Goudsche Courant, zaterdag 12 augustus 1905

o 9797 Maandag 14 Augustus 1905 448te Jaargang iXt enwS en Advertentieblad t por Gouda en Omstreken releioon MS ADVEllTENTIEN worden gepliatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Git ote letters worden berekend naar plaatsiniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd feleloou Ko 89 De Uitgave dezer ouraiit gesehicdt dagelijks met ujlzoiulering a uu Zon en Ftesti ageii Oe prijs per drie iiiannden is 1 2 post 1 70 tranco j er Afzonderlijke N iners V LI F CENT K N F KONINKL NEDERL CIRCUS OSCAR CARRË 00 personen 100 paarden KOUT naar GOUDA vanul IS Augustus Zie verdere advertentiën WlLDHAtHtELAAK 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Bevoelt zicli beleefd nnn voor de leverancle van alle soorten fljn WILD en OErOOELTE voor extra Diners enz enz Verzending franco door gcLeel Ne DItRLAKU Vraag speciale prjjscourant Boeken E H B S Tegen halven pry gebruikte Hoeken aangeboden nog in goeden staat Brieven onder letter B bij de Uitgevers Tan dit blad Mevrouw PRINCE Schim van iikii Loupk vraagt tegen l November te Gouda een TWEEDE IHËII bekend mot tafcidionon opmaken der wascb en strijken Zich scliriltelp met opgaat waar inlichtingen te bekomen ziJn aan te melden Villa Dora evers Deynootweg 75 Schbveniagen Wie leeker zün wu da EohtA Elkel Cacad te ontrangen leaamM C Md en na vel pioifnonilogea to itm M gekomen undei 1 BMin dM idtrtailers Dr MiohaelU varrMvdigd 9f d beste macliines io het waraldb MDod éM iMenwnt van Oabcj BMW WWOk t Keulen lidw Ctkel eacao In TierkaBteB busaeiL DaM £ ikel CM aa ia met melk gakookt eeaa aangename gazonda drank toot dageiykach gebruik een t 2 thea l aptia van I poeder tsor een kop ChooaUta Ah geneeakraelitige drank bQ garal van diarrtaee alnèts met water ta gabraikea Terkrügbaar bij de TO iuaMa H 1 Apothskara eni t IM 0 0 90 586 OtneraalTarteeonwoordigar raar Hadar iand lullus MtDankltdl liunterdam Kalwstnat lOS Zenuw en illaa r ijders wordt nit overtuiging als een werkalgke hulp in den nood het boek aauberolen Na onfcTkügBt van adreiper briefltaartK orlt d t boekje franco per post toegeionden door BLOKP0EiI S Boekh Zaltbommol Stoomhoot rcderij DE IJSSEL ZOWDAC 13 lUC i l§TU$il I005 Vrij Enlrée Diergaarde MATINEE 4e Regiment Infanterie half 3 Zie Strooibiljetten DE DIRECTIE Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior Druiven BorstlioningExtract k Kenig heli enil en afdoend middel tegen rerkondheid a straa keelpijn kink en sljimhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen n Mkti H N VAN SCHAIK t l Ucous vaii O W 0 70 1 Kon Stoomfabriek De lloiilnfibloem Verkrij baar bjj Firma WOLFF Jt Co Westhaven 198 Gouda A LATEKSTEI l K e veffe loO Oouda E II VAN MILD Veerstal 1 12ö te ouiAi A BüUMAN Moordrecht I INKSB Nienwrieriad JJêel A N ïanZES SEN Schoonhoven J Til TOKKEN Boêk op U v WUH Omleum c A HCHEEU ws rec i 1 W T KOK Oudewaier K tan d b HEMDEN Ie Reeuwiik P i ii SPKK lUoercapelle I v d STAR Wadditigsmen Wed J IKlLST Waddinqetteen M KOLKMAN Waddingeveen P A uk GROOT Oudewatêr A o JONUU Ou fewo cr J P KASTELEIN PoUbroikerdam 0 BIKKER te Bemciwp W tAIISCHVWIJVCi Laat U niet misleiden Aoor AbdH Slroop tilt V ooaterSaiic taPaulo lM jbestml niat Ji i Siroop uaiiyffiierleltennrde mtt mrm li m f r i f fU fi Door Ocfiecih lgenie n utnbevolen Met E r Otplonia n Ooud Bekroonde é PRAEPARATEN VAN 2t1fl I atTkchf 1 ni€ Mtkr t ge en veriterkendeKINA WIJN te en zwakte J Vim v loowcl bij Vinderuü ais volwashenen gcbtck aar eetlust slechte ng ZL OUINA LAROCHE FERRUGINEUX m hst hfjionder tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen ¥ in Kritiachen leeftijd enz Verkrijgbaar in Ea I If fk pa e ToedEaam versterkend aangenaam van Rmaak voor dogclljkich gcb uik vooral voor kinderen zwakken en kUerachtige gestellen leer aan te be veten Als gentatkimchtlgc drank bij stoorniBsen der spijsverteringsorganen en diarrbée ook voor luigclint cn en kleine kinderen rrijs per bus ft Kgr ƒ 1 70 i Kgr O ÖO 4 H KgT 0 BO Chemlicb lUAlIrClltlrAt Speciaal voor Kindervoeding in bussen k Kgr O 0O lutvere JTICIIVOU V i Kgr O BO H Kgr f 0 26 A c4ttma S ySlt ki An rooken cener halve Cigarette is v ldoendf ter beitrij J lint n tie hevigste aanvallen van Aithma etc In doosjei tt 0 80 tn 0 B6 TamarinHp RnnhnnQ fruit PURGATIEF tegen Veratopplng Aam lamanilUC P UIlUUlla beien Migralne CongeatlesfEcvooralookalslaxani 1 Tamarinde Bonbons van KRAEl KI IEN HOLM Iwiangrijke diensten voor kinderen I daar de vorm vo i begeerlijk en de inmak aangenaam is Prijs per doosjc 0 9Ó en O BO Qaltntalr 0 bC 3l AG algemeen erkend aU het BESTE huismiddal OrtlllllalV aOUIICO j Hoeit Verkoudheid en Kealp het a een siymoplossend en venactitend middel by uitnematulfacld uitsluitend in □ tleichjes verkrijubBwr Prt i 0 20 per fleachje KRAEPEL IEN HOLM Hofleveranciers ZEIST IV Prafparnl H rat XRAEPEI IEN ft HOLM te Zaiat m4 atlm mormitH ca etiqufUrn nitmuip d nmnm en AamNe Jtenii 0 m rmrkriffbaar h d mttste MfxilhrAvi s rit Droffittai WESSANEN LAAN Wormerveer OPOERICHT tras Voedert uw Vee met de zuivere murwe merk 8ler en yjf uitmnntendo door hoog eiwit on vetgehalte en grootste voedingswaarde MereUlplomn Partja 1900 Segen Gouden Medailleê Dn dull rnt ttttlinrgiim mrtUiu Der gruMe Erfolg rfw untm l ii i H S o Ml arrungM lat Mtu tu nr tcerthioêen Nacftalimunffttn t fbm Uu kÈufê dëlttr uimft stetê itch rfr t H StoUtn JInet odtf In KidMit ItiuthuidlumiM a akM uuur PItkÊt wU MtM U ÊUtMII M S IVaMWm art AawalaM Kik Amm Warnung j ZPatënt H Stollen Tn het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt ü 13 TELEF 117 zijn voorhanden do nieuwste modellen GASi RNAilKlTKM Gasgloeillclilbranders Gas Elecira liranders Ballon s enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenze gifterlje geëmailleerde HDISHODDELIJEE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk mU GEISERS GASOVEl GASFORKÜIZiK KOOKAPPARATEN Wanilcomroreo SaloD Gaslaleltjes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend V LOON M M Aanlegger van üas Water en Spreekbuizen DE OOEDKOOP3TE DE MEEST PRACTISCHE DE aiEEST VOLLE DiaE MODEBLABEM zyn beslist die dei Firma WELOOni THE LADIES JOVRNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THE ILL OKESSMAKEIt met een gratis geknipt patroon THE HAZAAH OF CHILD ItEys FASHIONS Kindermodcs met vele gratis geknipte patronen VUAAGT Vw Uoehlitindeliinr Proef n u m tnerti Alle laft kantel Holl liUi oef sel Van alle in dexe bladen voorkomende modellen zp GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f O 50 verkrijgbaar bij MIl LY SIMONS Den Hang Verkrijgbaar in flesschen 50 ets 7 ï et en I I 2S bij H H Apothekers en Drogisten Let oj het merk ANKEKt F AD RICHTER Co Rotterdam To Gouda bjj C LÜGER Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaven 198 Kieuw onorertraOen Prof Dr Liebera welbekend lilDW KBACBT UIZia Alleen echt met Fabrielumerk tot Toortdarende radicale en r i Kekere genezing ran alle zelfa R H de meest hardnekkige xenuwWVmM Miekten vooral ontstaan door v m afdwalinifea op jeugdif en leeftijd ta B ifenezing van elke zwakte Bleet laehi Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte gpysvertering ODTormogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige proflpectDBflen rrijnpor escli fl 1 fl 8 fl 8 dubbele flewli fl C ICenfnnl Depot Matth v d VoRte Zalthomnaa l tpülT M Cl an k Co Rotterdam 1 Happel a Gravenbage 1 llalroinans de Jong J Cbd Boltardaoi WrW k Co Gouda on bi alle droiasten Gouda Drak van A BRINKMAN Zn Uultenlandscb Overzidit Reuter seint uit Londen d d 11 Aug Bij Nivro op Sacbalin bebbqn zich 118 Uufsischo officieren en manschappen overgegeven Uil Tokio wordt gemeld Admiraal Kataeka rapporteert dat de Japanners op Saehalin den 10e aen gel jktijdigen aanval te land en ter lee deden op de Rassen die aan de kust een stelling innamen twintig mijlen ten oosten van Korakoff Na een bombardement van twee uur gaven de Rassen zich ten getale van 123 ov r Reuter seint uit Portsmouth d d 11 Aug De voornaamste punten van do Japan sche vredesvoorwaardeu betreffende de vergoeding van de gemaakte oorlogskosten waarvan bet bedrag nader moet worden bepaald en den afstand van Sacbalin Het woord schadeloosstelling wordt niet gebruikt maar alleen van vergoeding gesproken Een later telegram meldt Do andere voorwaarden betreffen afstand van do Russische pachtrechten op het Liaotong schiereiland ontruiming van Mandsjoerue afbland aan China van alle Ru sische voorrechten in Mandsjoerïe verkregou a erJiiiiHiing door Rusland van liet beginsel van do open deur afstand aan Japan van den Chineeschen Oosterspoorwcg ten zuiden van Kharbin do hoofdlijn door Noord Mandsjoer jo naar Wladiwüstuk blijft in Russische handen erkenning van het protectoraat an Japan over Korea verleening van viscbrechten in de Siberische kuftwateren ten noorden van Wladiwostok tot de Behringzee overdracht aan Japan van de in neutrale havens ont wapende oorlogsschepen en beperking van de maritieme krachten van Rusland in het Verre Oosten Dit Sebastopol wordt aan de Russ Korr geschreven De autoriteiten trachten aan de onlusten bij de marine een einde te maken door een gedeelte der matrozen bjj hot landleger over te plaatsen en wel meer bepaald bü de bezetting der forten terwijl hunne plaatsen op de schepen ingenomen worden door landsoldatbn Men gaat daarbij van de juiste meening uit dat deze infnnteristen bö de marine niet veel kannen bederven daar de Russische vloot toch zeker nog geruimen tp lot volslagen werkeloosheid gedoemd zal zijn Maar het beoogde doel wordt door dezen FEVt LLETOX ïï liffiüll Bi EIJK 82 Maar ik zeg u mgnheer 1 ik weet niet hoe dat alles gaan moet Kans I welke ktss zon er zjjn na helften gij miJ gezegd bebtf Er zonden velerlei kansen kannen zjjn Bijvoorbeeld als het hawelp gesloten was zon ik uw dochter met mijn vader in kennis kannen brengen zonder hem te zeggen wie zij was en het aan haar overlaten om zjjn liefde en achting langzamerhand te winnen wat haar schoonheid bevalligheid en lieftalligheid betreft zou zij dat zeker doen terwijl ik wachtte totdat de tijd rgp was om alles te bekennen Als ik dan tot hem zeide Die jongedame waarin gij zooveel belangstelt en die zoo in aw smaak valt is mijn vrouw zendt gij dan meenen dat hü met dat krachtige bewgs te mijnen gunste zoa aarzelen om ons vergiffenis te schenken f Maar als ik daarentegen tot hem zeide Deze jongedame zal weldra mün vrouw worden dan zonden zijn vooroordeelen hem r ODgatirüteM to br Dgen om da gnnstige maatregel toch niet bereikt De revolutionnair gezinde matrozen maken thans ook in bet landleger progaganda voor hunne denkbeelden en de gevolgen doen zich reeds gevoelen In den laatsten tijd is bet nl herhaaldelijk voorgekomen dat soldaten gehoor7 aaniheid wi igerden Zoo bjjv onlangs toen opstandelingen terecht zouden worden gesteld Het voor de executie gecommandeerde peleton liet de bevelen onuitgevoerd zoodat ten slotte de gendarmen hunne plaatsen moesten innoraen Verder zijn onlangs een groot aantal militaire gevangenen ontvlucht onder hen 13 di e ter dood waren veroordeeld Deze vlucht had niet bewerkstelligd kunnen woiden als de schildwachten en de portiers niet de behulpzame hand hadden geboden Sinds dit voorval zijn gendarmen aangesteld als gevangenis oppassers en wordt een groot gedeelte der gestraften opgesloten gehouden op schepen Dit Londen meldt men van 11 Aug De Lord Mayor gebruikte met de Fraesche onderofficieren en manschappen de lunch in do Guildhall men was er even enthousiast als gisteren De Koning lunchte met admiraal Caillard te Windsor De Frnnache officieren te Windsor legden een krans op het graf van Koningin Victoria In do schielschool te Portsmouth werd een veertigtal offioieren ontvangen Minister Balfour ontving do Fransche admiraals en dM officieren in Downingstreet De Norddeutsciio Allgem Zeit deelt mede dat over do onlusten in het Matoembigebergte in Duitscb Oost Afrika bet volgende telegram is ontvangen van den gouverneur graaf Goetzen Naar majoor Johannes meldt verstrooien de opstandelingen zich Volgens zijn meening zal de toeslaitd biiuien kort geregeld zijn De Ai abieren en overige inboorlingen zijn tegen de oproerige bergbewoners en op onze hand Aan onze zijde werd slechts een Askori gewond Naar het schijnt is de aanleiding tot de onlusten gelegen in toovery en in het overmatig gebruik van bier ten gevolge van den goeden oogst Volgens de Temps heeft do Fransche regeering mededeeling ontvangen dat de bij MisoemMisocm in Kameroen aan de FranschDaitsche grens gevangen genomen Senegaloezen door de Daitschars in vrijheid gesteld zjjn Met de Kongoleesche boot die einde September alt Antwerpen vertrekt zal de Duitsch indrukken uittewisschen en zijn toestemming te weigeren In één woord mijnheer Sherwin 1 voor het huwelijk zou het onmogelijk zijn hem te bewegen na het huwelijk als alle tegenstand toch niets meer zon baten zon het oen heel andere zaak zijn dan zouden wij er zeker van knnneii zjjn dat wy vroeger of later een gunstigen uitslag zonden verkrijgen Dat is de reden waarom het bepaald noodig zon zijn om ons huwelijk in het begin geheim te houden Ik verwonderde mij toen ik heb mjj sedert wel meer verwonderd hoe het mogelijk was dat ik zoo kon spreken zonder eenige aarzeling terwijl mijn geweten miJ ieder woord dat ik sprak als leugenachtig deed erkennen Ja ja ik begrijp u o ja ik begrijp a I zeide mijnheer Sherwin terwijl bij met uitdrukking van verwardheid met een sleutelbos in ziJn zak zat te rammelen m r dit is een netelige zaak weet gij een zeer zonderlinge zaak Iemand van uw geboorte en uw stand tot schoonzoon te hebben is natnarIjjk maar dan blijft de geldkwestie nog bestaan Onderstel eens dat het met nw vader niet in orde kwam mgn geld zit in mijn zaken ik kan niets doen Op mijn woord gg hebt mjj in een toestand gebracht waarin ik nooit van miJn leren geweest b n Frailycbe commissie tot regeling van deoostelpie grens van Kameroen de uitreis naar Frawch Kongo en Kameroen aanvaarden EeiOTBaar ambtenaren van beider koloniale atdmiingen hebbon elkander in de laatste dai te Brnssel ontmoet om da toebereidselen voor de gomeenschappelijko ondein ming te t ffia de geodetische workinigen te vergelijken kaarten nit te zoeken en bet pro grant van de commissie vast te stenen Dj leden van die commissie zijn nog niet be noeilKl De oost rgrens die grootendeels langs den loden oostelijken lengtegraad T n den Tsjadmeer in znidelijko richting tot aan 2 10 20 Noorderbreedte loopt is vooral in haar zuidoostelijke helft nog niet scherp en wetenschappelijk nauwkeurig afgebakend In hoofdzaak geldt de expeditie dus kaïtografische opnemingen tot aanvulling van de tuaachen Frankrijk en Daitschland bestaande grensveidragen van 1901 en 1902 Heiwerk zal Mrmoedelijk 18 maanden duren l Voor de zuo veelate maal wordt door een vreemde mogendheid een beroep gedaan op art 10 der wet van 1892 over de uitlevering Deze keer is liet de sultan van Turkije die zich wendt tot hot ZWilsersche volk dut hem 4en groototen moordenaar van Europa wel hid allerminst heeft lief gehad Abdul Hamid wAischt de uitlevering van zgn belagers ei ii c bladen berichten dat voorshands alleen do arrestatie verlangd wordt wijl er geen nitleveringsverdrag tus chen Zwitserland en Turkije bestaat Eerst heette hot dat er een bende werd gezocht van twee en dertig personen nu zjjn het er nog maar lw e zekere Ripsln s Dit snoode paar menschen zou zijn intrek genomen hebben in hotel Victoria Een verdachte reclame voor den hotelwaard I De politie van Luzern heeft niets gevonden wat naar dynamiet riekt en vreemde neuzen hebben daar tegenwoordig alle menschen Er zijn ten huidige dage op en om de Vierwaldst tterzee niet minder dan 16 500 gasten en dat zijn allen nog namen die zich in de vreeuideliBgenliJsten hebben laten inschrijven Toen de brave Lazorner politie wie door haar dagelijkschen omgang met de dames en heeren der upper ten voor een drijfjacht op dynamitenrs de handen glad verkeerd staan haar negatief succes via Berue n iar Constantinopel seinde toen herinnerde zieh de speciale politie commissariB Nedjib hey dat er nog een Geneve in Zwitserland lag Nu heette het weer dat de moordenaars direkt na den aanslag een biljet naar de Rhónestad genomen hadden Maar waarom heeft men ze dan in Conatantinopel niet Ik heb invloedrijke vrienden mijnheer Sherwin t ziJ zouden mij toelagen aanzienlijke toelagen willen geven als ik mijn ii teressen bepaalde Ik zou op die wjjze in mijn behoeften kunnen voorzien als het met mijn vader mocht mislukken Zoo I ja Daar is zeker iets van aan Ik kan a slechts verzekeren dat miJn genegenheid voor juffrouw Sherwin niet van dien aard is dat zjj door eenige geldelijk bezwaren zou kunnen verminderd worden Ik spreek in het belang van ons allen als ik beweer dat een geheim howeljjk ons een kans voor de toekomst geeft als de gunstige gelegenheid zich aanbiedt om het langzamerhand openba ir te maken Mjjn aanbod aan u moge misschien met eenige nadeelen en moeielijkheden gepaard gaan want met uitzondering van een zeer klein kapilsaltj mjj door mijn moeder nagelaten heb ik geen zekere vooruitzichten Doch ik ben waarlijk van meening dat roijn voorstellen eenige voordeelen aanbieden die daartegen opwegen en waardoor zjj zich aanbevelen Zeker I daar valt niet aan te twijfelen I ik ben niet ongevoelig mijn waarde heer I voor het groote voorrecht en de eer en wat dies meer zij Maar er is zoo iets enge woons in de geheele zaak Wat zou mijn gevoel ziJn als uw rader niet bpraaide eo mdn dierbare dochter door de lamilie niet vastgehouden Natnarljjk Gopon was voor eenigo weken in Geneve Gorki komt er overmorgen als hij met zjjn villa in Zurich niet slaagt dus moeten Ripshi en Co ook in Oenéve gevonden worden Maar ondanks cenige overvallen der politie in de woningen van Bulgaren en Armeniërs heeft men de moordenaars hier niet ontdvkt Zou er niet haast een eind komen aan de legende dat Zwitserland oen vluchthaven is voor allerlei gespuis Zondag zal in Noorwegen de volksstemming plaats hebbBn over de ontbinding van de Unie met Zweden lle partjjen werken samen om do deelneming van het volk aan deze stemming zoo groot mogelijk te doen zijn Het doel wordt cenigszius tegonge werkt niet alleen door de groote afstanden waarmee men rekening moet houden maar ook door da omstandigheid dat thans vele kii zers op racantiereizen zjjn of wat zeeti den en visacbers betreft voor iiun beroep afwezig zjjn In de hergstreken bevinden zich bovendien thans vele boeren op de borgweiden Het aantal kiezers bedraagt ongeveer 4 00 000 bij de laatste verkiozin gen kwamen daarvan 52 proc op Toch verwacht men thans ondanks du ongnustigg omstandigheden oen sterkere deeluemiiig Een slechten indruk maakt in Noorwegen een verkieziugsmanocnvro van Zwoedsche zijde Onder de onontwikkolden wordt nl een manifest verspreid wa iriii gewaar schuwd wordt tegen de gevaren die de enufhankeiyklieid van Noorwegen van de zijde der groote mogendheden bodreigen in guval van een alscheidiiig van Zweden In een intorvieuw met een medewerker van Stockholm s Dagblad heeft de Zweedache ministerpresident Lundeberg verklaard dut de Zweedsche regeeriiig al het mogelyke wilde doen om een oplossing der crisis te verhaasten Zweden had een piograrnrnu opgesteld de Noren moesten thans toonen op den grondslag hiervan onderhandelingen te willen openen Kon spoedige oplossing hangt dus alloen van de Noren af meende de minister Indien de Noren eene tegemoetkomende houding aairiieincn zal Zweden dal zelf ook belang er hu heelt dat de qnaestie uit de wereld komt tot een snelle afwikkeling mede werken Verspreide Berichten Fkaskkuk Het bezoek van president Loubet aan Spanje is bepaald op 23 21 25 en 2 1 Oc erkend werdP Mij dankt wel dat zulks niet licht het geval zgn zou met baar begiiatdheden en opvoeding en manieren die zeer voornaam zijn ofschoon het mi misschien niet voegt dat te zeggen Haar schoolgeld alleen berJroog honderd pond in het jiiar mijnheer 1 onder daarbij nog bnitengowone uitgaven te rekenen Ik ben verzekerd mijnheer Sherwin Een school mijnheer I wa ir het voor een regel werd gehouden om er niets lagers aan te nemen dan de dochters van iemand die een ambt bekleedde men week in rnun geval alleen van den regel af de fatsoenlijkste school van heel Londen misschien Een dag in iedere week was er bestemd leionderwijzing hoe zich in gezelaoliajipcn te gedragen de meisjes leerden dan hoe zy een zaal met waardigheid en gemak moesten binnenkomen en vei laten een model van het portier en de trede van een rgtuig stond er in de achterkamer om de meisjes te oefenen de knecht van do inrichting hielp haar daarbij om op oen fatsoenlijke manier in en nit het rijtuig te stappen Geen hertogin heeft een betere opvoeding gehad dan mjjn Margarotha I Vergun my n te verzekeren mijnheer Sherwin 1 Wordt vérvoltft