Goudsche Courant, woensdag 16 augustus 1905

Donderdag 17 Aiigusdis 1005 o 9800 44 s Jaargang fiOüMHE eOllRAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon w SS ADV li H T K N T I I N wordfi f o l lalsl vnti 1 5 rrffel s a 50 tenten iedere regel iiii i r 10 Centen Git ote letter n worden berekend naar plaatsruimte Inzendin van Advertentiën tot 1 uur iIcs niii I releleoa Na M De üifgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijg pei drie maanden is 1 2S Irancü per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N GEE BETEE adres voor alle sfiorten SCHOKlNWKIVK dan het N iHirêniknLsch Srhotn m Laaraiinagazijn Kl klWKG E M tegenover de Kteiwegsteef Aanbevelend c SUITS Allis ropiratiCn en aanKemeten werk Oniavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepaMingeu onze In oUevert getchUUerde Fortrellen FetntureHogaerlê Zg geven kracht en diepte die naaiakers niet kannen bereiken Hen overtniga zich geen imitatiea voor do ecMe te ontvangen Oeill Prljsconrant met een aantal ongevraagde getnigschriften raiiê op aanvraag Boxtel H HOUAEHTH Jb Vo Agent voor GOUDA Firma A QClANT Knuithandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen lijn Verkrijgbaar in iiosschen SO ets 7lt et en i l JS bü H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKEH F AD ntC HTKR Oo Rotterdam Te OouDA b 0 f UliEK Apotheker Morkt on bö WOLKKiCo AVcsthaven 198 DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISOHEDE MEEST VOLLEDIUE MOIIEDLAIIGM zgn beslist die der Firina WELIIOW THB LAUIKS JOUKNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THE ILL nilKHSMAKKU met een gratis geknipt patroon l HK liAZAAK OF CHILÜ KiBA S fASHIOXS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen ritAAOT Vw lioekhandelanr Pmefmimmem Alle met koHel Holl Bljvoegaél Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van Ö 5U verkrggbaar bji MILLY SIMONS Den Haog ESNISBEF0T7A17TEEE nfii wortlt venocbl op t MERK telettitii UIT IIKT MaOIKUK TAH M luvENswAAY imm QORINCHEH Deie TUKKEN worden afgele terd iii vertegelde pakjea van m twtt tn MR Mtlf en ttn Aed ont met vermelding van Nommer ec Pr fl voorzten van uevenitaand Mark volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uUvoerinK van geMrde ordem aanbevelende J C BIJt voorheen J BREEBAART Li Nederl Koninkl Circus Oscar Carré WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1905 2 GROOTE VOORSTELLÜSTGEIT 2 Ten H ure Ten S ure Vamillëii Voorstelling TEGEN VERMINDERDE PRIJZEN Loge f l HB Je Bang 1 00 Xe Bang 0 70 3e Bang f 0 40 Bespreken der plaatsen van 11 tot 1 nnr 10 centa extra per plaati Avend S uur 9 Buitengewone Voorstelling Wê met tirmol l raelH Fre§rmmma OBWONE FBUZEN Optreden van alle Artisten slechts van den eersten rang als booldnammers te vermelden Kapitein JULIUS NANSSEN met zijne gedresseerdeSensationeel ZCeleeUWClI Verbasingwelikend De neer ffaxlmlllaan Carré met zijn Ortg Vrijheid Dreesuur OLIFAxNT en 8 H00LPAARD to samen gcdreiseerd en voorgesteld door den Heer LEONARD GAUTIEB Mej Këihohen Carré de beste schoolrijdster van den tegenwoordigen tijd Slgnor PKOSBKPl Jockyrijder Tho 9 tfofmes Elite Parterre Acrobaten il Athleten door de Gebr Karoly Augutt n eemte Kljlee door d Kr Sandley GKW D OÜADKILLli A L KOU gweJeo Jtor 6 Dames en 6 Heercg ENZ ENZ ENZ ENZ Duitendien optreden ran de Clowns Gebr CllerrT Oebr CavalllDi Renz t i ww ii P iww fTrT f Merkel Kalman de August Kddi en Sandley en de grappigste der grapplgen August de Oomme BUSTO r flfTTITI MM E I lploau m Ooud Bebrooiuia PRAEPARATEN VAN Vc n ® 7 Jowel bii kindek kU voIwumboi brtkuö t lürt ilMhte kmoht t m Ttfitcrkendi KINA WUM teg n fwaktc owei dIJ kinderen kU volwtaMBsn brtk uu tflliut ilMhte pUiTerttrio Mnuwhot wttn ter veriltrklnc tu tiektt of knan ed koorti en hkre gevolgm QUINA LiU OCHE PratRiraUIKlfK in bat bi i waer tegen Bloedc bnk Bleakwotit kwtlen Tan Krltiichea Iwft d VgrkrilgWar in flacom i f 1 90 i L Fllfp l anTO diMin Tergt rkeiul uinifloumv nimHk voordt dljk diKeb sik T 1 klmtawn twakkeo en kUetvchttfe cttt n er n te b clen AU giJmknehMt drank bij ttooratiKD dn sp Javertciiac orKaneo en dtarrhée o A vDtir niigelmgen ea klein kinderen Pn i per bui t K rr 1 70 H O OO K KgT O SO S Melksuiker T Jt tS Jt A eiKttl a 1 ttSk ffkff An l nokcn e ner halve Ocaralte U valAeendc ter Êtkt i y ding ran de hevicate auraUan va Aathnw te In loofijei a 0 80 en 0 60 m Tamarinde Bonbotm nr purgatiip tegen vawtoppiiii Aam € IIIU EJWIUIJlia bai i Mlkral e Conf tl etc vo0r look uUiani voor iioderen bcwijsen le Tamarind bonboni Wn KRAEPEI 1EN HOLM belancrijkfl diemlen dur de vorm voor het kind b f eerlijk en de imajik aanfeoaam is Prtji per doosje 0 90 en O BO AlmSfllc Pfl filIfkC alemneen erkend als het BESTS huiiniiddrf een alQmoploaaeQtl m va iachiend middel btf nitoemendhcU w it il ni r mH i in □ flcKhjes verkni gbaar Pn ƒ 0 80 per Wwct UUXPU IKK fe HOLM I SiM Vm flMi Maradw ptm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST th 1 ra ftaraltm 0 ifmttfm IMNH WESSANEN LAAN Wormerveer OPOICRICHT irM HOIflIfHL IJKB VABRIKKEn Voedert uw Vee met de uivere murwe merk ater en yifj aitmanteude door hoog eiwit en vetgehalte en grootste roedingswaarde Sere Diplama ParQê 1900 liegen Gouden Medaille tctoriawdter ut f de VïctoriaSron te Oberlahnsltlmi Tafeldrank Van h£ ninklyke uis der iederfaném ADVEETMTIffl in alle Couranten worden aangenomen door het Ad verleutie Bare H vu A BRINÜMAN ZOON Tn het VEBLICHTING MAGAZIJN De Avondsier Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 lÜn voorhanden de nieuwste modellen GASORÜAIIEIITEIW GasglMiliehlbntHders Gu Eleclra Uruders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Fi Enorme kaaze gtfterife geemaUlesrtt HinSHODDELUEE ARTIKELEI dengdiaam en zindelgk urn OEISËRS GASOVm GASrOIHUIZlil KOOKAPPAKATEN Wiodcomforei Sslon GisUfeiycs en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOIT Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen Wie iseker zyn y t lekt 1 Clkel CsCa te ontraogsn g Wd 1 w vale prtEfoemtatga hi 4et ndal gekaam ondet dea a im lAviaden Dr HiohMlia veraudigt p i beat macUaes in het mnUb immi BkUiaaenMot van Oabt BtoQ wmtk t bciMi iholw Bikel eacao a Tioteiin boaan Daui Skel ClBcao k mat melk dbeU eau aaagenaiaa gaand lankwac 4 lUkach gebruik een t Z rT i i1i vm t poeder voor een kop CboaitU Ak geneeakficbtige diank b j g n im uiarrhee iledita met water ta galmilkaa Verkrygbaar by 4e TniiiiiniiiiÉ B 1 Apetbakan is p Vi V Ka fftB ea t 1 80 c Vio 4SS I Oeaanalvtrtagnwoo dl r VMr Xato Julhit HtasnlM Inuiterdam Ealvcatraat Ui en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de iabriek van Firma H SABDSVANN te Zevenaar en Emmerik ipa nem de kro m Verkrijgbaar te Qonda bg E ZANDTOORT ¥ A CATS H ZANDVOOHT J 8 MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bjj N DE KRÜIJFF 3 a UTTmiXiiisra WIZBaAUDBLA AR 18 Ooateritraat ROTTERDAM Telepkoon Interc No 2031 Beveelt zich beleefd aan voor de leveraceie van alle soorten A n WILD en OBrOOBLTB voor extra Diners ent enz Veraending franco door geheel Ni BIRUHD Vraag special prüaeoarant WjBe iBTOoraldaiBMHi jy P l diAnnMwvaae a MMr HF larta leMMtr l4 li Mai H tliiania ik Mi Oonda Dnk Tan A BRINKMAN A Zn Uuiteoiandscli Overzicbt De zitting der vredesconferentie begon te 9 aar 50 De onderhandelaars openden de beraadslagingen over artikel vier betreffende het schiereiland Liaotoeng en den afstand der Russische pachtrecbten Tweede telegram Na de ochtendzitting deed de heer Siebert van het Enssische ge zantscbap de volgende offlcieele mededee ng In de ochtendzitting van heden werden de artikelen vier en vgl behandeld Artikel vier werd eenparig goedgekeurd Daar de gevolmachtigden niet tot overeenstemming konden komen over artikel vgf werd besloten oen nota samen te stellen over de atwgkende meeningen en intusschen vaort te gaan met de behandeling der andere artikelen Wg vernemen dat artikel vier betreffende den afstand van de Russische pachtrecbten op het Liaotoeng schiereiland en de Blonde en Ellioteilanden niet betreft Port Arthur en Dalny waarover een bgzonder artikel zal handelen Japan bigft althans tot dusver vasthouden aan de bezetting van FortArthir en Dalny Artikel vgf betreft deu afstand van Sachalin Het lakt uit dat artikel drie niet handelt over den afalandbvan den Chineescheu Oosterspoorweg maar over het herstel van het Chineesch bettaur in Mandsjoerge De afstand van den spoorweg zal in een later artikel worden behandeld Derde telegram De middagzitting eindigde te i aar 45 Toen Let onniogelgk bleek over artikel vgf tnt overeenstemming te komen werd de behandeling begonnen van artikel zes dat van weinig beteekenis is Ook artikel vier is na korte beraadslaging afgedaan Vierde telegram Gedurende de middagzitting zgn de onderhandelaars tot volkomen overeenstemming gekomen omtrent artikel zes Vglde telegram De leden van do deputatie nit de Jeodsche bankiers die gisteren met den heer Witte een onderhoud hadden verklaren dat dit onderhoud en dat hetwelk later te New York zal plaats hebben goede resDltaten zullen hebben voor de Joden in Rusland De bankiers ontkennen over een leening te hebben gesproken Een der gedelegeerden zeide dat bg niet twgfelde of de Joodsche bankiers zallen Rusland geld Verstrekken als dat noodig is indien aan de Rnsaische joden dezelfde rechten worden ge gaven als de andere onderdanen van den Tsaar genieten De vertegenwoordiger van FEVILLETOX W lil IIG 1 I 1 j 1 IlllJK 35 Arme mevrouw Sherwin I ik bad haar nauwelijks opgemerkt op den dag waaro f zij met haar dochter in den omnibns zat het was mü alsof ik haar nn voor het eerst zag Wat er in het gemoed eener vrouw omgaat deelt zich als van zelf aan anderen mede Een gelukkige vrouw verspreid baar geluk op een onverklaarbare wgze om zich heen zg heeft een invloed die enigszins overeenkomt met den invloed van een zonnigen dag Zoo ia ook de zwaarmoedigheid van een zwaarmoedige vrouw altgd aanste kelgk n mevrouw Sherwin was er een van de laatite soort Haar bleeke ziekelijke gelaatskleur haar groote zachte waterige lichtblauwe oogen de blooheid van haar voorkomen de mengeling van noodelooze aarzeling en onwillekeurige gejaagdheid in al at zg deed alles verried daideljjk Mn leven van onophondelijke vrees en zelfIxdwang een aanleg tot grootmoedigheid en dMlnaming dia onderdrukt waa en ntet meer in ataat dcb t ontwiklultD ot t op n een groote niet Joodsche bank verklaarde dat Rusland geld zal kunnen leenen in do Vereenigde Staten indien het vrede wil maken maar niet om den oorlog voort te zettpn Ug voegde er bg dat dit besluit ook de beslissing was van de Pargsche bankiers Baron Kaneko financieel agent van Japan bezocht gisteren president Roosevelt te Oystorbay Hg deelde den president mede dat i aar zgn meoning Rusland geen geld te New York zal kunnen krggen om den oorlog voort to zetten en dat het alleen zal kannen leenen om in staat te zgn den vrede te verzekeren De indruk door de berichten over do vredesonderhandelingen in Portsmouth ge wekt is zeer weinig bemoedigend Wel worden de bgoenkomston der onderhandelaars voortgezet maar naar uit Petersburg gemeld wordt uitsluitend met het doel om aan het mislukken der onderhandelingen een voor Amerika en voor de overige neutrale mogendheden een zoo min mogelik kwetsend karakter te geven Rusland wenscht zooveel mogelgk een vermindering van het aanzien van president Roosevelt te voorkomen daar het hem fei telgk groeten dank verschuldigd is Japan koestert ongetwyfeld denzelfden wenscb In Japansche diplomatieke kringen meent men dat Japan btj de onderhnn delingen voortdurend in een valsche positie is geweest maar om president Roosevelt niet te grieven zallen nog enkele bijeenkomsten plaats hebben waarin voornamelgk de ponten zullen worden vastgesteld waarover de beide partgen het volkomen eens zgn Die vaststelling wordt van waarde geacht voor latere vredesonderhandelingen zoo de thans gevoerde werkelgk mislnkken Uit een gister ontvangen telegram bigkt welke ponton dat ztln Rusland erkent den overwegenden Invloed van Japan in Korea en verklaart dit land voortaan te zallen beschonwen als buiten den Rnssiscben sfeer van invloed gelegen Rusland stemt verder toe in de ontruiming van Mandsjoerge door de troepen van de beide landen en in de teruggave van dit gebied aan China terwgl het tevens don afstand van den spoorweg in Mandsjoerge bezuiden Kharbin aan China goedkeurde Deze punten konden niet veel aanleiding tot verschil van meening geven na den uitslag van den Mandsjoergschen veldtocht Maar nu komen de moeilgkheden bg de besprekingen over de schadeloosstelling en den afstand van Rnssisch grondgebied Rusland kan daarin niet toestemmen de Times baren Daar in dat zachte fletsche gelaat in die ontsteltenis en overhaasting als zy iets deed in die bevende zwakke stem als zy sprak daar kon ik een van die huiveringwekkende treurspelen des harten aanschouwen die het eene bodryf voor en het andere na het eene jaar voor en het andere na op het geheime tooneel des hniseIgken levens worden gespeeld en altyd weder gespeeld treurspelen die eenigszins verborgen worden door het langzame vallen van bet zwarte gordgn dat lederen dag lil lager en lager neergelaten wordt dat neergelaten wordt door de band des doods om alles ten laatste te verbergen WiJ hebben in den laatsten Igd heel mooi weer gehad mgnheer 1 zeide mevrouw Sherwin byna onhoorbaar en terwgl zg dit zeide keek zg met angstige blikken naar baar echtgenoot om te zien of hg het goed rond dat y zelfs deze armzalige alledaagBche opmerking maakte Heel mooi weer inderdaad vervolgde de ongelukkige vrouw even verlegen alsof zg weer een kind was geworden ea haar eente les in het bijzgn van een vraemde meest opzeggen Overheerlgk weder mevrouw 1 Ik heb er de twee laatste dagen volop van genoten bmttn de atad in een gedeelte van Surrey de omatreken van Ewell die Ik vroeger nooit gaxion liad verneemt nit Portsmouth dot Witte met oen beslist onmogelgk antwoordde op do vraag of de gebearlenissen in Mandsjoerge alsnog invloed op Rasland s besluit ouden kunnen hebben f Wat er ook op het ourlogsterr ein gebeurt zoo zeide Witte of de Unssen nogmaals een ncderl tag Igden of een overwnining behalen die Japansche eiiclioii kunnen en zallen niet worden ingewilligd De Temps wgdt oen artikel aan de rei van president Loubot naar Valence Het blad wgst er op dat de president te Valence voor de eerste maal in het o ionbaar heeft gezegd wat men overigens wol van hem wist dat hg niet voor eoii lierkiczing in aanmerking wen schtu te komen bg de presidentsverkiezing in 1906 De president heelt Zondag verklaard dat hg mot zeggin kon hoe naiilokkcigk hg hot vooruitzicht vond binnenkort het Elyséu te verlaten en weer gewoon burger te worden Hg dacht daarmee bovendien een nuttig en heilzaam voorbeeld aan het Fransche volk te stellen De Temps acht do liouding van presidunt Lonbet geliecl in üvuteunstemoiing uiet het ropablikeinsche beginiiel Do grondwet van 1875 stelt den president herkiesbaar en in 1875 zal menig staatsra ui voorstander van de constitaticneele monarchie met zgn beginselen liebijen geschipperd als maar de deur openbleef voor het presidentschap voor bet gtihcele leven Later zgn de ropublikeinen baas gowoiden tn Frankrgk maar wgseiyk liebbod zg het artikel van lH7 n et veranderd Vooreerst was het onnoodig wantrouwen tegen de presidenten aan den d ig te leggen en dan zonden bgioiidero omstandigheden de horkioziiig wenschelgk kun nen maken Dit alles neemt niet weg dut voor gewone tgden het ware repubhkeinsctie beginsel in verzet komt legen de liandliaving van de opperste macht m dezelfde hand vuor een al te langen tgd waardoor het presi dentschap een soort vun verkapt consulaat ol stadhouderschap zou worden President Loubet had zgn waardige loop baan niet boter kunnen beslnitcn dan door deze laatste rcpnblikcinschc daad weer een gewoon burger te worden uit vrgo verkie ing Koning Edward is op weg naar Marienbad In een deel van de pers is liet gerucht verspreid van een aanstaande ontmoeting tnsschen keizer Wilhelm en koning Kil ward en met groote belangstelling besproken Vooral eonige Engelsche bladen waren verhengd en spraken de hoop uit dat deze ontmoeting hg zou dragen tot het opheffen Er was een oogcnblik van stilzwggen Mijnheer Sherwin kuchte het was bigkbaar een geluid die tot een waarschawing voor zgn echtgenoot moest dienen en dat hg meermalen had doen boeren want mevrouw Sherwin sprong op on koek hem aanstonds aan Als do vrouw des huizes mevrouw Sherwin zou het mg aangenaam zgn dat gg aan een bezoeker gelgk dezen hcor wat koek en wgn annboodt 0 beste 1 Ik vraag u vergeving Het spgt mg waarlgk dat ik er neg niet aan gedacht heb en zy schonk etn glas wgn in met zglk een bevende hand dat de llesch aldoor tegen het glas rinkinkto Ofschoon ik aan niets behoefte had at en dronk ik oiimiddclIgk nit medolgden met de verlegenheid van mevrouw Sherwin Mgnheer Sherwin schonk zelf een glas in hield het met bewondering tegen het licht en zeide Op uw gezondheid mgnheer 1 op uw gezondheid 1 en proefde den wQn met het voorkomen van een kenner en een veelbeteekenend smakken mot de lippen Zgn vron v aan wie bg niets presenteerde keek hem gedurende al dien tyd met de meest eerbiedige aandnebt aan Oy bedient n zelf van niets mevrouw Sherwin 1 zeide ik Mijn rronw mynheer t bracht haar van misstanden en veibetering van de DuilschEngelsoho verstanilhoudmg In oflieieole Duitsrhu kringen was van hot plan des koiiings om op zpi reis ii i ir Marn nhad oen bespreking te lielilien mot njn neef niets bokend Do ollicieiiie Kohi Zlg sohrgit nn waarkchgnlgk geïnspireerd uil Berign Wanneer Kngelacho bladen dezo ontiniioling wnar schgnigk noemen dan had mon wol mogen veronderstellen dat zg daar het President Roosevelt heelt Zateidag een redevoering goliouden te lianliingua in den staat New Vork w iarin hg o iiiienw do Monrneleor en de houding van den staat tegenover de Trusts bespiak In veib ind met de Venczolannsche qiiae stie zeiJe de inesideiit Do ZuidAmerikaanseho lepubliekcn moeten up giond van do Monroethooiio met verwaolilon dat zg van ons boMheimiiig uilen oi tvangen zoo zg zich a iii Imii fuianciecle veipl elitingen tegenover het buitenland willen oiitIrekken Ik bon er niet voor dat vreeiiulu natiën baas spelen in Zuid Amoiikaansrho douani knntoren raiar de Vereenigde Staten zullen geen oorlog beginnen oiii Kuiopecsehe staten te belelten hunne icchlinaligo vorderingen op Zuid Amcrikaansel e republieken binnon te balen undei uildrukkelgke voorwaarde eebtol d it er van liibczilnenilng van grondgebied vuUtrekl geen spiako is In verband met de Tiustwetse ing zeide Hüospvcit Zoo do beslaande wel ten ontoci eikend bigkon is een nitbreidiiig van de wetgeving beslist noodzukelgk Naai ingn meeniiig moeten uUe lirliamcn die Imn iMndelhoperaties over meer dan ei ri sl iat uilbieid u onder direct tuczielit der nationale irgeering itaan Maar ik ben niet veoi haiihtige ol unevei logde maalrenelen Wat lo de naaste toekeniht noodig zal blgkoii i ei n wel waarin aan de regooring macht gegeven wordt krachtig op tn treden tegen de niisBtandcn die door de oii einoeviiig der spoorwegtarieven ontMaaii gn Maar do Itegeoring zal ten slotte wel inuoten inzien dat kraclitige slappen iiomlzakelgk ziju tegen alle licliainen die den bandtl ol de productio te veel willen eenlraliseeren IJlt deze toespraik bigkl dat Koosevilt nog steeds zg i oude standpunt tegenin er echtgenoot in het midden gebruikt nuoit wgn on kan goen koek verdragen Zg heelt oen zwakke maag Neem zeil no een gluH Wilt gg niet inderdaad f Deze Xeres komt rag op zes shillings de llesch on moet tegen znik eon prgs wel van den besten wgn zgn en dat ia uok zoo Welnu als gg niet moer wilt hebben zullen wg lot de zaken o ergaan Ha hal zaken zeoals ik dat noem genoegen zooals Ik hooj dat het voor zal zgn Mevrouw Slieiwin kuchte t was eeiiv eer zacht kuebje dat h ill in zgn gobouite gesmoord werd Daar hebt gg bet nu weor z ide iiii terwgl hg zich met oen nursch gelaat lot haar wendde AI weer hoesten 1 Zes inaaudeii lang don dokter eeii rekening van zes maanden die uit nijn zak betaald moet worden en nog heelt hel niet s geholp n Och ik ben veel boter ik dank u t was maar een weinig Welnu mgnheer den avond nadat gij mg verlaten hadi deed ik wal men kunnen noemen een verkiniing ten ojizieliio van myn lieve doehter Zg was n ituurigk een weinig verward en en verlegen inderdaad Wordt tmolgd