Goudsche Courant, maandag 21 augustus 1905

Dinsdag 2S Augustus 1905 o 9804 ftOMCHE COIMMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tclffooii o a ADV i R T E N T E N worden gcjihatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Groot e letter s worden berekend naar plaatsruimte fnzending van yidvertentiën tot 1 uur des inidd reletoon No 83 De Uifgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uifzoiideiing van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden i s 1 26 franco jHir post 1 70 Afzonderlijke Nominers V 1 1 F C E N T E N ffi DE MA TOOR GARNIZOENS COMMANDANT te Gondii zal op VEIJDAG den 25en AUGUSTUS e k des middags ten twaalf nre te zijnen bnreele aan de Varkenmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Staat Minister van Oorlog in liet openbaar Aanbesteden de levering van ongeveer 60 000 KG Steenkolen 115 HL Cokes 8 000 stuks lange Turven 800 korte 8 000 Vnurmakers ot zooveel raeer ol minder als zal blgken noodig te ziji i gedurende bet Igdvak 1 October 1905 tot en met aO September 1908 ten behoeve van de militnire gebouwen en inrichtingen te Gouda De voorwaarJen van levering van 7 Jnli 189G VI aid no 72 met de wijzigingen van 26 Juli 1897 VI afd no C9 zijn tegen den prijs van l 0 15 per exemplaar verkrijgbaar bij de Firma de Gebr VAN CLEEFF te s Gravenbngo Alleen de inschrijvor wiens prijzen voor de gehêêle levering liet meest voordcelig zijn zal geacht worden voor de minste pryzen te hebben ingeschreven Nadere inlichtingen omtrent de levering te bekomen bij deiï Ie LnitonantKwartier meester Bureel leruzalemstraat Gouda 15 Augustus 1905 De Majoor voornoemd A L BOONACKER Openbare Vrijwillige Verkooping TE Haastrecht De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op DINSDAG den 22 AUGUSTUS 1905 des voormiddags ten f I nre in het Koffiehuis van Moj de Wed A BLANKEN aldaar in het openbaar te verkoopen EEN Woon en Winkelliuis geteekend B No 117 met GOED BEKLANTE SMEDERIJ staande aan het Marktveld te Haa strecht kadastraal aldaar bekend onder Sectie B nommer 1 91 groot 97 Centiaren Te aanvaarden den 1 November a s Informatiën ten Kantore van genoomden Notaris Tn Itot VERLICHTING MAGAZLJN ï De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zijn voorhanden de nieuwste modellen Gasgloeilicblbrantlers Gas Eleclr Uranders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenze gifteHJe geëmailleerde HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk BADEN EISERS GASOVENS ÜASFORJIIJIZEJI KOOKAPPARATEN Wandconiform Salon Gastalclljes en verder alles wat tot liet vak behoort Aanbevelend M M 7 LOOÏT Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen EERSTDAAi S 0PE1 I1 G VAN HET magazijn De Nieuwe Zorg Lange Tlciidevreg II 30 IN IJzerwaren en Huishoudelijke Artikelen Levering van geheel nieuwe Rijwielen en ingericht tot het spoedig net en billijk repareeren daarvan Hopende door een nette en vlugge bediening mij het vertrouwen waardig te maken C OOMS LANGE TIENDFWEG D 30 Voorheen mr Smid Raam k A Nedeil Koiiinkl C ircus Oscar Carré Zondag 20 Augustus 1905 s avonds 8 uur CHODTE DANE EN AFSCSEIDS 70DI13TELLINS MET RIJK GEKOZEN PRACHT PEOGRAMMA 17 Lj NSNUMMEIIS ir O a Kapitein J VHUH NANSSES Zeeleeuwen OUfnnt en Schoolixinrd van den Heer LEONARD GADTIER De Heer MAXIMILIAAN CARRÉ met nieuwe VrWieids ilreiisuren Allo andere eerste Rang Artisten en allo Clowns en August de Domme Bf7 Sr DANKBETUIGING Bü m jn vertrek van hier kan ik niet nalaten de hooggeërde bezoekers in mijnen zoowel als in naam van bet gezelschap hartelijk dank te zeggen voor de vriendelijke ontvangst het drukk e bezoek en de bewezen toegenegenheid Tot bijzonderen dank acht ik mü verplicht jegens het welwillende Stadsbestuur zoowel als de hooggeëerde pers voor haaf goede vriendelijke tusschenkomst Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior Druiven BorstlioningEztract tvONINKLUKE LEpE 111 Ik geloot te mogen vertrouwen dat ik in dit seizoen de gunst on het vertrouwen van het geëerde publiek verworven heb en zeg dus niet vaarwel maar tot wederziens Met het verzoek dat men mij tot mijn terugkoer in even vriendelijk aandenken houden zal als ik bij het vertrekken medeneem roep ik h eiby do gezamenlijke inwoners een hartelgk het gaat U goed toe Met de meeste hoogachting OSC R OABHÉ Directeur Tan den Kon Ned Circus Ridder van de Orde van de Eikenkroon van het Oostennjksch Keizerlijk Kruva van Verdienste met de kroon van het Koninklijk llelgisch Croix rouge van het Kruig van Verdienste huiaorde van de Wendiache kroon van den Groothertog van Mecklenburg Schwerin van hat ürdekruis Adolph van Nassau van den Hertog van Nassau en van de Porsischc Orde van de Leeuw en de Zon Menig helpend en a to n middel tegen verkoudheid astma kealpijn kink en sljnihoest broifchitis n alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond i rHMe Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK r Flacons van O 0 0 70 l Kon Stoomfabriek D Boningbloem Verkrij baar bj firma WOLFJT 6 Co Westhaven 198 Gouda LATENSTJS JV Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILÜ Veerstal B 126 te rïouda A UOUMAN Moordrecht PlNKSVi Nieuwerkerk a d JJiel A N ïA ZESSEN Sc ioonhoven J Th TOREEN Doekiop B v WIJK f u i ara r A SCHEER flaMlrecJt P W V EDE hidewaler K vi dbk HEIJDEN te Reeumjk P v o SPEK Moercaptlle D v n STAR Waddingmeen Wed J HOLST Waddinqiveen M KOLKMAN Waddmgevien P A db OROOT Oudewater A D JONGH Oadetiwler J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Betuehop WAAIlSCHUfVlifC Laat ü niet misleiden ioot AMIj Slroop Het kloosterSrtnc rt Po o 4ft lVbestaat niet fi Siroop van geenerlel waarde ADVEETMTlElf in alle Couraiteii worden aang enomen door het i dverteutle Bureau vao A BlUNKMAN ZOON AUEACEMONESOnOOL INSGHRIJVING VAN LEERLINGEN De DIRECTEUR der AmbnehUamudnrhool maakt bekend dat gelegenheid zal bestaan tot in ehrljring van Ktenwe Leerlingen voor den aanstaanden CursuF op MAANDAG 28 AUGUSTUS a s in het gebouw der School aan de Houtmansgracht den avonds van 7 tot 9 uur Om tot de laagste klasse te worden toegelaten moet men eenü verklaring overleggen afgegeven door het hoofd eener lagere sehool in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heeft verlaten na haar tot het einde en met vrucht te hebben doorloopen Zy die zdodanige verklaring piet kunnen overleggen of tot eene hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan een exftinen dat zal worden afgenomen op DINSDAG en WOENSDAG 29 en 30 AUGUSTUS a 9 des avonds te T uur De Directeur voornoemd B E SPIJKER Az Gouda 12 Augustus 1905 Inmaak Kruiden bö woLPr Co Haven 198 Sohte Oude Jenever Mghtcap P HOPPE Verkrijgbaar aan de Buffetten van IS Pluributt Unutn en by M PEETERS Jz Lel op cachet en kurkArand siPKË s m Prima qiiaiiteit 42i ot per pot Aanbevelend L VAN DER BEEK Jr van ouds DE MOLEN LANGE TIENDEWEG D 29 Verkrggbaar in Sesschen SO ets 7S et en f l ZS by H H Apothekers en Drogisten Zet op het merk ANKMBt F AD RICHTER Co Eotterdam Te Gouda bj C LUGEH Apotheker Markt en bü WOLFF 4 Co Westhaven 198 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn BulteDlandscb Ovcrzichl Naar Linjewitsj den Tsaar gisteren seinde vernietigden Russische troeponafdeelingen den 16e in bet gebied van Tsjailoengtscng oen bende Toengoezen Onder de dooden bovond zich de aanvoerder der bende Inibato genaamd en twee Japanners Uit Portsmouth meldt men van 19 Aug Baron Eosen vergezeld van Koedosjef is vertrokken waarschijnlijk naar Magnolia Ook de heer Witte vertrok later naar deze plaats Het wordt zeker geacht dat president Roosevelt op de regeeringen te Petersburg en Tokio een beroep deed om zioh toegevend te betoonen en de conferentie niet te doen mislukken Ook meent men dat voor don afstand van Sachalin wel een schikking zal worden gevonden maar de nlgemeeno opvatting is dat indien Japan zgn eisch tot schadevergoeding niet intrekt een overeenkomst onmogelijk zal zon De beslissing berust dus in hoofdzaak te Tokio Een tweede telegram luidt In plaats van naar Magnolia te gaan vertrok de teer Von Rosen naar Oysteibay waar hy met president Roosevelt zal dineercn De reis wordt beschouwd nis een aanwüzing 4 t president Hwosevolt tasïchon beiden komtom een afbreken der onderhandelingen te voorkomen Op den naamdag van zijn zoon den groot vorsttroonopvolger heeft de Tsaar het besluit afgekondigd waarby in het Itiissische Rgk een volksvertegenwoordiging wordt ingesteld Voor de ontwikkeling der politieke toestanden in Rusland is dit besluit van onafzienbare beteekenis Wat wy van het ontwerp weten stelt ons nog niet in staat een oordeel uit te spreken over den omvang der hervorming die eindeiyk in Rusland is ingevoerd Maar dit is zeker door deze oekase wordt de weg der hervormingen krachtiger betreden dan tot nog toe door eenig besluit van den Russischen Alleenheerscher Aan goeden wil moge het hem niet ontbroken hebben de wyze waarop zyn wenschen door de ambtonaarsklielc werden uitgevoerd zonder eenige controle zonder eenige gezindheid om mede te werken tqt verbetering maakte allo hervormingsbesluiten tot een doode letter Op wetgevend gebied heerscht in Rusland oen toestand van anarchie een onnocmelgk FEVILLETOX wy mogen het er dan voor houden dat allo moeilykheden eindeiyk tilt den weg geruimd zyn zeide ik verlangend om myn onderhoud met mynheer Sherwin zoo spoedig mogelyk te eindigen Wel zeker Zy zyn genoeg gewikt en gewogen mag ik wel zeggen Maar er moet nog een kleine verzekering op uw leven zyn die ik u zal verzoeken in Margaretha s belang te nemen en misschien een bewysstuk waarin gy u verbindt om een bepaald gedeelte van de bezittingen waarvan gij eigenaar mocht worden aan haar en hiifir kinderen te vermaken Gy merkt dat ik reeds vooruitzie naar den tyd waarin ik grootvader ben I Maar dit kan wel tot later wachten dat wil zeggen een paar dagen lang Dan denk ik dat er nu geen zwarigheid zal zyn om juffrouw Sherwin te zien f Njet in t minst terstond dan maar als gg wilt Dezen kant myn waarde heer I dezen kant en hy bracbt my door de gang aantal wetten z n door do Keizers in den loop der jaren uitgevaardigd wetten die met elkaar in stryd zyn wetten die elkaar tegenspreken wetten dio zonder eenig verband tot elkaar naar gelang dor behoefte van het oogenblik werden opgesteld Tsaar Nikolaas I heeft getracht in dien chaos orde te scheppen en een codificatie van het Russisclie wettenstelsel te maken Maar sinds dien tyd zyn weder jaron vooibygegaan en de wottolgke wanorde is niet verminderd Het is vandaag joist oen jaar geleden dat Tsaar Nikolaas II een oekase uitvaardigde waarin onder andere maatregelen de lyfstraffen voor verooi deelden en soldaten werden afgeschaft In de laatste lialvo eeuw is herhaalde malen helzcltde bevolen maar eenvoudig niet uitgevoerd Want er was altoos nog wel een andere wet waarin het ranselen werd bevolen En voor enkele dagen kon men vernemen dat than nog in gevangenissen in het leger en by do marine in Rosland naar hartelust wordt geranseld Uit is één vooi beeld maar het staat niet alleen Er is oenheid noodig eenheid van opvatting en van uitvoering op wotgi vend gebied En wellicht kan dio eenheid hot gevolg zyn van do instelling der Docma Want tot de bevoegdheid an de Doema behoort de beraadslaging over nienvvc de wyziging uitbreiding tydidyke opliefiing of gelieelc intrekking van bestaande elten Én met die b jvoegdheid inuct sanicngiian een herziening en iiervorniing van de geheule Russischo wetgeving Routor seint uit Bsbjerg Jutland d d 20 Ang Hedenmidd ig is het Engelt chc oskader dat op weg i s naar de Oost ieo en bestaat uit tien slagschepen zeven kruisers on een torpedobootvernieler hier aangekomen Morgen komen de by het eskader bohoorende 23 torpedobooten Ter eere van het eskader bereidt men voor de eerstvolgende dagen groote foestelykhoden voor Terwijl do diplomatieke onderhandelingen tusschon Duitschhmd 5h Fianknjk over do vredelievende oplossing dor Marokkaanscho quaestie worden voortgezet heeft de Sultan van Marokko een daad begaan die de meest ernstige gevolgen hebben kan Uit Parys wordt gemold Do Sultan van Marokko heeft bevel gegeven tot iniiechtenisncming van don Franscii Vlgierschcn onderdaan El Miliani een feit dat in Frankryk groote beroering deed ontstaan Door do gevangenneming toch van een naar de huiskamer Dit vertrek was met minder pracht maar zoo roogeiyk met nog meer wansmaak gemeubileerd dun de kamer die wy pas verlaten haddon By het raam zat Margifcretha het was hetzelfde raam waarvoor ik haar had zien staan op den avond toen ik naar het plein gegaan was na onze ontmoeting in den omnibus De kooi met de kanarie hing op dezelfde plaats Ik merkte op met een oogenblikkelgko verwondering dat mevrouw Sherwin ver van haar dochter aan bot andere einde der kamer zat on plaatse ray toen naast Margarothn Zy had een lichtgele japon aan een kleur die een nieuwen glans aan haar donker uitzicht en prachtig zwart haar gaf Nog eens verdween al myn twyfeling al myn zelfverwyt en maakte plaats voor het zalige gevoel van geluk den gloed van vreugde en hoop en liefde die zich van myn hart scheen meester te maken op het oogenblik dat ik haar zag Nadat ik omtrent vyt minuten In het vertrek geweest was fluisterde mynheer Sherwin zyn vrouw iets in het oor en verliet ons Mevrouw Sherwin bleef nog altyd op haar plaats zitten en draaide zioh nauwelyks eeni of tweemaal om om naar ons ie kyken Misschien was zy met hasr eigene gedachten bezig misacbieu onthield zg lich Algeryn onderdaan der Republiek heeft de Makhzcn het verdrag geschonden waarin aan de regeering van Jlarokko het ropht ontzegd wordt onderdanen van Europeesehe mogendheden te arresteeren De Fransche gezant René de St Tallinn dier heeft onmiddellijk protest aangeteekend do invryheidsstelling van El Miliini goeiscbt en op schadeloosstelling van den gevangene on bestraffing van den schuldigen Kaid aangedrongen ToB nog toe ontving echter do Fransche gozant g jen enkel antwoord van den Sultan df don Jlakhzen En in Erankriik wint de mecning veld dat de legeering lePaiys onmiddellijk krachtig moot optreden om icli voldoening te verschaffen Hot geval is van dien aard dat geen uitstel kan worden toegestaan Het prestige van Frankryk in de oogen der Mohammedaansclie wereld staat op het spel Wanneer do Sullan van Marokko zoo zegt de Petit Paiisien gesterkt wordt in zon ineening dat alle Mohammedanen aan zyn jurisdiclio onderworpen zyn dan is het h indelsverkeer tusschen Algiers en Marokko onmogelijk Het verdrag van 1Ü02 aarby voor de Franscho ondeidanen uit de provincie Oran de Marokkaanselie marktplaatsen wordüii ot eiigesteld vet valt dan feiti lijk Fr inkrijk rekent er op dat tegenover deze zondQj liDge handelwyze van i n Mukhzen alle mogendheden solidair zullen zyi Plngoliind Duilsrhl ind Nederland Uuslimd Spanje Italië en Amorika hebben eveneens SIohammodaan seliie onderdanen En vooral Dnitschland heeft thans de gelegenheid te tooncn door onder teuning van het protest van den Fransclien gozant dat het werkelijk ernstig met Frankryk wil samenwerken oin in MarokTiO geoidendc toestanden te doen ontstaan en dat het niet voornemens is de Fransche belangen in Marokko tegen te werken In de toelichting gevoegd by het bcbhiit tot ontbinding der Spaansche Kamer zet de minister president het regeeringsprogram uiteen Dit bovat in hoofdzaak scheiding van do bevoegdheden onafhankelykhcid van het kie erscorps oplossing der sociale quaeslies en bestudeering van economische liorvormingon De rogeering zal streven naar hel onde honden van vriendscliappehjko betrekkingen met alle landen zonder afitand te doen van hare belangen in Noord Afrika Zij zal aan do Cortes een nmnt voorstel vooi leggen waardoor do wisictkocrs zal worden veibc terd Zy zal traciiton het leger en de vloot uit een beginsel van kieschlieid zelfs vim den schyn dat zij haar dochter of mij iii het oog hield Welke gevoelens ook invloed op haar oefencien ik gaf mij geen moeite om er over na te denkoii Het was genoeg dat ik het voorrecht had om onafgebioken met Margaretha te spreken om niijn liefde thans to verklaren zonder aarzeling en zonder achterhoudendheid Hoeveel had ik haar te zeggen en welk een korten tyd srhcen roy dien middag gelaten te zyn om het haar te zeggen Welk een korten tjjd om haar al de gedachten mede te doelen die zy in mij opgewekt had al de vooruitzichten van toekomstig goluk die zich op haar vercenigden die hun ontstaan alleen te danken hadden aan de hoop op wederliefde I Zy sprak slechts weinig toch was zelfs dat weinige ccii nieuw genot om te hooren Zy glimlachte nu zy liet m y nu haar hand in de rayno neinin en deed geen poging om haar terugzie trekken Do avond was gevallen da dnisternis verraste ons eensklaps de onbewegelijke gestalte van mevrouw Sherwin altyd op d zeefde plaats en in do zelfde houding werd al flauwer en flauwer voor het oog by de afstand waarop zg van ons zat doch geen gedachte aan tyd geen godaohte aan naar huis gaan kwain er een enkel oogenblik by my op Ik had den boelen nacht wel met Margaretha aan 448te cfaai gaiig te reorg miseeren en den handel en den landbonw te beschermen Do correspondent te Ijack low van de Londensclie Standard seint dai in het district Cliingalpoet gouveriieineiiB Madras groot gebrek heerscht ff Het uitblyven van de iifoosson heeft zoo noodlottig gewerkt op den oogst dat de Ilritsche bewiiidsliedeij in Madras er toe hebben inoefen besluiten ondeistandswcrken te openen om de berooide bevolking voor hoi l rsnood to vrijwaren Ook do Times hooft slechte berichten uit Indié over droogte en misinkten oogst schoon niet zoo onheilspellende tydingeii als die van de Standard De tegenstanders in do Vereenigdo Staten van liet Panama kanaal hebben de vele teleurstellingen die de Amorikaaasche ingenieurs op do landengte by do werkzaamheden ondervinden te baat genomen om hun propaganda voor de Nicaragua route te hervatten Om veischeiden redenen is het onwaarschijiilyk dat zy met hun pogen succes zullen hebben In de eerste plaats is Roosevelt s vasthoudende natnnr een waarborg dat de Panama kanaalwei ken eenmaal aangevangen ook inderdaad zullen worden voltooid Maar in do tweede plaats is het een notoir bekend feit dat mogen ook de sanitaite tochtaiiden in de republiek Panama bedroevend zyn die in Nicaragua nog hooi wat meer te wenschen overlaten En behalve dezelfde ejiidcniien als op de landongto tus schon Panama en Colon heeft de Nicaragua route nog dit tegen dat zy getraceerd is door een streek waar vulkiuiische uitbarstingen en aardbevingen telkens voorkomen Do Nicaragua vnonden die t zij terloops aangestipt eigeiilgk de bepleiters zyn van de belangen der Ti ansamerikaanschc spoorwoginaatschajipyeii zullen dus wol geen sncees hebben met hun hervatte propaganda I In Leipzig n vooi steden hebben ziih Viy dagnacht tusschen 4 20 en 1 2 een of meer krachtige a irdsohokken voorgedaan Do meeste lieden dio er wakker van weiden dachten eerst dat oen erg zware vrachtwagen het heele huis dceildreuiien anderen liaeliteii dat er aan hun b Cd werd geschud boeken gleden van bockoiihangers en hier on daar liepen de monsihen de straat op om te zien ol or ergens een ongcluk was gebeurd Met belangstelling verwachtte men wat de scismograaf te Leipzig zon aangeven maar het raam kunnen zitten zonder ei aan te denken om de voorbysnellendo uren te tellen Het duurde echter niet lang ol mijnliecr Sherwin kwiim do kiimer weder binnen en deed iny weikelyk scliiikken duor naar ons toctekomen en tot ons te spreken Ik mei kte dat ik lang genoeg veiloeld had eii dat wy dien avond niet wcdor te zaïnen zonden gelaten worden DusKtnnd ik op en nam ik afscheid nadat ik eerst een uur had vaslgosteld om Margaretha den volgenden dag to bezoeken Mynheer Sherwin vergezelde nij met heel veel defligheid tot aan do huisdeur Toen ik op het puiit stond om hom te verlaten tikte hy iny op den sclioudei en zeide op den meest vortrouwelyken toon Kom morgen ccii uur vroeger dan zullenwil de papieren voor het huwolyk in ordobrengen Gy hebt er niets tegen nietwaar En liet huwelyk zullen wij Jat opvandaag over een wock stellen Zooals gywilt dat begrypt gy laat my den schijnniet hebben dat ik U de wet stel Zoo gijhebt er dus niets op tegen zie ik en Margaretha heeft er evenmin op tegen daarvootwil ik wel instaan Ten o izicbto van Imt huwolyk heerscht er van beide kanten di volkomende eenstemmigheid niet waaWf Goedo nacht tot wederziens Wordt V4ri3olod