Goudsche Courant, dinsdag 15 augustus 1905

Vergeing in Engeland er naar zon laUteren Tonrnl om die dertig niillioen pond 7 al zij dunkt ons niet teragliomen op de invoering kan het bestaur waarorui Zaterdag nog in dij Kngclecbe troonrede zoo roerend geipro ken is Uo leening door de Dnitscber in Marokko afgesloten lieeft de gemoederen in Frankrijk in beroering gebracht Ziet ge wel zeggen de Franscbo bladen de Dnitaelie regeering verklaart naar geon byzondore voordeden in Marokko te streven en ir tassclicn lait de l uitHebc geziuit contracten en leeningen das aan Dnitscbland terwijl de anilere mogenilliedcn in afwachting ZU van U te honden conferentie een bevoorrechte positie verzekerende i e bonding van den Unitscben gezant Von Tattenboch zette reeds lang kwaad bloed in Frankrijk en eindel jk gevoelde zich de Dnitscbe regeeritig dan ook genoodzaakt haren gezant nadere instructies te zenden hem voorschrijvend niets te doen wat aan do loyauteit van Duitschland in de Marokkaanschc qunostie zou kunnen doon twyfelen I och gaat de Duitsche gezant op den ouden weg voort meent men in Frankrijk Von Tattenbach gaat voort zet de ïeinp boven een ai tikel daarin het blad op scherpe wijze de hguding der Uuit cherH in Marokko critiseert Ook de 1 ctil l irisicn die met minister Bouvier betrekkingen onderhoadt bespreekt de leening door den Sultan met fluilsche bunken gesloten Het blad erkent dat deze leening geen diplomatiek karakter heeft on dat dus ook het berlunacho kabinet geen mededeeling daarover aan Fracikrgk behoefde te düon muur meent dut desniettemin de loening een van die politieke voordeelon is die Duitschland by monde van den gezant prins Uadolin verklaarde niet te willen zoeken IJaar de den lierlunschen banken toegestane waarborg politieke waarde beeft zou het goed zjjn als het departement van buitcnlandi nhe zaken de Duitsche banken op het ongewonBchto van znikc handelingen opmerkzaam maakte De eonige die van dit getwist tnsschcn de Knropoescho mogendheden genoegen beleeft is dn Sultan van Marokko zelf Toon do correspondent van do Fcho de l arif in een gesprek met den Sultan do conferentie ter sprake bracht glimlachte de vorst Du conferentie is nog niet bueen zei Je hu als liet zoover is zullen wu wel zien Sultan Abdoel Aziz volgt ülukbaar liet Vüoi beeld van don Sultan van Tnrkyo die Un gewone bedaardheid ook niet vorlb St nis de mogendheden zich mot ziJn zaken willen bemoeien Ook de Sultan van Marokko zal loeren van do oneonigheid van zyn büiangHlellendo vrieniieii gebruik te maken Verspreide Berichten Fkankkijk Do Franscbe regeering hooft bericht ontvangen dat do Sonegaleozon die na het incident bg Missoora Misaocm door d Duitscliers gevangen gehouden zgn llinns in vrghoid zgn gesteld In hot departement Marno hooft Léon Bourgeois die er candidaat is voor een vacanten senaatszetel in een vorkiezingsredevoering verklaard dat Krankrgk voorbereid moest zïn op hevige conAicten voor de wereldhandel door vreedzame scheidsgorechten kon worden geregeld De Franscbo soldaat Polissier die onder verdenking van spionnage onlangs van Avignon naar Brussel is gevlucht is in de Belgische hoofdstad gearresteerd wegens poging tot afpersing geploegd tegenover oen Franscbe toonoelspeelster Hg heeft aan een journalist bekend dat hU aan Duitschland voor 15000 francs do plannen der Alpenvestingen heeft verkocht Dl lTSCIlLlHD Te Berlün loopt opnieuw het gerucht van oen aanstaande ontmoeting In schen kei er WilheRn en koning Edward van Engeland Zg zon reeds heden plaats hebbon Een zestiental kleine slagers te Frankfort zyn genoodzaakt geweest hun winkels te sluiten wegons gebrek aan afzet Hun klanten kondon de hooge vleeschprgzen niet betalen In Keulen wordt een beweging op touw gezet ten gunste van een adres om aan de regeering opening dor grenzen voor don vrgen invoer van slachtvee te verzoeken Een Dnitachor dio vele jaren geleden naar Californie verhuisde en sedert niets van zich liet liuoren heeft hg gp dood zgn in Amerika verworven vermogen van 36 millioen gulden aan zgn arme bloedverwanten in tinitschland vermaakt De goidregen verdeelt zich ovor 30 gezinnen in den Tannnj en aan den Ugn Sl AKJK In Catalonië is oen krachtige beweging op touw gezet ten gunste van de alsohoiflng van ititrengereehtan OoSTEXIUK HoialBUX I e Weecer bladr n melden dat koning Kdward van Engeland keizer Franz Joseph van Marienbad uit te Iscfael een bezoek zal brengen en dat de keiier het zal beantwoorden bg gelegenheid van de groote manoeuvres in Bohemeu Op de Bosnisch Turkscbe grens nabg Velapolksjo is een Oostenryksche troepenafdceling door Turken beschoten Kr werd echter niemand gewond Makokko Alle handelswegen tusscben de Marokkaansche zeehavens en de wegen die van MogaJor uitgaan zgn zeer gevaarlgk tengetolge van den algcmcenen opstand der stammen Verscheidene karavanen zgn uitgeplunderd BINNENLAND Uit t cn Haag meldl raen Het verluidt dat de kabinetsformateur mr ioeman Horgesius besprekingen zou hebben gevoerd met mr van Uaalte lid van de Tweede Kamer voor Rotterdam voor een der portefeuilles in het te formeeron kabinet naar men zegt die van justitie Zaterdagavond heeft mr Goemah Borgosius te 7 gn 3n huize een samenkomst gehad met verschillende heeren genoemd in het dezer dagen gemelde bericht omtrent oen ministcrieelo combinatie De Nieuwe Ct scbrgtt Tot nog toe nctbrak bg do cabinetsforraatie blgkbaar de medewerking dor Vrjjzinnigdomocratisehc Partg al hadden dan ook enkele leden dier jiahg persoonlijk zich tot bet aannemen van een portefeuille bereid verklaard Thans echter moet naar ons ter oore kwam de deelneming der partg als zoodanig aan de onderhandelingen de kans op welslagen van deze aanmerkelgk verhoogen De Arnli Ct zegt dat haar van goed ingelichte zgdo wordt medegedeeld dat thans met vertrouwen de spoedige vorming van hot nieuwe Kabinet mag worden tegemoet gtizicn terwgl uu ook weder van vrijzinnigdemocratische zyde mot kans op welslagen aan de onderhandelingen wordt deelgenomen Uit Haarlem meldt men aan de N R Ct dat Ijouis Bouwmeester daar op 1 September zijn afscheidsvoorstelling zal geven met een nieuw stuk van jhr Van Uiemsdgk witarmee het llaarlomsch Tooneel voor het vertrek naar Indié nog een rondreis door ons land zal doen Geineng de Berichten Men meldt ons uit Schiedam Hedenmorgen omstreeks half vier word er brand ontdekt in de in de haven liggende watorpont Franijois groot 155 ton geladen met kluitkalk Zoodra er voldoende zekerheid verkregen was dat do kalk vochtig was geworden werd het pogen om den brand te bluBschon gestaakt on het schip door do sluis gesleept en beneden de haven aan don grond gezet l ersooolgke ongelukken kwamen er nietbg voor schip en lading ziin geheel verloren N R Ct De wever Oeesink b j de firma Oerh Jannink Zonen te Enscbecié wien het werk was opgezegd en die daarmede gisteren moest ophouden vroeg om zyn loon dat men hom echter niet dadeiyk verstrekte Hg had daarop de brutaliteit dwars door het door hem geweven goed te sngden datop zyn drie weefgetouwen zat terwgl hy daarna poogde goed uit de werkplaats te vervoeren Dit laatste word hem belet en de ondortusschen ontboden politie nam den njarigen jongen in arrest Hdbl Aan het jaarverslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam is bet volgende ontleend Belangrgke prysschommelingen In meer dan i én artikel brachten evenwicht na voorafgegane orerdryving in de ven of andere richting Twee belangrgke factoren zgn daarop van invloed geweest de oorlog tusschen Japan en Rusland en het feit dat de Amerlkaan che speculatie welke tot nog toe hoofdaakelgk in fondsen gewerkt had zich thans ook op groote artikelen van de goedereumarkt geworpen heeft Do van het oorlogstorrein ve varwgderde handel in Enropa en bepaaldeiyk die in os land ondervond in het algemeen meer de nadeelige gevolgen van den oorlog voer zoover deze zich uitten in gebrek aan ondernemingslust en verhaaste afdoening van zaken welke vroeger waren ondernomen in vertrouwen op de toekomst en op grond van toen voorhanden ignde gegaTens I ln het bgzonder onaerTOsd het op de wereldmarkt een zoo groot tol ipolnd ar tikel katoen den terugslag van bet uitbreken van den oorlog hetgeen in het verslag nader wordt niteengezet Ook koffie had daaronder te Igden Suiker waa onder den druk van groote productie en groote voorraden tot op zeer lagen prgs gedaald Het jaar 1904 leverde tengevolge van de weersgesteldheid in Europa een belangrgk te kort waardoor de prjjzen van Haart tot December 1904 80 k 90 pCt stegen In 1905 is echter weer een reactie gevolgd Voor het Teederg bedrgf waren de geldelijke uitkomsten opnieuw zeer onbevredigend Vele bodrgven verheugen zich in toenemenden bloei en in uitbreiding van hun afzetgebied in het buitenland De scheepvaartbeweging heeft zich niet alleen gehandhaafd op het hooge cgfer van het voorafgaande jaar doeh heeft dat cijfer nog met een klein percentage overtroffen Voor Rotterdam als havenplaats gaf dus 1904 alleszins reden tot tevredenheid Zestien R Kath koorzangers uit Harderwijk werden Woensdag avond onaangenaam verrast door de spoorwegversporring bg Bussum Ze waren uit potverteeren geweest in de buurt van Haarlem maar kwamen door het ongeval ruim 30 minuten te laat te Amersfoort aan en misten er da aansluiting op de Centraalspoor Daar de meesten zoo spoedig mogelijk thuis wenschten te zgn werd gelegenheid gezocht om de verdere reis met een rgtuig af te leggen en het clubje kwam zoo des morgens hall 4 te Harderwijk Door het onweder dat Donderdag in den Bovenen Midden Huardt woedde is groote schade aangericht Op tal van plaatsen zijn door den zwaren hagel druiven en vruchten neergeslagen vele vogels gedood en de vensters aan de westzijde grootendeels verUrgzeld Ook op de tabaks en beetwortelvelden is de schade aanzienlgk De wgnoogst aan den Boven Haardt ia geheel en al vernietigd Door de neervallende stnkken gs werden dnizenden dakpannen verbrgzeld en menschen die zich buiten bevonden ernstig gekwetst Tengevolge van de wolkbreuk zgn de rivieren buiten hare oevers getreden Te Venne in Savoyo is oen automobiel tegen een omnibus gereden De schok was zoo hevig dat van de vgf menschen die in de automobiel zaten er een de G5 jarige Doon Arguillière directeur van een bankinstelling te Lyon op slag gedood werd terwgl zgn 21 jarige dochter een niet gevaarlgke verwonding aan het hoofd bekwam De staking der heiwerkers te Amsterdam is nog steeds in vollen gang lederen middag komen de stakers bgeen tot het honden van vergaderingen Woensdag sprak de heer Van Ërkel secretaris van het Nationaal Arbeiders Secreta riaat hg prees de houding der stakers Ook de patroons hebben vergaderd De heeren Bruin en Ch De Vilder hadden de eischen der stakers reeds ingewilligd toen laatstgenoemde van besluit veranderde en zgn toezegging introk Een deputatie van stakers vertrok bg het vernemen dier tgding direct naar den heer De Vilder die echter in zgn weigering bleef volharden De stakers zonden hierop een telegram naar Edam waar verscheidene Amsterdamsche lieiwerkera arbeiden waarin z j erop aandrongen dat men ook daar den arbeid zon uederloggen hetgeen dan ook geschiedde Het aantal stakers bedraagt op het oogenblik ruim 120 man Uit den Haag meldt men Een welgekleod Amsterdamsch jongmensch werd gisteren aan bet strand door politie betrapt op hot onder verdichts s inzamelen namens een vereeniging van pften voor de weduwe van den verdronken badman Toet Reeds had hg enkele gitten ontvangen Hjj heeft bekend het geld ten eigen bate te hebben willen aanwenden en dat geen vereeniging hem machtiging had verleend Do cyiers door jMedical Record van 22 Juli medegedeeld kannen een denkbeeld geven van de ontz ettende uitwerking der hitte te NewVork die naarmate zg langer duurt noodlottiger wordt door de vermindering van het weerstandsvermogen der bevolking Den 17cn Jnll waren vóór twaalven reeds 134 personen door de hitte bezweken De moorddadigste zomerdag die New Vork heeft gekend was 2 Juli 1901 toen 332 menschen zgn gestorven aan zonnesteek Töds T Q Te Huissen O is Zaterdagavond een nieaw gebouwd dubbel huis dat reeds onder de kap stond bg volkomen stil weer geheel ingestort Een 60 jarige werkman die met zgn zoon aan het binnenwerk bezig was is als Igk onder het puin uitgehaald De non laTenigeraailiJk gewond De justitie uit Arnhem stelde gistermiddageen onderzoek ter plaatse in bggestaon door twee deskundigen i I Men meldt aan de N R Ct Te Rosendaal S is gisternacht Ingebroken bg den pensionhouder v d 8 Van den gemeentesecretaris van Rotterdam die er met zgn vrouw en zgu schoonmoeder logeerde zgn van een nachtkastje naast het bed twee gouden horloges gestolen benevens een portemonnaie met eenig geld Ook uit de kanjer der andere dame was het horloge verdwenen Overal in het huis lag kaarsvet Is een elektrische tram bg onweer gevaarlgk Op deze vraag antwoordt ket Hbl op gezag van deskundigen in de elektrotechniek De elektrische motorwagens worden zooals men weet voortbewogen door den elektrischen stroom die in de centrale wordt opgewekt en gevoerd langs de draden die men boven de rails ziet gespannen Die stroom komt langs den beugel door den tramwegen in den in en uitschakelaar den toestel waarauH men den wagenbestuurder ziet werken Die stroom gaat dan verder naar de onder den wagen aangebrachte motoren en van daaf op een kamrad dat op zgn beurt den stroom overbrengt langs de wielen die daardoor draaien waarna de stroom verder door de rails afvloeit in de aarde Zoo heeft men dus in de bovengrondsche Ign de positieve of negatieve in de rails de negatieve of positieve elektriciteit Aangezien nu het luchtruim altgd min of meer bezwangerd is met elektriciteit die constant naar de aarde afvloeit heeft pien over het gobeele net op ongeveer 500 M afstand bliksemafleiders aangebracht lilen bliksemafleider vindt men bovendien op elken motorwagen Wanneer het nu onweert d w z als op deze plaats de ophooping van elektriciteit groot is vloeit deze langs al die bliksemafleiders af en om die atmosferische elektriciteit toch maar ruimschoots gelegenheid te geven af te vloeien ontsteekt men by onweer in de trams het elektrische licht immers zoolang een trarawagen in beweging is heeft door den in en uitschakelaar geregelde afvloeiing naar de aarde plaats doch er zgn tal van oogenblikken dat een tramwagcn geremd wordt of bg halten moet stilstaan in normale omstandigheden is dat niet erg want dan heeft men alleen met de elektriciteit uit de bovengrondlgn te doen die geregeld door den beugel gaat doch bg onweer Feitelijk kun gezegd dat het gedurende onweer in een elektrischen motorwagen niet gevaarlgk is integendeel men is er nog veiliger dan op straat Men he ft dan ook in steden als Hamburg bv waar bet elektrisch tramnet zeer uitgebreid ia en de elektrische exploitatie al jaren plaats heeft nooit van ernstige ongelukken bg onweer gehoord Toch zal de lezer zeggen t t Sloeg eenige weken geleden dan toch in vier wagens in Dit is juist en niet juist Wg noemen dit inslaan van den bliksem ofschoon wg het evengoed uitslaan kondeu noemen Wat toch was het geval Zelfs in normale omstandigheden op warme dagen vooral ook al onweert het niot tracht veel atmosferische elektriciteit langs geleiders dus ook langs de tramlijn een uitweg naar de aarde te vinden men noemt dit statische ook wel gepluimde elektriciteit Nu kan het bg zware onweders voorkomen dat zich op bepaalde plaatsen veel atmosferische elektriciteit heeft opgehoopt en zich op een gegeven oogonblik opeens een uitweg naar de aarde zoekt Dat nu is bg een paar tramwagens gebeurd daardoor smoltent Ln en onder den wagen enkele loodverzekeringen en stond de wagen dadelgk stil uitgeschakeld als hg op eens was De passagiers zullen daarvan geschrikt jzgn maar gevaarlgk zgn dergeiyk zaken niet Te Athene hebben eenigen tgd geleden de post en telegraalbeambten gestaakt wegens loonsverlaging s Morgens trok een troep mannen onder vroolgke gesprekken naar het naburige dorpje Oalatzi gingen daar naar de kerk kochten kaarsjes en verbrandden die ter eere van heiligen woonden de mis bg en zwoeren tenslotte dat zg elkaar trouw zonden bigven totdat hun het loon dat zg tot uu toe verdiend hadden weer uitbetaald zou worden Verscheidene dagen bleven zg te Qalatzi waar verachillende hooge postambtenaren wier loon niet verminderd was hen opzochten en weer aan den arbeid trachtten te krggen maar alles tevergeefs de stakers bleven solidair trouweni de geheele pers wa londer uitzondering op kon hand In Athene beersehte de grootste verwarring D haadtliirereld rtuda op de regec ring nn vgf dagen lang geen brieven ol telegrammen ontving Tolefoneeren ging ook niet want die beambten staakten ook In oen paar dagen had de staat een schade van 1 20 000 terwgl de geheele loonsbekorting maar f 50 000 per jaar besparen zou Eindeiyk bemoeiden zich de gezanten er mee en raadden de regeering aan een einde te maken aan den onhoudbaren toestand zg kondeu ook niet zonder berichten uit hun land bigven Eenige banken zonden lederen dag een bediende met de spoor naar Patras om de brieven van do daar aankomende booten te balen De directie van de post trachtte daarop brieven door de politie te laten bezorgen Dat gat tot groote veJwarriugon aanleiding De nieuwe brievenbestellers wisten geen raad en hielden ieder op straat aan om te vragen waar een brief bezorgd moest worden want do buisnumraers ontbraken gewooniyk Eindeiyk gaf de post toe en de brievenbestellers hervatten op het oude loon bun werk De eerste dagen hadden zg het zwaar genoeg want honderden ongeopende postzakken stonden te wachten In hot dal Bionaz in Piemont heeft een wolkbreuk vreeselgko verwoestingen aangericht Men meldt daarover nader het vol Op een hoogte van ongeveer 1800 meter boven de zee ligt het dorpje Les Noyers welks bewoners meerendeels werkzaam zgn in de door een Belgische maatschappg goeiploiteorde kolenmgnen Het water viel met zulk een geweld op bet dorp neer dat o a drie woningen waarin twaalf menschen woonden in een stroom werden gesleurd welke uitloopt in de rivier Doza Baltea In laatstgenoemde rivier drgven thans lal van planken meubelen en dood vee Van de twaalf verongelukte menschen zgn tot dusver slechts twee Igken gevonden De kracht van het neervallende water was zoo groot dat van de weggerukte huizen zelfs de fundamenten niel meer aanwezig zgn In plaats van huizen ziet men daar slechts naakte rotsen Kr deden zich hartverscheurende tooneelon voor Zoo moest een winkelier die er het leven van afbracht zgn vrouw en zgn volI wassen dochter voor zgn oogen zien verdrinken Het einde van het proces BonmartiniMorri Voor het hof van assises te Turin in Vrydag het proces in zake den moord op den graaf Bonmartini tot een besluit g ekomen De misdaad werd gepleegd te Bologne den 2 September 1902 en van dien misdaad verdacht werden gearresteerd Linda Murri dochter van een beroemden Italiaanschen profossor en vrouw van graaf Bonmartini haar broeder Tullio diens vriend doktor Pio Naldi de kamenier der gravin Rosa Bonnetti on dr Secchi Het proces begon voor het hot van assises te Turin den 11 October 1904 en heelt dus tien maanden geduurd Vrgdag van den vroegen morgen af verdrong men zich reeds voor den ingang der publieke tribnne van het Paleis van Justitie en nauw was de zaal geopend of zy liep propvol en vele bleven nog saamgepakt staan in de gangen van het gebouw Het was 5 uur in den namiddag toen de jury na een langdurige beraadslaging haar verdict nitbracht Daarby werden Tullio MuiTl en Pio Naldi schuldig verklaard aan moord met voorbedachte rade doch onder aanneming van verzachtende omstandigheden Linda Murri dr Secchi en Rosa Bonnetti werden schuldig bevonden aan dien moord bun medewerking te hebben verleend doch zonder die medewerking had de misdaad ook wel gepleegd kunnen worden Toen hg dit verdict hoorde voorlezen viel Tullio Murri half bewusteloos op de bank der hoscbnidigden neer men moest hem de zaal uitdragen terwgl het hof beraadslaagde over de straf die op elk der beschuldigden zon worden toegepast Ten slotte werd het vonnis uitgesproken waarbg Tullio Murri en Pio Naldi elk veroordeeld zgn tot 30 jaren gevangenisstraf en 10 jaren onder politietoezicht zgn geiteld Lindo Murri en dr Secchi elk tot 10 jaren gevaogenisstral en Bosa Bonnetti tot 7 jaar Waarvoor in Rusland een goed deal van de belastingen dient Aan den onlangs ontslagen gouvernenr Tan Oefa word ieder jaar 1 19000 betaald Toor zgn persoonlgke veiligheid Minister Plehwe genoot daarvoor een toelage van millioenen Toen prins SwiatopolkWraki minister werd schafte hg de geheele opwacht van Plehwe af en deed hg afstand Ton die toelage maar uauwelgks was Boel ghin opgetreden ol de credieten werden weder aangevraagd Sedert Trepol dictator K worden is hebben die bedragen in Petersrg een ongekende hoogte Te Salat Vietor snr Loire nabij SaintEtloBao fnuiknik ia aan boardorfj o brand Het vuur brak nit in den koestal en bereikte ook weldra het woonhuis Do boeren deden al hun best om het vee te redden en slaagden daarin ook maar zg dachten er niet aan eens in het hnis te gaan kgken of daar ook mensehen in gevaar waren Het was al te laat toen men bedacht dat er nog twee meisjes dochters van den bewoner der hoeve 6 on 8 jaar oud in huis moesten zyn Men vond slechts haar verkoolde Igken Een hevige brand is te Epinal nitgebroken Een familie bestaande uit vader broeder moedor en ban kinderen werd in het bed verrast De broeder is dood de toestand der moeder is hopeloos de vader brak dén rechterarm met door het venster te springen en een der kinderen werd ernstig gekwetst Bg het verboeren over het ongeluk by Liverpool dat aan 20 menschen het leven kostte bleek de aignalenman op het station Hallroad verkeerde signalen te hebben gegeven Op oen vraag van zgn verdediger deelde do signalenman mode dat een nur voor de sneltrein langs kwam hg met ongeveer 24 treinen te doen had gehad over elk van welke treinen hg 8 9 aanteekeningen in zyn boek moest maken verder moest hg een barrière open en dicht doen en op de telefoon letten Hg had een verkeerd signaal gegeven en toen de groene inplaats van de roede vlag gebruikt Na een beraadslaging van 40 minuten gaf de jury te kennen dat het ongeluk door oen font van den signalenman en van den machinist was veroorzaakt welke fout echter laakbaar maar niet strafbaar werd geacht Hoewel het vonnis zelf nog niet bekend is zal dit dus vrysprekend moeten zyn Te Zeelst N Brab heeft een treurig ongeluk plaats gehad De weduwe Van de W een vrouw von omstreeks 70 jaren had voor 000 oogenblik het toezicht op het paard dat de dorschmichine in beweging bracht terwgl de zoons in de schunr bezig waren Zg heeft toen over de lange stang willen stappen doch werd door de pon welke beide gzers verbindt bg do rakken gegrepen on kwam te vallen terwgl de stang altgd door ronddraaiende baar vreeselgko wonden toebracht vooral aan het hoofd Intusschen bemerkten de zoons dat het paard niet meer vooruitging Zg gingen naar de oorzaak zien en vonden hun hoogbejaarde moedor in een ailerdeerniswaardigsten toestand Onmiddellgk haalde men geneeskundige hulp doch toen deze kwam was het leven al gevloden Trouwens de vroaw scbgut dadeiyk na het ongeval te zyn overleden e Hert Ct Stadsnieuws ÖOUDA 14 Augustus 1905 6 a 8 c o n t r ó 1 e 14 Augustus 12 uur middag Druk 37 m M Lichtkracht 14 28 Kaarsen rrg i OCalorién By den gisteren te Arnhem gehouden Nationalen Zwemwedstrgd behaalde de heer Jac Sannom met buikzwemmen juniores 40 M op en 40 M af de eerste prys in 1 23 min en in de afdeoliug Duiken de 3e prgs in 17 sec De heer M J van Westrienen behaalde in 1 55 sec de 3e prys voor rugzwemmen 40 M op en 40 M af Heden morgen ten 11 nar werd met militaire eer ter aarde besteld de alhier overleden serg majoor A I Qrootenbugs van de 2de Kompagnie 3e Bat 4de Reg Infanterie De lykkoets was voorzien van een viertal kransen als van de officieren van het Bat van de onderofficieren van het Bat van de korporaals en minderen der 2de Kompagnie en van de onderofficieren van het Ie Bat 3e Keg Inf te Delft Het militair geleide stond onder Commando van den leu Luit A Rietveld Vele onderofficieren hadden zich daarbg aangesloten waaronder een deputatie van de onderofficieren van Leiden en Delft Op de begraafplaats waren aanwezig de majoor A L Boonacker alle officieren en de overige onderofficieren Aan de groeve werd het woord gevoerd door Ds S Vos van Vinnen de majoor Boonacker de Adj Onderofflcier J Trybof en den AdJ Onderofficior A W Brandt uit Delft die allen den overledene schetsten als een goed soldaat en een braaf hnisvader die steeds voor allen een waar vriend was De vader van den overledene dankte allen voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden zoowel van zgn Buperiearen all Tan da iniarianraD Op verzoek der familie werd niet geschoten Hiermede was deze plechtigheid algeloopen en verliet ieder de begraafplaats met de gedachte dat een braaf soldaat en een goed vriend was heengegaan Gisteren hield de Koninkigk goedgekeurde vereeniging de Postduif eene wodvlucht met jonge duiven geboren in dit jaar van uit Mechelen de duiven werden door den convoyour van den Nedorlaudschen Bond ten 6 uur aldaar in vröheid gelaten en arriveerden bg de hoeren alhier Ie prgs zilveren medaille P P Rgnaarts aank 9 uur 7 min 19 sec 2e zilveren medaille A H Sprngt aank 9 uur 15 min 29 sec 3e zilveren medaille F H van Iterson aank 10 uur 5 min 52 sec 4e bronzen medaille A T IJssel de Schepper aank 10 uur 20 min Zondag 20 Augustus zal de vereeniging wederom een prysvlacht houden van uit Mons in België Zondag 13 Augustus hield de Postduiven vereeniging de Zwaluw alhier een wedvlucht met jonge duiven broed 1905 van uit Arion België ze werden aldaar door de stationchef ten 6 20 g t des morgens in vryhoid gelaten en bereikten haren hokken als volgt uur m sec G L Hammer Ie prgs 10 36 4 G L Hammer 2e 10 47 4 C M Holthnizen 3e 10 48 34 G Zgl 4e 10 50 17 J Signer 5e 10 52 9 J Holthuizon 6o 10 57 1 J Holthuizon 7o 11 9 44 J Signer 8e 11 12 58 Men meldt uit Stolwgk In een spoodeischende vergadering van den gemeenteraad Zaterdagmorgen gehouden naar aanleiding van het beaoek eener commissie uit Gedeputeerde Staten gisteren aan onze gemeente gebracht is de gemeenteontvanger uit zyn betrekking ontslagen Een tekoit in de kas schgnt de oorzaak ervan to zgn led ir heeft diep modelgden met hem en zyn gezin on niemand begrgpt hoe zoo iets mogelgk kon wezen de hoor K stond algemeen bekend als zeer solide en was steeds een voorbeeld van accuratesse In verband mot deze zaak kwam Zaterdagavond het gerecht uit Rotterdam dat na oen onderzoek van eenige uren ruim middernacht vertrok on den van ontrouw verdachte meenam BEURS VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 11 AUG L K H K Staattleemnijen PonruaiL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 RusuiD Iwang Dombr Obligation 4 96 Aziï Japan Obligatien 1889 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bnitenlandsche Schnld Recapis L 100 1 24i HypotheekBanken Fandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb i 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Soheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelgor Northw Pac Hyp Bank t 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbauk 4 99 Pandb Hollandscbe Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Oed Hypotheekbank te Veendam i 100 oorweglteningen Italh Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A H 367 Premütéêniiufm SchttftiutrtrUaaUchapfnjen Aand HoUand OalI Stv My 36 Uj tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Maandag 14 Aug 1005 ossen en koeien goede aanvoer prijzen Veemarkt te Rotterdam Vette area voor iste kwel 35 ade kwal 3 3de kw 17 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 37 3de kw 14 3de kw 30 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 35 3de kw 34 3 le kw 30 cents per half kilo Stieren en Lammeren goede aanvoer De handel was voor vet vee Schapen en Lammeren en vette Kalveren iets lager in prijs Varkens pnjshoudend MAI TELS COSTÏÏIES BLOÏÏSEN en ROKKEN lFi7 £ J worden tot meer lage urilmeu OPGERUIMD ADVEllTEINTIEN Mevrouw BÜBOBKS Hotel TWEE STEDEN te Grnvenhage vraagt voor haar eigen huishouding alzoo niet voor bet Hotel een nette Dienstbode en een TWEEDE UEISJE kannende naaien en stoppeu beidön van goedo Ketnifcen voorzien Zicb aan te melden in persotn tassohon 12 en 4 aar GEVKAACD b j R K mensohon dem Zit en Slaapkamer mot of zonder PENSION omtrek Groote Markt Gouda Brieven met pryfopgaaf onder No 2579 bureau dezer courant EEN BETER adres voor alle soorten scHoi wi mi dan het Nooriliiralianteh hnen eii Laarzeiimaijazijn KLhIWE J E 30 tegenover de Kleiwogsteeg Aanbevelend SMITS Alle rcparatiën en aangemeten werk Bobte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar aan de Buffetten van B Pliirlbuit Unum en by M PEETERS Jz Ltl op eatket n htrkbrami Verkrygbaar in flesschen SO ets 7li ct en I l HS bg H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBH V AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LÜGEK Apotheker I Harkt en bjj WOLFF Co Westhaven 198