Goudsche Courant, dinsdag 22 augustus 1905

44ste Jaargang Woensdag 23 Aiigiislus 1005 No 9805 mimm rnmmi iMeuwS en Advertentieblad voor fiouda en Omstreken Tclcroon ft H i A I V li U T E N T I E N warden o opUatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Ort ote letters wonlen berekend naar plaatsruimte Inzendinjr van Advcrt ïntiën tot 1 uur des inidd Teletooti iVo S9 De Jitgave dezer met uifzöiuloiing aii on en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iraneo per post 1 70 Afeoiidcrlijke Koinmera VU F CRNTHK Heerlijk mfrimhmi Conserveert de handen ADVEETEITIÈIf in aUe Couraaten worden aangenomen door het Advcrientic Biireau van A BKINRMAIV ZOON Tn hot VERLICHTING MAGAZI N De Avondsier lf ubbelo Buurt B 13 TELEF 117 z n voorlianden de nipiiwsto raodcllcn tias lüeilichlbrniiders IJit KIcrIra ItraiiiliTS Italloiis ii A KRALEN on ZIJDEN Finijo Enornie kenze gifterlje goëmiiillPcrdB HDISHODDELIJKË ARTIKELEN deugdzaam en lindelp ii i B iüiSËRs mm mnwmm KOOKATPARATKN Waiidtoinlurcu Salon iaslali lijcs en verder illos wnt tot liet vak lioluiort Aanbevelend M M V LOOir Aaiileggcr van Gas Wiitor en Sprcokbaizpii Hen witnit verzocht op t niJtk chtioi UIT HKT MaOUIJN VAN M lUVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze TilËEEN worden ai gi le verd ÏD verzegelde pakjes vnu y Uoee tn een luilf en een Ned oris met vermcldiug van Noniiner er Pri H voorzien van nevoiistaanii ÏMerk volgeus de Wet f edqio neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende j c mjL Toorheen J BREP BAART Lz DRACHEN QUELLE KOST SLECHTS 15 CT PER LlTERFlESCH IS VERFRISSCHEND TERWUL VERMENGD MET WIJN OF LIMONADE DIT EEN FIJNE DRANK GEEFT LEIDINGWATER VEROORZAAKT SOMS TYPHUS EN ANDERE ZIEKTEN NATUUR BRONWATER VeikriJKbaar bü M M BELOSJE lr Keizerstraat 103 üouda ïelepboon No 148 Wie zeker zijn wii de Echt £ lkel Caca te ont iagon lesam gesteld en oa vele projfnemingeu doi EaoiM gekomen ooiler des naam d a idtrlBderB Dr Mioha lifl vemuudig vf de beste macLines in het wereldbercmde Makblissenient van Qebra StoUWMTok t6 Kei len eitche Bikcl Cacao in vierkanten busses Deze Ëikel Cacao met melk gekuukt eese anjfename g z ide drink voor de geltjkacti gebruik een 2 theelepels van t posder voor een kop Chocnltte Als geneeskrRob ige drank I ij geval an diarihee slec hts mot water te gebruiken Verkrijgbaar bij dt vuarnunuta B 1 Apotheksrs eni Pr t Ko Kit prooftuajes 1 1 80 c 90 c a35Oenerul verlegenwoordiger ro Mednr nd Julius Msttenklott Imüterdam Kalverstraat l tS T GHJTT BLIlsrC WILOIlANnilLA ll 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telophoon Intcrc No 2031 Beveelt zich beleefd aan voor do loverancle van allo soorten fljn WILD en OtSVOOMI fM voor extra Diners fnz enz Verzending franco door geheel Nk DEHLAND Vraag speciale prijscourant GoudB Dluk van A BRlNKMAïT Tu Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee Dl Rank Kocft nlt in stukken van I 1000 f 500 f 100 en 50 4 pOts I H UIIIEVICN tot den koers van lOO etl iij aar U n kantore van de Hoeren DOllTL tlD Co alw iar ook ilo Coupons betaalbaar zijn Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior Druiven BorstlioningEztract fSenig helpend en afdoend middel tegen vcrkoudbcid astma keelpiin kink en siymliopst broncliitis n alle borst en longaandoeningen Negen m ml met Goud bekroond Efnige fabrikanten H N VAN SCHAIK C I lncoiis van 0 40 0 70 1 ICoii Stoomfabriek Ue IloninfiMoem Verkrii bnar bij jrirmu WOLFt A Co Westhaven lOS Gouda A LATBSSTIIJN KWme K 100 Gonda E 11 VAN MILD Veerstal U 126 te ffouda A liOlIMAN Moordrecht I INKSK Nimwrrknk a i 1 Jiel A N van ZESSEN Sc ioon horen 1 Tir TOKl EN JojJ o IJ T WIJK OiidewaVr A 8CUEEK cAf P W ï KIJE Oudexöater K van der IlEl IÜBN te Reeutrnk P v d 8PKK Moercaptlle 1 v n STAR Waddingarem Wod J HOLST Waddinqsveen M KOtiKMAN Wttddmasi een V A OK üttOOT Oudewater A D JONGH Otjdfwofcr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop Vl t USCIIUWI VC Laat U niet misleiden ioor AbdlJ Slroop Het kIoostei SV ic rt Po o J6 fybcstaat ni8t l Siroop van yeeuerlelwiKfrde Sier Uw huis in den winter Uwen tuin voor de lente met IIAAKIJ Mi1IKR KLOEMBOLLB Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wü franco door Nederland voor tl 3 7 fiaiu o door Duitfacbland en Belgitj onze overal bekende Normal collecties 30 I1VAHNT11KN voor glazen of 40 voor potten of 50 voor denjuin of eene col leclle voor He kamer van 150 st voor 45 potten of oene colleelle voor ten tutu van 250 st of eene colleelle voor kamer en lain van 240 st ieder bevatteudo eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narzissen crocus scillas sneeuwklokjes etc Onzo Uec imccollectio3 kosten franco door Nederland fl 2 75 door België en Dnit schland fl 3 onze Elite collcctios door Nederland fl G 25 door België en Daitschland fl i 50 Ryk gcillustreerde prü lijst met speciflcatie onzor collecties in hot Hollandach en onze vele wonken voor de knltuur bevattende groote Catalogus in het Duitsch zenden wö desveilaiigd gratis en franco Tiiiiibouvv lillablisseincnl Huis Ier Duin NOORDWIJK BIJ HAARLEM K VyiW W WW nnw Titi ifi W Til Üiioi G necsh algemeen inbrvutL Mtt Et i e Diiiloma eit Goud Bekrooniïe PRAEPARATEN VAN éM fc r ltinsi l arr r Il do me f krachtige en Ter erkendoKINA WUN tegen iwakte t VgU l g qi oowe I ij lindercn aU volwusseiien gebrek aan eetluX slechte spijsvertering aenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en iiare gevolgen QUINA LAROCHE FERRUOINEUX in h bijlander tegen Eloedgebrek Bledtmcht kwalen van Kritischen leefüjd enz Verltnjgbnnr ui flacons t ƒ 1 90 en l Wc jr 901if voedzaam ver9terkend aangenaamvsn smaak voor dügelijkschgeb uik liv l Vvnv W 1 00 kinderen zwakken en kUerachtige gestellen lecr tn tebeVLkii Als geneeskrachtige drank hij stoornissen der spysverteringsorganen en dlarrhée ook vwirraigtliiigmcn kleine kinderen I fin ei l us a Kgr ƒ 1 70 j i Kgr 0 90 K KgT 0 60 nuèJe Melksuiker rK f Ei ï r K t o Bo Kgr 0 60 Kgr O S cl rooken eener halve Cigarette is veldoeode ter beitrijnt van de hevigste aanvallen van Astluna etc In Asthma Cigaretten iltiosji WO ui O BO Tamarindp Rnnhnn fruit purgatief tegen verstopping Aam laUldlIIIUC tJUHUUIia beien Migraine Congestiesett vooraloo lcalslaxans u i kintl nn lHvn i 1 Tamarinde Bonbons viin KkAEPF l IEN h IIOLM belangrijke diemten hti V A begeerl ijk en k smank aangenaam is Prijs per doos e 0 90 en 0 60 aitnisilf f XIGfili C algemeen erkend als het BESTB iwismiddal OdirniaK l aS HIICb Hoeit verkoudheid en Keelpyn het b LH sUjmopl096cnd en verzachtend middri bij ultnemflndheidt uililuitend in n lle tlije veik i baar IViys CaO per fleschje f e rrn pmxleu r m KRAEPKLIZN ft HOLM te Zelal Mi é KRAE P ELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A y Onnavolgbaar ijjn thans door nieuw gevond toepassingeii onzo fn olieverf getcMléerAe Portrellen felutureUogaertt Zjj geven kracht en diepte die naniakers nietknnnen bereiken Men overtuig zich geen imitaties voor de eehle te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde gatnigschritten gnttit op aanvraag Boitel B ItOQAKHTa Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiveg biJ wien modellen te bezichtigen zijn k VÏgÉm bheumatiek a Verkrijgbaar in flesschen 50 ets tti et en f 1 25 bü H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBIl I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bü C LUlJER Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 198 Zenuw en JMaaglijders vordt nit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartivorit d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltliommel DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PKACTISOHE DE MEEST VOLLEDIQE MOi EBLA Kl zon beslist die det Firma WELDOIV THE LADIES JOVKNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon TBE BAZAAR OF CHILDRESS FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummer l Alle met koatel HoH Bijvoegsel yolgens den hedenéaattolm stand lier wetenschap it ddol pnefondenindelij klKtliêttêÊiékl lenoii Alleen ssht JD fiOZS Pj hentFlacona Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgu GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrügbaar bü MILLY SIMONS Den Haag BulteDlaBdscb Overzichl Heden is de greote dag voor do beslissing over de vredesvoorwaarden Zooals de zaken nu staan zyn de meeHingen over de raogelgkheid dat boden de vrede tot stand komt zeer vcrscbillend By de conferentiCB heeft Rusland gezegd sWat liet kan toestaan en wat bet moet weigeren En het moest heel wat weigerende antwoorden geven De inSlructio die Witte meekreeg beletten hem toe te stemmen in den alstand van Sachalin in het toestaan van een oorlogsvergoeding in de vermindering der Kussische zeemacht in Oost Azië eu in de uitlevering der geinteineerde oorlogsschepen Van de twaalf pmiten waaruit het vredestractaat bestaat werden er dus vier beslibt geweigerd Witte noemde die eischen onwaardig Hg wilde wel toestaan hoewel liet geen gewoonte is vergoeding te geven voor do kosten di j Japan voor de Russische krygsgevangenen maakte maar dan moest Japan waarborgen geven dat dit geld niet legen Rusland s belang zou worden gebruikt De ei sch lot afstand der Rnssiscbe schepen die in neutrale havens geïnterneerd zgn noemde Witte onzinnig en beleedigend Hü verklaaide Vrydag nog dat die eifech in stryd is met het voikenrecbt en dat hu du punt xüo er geen andere verschillen van neening beetuuden gerust aan de uitspiaak van een internationaal hof van arbitrage zou durven onderwerpen Witte ging nog verder en betoogde dat Rosland niets anders deed dan belangruke concessies toof taan aan Japan verdur dan hij ging zoo geen Kussisch onderhandelaar ooit gaan en hy vroeg wat Japan daar tegenover stelde Komocra de Japanscbe minister van buitenlandschc zaken antwoordde snedig dat Japan zyn concessies reeds gedaan had voordat het de vredesvoorfctellen opstelde De afloop der onderhandelingen wordt nu beheersclit door de vraag Wie zal toegevend Komoera verklaardf dat Japan tot toegeven geneigd is maar alleen in den vorm Op de beginselen der gestelde eiscben kan Japan niet toegeven Volgens een telegram uit Portsmouth heelt een daar ontvangen bericht aan Witte de mcdedeeling gebracht dat de Tsaar en de Ryk raad besloten geen verdere concessies te doen Wat zal onderï die omstandigheden de welwillende tusschenkomst van Roosevelt baten Wanneer van beide zydcn verdere toenadering wordt geweigerd is er weinig FEUI LLETOX lll llLffiEilLJ 40 xn Dien avond ging ik naar huis met niets van dien tegenzin of die vrees welke ik de vorige maal toen ik ons huis nabükwam gevoeld had De zekerheid van den goeden afloop dien de zaak dien middag geliad had gaf mü een vertrouwen op mün zelfbchoersching een vertrouwen op mijn gevatheid om alle netelige vragen ontwükend te beantwoorden zooals ik vroeger niet ondervonden had Het bekommerde mij weinig hoe spoedig of voor hoelang ik mg met Clara of met mjn vader in gezelschap zou bevinden Het was goed voor het bewaren van mijn geheim dat ik in deze gemoedsstemming was want toen ik de deur van mün studeerkamer opendeed ontmoette ik hen daar rot mün verwondering beiden Clara was aan het meten van een müner opgépropt volle boekenplanken met een stukje touw en was blgkbaar juist bezig om de lengte daarvan op een ledig rak aan den kans op het gunstig verloop der heden te houden byeenkomst En toch bhjft er hoop Eerst wanneer de gedelegeerden verklaren dat de ouderbandelingen afgebroken zyn ia die hoop vernie tigd Tot zoolang bestaat er nog kans op een schikking Reuter seint uit Portsmouth dd 21 Aug De beer Witte spreekt bet bericht tegen dat president Roosevelt hel voorstel deed de geschilpunten a n do beslissing van een sclieidfcgerecht te onderwerpen Tweede telegram De beide delegaties bobben de morgen te behandelen protocol len opgesteld Hier volgt een overzicht van de argumenten ten aanzien der betwiste punten gebiuikt By artikel 5 betrcff nde den afstand van Sachalin gronden de Japanners hun eiscb op bun nationale rf chten op het bezit van bet eiland en op het feit dat de Japanscbe troepen bet thans bezet houden De Rusten daarenlegt n wyzen er op dat voor 1850 de Japanners nooit eenig recht op Sachalin hebben doen gelden dat zy na dien tijd nimmer ur tn sUagden hel eiland te koloni seeren en dat de RusBische souvereiniteit bij het verdrag van 1875 is erkend Wat den eisch van een veigoeding der oorlogskotiten art negen betreft Japan wyst er op dut bet agres nive tptreden van Rusland het dwongen de wapens op te nemen om zich te jbescher mi n dat bet steeds en overal zegevierenil uit den stryd kwam en dus een vergoeding konvordeien Rusland daarentegen ontkent beslist dat Japan in een positie is om zulk een voorwaarde te stellen Rusland erkent niet geslagen te zyn en Japan heeft geen recht een schadelooflslelling te vorderen daar ge n Russisch gebied is bezet Zulk een eisch is zonder voorbeeld Rusland heeft nimmer een oorlogsvergoeding betaald zelfs niet toen Napoleon Moskou bezette Ten aanzien van artikel tien verklaart Rusland dat de eiscb tot overgave der geïnterneerde oorlogsschepen in stryd is met bet internationaal recht Japan ontkent dit Wat artikel elf betreft beweren de Japanners dat de bepeiktng van de Ro siscbe zeeraacbt in het Verre Oosten noodzakeiyk is om een duurzainen vrede te verzekeren Rusland wyst dezen eisch af als beleedigend voor zyn nationale eer en waardigheid maar biedt aan eene verklaring te doen afleggen dat bet niel voornemens is de maritieme macht van Japan in het Verre Oosten te bedreigen muur daar dichtbü uit to meten toen ik binnenkwam Toen zü nü zag hield zg op en keek veelbeteekenend naar mün vader die naast haar stond met een rol papieren in zün hand GÜ zult wel verwonderd zün Basilius bü deze overrompeling van u V grondgebied zeide hj op büzonder welwillenden toon gü moet n echter ter opheldering daarvan tot den eersten minister van het huishonden en dit zeggende wees hü op Clara wenden Ik ben slechts hot werktuig van een buiselüke samenzwering van den kant nwer zuster Clara scheen het met zichzelf niet eens te zün ol zü zou spreken Hot was de eerste maal dat ik ooit zulk een uitdrukking op haar gelaat gezien had toen zg mü aankeek WÖ zü ontdekt papa zeide zü na een oogenblik stilzwügen en Kg moeten opheldering geven maar gü weet dat ik het geven van opheldering zoo dikwüla Ik maar kan altgd aan n overlaat Heel goed zeide mgn vader glimlachende mijn taak zal in dit geval nog al gemakkelük zün Toen ik juist naar mgn kamer wilde gaan Basilius werd ik door u zustor aangeklampt en hier ingetrokken om haar te raden omtrent een nieuw stel boekenkasten voor n terwgl ik mü met mgn eigene geldzaken had moeten bezigfaonden Clara had Het hoogst belangryke besluit van den Tsaar tot instelling van een Ryksdoeina een vertegenwoordigend lichaam in Rusland is in zyn geheel medegedeeld Kn nu bet voor ons ligt blyktduidelyk welk een groote beteekenis het voor de toekomst van Rusland hebben kan Dat het volmaakt zon wezen was niette verwachten Het is een begin een eersto stap maar bet is voor uitbreiding en wyzi ging vatbaar en de Tsaar zegt i i zgn manifest Wy behouden uns voor oi zorg voor te dragen dat de organisatie der Gossuodarstweunaja Doenia wordt uitgebreid en vi ibeterd en indivn in den loop van haar beslaan de noodzakelykheid mocht blyken van wyzigingen zooals do eischen des lyds en bet welzyn van het Ryk noodzakeiyk mnkcn zullen wij hiervoor de noodige aanwy jngen geven Bovendien bepaalt art Ö2 dat byzonderheden omtrent de inwendige organisatie der Doeina door haar zelf worden vastgesteld Hoe beperkt ook de bevoegdbeden van de Doema zyii toch bevat het besluit twee hoogst belangryke punten het recht van initiatief en bet recht van contiOle over de begrooting Het eerste recbt verzekert aan de volksvertegenwoordigers do mogelyklieid door w zigingsvüoi stollen den Tsaar op de onhoudbaarheid of onnoodi e bardheid van bestaiwido wetten te wüwi Een besluit van de Doema waarbjl wyziging van zulke wetten wordt voorgesteld kan op den Tsaar niet zonder uitwerking blyven Tot i g lOi bestond in Ru sland geen enkel lichaam dat de taak had den Tsaar te overtuigen van de schiidelykheid van de nadeelen van wetten o besluiten De Duema zal deti Tsaar de wenschen van het volk voorleggen en de Tsaar behoeft nu niet langer door den bril te zien die zyn ministers hem opzetten De Tsaar kan door de beraadslagingen en besprekingen in de Doemavergaderingen een anderen kyk krygen op de toestanden in het land En als de Doema dan geen beperking van de onbeperkte keizerlgke macbt beduidt dan zal deze imtelling toch zeker een beperking van de macht I dos ministers van de willekeur der arabteiiaarskliok ten gevolge hebben Oeraakkelyk zal dit niet gaan en snel evenmin Maar do mogelykheid is geschapen dat de Doema door haar bevoegdheid den stryd tegen de ambtenaars heerscbappy zal aanvaarden Zondag is te Straatsburg de Ï29 Duilscbo katholieken dag geopend Dit jaar is de plan om deze nieuwe boekenkasten in t geheim te laten maken en ze op een dag waarop gü niet te huis waart te laten opzetten om u daarmee te verra SBen Daar gg haar echter betrapt hebt in het meten van afstanden met al do bekwaamheid van een jong meisje dat over iedereen heerschappg voert kan er van verdere geheimhouding geen spiake meer zgn Wg moeten nu van den nood een deugd maken en alles bekennen Arrae Clara Dat was de eenige vergelding die zü mg voor tien dagenvan volstrekte verwaailooziiig schonk enzü had er half tegen opgezien om er uit zichzelf over te spreken Ik ging naar haartoe en bedankte haar niet zeer bartelgk denk ik want ik gevoelde mü to verward om vrguit te spreken Het scheenmg een noodlottige omstandigheid toe Hoemeer kwaad ik in t geheim beging ten opopzichte van familiebetrekkingen en familiebeginselen des te meer goed werd mü onbewust door mgn familie vcrgold ii door middel van mün zuster Ik bracht natuurlijk niets tegen het plah van het laten maken van boekenkasten in vervolgde mün vader Gg bobt ook waarljfk meer ruimte noodig voor de boeken die gg bijeenverzameld hebt doch ik gal haar in bedenking om nog wat te belangstelling al buitengewoon groot Aan den feestoptocht namen meer dan 35 000 nienschen deel torwyl 200 journalisten de vergaderingen bezoeken zullen Deze belangstelling spruit voort uit de meening dat tbans een fusie tot stand zou komen tusschen het Duitscho centrum en de clericalen van de Rykslanden Doch deze quaestie is niet op de agenda geplaatst omdat er versicbynselen waargenomen waren welko wezen op bet mislukken van de fusie De sociaal democratische afgevaardigde Hebei zou eergister te Rlraatsbnrg spreken over De politieke toestand en de katholieken dag De sociaal democralische party wilde een protestbeweging op touw zetten togen de clericalen en de onveidraagzame houding der autoriteiten omdat een meeting in de vrye lucht niet toegestaan word en de cloricale party do groote feestzaal dadelyk na het sluiten der byeenkomst wil doen afbreken Het is dan toch tot bet aftreden van Lord Curzon als onderkoning van Indié gekomen Het heeft in den laatsten tyd herhaaldelyk gedreigd Zyn eerste ernstige geschil met de ryksregoering althans voor zoover de bqitenwereld er van geboord heeft betrof Tibet De expeditie daarheen was feitelyk zyn werk Dat de rogeering te Lhassa niet meer voonleelen afdwong wekte gelyk men weet ten zeerste het misnoegen van den sterk imperialistisch gezinden onderkoning Ook n Afganistan is t hem niet naar den zin gegaan De Engelscbe regeering meende zich ook daar met heel wat minder dan Curzon wilde doorzotten tevreden te moeten i ïtellen Toen kwam de botsing met Lord Kitchener wien als opperbevelhebber van bet Indische leger een macht werd toebedeeld die hem behalve in zaken van bloot adininlstralieven aard feitelyk van de Indische regeoring onafUankeiyk maakte Er is ernstig sprake van geweest dat Curzon om deze zaak aftreden zou maar het geschil werd bygelegd Laatstelyk rees er de kwestie van de splitsing van het presidentschap Bengalen waartegen de bevolking zich met felheid verzette Kn dit zoo verluidde reeds eenige dagen geledon dreigde tot Curson s ontslag to leidon Dat is dan gebeurd Waarschynlyk beeft de ryksregeering ziende hoe de Bengaleezen de splitsing van hun land in opschudding bracht zich ten slotte tegen Curzons bestnursbervorming verzet Maar moge deze ook biefom zyn ontslag hebben ingediend do vroegere wryving met de ryksregeering zal er niet vreemd aan geweest zyn De ontstuimige en heerscbzucb wachten met het ten uitvoerbrengen van dut plan De boekenkasten zullen hier in allen gevalle in de vüf eerste maanden niet nuodig zün Vandaag over een weok gaan wg weer naar buiten Ik kon een vlaag van Verwondering en neerslagtigheid niet bedwingen Hier vertoonde zich een moeielykbeid waaraan ik nog geen enkele maal gedacht had ofschoon Jict nu de tüd des jaars was waarop wg bü vioegere gelegenheden altüd gewoon waren om Londen te verlaten En dal nog wel van daag over een week Juist de dag die door ingnheer Sherwin voor mgn huweIgk bepaald was I Ik vrees papa dat ik niet zoo spoedig inet n en Clara zal kunn n meegaan als gü voornemens züt Ik zon gaatne nog wat langer te Londen wenschen teblgven Ik zeide dit met een zachte stem zonder het te wagen om naar mgn zo ter te kjjken Maar onwillekeurig hoorde ik haar iets uitroepen toen ik dit zeide en den toon waarop zü dit deed trof mjt MÜu vader deed een paar schreden naar mg toe en keek mü oplettend in mgn geziclit met de onbewegelüke doordringende uitdrukking die hem bgzondtr eigen was Wordt temolqd