zwemmers verplicht Er wordt gezwommen volgeus de regels van den Nederlandschen Zwembond In alle gevallen waarin dezo bepalingen niet voorzien beslist de Jury IS geen ver Tegen da uitspraak der Jury zet mijgelgk Gisteren klaagde te s Gravenhage voor het examen Eiigelsclie taal 1 o mej M G Bernian te Moordrecht Door do afdeeling Woerden der HoU Mautschappy v Landbuuw is besloten op Donderdag 31 Aug a s eene achoonryderg te doen houden door jiaarden van landbouwers en daarna oen ringryderg door paren Woensdag besloot de gemeenteraad van Wnddinxvcen iifwy end te beschikken op een adres van verschillende predikanlen aldaar om des Zondags do herbergen en andoro soortgelgke gelegenheden te sluiten Rechtzaken Gisteren deed do vacantiekamer der Rechtbank te Do Rechtbank nam aan dut wettig va ststaat dat Tap in den nacht van 18 op 19 Mei door verstikking tengevolge van verdrinking den dood lieoft gevonden en achtte wettig en overtuigend bewezen dat beklaagde opzottolgk en wederrechlelyk om Tap van hel leven te berooven dezen in het water der Prinsengracht heeft geduTd on geworpen Niet wettig on overtuigend achtte de Ueohtbank bewezen dat beklaagde met voorbedachten rade heeft gehandeld zoodat hy van dat deel der aanklacht behoort te wordenvrygesproken Hem schuldig verklarende aan doodslag veroordeelde de Kcchtbank bekl tot een gevangenisstraf voor den tgd van 12 jaren y V BEUES VAN EOTTEEDAM ZATERDAG 22 JULI H K L K StaaUleemnqen PoBTuoAi Oblig 3e Serie fr 050 3 6 Ohlig 3e Serie fr 2500 3 59 Rusi Aoii Iwang Dorabr Obligatieh 4 96 i Aziii Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia GeconsoHdeerde Buitenlandsche Schiild Recepis li 100 1 24i Ïlypotheek BauktnPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 7 Pandb Standaard Hypb 4 lOO Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtfiche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb imh Pandb Ie Algem Groninger Schoeps Hypb 4 100 Pandb Noderl Hyp Pand bHefbank 4 99 Pandb Ned Scheepa Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypotbb r Ketste Ned Hypotheokbriefbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb God Hypotheekbank te Veendam i iOO SpoorwegUtnmgen IrALiK Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A H 367 PremUleeninqtuBbi uiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Sehetpvaart StaaUcbapfnjen Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Diversen Mg tot Exjil Laan vanMeerdervoort 1902 89 MA TKLS COSTÏÏIES ELOÏÏSEN en ROKKEN worden tot meer lage pr i en OPGERUIMD f S £ fjff l j y i Predikbeurt bU de RemonstraotgohQereformeerde Gemeente albler Zondag 3 1 Juli s morgens 10 uur Ds U J REINDERS Doopgez pred te DanInmawoudo AOVi iui i Tii i a Verkryghaar in flesschen 50 ets 7 cl en f l iS by H H Apothekers en Drogisten Let ƒ het merk AJiKKHI F AD RldllTER Co Rotterdam Te Gouda hy C LUGKli Apotheker Markt on by WOLFF Co Westhaven 198 Slenw onoverlreAen Trof Dr l iohnr ivolii ijccnii Z2IUW XBACBT UIXBB Alleen hl met FtbrleVimerk tot Toortdtirende r ica e en m m Eeker gsnoziiii ran all ftllK É H de meent hardnekkige X0nuw hSuH êlekien vooral ontstaan door E2im atdwaling un op jengdigi n leeltyil w la a enezing van elke zwakte lileel ftdtht benauwdheid Iloofdjifln Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spyfiverteriDg Onvermogen lifipotenz PoUutione en Uit Toerige proapectusaen Irijiior losch fl 1 fl 8 fl 3 iliil ulüflei li il 6 Cenfra ilD pöt Matth v d VokIo iillltomiiifi ÜcpfltT M Clchftn k Co RottMnlam V Happol 8 ira enhtt e ï HalinmAni do Joiï j J Csn Rottortlnm Wclff k Co Oouda on bi alle drodisteif Eohte Oude Jenever Mghtcap P HOPPE Verkrggbnar aan de Buffetten van K l liirlbuH Uniiin en bg M PEKTKRS Lel up eachvl en kuiHrand