Goudsche Courant, maandag 21 augustus 1905

Z jf sj jf Maandag 21 Aiigiistiis 1005 448 e Jaargang No 0803 mmm mmm MenwS en Adrerientieblad voor Gouda en Omstreken Teirroon t M A D V E U T E N T I E N worden gepl iat sl v iii 1 5 regels a 50 Oenten iedere regel imvr 10 Centen GitHito letters wortlon terekend naar plaatsruimte Inzending van Adverfenticn U t 1 uur des midd Telelssn h 8t De Uitgave deaer Courant geschiedt dagelijks met uitKondei ing van Zon en Feestdagen De pïüjs per e maanden is 1 25 franco per IKWt 1 70 Afconderlijke Nommers V IJ F E N T E N J T ca UTT ESLiisrci WILUHANDELAAU 18 Oodterstraat KOTTKRDAM Telcphoon Interc No 2031 Ikveclt licb beleefd nti voor do le er ncie van allo oorten fijn WILD eii OKVOOKLTE foor eitra iJiner enz eni Verzending franco door geheel Ne DKHLAKII Vraag peciale pr scoarant Onnavolgbaar ign tliana door nieow gevonden toepa8 ingoii onze In oUeeert gttchUderdi Portrelle frinlMreHmgaerlt zy geven kracht en diepte die naaiakers niet kannen bereiken Men overtaiga zich gaen imitaties voor do ecJkle ta ontvangen Uettl I rIJsconrant met een aantnl ongevraagde getaigsehnften ratu op aanvraag Boxtel II HOUAKUTH Vo Agant voor GOUDA Firma A QUANT Knnallinndel Kleiweg bif wien modellen te bezichtigen tgn In bilt VKRM IT1NG MAGA7J IN De Avondsler Diihbelc Iltiuit U 13 i in voorhanden do nieuwste modqllen GAfitOltMAMEWTEIV itsgloelliclitbraniltrs Vu ticctrt Itraoders llnltoiis enz KUALKN en ZI IDKN Fianjt Kaormo kcnze gifterUe geSmailleorde HniSHODDELIJKE ARTIKELEN dougdzaam en cmdciyk B iï EISERS mm mmwm KOOKAl l ARATEN Wiiiflfomrorrii Salon risstaielljra on vorder allt vrat tot hot vak behoort Aanbovelnnd M M 7 LOON Aanleggor van Ga Water en Hproekbuizeu Verkrugbaar in tlu lii n HO ets 7 et au t f A by II H Apothekers en Drogisten Ijet op hft merk AltKKHl F All RICHTEU 4 Co Rotterdam Te Gouda by C LUliKH Apotheker Markt en bg WOLKF Co Westhaven 19R GEEN BETEE adres voor ulle soorten SCHOIuNWiaiK dan het oonibniluiilsch Scltueii en Uamiinugaiijn KLI IWEü E 30 tegenover de Kleiwcgstecg Aanbevolend C SMITS A Ue rep r li8n en luuigemctcn work fc l i ii l i l H i m fa mêkkMyUU foitmUóAmK Mmm IFwl UTooraldamManiaiidwwlmnwMk lÉM Il i Apinltuir Tu C miMr k Ca Mf tK t kMtk Slr M Mm WH tM lil v op num en rabrlsktmeflc iNederl Koninkl Circus Oscar Carré Zaterdajj 19 Augustus 1905 2 GROOTE VOORSTELLINGEN 2 TEN 2 UUR FAMILIE VOüHSTRLLI G ten 2 uur TEGEN VERMINDERDE PHIJZEN Loge f 1 26 Ie Rang f LOO 2e Raag f 0 70 3e Rang 0 40 I laatsbcspreken van 11 tot 1 anr 10 cent extra per plaats Avoads 8 aar Groole rarforce Voorstelling MET 30 NUMMERS Men ziet 2 Voorstellingen in eenen avond Alle Glansnammers O a te vermelden MUe Josephine voUige rildsier Lm 2 llardIjB Musiui Act Hdme HUzimi I liaan Carré dr ilvuor teUmg BUamle te ard Slgnor Lalgl Saltemortaicnjdcr Solo Clown Ernst Merkel MeJ Katehen Carré de boste schoolrydster van den tegenToordigen tgd Kapitein JVLIUH NAASHIcy gedresseerde Zeeleeuwen do Heer LEONARD GAUTIER met zgn OUfant en Sehtolpaard Do Heer MA XIMILIAAN CARRÉ met nieuwe VrtiheldsdreHsuren Alle grappige CLOAVNS en AUGUST DE DOMME BUSTO Enz Enz Eni ZOnUAO M AUCUSTDS 8 AVOMHII S JVH Croote llauk en Afsclields Voorstelling mot nleuv veelvoudig gekoion Pracht Programma LET WÉL Hot Pfogramma van do Afscheids Voorstelling beataat nit 11 Glansnnmmors Alles eerste rang Artisten iwfTfirnniwi e 0 pl OouJ Ikkniaaite PRAEPARATEN VAN mmmmmm ir Dlllna l arrkphik d M tkneAtlgeanTtrirMiiiadiinNA W JNt gtntwaktc ygmna t amvil j t in i cn ak votw ucnen fetirck MO tiUit tlechl pHiTcrttrinc KnuwtiooHphut ter vtrfttrktncnatltktcofkrBambMikoorticnhftreecvolKeB QUINALAROCHE PERRUQINSUX m h t btjiondcr tee i Blo l dir k BlMksucht kwalen vtn Krltltchen leef d cni V rkn Kbaa r m flacw t L90 en L Filf Al r jlPflri o ntVeritcrkend Mnceo BmT nMn k fw rd ïftlljk chireb nik Y ï kinderen wakken en kUcr ch11 e aateltcn lew win te be vcliii AU tfitwkr ehtl£t dnnk l i atoornlBMn Irr pUaverlcrlncaorKanea en dlurhéc ook xiT luigtlmt e klem kimlerm I ri t ycr bu a S Ki r 1 70 A H Kgl O BO H K t 0 60 ChtmiKh Mpllr liilf Pr Spoclul voor Klndervo Un hi bunn A K r aOO Asthma Cigar eften X r n ïii 2 l SSLS t Ö 6Ó u TS BÜ Tamarinde Bonbons gr rrrtS ro Yra y ir SSrtTSÏÏ ïïCT ïwITïïrTÏSSiTïarBÖÏÏ M v n KRAP 1 EUÏ HOLM iKUnunjln iitmM t d ai S Yorm TOir hit kmj im eti Ük fn rt imiT t nt n lll U PH p r dj c 079Ó en O M Cjilmlalr Pnctnifae aleeiiiem erkend li hel BBSTE MimldiW aaimiaK rasTiiies j v ko ni i ea kmipwi hen Q fleKhjcs vcikniEt l ri 0 80 per flesilijë KRAXPCLIXN a MOUI te IMel 1 m MM Mer K W t rrf i firn ram KRAEPELIEN HOLM Hofleverancier ZEIST illlmoploiuiK en eruchlend mWdd bg ulOMnundluU maleilead m Gebruikt Am de WERELDBKROEHOE Stiperior PnüYen Borsthoni gEztract ü ttt ür m 0 helpend en afdoend middel tegen verkondheid astma kealpyn kink en slgmhocst bronchitis sn all borst an longaaldoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenigo tabrikanttn n HAA H N VAN SCHAIK C Flscona vu M 7 l Kon Stoomfabriek De Boningbloem Vorkrü baar bn Firma WOLFF A Co Westhaven l9 aou la A LATBJISTJS jr KleiwM B loO Gouda E H VAN MILD Veeratal B nH Udomb A BüüMAN Moo ncht PINK8B Mn mTkn ktd IJmI A N vam ZESSEN Schoonhmtn i Th TORKKN Botk xm B v WIJK OwUvaier A SCHEER Uaaarteht P W V BDK OudtKoHr K va o a HBIJDBN e RMmmk P v o 8PBK Mrcttp4lU IX V n STAR Waddirygmn Wed J HOIST ITwUtiifmni M KOLKMAN Waddixgimm P A ua GItOOT Oudmattr A d JÖNUH OadtwoOr J P KASTKLBIN PoUhrcitrdam D BlKKKtt te B weV W 4IISCIIl VI I VCI Laat U niet misleiden ioat Abdij Siroop Het klooster u ri Poiifo i6 lübe8taat niet tl Strooi eaageenerlelwanrde OoBt Drak r D i BBIKKUAN k U Zenuw en llaa plijders ordt uit overtniging als een werkelgk kalf in den nood het hotk aanbevolen Na ontvaagat van adres per bri aartnofJt 4it boekje franco per poet toegeionden door BLOKFOEL S Bookh Zaltbommel Wie wk r zqn wil Bekt Clkel CaCai t ontvangen Iwma g as t slJ eo na vela frtsfcemiiiiea ts iet baadal gekotuen onde desk Mun da uitviBdara Dr HiobaelU vartMnUfl r da beats macUnes bi hai mnldb nessds sMiaaeiMQt van OatM 8M1wmk I Ksch tltolw Bikel Cacao Is TisrkaatSB bosasB Desa EibMscaa ia msl malk gaksaU aoss aaagesame gaamds draak tsw daMiykacta gabruik een 4 2 thssMs via 1 poadar vsor een kop Choosists Ab genaeakraditigs dnnk bQ gsvil vaa diarrbee aleeiila met water ta gsktoDM Terkrngbaar bij d Toonnsmits H l a = Vt Kol V K t 1 80 o 90 Qaoeraalvatqpawoordigv rast Wê land Mut anenUiA Imnterdam Kalvsatract 1 DE OOEDKOOP8TE i I DE MEEST PBACTISOHE DE MEEST VOLLEDIQE il O i K B i I K il zjn beslist die der Firma WELUON THE LADIES JO V UU AL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrdo plaat TUE ILL üBESSHAKBli I mot een gratis geknipt patroon THE UAZAAli ÖF CHILDUENS FASHIONS I Kindarmodes met vele gratis ge knipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummers CanttrvNft dalandanl Alle mrt kostel Holt Bijvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetatiiig van 10 50 verkrggbaar bg MILLY SIMONS Den Haag Volgens den hedendeegiolmi mi der wetenschap u Odol pneFondenindelijk hetlmteÊakI wrénrzonpngvaimmlMttnden AUuia sshtlD aozfi PiMflflMMi UuiteolaBdscb Uvcrzlcbi Renter seint git Portamonth Da vredescouferentio hield zich gistermor gen ten ongeveer tiao nar bezig met do behandeling van artikel elt Te drie nnr des middags bleek dat geen overeenstemming kon worden verkragen daarom werd de beraadslaging atgebrokon Artikel twaalf betreffende het verleenen van viscbrecliten aan de Japanners langs do Siberische kast werd vervolgens met algemeene stemmen goedgekeurd Do conferentie wurd daarop te kwart voor vieren verdaagd tol 22 Angastas des middags te drie onr In deze driedaagsche panze zullen de protocollen worden opgemaakt De beslissende worsteling zal op 22 Aug plaats hebben Reuter seint uit Petersburg dd 18 Aug Do Tsaar heeft een manifest uitgevaardigd bepalende de instelling van een Doema die zal moeten medewerken aan en beraadslagen ovci wetsvoorstellen In eeï aan den Senaat gerichte ockase geJigteekend 18 Angustus wordt de openbaarmaking gelast van het keizerlgk manifest en van do bepalingen betreffende de instelling van een Raksdoema Tovons wordt bepaald dat alle vragen die betrokking hebben op de verbetering van het regeeringsstelsel aan do Doema moeten worden voorgelegd en dat do oeknse van 3 Haart 1906 betreffende deze quaestie wordt ingetrokken Het do publicatie van hot ontwerp van een volksvertegenwoordiging houdt de Russische minister van bionenlandsche zaken Boelyghin zjjn tauk voor volbracht zoodat hg thans wil aftreden zegt het Berliner Tageblatt Als zgn waarschgnlgke opvolger wordt generaal Trepof genoemd die zich bereid verklaard heeft deze post te aanvaarden Het is echter niet onmogelgk dat dit besluit nog gewgzigd wordt door het rapport van den senator Postowski die uit Moskou waar hg de deelnemers aan het laatste Zemstwocongres ondervraagl heeft is ternggekomen met de vaste overtuiging dat het congres volstrekt niet revolutionair te werk hesft willen gaan Daardoor valt dus nu de geheele verantwoordeiykbeid voor het ben leilgken van het congres op Trepof temg FEViLLETOX ïï M li 1 W ï lil l LUllULU lm li l LIi 1jL1ü1 i Maar daar hot toch zeer goed mogelgk is en in een jaar lang is dit mogeiyk waarachtig mynheer I daarom moet ik daartegen op mijn hoede zgn ter wille van mgn dochter dat moet ik inderdaad In s hemels naam mynheer SherwIn t stap over al die mooielgkheden die gg u teli schept maar die zich niet voordoen znlleD heen en laat mg hooren wat gU eindsiyk nog voor te stellen hebt Wacht maar mgs waarde hoer I wacht Diaarl Ik stel voor om daarmede te beginnen dat gil met mgn dochter een hnweiyk een geheim hnwelgk zult aangaanbinnen den tijd van een week Ik bid u houdt n bedaard Ik keek bom met sprakeloose verwondering aan Hoor mg bedaard aan ik bid n hoor mg bedaard aan I Veronderstel dan dat gg met haar op deze wï s trouwt dan maak ik èèn bepaling Ik TsrlsDg van n dat gg mg uw woord van aer gselt dat gi haar bg de kerj eur znit Tsrlatta sn ssd Jaar laog nooit etn poglig Hoe staan do vredoakanson f vraagt de hoer Harduin in den Malin En het antwoord dat hg geeft is Zeven voor drie tegen Die verhouding schgnt voor het ougenblik oen goede grondslag te zijn voor de weddingsohappL n De verhonding is wel veranderd Denk eens aan in den aanvang zeiden do Iele grammen uit Petersburg en uit Portsmouth dat de onderhandelingen zouden worden afgubroken na de eerste bgeenkomst Zoodra do Japanners den cisch zouden stellen een oorlogsvergoeding te ontvangen en afstand van grondgebied zonden vragen zeiden de Rassen de tOiugrois aanvaarden Er waren voel raenschen naïef genoeg om bet te gelooven Maar andtr n glimlachten Binff komt niet alleen bg het pokerspel voor Keed i in do hoogo oudheid kende men het De Japanners hebben hun eiscben gesteld en de conferentie is voortgezet Do onaannemelgk genoemde voorstellen zullen besproken worden aan bet einde als men het over de andere eens geworden is Hieruit mag men afleiden dat er geen onaannemelgke voorstellen zgn Want dun zouden de Rossischo onderhandelaaia weigeren onnut werk Ie doen door op ondergeschikte punten een overeenstemming tot stond te brengen die tot niets leiden kan Deze ovcrwogingen geven de stggende vrodeskansen daidelgk aan voor de byeenkomst 1 tegen l sedert de besprekingen 7 tegen 3 morgen negen tegen oen Zoo komt alles in orde En niemand zal zich daarover beklagen behalve generaal Linjewitsj die zich m staat achtte Mandsjoergo te hernomen en desnoods Japan te gaan veroveren Uit Potersbnrg seint daarentegen Gaston I eroux aan hetzelfde blad Dat de onderhandelingen worden voortgezet is slechts een diplomatieke kunstgroep men wil voor het verbroken der onderhandelingen officieel Japan veraiitwoordolgk kunnen stellen Maar dat geschiedt wanneer men tot de bespreking der hoofdpunten genaderd is Er is niemahd in Peterhof die maent dat do vrede mogelgk is De oorlogspartg is machtiger dan ooit en men rekent op Witte alleen om don schgs te redden De Pargsche correspondent van do Times hot komt in do kraam van zgn blad tepas doet mee aan het gepolitiseer over het bezoek der Nederland che kruisers te Tandzjer Hg zegt De Duitsch Nedorland sche vlootdemonstratie te Tandzjer heeft doen om haar anders te zien dan in do tegenwoordigheid van een derde Als die tyd ten einde i dan wil ik my verbinden om haar u tot vrouw te geven niet alleen in naam maar ook inderdaad Welnu wat hebt gg daarop aan to merkon hé i Ik was te verwonderd te overbluft om op dat oogenj lik iets te soggen Mgnheer Shorwin vervolgde Dat plan van mg ziet gg ruimt alle mogelgko bezwaren uit den weg Als er workelgk het een of ander voor valt on wg ontdekt worden welnu dan kan uw vader niets doen om het hnwelgk te verhinderen omdat het dan reeds gesloten is En terzelfder tgd verzeker ik my van een jaar nitstel voor de ontwikkeling van haar lichaam en de voltooiiing van haar bekwaamheden on zoo al meer Bovendien wat geeft dat niet een gelegenheid om zoo nabg den wind to zeilen als gg verkiest door de zaak langzamerhand aan uw vader modo te doelen zonder vrees voor gevolgen ingeval hy n met harde verwgten mocht overladen Op mgn woord myn waarde heer I mg dunkt dat gy mg wel dankbaar moogt zyn dat ik dit plan beraamd heb het maakt alles zoo gemakkelgk en komt natnuriyk met do wenschen van alle partgon overeen I Ik behoef D wol nielfte zeggen dat het a zoo gemakkeiyk mogelijk zal gsmaakt wordsB om Har zoo verluidt li iar dool gemist ofschoon er nn goon twgfel knn zün dat het in zckero kringen de bedoeling was met hot bezoek van de Nedcrlandscho scliepeii aan die haven bü de Marokkanen den indruk te wekken van l uitscli ands invloed on liun te verstaan te geven dat Nederland een nieuwe vriend is dien Marokko aan z n keizerlgkon boschenner te da nken heeft Hel 8cli rpii toezicht der politie te I onstaiitiiiopel up vreemdelingen en Turken die haar niet hekend zgn of die ze niet vertrouwt noch do scherper bewaking dur openbaie gebouwen hebben kunnen beletten dat aan do moskeeën in do hoofdstad eergistcron een itMnifest is aangeplakt waarin wordt verklaart dat de tegenwoordige Sultan ntol waardig is op den troon te zitten dal hg behooit te verdwgnen en tiet tegenwoordige regeiiniigasteUi l onduldbaar is Het sink eindigt met du verzekering Gereclitigheid en viglicid zgn onze heginscien en is geteekend Het Tnrksche rovolntiüi aire comité Men ziet in verband met dit plakaat in de JongTtii kiMi nu de aanstichters vnn den jongsteii jiiinslag Do correspondent van de Times toKnnp stfld houdt vol dat do hoofdbesturen van hot Volk en dn V rantvvoordeluken in Trans vaal zy t met ofllcieul bg den gouverneur moeite hebben gedaan om de invoering van hot beperkte zelfbestuur tegen te houden Nu bg do volksstemming in Noorwegen mot zulk een reusachtige meerderheid de flikswensch tot afscheiding van Zweden uitgesproken is zal de regeering van Noorwegen trachten de onlbindiiig dor Unie met eigen spoed tot stand te brengen Daartoe zal reeds Maandag do St nthing bgeenkomon en volgens de berichten uit Christiania zal worden voorgesteld door do voorloopigo rogeering om allo Zwoedscho eischen in beginsel aan to nemen Over enkoio punton zullen natuurlgk nog onderhandelingen noodig zgn maar Noorwegen nl pogen die zoo kort mogelgk te doen duren Het punt waarover de roceningen het meest verdeeld gn is de eisch tot slechting der grensvestingen Waarscbgnigk zal de Storthing aan Zweden voorstellen dit punt te onderwerpen aan de uitspraak van en internationale commissie Bjórnson die een verklaard tegenstander van de slechting is garetha te bezoeken onder zekere bepalingen onder zekeren bepalingen begrijpt gij De menschen mogen dan over uw bezoeken sproken maar als ik het huwelijks kontrakt heb en weet dat alles in orde is dan zal ik mü daar niet aan sloren Welnu wat zegt gy daar nn van 1 neem tgd om er over na te denken als gg dat verlangt maar vergeel niet dat ik het volkomensto vertroDwen in uw eer stel en dat ik alleen zoo handel uit vaderlijk gevoel voor de belangen mijner dochter Hij hield op ademloos door do bnitengewono vlagheid waarmede hij die woorden uitgesproken had Eonige mannen die meer ondervinding in de wereld opgedaan hadden en minder door liefde overmeesterd waren dan ik zouden in myn toestand in dit voorstel een schandelijke proeve van zelfbedwang ontdekt bobben misschien oven goed iels van een schandelijke vernedering Anderen zonden de zelfzuchtige bedoelingen dio hot ingaven ontdekt hebben hot lage wantrouwen in mgn eer rechtschapenheid on standvastigheid dat daaruit bleek en de niet minder lage bezorgdheid van mijnheer Sher win s kant om zijn voordeelige zaak dadelijk te klinken nil vrees dal ik er later berouw over zou hebben Ik bemerkte daarvan niets Zoodra ik van do nataurlgko verwondering van de eerste weinige oogenblikksn bekomen wsa zag ik heelt zgn ingenomenheid met dit donkbeold uitgesproken En dr Signrd Ibson doet het voorttel van Noorveegscho zydo Bolgisrhe en Zwitsersche oIBcieren in die commissia te benosmen In Zweden werden in het begin der week allerlei verhalen verspreid over den druk die op do Noren bg de volksstemming zou zyn geoefend In de Times protosleeit de boor Thoromessen redacteur van Verden i Gang tegen die bewering Elk Noorsch kiezer was volkomen vrg om zyn stom nit te brengen naar zyn verkiezing In gesloten enveloppen konden de biljetten worden ingediend Maar er waren geen neon stommers Zelfs Zweden diè in Noorwegen kiesrecht hebben stemden met ja Doch openlgk word aan Paster Brnn toegestaan neen te zeggon en voor yn denkbeeld te yveron behalve in de kerk Het is dan ook niet te verwonderen by dezen storm van protesten dat do Zwoedscho pers haar beschaldiging moest introkken De uitslag is te frappant i 368 200 stemmen voor de ontbinding 184 er tegon Verspreide Berichten DriTsciiLian Het orgaan van do Duitsohe marine Die Flotte daelt mee dat het nieowo ontwerp hetwelk den igkedag in den herfst zal worden aangeboden den bouw vnn zes bescberindo kruisers omvalton zal waarvoor de crcdieton reeds ziJn uitgetrokken De schepen zullen een waterverplaatsing hebben van 15 000 ton een minimum snelheid van 25 knoopen en eon machtige bewapening o a van vier kanonnen van 30 centimetor en U h lli kanonnen van 26 centimeter Een speciale trein heeft 5000 liter gekookt water naar Posen gebracht voor den keizer en zyn omgeving daar er zich vele gevallen van lyphense koortsen voordoen KKANKUliK Admiraal aillard do chef van het eskader dat de Britscho wateren lioeft bozoclil is benoemd tot grootofficier van het legioen van eer Do Liberie publiceert een telegram nit Londen meldend dat do gezondheid van keizerin Euginie tegenwoordig te h arnbo rough eenigo ongerustheid geeft Ruii iai In do Kniharina mgn to Sosnowice is do arbeid op oen gegeven teeken neergelegd in het vreerade plan dat my werd voorgesteld niet anders dan een middel om onverschillig met welke opoffering wolko kans of welk nitstel don laatstcn triomf myner liefde te verzekeren Toen mynheer Sherwin met spreken bad opgehouden antwoordde ik aanstonds Ik neem u voorwaarden aan ik neem ze van ganscher harte aan Hy was er zeker niet op voorbereid dat ik zoo volkomen en zoo terstond in zgn voorstel genoegen zon nemen en kook in het eerst geducht verwon Icrd Maar terwyi hg spoedig zgn zelfbeheersching terugkreeg de sluwe zelfbeheersching van dm man van zaken koek h j op on schudde mg op een duchtige wQzo de hand Hét doet my genoegen vesl genoegen inderdaad mgn waarde hoeri dat wg elkander zoo spoedig verstaan en dat wg zoo goed met elkander overeenstemmen Wg moaton nog een glas drinken waarachtig I dat moeten wy t een toast begrgpt gy een toast kont gy niet weigeren te drinken op uw vronw I Ha I ha I wat klinkt dat aardig I i op myn lieve lieve Mnrgaretha I God zegene haar I VFonjI tinolgd