Goudsche Courant, dinsdag 15 augustus 1905

Woensdag 16 Augustus 1005 No 0799 44ste Jaargang P W H PMMiqi mi9MMW ii p mmm mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telermin Ko SX ADVERTENTIEN worden gepLtatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gitwte letter wonlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentièn tot 1 uur des niidd relelooii 51a SS De Uitgave d er Courant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN IB het VEELICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 ÏKLEK 117 zjjn voorbanclan de nienwste modellen CAI§IORMAllieKTEll Gasgloeilieklbrtnders Gu Eleclri Urinders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenze gtfterU geëmailleerde HÜISHODDBLIJKE ARTIKELEN dengdzaam en zindelijk fiADE mmi 6AÜ0VE1 GASrOBMJIZESI KOOKAPl AUATEN WiDdcomforeB Salon Gulateiyes en verder alles wat iot hot vak behoort Aanbevelend M M V LOOIT Aanlegger van Gas Water en Spreekbnizen en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEHANN te Zevenaar en Emmerik afMifineii Ie kromn Verkrijgbaar to Gouda bö R ZANDTOORT M A CAT8 H ZANDVOORT J b MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bö N DE KKUUKF DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PRACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE l m O II E B 1 A in M ztjn beslist die der Firma WELDOIV TUB LADIBB JOVliKAL I mot minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DHBaSMAKER I met een gratis geknipt patroon I TUB BAZAAR OV CHILD RBSa ITASHIONS I Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen r HAAGT Vw Boekhandelaar t Proefnummer Alle met koêtel HoU Bijvoegtal I Van alle in deze bladen voorkomende modollon ijn QEKNIl TE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van f 0 l verkrijgbaar bü MIULY SIMONS Don Haag EENIBBEF0T7ANTBES Hen wordt T nocli op t HKKK te letten orr H T MAOtUiX Vi M IIAVËNSWAAY ZONEN aOHINCHBU Deie THEEBN orden afgelererd in veriegelde pakjes vau viji IVKt n Mn kalf en mn Nld oM mei vermelding van Nommer ec Prgs Tooruen vau nevensiaand Uerk volgens de Wet gedeponeerd Goud Dmk ïM A BRINKMAN k Zb Zich tot de nitvoeriaf van geeerde orden aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAAKT Li 100 Paarden 200 Personen Nederi a m Koninkl Circus Oscar Carré SlechU 6 dagen DINSDAG 15 AUG 1905 des avonds 8 uur l AlA DPENIlieS 700B5TELLlH8 met een alhier nog nooit vertoont Pracht Programma waarvan wij slechts de volgende nummers noemen De Heer iflaxliiiillaan Carré met z n Orig MeeBtér Dreêêuur De Heer Lt IGI Kututrljder Saltomortale te paard GlllRL4 Be l 14DRILLE gereden door 4 Dames en i Heeren De Heer S4NDLEY eenig beitaande HandnUnd njder op den smallen rand van de Manége M j Kathohen Carré tóïC u Mej PR IA MI Parlorce Rjjdster 2 iTlira Tï PAAID Mej JOSEPHINE uitgevoerd door de Heeren EDI en 8ANUOR Voltige Rgdster te paard Gro5t te Suocea Kapitein JULIUS NANSSEN mei zijd TertiaziDgwekkeiNle jtngleerende DressJur 4 Zeeleeuwen 4 HOLMES TRIO Voortreffeiyke SftlonAcrobaten Vele allergrappigste CLOWNS Ue bette van den tegenwoordigen tijd ebr KAROLY bubbel JOCKEY NUMMER OLIFANT en PAARD te zaraen gedresseerd Hoogst interessant eenig bestaand Dressuor nummer van den Heer L GAUTIER EERSTËKLASSE WBRELOSTAD PROGRAMfflA Kunstenaressen en Kunstenaars van den eersten rang Benig beetaand PAABDENlJBBtiauUB Oudtte en voornaamete CHreuf van Europa De grootste en eleganttte Cireu tent ELHKN AVOND S WH LAATSTE VOORSTELLING ZONDAG 20 AUG 2 UUR N M 2 UUR N M EXTRA rAVILIE VOORSTELLISIGEN TermlDderde PrUzen 2 UUR N M 2 UUR NM I 2 UUR N M 2 UUR N M Woensdag 10 Aug en Zaterdag 19 Aug I a UUR N M 2 UUR N M V PRIJZEN DER PLAATSEN Loge f Ie Bang l SO 2e Bang f 1 3e Bang f 0 60 Het BUREAU is geopend vftn ii 3 uur s middags en van af 6 uur s avonds Loge IC Rang en ae Rang lyn tot s avonds f uur te bespreken i 10 cents per plaats extra 3e Rang kost tot 7 uur s avonds 10 cents extra radar wordt niet besproken Na 7 uur geen verhooging glM tkMB n KI Directeur van den F J 11 I AHHKi Koninklijken Nedcrl Circus Gebruikt teeds de WEBBLDBBBOEMDE II Superior Biuiven BorsthoningEztract Benig helpend en o doeml middel tegen verkoudheid aatna keelpjjn kink en sl rahoest bronchitis en alle borst en longaaadoanlngen Negen maal met Goud bekroond Eenige abrlkanten SST haa h n van schaik r naeau vu 0 4 70 I Kon Stoomlabriek De Honingbloem Verkrij baar bn Firma WOLFf Co Weethaven iiS Ooudm A LATBN SÏlSrW Kleiweg B loO Gouda E H VAN MILD Vwrstal B 126 te ff da A BOUMAN Moordretht PINK8E Nituuttlarka d JJuL A N vaiiZKSÖKN ScAoob oti i J Th TOKKEN Boikoop B v WIJK OwdBoo er A 80HEBB JÏiki mcA P W V EDE OudewcUT K vu oaa BEIJOEN te RiKmk P v d SPEK MomaptlU D v o STAR WiuUauKm Wed i HOLST Waddin mt M KOLKIiAN WaddmtMvn P k na QHOÜT OiKinrater A n JOMUH OikietMter J P KASTELEIN PolArMkndmi O BIKEBB te Bmtditp WAARSCHIIIVIJVe Laat U niet miileiden iwr Aidif Siroop Het kloosterSane a Pau lM bestaal j et Siroop van geenerieiwaarde Onnavolgbaar jin thans door nienw gevonden toepassing onze im olieverf gtiehiUlerde Por treilen l etitture ltogaert Zg goren kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtniga zich geei initatics voor de eekle te ontvangen Gelll Prijscourant met eed ayital ongo vraagde getaigschrilten ra uW aanvra ig Boxtel B BOOAEOfa Co Agent voor GOUDA Firma A QCIANT Hesrüjk wfmsdmi Conserveerf 6 handenl Kunsthandel Kleiweg bg wien nodailen to bezichtigen zjjn Volgens den heéeniaagtdm stand der wetenschap is Odd mrikmzorging van mmlMtamkii èWm eshrifl anzs P rwtflacpn 1 O UI T BXiliq C WILDBASDBLA AR 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Bevoelt zich beleefd aan voor de lever ii cie van allo soorten fijn WILD enOliVOOELTB voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Nk DSRUKD Vraag speciale prijscourant lenw onovêhnOei frof Dr Liebers welbal nd ISIQW SBAOBT ILtX a IVta e icht AllMD Mht mat PsbHakniiok tot voortdurende radicale en leker genezing van alle iol de meest hardnekkige ennio tiekteu vooral ontltaan do 1 afdwalingen op jeugdigen leoit l eneaing van elke iwakte lile Benauwdheid Hoofdpjju Migraine Hartklopping Maagpijn Teleohte spSsvortering Onvermogen ilmpotenz Polintione ens UitIvoerige proapectcsaefi Irijiror lesok 8 1 1 SV duWuU ïiMC i 11 6 ppnlrenlDepél Matth v d Vegte iïaUbomittp DcpStn M GlAu k Cc Kotterdim 1 Happol QnnenhafB llalmmans de Jong J Cia Ilotti r nn Welf fc Co Oottda on h alle drogistea Wie xuker zyn wu d BAt Clkel C eaa t aotvange tMMBM geatdd en sa val proetnetdofea ki ia baadet giAonwii auiim dw u im nitvtate Dr HiofeaeUs venwdk d beate mactdnea in het mctMtorMid WbbUasemaot vaa Ckbcft ataOr WW k f bnkm flKlM atTBIe tfOf Btkel eacao la vMaattB boiaw OiU fik t QKM ia aast mik riMkt MM BanftnUM gecond dnakvMr im rpcederWlsB Itop OiaST jS nneeab dnak b tni rm Tartrijgbaai lay TognMMM ft A Apa kmeas Pi fl inimiKnwDoid nm naotordHl KabvüiHt i UuUcoianüscb Overzicbt Reuter seint nit Porti month dd U Ang De Russische en Japanscho onderhandelaars kwamen hedenmorgen te 9 nnr 6Ü bijeen Tweede telegram D volgende olflcieele mededeeling is gedaan In de bedenmorgen gebonden zitting werd artikel één dar voorwaarden afgehandeld en de beraadslaging begonnen over artilfel twee De bgeenkomst werd te één uui gesloten maar te drie uur heropend Artikel één dat in do ochtendzitting werd goedgekeurd en dat Korea betreft was niet gebleven in de door de Japanners voorgestelde redactie maar was gewjjiigd meer in overeenstemming met de wenscben van Rusland in hoeverl e echter kan niet beslist worden gezegd Onder de gedelegeerde van beide zjjden die tgdens de zitting van de conferentie in ban hotel bleven was men overtuigd dat beide partijen oprecht begeerig waren en vrudestractaat te sluiten i en ongetwijfeld zal men indien het tot een breuk mocht komen aan beide zi den trachten de verantwoordelijkheid hiervan op elkaajj te schuiven Derde telegram De conferentie is te zes uur verdaagd Vierde telegram Sato deed de offtcicele mededeeling dat in de niddagzitting van heden de artikelen twee en drie werden besproken en afgehandeld To zes uur is de zitting verdaagd lot halfti cn morgenochtend Zoodra Witte s telegram behelzende de vredesvoorwaarden der Japanners was aangekomen op Peterbof beltjgde de Tsaar een familieraad De grootvoreten Wladimir en Nikolaas zouden hebben aangedrongen op afbreken der vredesonderhandelingen In t algemeen beerscht er een gedrukte stemming ten hove en in politieke kringen aant men ziet er op deze wtjze niets terechtkomen van de onderhandelingen Kokoftsof de minister Van financiën moet zich aldus hebben uitgelaten Ik kan niet zi ggen of de Japansche voorwaarden in den vorm van een ultimatum dgn gekleed of dat ig slechts moeten voorstellen wat Japan meent te kunnen krijgen i Maar als deze voorwaarden Japan s laatste woord zijn dan vrees ik dat de vredescooferentie zal eindigen met een break Zaterdag de eerste verjaardag van den RDIiiscben troonopvolger werd de publicatie van een ookase verwacht waarin de FEViLLETOX 34 Toen ik er aan dacht wit ik gedaan had kreeg ik oen gevoel van vernedering dat mij traf genoeg was voor de Itagheid waaraan ik mg schuldig gemaakt had Ik begaf mij naar den stal waar men onmiddellijk mijn paard zadelde Geen deiikkeeld om naar een bepaalde plaats heen te rijden kwam in mg op II was eenvoudig besloten om twee dagen vab pgnlijke onzekerheid ver van ons huis door te brengen ver genoeg weg 0 mg getrouw aan mjjn belofte te honden om Margarotha niet te zien Spoedig nadat ik ifeggereden was liet ik mijn paard zelf züt weg kiezen en gaf mij over aan mjjn gedakhten ao berinneriDgen zooals zjj een voor een in mijn oprezen Het dier sloeg denl weg in dien hij gedurende nj n verblgf te Londen het meest gegaan was en die ten noorden van de itad lag Hat wal nt nadat ik 4 vooratedaa ean halve nijl achter den rug had dat ik rondkaak an bamarkta saai wt k gadaalta van bijeenroeping van een vertegenwoordiging volgons het Boelyghinsche ontwerp zon worden bevolen Tot nog toe is dut met geschied maar wel werd olficieel bekend gemaakt dat het ontwerp door den ministerraad volgens de opvattingen van den Tsaar is gewgzigd Hoe de constitutie er na die wijzigingoni zal uitzien is niet na te gaan De ministerraad was voor de bespreking van het ontwerp versterkt met een aantal reaclionnair leden van den Ryksraad Het bleek bij de beraadslagingen dat groot verschil van meening lieerschte er waren in hoofdzaak drie groepen De zwakste dezer groepen was voor een werkelgke ernstig op te vatten grondwet De tweede groep aan wier hoofd de minister der keizerlijke kanselarij Tauejif stond stelde een geheel nieuw ontwerp voor zjj wenscben oen Zemoki Sobor of vergadering der Sten den die eenmaal in de vijf jaren zal bijeenkomen De loopende zaken zullen in den tiJd tusscbcii de bijeenkomsten door commissies worden behandeld Deze oplossing scheen nogal naar den smaak des Keizers te zijn Maar da sterkste groep in den ministerraad WAS voor een gewijzigd ontwerpBoo lyghin En deze groep sclignt den Tsaar te hebben bewogen zich met haar inzichten te vereenigen Dat zon men tenminste kunnen afleiden uit het bericht van den Rageeringsbode Niet dat de Tsaar overtuigd is van de voortreffelijkheid of noodzakclukbeid van dat oatwerp hij wenscht de verantwoordelijkheid over te laten aan de meerderheid De publicatie van bet aldui gewg iigde ontwerpBoelyghin is volgons den Rcgi Oringsbode weldra te verwachten In welken zin het gewijzigd is en welke waarborgen het voor het herstel van rust en orde in Rusland bevat zal de tijd moeten loeren WiJ kennen nog ni t den volledigen uitslag van de volksstemming in Noorwegen maar wü mogen nu reeds zeggen dat de regeering en het Storting zich er met recht op beriepen dat zü den band met Zweden losmakende bet geheels volk aciiter zich hadden Volgens het laatste telegram dat te onzer beschikking is staan tegenover 236 921 kiezers die op de vraag of zij het Stortingibesluit van 7 Juni goedkeuren ja hebbon geantwoord een armzdiige 112 die daarop neen hebben gezegd In Kristiania staan tegenover 31 097 ja s slechts 40 neens Er zijn in de hoofdstad van de 38 720 kiezers die zjj telt de oostreken ik heen reed Ik trok dadelijk aan den teugel en wendde mijn paard weder naar het zuiden Om den geliefkoosden weg te volgen dien ik zoo vaak met Clara gereden was om misschien stil te houden op eenige plaats waar ik dikwijls mat haar stilgehouden had dat was meer dan ik den mged of de ongevoeligheid had om op dat oogenblik te doan Ik raed tot aan Ewell door en hield daar stil de duisternis had mjj overvallen en het was noodeloos om m n paard te vermoeien door nog verder door te rijden Den volgenden morgen was ik bgna met zonsopgang uit de veeren en bracht het grootste gedeelte van den dag door met rond te wandelen in dorpen lanen en landerijen werwaarta bat toeval mg maar heenleidde Gedurende den nacht waren verscheidene gedachten die ik in de afgeloopena week verbannen had teruggekeerd disi gedachten over ongunstige voorteekenen waaronder de geest schijnt te lijden evenals het lichaam Ig dt onder een hevige pijn waarvoor wg geen hgzondere plaats of oorzaak knnnen aanwijzen Van Margaretha verwijderd had ik geen hulp middel tegen de neerslachtigheid die zich nn van mjj meester maakte Ik kon slechts moeite doen om haar t varlichten door onopboadeiyk bezig te blijven door uren aabureas t waodelea ol ta rüdei met de wal ettelgke duizenden die niet gestemd hehbe maar men vergeto niet dat er van het zetvarende Noorsche volk altijd velen ver weg zjjn Dit zal wol voornamelijk voor de kaatsteden gelden te Drontheim Bergen en Stavauger hebben er ook vrij veel niet gestemd Opmerkelijk bö het geringe aantal ne n stemmers is dat er te Kristiania 89U geboren Zweden zijn dio er het stemiecbt hebben verkregen Onlangs lazen wij in een Noorscb blad uk een oproeping van een Zweed uit Drammen raeeiien wij aan zijn oadmedeliindj enootcn om in het nieuwe Noorsche vaderland niet regoering en Storthing mee Ie gaan nigkbaar bobben de Zweden dat gedaan Kouter seint uit Cliristinnl i d d l 4 Aug Te zeyeu uur heden avond was de uitslag van do volkssteraming bekend in 443 districten Uitgebiaclit werden 353 015 stemmen voor 170 logon do ontbinding der Unie Van 33 districten ontbreekt nog do nilsing Men verwacht dat in hol geheel 360 lot 370 000 stommen ign uitgebracht waarvan per duizend legen zouden zijn In het geheel hebben ongeveer 80 proc der slem gerechtigden hun stem uitgebracht De telegraaf heeft den hoofdinhuud mode edtuld van den dronk dien üalfuur heeft uitgebracht aan de lunch dio leden van beido Huizen van het I uileinenl Zaterdag in tiet Parlementsgebouw aan de Fransche zoeofflcieren hebben aangeboden VVi willen nu nog iets aanhalen uit de toespraak van John Morley Evenals Balfour zng hg iu do fi oston van verleden week een winst voor don vrede van Europa Van de vereeiiigiiig van Frankrijk on Engeland zeide hÜ voorts moeien al de groote en edele tradities in alle instellingen al de groote idealen en allo streven der menschbeid moet de geheelo vooruitgang van de wereld afhangen Die voreenigicg is dikwijls verbroken zg zgn stoere vgunden van elkaar geweest maar heden zgn hel stoere vilenden Evenals Balfour wees hg do gedichte af dat Engeland de vertegenwoordigers van du eene groole mogendheid verwelkomende kwaads in den zin heeft tegen oenige andere mogendheid De geschiede iis i wel vol irorfle maar geen ironie zon hartelijkar ziJn v Un dat Engelands verlichting ter begroeting Van de Fransche vloot Europa in brand zou stoken Eenigen tjjd geleden vervolgde Morley kon het onmogeiyk scbgneu dal er tnsschen Engeland en de Vereenigde Staten een gevoelen zon ontstaan waardoor men in een vergeefsche poging om den geest tot raat te brengen door hel lichaam uil te putten Vrees voor de afwijzing van mijn bezoek aan den heer Sherwin had niets te maken met de onbestemde zwaarmoedigheid die mijn ge dachten nn verduisterde z j blijven daarvoor te diebt hg huis Bovendien wat ik in Margarotha a vader opgemerkt had bijzonder gedurende het laatste gedeelte van mgn onderhoud met bem toonde mjj dnidelgk genoeg dat hij onder overdreven verwondering en voorgewende aarzeling zijn heimeiyke begeerte trachtte te verbergen om tevens zjjn voordeel te doen met mjjn verzoek dat welke voorwaarden daarmede ook gepaard mochten gaan oil een maatschappelgk oogpunt beschouwd oneindig voordeeliger was dan biJ ooit had kunnen hopen Het was niet zijn uitstel van bet aannemen van mjjn voorstel maar de last van bedrog de boeien van gaveinsdheid mij door dat voorstel zelf aangelegd die mjj nu zwaar op het harte wogen Dien avond verliet ik Ewill en reed weder naar Londen terug lot aan Richmond waar ik den nacht eu bet eerste gedeelte van den volgenden dag doorbracht Ik bereikte Londen in den namiddag en begaf mjj naar Noordar Villa zonder eerst naar hnis te gaan omstreeks ten vjjf nre liyo a at werd nog door aan gavoal van oorlog tusschon die landen een broederkrijg zou zien Hetzelfde zoo hoopte hjj zou tusschon Engel ind en Frankrgk bewerkt worden door de gebeurtenissen van dezen dag Hij hoopte dat de geest van vereeniging en goede verstandhouding tusschon Engeland en Frankrgk erkend zon worden als een van de grootste schreden ten bate van de beschaving en vrede en orde in de wereld Toen zoo zegt de verslaggover van een Rngölsch blad na de lunch de gasten en hun gasthoeren samen op het terras van het Parlementsgebouw zaten eu uitkeken op de Theems ging daar mooizaam puffende en slechts langzaam vorderende tegen het sterke en modderige tg de nietige penny stoomboot Kuiser voorbij Hol woord modderig ié in deze gelijkenis voor het standpunt van den schrijver aiet gelukkig gekozen Gisteren maakte de Fransche zeeofficieren uitstapjes naar Richmond Kew enz De feesion zijn daarmede uil In Hongarge is sedert een paar dagen on nevenregoering gevormd die naar do Neuo Freie Prosse uiteenzet schijnbaar op de meest onschuldige wijze optredend toch een rechtstreeksch revolutionair karaktor draagt De Hongaarsche regeering vaardigde een bevel uit tot vernietiging van een besluit van een gemeenteraad betrettnntiv de o roeping der reservisten In dat regeeringflbesluit werd gezegd dat niet alleen da personen gestraft zullen worden die weigeren aan do oproeping voor don dienst te voldoen maar ouk de ambtenaren die op welke wijze dan ook lot ongelioiirziiamheid aan do regooringsbüvelen aanleidii g giir l n Dil regeeringsbesluit werd onm djolljjk govolgd door een circulaire van hot irn voerend Comité dor gecoaliseerde oppo liie aan de gemeenteraden en aan alle openbare ambtenaren Daarin wordt een leiddraad aangogevun voor de georganisejiirde ongehoorzaamheid aan de regceringsoeve len en levens do belofte afgelegd dut na hel herstel van den geordenden toesland aan alle ambtenaren moreelo voldoening en materieele vergoeding voor alle geladen nadcelen zal worden gegeven Hoewel deze belofte van bet Uilvoorend Comité een wissel op de loekomsl bevat sluiten zich zoowel gemeenteraden en ambtenaren als particulieren maar al te gaarne bd de raadgevingen aan die do circulaire beval De passieve tegenstand tegen de van Weeneu opgedrongen regeering wordt actief En do regoering schijnt niet in slaat haur bedreigingen ton uitvoer te brengen neerslachtigheid ge lrukt Zelfs hel gezicht van het huis waar Margaretha woonde was niet in staat om mi kracht te schenken en op te wekken Toen ik hg deze gelegenheid in de pronkkamer gelaten werd zaten mgnheer en mevrouw Sherwin mjj daar beiden op te wachten Op de tafel stond de Xeres die mg bjj bet vorige onderhoud zoo berhaaldelgk opgo drongen was eh daarbij een groote koek Toen ik binnenkwam was mevrouw Sherwin bezig met het snijden der koek terwjjl haar echtgenoot met een kritischen blik keek De magere witte vingers der arme vrouw beefden terwijl zg het mes onder bot toezicllt yan den echtgenoot bewogen Zeer gelukkig om n weer te zien zeer gelukkig inderdaad mjjn waarde heer zeide mynheer Sherwin terwjjl hg met een vriendelijk glimlachje en uitgestrekte hand naar mg tdekwam Vergun mg mgn wederhelft mevrouw Sherwin aan a voor te stellen Zyu vrouw stond haastig op en maakte een nygiog terwgl zg het mes in den koek liet zitten waarop mgnheer Sherwin een barschen blik op haar wierp het er met veel defligbeid uithaalde en het eenigszins hard op de tafel neerlagde Wordt vmolad