Goudsche Courant, donderdag 17 augustus 1905

ï r Vrijdag 18 Augustus 1005 44s e Jaargang No 9801 m ff m mm i mmmÊimKm mmmmmmmmmÊmmmmÊmm mmim mmmi JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telelaaa ia M ADVEKTËNTIEN worden gepliatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletaaa Na M De Uitgave dejier Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering an Zon en Fee8t lagen De pqj8 per drie maanden is 1J5 tranco per post 1 70 Afeonderlijke Hommers VIJFCENTEN Qob4 Drak ran A IQKINKIIAN k Za DE MA ÏOOR OARNIZOENS COMMiSDANT te OondR zal op VRIJDAG den 2Sea AÜOUSTUS e k des middag ten twaalf nrr Ie zijnen boreale nan de Varkenmiirkl onder nadere goedkearlng tan den Uiniater vn n Slaat HinUter fan Oorlog in bet openbaar Aanbesteden de lowering van ongeTecr 60 000 EO Steenkolen 115 HL Cokes 8000 stuks lange Turven 800 korte 8 000 Vuurmakers ot zooveel moer of minder ali cal blijken uoodig te z jn gedorende bet tjjdvak 1 October 1905 tot ftp met September 190fi ten beboeve van de militaire gebouwen en inricbtlngen te Ooada De voorwaarden van levering van 1 Jali mm VI aid ro 72 met de wijzigingen van 20 Juli 1B97 VI aid no m zijn tegen den priji van t 0 15 per exemplaar varkrügbaar bü de Kirmu de Ucbr VAN CLEEKF te a Uravenbage Alleen de inBchrilver wjjen prijzen voor de yrhéiU Umrtng het meest voordeelig zijn zal geacbt worden voor de minste prijzen te bebben ingcichreven Nadere inlichtingen omtrent de levering te bekomen by den Ie l nitonant Kwartiormeester Dureel Jeriialemstraat Uoi iiA in Augnitut 1905 De Majoor voornoemd A L BOONACKKK Openbare Vrijwillige Verkooping Haastrecht D tNotari 3 V MAHT STKDK to Bergambacht ie voornemena op DINSDAU den 22 AlUmSTüS 11 05 de voormiddag ten ff ure in het KoIHebuis van Hej de Wed A HLANKKN aldaar in hel openbaar te vorkuopen Woon K K N en Winkelhuis teekend B Nu 117 met OOKU BKKL ANTK SMEDERIJ taande aan bet Marklveld te Haaatrechl kadaitraal aldaar bekend onder Sectie B nommer I VJl groot 7 Centiaren Te aanvaarden den 1 November a s Intormatiiln ten Kantor van genoemden Notaris In het VKRI K HTING MAOAZI IN De Avondsier Dubbele Hutjrt Ü 13 TELEK 117 liJn voorhanden do nieuwste modellen GA §M R AMElTeil GisgloeilicklbraDders Gu Eleelrt Bruders Baüoii8 Miz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gtftvrU geëmailleerde HÜISHODDELUKE ARTIIELER leugdiaam en lindelijk BADEl GEISERS GASOVESLS GASrORllIN KOOKAPPABATEN Wudeomforei Silon GuUieiyes en verder alle wat tot hel vak behoort Aanbevalend M VL V LOON Aanlegger van Gas Watar eaSpreektaizon HOLL ANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Afd GOUDA en Omstreken Zij die wenicheo il U achrijven uar 00 OOO IMTKH ol gedeelten daarvan i f O SO per lot der groole Koninkigk goedkeurde verlotiog ter gelegenheid van de Vrije ITajaars Vee en Faardenmarkt te Gouda op f A en 0 Oelther m gelieven bun inachr vingsbiljetten tot literiyk 10 MnJllHTVm te zenden aan den SeereUrii der Atdeeling Namens het Bestuur IP c f Mm urn htoIjFK Secretarii Koiiinkl jilB INederl Circus Oscar Carré aOUDA Markt Dondmlnfc 17 Augustus li 0 5 s avonds 8 uur UKOOTE iiicii m vnnRSTELUiv met nog nooit vertoond PRACHT PROGRAMMA Ilcndez on § der Gioudsche Ellle Optreden van alle Arllsten van den Eersten Rang onder anderen te vermelden KapUein JULIUS NjNSIieA g dre eerde Zeeleeuwm Uyiipologlteh Tableau met 7 Hongaarsche Hengaten MADCAP Kngelacb Springpaard eo verachillende standen Orglneele Meeater lireiiêurtn van den Hear MAXIMILIAAN CABRÈ OLIFANT en 8CHOOLPAARD voorgesteld door den Heer LEONARD OAUTIER aaiixuxui schoolrijdster van den tegen Mej Katnonen uarre woordigen tyd Buitendien optreden van alle Cloien en Aiigugt de Domme Bl STO de grippigste der gnppigf I V him i Delftsgwe Sl A Olie tt Gebruikt teeds d WERELDBEROEHOE Benig helpend en afiloend middel tegen verkoudheid aatna keelpijn kink en sljjohoest broaehitls an alle borst en loagaalldoeningen Negen maal met Joud bekroond Renige labrikanteS Hkk H N VAN SCHAIK C Superior DruiTea Borstko ingZztract riacoM vaa O M 7 l Kon Stoonlabriek De Ueningbloem Verkrij baar by Firma WOLFW Vo Woathaven 198 Oou A LATBH SrKiJV Kleiweg B loO Oouda E H VAN MU Ü VeeraUl H 12 i te ffoudo A UOUMAN Moonineit PINKSK Ninweritrk a d IJul A N va ZESSEN Sehoon ioem J Th TORKKN Bati B v WUK Oxfcwnw A WHEKB HuajlrwAl P W V KDB OadêwalT K vt aaa HBIJDBN te umt P v d SPK K UMnatnlU l 8TAK W dS gir m Wed J H0L8T Waddin nm M JCOLKUAN WtddiHfnum f A ua GHOOT OuUiMtir A o JONOH OndnKittr J P KASTBUKIN PoUiroitmUm D BIKKKK te Btmhop fVA HilCnVWIiV Laat U niet misleiden door Mü lroop Het klooster iiie rt Pai 46 Iübeataiil niet re ii Siroop va geenerUl waarde Ol Jp nt l+8tdl n Kaasplanken EEN FLINKE PARTIJ kaasplanken te koop gevraagd Brieven onder No 2581 Btrean van dit Blad GEEir EETEE adres voor alle soorten SCHOEN WERK dan het MMrdliraiiuIxli Sdoes w LurEctiujaiiiii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegeteeg Aanbevelend G SMITS Alle rej ralKn en aangemeten werk I aOBDKOOPSTE DE HEEST PRACTiaCHE DE HEEST VOLLEDIOE MOIIKBLAIIKi zijn beslist die der Firma WELDON THE LA DIES JOVKSAL net ninatens drie gratis geknipte patronen en een gekleanle plaat TUE ILL DUBS8MAKBH met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILDKEUS FASHIOSa Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VRAAUT Uw Boekhandelaar Proelnummem Alle ntrt koetel HoU BIJvoegeel i Van allo in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir ip p tegen voornltbetaling van 10 50 verkrijgbaar bij HILLY SIMONS Uen Haag Wie Keker zy wu d lahto IIkel CMM t ottvaacn MMOaJ nataU eo val pfwftiwilima m te kaaiW gekomaa oadar im uh ta oitvlatea Dr lUolutfta v nMtdlf r da beat nasUaaa ia M nlA NMBla MabUiMaaaDt vaa OMiM BMltnrak t Kaolan tlNlw Btkel CacM Vaaa Kkel Oaeaa ia nat wik lakiMM wat aaogeiiaiaa gaaooil teak vaat éaMtykaoh fthruik aaat t mtfapdavM t pate TMT aan kop Choealal Ala gw n ea kr ac Kig a drank bfj gaval na diarrbaa alaoMa nut water ta lahalkua Terkrygbaar by de voonaaoata KM Apauakm ma A Kb V Ka I Pm flMTTiM flknwaa lm t n eawoertlgw va Xtteland lollin MhiritM Imntardaai Kalvcilnat Itt EEinSIEFOTTANTm a waNt vanaekt ap t HIRK U leltaa vn wwt Masum vaa M UVENSWAAY ZONEN ooRnioHm Daae THBBSN wardw afgri vtvd in vaciagelda pakiaa vaa x i turn M HK Mt ea m Nid au asal vermelding Tan Nonmer aa kPrü veonien van naveaataaad IMerk volggna de Wai gadapo aeeid Zieh tot da oitvoeriag vaa ga enla oidara aanbevalaaaa J C BIJL raorktni J BWCEBAABT U Bui tenlaadscli Overzicht Banter aeint ait Fortinonth dd 16 Aug De vredesgevolmachtigden hielden zich lieden bezig met artikel 1 Na do ocblendzitling werd olflcieel verklaard dat geen overeenkombt was tot stand gekomen Des middag werd de beraadslaging over hetzellde artikel voortgezet Tweede telegram De conferentie werd te 6 uur 45 verdaagd Derde telegram De artikelen zeven en acht zijn goedgekeurd Qeneraal Linjewitrj seint nit Petersburg dat op 18 en 14 Aug de Japonsche torpedobooten Laaarewo beschoten Pogingen om troepen te landen mislukten Volgens berichten nit Korea deed op 5 Aug een Japansche atdeeling van Kopoengsan uit een aanval op de bu ïsjokeri staande KossiBcbe atdeeling zj word echter door geweervuur ternggedrevon De aanval werd door den vijand op 6 en 7 dezer herhaald maar toen eveneens algeslagen Tegelgkertyd vielen de Japanners andere Russische aldeelingen aan maar met even weinig succes De Japanners namen do vlucht met achterlating van vele doeden en van weggeworpen munitie Op 10 Aug werd by Ooghi gevochten Een Russische atdeeling viel de Japanners aan en dreet deze in znidelüke richting terug j wapens en munitie werden buitgemaakt In een tweede telegram meldt generaal Linjewitsj dat volgens berichten nit Korea de Russen na een gevecht het dorp Costoengsan hebben bezet het vuren bij Lazarewo hield in den morgen van 13 Aug op De Japansche torpedobooten zijn van daar vertrokken Het vóór den aanvang der vredesonderhandelingen te Portsmouth reeds opgeworpen denkbeeld van een algemeen congres der mogendheden i sedert in Fransche politieke kringen met steed grooter belangstelling beschouwd De Eclair bepleitte gisteren in een hoofdartikel nog eecs krachtig de reeds elders verkondigde opvatting dat de algemeene wereldtoestand tbkns volkomen riJp is geworden voor zulk een congres Rouvier heeft over deze zaak besprekingen gehouden met invloedrijke Kamerleden eo buitenlandsche politici en tevens de Fransche diplomaten in bet buitenland over het voor en en tegen gehoord Intusschen zal Frankrijk FElllLLETO IJIIU 36 Een zeer belangrijke zaak natuurlgk om op haat leettyd en na zulk eeu korte kennismaking ets besluit te nemen omtrent iets waarvan het geluk van baar geheele levet afhangt Hierby bracht mevrouw Sherwin ter sluik kaar ukdoek naar haar oogan want zg kad ongetwgteld door langdorige oefening de gewoonte verkregen om in het geheim te weenen De levendige blik van haar echtgenoot wendde zich echter onmiddellgk naar haar met allesbehalve een uitdrukking van deelneming Myn hemel vrouw I waartoe dient het om 100 verschrikkelgk aan te gaan leide hy verontwaardigd Wat ia er toch om over te builen Hargaretha is niet ziek en is aiet ongelukkig wat ter wereld scheelt r nu weer aan Dat gegrien is waarachtig tl hael vervelend en dat nog al waar tanand anders bg is I Het wa beter dat gij kat aan my overliet om de zaak alleen te fcaaprakan i j kabt aij altyd in daa weg toch niet althans niet alleen het initiatief nemen omdat men gedwongen zon zyn als eerste punt op het programma te plaatsen herziening van den vrede van Frankfort wat echter geenszins strookt met Konvier s politiek Do Eclair meent dat do vredo sonderhandelingon van Portsmouth ongetwijfeld hoogst belangrijke vragen van wereldpolitiek open zullen laten terwijl Witse taktiek er tevens op gericht is hot Russisch Japansche conflict zooveel mogelijk te verinternationaliaeeren en is daarom overtuigd dat het donkbeeld van oen algemeen congres instemming zal vinden bij de maeate andere itaten Met den dag wordan de verwachtingen over den uitslag van de vredesonderhandelingen minder hoopvol Er is eigenlijk nie mand meer die gelooft aan een gelukkig resultaat van de besprekingen Behalve de onvermoeide fD nog steeds even krasse propagandiH voor do vredes idéé Frederic Passy Namens hel Bomer Comité voor het herstel van den vrede in het Verre Oosten zond de ere voorzitter van de ransche vereeniging voor inlernationiile arbitrage een telegram aan Witte en aan baron Komoera luidende Namens honderdduizenden ondorteekcuaars uit Frankrijk Nederland Zwitserland Hongarijo en Oostenr k die uwe regeeringeu verzyieken een wapenstilstand en een eorvollen vrede te sluiten bezweren wg u naar hunne stem te luisteren den wapenstilstand aan te gaan en aan de rampen eo de algemeene onzekerheid die door dun oorlog worden veroorzaakt een einde te maken door bat sluiten van een dnurzameo vrede Zal dit smeekschrift iet helpen F Het blgkt steeds meer dat Witte besliste opdracht heaft om eiken Japanschen eisch te weigeren die schadeloosstelling of afstand van Raa isch grondgebied betreft Kosland is op deze punten onbuigzaam zeido Witte en Japan vergist zich zon het meent dat dit maar bluffen van Rusland is Op de andere punten maakt Witte geen moeilijkheden Na eenige tegenwerpingen heelt hij zelfs toegestemd in de bepaling dat MandBjoerije met direct aan China maar aan Japan zal worden overgedragen Want bet is Witte er om te doen zoo wordt uit Londen aan het Berl Tageblatt gemeld Japan s toekomstige politieke bedoelingen in Oost Azië in bun geheeio naaktheid aan de belanghebbende mogendheden te toonen om hem daardoor tot tegen gestaan als ik zaken te doen had en ik denk dat gy het wal altgd zult blgven doen Zonder een woord tegen te spreken maakte mevrouw Sherwin aanstalten om de kamer te verlaten Ik had oprecht medelgden met haar maar kon daar niets van zeggen In de opwelling van het oogenblik stond ik op om de deur voor haar open te doen doch ik had dadeiyk berouw dal ik dit gedaan had Dat dienstbetoon deed haar verlegenheid zoozeer toenemen dat zg haar voel tegen een stool stiet en by het verlaten van hel vertrek een onderdrukten kreet van pyn deed hoeren Mynheer Sherwin schonk zich een tweede glas wyn In zonder daarvan de minste notitie te nemen Ik hoop dat mevrouw Sherwin zich niet bezeerd heeft zeide ik Wel zeker niet daar behoeft gg niet aan te denken ti lompheid en zennwachligheld niets andera zg is altgd zenuwachtig nieti anderf de dokters allemaal kwakzalvers kunnen er nieta aan doen t is heel Irearig heel treurig indardaad maar er is geen hulp voor Thans ondanks al mgn pogingen om eenigen eerbied voor hem te behouden daar hg Margaretha s vader was wa hy zoo diep mogelyk in myo aebtiDg gedaald stand ta prikkelen Da Frankf Ztg verneemt nit Tientsin dat op do keizerin van China een aanslag is gepleegd toen zjj op weg was naar het zomerpaleis huilen de noordoostelijke poort De dader was als soldaat verkleed h j werd door soldaten mot de bajonet doorsloken De koizerin die in aen draagstoel zat kroeg geen letaeL AUa dreigementen der beichermande mogendhedrn ten spjjt hiyven de ojistandelingen op Kreta in hun verzet volharden en neemt hun aantal toe niet bet minst door nieuwe aaiiliangers nit de kringen der algevaardigden en ambtenaren Zoo trok de vertegenwoordiger von Spliakia Papadakis met geweer en al kalm naar Therisso e monarch van Sphakia Nikoinas Saridis beeft untalèg gevraagd met de bgvoegiug dat h ook naar de Junto van Therisso ging I Sari dis is trouwens bekend mot hel werk h was lid van do revolutionaire Nationale vergadering van 1897 Te Itethymno zg n gevangen genomen drie advocaten zes kooplieden een dokter en een apotheker allen beacbnldlgd van samenspanning met de oproerlingen D it dit wel eens ergere gevolgen kan hebben dan een paar taaanden geleden het geval zou z n guwoesl kan bigken uil de straf die de zonen van een zekeren Pericles Pelyehakis van den krggaraad te Kothymno iiebhon gekregen zg hadden Martini geweren voor de oproerlingen in hun huis verstopt en moeten daar drie jaar voor zitten De Fransche vloot heeft de Engelsche wateren verlaten Een weck lang heeft Engeland het genoegen gehad de Fransche gas ten binnen zgn gebied te zien on kon het door schitterende feesten der wereld toonen hoeveel waarde hel hecht aan de enlente met 4Vankrgk In de juichtonen over deze nieuwe vriendschap heelt men geen enkelen wanklank gemengd zorgvuldig werd vermeden bij alle teestelgkheden en bg alle toespraken iets te doen of te zeggen wat voor derden onaangenaam zou kunnen zjjn Steeds werd nadruk gelegd op de vredelievende bedoeling der entente De minister Baltour zeide by den grooton Icestraaaltgd in het Parlementsgebouw Er zyn tgden geweest waarin een bijeenkomst als deze niet alleen beschouwd werd als een bewgs van vriendschap tusschen twee groole volken Welnu mijn waarde heer vervolgde hy om terug te keeren tol hetgeen ik zeide toen ik door mgn vrouw gestoord werd Laat my eens zien ik zeide dat mgn lieve dochter een weinig verward was en zoo ai meer Natuurlgk stelde Ik baar al de voordeeleo voor die een verbintenis met u beloofde eo tegelgkertgd noemde ik eenige van de omstandigheden op die er tegen pleitten het gefaeimo hnwelgk begrgpt gg en dat alles lorwgl ik haar daarenboven sprak over zekere bepalingen met betrekking tot het bowelgk indien het tot atand kwam die ik het mg als vader tol een plicht zon relcenen om te maken en die ik n verder in t kort zon mededeeieo Als een man van de wereld mijn waarde beer weet gg even goed als ik dal jonge meisjes niet gemakkeiyk rechtstreeksch antwoorden geven ten opzichte van haar voorkeur voor mannen Maar ik kreeg genoeg uit haar om mg te overtuigen dat gy een zeer goed gebruik van uw tyd gooiaakl had er is geen reden voor u om te wanhopen be rypt gy Ik laat het aan n over om haar vrgnil te laten spreken dat past veel meer aan n dan aan my oneindig veel meer En laat ons nu komen tot de zaak waarover wy ta onderhandelen hebben Al wat ik u te zeggen heb is dit als gg met wyn voorstel genoegen neemt dan dat ik het met het awt My dankt dat maar ook als oen bedekte bedreiging tegen andere staten Ik verheug m i er over dat die tyden voorby zgn In onzen tyd zyn het niet moer de legers die den vrede bedreigen integendeel zg werken veel meer voor het behoud van den vrede In onze westeiyke beschaving wordt over oorlog en vrede beslist op de tribune van den redenaar in do bureau van de dagbladen en misschien ook op den kathe der van den professor Ook John ItorlsjTi die na Baltour aan dien feestmaaltyd sprak betoogde de vrede lievende strekking van do entente Hy wees er op dat er venchilirn van meening beataan die duldoiyk aan den dog komen Maar niets ligt verder van de voornemens die wg en Frankr k koesteren dan dat de vonken van hot vuurwerk van Brost ot Portsmouth brand zoudan stichten in Europa Op deze wyze heeft Engeland duideiyk willen maken dat het In de entente met Fraukrgk vnn een nlliauPe is geen sprake geweest slechts een vredelievende en vriendsehappeiyke bedoeling wenscht te leggen Maar de Frankl Ztg legt in een bespreking van de leestweek te Portsmouth Da intimiteit Is er na en uit zulke platonische betrekking kan in de politiek en in hel leven zoo gomakkeiyk iets anders groeien Dut kan zelfs gebeuren zonder dat wij er chold aan hebbon en wannear wy on verstandiger gedragen dau wy vaak deden Engeland wa reeds lang onze heimelgke tegenstander Frankryk is nu ook weer teruggebracht tot zgn ouden afkeer van het Duitscbo Hyk £ n wie gaan Bramarba ot yzervreter is kan den niauwen toestand slechts met zorg en ipanning beschouwen ook al dreigt er goen onmiddeliyk gevaar Nog i de volledige nitslag van de stemming on niet bekend Volgens de laalate opgave waren er 362 990 ja a uitgebracht en 18 2 neena Te Bergen stemden er 11 0S3 met ja en 3 met neen In het diatrict Romsdal 6621 ja s en geen enkele neen troowens vele districten hebben enkel ja opgeleverd Verdens Oang van Maandag staat natuurlgk vol van den groeten dag In een hoofdartikel wordt de beteekeni van de stemming uileengezet Zoo n verpletterende m erderbeid en zoo n deelneming aan de stemming had men niet kunnen verwachten De afatnnden zyn zoo groot loo moeilgk la voor duizenden die in do bergen en op de moren zgn is zoo biliyk als hot kan niel waar F Zeer biliyk mijnheer Shorwin I Ontegenzeggelgk Welnu in de eerste plaats is myn dochter te jong om nu te trouwen Zy is met haar laatste verjaardag zeventien jaar geworden Daar kgk ik vreemd opl Ik zou gedacht hebben dat zy ten raintte drie jaren onder was Ieder ziet haar voor ouder aan dan y is leder mgn waarde heer en zy ziet er zeker ook wel naar uil Zy is meer gevormd meer ontwikkeld mag ik wel zeggen dan de meeste meisji s van haar jaren Of choon dat doet ar minder toe De zaak Is maar dat zy te jong i om nu reeds te trouwen ta jong nit een zedeiyk oogpunt bezcbonwd te jong op een opvoedkundig oogpunt beechonwd in het geheel te jong Welnu hat reinltaat hiervan is dat ik myn toestemming tot eeg huwelijk van Margaretha niet kan geven voordat een jaar verstreken is ik zeg een jaar vanaf dezen dag te rekenen Een jaar lang moet zg geëngageerd biyven voor de voltooiing van haar opvoeding en voor de ontwikkeling van haar lichaam Een jaar wachten I In t eerst scheen my een te lange proeftyd om het uit te honden een proeftyd dit my niet opgelegd bad BOetM worden Wordt ten l J