Goudsche Courant, dinsdag 1 augustus 1905

44s e fnariranir Dinsdag 1 Augustus 19 15 So 0786 mimfMmmfimmmiiimmimi iÊm IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleriton Sa NS A D V E R T E N T l E N worden gPpl 1 reg els a TiO CJenten iedere reoel met r 10 Centen Griwite lettei s worden l erekend n iar plaatsruimte Inzending van Advertentit n tot 1 iiiii des inidd De üilgave lezer oiiranl gesohieilt lagelijk met uilzoinleriiiff van Zoii en Feestdngeii De prijs per drie maanden is 1 25 franeo per pst 1 70 Afzonderlijke Nonimers V U F C E N T E N 1887 2 102V SehêtpMMt Maatêekmppifem A nd Holland Unll Stv My 35 DtMTÊtn H j tot Rxpl Lam van Meerdervoorl I Mfi 89V MAI Ti i S COSTUIES BLOÏÏSEN en ROKKEN i ns £ i l j J K M r nn An Y wordtn tot merr lagr pr f m IPOKIiniMt Burgerlijke Stand OKBOKKN 25 Joli Alida Johanna Hendrika ooderH A van Hcliaik n M Hougpiidoorn id Aaltje oodera 1 Vermenlpn en K Omievoort 2H HoMnca Johanna ODdirii C van dcr Kaa cm W Hprait OVKKLKDKN 2 Juli P lanroaat t2 j B C Dekker IS j 27 K do Kurle 15 j D van dan Borg 67 j 28 W van ler Uyi 10 d ONDEKTKOIIWD 28 Joli O Neei en M van der Vegt H 0 van Huhreegcn te ItutlBrdnin en W Kimnan J Verwcii te Uadiiwater rn K Kranendonk H Kgkelgkbnitrn te Dordrecht en P Htraver AUVKKTKM IHIN GEEITBETEE adre vour alio soorleh sciioi wi Hk dan bet NwinlbnikDLsrJi Sclioen en Laarzenmaijiizijii KLhIWHG E 0 tegenover de Kleiwegateeg Ainbevelond 0 SUITS Alio re iaratll n en aangemeten werk DE OOEDKOOP8TE DE MKE8T PRACT18CHE DE MEEST VOLLEDIUE i w bebÜBl die dei Kirnia TltK LAOtKH JOVUfiAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THE ILL ItimSHMAKKH met een gratis geknipt patroon TUK HAXAAR Ot CUILI KBNS FANHtOXa Kindermodes met vele gratia geknipte patronen rUAAUT Vw BoekluntiUlaar l roti n nm mer Alle koHlul lloll Uljvoefitrl I Van allo in deie bladen voorkomende modellei in ÜKKNIPTK I ATKONKN mot lloll verklaring h p p legen vociruilbelnling van 10 51 verkrügbaar b j Mll l Y SIMONS Den llaag Onnavolgbaar lm thans door nieuw gevonden toepassingen onia im llrntrt getrUtderde rtretlen felHttre Hapiterlt jj geven kracht en diepte die na nak rs niet kunnen bereiken Men overtuigt aich geen imitttiaa vour de eeMe te ontvangen Gcill Pruseonrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratu op aanvraag Iloïtel II ItOGAt Um Jt Cu Agent voor ÜOIIDA Finim A QOaNT Kunsthandel Kleiweg bij vrien modellen te bezichtigen ttjn Gebruikt steed de WERELDBEROEMDE Superior Druiven BorsUioningExtract ï 11 Eenlu helpend en n doflnd middel tegen vi i koudbeid astma keelpiin kink en sliimhoesl bronchitis en alle borst on longaandoeningen Nffjen in ml mot Joiid lickrooiiil Kenige fabrikanten H N VAN SCHAIK f Flaeoas van O iO o 70 1 Kon Stoomfabriek De Honlnnbloem Verkrii baar b i Firma WOLFF Jt Co Wetthaveu m H u la A LATK I VrK JV Kleiweg K Ion Gouda K H VAN MILD Veonital 12U te ou i A IIOUMAN WoorJrcfAn l INKHE Niruwfrlertad IJiel A N VAN ZES SKN SrAoonAoMM J Tri TOUKKN Botknop 1 f ViUK Oudeuiin A HCHEEli uiufrwAi P W V KDB Oudmater K va d b IIEIJDKN Ie lUmmik P v o SPtK MomapelU D n STA II Waddivgmen Wed J IKlUST WculdiniimeeH M KOLKMAN WadiUnrimen 1 A u OHOOT Ourfnoal r A l JONUII W i nVr J P KAHTELKIN foUhnutmlam D IIIKKEK t llf Mlwp VrAiillüCBVWIiVe Laat U niet misleiden door l i oo Hut klooster Srtiin i Pa o lftd be tant niot l SIrooii vitni eeiterlrlteiiarilr S Patent H StoUen muKlirf imuMti luHiltl Hl mill rni tlicli nr glim riknuiu Warnung D r groniir Brfolg imm Patent H StoUt ttrmien htt AnlÊU nrHnmviar wwrfA o n ftarhithntutti tm t t Uu tÉufê éêiiêr liiMft tt0l MCliarffn H StoUt mr mi m i ml Mr k KifeM CMMwitfintm k ttm ntir fltttt irii mMmMmV mmiMntl m n mnm lUW lfilf W lW Dom OenoMli algftincMi anWvohin Mat Ew Dtplom m Ooud Bekroond PRACPARATEN VAN Quina Laroche t kmditlic en Ttnttrfctndt KIHA VSryH teg iifw lrtt loowcl biJ kinderen li tqJvummii gtbrtk un tetlutt Blechti rlof wnuwhoofl n ter nrtterklnc a iliktc of kraaiiil d koortt tn hare evulnea OUINA IJUROCHB FERRUOINEUX In b l bijKaxl Bto dc te k Bletktucbt kwaltn nn Klitl chw iMAyd eni Vtrk ntabaar ui J coM LOO en 1 F llfAK Nii ari TotdtMm TenttrkeDd MncwBum v n imMk roordafrcltjlttchgcb aik i 7 klïMkrtO iwakkto en klitrMhtlft jtrt Utn ww wn te t v ien AU gwwtikricfïnit dnnk bi itoomlMCQ ter spUwerttrlngKircAnen en dUrrhét x V uiKrlinK nfnH ek n n n I m t Imi S Kgr 1 70 A H KgT O gQ H Kgl Q iO Melksuiker Zm Asthma ClvarpHAn ii x i ciii e u diMBde b n lulTirt ChtmlKh M aIIxcmiSL a 9 iu1 voor KlndervtMdlnc m bimM K Kgr 0 90 tlinc VAR lie iHTlcMe MnvaUan vad Aatkna etc In dooijet A ƒ O BO en Q BO t Tamarinde Bonbons ÜLTü l S voor kiivlcrtn I un ilc Tanulnda BösEi U Aix KHAEPELITÖf i HOIM lieUnBrijke dlenln dAAr de vorm voor het ki l b cierlyk i d nAAlt aafaaam u Prijt pw doo i 0 90 n 0 6a jailMIMK faSnilC HoMt VtitoodluKI en KmIf b hu li ir iliJmoploAeena en mwiaamA mUM bt altaenMOdlieia atalmteut In □ rtc ch r verliri jti Mr Pnji OJO P Heech e S rr vrml pm lUirCinm H OLM Ie Mak l KRAEPELIEN HOLM HoOeveranciien ZEIST Hf m mmf tt Clkel Cacao te atrangwi tMmM C nld eo a vele uraAunaiagm kt iea del gekomen ondei dea OMin da uitTindera Dr Idioha U nmtiUgi op de beste midlines ia hel mraldbenMMi itaMilisaenMot van Oebrt BMt wtrck t Keclen IkIm SrlüïétiMllf Etkel Cacao B Tierbntea bann i T Ms Kikel CiCM k mat nidk fabiaU eea oangenaai gwsooil ditok TCor geiykach gebruik een 4 2 Binliptli na t p Bder mr een kop Chooiintit Ala geneoskracbtige drank b j fml n diarrbee alecbta met water t fr Verkrijgbaai by de ToaraüDili B 1 Apotbakars ena QeneraalTtrtegenvoonligw iMt hnd Juliut VaflanMt4l Xruoterdam Ealvecatnii lASL on Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SABDEMAKN te Zevenaar en Emmerik êpannem de kram Verkrijgbaar to Oonda by R ZANDVOORT M A CATS H ZAN0VOOBT J 8 MOSSEL Firma I4 DE JONG A DROST te Woerden by N DE KRUIJFF EENISBEfOTVMTIEE rfleii wonlt veriocbt op l MEKk telcHfn DIT KIT MaOUUJH TAH M IUVENSWAAY ZONEN aORlNCHEM Deze THEEËN worden afgelerurd ill Tersegalde pakjes van vij wte tn een uUf en n Ned mw met Ternielding tui NomoMr m l rgBy Tooriien ran nerenstaami iMerk Tolgrns de Wet gedepo oeerd Zich tot de uitvoerint Tan ge eerde orders aanbeTalende makkdjrksto po taiBldd l TOac ÜMf en TDoraldaniM n KtauterKhamniki IfdsApfntuarTuCH WHIsréCa rMi aeatk Str 14 Mol iMit iMt op DauB en fahriaheoMSi l er i TuorhoeB J BBSKBAABT h Buitenlandscb Uverzicbt Het Petersbnrgsclio Telegraalagentscbap bericht Op een telegram waarin de geesteiykheid van een district in de provincie Orenburg in naam van do bevolking tellende 38000 man den Tsaar had verzocht geen smadelgken vrede te shiiten antwoorddö de Tsaar Het Eussiacbe volk kan lich op my verlaten nooit 7 al ik een smadelgken ol een bel groote Rusland onwaardigen vrede sluiten De Japanners verdreven op Sachnlin de Rossen 28 Juli uit de bnnrt van Uykoll en namen die tad na een hevig straalgcveelil in hetwelk do laatste groole verliezen leden Later ontmoetten de Japanners ten lilden van Hykoll 800 Rnssen van wie er 200 sneuvelden en 500 gevangen werden genomen üe totale sterkte der Russische strgdmacht tegenover de Japanscbe colonnes ix 6000 man intanterie met 12 kanonnen Het PetertburgBche Telegraa agentschap bericht dat de werklieden in de Sormowowerken en op de landingsplaatsen en ook de beambten op de stoorabooten rustig hun werk blgven verrichten en duidelgk laten blgken dat zy zich niet zullen laten meesleepen door de agitatoren die trachten het kalm verloop van de jaarmarkt te storen Wat de rustverstoringon dcr vorigo week betreft is thans uitgemaakt dut er geen jodenvervolging heeft plaats gevonden thans is de rost hersteld en er is geen enkele reden tot vrees voor nieuwe rustverstoringen Do jaarmarkt wordt langzamerhand drukker nit Siberië Midden Azié en l erzië worden een grooto menigte koopors verwacht Alles wgst er op dat do goederen grooten aftrek zullen vinden De Petersburgsche correspondent van de Eclair meldt dat Japanschc troepen in groüten getale Nikolajefsk aan den mend van den Amoer naderen Uit het gisterennnclit opgenomen telegram uit Tokio heeft men kunnen zien dat do Japanners inmiddels op Snchalin reeds zoo goed als afgerekend hebben met de Russen Het Aleiandrowsk dat admiraal Kataoka in brand geschoten beeft is Aleiandrowsk II op het vasteland aan de Castricsbaai Het andere Alexandrowok op Sacbalin is gelgk men weet voor brand gespaard ge FEVILLETOX m IDÏBLllGllfiK 21 Ik keek naar den anderen kant naar de heuvelen en daar daalde een andere vronw van bon schitterende kruinen af en baar gewaad was wit en rein en glinsterend Haar gelaat waa bestraald door een licht gelgk aan het licht der maan in den herfst en haar voetstappen lieten by bet nederdalen van de heuvelen een lang helder spoor na dat ver achter baar schitterde gelgk bef spoor van vallende sterren als de winterlucht helder en koud is zy kwam naar de laats waar de heuvelen ophielden en de vlakte begon Toen bleef zg staan en ik wist dat zy mg van verre stond te wachten Ondertnsschen naderde de vrouw uit het donkere boech al meer en meer daar zy nergens op baar weg stilatond zooals de vronw van de schoone heuvelen Kn nu kon ik haar gelaat duidelgk zien Haar oogen waren schitterend en betooverend als de oogen Tan een slang groot donktr en zacht als de oogen van een hinde Om baar lippen speelde een kwynend lachje bleven en daar wappert thans de Japanscho vlag van de vroea ere woning van don Russisctien gouverneur De militaire deskundigen zien in do opolaties van do Japanners in Siberië een bong dat Ojama zich in Mantsjoergo voorshand sterk genoeg voelt om Linjewitsj het hoofd te bieden en dat er dus geen reden is om aan te nomen dat do militaire toestand daar na der slag van Moekden een wgziging ten gunste van de Russen heeft ondergaan Het tegendeel zon woleons waar kunnen blgken zoodra de kriigsverrichtingen in het gi bied van den Amoer uoover gevftrderd zyn dat do Japanners daar door een beweging teffen do Ktissisclie verbindiiigslgn kunnen samen werken mot do legers van Ojiiina De Temps mokt over de houding v in Duitscliland ten aanzien van MainkKo Met du entente van B Juli moest i on wapenstilstand zgn ingetreden Het komt niet to pas dttt grauf Tattenbncli Ie Fes al zgn bost bigft doen den Sultan over te halen voordetien aan Onitsche onderdanen toe te kennen üe Uerlgnsehe correspondent van het blad klaa t dat de Doitscbe regeoriiig niet meer haast nuiakt om bet met de Fiansche rogeering eens te worden over het programma der conferentie Do kalme stemming dreigt woor veistoerd te wolden door bet talmen van Dultsehinnd Er behoeven met veel znlko gebeurtenissen als die te Hjocrkoo meer plaats Ic hebben meent do correspondent om weer in den toestand van zenuwachtige spanning te ge raken van oei i ro w kou geleden Zaterdagmiddag om 3 uur heeft koning Leopold de deelnemers aan het journalistencuiigres ontvangen Er zgn 200 journalisten op receptie geweest ten paleize ie Itrnssel vele met dames Namens do Helgisebe pers en namens de internationale pers hebben de heeren Rotiors en Sieger toespraken tot den koning gehouden Daarna zgn de journalisten aan den koning voorgesteld Deze sprak de boeren op vriendscbappolgken toon toe H brard do booldrednclenr van de Temp deelde den koning mede dat hg 45 jaar geleden al journalist was gewerden toen Leopold 1 nog leefde Hébrard wcnsclite don koning geluk met de wanne huldtf die liet Belgische volk de er dagen aan zgn vorst bad gebracht en schieef deze uitingen van dankbaarheid toe aan het karakter van koning Leopold Koning Leopold wees deze hoflolgke vriendeigkbedeu voor zgn eigen persoon van do en zg wierp de lange lokken die over haar wangen haar hals en haar boezem bingen naar achteren terwgl ik baar aanstaarde Daarop verbeeldde ik mg dat een licht van den anderen kant my beseheen Ik keerde rag om om te zion on daar zag ik do vrouw van do heuvelen mg toowenken pm met baar naar de schitterende wolken op to slggcn Haar arm toen zg dien uitstrekte zag er schoon uit zelfs tegen de schoone heuvelen aan en nit haar uitgestrekte hand kwamen lange dunne stralen van een flikkerend licht te voorschyn die doordrongen tot waar ik stond en iflg kalmte instortten waar zg mg bereikten Doch de vrouw uit het boscb kwam nader en nader totdat ik haar waren adem op mgn gezicht kon voelen Haar oogen staarden in de myne en betooverden ze toen zg haar armen uitstrekte oro mg te omhelzen Ik raakte haar hand aan en in een oogenblik doorstroomde die aanraking mg als vuur van het hoofd tot de vooten Daarop terwyi zg nog oplettend naar rag keek met haar wilde schitterende oogen sloeg zg baar buigzame armen om myn hals en trok mg couige schreden ver met zich mede naar het bosch Ik voelde de lichtstralen die mg van do wenkende band waren toegekomen veidwynen en ik lag nog eens naar de noaw van hand en gaf er deze verklaring van De Belgen zgn zulk oen vcrdienstelgk volk dal iemand die zgn leven onder dat volk heeft doorgebracht allicht in do oogen van een vreemdeling een man v n verdienste moet icbgiien Ook met Do koning der IWgeif die tor gelegenheid van de feesten te Urui vertoefde antwoordde op een toespraak van den burgomiK ter en den gouverneui Nu ge ver trottWen hebt uitgesproken in het hoofd van don constilulioneelcn slaat die sinds 40 j inr getrouw aan zgn eed voortdurend het belang van hel algemeen in he oog heeft gehouden verwek ik ii mg te steunen wanneer Ik de aandacht van hel volk vi Slig op do ingediende oiilwerpcti die iintlig zullen blgken voorzon vooi poed en die geen enkel partgbelang nikeii Do regeoring van Noorwegen i n de Nonrweegsche Storthing hebben den voonuiamsten eiseh van Zweden voor de onl binding van de Ünle aang nomen lp 1 1 Aogiiftus zal 1 en veèkssteininiii warden gelieudeii waarby Jtet Nooraclio vi lk z il verklaren of hot de $ i ding van de l iie mot Zwodun wil of niet Do volksstemming zal plaats heb ben volgens de kiezor lgsten geldende bg de laatste Slorthingverkiezingen Wie na dien tgd kiesgereehdijd is geworden kan zieh nog op de Igsten doen insebrgven Hel is niet twyielaebiig hoe do uitslag van deze stemming zal zgn Noorwi gon dat zich steeds en ook nu weer in dit geval zeer bereidwillig toonde om aan de eischcn van Zweden tegemoet te komen zal er zeker ooiv wel in slagen ten aanzien van jfe overige Zweodaclie eischeti een vrodelievenüo opiosaing te verkrygeii Een be slissing in de vraag wie den troon van Noorwegen zal beklimmen is nog niet genomen De koning van Zweden beeft nog niet geantwoord op het veuo k van do Noren om een priii uil liet iiiits Bernadotle voor den Noorschen tioon aan te wgzen De Noren zien do reeds elders uit en oo lie pen al geruchten dal hot voornomen zou bestaan de kroon aan te bieden aan prins Karol van Denemarken den schoonzoon van koning Edward prins Karol is gehuwd mot prinses M uid van Engeland Onwaarschiiniyk is dit gerucht niet hot is in elk geval waartchgniyki c dan hot borieht van de Daily Mail die weet te vertollen dat kei do heuvelen Zg steeg weder op naar do heldere wolken en elk oogenblik stond zg stil en keerde zg zieh om terwgl zg de handen wrong en haar hoofd liet hangen als van bittere smart Het laat dat ik haar naar rag zag kijken wis zg vlok bg de wolken Zy bedekte baar gelaat mot haar kleed m knielde neer ter plaatse waar zg stond Daarna kon ik niets moor van baar onderscheiden want nu omklemde do vronw nit het bosch mg nog vaster dan vroeger terwgl zg haar vnrigo lippen op de nigno drukte en het was alsof haar langi haren rondom ons boiden vielen waardoor ziJ over mgu oogen een soort van luier verspreidden ten einde de schoone heuveltoppen en do vrouw die naar do boMore wolken daar boven voortwandeldc aan mgn blikken to onttrpkken Ik wehd in de armen van de donkere vrouw voortgesleept terwgl mön bloed kookte en mgn adom mij begaf totdat wg do geheime schuilplaatsen binnonlraden die te midden van de onpeilbare diepten van boomen lagen Daar wikkelde zg mg in de plooien van haar donker kleed en logde haar wang dicht by de myne en mompelde een geheimzinnige muziek in mgn oor temidden van de roiddcrnachteliike stilte en dnisternis die ons begaf En ik dacht er niet aan om weder naar de zor Wilhelm de bedoeling heeft een Holienzollenisehon prins op den Noorweepehen troon te plaatsen en dat dit ile reden was waarom de Keizer don T a ir wilde ontmoeten Ook do reis van den Keizer naar Deneinarkon zou in t deze plannen in verlnind staan Do Noren hebben in dezen echter zeker wel het eerste en het laatste woord en o zg zich van Z veden hebben losgiMiiaakt om zich zoo nauw to verbinden aan een groote mogendheid als Duilschland wio zal het golooven P Do verkiezingen in ServiC zgn ifgeloopon Nog slechts enkele lierstcmmingen moeten plaats hebben Zooals wy reeds hebben meegedeeld zgn de verkio ingoii voor de rogeering vrg gunstig gowoesl Oekozeii zyo toch 7H onafliankelgko radiralen wi t leider Hlojanovit j thans aan het hoofd dor regeering laat De oude Skoepschtina die op 2H September 1903 bgeonkwam telde 74 gematigde radicalen onder iroeitsj eu Pasjits 67 onAthankeiyke radicalen onder Stojanovitsj l l liberalen nationalisten progres sisten en soeialislen I o nieuwe thans verkozen Skoepschtina zal tellen 78 ouafhankelgko radicalen óO gemaligtl radicalen 14 liberalen en nntionali sten 4 progressiston 2 socialisten en 1 lid van den Boerenbond EU berstemmingen iiiooteii plaats hebben In de oude Kamer beschikte geen enkele parlg over een voldoende meerderheid en daar hot niet inogeiyk bleek de beide radicale partyen te verzoenen volgden du minlsterioelo crisissen elkaar met snelheid op Einde Soptorobcr van IÜ03 moest liet kabinet Avokoemovitsj dal bg de irgonsboslgging van koning Peter aan het bewind was gekomen wegens den ongunstigen uitslag ter verkiezingen aftreden Het werd opgevolgd door een kabinet Groeltsj dat in liet begin van 1U04 werd gereconslruoerd maar in Docember ten slotte toch moest wyken voor een ministoriu l asjils In VMth echter leed dit m do Hkoepsehlina bg de verkiezing van hel biireaa der KaïU r een nederlaag en een onafliankeiyk radicaal kabinet onder Stojansjvitsj trad op In twee jaren tgd dus vgf iniiiisleries liet was duideiyk dal mol de e Skiiepschtina niet lo nigecren was en koning Peter besloot nieuwe verkiezingen uit lo schryven De verkiezingen hadden onder groole belang telling plaats on do vyandige partgeii zaten elkaar duchtig in het haar in hoofdzaak liep de slryd over de bnilenlaiidsehe leuning ten bohoovo van oorlogsbcnoodigd vlakte terug te koeren want ik hid do vrouw van de verre heiivrlen vergelen on mgzelven met hart en ziel overgegeven aan de vrouw uil het donkere bosch Hier nam do droom oon einde en ik ontwaakte Het was reeds klaarlichte dag De zon schoen prachtig do lurbt was onbewolkt Ik koek op myn horloge bet bad stilgestaan Kort dairop hoorde ik de klok in het voorhuis zes nur slaan Myn droom was lovendig in mgn geliengen geprent inzonderheid het laatste gedeelte daarvan Was bet een waarschuwing tegen ophanden zgndu gebeurtenissen afgespiegeld in do verward visioenen van den slaap Doch welko bedoeling kon er in dezen droom of in welken droom ook gelegen zgn Wjar om was hg onvoltooid gebleven zonder mg de bersonschinimige gevolgen van mgn hersensrhimmige daden te toonen Welk een bggclool om daarnaar to vragen Wi lk een Igdverliea om zgn nandaetit aan zulk een benzelinf als een droom tu wgden Toch had deze benzeling een bigvend govolg te voorschgn geroepen Ik kende dat toen niet maar kon bet nu Wordt vemolf d