Goudsche Courant, zaterdag 12 augustus 1905

i maats liet woord Tallio Marri bezwoer met groot pathos hot hot in z n inster Linda vr j te spreken en hem alleen te veroordoelen daarna omarmde hg haar onder een vloed van tranen wat grouto beweging onder het pnbliek nitlokle Ue gravin die door haar verblgt van ongeveer twee jaar in de voorloopige heobtenis slechts een schaduw is van hetgeen z j eenmaal was bleef niet achter en riep met hartstochteiyk ge baren God tot getuige harer onschuld ann en vroeg dat men haar zou teruggeven uan haar kinderen opdat zg dezen kon opvoeden in den geest van hun ongelukkigen vader Dit sterke stukje sloeg natoortük in liy een publiek dat roevers en moordenaars gelgk Muselinu als een soort van nationale helden vereert en een wegens dielstal vervolgden oudminister als Nasi met verpletterende moerderheid ja zonder tegoucandidaat telkens weer tot Kamerlid kiest Dat publiek ziet in fheodolinda Bonmartini een engel Tan onschnld t Is eohtor voor de gravin te vreezen dat vandaag bigken zal hoe de gezworenen er anders over hebbeo gedacht Lang zal de ongelakkige het overigens in de gevangenis niet meer maken Zy is in tegenstelling met haar mede beklaagden lichamelgk en geestelgk gebroken Mogolgk zal dit de rechters nopen baar lot enigszins te verzachten De Daily Oraphic die nog wel eens betrekkingen onderhoudt met het Engpische departement van boitenlandsche zaken deelt thans als vaststaande mede dat een ontmoeting tnsschon keizer Wilhelm en koning Edward zal plaats hebben Het blad wgdt aan deze samenkomst eeoige sympnlhieke woorden en beschouwt haar als een teeken van het herstel der vriendschappelgke betrekkingen tusschen Kngelaiid en de grooto natie waarmee Oroot Brittannië ongestoord zoo vele staatkundige en handelsbetrekkingen onderhield De Daily Graphic wijst er echter tevens op dat dit bezoek kan dienen om de in Frankrgk nog in zekere kringen bestaande opvatting tegen te gaan dat Engeland Frankrgk om den hals is gevallen niet zoozeer uit vrienscbap dan wel poor embSter les Uomands Zoo schgnt in de wereld der hooge politiek weer alles rozegenr en maneschijn te zttUeu worden V De Liberale VUamscho Bond van Antwerpen heelt aan de besturen van maatachappgen kringen en bonden in Vlaanderen een oproep gezonden om vertegenwëordigers te zenden naar den Vlaamschen Ltnddag die 27 Augustus a s te Antwerpen byecn zal komen Die Vlaamsche Landdag wordt ingericht om de goesteiyke ontwaking van het Vlaamsche volk te gedenken en onze hoop uit te spreken in een beter toekomst voor al zyne belangen De Vlaamsche Landdag luidt Uet verder in den oproep moet bewijzen dat de Vlamingen goede Belgen wilden bigven in vriendschap willen leven met hunne Waalsche landgenooten maar niettemin honden aan de eigendommelgkheid van hun ras In tegenstrgd met sommigen die droomen van uitroeiing van den VlaamSchen geest on onderdrukking van de Vlaamsche taal van versmelting en opslorping willen zy de tweeledigheid in do eenheid behouden en aan elk der beide rassen waaruit de Belgische natie bestaat gelegenheid geven zyno krachten te ontwikkelen naar eigen overlevering aard en aanleg zy willen eigen taal eigtn wetenschap eigen kunst en in t algemeen beter verzorging van verschillende economische belangen Verspreide Berichten Fkakkkuk De staking te Longwy loopt op het eind hot procesverbaal van verzoening is Woensdag geteckond door de algevaardigden van drie mgnen van Hnssigny en do vertegenwoordigers der maatschappgen Men heeft gegronde hoop dat binnenkort het geschil tnsschon directie en arbeiders van d overige mgnen eveneens bggelegd zal zgn DlllTSCIlbXHD De Burgerschap van LUbeck heelt het wetsontwerp van den Senaat waarbg het kiesrecht wordt gewijzigd aangenomen De burgers met meer dan 2000 Hk inkomen kiezen thans 105 afgevaardigden de anderen alechts 15 Tot dnsver werd men kioaer op 21jarigen leeftijd by do nieuwe wet op 26 jarigen OOSTXHRIJK HOIIOIRUC Tengevolge van de politieke verwarring in Hongarye neemt in het geheele land de bandeloosheid der ontevreden elementen toe In de laatste dagen werden op twee groote industrieele ondernomingen n l do scheepswerf Dannbins en de Uauthnersche lederfabriek dynamietaasslagen gepleegd die gelokkigerwgze slechts weinig onheil aanrichtten RUILIHD I Het Telügramagentschap meldt dat nan het departement van financiën Woensdag een conferentie werd geopend ter beraadslaging over een verlaging van de uitvoerrechten voor petroleum TUKKUE Het antwoord der Porto op de klachten van Bolgarge over de huiszoeking op de kanselarg van het exarohaat en de gevangenneming van exarchaats ambtenaren heeftde Bulgaarsche regeering niet bevredigd Zg heeft een in scherpe bewoordingen gestelde nota aan de rogeering gezonden BINNENLAND Dr A W Bronsveld schryft in zyn jongste Stemmen voor Waarheid en vrede Het heeft de aandacht getrokken dat de minister van B inanciën op moer dan één plaats bezwaar maakt tegen de uitkee iug van het rgkstraktement verbonden aan fen opengevallen predikantsplaats Uelgk nl n weet wordt door den kerkeraad als er een vacature ontstaat aan den ministor machtiging gevraagd om aan den te beroepen predikant het genot toe te zeggen van de voordeden welke van rgkswege aan de standplaats verbonden zgn Nu heeft daminister aan een paar gemeenten doen weten dat zg volgons zyn gevoelen het wel met een predikant minder konden doen terwyi er in andure gemeenten behoefte aan een prgdikant meer bestaat Wg vinden deze inmenging zeer zonderling Moet de kerkeraad el moet de minister bopolen of een gemeente een opengevallen plaats moet vervullen t Zegt art 171 van de Grondwet iniet uitdrukkelgk I e traktementen pensioenen en andere inkomsten Tan welken aard ook thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende biyvon aan dezelfde gezindheden verzekerd r Hoe kan dan een minister nn gaan afdingen f Bovon jlon weten wy dat geld voor nieuwe prediknntsplaatsen uit s Ryks schatkist niet is te vorkrggen Het optreden des ministers bedoelt dus een inkrimpen van hetgeen de Ned HerT Kerk thans van t Ryk ontvangt De Grondwet verbiedt dit echter Ook wenschen wy verschoond te bljven van alle inmenging des ministers waar het geldt de geesteiyko verzorging van onze gemeenten Waarom rekenen wy niet af met liot Eyk eens en voor goed f Ook hier zien wy t dat het voor do Ned Herv Kerk lang niet onverschillig is welk ministerie en welken minister van Financiën wg hebben Gemengde Berichten Gisteren is aan do Hembrug oen staking uitgebroken onder do lossers van een met steenkolen geladen Iiynaak Do ploeg bestond uit 33 man die gowoonlyk wanneer een zekere hooveolheid gelost is voor lekening van don baas tot 35 wordt aangevuld Van deze aanvulling wilde echter thans de baas niets weten vandaar do staking Daar sommigen wel en anderen niet wilden doorwerken ontstonden zelfs kleine vechtpartijen Een oplossing van het conflict is nog niet gevonden Stakende Raadsleden Naar aanleiding van het bericht in Do Nederlander over do stakende Raadsleden der gemeente IJsselstein waarin het werd voorgesteld als zouden persooniyke antipathieën tot het conflict tusschen den burgemoester on het meerendeel der Raadsleden geleid hebben schryft een dezer Raadsleden in Do Tel dat do burgemeester door opzottelgk niet gevolg te geven aan een Raadsbesluit tot het rooien van buomen niettegenstaande van nit het Dageiyksch Bestuur en den Raad daarop aanvankeiyk vriendschappelgk werd aangedrongen van het geschn de oorzaak ge Zeven van de tien Raadsleden besloten toen den heer Minister Tan Binnenlandscbo Zakan mede te doelen dat ty als mannen van karakter eer en plichtgevoel niet meer met dezen burgemoestor konden samenwerken en toon daarop in do vergadering van U lu i 1905 de voorzitter dnor hoogor gezag gedwongen aan woord van spyt uitte ovar het niet uitvoeren van het Raadsbesluit en over het te laat mededeelan van een ingekomen dagvaarding toen was daarenboven de toon waarop en de houding waarin dat woord werd gesproken van dien aard dat de zeven Raadsleden dit te late verwaaide en afgedwongen excuus niet meer meenden te kunnen aanvaarden en in hnn den Minister gezonden schryvan te moeten Tolhardan Het besluit van dec Riad was volkomen wettig da burgemeester had weken lang gelageohaid tot het BltTOOten daarvan en toch bat verzuim alleen zon nog niet hetconflii t hebben uitgelokt doch de volle kwade trouw de in woord en daad getoonde minachting des voorzitters tegenover den Raad moest den leden ook al zijn dit maar eenvoudige burgers wel nopen tot hun aangenomen houding Want ook dezen hebben gezond verstand eergevoel en toewgding voor de gemeentebelangen Ten slotte hebben Gedeputeerden een byeenkomst met den Raad gehad doch konden do zeven Raadsleden hnn houding niet meer prysgeven torwgl zich nader nog twee leden verklaarden geen zaken te willen afdoen zonder hun zeven collega s terwgl hot laatste lid het gedrag van don burgemeester eveneens laakte doch alleen om do gemeentezaken wilde doorwerken Het complex van Ryksgebouwcn ziekenhuis en kliniekon in het voormalig Sterre bosch te Utrecht gedeeltelgk in aanbonw en gedeeltoiyk voltooid is eergistoravond aan oen groot gevaar ontsnapt De bewoonster van het huis Justus van Etfenstraat No 32bis zag des avonds om slreeks 10 uur achter de schutting die bet bouwterrein omgeeft en in de onmiddeliyke nabgheid der loodsen gevuld met bouwmaterialen enz rook opstügen gevolgd door een opflikkerende vlam Een inwonend heer door haar gewaarschuwd begaf zich naar de plaats waar het vuur zichtbaar wus nam maatregelen om politie en brandweer te alarmeeren doch trachtte inmiddels gelioli en door do buren door overkliraraing der schutting den brand door eenige emmers water te blusschen welk doel ook gelukkig werd bereikt zoodat alarmeeren der brandweer onnoodig bleek De brand was ontstaan in een hoop krullen en afval liggende naast en tegen de reeds genoemde houtloods Ware do brand niet tydig ontdekt dan bad n catastrophe niot knnnen uilbiyven U D Do nationale kiesrechtbetooging Het Nederlandsch kiesrechtcomité deelt het volgende mede Zuoals reeds vermeld werd heeft de burgemeester van Den Haag den optocht geweigerd Omdat de optocht echter wel het belangrgkste is van de betooging heeft het uitvoerend comité besloten bet elders te probeeren Zeer waarschgniyk zal de betooging nn plaats hebben te Utrecht en dan op hetzelfde terrein waar ook do meeting tegen het arbeidscontract werd gehouden Een hoogst eigenaardige moeiiykheid doet zich te Dordrecht voor Ongeveer vier jaar geleden word een omstreeks 50 jarige Duilscber die zyn intrek had genomen bg een sedert overleden koopvronw in polten on pannen aan de Torenstraat aldaar door oen beroerte getroffen en ter verpleging in het Ziekenhuis opgenomen waar by opnieuw een beroerte kreeg De gevolgen daarvan waren eene gedeeltoiyke verlamming welke het noodig maakte dat de man in verpleging werd gehouden maar aangezien die toestand niet kon voortduren daar de man in zooverre hersteld is dat hg zich zg het ook met moeite kan bewegen werd besloten hem uit het Ziekenhuis waar bg feiteiyk niet meer behoorde te ontslaan Als vreemdeling zonder middelen van bestaan moet hg nn over de grenzen worden gezet maar waar hij eigenlgk thnis behoort weet niemand want blgkbaar bad hg oen valschen naam opgegeven Eerst noemde bg zich S later weer H In de vier jaar had hy ook nooit aan zgn vronw die in Hannover moet wonen geschreven en had ook deze waarschgniyk niet met zyn toestand bekend niets van zich laten hooron evenmin als zyn gehuwde kinderen die by beweert te hebben Daarom werd hy per vigelante naar bet Hnis van bewaring overgebracht waar de hulpbehoevende in de gemeenschappelgke cel werd geplaatst on daar afwacht welke maatregelen de justitie zal nemenom hem naar zyn land terug te doen brengen D Ct Door de politie te Utrecht zgn gisteren zes vreemdelingen aangehouden waaronder vgf Russen dia teneinde aan den militairen dienst te ontsnappen heimelgk op een schip een chniiplaats gezocht hebben daarin door da matrozen geholpen Aldus zyn de vluchtelingen ta Rotterdam aangekomen en vandaar naar Utrecht gegaan Zg worden ter beschikkfng gesteld van den Russischen consul te Amsterdam U D De Gemeenteraad van Wondrichem besloot om burgemeester Verbagen die onlangs tot lid van den Raad werd gekozen niet als zoodanig toe te laten omdat naar s Riada meening niet deze gemeente maar nog altgd Hardingsveld zyn woonplaats is Do beslissing van de Gedeputeerde Staten wordt met belangstelling tegemoet gezien Een wilda koe Tan hst B K 8t Josepa gesticht te Alphen aan den Rgn wist Dinsdag toen het van den stal naar een nabygelegen weide werd gebracht te ontsnappen a in zgn geleidera Het dier wierp een boer die het trachtte te keeren tegen den grond Op den straatweg gekomen stiet bet een vronw zoo dat zg bewusteloos neerviel Op den terugweg naar het dorp viel de koe nog een fietsrgder aan en liep cindelgk het hek binnen van de R K kerk waarachter zich de stal bevond Zoodoende in den boomgaard naast do kerk gek omon werd zij door do politie na tal vnn vergeefsche schoten neergelegd Gisterenmorgen was de toestand der vronw nog hoogst bedonkeigk Er bestaat geen hoop op herstel Vuurtje stoken In do Ten Katestraat te Amsterdam badden eenige jongens een vnnrtjo gemaakt Uit aardiglieid duwden ze er een hunner in die er natuurlijk weer gauw uitsprong oogenschgnlgk ongedeerd Maar toen bg even later by zijn baas een schoenmaker in die straat aan het werk was slond hg plotseling in vlam Men Lractiite liet vuur nog met water te blusschen maar zonder resollaat Brandend snelde de ongen de straat op Een agent en een burger wierpen hem in het Van Lennepkanaal waardoor de vlamm gedoofd werden Met ernstige brandwonden werd do knaap naar bet WiihelminaGasthnis gebracht Over de stranding van de Hertog Hendrik schreef men uit Soerabaja aan do Loc Den 5n Juli s avonds 10 uur vertrok van hier de opiumjager Cycloop mot eenige hydraulische pompen en blokken naar Let Boeloes roewoe rif om te kunnen bgdrugeii aan het vlot maken van de Hertog Hendrik die op genoemd rif w is geloopen Tot recht begrip van het ongeT il moet man weten dat de Hendrik zich met een vaart van 10 mglen op t rif zette gegeven haar enorme zwaarte moet het ons niet verwonderen dat zg met 30 M vooischip oiwrikbaar vast ligt op het ril lerwyi het achterschip 70 M water maakt d w z dat het achterschip nog een diepte van 70 M onder zich heeft Dit laatste mag euu geluk heeten omdat de kwestie van het vlot krggen teruggebracht wordl tot het opheffen van het voorschip Slaagt men er in bet voorschip te lichten dan zal een nflialen van de Hertog Hendrik door een ander oorlogsschip een eenvoudige zaak zgn terwyi nn al zou de goheelo Engol cho marine aan bet touwtje staan hoogstens verkregen kan worden dat ons slagschip uiteen werd getrokken Dat deze voorstelling de juiste is bigkt wel uit de genomen maatregelen Onmiddellgk na het bekend worden der situatie d i den In Juli vertrok de Reiger met een kiellichter op sleeptouw naar de plaats des onheils en Woensdagavond om 10 uur de Cycloop Het plan is het voorschip van da Hendrik door het afhalen van het geschut en andere zware voorwerpen die maar oenigszins zgn los te werken door middel van hydraulische pompen en blokken aanmerkelijk lichter te maken en bet vervolgens met behulp van Jen kiellichter te lichten Jammer dat eerst don lOn niet de uitvoering van hot plan kan worden begonnen omdat vóór dien datum de kiellichter niet ter plaatse kan zgn Dit platbodemsch vaartuig met een caparciteit van 8 ton zal ongeveer 10 dagen over zgn reis moeten doen daar het met niet raeor dan een 3 myis v iart mag worden gesleept een grootere snelheid zou den kiellichter noodlottig knnnen worden Do Cycloop echter zal raeds den 8n het rif hebben bereikt zoodat op dien dag begonnen zal worden met het wegkrggen van het geschut en andere zware voorwerpen op het voorschip van de Hendrik We willen hopen dat dan heel spoedig de telegraaf ons zal verblgden met het heugelgk nieuws vnn het vlot komen van de Hertog Hendrik Hat schip is zonder schade den 7n Juli vlotgoraakt Men zegt dat het ongeval bg dag plaats greep terwijl do kapitein luitenant t z Scholton op de brug stond dus de verantwoordelgke persoon was Nu moet wel iswaar bet vaarwater om en nabg het rif zeer moeilijk wezen maar men mag niet nit het oog verliezen dat het rif behooriyk door boeien is aangegeven zoodat hat stranden by dag op zgn zachtst uitgedrukt van weinig zeemanachap getuigt zoodat begrgpelgk wordt waarom de divisie kommandant kolonel Hoekwater die zich ook op de Hendrik bevond onmiddellijk aan overste Scholten het bevel over het schip ontnam om persoonlgk die maatregelen te treffen welke het ongeluk tot Jgn kleinste afmetingen zullen reducearen De Hendrik zal naar Singapore moeten ora te dokken het Soerabaja dok is te klein en we mogen big wezen als de reparatiekosten de 3 ton niet te boven gaan zegt het blad In het dorp Hok in Hongarge werd eene misdaad gepleegd welke het leven kostte aan vgf personen De boer Bozo Micholkovitch bad zyn dienstbode Michelena eenige dagen geleden afgeranseld om dat zg een glas liad gebroken Woedend besloot het Hjarig meisje zich te wreken Zg kocht rattenkrnid en mengde een groote hoeveelheid door de soep bestemd voor do familie Des avonds badden de boer zgn vrouw en drie kinderen r pas van gegeten of zg werden aangegrepen door hevige krampen Dit ziende vluchtte het mei sje Des anderen daags vond men vgf leden der familie dood Hun gelaat was vreeseiyk vertrokken zoodat zy waarschgnlgk op scbrikkolgke wgzo hebbon geleden Het dienstmeisje werd kort daarop gearresteerd Het scheelde weinig of de vrouwen van het dorp hadden haar in stukken gescheurd Het Dnitsche stoomschip Saxonia is aangevaren tegen de steigers en bgliggende zoldersebuiten van do niaatschappg voorheen W Arnlz Co aan haar in uitvoering zgnde werken aan de Hembrug De scliade is op f 5690 geraamd Door de cargadoors is bg de Amsterdamscho Bank f 6000 gedeponeerd Het mag een geluk geacht worden dat de zolderschuiten die gekoppeld dienst de den juist aan de westzgde van den in aanbouw zgnden brugpglèr lagen daar zij nu in zekeren zin als een kurkzak tusschen stoomschip en pgler dienst deden Twee Zülderschniten werden in elkaar gedrukt do derde w rd bgna doorgesneden eii zonk De kapitein wgdt het ongeink daaraan dat hg voor een tjalk wilde uitwgken en toen te veel noordwaarts moest In Albany in Amerika is een warenhuis van vier verdiepingen ingoKtorI doordat tgdens verhouwingpn de muren niet voldoende ondersteund waren Van de 300 bedienden zgn er 175 ongedeerd ontkomen Van de overigen werden velen min of meer gewond uit de puinhoopen te voorschijn gehaald on 30 dood Dezer dagen heeft een vrouw bg hot gemeentebestuur van lïuxton verlof gevraagd om als huurkoctsler dienst te doen Het verzoek werd afgewezen niet omdat zg een vrouw was zoo heet t maar omdat zg de noodige bekwaamheid miste Maar dat is te verhelpen en dan knnnen wg er wel op rek nen over eenigen tyd bv te Londen boven een liarason nit een vrouwenfiguur te zien troonen met zweep en leidsels in de iLinden Waarom ook niet Op onze groentekarren zien wg ook dikwijls een vrouw de teugels voeren ïen gevolge van do hevige regens der laatste dagen zgn in Beieren een aantal rivieren buiten hare oevers getreden Het verkeer is op verschillende plaatson gestremd Partenkirchen staat onder water en het spoorwegverkeer in die huurt is gestaakt In Berchtesgaden en Laufen is de SaUach 2 M gewassen Op de Zugspitze ligt 40 M versch gevallen sneeuw Ook in andore gedeelten van Beieren staat het verkeer stil De schade is aanzienlijk In de dokken van den Delewaro spoorweg te New York heeft een zware brand gewoed De dokken van het Kawanne meer station en do treinen die daar gereed stonden zgn een prooi der vlammen geworden De dokken van de Hamburg Amerika Ign bleven slechts met de uiterste moeite gespaard De schade beloopt ongeveer 750 000 galden Een andere brand ook te New York beeft de kerk van St Thomas verwoest Belangryke kunstwerken zgn verloren gegaan De woning van den beer Rockefeller heeft groot gevaar geloopen mede door het vuur te worden aangetast doch kon behouden blgvon Twee zakkenrollers trachtten op de Beemster kermis hnn slag te slaan De politie die gewaarschuwd was keek evenwol goed uit en weldra werden zg opgepakt Bg onderzoek werd een gerold horloge met ketting au een menigte inbrekerswerktuigen bg hen gevonden Uit Nakel wordt gemeld dat in het dorp Marzenin een uit zes personen bestaand arbeidersgezin ziek werd na het gebruik van paddestoelen Voor dat een dokter hnlp kon verleenen waren reeds vyf personen overleden de man de vrouw twee kindoren en de grootvader Alleen het jongste kind dat van de paddestoelen slechts weinig had gegeten is in het leven gebleven In het krankzinnigengesticht te Ville Evard bg Pargs werd reeds sedert een maand de daar verpleegde echtgenoote van den fabrikant Gaucher vermist Zaterdag werd het Igk gevonden in bet vertrok waar de machines voor de centrale verwafming tatn en dat zomara niet gebrnikt wordt De arme vronw achijnt daar op de een of andore wgze te zgn binnengekomen en is niet meer uit het vertrek 1 unnen komen zoodat zg een gruwelgkcn hongerdood stierf De ongelukkige schgnt zich in baar vertwgfoling zelf in den arm te hebben gebeten tenminste deze wai zeer verminkt Een koopman op het eiland Gerba bg Tunis draafde op zgn ezeltje langs den weg tusschen Gardan en Znrzin Plotseling werd hg overvallen door twee goedgewapendo Arabieren die zgn geld eischten Door schrik bevangen sprong de man van zgn ezel klemde zich vast aan een telegraafpaal klom naar boven en begon daar Inii keela om hulp te schreeuwen hg riep bgstand in van den kommandant der soldaten te Ben Gardon De Arabieren niot al te goed op de hoogte van de werking der telegraaf zagen de soldaten al op hunne hielen Haastig bonden zg den ezel aan den telegraafpaal smeekten den koopman hun dood niet te bewerken en waren niet gerust eer hg naar Gardan Getelegrafeerd bad dat de roovers al weg waren Do afdeeling politie die apeciaal belast is met bet waken voor do veiligheid van president Roosevelt is met eenige harpooniers versterkt moeten worden Ken school baaien heeft zich vertoond aan het strand van Oyaterbay jnlst tegenover het buitenverblgf van het hoofd van den staat Onmiddellgk is toen een bgzondere dienst ingericht die de badenden hoedt voor liet gevaar dat ze zouden loopen als zo zich te ver in zee begaven Een boot met eenige barpocnicrs bemand is het mogen gelakken een der haaien te vangen Het dior heeft een lengte van 3 Meter en zal in één der groote magazyiien der stad tentoongesteld worden Het onweer dat Woensdagavond bovenArnhem woedde ging vergezeld van verscliilleiido natuurverschgnselen In het begin toen de bui nog ten Z O van de stad hing werd men eerst hoog aan de liicbt een z g n vallende ster gewaar die na een oogenblik verdween Ongeveer vgf minuten later werd in Z O richting op ruim 20 gr hoogte een vuurbol zichtbaar die eorst ongeveer 15 sec onboweeglgk in de lucht bleef hangen en toen tamelgk langzaam daalde daarbij zich in zes deelen splitsend Even daarna verscheen een tweede bol die iets grooter was nog langzamer daalde daarna weer eenigen tgd bleefhangen en toen uit elkaar barstte Ten slotte zag men kort achter elkaar nog twee hullen die wel kleiner waren maar overigens zich als hun voorgangers gedroegen Geen van allo vuurbollen schoon den grond te bereiken Arnli Ct De abt Moreox directonr van het Observatorium van Bourges heeft een reusachtige zonnevlek ontdekt die niet minder dan 74 800 kilometers middelign heeft en een oppervlakte bedekt van 4 milliard vierkante kilometers De ontdekker is van oordeel dat deze vlek nog groote hitte voorspelt De hoogste werkzaamheid der zon zal ongeveer tegen het einde dezer maand vallen en samentrelfon met de eklips van 30 Aug Stadsnieuws GOUDA 11 Augustus 1905 Hedenmorgen schynt zich hier een oudachtig persoontje gelcleed als Heer te hebben opgehouden die nit de gangen van verachillende woningen parapluies wegnam Zooals wg vernemen is hy reeds in handen der politie die wel zal zorg dragen dat hg zgne practyken bier ter stede niet meer uitbaald BONI Naar men ons uit Den Haag meldt beeft het departement van kolnniën gisteren bet volgende telegram van den gouvernen rgeneraal ontvangen Don derden dezer is de zwak bezatte stelling van Pasempa genomen Do bevolking is teruggekeerd en goed gezind Vgf van de zeven adat leden hebben zich onderworpen De Correspondent van het Hbld te Batavia seint De rgksbestierder en vier adat leden van Boni onderwierpen zich Hoofden der Tjeura nastreek hebben aan Boord der Zeeland bun onderwerping aangeboden Pasempa is zonder verlies genomen Posterijen eo Teleeraphie Verplaatst 1 Aug de commies der posteryen en tolegrafle 3de klasse W F Dhont van Zwolle postkantoor naar Amsterdam postkantoor de commiezen der posteryan en telegrafie 1de klasse J J M L Marchand van Amsterdam spoorweg poatkantoor no 1 en T W L M de Winter vin Haarlem postkantoor beiden naar s Gravenhaga postkantoor S Tiemersma van Sneek naar Amsterdam spoarwegpostkantoor no 1 en C van Andel van Rotterdam bypost en telograafkantoor Prins Hendrikkade naar bot boofdpostkantoor aldaar de klorken der posteryen 1ste klasse mej C Everts van Amsterdam bgpost an telograafkantoor van Eeghenstraat naar Hoorn en A uidenburger van Vreeswgk naar Emmen de klerken der postergen en telegrafie 1ste klasse L J Rietbergen D I J Trouw K van der Giesen B F de Hossen en E do Vries allen van bet postkantoor naar het telograafkantoor te s Qravenbage B van Ham vart Groningen postkantoor naor Sneek C A Schrgver van het postkantoor naar het telograafkantoor te Rotterdam H F Kohier vftnEmmen naar Hengelo en D Rotgans van Tilburg postkantoor naar Vreeswgk de klerken der posteryen en telegrafie 2de klasse W K Sasburg van bet postkantoor naar hot telograafkantoor to a Gravenhage C W Buwalda van Amsterdam telograafkantoor naar Breda telegraafkantoor en J Langerhorst van Amsterdam telegraafkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor 1 Sept de commies der postergen en telegrafie 3de klasse B J E ten Brink vnn Hilversum naar s Gravenhage postkantoor de commiezen der poatergen en telegrafie 4de klasse O Walstra van Harlingen naar Leeuwarden telegraafkantoor A G Schram de Jong van Leeuwarden telegraafkantoor naar Nöraegen postkantoor on W van Qnldener Van Nijmegen postkantoor naar Haarlem fpostkantoor de commiezen titulair der postergen en telegrafie J W Thoolen van Arnhem telegraafkantoor naar Hilversum en W ten Cate van het postkantoor naar het telegraafkantoor te Gravenhage de klerk der postoryen on telegrafie late klasse H H Fikkera van Groningen postkantoor naar Harlingen de klerk der postergen en telegrafie 2de klasse M van der Eist van Ngmegen postkantoor naar Arnhem telegraafkantoor Do verplaatsing op 1 Augustus van den commies der postergen Isto klasae N C Muller VHii Amsterdam naar Zwolle bigft gehandhaafd Eervol ontslagen op verzoek 24 Juli de eerste klerk bg het lluofdbestunr D A van Ringolestein BEÏÏRS VAK E0TTEEDAM j ZATEROAQ 5 AUG L K H IC StaatatfemngfH PoKToaiL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 38 Serie Ir 2 500 3 59 BoSLisu Iwang Dombr Ohli gatien 4 96 AziK Japan Obligation 1899 4 74 74 OoLUHeu Geconsolideerde Bnitenlandscbe Schuld Recepis L 100 1 24Vi I Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Sledelgke Hypb 4 i 9 Pandb Utrechtscbe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 9 Pandb Ie Algera Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 I Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 j Bewgzen van Deelger Morthw Pnc Hyp Bank f 90 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 I Spoorwegleeningen lTii m Oblig ZuidItnliannscheSpw Mg A H 387 1 Premieleeningen bBbOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 I Scheepvaart Maatechappijen I Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Diversen My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89yi Predikbeurt bU de RemoAstrantsotiQereformeerda Gemeenie alhier Zondag 13 Augustus morgens 10 uur Prof Dr T CANNEGIETER Hooglceriar te Utrecht MAI TELS COSTUMES BLOÏÏSEN en ROKKEN ï M A SiS £ J Mn worden tot meer lage iir f en OPGERUIMD advekteintii n Heden werden wy verbiyd met da geboorte van een Zoon N WIJNAND K PTIJN K A KAPTIJN MmjER Gonda 10 Aug 1905 Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepaaaingen onze M lleeerf geicMMerie f r IrelleH feliiiure Hogaertê zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuiga zich gaan imitatlas voor de ecMe te ontvangen Gelll Pryscourant met aan aantal ongevraagde getuigschriften gralü op aonvraag Boxtel H liOOABllTS Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wian modellen ta bezichtigen zyn en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik êpanuen de kramu Verkrygbaar to Gonda by R ZANDYOORT M A CAT S H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden by N DE KRÜIJFB GEEU BETEB adres voor allo soorten SCHOEI WEllK dan het oordbniliuiilscb Scboen en LaarzcDinaijazijii KLhIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend € SilIITS Alle repiratiCn en aangemeten werk ÊEMEEFOTVANm Hen wordt verzocbt op t nEKK ta letten UIT H T MlOlZUK Vi i luvËNSWAAY imm QOBINOHEM Deze THEEËN worden afgele É ierd in verzegelde pakjes van vij twee en een half aa een Ned ont met vermelding van Nommer an Frgi voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders oanlMvelondn J C BIJL voorhaen J BRËKBAART Lz