Goudsche Courant, woensdag 23 augustus 1905

747 tige man zal t op den dour niet licbbeh kunnen velen dat hem telkens van Londen uit lieriimerd werd dat liy nog een meeester boven zich bad Curzon werd verleden jaar tegen den regel voor de tweede maal tot onderkoning vun Indié benoemd Hy bad nog groüte dingen te doen vOnd by en de regeering sclieen t toen nog wenscbeiyk te achten dat bij zijn werk voortzette Maar t lieeft tot niet veel geleid In Engeland zal de eerziicbtige en roerige man zyn stem in de politiek nog wel dikwyla laten hooren Hemind was bü om zyn hooghartige manie ren zelfs b i zyii eigen party niet maar zgn bekwaamheid werd algemeen erkend Lord Minto z n opvolger in Indié is een beel wat lammer man De namen der 32 nieuwe leden van het Oostenrykflcbe Hecrenbuïs die op s Keizers verjaardag tot levenslang lid zyn benoemd geven aan dat het bier geen politiek doeleinde geldt Er was reeds geruimen tyd verloopon sedert er een benoeming bad plaats gehad terwyl de dood menig ouden heer uit de gelederen der senatoren had weggenomen Reeds Kürber had plan de ledige plaatsen op te vullen maar zyn val verhinderde het Daai door heeït het geta van 32 benoemingen het grootste sedert de instelling van het Heerenbuis geen bizondere beteekenis liy het voordragen der candidaten aan den Keizer is von üautscb er voorts op bedacht geweest de partijverhoudingen niet te wyzigen Héél bekende namen treft men onder de 32 niet aan om e n enkelen toch te noemen vermelden wy dien van den vermaarden botanicus prof Weisencr verder dr Klein leider van het ministerie van justitie wiens naam bekend is door de wyziging van het Oostenrgksche Burgerlyko wetboek de Tsjechische schilder Myslbeck de gewezen gezant te Rome Tusatti en last not least de superintendent der Kvangeliscbe kerk in Öilezié en Moraviè dr Theodoor Haase tot dusver lid der Kamer van afgevaardigden Gisteren hebben de sociaal democraten een volksvorgadering gehouden te Kristiania Daar zou oen matio voorgesteld worden met den eiscb dat de kwestie van Noorwegen toekomstigen regeoringfavorm en grondwet by volksstemming uitgemaakt moet worden Id do motie wordt ook verzet aangeteekend tegen de onderhandelingen met prins Karel van Denemarken Verspreide Berichten Frankrijk Verschillende senaatsleden willen een wetsontwerp indienen strekkend om president Loabet wiens zevenjarig piossidtintsschap het volgend jaar zal geëindigd zijn tot onafzetbaar senatear te benoemen Zooals men weet wenscht de beer Loabet voor een herbenoeming niet in aanmerking te komen Er zal een internationale byeenkomst plaats hebben van werklieden in de textielindustrie uit E rankrijk Duitschland en Zwitserland omdat de patroons in Crefeld zich beroepend op de lagere loonen in St Etienne tot loonsverlaging wilden overgaan Het doel der byeenkomst zal nu zyn do loonen op hetzelfde peil te brengen en zoo noodig in November een algemeene werkstaking uit te schrijven De werkstaking te Longy is opnieuw dreigende in verband met de controle over de wagentjes met steenkool welke controle niet naar den zin der arbeiders schynt te wezen DUTSCnLlWD Men spreekt er van dat de Rgkbdag niet Toor half November weer byeen zal komen Er is besloten tot uitzending naar Duitsch Oost Afrika van 150 mariniers en verscheidene machinegeweren Behalve de aBussard zal ook de kleine kruiser Seeadler naar de kolonie rertrekken Een aldeeling van de Bussard had Vrijdag een gevecht met de opstandelingen waarby dezen naar het zuiden op de vlucht geslagen werden De keizer viert a s winter zyn ilveren bruiloft HQ wenscht bg die gelegenheid geen cadeaux te ontvangen maar het zal hem aangenaam zyn als m n die gelegenheid zal aangrijpen om stichtingen van weldadigheid en algemeen nut in bet leven te roepen Zviü Afriki Chineezen moeten volgens den Standard oen farm in Bronkborstspruit geplunderd en den bewoner loubert vermoord hebben Zyn Trouw en kinderen werden verwond I SOMAULANÜ Engeland en Italié zullen in Sumaliland gemeenschappelijk gaan optreden China Pe vice koning van Shanghai heelt een besluit uitgevaardigd om den boycot van Amerikaiinsche waren tegen te gaan Eep hineesch blad in Tientsin dat den boycot aanbeval is verboden geworden BINNENLAND IIKT NIEUWE KABINET Do örocno Amsterdammür vindt het jiimmcr lilt zich een stel van vrgzinnigen bereid lieeft verklaard een soort van party mir istoiiü te vormen alzoo voorloopjg dien door en door unzuiveren toestand bestendigende welke door de ontbinding der Eerste Kamer is ontstaan aangezien een Kabinet gesteund door een zeer zwakke meerderheid zelf samengesteld uit weinig samenhangende deelen zulk een scheeve positie aanvaardend en zich op zulk een drussen parlementairen bodem wagend in zijn onfleurig weinig principieel bestaan steeds loerende op een grondswetshi izieiiing aan het eind van het vierjarig tydperk moeilijk tol iets anders kan leiden dan tot oen berovenng van het regcerkasteel door de nog steeds bijzonder sterke clericale paitjj Den hoeren die zoo iets aandurven ontbreekt liet zeker niet aan moed de vraag echter is of het inzicht van den politieken toestand bun durf evenaart Het genoegen om deze negen in ban Ministerschap uitsluitend als homines novi te mogen aanschouwen is schrijft het blad voor ons niet zoo groot als dilt voor anderen schijnt te zijn Men kan Borgesius bet niet euvel duiden dat hij by een meerderheid als de bestaande het district Enkbuizen waarvoor bö zitting moest nemen niet aan een nieuwe verkiezing blootstelt De omstandigheid echter dat niet alleen hij zelf maar elke andere man van meer dan gewone beteekenis in bet politiek gedoe bleef buitengesloten moest noodzakelijkerwijs het weerstandsvermogen van het te vormen Kabinet tot beneden de middelmaat doen dalen Waarom terwijl juist alles dwong een zoo krachtig mogelijk Kabinet samen te stellen de Kabinetsformateur zich nog dezen last heeft opgelegd het is moeilijk te begrijpen Toch niet om des U gemakkelijker als tiende Minister in het parlement te kunnen Inngeeren V Een langename verrassing was voor de Groene het bericht aangaande de vestiging van een nieuw departement Daar komt dan een negende Minister op wiens aanstelling wjj zooveel jaren reeds biJ herhaling hebben aangedrongen Niet dat daarmede nu onze wenscb geheel vervuld is Wij mogen bet echter beschouwen als een stap in de goede richting een begin van vooruitgang Dr Nolens schrijft in de Venl Ct Het Kabinet Kuyper beeft hard gewerkt Het beeft veel afgedaan en vael ter afdoening voorbereid In dio afdoening is bet verhinderd door den uitslag der periodieke verkiezingen Dientengevolge is die voorbereidende arbeid voor een groot deel vergeefsch geweest Vcrgeefsche arbeid wekt verklaarbaren weemoed by hen die hem verrichtten maar ook bij hen die bet resultaat zoo spoedig mogelyk wilden zien Met name wat betreft de sociale wetten en de regeling van het vakonderwijs Het Kabinet Kuyper was een parlementair Kabinet met een vasten grondslag onder de voeten in de Tweede Kamer en later na de ontbinding der Eerste Kamer ook in deze Het Kabinet De Meester is van raadselachtigen ajrd en zal op avontuur moeten leven Raadselachtig wat zijn formatie betreft Welke zal de positie van den Kabinetsformatenr zijn na het optreden van het Ministerie P Zal het niet alleen rechtens maar ook teiteljjk onafhankelyk van dezen zijn F Raadselachtig is zijn Bamenstelling Daarbij is nilit gerekend met een groep der meerderheid nl de sociaal democratische Maar is ook lekening gehouden met een tweede groep de oud of vri liberalen P Hierover bestaat naar het schijnt nog twjjfel Raadselachtig ook wat zijn program betreft Over dit laatste zal althans door de troonrede zekerheid verkregen worden Voorloopig mag men aannemen dat liet gemeenschappelijk program van actie den 21n Ja 1905 vastgesteld door de Liberale Unie enden Vrijzinnig Democratischen Bond als grohdslag zal dienen Uit do Troonrede zal blgken vrat van dit program bet éérst aan de orde zal komen In geen geval zullen do verzekeringswetten en de flnancieele voorstellen daaraan mogen ontbreken En dan is het zeer de vraag of het Kabinet daarbij op don steun van de geheele linkerzyde k n rekenen Het zal op avontuur moeten leven den steun viin rechts moetan afwachten Of Ilie situi verleend zal worden zal natuurlijk in ieder bijzonder geval door de rochtsche groepen overwogen moeten worden Van een oppositie quand roêma veel minder van obstructie zal daarbij wel geen sprake zyn Gemeng de Berichten Do staking aan bet in aanbouw zijndeklooster aan de Beeklaan in Den Haag duartnog steeds voort Was eerst de eisch der arbeiders uitbetaling van bet loon van den gedwongen verznimdag een R K feestdag thans elscben zij ook betaling der dagen datde staking duurde althans tot Zaterdag 1 1 Maandag of Dinsdfag zal waarscbgnlyk een bespreking worden gehouden ten einde tetrachten tot een vergelijk te komen In denomtrek van het werk is alles even rustig slechts da posten en een tweetal politieagenten ziet men heen en weer drentelen terwijleenige zinkwerkers voor zoover zij konden nog hun werk afmaakten Van toegevenwas echter Zaterdagmiddag van beide zijdennog geen sprake Het Volk Men schrijft uit Sueek aan de Leeuw Ct t Is Zaterdagmorgen 8 uur Üe stoomboot Sneek ligt tot vertrek gereed met bestemming naar Toevallig is het zeker te noemen dat deze loten nu juist voor den dag komen daar de vroegere directeur dezer verloting lob B Eijpkema gisteren met vrouw en kinderen is afgereisd naar Amerika Hij woonde vlak by de afvaart der genoemde stoomboot en verondersteld wordt dat hem wel meer van dien zak bekend zal zijn Vreemd is trouwens wel meer in de geschiedenis dezer verloting Bekend is dat voor ruim 2 jaar 10 Juni 190 wegens ontdekte onregelmatigheden bj de trekking deze op last van onzen commissaris van politie werd geschorst en het trekkingsmateriaal door hem in beslag werd genomen Zekere H bij de loterij betrokken moest voor dit misdrijf boeten en ondergaat thans 3 jaren gevangenisstraf Verder schenen er geene schuldigen te zijn Eene latere trekking waarop de houders van loten rekenden heeft nooit plaats gehad zopdnt zij thans maar moeten aannemen dat ze hun geld kwyt zyn Sommigen hebben echter nog kans bun geld terug te krijgen daar er nog agenten of wederverkoopers moeten zijn die de ontvangen bedragen van verkochte loten nog niet aan de directie hebben afgedragen Dat de vertrokken directeur R over deze verloting wel eens meer moest liooren dan hem lief was en als veekoopman het vertrouwen van weleer miste ligt voor de hand Men beweert bier dan ook dat deze redenen en het vrykomen van H in het volgende jaar van invloed zijn geweest op zijn vertrek na ir Amerika Uit den Haag meldt men De 76 jarige Willem van der Toorn die dit seizoen ziJn gouden jubileum als badknecht te Scheveningen viert werd gisteren door de directie van bet Zeebad Scheveningen aangenaam verrast In den namiddag in de directiekamer ontvangen werd hem eene gratificatie overhandigd De daarbij tot hem gerichte woorden getuigden van buitengewone tevredenheid over zijne langdurige goede en trouwe diensten Willem van den Toorn tot seheiens toe bewogen was er vooral mede ingenomen dat bij bij leven en welzgn badknecht mocht bly ven Hij voelde zich oud als hij is daartoe nog krachtig genoeg Ook gaf hij met de meeste dankbaarheid te kennen zooveel belangstelling in zi n feest van de badert en van buiten af te hebben onderbonden en i k dit had hem zijn 50 jarige dienstvervulling tot een waar feest gemaakt Te Rijsoord gem Ridderkerk brak Zaterdagavond omstreeks 6 uur brand uit in de vlassersstelling van den heer v Nee Blnsschen bleek onmogelijk Alles brandde tot den grond af De Oostenryksche regeering heelt in het technologische museum te Weenen waar onderwijs in techniek en ambachten gegeven wordt een cnrsus voor chauffeurs geopend Uit het leerplan merkt men dat zoo iemand ïls hy met het diploma de school verlaat een bolleboos is in mechanica elefctroniek en in alles wat met de samenstelling en behandeling van een automobiel in verband staat Dat hy er ten slotte prelekt mee zal moeten kunnen ryden spreekt by znllc een dergeiyke opleiding wel van zeU Men schrift ons uit Rotterdam De beracbte dolle Zaterdag van de Bot terdamsche kermis heeft een vry kalm verloop gehad niettegenstaande alle verraakelykheden en het kermiaterrein zeer druk bezocht waren Op het terrein aan de veemarkt was het verbazend vol en werd het aantal kermisgangers na middernacht op 25 000 geschat In de stad zelf was het vrjj kalm Een groot deel van het publiek schynt aangelokt door de vacantiekaarten der spoorwegen de beruchte kermisdagen buiten door te brengen Op het kermisterrein en in de stad had de politie niet zoo n zware taak als vroeger Op do Hoogstraat werd do schipper C M omsingeld door kermisgangers die hem zjjn portemonnaie met f 49 afnamen Hy greep den dader doch deze werd door anderen weer ontzet Verder vonden zakkenrollers een uitgebreid arbeidsveld Om balftwee werden de cafe s door de politie zonder verzet ontruimd N Ct In het ITriesche dorp F hadden de leerlingen der openbare schooi feest Er was ook een draaimolen en een knaapje dat op de Christelijke school ging kreeg van zyn vader een paar centen om ook eens van den draaimolen gebruik te maken Den volgenden dag kreeg het knaapje op school straf hy moest verscheidene malen dezen regel schryven In den draaimolen ben ik in bet gezelschap des duivels Een dame nit Amsterdam maakte Donderdagavond met haar vier kinderen 3 tot 7 jaren oud een rytoer langs den Tulhaisweg naar Buiksloot Op den Hoogendgk werd vóór het huis van een alleenwonend heer stilgehouden Fluks werden de kleinen nit den wagen gezet men belde aan bg genoemden heer en in vliegende vaart nam do koetsier met de dame den terugtocht aan naar Amsterdam I man wenscbte zich echter niet metde kinPren te bemoeien en deed terstond aangifte by de politie verklaarde dat t wel zyn vrouw was maar dat de kinderen hem niet toebehoorden Terstond werd na naar het Tolhuis getelefoneerd om het rytuig niet op de Tolhuisboot toe te laten en alzoo te beletten naar Amsterdam te gaan Tegen wil en dank moest de dame nu naar Buiksloot terugkeeren waar zy na verhoor voor den burgemeester genoodzaakt werd baar kroost weer in het rytuig te nemen Onder politiegeleide werd de familie thans naar hare woonplaats te Amsterdam teruggetransporteerd N V d D Men meldt uit Rotterdam Gisterenmiddag 1 uur had op het terrein der fabriek Feyenoord een ernstig ongeluk plaats Waarschijnlijk doordat de machinist hem r iet had opgemerkt geraakte de 31jarige yzerwerker Jan A Kranendonk wanende te IJselmonde onder een achteruitrydende locomotief met het droevig gevolg dat beide boenen onder de knie werden afgereden Hy werd per brancard naar het ziekenhuis overgebracht en aldaar ter verpleging opgenomen Kort daarna werd tot amputatie van beide beenen overgegaan Een anarchist zekere Jori die te Bozen in hechtenis genomen was onder verdenking van een aanslag op keizer Frana Jozef in het schild te voeren heeft zich in de gevangenis verhangen Hy was in het bezit van twee pistolen en een bom toen men hem pakte Keizer Frans Jozef van Ooatenryk Hongarye dia Vrydag 75 jaar werd antwoordde voor eenige maanden aan ign doctoren toen zg hem den raad gaven een kuur te Gastein te doen dat hg daarmee maar zou wachten tot hy wat ouder was De verklaring voor zyn goede gezondheid is eenvoudig hard werken en groote matigheid Wanneer hy hier in Boedapest is chryft men van daar aan de N R Ct waar de door hem bewoonde kamers aan de Donanzgde van het paleis gelegen zgn ziet men hem reeds s morgens om 5 nur aan zyn schrgftaftl zitten om regeerings stukken en brieven door te lezen en met dit 61 ander werk houdt hg zich den heelen dag bezig daar hy voor zyn uiterst eenvoudige maaltgden zeer weinig tgd noodig heeft s Morgens ontbgt Frans Jozef met een glas melk en een droog broodje om 9 nur wordt gewoonlyk in zgn werkkamer een koude vleeschscbotel gebracht met een glas bier terwgl bet midd igmaal uit een bord soep gebraden vleescb en daarna bet dessert bestaat wanneer hy alleen is drinkt bg ook s middags slechts een glas bier en s avonds nog een glas melk Vermoeiende algemeene andiëntios worden gedurende zes maanden van het jaar tweemaal s weeks verleend voor alle onderdaaon zonder onderscheid van rang o stand toegankeiyk waarbg de keizer g woonlgk 100 personen achter elkaar staande ontvangt En nen moet volstrekt niet denken dat hg deze audiënties als een formaliteit beschouwt hy laat zich steeds een dag vroeger inlichtingen geven over de menschen die zich hebben aangemeld en bestudeert zoo noodig alle stukken die betrekking hebben op verzoeken die hem den volgenden dag zullen worden gedaan Ik herinner mg nog heel goed dat toen ik my voor eenige jaren eens aangemeld had voor een audiëntie en de secretaris vergeten bad te vragen voor welk doel ik wenscbte te komen ik eenige uren later een telegram ontving mot het verzoek deze inlichtingen zoo uitvoerig mogeiyk telegrafisch te willen geven Voor de ambtenaren van bet kabinet geven deze audiënties dan ook veel werk daar de keizer buitendien verlangt dat de menseben in een bepaalde volgorde zullen worden ontvangen zoodat men by het binnenkomen in de wachtzaal dadelyk te weten komt welk nummer men heeft en hoe laat men ongeveer aan de beurt zal komen Bg de deur die uit de wachtzaal toegang verleent in de audiëntiekamer staat steeds een adjudant die nauwkeurig moet toezien dat bg bet binnenlaten geen fouten gemaakt worden en dat de deur goed gesloten blylt daar de keizer alléón ontvangt en niet hebben wil dat iemand booren kan wat er op een audiëntie gesproken wordt Op deze audiënties is bg steeds buitengewoon vriendeiyk en minzaam bedeesde menseben en vrouwen tracht by gewoonlgk door eenige vriendelgke woorden te bewegen hun verzoek vrgmoedig voor te dragen Wanneer men nu bedenkt dat Frans Jozht al sedert 57 jaren jaarlgks ongeveer 5000 menschen by deze algemeene audiënties ontvangt dan is het niet te verwon deren dat zoovele menschen in de monarchie er trotsch op zyn eenmaal in hun leven met den keizer koning gesproken te hebbeu Het zomerseizoen van 1905 is voor de Zwitsersche hoteleigenaars ongekend voordeelig gewerst Van einde Mei al is het er onafgebroken mooi weer geweest want het beetje regen dat zoo nu en dan viel telt niet mee De reizigersoogst is groot geweest en een geldregen is op alle Bellevae s en Beauregard s neergedaald Vooral de hotels op de bergen hebben mooie zaken gemaakt de groote hitte die wekenlang in Lnzern en Interlaken geheerscht heeft dreef de menschen de hoogte in Het hoog gelegen Engadin was druk bezocht en Pontresina had op 31 Juli 1820 gasten tegen 1726 in 1904 Maar van gebrek aan plaats zooals voor twee jaren in bet openingsjaar van de Albu1a 3poor is geen sprake geweest Het schgnt dat er meer bg gebouwd is dan strikt noodig was hotels met 2 X tot 400 bedden Vfrrezon overal en daarby komt nog dat Engadin by de Zwitsers voor duur bekend staat Het bouwen van goede en goedkoope hotels laat nog steeds op zich wachten In de eerste week van Augustus toen in ZuidDuitscblnnd groote overstroomingen verwoestingen aanrichtten is op de bergen veel sneeuw gevallen De bergen waren geheel wit angstige menschen lielen hun pelzen van huis komen en de hotels waren al bang voor een vroeg eindigen van het seizoen Maar na een paar dagen was de zon weer terug gekomen en had do sneeuw snel doen verdwgnen De angstige toerieten die al naar lagere streken gevlucht waren kwamen weer terug De spoorwegen hebben alle beschikbare wagens in dienst moeten nemen De Wen gernalpspoor heeft op een Zondag 3158 personen vervoerd en voor tochtjes op het Thuuer en Brienzermeer zgn 16 365 kaartjes Terkocbt De spoorweg op de Jnngfran heeft op een dag 2040 menschen vervoerd een getal dat de stoutste verwachtingen overtreft Onder de voortzitting van den heer JOndegeest is gister te Utrecht de alg vergadering gehouden van de Ned Vereeniging van Spoor en Tramwegpersoneel Aanwezig waren zes afdeellngen Besloten werd dat het hoofdbestuur nit zeven personen zal bestaan waarna tot Ie den werden gekozen de heeren A Michielsen te Tilburg J de Bnnje te Leeuwarden F L van Melzen te Utrecht en Kramer te Leeuwarden Op voorstel van Leeuwarden werd besloten dat het hoolbestunr met alle wetteiyke middelen zal trachtten een maxiainm arbeidsdag van 10 uren voor het spoor en tramwegpersoneel te verkrggen Voorts werd aan het hoofdbestuur opgedragen aan de directie der Staatspoor te verzoeken bet personeel zonder uitzondering in de gelegenheid te stellen examens te doen om daardoor voor een andere betrekking in aanmerking te kunnen komen Alvorens aan de directie der S S te verzoeken in de nieuwe dienstvoorwaar n een loonregeling op te nemen voor het personeel der Centrale Werkplaatsen met een minimum en maximum en periodieke Terhooginges zullen dt afdeellngen Utrecht Zwolle en Tilburg znik een regeling ontwerpen waarmede het hoofdbestuur zich dan tot de directie zal wenden Te Firminy in de nieuwe schacht Cambefort was een mgnwerker Jean Baj tiste Celle genaamd 32 jaar ond bg den ingang van den put aan het werk toen hy uitgleed en in de diepte viel die 450 meters bedraagt Het ongeluk werd spoedig bekend en de kameraden van Celle daalden af om zyn lyk te gaan zoeken Er viel natuurlgk niet aan te denken hem nog levind terug te vinden en inderdaad vond men den ongelukkige geheel vermorseldEr was geen menschelyke vorm meer aan zgn lyk te herkennen Celle laat een weduwe en drie jonge kinderen na Stadsnieuws GOUDA 22 Augustus 1905 Aan de raadsleden is het volgend ingekomen stuk toegezonden Gouda 14 Augustus 1905 Voor de benoeming van een assistentleeraar in het bouwkundig en vakteekenen aan de Ambachts avondschool en wel voorloopig voor één jaar hebben wg na verkregen goedkeuring van den heer Minister van Binnenlandsche Zaken de eer den Raad voor te dragen den heer J van der Velden bouwkundig opzichter en teekenaar alhier en den heer J van Gent timmerman en assistentouderwgzor aan eene teekenschoolte Woerden De ter zake betrekkelyke berichten van den Inspecteur van het Middelbaar Onderwgs den heer H J de Groot en van do Commissie van Toezicht op bet Middelbaar Onderwgs worden hierby overgelegd Heden morgen werden de beide militairen begraven die Zaterdag op zulk een noodlottige wyze om het leven kwamen Ten half tien werd de korporaal Hoos op de R K begraafplaats begraven De Igkkist was voorziei van een tweetal kransen als een van do Korporaals en manschappen van de 2de kompagnie en een van het bataillon te Delft De garnizoens kommandant hield daarbg eenj toespraak bg schetste den overledene als een goed militair en een waar kameraad Een der familieleden dankte allen voor de bewezen deelneming Ten 11 nur werd de milicien Wortman begraven De igkkist was mede voorzien van een krans van de korporaals en manschappen van de 2de koropagnie De gar nizoenskommandant hield ook hierbg een toespraak by schetste den overledene als een braaf militair en een waar kameraad getuige de krans die door zgn kameraden was gegeven De familie moge het een troost zgn dat die uit ware kameraadschap was geschonken By beide ter aarde bestellingen was een groote menigte aanwezig en menigen traan werd gestort Morgen ten 11 49 komt de Goudsche vacantiekolonie nit Seppe hier ter stede aan Donderdag 24 Augustus 1905 s avonds te 8 ure zal op de bovenzaal van het Koffiehuis Harmonie Markt in een openbare vergadering van de Vereeniging ter behartiging der belangen van Winkeliers te Gouda als spreker optreden de heer E A Zwaaneveld die zal behandelen het onderwerp Boekhouding van den Winkelier en Ambachtsman De toegang is vry ook voor niet leden E OSa ER IJ ElTT POSTKANTOOR TE GOUDA LIJST van de aan dit kantoorman de daaronder behoorende hulpkantoren ter postbezorgde brieven en briefkaarten welkegedurende de 2e helft der maand Augustus 1905 wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zjjn kunnen worden uitgereiktNameii der plaatsen van geadresseerden bestemming ONBEKENDE BIJGEVEN H H Berends en Co Amsterdam Directeur Voorschotbank Van der Lee Gouda M V d Graall Klaaswaal N de Boer Leiden Kraagendonk Ouderkerk Ant Willem Wagenveld BRIEFKAARTEN M Rozema Amsterdam Stevens Boskoop W Kwakernaat Haag M Mansveld D de Jong Rotterdam A A Boulogne Rijswgk id id J Schilt Scheveningen J Haak Schoonhoven Hazenridus Zaandam Vorstelink Ngraegen Briefkaarten nit het Buitenland Tiinpy Bloch Kobenhavn Ethar Antwerpen 25 stuks drukwerk GouJa 22 Augustus 1905 De Directeur U C HENNEQUIN aTQ Staats loterij 3e Klasse Trekking van Dinsdag 22 Aug No 20636 f 6000 2255 en 10075 ieder f 1000 6343 rn 20418 ieder f 400 6133 7951 9730 10770 11617 en 17753 ieder f 100 t 45 11542 14281 17577 89 14361 87 92 71 17641 11636 82 17714 42 14423 29 73 35 64 11707 14506 98 20 17814 25 17942 80 46 58 11812 14641 18028 34 80 86 99 11924 14791 66 99 12021 14824 18217 86 33 49 12101 83 18389 25 15131 18413 12253 56 39 85 1 5232 55 12321 55 94 33 83 18511 96 90 34 12403 15333 18639 11 90 72 97 15443 18708 12638 62 18922 41 97 40 92 15582 41 86 19078 15657 8612712 1 5866 91 12816 15926 19122 44 16020 19259 54 69 76 79 16126 19379 12916 16246 19440 34 50 60 57 16320 19600 76 81 37 13038 16577 19737 61 86 89 89 16613 19912 13131 27 20 97 16702 4713226 30 7113308 51 95 20 77 20044 27 82 20208 32 16919 12 76 35 66 13541 60 74 58 2 20320 13673 71 30 90 17001 4213715 13 72 29 48 20400 49 17168 49 57 17312 57 Prgzen van 5 87 111 15 20 47 78 257 68 461 68 71 77 524 55 63 68 613 16 2496 2508 47 69 2623 53 80 2717 27 2860 69 74 78 2949 57 3035 3175 32 20 3334 6022 8999 35 9019 92 40 6129 42 6219 71 41 96 47 9138 64 77 81 9204 6313 35 94 99 18111 52 65 81 6426 6514 17 79 6615 28 20547 57 69 63 20681 86 20735 97 53 13850 61 13945 75 80 92 17401 92 14106 19 20822 23 27 45 14206 54 20969 65 17516 6821 67 35 95 9318 69 36 6922 66 729 3464 26 9427 38 3694 56 42 836 3776 72 63 1011 3836 7007 9504 81 3976 45 22 1103 4168 70 75 24 4213 7106 86 66 4310 64 97 86 26 7346 9622 96 98 49 95 99 4400 51 9795 1204 74 7547 98 20 4543 7708 9802 50 è 33 26 92 46 33 1303 4619 7817 46 8 4735 7901 99 14 15 41 8053 85 36 78 98 86 71 94 8136 72 1414 4855 58 92 17 57 68 10031 46 5006 76 10110 85 33 98 12 1503 55 8201 50 22 87 15 71 B4 97 27 10256 65 5185 53 68 1607 5317 63 10391 32 65 95 92 50 74 8308 10530 63 91 20 10603 65 97 44 27 1707 5419 46 83 44 23 8411 10811 67 74 12 10968 1928 5613 8578 69 68 21 8639 11009 86 25 51 88 2030 49 52 90 56 59 58 92 2130 84 68 11144 44 97 84 58 2211 5746 87 11297 2351 5887 8759 11313 59 5934 8864 90 70 46 8914 11475 2442 58 54 90 48 67 64 95 BEUES VAN ROTTERDAM VRIJDAG 18 AUG L K H K StaaUleenmqtn PoBTDOAL üblig 3e Serie fr 59 59 96 74 060 3 Oblig 3e Serie fr 2500 3 RasLAKD Iwang Dorabr Obli gatien 4 i AziB Japan Obligation 1899 4 CoLUHBiA Geconsolideerde Bui tonlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24i Hjfpothetk Banktn 99 Pandb idem idem 4 101 97 100 99 100 100 Pandb Rotterd Hypb 4 Pandh Rotterd Hypb 3 Pandb Standaard Hypb 4 Pandb Stedelgke Hypb 4 Pandb Utrechtsche Hypb 4 Pandb Westlandsche Hypb Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyyen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekhrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpoorwegUeningen iTiUK Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A H 367 PremUUeninqen bisi oiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart MaaUchappijen Aand Holland Gull Stv Mjj 35 Diversen Mg tot fexpl Laan vanMeerdorvoort 1902 89 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 22 Aug 1 05 Velte ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor istc kwal 35 ade kwal 32 3de kw cents per half kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer prijzen waren voor rste kwal 28 2de kw 25 3de kw 21 cent per half kilo Vette Stieren overgroote aanvoer prijzen waren voor islc kwal 29 2de kwal 26 3de kwal 20 cent per half kilo Graskalveren radelijk aangevoerd Hamiel voor alles stug lager in prijs Beste melkkoeien voor Spanje duur MANTELS COSTUMES BLOÏÏSEN en ROKKEN worden tot meer Itii e prijmeu OPGERUIMD t fi y f s £ j Burgerlijkestand GEBOREN 22 Aug Cbristoffel Johannes ouders K van Vliet en L den Besten OVERLEDEN 19 Aug H Teekens 7 j V Lorjé 64 j 11 m C J Meger 6 m M E Gerlagh 77 j A van den Eng 39 j 20 A J Pouw 6 m aj vertei ti n Zenuw en illaa r ijders ffordt uit overtoiging als een werkelijke bnlp iu den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart nor Jt i dit boekje franco per post toegezonden door BLOEPOEL S Boekh Zaltbommel Over de geheele aarde verspreid m is Odol fdgefanden ahenlflaeona Heerlijk mfrisséeni ConserveerI de t andenl yo §ens den hedek stand der viehna t pmfonden mrdeïerzorgingvani Alleen gflit in süZfi