Goudsche Courant, maandag 7 augustus 1905

volgens dit verdrag op de Hawaï cilanden i en de Pbilippynen ingevoerd mogen worden TLet is slechts een paar Kiloj V meters van hier verwijderd 1 dirt zich bet volgends geval voorgedaan I heeft Gü kpnt de stad on de straat moge 1 lijk kent gg ook den heer Qroeneweg ge pcjisior eerd Ryks ambtenaar wonende Vee I markt te Rotterdam die ons het volgende 1 meldt 1 Gedurende do laatste zes maanden heb ik I veel aan de nieren geleden Onophondelyk I had ik daardoor hevige pün in de lenden en 1 rag te doorstaan Deze was mg op mijn twee 1 en tachtig jarigen leeftgd zeer hiuderlgk 1 zoowel b j het loopen als het zitten en zelfs 1 durfde ik mo s nachts niet in mgn bed om 1 keeren uil vrees dat do pgn nog erger 1 werd De urine liot veeUgds bezinksel na 1 en ik was alles behalve op mgn gemak wat 1 men zal bogrgpen wanneer men mgn Icoftgd I in aanmerking wil nemen toen ik mg op I deze wgzo al minder en minder begon te 1 gevoelen Foster s Rugpgn Nieren Pillon 1 werd mg gezegd is hM middel om van een dergelijke ziekte te worden afgeholpen Ik bestelde een doosje dat ik geregeld begon I in te nemen en hoe groot was mün ver 1 wondering toen ik door het gebruik van i slechts een énkel doosje een groote ver 1 lichting ondervond De pijn was bgna totaa tt genezen ik voel me veel frisacher en opge 1 wekter en met vertrouwen zal ik dit wel I doend geneesmiddel recommandeeren Ik ondergetoekonde verklaar dat het boven B staande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt U Hoop voor bejaarde lui Honderden ouden 1 van dagen van 70 tot 90 jaar zgn radicaa i genezen van nier en blaasziektcn doo Foster s Rugpijn Niorcn Pillen Dit genees middel verlicht en geneest volkomen do I nieren van oude zoowol ah van jonge lui 1 Het is een oenig en speciaal middel voor de nieren 1 Verzeker U dat men ü de échte Foster s I Rugpijn Nieren Pillen geeft dezelfde die do 1 Heer Groeneweg gehad heeft Zij ziJn te I Gouda verkrijgbaar bij de Ifeeren Wolf I en Co Westhaven 19H Toezendig geschiedt franco na ontvangs I van poatwissel i F 1 75 voor één o I F 10 voor zes doozen 1 BINNENLAND f I Men bericht uit Don H a r ♦ I Het onderhoud van H M do Koningin met 1 den heer Goeman Borgosius op Soestdgk I alwaar zich H M nog bevond moet zeer lang geduurd hebben 1 Do commissaris der Koningin in Zeeland 1 mr Hoest wiens naam genoemd werd in een ministerieele combinatie was reeds seder I enigen tgd voornemens zgn gewone jaar 1 liikBche verlof in bet bnitenland door te 1 brengen in welk plan tot dusver geen ver 1 andering is gekomen 1 Bij de gister in het district Don Helder 1 gehouden stemming voor een lid van do Tweede Kamer der Staten Genoraal vacaI ture C V Gerritsen is gekozen mr Z VAN DEN BERGH vrijz dem Er ziJn uitgebracht B358 geldige steramen waarvan op mr van den Bergh 3420 op den beer A P Staalman chr dem 2938 Hot aantal kiezers in het district bedraagt I Klanken uit Schoonhoven 1 IX Neen maar het moet weer zoo echt ge weest zgn 1 Wat spgt het m j dat ik er niet 1 heen geweest ben om dat eena met eigen 1 oorcn aan te hooren Maar de lozer zal be1 grijpen dat als Jan Bazuin op een vergadering komt van een man of tien en hij gaat daarover schrijven dat Jan dan gauw 1 de stad rondgebazuind is Nu moet ik op I gegevens van derden af Maar ik durf bet Ior toch op wagen 1 Ze willen dan in Schoonhoven evenals I op andere plaatsen in ons land op 31 Aug 1 foestvieren 1 Nu bestaat alhier een permanente com1 missie voor feestviering die zichzelf niet permanent beschouwt En dat schijnt te koI men door het verlies van haar voorzitter sedert bet concours van verleden jaar Nu als iemand zgn hoofd kwg t raakt dan kun1 nen er rare dingen gebeuren 1 Die onthoofde commissie riep tegen 31 Juli de gemeentenaren op om de plannen tot feestvieren te bespreken Maar zoo ver 1 is het niet gekomen wel neen Ik heb al 1 gezegd dat de opkomst treurig was een 1 man ol tien En waren die dan allemaalnog maar gekoAien om feest te vieren danwas er nog iets van terecht gekomen Maardeze gelegenheid werd weer aangegrepen om lucht te geven aan gekwetste majesteit I aan verkropte spgt en wat niet al 7Ö41 I Er heerschte een oogenblik een eohtfeestelyko stemming in de vergadering toen de oudvoorzitter Akkerhug s ziJn grieven luchtte tegen den waarneraendec voorzittersecretaria don heer Geelhoed Wel mocht deze laatste er in ijn inleiding op wijzen dat dit toost moest dienen tot verbroedering op dat oogenblik merkte men van broederzin al bitter weinig Er werden harde noten gekraakt en bittere tnsschen die twee Akkerhuiis had verleden jaar de man dacht dat bet al turee jaar geleden was een brief geschreven waarin hg bedankte als voorzitter en als lid Nu bad hem giraw een gedienstig lid der commissie F A Tope op don mouw gespeld dat die trief van hot naar hor onder do leden had gereisd zodder geopend te worden Je begrijpt als je een bedankje schrjjtt mot het doel om in do vleiendste bewoordingen aangezocht te worden op jo besluit terug to willen komen en als ie brief dan een jaar daarna het Igkt wel een politiek testament pas geopend wordt je begrijpt in wolk een feestelgke stemming zoo iemand naar do vergadering gaat Het mondelinge verzoek van Geelhoed om aan te blgven als voorzitter gesteund door een dorgolgken drang van S van Nooten die Akkerliuijs hg een Uaat vergeleek had dan ook een tegenovergestelde uitwerking het was olie op het vunr der miakenning Nu brak de gekwetste majesteit los Hoe kon Geelhoed zöó spreken Hg bad el tot Akkerhuiis gezegd je hebt schoon gelijk dat je bedankt En nu aanzoeken om te blijven En dat nu er zoo n et dien brief dfn brief dee heeren Ahkerhuijs is gesold Jamais tot straf zal Schoonhoven feestvieren zonder Mij Ook kon hg niet verduren dat verleden jaar een geacht ingezcteno aldus duidde hü den persoon aan bü bom aan huis pardun kwam vragen en na verkregen gratie in een volle vergadering hem weer hetzelfde verwgt deed En waarom hoeft Geelhoed nooit uitvoering gegeven aan het besluit dor commissie om het eero voorzitterschap aan den Bnrgcraeester aan te bieden lodcr Schoonbovenaar weet wolk een echerpe pgl dit is naar het hoofd van Geelhoed En dan te durven zeggen dat hg met Geelhoed 32 jaren aangenaam hoeft samengewerkt 1 Men moet wel ijdel zijn om op zoo ruwe wijze in het openbaar dien band ran een te rjjten Geelhoed beweerde dat dio brief ongeopend is gebleven omdat niemand zich het recht aanmatigde permanente commissie t zgn Dat met dien brief zoo gesold was is onwaar En van Baaren die daar ook zat om mede te werken tot verbroedering in Schoonhoven gaf de heilige vorzeboring dat hij dien brief niet gezien beeft Den Bargemeester zal aangezocht vvordon om het eere voorzittersohap te aanvaarden zoodra het vaststaat dat er feest zal gevierd worden Anders heeft het geen zin Ge ziet lezer de feestelijke stemming zat or heel niet in Deze verbeterde er niet op toen van Rossum bezwaar maakte om nu leest te vieren op het oogenblik dat ons land zoo n crisis doorm iakt Kn als der dritten im bunde kwam Vinck piotesteeren tegen het feestvieren in Schoonhoven daar zoo n gelegenheid telken male gebruikt wordt door sommige individuen om zjjn medeburgers op het hart te trappen De mannen van God Nederland en Oranje schitterden door afwezigheid Geen lust tot feestvieren omdat de verkiezingen zoo beroerd zijn afgeloopon P Wanneer men als commissielid nog al opgeroepen wordt ter vergadering en men heeft gegronde roden tot afwezigheid dan is het toch een kleine moeite om mondeling of schriftelijk zijn afwezigheid te motiveeren Maar niets van dien aard was er ingekomen Er zal dan beproefd worden om gelden bijeen te krijgen Lukt dat niet dan zal er natuurlijk an feestvieren geen sprake zijn Schoonhoven draagt niet voor niemendal den naam van Kijfhoek JAN BAZUIN Waddings7eeasche praatjes II WiJ waren tegen Woensdagavond bjjeeugetrommeld om te beraadslagen of wg den verjaardag van onze geliefde Koningin zouden vieren of niet Het spreekt van zelf dal de vergadering zich verklaarde voor feestvieren om de eenvoudige reden dat ieder die er tegen was van de vergadering was weggebleven Maar toen de samenstelling van het bestuur I Dat gaat op ons dorp nog zoo glad niet want Jan wil niet omdat Piet or niet in zit en Kees wil niet omdat Jaap er wol in zit Gerard Alblas bedankte voor alle mogelijke fanctiën en Huijzer gaf er ook den brui Tin Wo begonnen daarom maar personen te kiezen die niet aanwezig waren dan krijg je in elk geval eerst den volgenden dag bedankjes En toch waren er personen genoeg te vinden die gaarne in het bestuur hadden gezeten Daar heb je bijvoorbeeld mijzelf En toch hoeveel er ook gestemd i er kon geen stemmetje voor mij overschieten En dat als je zooveel jaar in de feestcommisbie hebt gezeten dat jo een gevoel van onmisbaarheid over je hebt gekregen p n hoe bet komt i Omdat ik mijn aard nooit heb willen verloochenen Ik heb altijd gezegd Harddraverij moet het zijn en als dat niet gaat ringrgdorij dat is je leest en daar moeten alle burgers handwerkslai on daggelders maar plezier in hebben ol ze willen of niet Zie je dat heb ik tö steik volgehouden en nu wreekt zich dat nu willen zo mü niet moer O wat heb ik er spijt van dat ik vroeger niet wat toogoeflgker ben geweest dan zat ik nu zeker weer in de commissie Voor de eer zie jo on dan kon ik weer gaan ijveren voor eene harddravorij Mooi vind ik dat op den voorgrond word gesteld dat er oen feest voor de kinderen zoowel van de bijzondere als van de openbare school No 1 moest zijn Dut verbroedert zoo zoggen ze hier Neen dat kan zoo verbroederen als de kinderen op oen flink terrein met elkaar konden foestvieren en de scheiding tnsschen Sluis en Brug en Zuidka en Dorp en Kleika eens wegviel op zoo n dag Maar bet kinderfeest wordt bier juist altijd gebruikt om die scheiding te demonstreeren Ze komen dan aan in statige rg school voor school mot den bovenmeesler voorop die angstig waakt dat van zijne kudde geen schaapjes verdwaald rakon onder de andere bonden Ry de aubado aan onzen burgervader bij het bejubelen van onze welig tierende Koninginnclinde overal en altijd dezelfde scheiding van kinderen dio misschien op één werf wonen Fn dan ieder naar zijn eigen school terug om feest te vieren Dat noemen ze hier nu de verbroedering in de band werken Van de volksspelen zie ik ook niet voel komen Mijn daggelder die altijd naar de vergaderingen van Kazins bg Kwaak gaat zegt dat door de volksspelen de sociale ruzie gekomen is want bg volksspelen moet een arm raensch gekko dingen doen om de rgke menschon te doen lachen en do rijke menschen hier in Waddingsveen zijn van den weeromstuit practisch sociaal geworden Zo zoggen Die arme drommels bobben gelijk het is schande dat wg ze gaan uitlachen als ze bg het sprictioopcn lialf wit balt zwart te voorschgn komenTof ons een be smoezeld gelaat toonen na liet atroophappen of als een natte poedel ovor bet feestterrein zwerven na het tobbesteken Neen wij willen ze niet uitlachen wij zullen ons door hen laten uitlachen wg zullen ons in allerlei bonte kermispakjes steken die wij voor veel geld buren dan zullen wg ons op een paard laten hyschen al verstaan wg van het paardrijden niets en wij zullen zeggen dit is nu een gecostumeerde optocht en de arme drommel zal zicli vermaken over ons Mgn vrouw is tegen een optocht ze vindt het wel erg mooi en ze zou er haar laatste centen aan verkgken maar zë is zoo bang voor brand Als wij een optocht houden dan gaan wij niet door onze gomoonto neen dan trekken wg naar Gouda en iedereen loopt mee en wie zou dan moeten blusschen als er op zoo n feestdag eens brand kwam Heb ik wel zoo erg ongelgk met mijn harddravorgP Over het feest ben ik nog lang niet uitgepraat maar de volgende week zal ik eens vertellen waar wg het in den Raad zooal over hebben gehad JAN WESVEEN 4 Aug 1905 Gemeng de Berichten Men meldt uit Den Haag Gisterenmiddag werd op de algemoone begraafplaats ter aarde besteld het stoffelgk overschot van den badman A Toet dje bij zgn poging om raej R uit Berlijn te redden het lovon liet In den stoet waren hoofd en onderscheidene beambten der Maatschappij Zeebad Op den Igkwagen lagen fraaie kransen van het Zeebad van het personeel der baden en van eenigo badgasten Op de begraafplaats waar vele belangstellenden aanwezig waren waaronder tal van vreemdelingen zoomede de heer J D Ruys ïh Az president van den raad van beheer en gedelegeerd commissaris van de Expl Mg Scheveningen de heer B Qoldbeck directeur generaal yan het Zeebad jhr M J Huydecoper gedelegeeri commissaris der Maatschappij Zeebad en mr E Poles inspecteur van het Zeebad Aan de groeve werd door den heer Rujjs een woord gesproken waarbij hij deed uitkomen dat men voor de eerste maal sedert do oprichting van de Maatschappij Zeebad Scheveningen aan het graf van een der trouwe badlieden staat die het slachtoffer werd van ziJn plichtsbetrachting Spreker er op wgzende dat in 30 jaren niemand bg de baden eerst van de stedelijke inrichting en later van de Maatschappg Zeebad bet leven beeft verlorec meende dat allen die reeds zoovele jaren steeds gereed staan hnn leven te wagen en die reeds zoovele reddingen met glans hebben bewerkstelligd weten dat d inrichting der reddingsmiddelen de eenigo juiste is voor bet strand en de zee te Scheveningen Door een noodlottige samenloop van omstandigheden niet te voorzien en waarbij Ho hulpmiddelen te kort moeten schieten was in dit geval het ongeluk in een kort oogenblik onherstelbaar Weldadig en bemoedigend noemdo de heer Ruys het in deze oogenblikken te zien dat het weldadigheidsgevoel van landgenoot en vreemdeling wakker is om da goslagen wonden voor zoover dat mogelgk is te verzachten Met een troostwoord jtot de kinderen en weduwe waarvan de heer Ruys deed uitkomen dat hun toekomst verlicht zal worden niet alleen door de Mg Zeebad doch ook door velen die bereid zgn leed en kommer naar vermogen te verzachten besloot spr die ook getuigde hoe bemind en geaclit Tiet was bg het gehaele publiek Namens de familie bracht do godsdienstleeraar den heer Dekker uit Sclieveningen dank en deed hg den weldadigen indruk uitkomen welke de medodeeling van de heer Ruys had gewekt omtrent do verzorging van de weduwe en haar gezin Aan hot graf werd een psalm gezongen terwijl aan t sterfhuis ds Krull gesproken had In het dorp was bg hot passeoron van den lijkstoet in de verschillende straten veel volk op do been Op 19 Juli is per Staatsspoor uit Tilburg door Verbunt aan het adres vaa fl Eickholt to s Gravenhage met den goederuntiein No 1640 in een geplorabeerden wagrn via Utrecht verzonden een fust inhoudende 527 liter cognac gemerkt No 3521 Op 20 Juli des namiddags to 2 uur 9 min spoortg l is deze goederentrein te s Grnvenlmge aangekomen Bij de ontlading van den wagen bleek dat er aan de plombeoriug iets liaperde en dat bet fu it met cognac ontbrak Do trein is van Gouda rechtstreeks zonder te stoppon gereden door Hnag ich personeel dat geen inlichtingen woet te geven De commissaris van politie der 2o atdeeling te s Gravenhage verzoekt op iporing van het fust cognac bg do vinding inbeslagneming en onderzoek naar do daders Te Maastricht hoeft zekere E dio nauiveIgks uit de gevangenis w va ontslagen revolverschoten gelost op de vrouw en den zoon van zgn vroegeren kostbaas De veroorzaakto wonden zjja van weinig belookenis De dador is voortvluchtig Op de Engelsche badplaats Ramsgate ia e n trmongoluk gebeurd Terwijl de wagen een bochtigen weg afdaalde ontspoorde hg vernielde do leuning aan den rand van een steilto en viel 10 M omlaag Er waren gelukkig maar weinig reizigers De bestuurder word zwaar gewond en do conducteur en vier reizigers ook vrg ernstig Te Hilversum zal in de maand September a s uitgaande var de Fotografische Club aldaar een wedstrijd gehouden worden voor amateur en vakfotografen Bg genoegzame deelname zal aan dezen wedstrijd eene tentoonstelling verbonden worden Nog is besloten ook in de maand December a s een dergelijken wedstrgd te honden in twee atdeel ngen Verplicht sal dan zgn de inzending van een bertstgezicht en van een interieur met oen maximum van 6 stuks in te zenden 0p hinderlijke wijae volgen Het artikel der Stakingswet van 11 April 1903 dat hechtenis of boete bedreigt tegen dengene die wederrechtelijk op den openbaren weg een ander in zgn vrgheid belemmert of met een of meer anderen zich aan een ander tegen diens uitdrukkelgk verklaarden wil bigft opdringen of hem op hinderlijke wgze blijft volgen heeft dezer dagen als atschrikking gediend voor een geval waaraan bg zg n vaststelling vermoedelijk niet is gedacht In een groot dorp werd een persoon dio zich daar eenigen tgd geleden had gevestigd telkens als hij uitging op kleinen afstand gevolgd door een dame Het trok spoedig de aandacht en dag aan dag werden nn beiden gevolgd door een joelende menigte De vervolgde wendde zich tot den bargemeester als hoofd der politie Do reden waarom de dame dien persoon aldus lastig valt komt na aan t licht Zi toont brieven portretten gedichten zelta ten bewijze dat zg reden had te verwachten zijn wederhelft te worden en nu die hoop verijdeld is tracht zg op deze wijze aan haar gevoelens uiting te geven De burgemeester is van oordeel er is niets aan te doen de straat is vrg ook voor de van elders gekomen dame mits zg maar niet beleedigt belastert ot aanvalt De straattooneelen gaan das voort niet gelijk naar ouderwetschcn trant in zniko gevallen gebruikelgk was met ketelmaziek gieter trom of ploeg maar op nienwerwetsche wijze enkel door naloopen Daar komt echter opeens een eind aan Van hoogerhand was gewezen op het nieuwe artikel 426bi8 van het Wetboek van Strafrecht dat op hinderlgke wijze volgen strafbaar stelt Zoodra dit bekend is geworden wordt het weder kalm in do dorpsstraten Zoo is dr Kuyper toch niet voor nietsminister geweest schrgtt onze berichtgever Hbld Men meldt aan de N R Ct De twee te Kleef aangehouden personen verdacht van diefstal ten huize van den heer K te Ngmegen hebben volledig bekend Hun nitlevering is aangevraagd Te Vliasingen en Domburg treft men bg zeebaden niet alleen booten aan om eventneele drenkelingen te helpen maar men heeft daar ook reddingsboeien en gordels en touwen in voldoende hoeveelheid in daarvoor bestemde glazen kasten dicht bg bet water gereed Verder bevinden zich daar ook op bepaalde afstanden eikenbouten palen van ongeveer 3 meter lengte in zee Deze zgn met sterk touw verbonden en daarmee wdrdt aangegeven buiten welk terrein een niet geoetend bader zich niet kan begeven zonder govaar te loopen Een toegeworpen rcddingsgordel en boei en hiermee moet men op een badplaats niet zuinig ziJn doet in de meeste geTallen óók veel nut Zoolang een drenkeling zich nog van zijn toestand bewuat ia zal hg zoo hg al eens een eerste en een tweede reddingsboei misgrijpt toch licht een volgende grijpen Velen meenen dat liet zwemmen tgdens don vloed veel beter is dan met eb Zeker is t dat met eb een bizonder sterke stroom op onze kast gaat Het geschenk van den vilder Als vloerkleoden worden nogal eens voorwerpen gebruikt waaraan een stukje herinnering verbonden is Jageis op groot wild zetten thnia hun schoenen graag op een leeuwen beren of biaonhuid en was het wild niet groot dan is toch de herinnering aan het jachtavontuur voldoende bewaard in een wolfs vossen ol hertonhuid Kr zgn zelfs hondenliethebbers die de berinnering aan den gestorven hond levendig honden door zgn huid op den grond te leggen Maar wat er op dit gebied bedacht werd is weer wat boel nieuws In de salons van den president der Fransche Republiek en in het paleis van den Koning van Spanje zal binnenkort een paardenhuid den vloer dekken En als do heer Loubet of Koning Alfona erop kijken zullen zg een stukje herinnering voor zicli hebben want de twee huiden behoorden aan de twee kurasaierspaarden die gedood werden bij den aanslag tegen koning Alfons op den hoek van de Rue de Rohan tgdens zgn jongste bezoek aan Pargs De paarden vingen de scherven van de bom op en redden dus het leven van den president en zgn koninklijken gast Med kan dus niet zeggen dat de dieren voor niets naast bet galargtuig gedraafd hebben Een paardenvilder kocht de twee doode paarden en looide hnn huiden waarbij hg wel zorg droeg dat de gaten door een der bomscherven gemaakt goed te zien bleven En nu heeft de leerlooier een brief geschreven aan den Koning van Spanje waarbij hg Z M een der paardenhuiden aanbiedt het ander krjjgt president Loubet cadeau Van den Koning heeft de looier al antwoord gekregen Z M neemt het geschenk van den fljngevoeligen vilder gaarne aan In de St Jorissteeg te Amsterdam had zich een heer te slapen gelegd Een zonderlinge en ook oen gevaarlgke manier om zich ter ruste te leggen meent het Handelsblad Een handig individu greep deze gunstige gelegenheid aan om den slaper van zgn portemonnaie en horloge te ontlasten doch werd door eenige burgers gezien die hem achtervolgden De vlugge gast zon ontkomen zgn als niet een politieman te paard zich in den wedloop had gemengd en mot een torschen greep s mans kraag wist te grgpen en geducht vast te bonden WiJ vernemen dat zich in de Kerkstraat te Amsterdam een voorschotbank bevindt die geld leent zonder borgen doch tegen een rente van tweehonderi zestig procent namelijk vgf cent van eiken galden per week 1 Bovendien moeten ds gelukkigeu die aldus uit tijdelgken geldnood worden geholpen een contractje onderteekenen waarbij zij afstand doen van hnn inboedel ten Toordeele der brare geldschieters Toor t geval zij eens in gebreke mochten blijven bij de betaling Tan rente ot aflossing Ëen wet tegen den woeker kent ons landhelaas niet Echo Men meldt oit Rotterdam Gisterenavond tgdens de beheiing voor het nieuwe station der Znidholl eloctr spoor achter bet Hofplein brak een schakel van een ijzeren ketting waaraan e n heipaal hing De paal drong een meter in den grond en brak toen af waardoor hö viel in de Raampoortatraat Een negen jarigen knaap die paaaeerde werd door den vallenden paal het hoofd verbrgzeld Bn was onmiddellgk dood terwijl een 62 jarig werkman die eveneens voorbijging de linkerarm verbrijzeld werd en hg inwendige kwetsuren bekwam Hg werd overgebrac bt naar het ziekenhuis Door de politie en den subatituvt officier van jastitie mr Blok werden de gebroken kettingen enz in beslag genomen In de eerst dezer dagen geopende stoommeelfabriek van de Gebrs Bots te Leiden had gisteren een ongeval plaats dat betrekkelijk nog goed ia afgeloopon De 28 jarige molenaar H werd gegrepen door de spie van een drijfriem en eenige malen daardoor in de rondte geslingerd Toen na enkele minuten de machine tot stilstaan was gebracht kon do man uit zgn weinig btngdenswaardige positie worden bevrijd Het bleek toen dat hij er met eenige niet verontrustende kneuzingen aan de beide beenen was at gekomen Per rgtuig word de patient naar de echtelgko woning vervoerd Twee heeren van wie een woonachtig teLeiden doch uit de omstreken van Appingedam afkomstig en daar zeer goed bekend spraken over de kansen van do beide candidaten voor de Tweede Kamer de heerenSchaper en Sybrnndy Beiden waren het eens dat de heer Schaper opnieuw zou verkozen worden De een een Hagenaar was van meening dat Schaper wel duizend stemmen meer zou behalen dan Sybrandy maar dit verscbit kwam den ander te hoog voor En daarover ging n de heeren wedden om f 1000 Bovendien werd de bepaling gemaakt dat de mgnheer uit Leiden voor elke stem die Schaper minder dan de 1000 meer kreeg dan Sybr indy f 10 zou moeten terugslaan doch voor iedere stem die het verschil meer zon zgn f 10 boven de 1 1000 zou ontvangen Men kent den uitslag De heer Schaper v hrkreeg 4187 de heer Sybrandy 2818 stemmen het verschil was alzoo 1 169 De Leidenaar had dus van zijn tegenpartij teontvangen f 1000 on 369 maal f 10 is f 4690 en hg heeft dit sommetje in ontvangstgenomen De andere meneer had tegen debetaling geen bezwaar 1 ïel BONI De N R Ct toekent bg het eergister uit Batavia ontvangen telegram betreffende t succes onzer wapenen bg Watampone aan Zooals men zich zal herinneren werd den 28n Juli 1 de landing ten noorden van Badjowe n tgevoerd en betrokken onze troepen bivaks tnsschen Bena Lonrai en Badjowe Bona ligt een 5 KM ten noorden van Badjowe tusschen Bena en Badjowe treft men de bgna een KM lange twee kampongs Lonrai aan Uit Lonrai deed de vgand een aanval die echter werd afgeslagen en onzen tegenstanders op belangrijke verliezen te staan kwam Eenmaal aan land moest nittoraard eerst het bivak iri orde worden gemaakt en kon daarna tegen het volgende doel de hoofdplaats van Boni Watampone ot Boni geheeten worden opgerukt Daartoe kon gebruik worden gemaakt van den eenigen kunstweg in Boni nl die welke van Badjowe rechtstreeks naar het 5 KM verder oostwaarts gelegen Watampone leidt Deze weg is 4 M breed en in den drogen tijd uitmuntend voor alle wapens te gebruiken Hij TOert hootdzakalijk door rijstvelden Een groot voordeel is het geweest dat het zware scheepsgeschnt Watampone onder vnur heeft knnnen nemen Wel ia de materieele uitwerking op de uit lichte boawstotten opgetrokken kampongs niet heel groot maar de raoreele uitwerking zal geweldig zijn geweest Hierdoor werd het mogelgk Watampone te bezetten zonder tegenstand van den Tgand te onderTindin Eenmaal zoo gemakkelijk in het bezit van de hoofdplaats gekomen heeft de opperbevelhebber den marsch laten voortzetten Onze troepen trokken langs het voetpad dat van Watampone naar het Oosten voert voort en konden Falakka gelegen op 5 K M ten oosten Tan Watampone ot Boni bereiken loodat zg in één dag reeds een tiental kilometers in het Tgandelijke gebied zijn doorgedrongen Het nn betreden pad Toert aanrankelg k over zacht golvend terrein In Palakka ligt het graf van den majoor Eroesen die daar in 1859 sneuvelde Dat de geest van de Boniers niet heel krijgshaftig is ligt Toor de hand Het zal wel voor E t eerst zün dat di lieden ken nis maken met de moderne Tuurwapenen Het moet op een dergelgken vijand wel een groeten indruk maken dat schepen die ze niet eens zien groote projectielen in hun hoofdplaats slingeren De kennismaking met ons repeteergeweer zal ook niet zijn meegevallen Na den tegenslag bij do landing te Paliro ondervonden bevatten de laatste telegrammen zeer opwekkende tijding Degenen die reeds riepen van een onherstelbare tont znllen wel inzien dat tegenover een minderwaardigen vgand als de inlandsche een fout niet gauw onherstelbaar is Stadsnieuws GOUDA 5 Augustus 1905 Eind examen H B S Noordelijke Commissie 6de groep H Frijda J W van Kngk S M D Valstar J Ch van Es allen van de H B S Blegonburg te s Gravenhage J H Scbreuel A C A Nieuwenhuijs W P A Valstar Ch C van der Wilde J A Kuiler G C J Krnisinga J van Rial M M G Woensdregt allen van de H B S Stadhouderslaan te s Gravenhage S van der Tas van Leiden A M Kujjsten H Slegt J Th Boer allen van Gouda Afgewezen 8 candidaten Wg ontvingen naar aanleiding van het adres van den Bond van Nederl Onderwijzers afd Gouda aan den Gemeenteraad inzake geneeskundig toezicht op de lagere scholen con brochure bevattende een inleiding over het nut en de noodzakelgkheid van Schoolartsen wat vooral door de onderwgzers zoo goed ingezien wordt Verder vinden wij in de brochure het adres zelf met de uitvoerige memorie van toelichting dia aindigt met den wensch dat ook de gemeenteraad het nut van schoolartsen inzien zal en daardoor een stap verder zal doen op den weg naar beter onderwijs Ammebstoi 4 Aug Een nieuw soort vaster In onze gemeente bevindt zich een persoon die sedert 14 dagen te bed ligt en alle voedsel weigert Alleen gebruikt hg nu en dan wat water Reeds enkele malen heelt men geneeskundige hulp ingeroepen maar de patiënt weigert beslist eenig antwoord te geven SiOLWiJK 3 Aug In de vergadering van den gemeenteraad belegd tegen Maandagavond j l werd tot waarnemend burgemeester benoemd de heer T Dekker wethouder tot tijdelijk wethouder en tot waarnemend secretaris de heer D C Marck lid van den gemeenteraad Waddingsveen 5 Ang Door eene commissie bestaande uit da dames H Walters geb van den Broek K J Grendel en den heer M F J Wolters is in deze gemeente eene collecte gebonden ten bate van het Herstellingsoord voor onderwijzers te Lunteren welke collecte heeft opgebracht de som van f 110 De heer H van Drimmalen heeft bedankt voor da benoeming tot bestuurslid van de Commissie tot feestelijke viering van den verjaardag van H M Koningin Wilhelmina terwijl de Edelachtbare heer S C Tugmelaar bargemeester dezer gemeente het eerevoorzitterschap van bovengenoemde commissie heeft aanvaard BEUES VAN EOTTEEDAM ZATERDAG 22 JULI L K H K Siaatdeentnqen PoETDaAL Oblie 3e Serie tr 060 3 59 i Oblig 3o Serie tr 2500 3 59 i RosLAHD Iwang Dombr Obli gatien 4V 96 Amk Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUMniA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24 Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hyph 4 101 Pandb Rotterd Hyph 3V 977 Pandb Standaard Hyph 4 100 Pandb Stedelgke Hyph 4 99V Pandb Dtrechtscha Hyph 4 100 Pandb Westlandsche Hyph 4 lOOV Pandb Zuid H611 Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4V lOOV Pandb Nederl Hyp Pand brietbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hyph i 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96V Pandb Balaalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrietbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3V 98 Pandb Qad Hypotheekbank te Veendam 4 100 Spooruiegleemngen Italië Oblig Znid Italiaansche Spw Mg A H 367 Premieïeeninqen bi i QiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102V Scheepvaari Maatechappijen Aand Holland Guit Stv Mij 35 Diver een Mij tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 MANTELS COSTÏÏIES BLOÏÏSEN en ROKKEN worden tot eer lage prljaien OPGERUIMD Burgerlijke Stand GEBOREN 1 Aug Antonia ouders J A Grootenhsis en C C Waltz 2 Johannes ouders W van Oosten en A M van Uunen Jan ouders T Binnendijk en W M van Bodegraven 3 Antonius ouders J P Mul en R de Jong OVERLEDEN 3 Aug S Hofmon 18 d E C de Raad wed J C van Asch 76 j W van Oosten 17 m C van den Berg wed 1 Verkleg 78 j ONDERTROUWD 4 Aug A van Hott te Boskoop en M Zandvoort L A de Brugn en E C Kesper adveuteintii n Zeer voorspoedig werd ons heden een Zoon geboren A DE GOEDEKEN J J DE GOEDEREN IJSSELSTLIM 6 Angst 1905 en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpannen de kroon Yerkrijgbaar to Gonda biJ R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DRO ST te Woerden bg N DE KRUIJFF Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze n olieverf ggtehiUerdi fortretteu relutitre Êiogaertt Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuigt zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Ge ill Prgsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOGAEKXa Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bazichtigen zgn