Goudsche Courant, maandag 14 augustus 1905

Ugemeeae Maatscbappij van Levensverzekering en Lijfrepte I o 0798 Dinsdag 15 Augustus 1905 44ste Jaargang gmwmOgé U AMSTSKDAK Duir 74 jékÊtad MJ Coaiakiyk Stêltit vu 1 Korambar 1S80 U Ir S L J 1 8CHEV1CBAVEI K W mtt h J f i BUIkEII 6 Becr tarla der Dirsctie Ir J 1 UIEVKHAIEI I JAABL1JKK HI1 pronlr mor lOOO Da cltjfc luuadc Jwriljkack ItJIrMit r f IW BWtort k i M fiOüDSCHE COURAOT J iieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De grootste Sorteering TAPIJTEN n OSIlIJNST OrFEN KARPETTEN OPPERS VLOEBZEILEN EN INQLEDHS Ijifelkleeden Afgepaste Vitrages en Behangselpapieren e nieuwste Dessins voorradig In het T A IJ T M A G A M van Firma B DE JONG Gouwe 185 GOtJlM I TdefM 83 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 j regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midit Teletem Ne M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uilzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 100 Paarden Gaada Drok ran A BRINKMAN i Zn Telepliooiiiiet Gouda Aanpfesloten onder Tel No 143 JOH DESSINO en Co Handel in Hoawmaterialeu Oost Uaven 47 In de Tel No 153 1 M PALSGHXAF Electricion Veorstraat P 104 Openbare Verkooping OM CONTANT UELl op MA A till A 1 14 A V l USTUS 1900 V m Ï in en vWjr liot hotel van onds genaamd iif Taauw aan de Markt A No H4 te Ooada ten overstaan van ilcn Nolans 1 J A MO TIJ resideerendo te GOV DA VIN den restant Hotel en Koffiehuisinventaris van yenocmil Hotel eu Voffreiilnu rani de Paante voomaraelök bettaando in Goed loopend Biljart met Oonenrok Qoncn en Ballen uit de labrick van dlir H A DiKBTK i iiolis i Bnllet raet Spie clB en Toonbank Ü leestafels kleine Tatclljes eene groote pariy Stoelen Oaskronen Spiegel Schildcrgon Hordijnen on Draporii n KachelB Waachstellen compleet oen wart Salonnmeablcment bestaande in Bulfot met marmeren bliid 10 Stoelen met bokleede ruggen Halonliilol kleine Talcl en Spiegel 7 00 goed als nieuw eik nbonten Ballet met marmeren blad twee pornoons Mahonie houten Ledikant groot KornoiH een oliede Brandkast een verplaatsbare houten Warande ïooals dozo gedurende do Kermis vóór het pand lal zgn opgeslagen en wat verder te voorschgn zal worden gebracht Te bezichtigen des Zaterdags v66r de verkooping van 1 1 2 on van 2 nnr NIEUWE AALBESSEN JENE7EB Aanbevelend Firma C Lourens Verkrijgbaar in Sesschcn flO ets tS et n 1 1 3S bü H H Apothekers on Drogisten iel op het merk ANKER I V AD RICHTER Co Eotterdam Te Gouda bö C liUGER Apotheker Harkt en b j WOLFF Co Weatlnven 198 200 Personen Nederl Koninkl Circus Oscar Carré a OTJID A 2 £ fïwI5IZT fSIcchls 6 dagen DINSDAG 16 AUG 1906 des avonds 8 uur BALA IIPENINBS 70DBSTELL1NI met een alhier nog nooit vertoont Pracht Progiamma waarvan wij slechts de volgende numiiieig normen De lieer Maxlmlllaan Carré met zijn Orig Meetter Dretêuur GUIKL4 DE QI 4DIIILLE gereden door 4 Dames en 4 Heeren De Heer LUIGI Kunttrifder Saltomortale te paard Oe Heer SANOLBY eenig bestaande Handatand njder op den amallen rand van de Manége de beste schoolrijdster van den tegen Mej Kathohen Carré woordigen tyd 2 ATBLBTEN Tï PAAHD uitgevoerd door de Heeren EDI en SANDOR Mej JOSEPHINE Voltige Rijdster te paard Mej PHIAMI ParforceEiJdster Kapitein JULIIS NAXSSEIN met zijd verimngwekkeiide jenglee Grootste I SuoceR ongeioofeiuke 4 Zeeleeuweii HOLMES TRIO Voortreffelyke SalonAcrobaten Vele allergrappigste CLOWNS Ue beite van den tegenwoordigen tijd icbr KAIIOLY Dubbel JOCKEY NUMMER OLIFANT en PAARD te zamen g edresseerd Hooest interessant eenig bestaand Dressonr nnramer van den Heer L GAUTIEK EERSTE KLASSE WERELDSTAD PROGRAMIQA Kunstenaressen en Kunstenaars van den eersten rang Benig bestaand PAABDES UBBSSUÜB Oudste en voornaamste Hreus van Europa De grootste en elegantste Ciretis tent L Kfen AVONU 8 UVR LAATSTK VOOHSTKLLI G ZOMÜAG 20 AUG 2 UUR N M 3 UUR N M KXTRA FAIIUIi mRSTELLINGEN Verminclerde PrUien 2 UUR N M a UUR N M sTuURÜrM a UUR N M Woensdag Ifl Aug en Zaterdag 19 Aug a UUR NM a UUR N M PRLIZExN DER PLAATSEN toge f Ie Bang 1 B0 e Béng f 1 3e Bang f 0 60 Hel BUREAU i geopend van ii a uur s middags en van af 6 uur avond Loge e Rang en ae Rang un tot avonds uur te bespreken a io cent per plaats eitra 3 Rang kost tot 7 uur savomU 10 cents extt maar wordt met besproken Na 7 uur geen verhooging OfiiCAIt CARRE Directeur van den Koninklijken Nederl Circus Openbare Vrijwillige Verkooping TE Haastrecht Do Notaris J P MAHLSTEDE to Bergambacht is voornemens op DINSDAO den 22 AUGUSTUS 1905 des voormiddags ten ff nre in het Kofliehnis van Mej de Wed A BLANKEN aldaar in het openbaar te verknopen EEN Woon en Winkellmis geteekend B No 117 met GOED BEKLANTE SMEDERIJ staande aan het Marktveld te Haastrecht kadastraal aldaar bekend ouder Seelie B nommer 1591 groot 97 Centiaren Te aanvaarden den 1 November a s Inlormatiën ten Kantore van genoemden Notaris De Notaris J X A MONTUN te Gouda zal op Maandag 11 September 1905 voorm 11 nnr hi het kofflehais HET SCHAAKBORD a d Kleiweg aldaar in ééne zitting publiek veilen en verknopen No 1 De ffumitig bektnde tal vanjaren nut ruim dêbitt vtrkcnde udtrt etn 2 tëljarin naar d nieuvÊtt Mehen automatïêeh ingerithU in volle werking lyndt AZIJNFABHIEE genaamd De Bel van ROZIJN WIJNAZIJN en SNEL AZUN zeer gunstig staande en gelegen a d Spitringitraat F no 93 te Oouda groot 2 A 92 C A met dm gthultn daarbij bthtormdm 7bcenlaru Aanvaarding terstond na den toeslag wegens overladen van den heer J E Kikbs No 2 Ken Heereiihuis bevattende 7 groote en kleine KAMERS en BADKAMER mot ERF en TUIN a d Qouwe C nu 33 te Gouda No 3 ekln gebouw bevattende 2 vertrekken achter het vorige perceel met den mede eigendom van eene gang oi poort uitkomende Achiai de Vischmarkt te Otada Alle panden zijn rooriieg van gu en waterleiding Perceelen 2 en 3 inmiddels te banr ofnit ds hand t koop Breeder hij bUjeUen en nadere inlichtingen ten kantore van Notaris MONTIJN voornoemd en voor zooveel perceel 1 betreft ook ten kantore van Notaris H TBEDB Trompstraat 324 te t Grarenhafe BuiteDlaRdscb Uverzicbt Reuter seint nit Portsmonlh d d 12 Ang Het wordt bevestigd dat het Russische antwoord op do Japanscbe voorwaarden is in den geest als reeds gemeld werd De Japanache voorwaarden worden in dit antwoord ernstig besproken By elk pont zijn de b alissingen met redenen omkleed De weigering om een ooilogsvergoeding t betalen o grondgebied al te staan ia gegrond op de overweging dat Rusland niet vernntwoordeiyk is voor den oorlog dat het nog altyd bereid is don oorlog voort te zetten en in deze bijeenkomst heelt toegestemd niet als overwonneling die om vrede smeekt maar louter in den oprechten wensch naar vrede indien een eervolle vrede mogelgk was Daarom kan Rusland noch Japan s oorlogskosten betalen noch grondgebied ai staan Het argument is in het antwoord opgenomen in ongeveer de volgende bewoordingon Rusland is niet overwonnen het heelt nederlagen geleden maar is nog niet verplicht den vrede tot eiken prgs aan te nemen Het verlangt ook nu nog nuar vrede evenals voor de opening der vyandelgkheden door Japan Dat Rusland den oorlog niet zocht noch Boodig had blijkt wel alt het leit dat het noch in militair ócï in maritiem noch in administratief opzicht voor den oorlog gereed was Rusland kan slechts van eed zaak beschnldigd worden dat het Japan de gelegenheid heelt gegeven om oorlog te maken een gelegenheid waarvoor Japan zich tien jaren lang had voorbereid De verantwoordelijkheid voor den oorlog rost dus op Japan en niet op Rusland Tweede telegr De Russische en de Japanscbe gevolmachtigden kwamen hedenochtend te 9 n 35 min op de marinewerf aan De litting begon onmiddellgk en werd te 10 u V min verdaagd De heer Witte legde Ribland s antwoord over De Japansche gedelegeerden hielden daarop een atzonderlgke vergadering om hun wederantwoord vast te stellen Zg stemden toe in het verzoek van den heer Witte om met dit wederantwoord even snellon voortgang te maken als by heeft gedaan met Rutland s antwoord en zegden overlegging toe heden middag te 3 uur of niterlgk morgenmiddag te 3 nnr De zitting werd te 3 nur hervat De gevolmachtigden traden dadelijk itf een levendige bespreking lu kringen die het vertrouwen van beide zgden genieten ia men zoo pessimistisch ge FEV I LLETOX mm En dan haar kennis van talen haar Fransch en Italiaansch en Dnitsch waarvan de stadie in vacantiedagen niet werd gestaakt en evenmin nadat zij de school verlaten had zy heoltl die eerst onlangs verlaten maar alles werd onderhouden en aangevuld door de welwillendheid van mijnheer Mannion Hag ik n vragen wie mgnheer Mannion is f De toon waarop ik deze vraag deed bekoelde zgn geestdrift over de opvoeding igner dochter onmiddellgk Hij antwoordde op zachteren toon en met een buiging zooals hg in t eerst gedaan had Manheer Macnion ia mgn vertrouwde klerk mgnheer I een hoogst tatsoeniyk man met bnitengewon taleaten goed belezen en 100 al meer Is hy een jongmenseb f Jong I O heden neen I Mynheer Mannion is veertig jaren of nog een jaar ot twee onder t Ii een man even geachikt voor zaken all eei gdtnit Hg ia na naar Lyon om ra loilag van iQden atoflen voor my te doen stemd dat voarspeld wordt dat de zitting van hedenmiddag de laatste zal zgn Uit onverdachte bron verneemt men dat maarschalk Oyima s plan van aanval geheel gereed is De Japansche opperbevelhebber wacht slechts op bet afbreken der onderhandelingen om den aanval te beginnen Derde telegr De zitting heeft van 3 unr af onafgebroken voortgeduurd Te 5 n 40 m was er nog geen aanwgzing van verdaging Kort na viJf uur zond de heer Wiltu een dringend telegram naar Petersburg Vierde telegr De zitting werd te 7 uur verdaagd De Russische en de Japansche gevolmachtigden keerden naar hun hotels terug Tot gisteravond tien nnr waren de uitkomsten van de volksstemming in Noorwegen over de ontbinding van de nnie in 129 kiesdistricten bekend Daar waren 51 103 ja s en 16 neens uitgebracht Om twaalf uur s nachts waren de uitkomsten in 176 kiesdistricten bekend Toen waren uitgebracht 95 935 voor en 36 tegen de scheiding Te Dronthjem stemden van de 7300 stemgerechtigden 6162 te Stavanger van de 502 4700 te Bergen van de 13 184 11 860 Het congres voor goedkoope woningen te Luik heeft de wenschelgklieid uitgesproken dat de bouw van gezonde en goedkoope woningen voor de arbeiders en het in eigon dom verkrggen door dezen van overheii wege worde bevorderd door voordeelige lastingbepalingen en door het stenneil of uitbreiden van bet crediet voor onroarende goederen Voorts dat maatregelen moeten worden genomen om de hnisvestiti der behoeftigen te verbeteren door oprichting van particuliere vereenigingen tot het boawen van goedkoope woningen of door overheidszorg in deze richting De Engelschen spreken van the eternal fitness o things Alles komt tenslotte terecht op de plaats waar het hoort De nitbreiding van het Russische Rijk tot Oost Aziatische wateren gelgkt een monsterachtige verstoring van de wereldorde zelfs al neemt men aan wat ons onmogelgk valt dat de Rossen van God gezonden wereldveroveraars zijn Hierin ligt de verklaring van de oogrnsehjjnlijke hardheid der Japansche vredesvoorwaarden Een beperking van de Russische zeemacht in Oost Aziatische wateren is slechts oogenschg nlg k voor Rusland ver Als h terugkomt zal het my aangenaam zgn hem aan n voor te stellen Ik vraa u excuus maar my dunkt dat wy een weinig van de zaak afdwalen Ik vraag het o zoo wy dit doen Nu dan myn waarde heer t gg moet my een dag of twee toestaan ik zeg twee dagen om te onderzoeken hoe myn dochter over de zaak denkt en om uw voorstellen in overweging te nemen die mg niet weinig verwonderd hebben zooals gg uit mgn houding wel zult hebbeu opgemerkt Doch ik verzeker o dat ik zeer gevleid ben zeer vereerd zeer bekommerd Ik hoop dat gg aan mgn bekommeringen zult denken mynheer Sherwin 1 en my het resultaat vnn aw overwegingen zoo spoedig mogelgk zult doen weten Zonder uitstel t daar kunt gy op rekenen Laat mg eens zien willen wg overmorgen bepalen op denzelfden tgd als gy mg met een visitie kont vereeren f Volgaarne En wilt gy n verbinden om in dies tusschentgd in geenerlei aanraking met mgn dochter te komen Dat beloof ik n mynheer Sherwin I omdat ik geloot dat uw antwoord gunstig zal zyn Na goed zoel minnaars zegt men moeten nooit wanhopen San korte beraad nederend het heeft daar toch alechu koloniaal gabied te verdedigen En van Japani standput is deze eisch geboden om een herhaliig binnen korten tgd van don oorlog te beletten Zooab de Times opmerkt kan Japan op dit pont van geen toogeven weton Het is beter d n oorlog in zgn tegenwoordig gunstig stadium te hervatten en voort to zetten dan genoodzaakt te worden de worsteling na eenige jaren opnienw te beginnen wanneer Rusland lyd zal hebben gehad zich van de bekomen slagen te herstellen en zgn ontzagiyka krachten in mannen eu materiaal te organiseeren voor een nieuwen stryd Japan kent zeer goed de innerlgke kracht dier middelen en moet er zich nit zelfbehoud tegen wapenen Aan het beginsel zgner eischen zal Japan dus ongetwgleld onherroepelijk vasthouden Noemt Uuslard ze aan dan is het vrede Anders wordt de oorlog voortgezet Wanneer het waar is dat Rnslands eerste antwoord reeds heden aan baron Komoora wordt overhandigd dan is dit geen goed teeken Het antwoord Igkt dan te vlug om gunstig te zgn Tenzy deze vlugheid door Witte die een vourkomeude houding aanneemt alleen betracht wordt om aan Japans aandringen op spoed te voldoen en zgn antwoord nog slechts van voorloopihen aard ia Reuters raadadeeling dat hg de Japansche voorwaarden tot grondslag van de besprekingen wil doen strekken geeft goede hoop ook al zonden die afstand van Sakalin en da oorlogsvergoeding bezwaar ontmoeten Geen van beide zgn principieele eischen De nieuwe Hongaarscho minister van Binnenlandsche Zaken Christolfy beeft getracht verdeeldheid te zaaien in de gelederen der oppositie door de socialisten te hulp te roepen Eenigen tgd geleden heeft hy aan een sociaaldemocratische deputatie medegedeeld dat hg een wetsontwerp ging voorbereiden om het algemeen kiesrecht in Hongarye in te voeren Dit heeft tengevolge gehad dat alle radicale elementen zich tot de gecoaliseerde oppositie hebben gewend met de vraag of ook zg voor algemeen kiesrecht waren De permanente commissie van de oppositiepartyen heeft zich nu met deze quaestie bezig gehouden In baar conclusie stelde deze op den voorgrond dat de coalitie by de verkiezingscampagne geen beloften van algemeen kiesrecht had gedaan Met zekere restricties vormde het echter een deel van het programma van de onalhankelgkheidspartg en van de party van Bantfy De eveneens tot slaging en een vluchtig gesprek met mgn doehter maar waarlgk bedenkt gg n nu niet om een glas Xeres te drinken f weder ne n Goed dan tot overmorgen om vgf nur Met een luider gekraak dan de vorige malen werd de splinternieuwe deur der pronkkamer opengedaan om mg uit te laten Dit geluid werd dadelgk opgevolgd door het ruischen van een zgden japon eu het dichtslaan van een andere deur aan het einde van de gang Had or iemand geluisterd f Waar was Margaretha t Mynheer Sherwin bleef aan het tniuhek staan om te wachten tot ik wegreed en nog eens voor t laatst een buiging voor mg te maken Dik als de dampkring van zinsbegoocheling was waarin ik nu Irefde sidderde ik onwillekeurig toen ik zyn groet beantwoordde en aan hem dacht als aan myn schoonvader I XI Hoe meer ik ons hnia naderde dea te meer tegenzin gevoelde ik om den korten tnsschentgd tusschen mgn eerste en tweede onderhond met mynheer Sherwin aldaar door te brengen Toen ik het hnis binnentrad groeide deze tegenzin tot ieta aan dat veel van vreet weg hal Ik voelde m niet geneigd en niet geitemd om myn naute en de coalitie behoorende volkspartg en die n et haar verbonden groep liberale dissidenten zgn echter tegen algemeen kiesrecht zoodat dit punt niet als eisch van de geheele coalitie kan gelden Kreeg echter de onafhankelgkheidspartg de volstrekte meerderheid dan zon zy het algemeen kiesrecht doorvoeren Thans stonden echter de nationale quaestias op den voorgrond Veel vruchten zal deze poging om tweedracht te zaaien langs dezen weg het kubineth ejervary niel opleveren Bg het proces tegen 43 matrozen van het opleidingsschip Pruth ta Sebastopol werdon vyttien beschuldigden vryge iproken vier worden veroordeeld om te worden gefusilleerd drie tot levenslangen dwangarbeid de overigen tot lichtere straften Do krggiraad besloot het verzoek te doen de doodbiral in levcni langen dwangarbeid te wg igt n en voor twee tot deze straf veroordeelden de straf tot tien jaren dwangarbeid te verminderen President Loubet bezocht gisteren de stad Valence In antwoord op een toespraak van generaal Delacroix keurde de president op scherpe wgzo do vcrderlcigke antimilitarln tische leerstellingen nf er byvoegondo dat de Franschen gerust kunnen zgn daar het vaderland wel bewaakt is en het vaandel goed verdedigd zal worden indien dit noodig mocht zyn dat mogen wy zeido hy zonder bluf of zwakheid zoggen Dit is do beste waarborg dat wg den vrede met waardig held zullen weton te handhaven Do reden waarom het Volk en ook do Vorantwoordeiyken in Zuid Afriko naar t heel de invoering van het beperkte zollbo stuur in Transvaal uitgesteld willen hebben zal wel deze zgn dat zy dit bastaard zelfbestuur naar gen Botha s woord nog slechter vinden dan in t geheel geen zelbestnur Nu draagt de regeering de volle verantwoordelykhoid voor den toestand na do invoering van de zoogenaamde vertegenwoordigende instellingen is het land zeil mede aansprakeiyk En als dan do nieuwe gekozen Wetgevende Kaad met zyn aanmorkelyk aantal door de regoering benoemde leden b v de oorlogsschatting van dertig millioen pond aanvaardt dan zon Transvaal er min of meer aan vast zitten En zoo met andere maatregelen en besluiten die mot behulp van de benoemde leden er door zullen gaan De vraag is echter of de Progressieven met het Volk en de Verantwoordelgken mee gaan ten dezo Er al deden zy I of de dierbaarste betrekkingen onder do oogen te komen Het was mg een pak van het hart toen ik hoorde dat myn vader niet thuis was Myn zuster was dit echter wel de knecht zeide dat zy zooeven naar de bibliotheek gegaan was en vroeg ol hg haar moeit zeggen dat ik thuis gekomen wap Ik beval hem haar niet te storen daar hot mgn plnn was om dadelyk weder nit te gaan Ik ging naar myn atudeerkamer en schreef daar een kort briefje aan Clara waarin ik haar alleen mededeelde dat ik naar builen ging en twoe dagen weg zou Myven Ik had het verzegeld en op do tafel gilegd on het haar door den knecht te doen given en stoni opthet punt om de kamer te verlaten toen ik de deur der bibliotheek open boorde gaan ik keerde dadelgk terng en deed myn deur weer halverwege dicht Clara had het boek dat zy zocht gevonden en nam hot naar haar kamer mede Ik wachtte totdat zy nit het gezicht was on verliet daarop het huis Het was de eerste maal dat ik ooit ni n zuster ontweken wat myn zoster die nooit Tan haar leven mg een vraag g daan of een woord gesproken had dat miJ verdriet kon geven mgn zntter die mg ui h iar kleine geheimen altijd toevertrouwde sinds wy kinderen waren Wordt venolffd