Goudsche Courant, woensdag 2 augustus 1905

II i Withelmina ouders A de Zeeuw en J van der Burg 30 Dirk Pieter ouders C Verdouw en N vnn Wingerden 31 Cornelia Adriana ouders A F NnvetstBn en C de Bruin OVERLEDEN 28 Juli J de Jong 51 j 29 M A T M StoppaleBburg 2 j Jl re t ar nT bea f4i te Pjrg onder preridiam van Lamy vertegenwoordiger vanden minister van openbare werken Aan bet deuert werd o in getoaat door den NederItndiicben atgeraardigde IJe Voot De ex ïoorziltcr der Kamer PanlyDo Chanel beelt Zondag geaprokcn voBr zu kiezers te Nogentle Kolron Paal verklaarde zicb voorstander van de proportioneele vertegenwoordiging zooala in BcIgiA Ixataat on gaf TerRcbrikkeiyk a op de politiek van den gewezen minister van buiteniandactie zaken Oelcaské in t bijzonder op dient optreden in de Marokkaanaebe qoaeatie DriTi oui AXi Hit Danlzig wordt van Zondag bericbl dat Keizer Wilhelm dei avond aan boord v in de Hobenzo iern de reii naar Kopenhagen aanvaarddcV Hot nienwe handVlHVordrag met Bulgarge is te Boriyn door de gedelegeerden geteekond Zondag vierden de republikeinen en vrgdrnkera den 68 in verjaardag van de verdryving der kerkelyke orden door Mendizabal Kr werden optochten en vergaderingen gebonden en voor het itandbeeld van den taatsman werden kraniten gelegd liOKIIIÜIII De antoriteiten te Knatendzjo lebuien volgens de Pe it Bleo een wgdvertakt complot ontdekt onder de Tnrksche bewoners aldaar tegen den sultan van Tnrküe Oy hulKzoekingen worden een groot aantal geweren en revolvers benevens ammnnitie en zeer coroprorailteerende brieven gevonden Verder vonden de antoriteiten een aantal oorlogsgeweren in stokken verborgen tan boord van een Tnrkscben stoomer die te Knstendzje voor anker lag Mtanocu Do pretendent moet volgens de Köln Ztg in een heel gevnariyke positie zjjn te Kasbab Aioen Hidi Helluk De regoering van den sultan beeft afgevaardigden gezonden naar Helilla om de naburige stammen vuor de zaak van den sultan te winnen nii dus den pretendent don terugweg at te snydon BINNENLAND Door den minister van binnenlnndscbe zaken is aan de co nmissarissen der Koningin oen aanschryving gezonden om onder de door ben al te geven nationnliteltsbewyzen aan personen die naar t buitenland vertrekken een herinnering te plaatsen aan bet voorschrift van art 7 no 5 der wet van 12 Dec 1902 Htaatsblad no 2 8 op het Nederlanderschap om binnen tien jaren nadat zy zicb in het buitenland hebben gevestigd aan don burgemeester of bet hoof van bet I laataeiyk beainnr hunner laatste wonplaals of aan den Noderlandschon gezant of een Nederlandschcn consolalron ambtenaar in bet land yner woonplaats kennis te geven dut by Nederlander wonscht te biyron on deze kennisgeving telken binnen tien jaron te vernioowen Men meldt uit Amsterdam Onder begunstigingvan het schoonste zomerweer hebben iiare Mujoateit de Koningin en K H Prins Hendrik gisteren gevolg gegeven aan het reeds lang voorgenomen plan om het niorkwiiardige eiland Marken met Hun hoog bezoek te verocren Ken heeriyk zeetochje ging aan het bezoek vooraf Te 10 nnr gistermorgen n l begaf het Konlnkiyk Kchtpaar zich te Banrn aan boord van een salonbootje der Amsterdamsche firma Zur MUhIen waarmee de Kems af de Zuiderzee werd ojigeatoomd Drie dames en hoerun van het gevolg maakten bet uitstapje mee Na een zeereisje van ruim twee uur meerde de boot klokslag 1 uur te Marken Het viiscberseiland lag in zyn gewone doen Van het koninkiyk bezoek was niets bekend zoodat Koningin on I rins aanvonkeiyk gaiiBch ongestoord gclgk de vele vreemdelingen die het eiland eveneens bezoeken zich kondan be wegen Het eerste bezoek gold bet bekende winkeltje van V Broe op de Havendyk waar prcnlbricfknarten worden gekocht Daarna begaf men zicb naar de zg Kerkbuurt waar do Koningin ten stadhuize officieel door den burgemecalor den hoer K A de Ridder werd ontvangen Met het incognito was het toen teveni gedaan Als een vuurtje liep het nn over het eiland en toen stroomde devisscherabevolking van groet tot klein in de Kerkbuurt te zamen om de Koningin en den Print bg dat eerste bezoek aan het eiland te komen begroeten Achtereenvolgens werden de antieke woningen der familie Altona bezocht waar de vele merkwaardigheden met gioota aandacbt werd bezichtigd De pas opgebouwde hervormde kerk werd daarna bezocht en toen een kgkje genomen in beid scholen de openbare en de christelyke school De kinderen kregen ut de Itatsta bezoeken Tan den bsrgeroeestar die Hare Hajesteit rondgeleidde vacantie Tegen balfdrie ging het hooge gezetschap weer naar de haven terug I eok a bet Ie zien hoe de geheele bevolking maar vooral de kinderen in de bonte mengeling van bun kleurige pakjes de hooge bezoekers volgden om uitgeleide te doen Na en dan had de eeniga veldwachter der gemeente Harken een moeiiyke taak om de ma sa bg de vele vlon darljes die Hare Majesteit passecren moest tegen te houden Was bet Koninklgk echtpaar weer een eindweegs voor dan mochten Ie Inidjes onder hoera geroep het brugje passeeren Nddtt men zich weer lan boord had be geven liep gebaat Marken aan da haven samen om wuivend en groetend de vertrekkende stoomboot toe te wuiven H M gekleed in wit fianelten kostuum met witten hoed en witte parasol en Prins Hendrik in burgertenue groetten de vriendelgke visschersbevolkiog minzaam terug De vlsschers hieven herbaaldelgk een Leve de Koningin en Prins Hendrik I aan Nu ging de reis naar Mornikendam alwaar geschut werd daar Koningin de bedoeling bad ook nog een bezoek aan Broek in Waterland te brengen Het was echter reeds 4 uur toen men hier aankwam en men moest van dit bezoek afzien De burgemeester die met vele gner tuitjes zich aan de grens der gemeente had opgesteld om de hooge bezoekers nf te wachten betuigde hierover zgn leedwezen Men stoomde vervolgens verder naar Amsterdam vanwaar omstreeks zes uur per spoor van het Oentraal station de terugreis werd aanvaard Geineng de Berichten Tydens zyn uitstedlgbeid is ten huize vanden beer Keurenaer Barbarossestrnat U2 teNyraegen door een tweetal inbrekers eenbrutaal stukje uitgehaald De Nym t meldter o m het volgende van Na door betkelderloik het huis te zyn binnengedrongenon ziah aan de aantrckkelgkbeden van denwgnkelder terdege te hebben te goed gedaan zgn de ongenoode bezoekeis door iotrappingvnn een deurpaneel vun den kelder in hethnis gekomen dat in den letterlgken zin deswoords totaal door hen is bewerkt Ueenkamer kast of doos is ondoorzocbt gelaten un daarby heelt niet bepaald het strevenvoorgezeten om geen sporen van hot bezoekna te laten het geheele huis door hebbende Indringurs gangen en kamers op allemogelgke manieren bevuild Behalve eenaantal flesschen wyn oenig zilverwerk enverschillende kleedingstokken werden tweegouden horloges en oen ivoren binocle vermist Voorts word het tafelzilver gereedgi logd maar om welke reden is onbekend schynen de dieven in hun bedrgf te 7gngei tooid zoodat verschillende voorwerpenwerden achtergelaten Daarbg schynt ookde wyii die by wyze van introductie in denkolder werd genuttigd zyn invloed niet geiniit hebben Want ware d t niet hetgeval geweest de inbrekers hadden niet deonliandigheid gehad tal van voorwerpen alsinbreekyzers een rooden zakdoek en een jiaarbeschreven briefjes achter te laten Een dezerbriefjes door een individu in een café aande Waalkade te Nymegen eenige dagen voorden inbraak getoond heeft geleld tot opsporing van lie vermoedeiykii daders Dankzy het optreden van de politie wie üiarvooralle hulde dient te worden gebracht zyn teKleef een tweetal persou n gearresteerd inwier bezit de meeste der gestolen goederennog werden bevonden Men meldt ons De heer en mevrouw v t uit Amersfoort waren eenige dagen op reit geweest on bemerkten by bun thuiskomst al heel gauw dat er tydens hun afwezigheid ongenoode gasten in hun huis gewee it waren Er werd weliswaar niet veel vermist maar de sporen van inbraak lieten aan ilnidelgkheid toch niets te wenschen over De politie werd gewaarschuwd en ging woldra op loek mat aanvaiikeiyk heel weinig succes Echter kreeg zy op geheel onverwachte wlJze hulp Kun vriendin van mevrouw v I kwam evenl atn en vroeg zoo terloops hoe zy er nu toe gekomen waren om tydens hun af wczigheid zoo n raren huisbewaarder aan te stellen Een huisbewaarder f antwoordde do gastvronw heel verwonderd hoo lioni je daaraan dian hebben we nooit gehad En wat bleek De vriendin niet wetend dat dl familie v t voor eenige dagen afwezig was had by haar aangebeld on was toen opengedaan door een joggie van een jaar of twaalf die haar heel keurig netjes inlichtte dat de familie de stad uit was en dtt hg op het buis moest passen En toen de dame zeide dat zy eenige noodzakeiyke mededeelingen voor mevrosw v I had bracht de huisbewaarder baar heel galant papier en potlood en belootde dat hy de schriftaiyka mededaelingen oomiddeliyk aan ma rroaw tls zg thaitkwtni zon ter band stellen Dank zy deze onthullingen nas au bet diefje gauw opgespoord Het bleek dat hg door het inslaan vtn een ruit zicb toegang tot bet huis verschaft en eenige recht genoegeiyke dagen in de comfortabele woning doorgebracht had En zgn kleini zus werd in den kinderwagen overdag van hnis gehaald en genoot in den tuin van de villa volop van bet zomersche weer De huisbewaarder beeft alleen ontvreemd een antiek zilveren mandje dat hg naar zgn zeggen begraven heeft N Ct Naar aanleiding van de te Beverwgk gegeven toonpclvoorstelling van Boefje door het gezelschap van Hout scbrjjft de heer Brnsse de schryver an ö elja in een ingezonden stuk in de N Tr Ct lu uw tweede blad las ik tot myn ontsteltenis over de vertooning van een voor de planken bestemd gptites product waaraan de naam Boefje is ge eveo eu dat in verband zou st ian met mgn werk Mag ik meedeeien dat ik tot vandaag absoluut onkundig was van een dergelgk maaksel getrokken naar het schynt uit Boefje zoo voULigen ongeschikt voor serieus toonoelbewerking Telegrammen nit Indië maken melding van een vreeselgke rumji die voor twee dagen li t district Adinedubad heeft getroffen een hevige cycloon die in die streek woedde verwoestte alles wat op zgn weg lag bonderden huizen werden omvergeworpen de stukken einden ver weg geslingerd en een groot aantal menschen gewond Men schut de geleden scliade aan goederen op 100 000 jiund sterling By den onlangs aangekondigden afstandsrit tusschen Lyon en Aix ies Bains zyn vier otflcierspaarden van de warmte en verraoeie nis bezweken Twaalf andere waren zoo uitgeput dat zy niet verder konden en ten slotte hebben van de 47 deelnemers maar 14 hunne bestemming bereikt Eerste was luitenant Deremetz tweede luitenant Millet dorde kapitein Dn Bay Twee zwemmers William Qloven en C Graham hebben naar aanleiding van ecne weddenschap de snelstroomi ii der Niagara overgezwommen Nauwelgks waren de zwemmers te water of zg werden met een verbazende snelheid door den stroom medegesleurd en met zoo n vaart vlogen ze naar boneden d it toeschouwers en familieleden die van do oevers af het waagstuk gadesinegen ieder oogenblik vreesden dtit ze 61 in draaikolken terecht zouden komen óf wel tegen de rotsen zonden worden te pletter geslagen Evenwel het geluk dient den stoutmoedige en beide zwemmers kwamen heelhuids auii de overzyde Oraham was de eerste en zgn landingsplaats as ti KM stroomafwaarts verwyderd van bet punt waar hg vertrokken was Slechts enkele ooger blikken later arri veerde ook Gioven Doze laatste was dermate nitgepnt dat zgn onmiddellgk overbrengen naar het gasthuis iioodzakeiyk was Aldaar verl aardo hy nooit meer te zullen trachten den Niagara over te zwemmen Het is hakend dat een slag op de maag onder jongens veelal een maagpomp genoemd iemand op een oogenblik don adem beneemt In Engeland is een jongen door zulk een slag op da jilaats doodgcblevon Het was een gew oii ngensgevecbt en de een gaf den an or met een rotting een slag in do maagstreek Deze bleef nog een oog blik staan maar viel toen dood neer Alle pogingen om het leven terug te roepen mislukten Er werd sectie gedaan maar alle organen waren gezond Er kon dus alleen aan een hevige zanowwerking gedacht worden maar het geval is wet een bewgs boe gevaarlijk slagen of stompen op die plaats zyn Een land zonJer zenuwzieken De vrouwen van Japan slaan ervoor bekend dat zg aitgd zoo volkomen haar Z lfbeheersobing weten te bewnron Last van de zenuwen te hebben of zeonwziek te zyn is in Japan een schier onbekende kwaal In Japan is er nooit eenige verandering de mode on het buishonden is zeer carvoudig zoodat men niet gekweld wordt door al dio beslommeringen en zorgen dia de Westersche vrouwen v66r haar tgd doen oud worden Een Japansch hnis heeft geen draperieën en geen stofhoeken en gaten door alle overtollige versierselen By hel binnenkomen v in een huis trekt elk zyo schoenen uit en geen slgk en stof worden mee naar binnen gebracht Da Trouwen in Japan brengen niet een baaien of halven nacht wakende door overleggende hoe zjj t best den volgenden dog zich aan de menacfacn zullen rertoonen Zy martelen cich da herteiis niet af met allerlei plannen hoe zy haar dochters aan rgke mannen zullen aithnweljjken Z i danken er niet ton oib uit aan otgera baors een vat diner te betalen Zg leven eenvoudig matig vreedzaam en hebben t daarbg zelter niet slechter dan wg De maesten bereiken een hoogeu ooderdom Zaterdag bracht een gezelschap Moraviirs 28 studenten tjon bezoek aan het ge denkteeken dat te Naarden voor den groeten Hongaarschen opvoedkundige Comenius is opgericht Hun aanvüorder prof Kar sek bracht in een gloedvolle rede vóór het gedenkteeken uitgesproken namens de onderwyzers en studenten van geheel Moravig dank aan bet Nederlandscne volk voor da bescherming aan den banneling Comenius verleend en aan de gemeente N iarden voor de wgze waarop zgn nagedachtenis in eera werd gehouden Uit Ambt Almelo meldt men Zondagmiddag is door onbekende oorzaak een blok van vier woningen toebehoorende aan den winkelier K alhier gi ooiendeels uitgebrand Een brandspuit was spoedig ter plaatse Bg den winkelier T hebben de winkelgoedercn zeer veel waterschade geleden Alles was verzekerd tegen brandschade Te Amsterdam heeft in den nacht van Zondag op Maandag een vrg hevige brand gewoed in perceel 84 van den Nieuwendyk Het vnnr was ontstaan op de eerste verdieping door het omvallen van een braudeiide petrclenmiamp Hoewel de vlammen zich snel langs de trappen naar boven verspreidden konden de bewoners zicb redden Alleen de 60 jarige kleermaker Pennin die driehoog woonde vond den uilgang voor ham door de vlammen versperd Telkens bemerkte man hem schier radeloos voor het bovenvenster en hoewel de brandweer het vangzeil had uitgespannen bigkbaar den sprong niet durvende wagen Eindeiyk toen de nood op het hoogst waa gestegen vatte hg moed en tiet zich nit htit raam naar benedon glgden m tar de kteeren huilden toen reeds in zulk een mate vlam gevat dat de man in het vangzeil opgenomen in bedenkelgken toestand naar het BinnenOasthuis moest worden vervoerd Gistermorgen is Pennink in het BionenUasthnis alhier overleden tengevolge vat de bekomen brandwonden In het dorp Vriizenveen dat 16 Mei jl door brand werd geteisterd zyn thans ub perceelen in herbouw Er zgn ongeveer 1000 arbeiders van elders werkzaam Dezen zgn bg particulieren gohaisvesl wonen in keeten of gaan eiken avond naar Almelo Do bejialingen der nieuwe bouw en woningvorordening worden streng gebandliaafdrhetgeen waar men in dit dorp na ii gehucht is aan bet oude vaak tot murmureerjn aanleiding geeft In den nacht van Zaterda op Zondag ontstond een binnenbrjiiid in de g ismetortabiiok van den hoer Georg i Wilson aan den Loosduinschen weg Ie s Oravenhage Vermoedeiyk is de brand ontsla m door bet vlamvatten van eenige leege kisten in de kamer dor kopergieterg een gebüuwtjo geheel van steen eu gzer opgetroliken zoodat bet vunr weinig schaJe kon aanrichten Met de eigen braudbluschmiddelen der fabriek was het dan ook read bedwongen toen de brandweer hoewel zeer spoedig ter plaatse kwam zoodat zg geen dienst meer belioefda te doen Toen Donderdagnacht een werkman werkzaam te Sas van Qent en wonende te Asseneda België zich na bet eindigen van den nachtdienst in zgn woning ter raste had begeven werd hem door zyn aan toevallen lydende vrouw met een mes een hevige wonde aan den hals tüogebracbl Een terslMd ontboden geneesheer constateerde dat dFwond van ernstigen aard is BONI BIgkens een bg het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van Nederlandscli Indië heeft op 28 dezer Ie Bcna noordeiyk van B adjowe de landing onzer troepen plaats gehad onder bescherming van het geschutvuur van zeven schepen en van gewapende sloepen Alle versterkingen te Beca werden stormenderhand genomeo De uit Lonraa opgedrongen vgand werd verdreven en liet 256 doodeu en 9 gewonden liggen Bivaks werden betrokken op de koststrook tusschen Bena Lonrae en Badjowe Het debarltement werd voortgezet Rechtzaken Gisteren deed d Hooge Baad uitspraak in de vroeger medagedeetda zaak van twee Amsterdammers dia by den kantonrachtpr ia verzet waren gekoman tegen de kiezarstyst De kantonrechter overwoog toen dat beiden een woning en een werklokaal badden voor welke zg te zamen voldoende huur betaalden om op de kiezerslgst te worden geplaatst doch dat de laatste wyziging der Kieswet wel beoogde landbouwers die een afzonderIgken grOnd in huur hadden hy het niet toereikend zgn van hun woninghuur tot kiezer te maken doch Jat deze bepaling niet mocht worden uitgebreid tot afzonderlijke lokalen De Hooge Raad van oordeel dat de geschiedenis er wel op wyst dat het de bedoeling van den wetgever was iltéeii de huur van een nfzoaderlgk land in aanmerking te doen komen besliste echter dal de woorden van art Ib lo der Kieswet geen andere uitlegging gedoogen dan dat ook buur voor afzonderlgke lokalen moesten worden in rekening gebracht Op dien grond vernietigde de H R in overeenstemming met de con clusie van den procureur generaal mr Polis hel vonnis van den Amslerdamschen kantonrechter en beval alsnog de requiranten op de kiezersigst te jilaatsen Stadsnieuws GOUDA 1 Augustus 1905 Gedurende da maand Juli zyn in deSpaaren Hulpbank Gouda ingelegd en torugbclaatd de navolirende bedragenInleg in 480 poslen f 13IM1 4öi bggcschreven rente Hh 45 I 13B39 914 Terugbetaling in 215 iiosti ii 14283 26 Meur terugbi taald dnn ingelegd f 943 ii Aan bet einde der miiaiid Juni was ten name der Inleggers ingeschreven 542819 42 Zoodat hun te goed Ulto Julibedraagt f 54187 08 In del loof der muttiid Juli zjjn afgegeven 16 nieuwe boekjes 3 jlgfloojiun boekjes opnieuw in gebruik gesteld eii 51 boukjes gelieel afb lanld zooilat aan ln t einde dur maand Juli 2897 boekj lii omluop waren Aan de RgkspustsjMiarbank te Gouda un de daaronder bebiiorende linljikantoren werd gedurende do maand Juli 1905 Ingelegd f29426 47 Terugbelaald 116427 65 Het laatste door dal kanloor uilgegevun boekje draagt bet nummer 12151 In do Volks gaarkerteii Hulfman s stichliiig werd gedurende de maand Juli in de Zaal gebruikt 1676i l oitién van f 010 en 576 PorliSn van fÓl i totaal 2252 i Porlien Afgehaald werden 863Vi Purlien van I O lü en 86 Portion van f 0 15 totaal 949 Porliën Onze vroogeie stadgenoot de beer M Monuscb conrector aan hel Isr Hemcnarinni te Amsterdam is benoemd lot oppert abbgu Vl Utrecht en Gelderland Gisteren bezochten we Benner s bioscoop Wel hebben we slechts eun lötal nummers van het uitgebreide programma gezien maar Ie oordeelen naar wal we gezien hebben kannen we een ieder eon btszoek aanbevelen Grepen uit het leven der gonddelvers bet opstygen van een luchlb illou enz werden afgewisseld door meer komische voorstellingen als Op verschillende étages een liefhebber van roomgs enz Met spanning wacbti n we nummers als de Opera Fausl bel loven van Napoleon enz dia we zeker in dezu kermisweek wel tf zien zullen krijgen Ook het schitteren wat anders zoo bindurlgk h is bier lot een minimum gereduceerd We bevelen ieder aan Benner s bioscoop oen bezoek la brengen het is de moeite wel waard Te Krimpen a d Lek en omstreken komt ook de ziekte onder de aardappelen voor Voordat echter do aardappel onverkoopbaar is zit de ziekte er toch at in en sclignt het gebruik dier aardappelen ongunstig lo werken Ion minste lal vnn personen worden er plotseling ongesteld van De ziekte is echter van korten duur i ox ia GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Juli 1985 zgn aan hel bureau van politie alhier gedeponeerd een broche met portretten n twee zilveren dasspelden Voorts zyn te bevragen 1 porlemonnaie roei geld bg A v d Klein Raam 415 1 lepel by J Donker Markt 137 1 zilv armband bg R Akkerman Ridder v Catsweg 171 1 pot met boter by Cats Gouwe 4 1 kinderboezelaar by H Verkerk Oenzestraat 62 1 knoopenbaak by I Rood Markt 144 1 hondenhalsband bg J van der Laan Wgdepoort 195 1 ryzweep bg M v Hes Gr Fiorisweg 79 1 kam bg A dfrGoederen Korte Tiendeweg 18 1 gouden ring bj J Hofman Heeresiraat 685 1 broeke en medaillon met portret bg F l Lozak St Auth Klooster 123 1 zweep bg J Radamtker Ouderkerk a d IJsel 1 gouden medaillon met 2 portretten hy G IJsselsteic Vest 587 1 porlemonnaie met geld by Verdoold Dubb Buurt 1 1 koperen duimstok by N v d Berg Peperstr 247 1 bal van een fietshoom by d Reparon Keizerstr 167 1 odeurspuilje bg M Boer J v d Hegdestr 56 1 zakmes in étii by C den Hertog Turfmarkt 66 1 Zeeuwsche broche by O Kramp IJssellaan 619 1 lederen sigarenkoker bg C v Leeuwen IJssellaan 763 1 zilveren medaillon met portretten bj M Boot L Tiandoweg 35 1 portefeuille by T Woudenberg Heerenstront 505 1 gouden oorbel bg C de Groot Stoofsteeg 75 1 witte boezelaar bg IJ v d Pot Kluw Singel 649 1 gouden oorbel hg D I4eenders eerstal 137 1 porlemonnaie by G V d Dangen Markt 149 1 zilv broche bg A Lnxen Rolt Veer 550 1 witte zak inb zakdoek en by A Mikken Boomgaardsiraat 30 1 nikkelen horlogeketting bg J M Rood Markt 144 1 portomonnaie met geld bg D Hoeve Crabethstraal 258 1 wandelsluk hg van Ciltert Regcntesseplantsscn 1 porlemonnaie met geld by J v Weelden Turfmarkt 101 1 band van een kinderwagen by de Boer Achter de Vischmarkt 147 1 ceintnnr bg 8 Akkerman R v Catsweg 177 1 zilv damosring by A Brinkman L Tiendowi g 60 1 gHVien bg D Wagenaar Kluw Singel 631a 1 rozenkrans met zilv kruis by J Neikiel Boelekade 124 1 idem met medaillon bg P Klepjier K Noodgodstecg 169 3 s entels by G van Ackooy L Groonendanl 117a 1 groenteroand bij G Ueparon Crabeihstr 236 1 porteinoiinaie bg P Bor st N Haven 252 1 ptraplui bg H Kok Robiiarsleeg 133 1 zilv ring bg W Broer Raam 413 1 biocko 3 knoopon bg A J de Boom Wilhelminaslraat 83 1 zwart ceintuur bg T Binnendgk Kuij erstr 212 Gouda 1 Aug 1905 De Commiesaris van Politie W N Ttn GAKDEREN Posleryeii eo Tclesraiihic Tc rekenen var 1 Juli 1905 is de titel van commies titulair dor poslurgen en lelegnifle toegekend aan E A Aliiigs telegra flsl C Hult 11 klerk po t en tel J C Beukers H Zwakenbelg J G C Heuvelinan en M M llglke na lolegr iü ten Mej M R Horwig klerk post C Wgifuls telegraüst J Drost en W L A van Heuven klerk post en lol J F W Beudokor klerk post J C Nieuieger Mej P Kugpers K E Vortr gt iC van der Helm ile tjraaf B H W hJ Stojk en A Bevin klerk post en lul llej C G Itnenljens Dekker klerk post 1 A Kakebeen klerk post en lel T K Mulder klerk post T Bos J Bakker en P Klinkort klerk post en let W O Tuning klerk post W van den Bosch klerk poat en tel W Nuver klerk post F i van den I o sch en J W Thoolon telegrafisi fl H Milleiiaar W D van der Meulen en W Schermers klerk jiost en lel C A Struick klerk post A M Lambregtee L Hoftyzor en P van den Tol telegrafist G Egkelboff en Mej O M van Hnlten klerk post C Boswinkel en IL Vermeer klerk post en tel D Pronker telegrafist J Ptdinos en J M Haas klerk post en tel R den Ouden lelegralisi Mej M M Harger klerk post C C 4e Smldt teicgi aöst M A Kugpers Mej A A Nieland C J i Ovdenampsen en F J H van Host klerk posten lul Mej W M Moesman telegrafist P van der Meolen klerk post en tel J H Scjiuring telegrafist J Mager H Visser A Koops A Polman on H Addens klerk post en tel W ten Cate lelegrafl3l J A Boer en F de Jong klerk post en tel Hel lelegraafradicaal Is toegekend san de klerken der posleryen en telegrafie J T van der Linde van Sprankhuizcn en H P vanOyn Benoemd 16 Juli tot bnreelambtenaar der postorgen en telegrafie W Su tlicrland te Middelburg bureel inspeclenr tot adsislent te Haarlem bureel controleur magazgnmeester J Avis en M Snappenburg beiden thans bureelambtenaar der postergen en telegrafie aldaar en I A Snurland 1 Aug tot boekhonder bg den post en telO gi aafdienBt te Haarlem bureel controleurmagazynmeester J G A Lieffering thani bureelambtenaar der postergen en telegrafie aldaar tot adsistent te Amsterdam U A Harms thans kantoorknecht aldaar en te Haarlem J P Jongkind thans kantoorknecht en J van de Kasteele thans brievenbesteller beid ep aldaar tot boofdbrievenbcsteiiar te Amsterdam C J M Kramer thans adsistent aldaar 16 Aog tot directeur van et telegraafkantoor te Middelburg C W Laeyendecker thans in gelgke betrekking te Roosendaal lot directeur van bet ppsten telegraafkantoor te Roermond P Dnitgenins thans in gelgke betrekking te Hnrderwyk Bevorderd 1 Juli lot klerk der posteryen en telegrafie 1ste klasse de klerken 2e klasse mej C A Bolten mej C W JSger mej F J Klgo mej J M Leger H Lieman mej C C Mulder van de Graal W NieBwenhngsen M G van der Noordaa maj C E Roux V Veenstra mej J M C Vermaas mej A Vogel A van Vunren mej Z A Weide en mej F W da Zwaan 1 Aug tot commies der postergen 1ste klasse de commies 2de kittse G H Mulder tot commies der posteryen 2de klasse de commies 3de klasse J H T Pfaff tot commies der posleryen en telegrafie 3de klasse d comaiies 4e klasse II A J Bo dier 16 Aug lot klerk der posteryen en telegrafie Iste klasse de klerk 2do klasse R d Boer Verplaatst 1 Aug de commiezen dur poslurgen 1ste klasse H Coopmans van Amsterdam naar Delft en J F Ahberaa Copes van Hasselt van Delft naar Haarlem Tydelgk belast met het beheer 1 Sept van het bgpost en telegraafkantoor Plein la Haarlem de directeur G P Sc heers onder eervolte ontheffing van het beheer van het post on telegraafkantoor te Haarlemmermeer van het bgpost en telegraafkantoor Handelskade te Amsterdam de directeur H Pitio Rz onder eervolle ontheffing van het beheer van het post en telegraafkantoor te St Oedenrode Eervol ontslagen op verzoek 20 Juli de klerk der losturgen on tolegrafiu Iste klasse L R Niouwkerk te s Oravenhage telegraafkantoor Ontslagen de klerk d r posteryen en Iele grafie 2do klasse L P J Geers te Hensden de briovongaarstnr te Baikhoul M Leegwater 15 Juli do brievengaarder tu Iiimmen V Vorraenlon BEÏÏRS VAN ROTTERDAM ZATERtJAQ 22 JULI L K H K StaiilJtlefnituifH POKTUOIL Oblig 3o Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 69 Husuan twang Domhr Obli gatlen 4 96 74 AziE Japan Obligalieii 18119 4 74 oi iininiA ieronsiilideeide llni tenlandsche Seliiild Recepin L 100 IV 24 tiijpiUhetk tiijpiUhetkliankttn Paudb idem idem 4 9 Pandb Rolleid llypb 4 101 Paiidb Uuilenl Iljpb 3 97 Piindb Staiiil ianl Hyjib 4 l K i Pandb Sledulgkii llypb 4 9 l Puiiclb Utrcohlsclio Hypb 4 100 Pandb Wesllandscho llypb 4 100 Pandb Zutd llull llypb 499 Pandb Ie Algeni Groninger Suhceps Hypb 4 10 J Pandb Nuderl Hyp Pand briofbaiik 4 99 Pandb Ned Scheops Hypb 4 101 Bewyyen van Deelger Norlbw Pac Hyp Bank f 6 P indb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbnefbonk 4 99 Pandb HuUaiidscbe Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Spoorwêffleenini fn IrAMK Oblig ZnidIlaliaansclieHpw Mg A H 367 PremUUetüngfn hKiiOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 SeheeptMiarl MaatMhapptjen Annd Holland Gulf Stv My 35 Ihvfrsen Mg tot Ezpl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Veemarkt te Rotterdao Dinsdag i Aug 11 05 Vette ossen en koeien redel aanvoer prijzet waren voor iste kw l iS iAe kwal 3J j lc kw t cenu per half kilo M igefe Otsen Melkvee en Vaarkoeicn goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer pnj n waren voor iBle kwal a ade kw 15 jclc kw ai ccnl per half kilo Vette Stieren goede aanvoer prijzen areii voor istekwal 30 ade kwal jde kwal aO cem per half kilo jraakalveren redelijk aangevoerd Próaen waren voor alles redelijk handel atug k e 8 t a 11 d B u r B e r 1 1 GEBOREN T 29 Jnli B P A Tbesingh 19 j W Leinenga 45 j M Hageman 77 j 30 C Mokkenstorm 7 j 31 N C Baks 3 m H van Esch bnisvr van J van Leeuwen 58 j A de Gruil 1 m COSTÏÏIES BLOÏÏSEN en ROKKEN i i X af i if y t iy fjr AnA worden tot meer Inge prUmeu OPGERUIMD I ADVEIlTENTil lN T GHJTT EJLIlsra wilohaudklaau 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon tnterc No 2031 Bevoelt zich beleefd aan voor do leveraiï cie van allo soorten V Wltl e OK VOdKLTB voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Nt OKKI AM Vraag speciale prysconrtnt on Motaalpoetseztract iiHi k HOOD KIIULS uit de fabriek van Firmt H 8ARDEMANN Ie Zevunaar en Emmerik Mpamum ile kromn Verkrygbaar to Gouda hy R ZANDTOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DK JON A DROST to Woerden bg N DE K RUU FF frn wordt varzocht op I HERK letetirn UIT HKT MietZUN H M lUVKNSWAAY ZONEN aORINCHBM Deze laiCKEN worden afgelererd in rersegeldfl pakjei van vijf Uetê m Mn half ea etn Ned ofu met vermeldinu tbu Nommer en Prlja Toortien tui aeTenitaand Merk rolgeoi de Wet gedepo Deerd Zich tot da uitroiTiut fan ge erde orden aanbeTeleiide J C RML oorheon BREEBAABT Lz Htfow oDovertreffen Prof Dr Llutiun wclhekorul ISIDV SRACST UIZIB Il l Allifts cckt aat Yibritkimak Au il tot Tuortdnrende radicela en i tekere genezing ren alle fsil BiJ V dn m Nit hardnekkige zenuwI Cnfl gtektefif Tuorel onttita n door ÖÖ atdwaliogun op jeugdigtn leottjjdifeneziog van elke zwakte Bleet lacbt Beneuwdiieid IloofdpÜ Migraine Hartklopping Maagpyn slechte HpgiiTertering Onverniogen Impoiens Polliitione en Uit roerige prospectnuen V Mj ror feMb fl 1 ft t fl 8 Vtbbttia fleH 1 I t IOulrnn Pepöt Mutth v Vn te ritltltiimm Dcpuli M Cléiian te Co llotbirdam 1 Hftppst VUratenfaaH I MalmiTKins d J iiic i Un IldUonlnm Wfiff V o ioüW W W allo itrotriKtea