Goudsche Courant, woensdag 23 augustus 1905

Donderdag S4 Augustus 1005 No 9806 440ta Jaargang mmm ÊÊÊSÊÊÊfmmmmmmÊÊm mm ftouDSCHE mum ISieuwsf JËH Advertentieblad voor Qouda en Omstreken Teleroon o 83 ADVERTENTIEN worden g epliatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groofe letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adt ertentiën tot 1 ur des miild reletoon No 83 ij üe UTlgave dezer Courant geschiedt d a ge lij k smet uitzondenng van Zon en Feestdaffen pe prijs per drie maanden is ƒ 1 25 i ncb pei post 1 70 f Atzonderiijke Nomtners V IJ F C E N T E Ni fn lid VKRI llMITING MAGAZUN De Avoiulsler i m1 1 1c Uuuit ü ia PKLKK 117 ilii voniliiuiih 11 flc nionwstc modellen JasKliiciliclidiraiiilers i as VMdln llraiidcrs lialiöiis enz KHALKN 11 I IDUN Fiaiijc Kiiiiniii keuze iilflcrlje gocmmliccrile BUISHOnDËLURË ARTIKELEN it Mig i iiiin en zindelijk i iin lEisiRs f mm mmmiü IvOlliai l ARATEN Wi iKlniiiiroi i ii Salon iaslaleJIjes UI vi iJii iillis vv il Icil liet v ik beliooil A uibeveluiut M M V LOOÏT A iiili K i i vnii lla W iter cii Siiicckbni cn en Metaalpoetsextract iiurk HOOD KIUIIS nit ie fiibriek vnii Firma II SARDKMANN tp evoimar en Emmerik tpnuiien ili kroon Voiki iigba ii te ieiula bn I ZANDVOORT M I ATS 11 ANllVOOiri J S HdSSlOl K i I DE lONH A DROST te Weefilon bij l K lUniI IEF Onnavolgl aar 71J11 lliaiis looi nieuw KCVOiKloii tooiias ingen Mi e In olirrert getirhililevdi Porti ellen t elitliirenojiaerl geven krarlit en lu itp die niuniikeib niet kunnen licreikefi Men overtuigo zicli gaen imitntiea votrr de cchie te ontvangen Vieill Piijveourant met een aantal onge tll lgdo getuigseliiiften umli op aanvia ig Boxtel J ItOdAliltTS A Co Agent vooi jOUDA Firma A QDANT Kimstbandel Kleiweg bij wien modellen te bezicliligen z n 5 DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PKACTISCHE f DE MEEST VOLLEDIGE MOItEIII A KIV f i n bclibt die dei Firma WELIIOill rilK LADIISS JOVKKAL mot rainhtens diie gratis geknipte liationen on oen gokleuido plaat 77 K ILn DllESSMAliEH met een gratis geknipt patroon t TUK liAXAAIi Ol CHILD HKN S I ASIIIOXS kindeniiodcs met vele gratis geknipte patronen VltAAliT Uw lioekliandeliiar Proef nttminei i Alli iml Ko iti l Holt litji oeusi l V in nlle in de e bladen voorkomende in b Hen n JEKNUTK I ATRONEN m l Heil verklaring tr p p tegen vnmuitbetaling van l veikiijgbaar U Mll l bl MoNS Den Haag oada Diuk van A BRINKMAN Zn WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT 1765 HO I VHl MliK F IUIIIICUH Voedeit uw Vee met de xtiivere murwe merk Slci en J uitmuntende dooi hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Kei e Uiplomn l arW 1000 Hegen Gouden Medatllea Koninklijke Gebri ikt steeds ae WERELDBEEOEMDB Superior Dniiven BorsthoningEztract i Eenig helpend en a doend middel tegen verkoudheid astma keslpgn kink on slpihooht bronchitis n alle borst en longaandoeningen I Negen mdal met Goud bekroond Eenige fabrikanten ii i H N VANSCHAIKi r HacoiH vuil O 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De rionhi$bloem Vorkni biai bu Firma WOLFF tt Jo Westhaven M Gouda A LATBJfST K 1 K K Ave t V liiO londa K 11 VAN MlLlJ Veerstal li 12 te ou a A liOUMAN V W rrt i I INKSK Nimwrrhrk afd I Jsel A N v N ZhAjWlNf Sf ioo ihorm J Til TOItKKN Bod op It ï WI IK OnUma n A SVUmBJfl imlreeht P W T EDK Oudewater K van niii HEI IDEN te uuiii A Pïti n HPHK MorrcapMe 1 v D ST Ml Wttddwgmeeu Wed J HOLST Waddinqmeen M KOLKMAN Wiiddmgsmm P A ut iiM i ï hulewatei f n iMiü Oudewaler J P KASTELEIN PoMTOten um D HIK KEU te Jle i du V t Vlt iniIJlVI V Laat U niet misleiden iuor AbdIJ SIfoop Het klooster S f ii 7 Z ji fo lft i ybestaat niet JiK Siroop van yeitierl l wnnrde wwfmwmn m iw r n w Door Geneesh algemeen aanbevulcn nHMHt Met EereDiploma en Goud Bekroonde T PRAEPARATEN VAN i Quina Laroche k Ie meest krachtige en reraterkende KINA W N legen ewakte loowel bij kinderen als volwassenen gebrek aaP eetluat slechte spijsvertering zenuwhoofdpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevol en OUINA LAROCHE FERRUGINEUX m het bijiondcr tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Krltischen leeftijd enz Verknjgbaai m llacnns d 1 90 en 1 p I l öf f a CO C voedzaam versterkend aangenaam van smaalt voor dagelijksch geb uik vooral o ir kinderen zwakken en kllerachtige gestellen zeer aan te beveluii Alb geneeskrachHge drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voor iiugelmgen en kleine kin iertri Pms per bus Kgr ƒ 1 70 A H Kgr 0 90 A Kgr ƒ0 50 Chemisch MfkllrctlïL Ar Speciaal voor Kindervoeding m bussen K r ƒ 0 eO zuivere iTlCIIVaUIIVCI gr ƒ 0 50 Kgr ƒ 0 26 A céVl m ïl i era fP H Ptl l rooken cener halve Cigarette is veldwende ter bestnjffcatllllia Ijggi tl ll j hevigste aanvallen van Asthma etc In doosjes il ƒ 0 80 i n 0 50 Tflmaf inde Rnnhnn i fruit PURGATIEF tegen verstopping AamI ailiai IIIU UWIIUUIIO beien Migraine CongettiesetcvQoralookalslaxans è Tamarinde Bo 1 begeertijk c ÏFons van KKAFPELU laik aangenaam is hVÊMSi HOLM belangrijke diensten rijs per doosje ƒ 0 90 en ƒ 0 60 QaltTlïalr f flc4lllckC algemeen erkend als het BESTE huisraiddal Verkoudheid en Keelp het n etii stiJmopIo9send en verzachtend middel blJ uitnemendheid uilialuitend m □ iksclijLS vtiknj lmar Pii b ƒ 0 20 per flewhje KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST HJni Het groote aantal zenuwkwalen van pm rliontdpijii ar tot d voorafgaande keateekenen van a oplexlfl haraenberoerte toe trotaeem nog Hff ds alle muldclt n door dti uifdinclie vetenechap aancnwend Kent aan den nlenwen tijd kont dserr oe dat zij dnorhnt gebmiB mnkim van den eenvondif aten weg namelijk lang de haid mm pUyHlologiHclie autdehkiuKKedaan lie ft die na iionderde uroeniemiugen tliauaover dugaheeleweraU IS Priis l ing KI de pra indfil I If fn ferbreid is pw terwijl y in wetennpl i nBii ke kringen d hoogHtebelangiteJling wekt tevena ee weldaad blijkt te iljn voor de aan zennwkwalen lijdende meuHohheld Deze geneeswijn ii nltgevon den lobr den gitweien UtAcler van Gnzotidheit Dr BomaQ VnlRimain t Vllshofen en bernit op dr nil dt rvindlii 0 iKr dHiiii in eene W jarlg t praktijk uor wawflctilns van het hovfd dbrkI per IKK w r t4 i till nri lie geachlble KlatTcn door de bnld nailddellUk sbb h BOMnw gefilel lurdiK cdfi lil Met deze geneeswijze werden werkelijk acUttarende resolUton vwktMCU n zij maakte züoveftl uiigaug dat van een door den aitvinder naelireven v k OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bare voorkemlag en geneilng iiinii a korten tijd rcMla de Jle drok verachenen ia Dit borkje bevat niet allem vor htt fra M Attbliok vorataanbare vnrkiaringen omtient liet wezen der nieuwere therapie eo d daAnnede lelft Il wanhopige gevallen verkrtKeu uitwerking maar ook vindt men daarin wetenaehappetljk er hHiidf liii 4n nitde illaclie blnili n dieaaii deze gfneptiwijze gewijd zijn zoomede anofari lal vuil etui ne iiiftea van taooKgeplaatHte geneerfknndig n onder welke P Meniere mei Hr pre lan i polyklinlek tn Parijt rus flouflemont tO Stoineretier mad dr praktUearanil geneBlIiMr Bta het ilnnlsen aectlotil du Cnarenton Sanltatirath Dr Colm te Stetlln Sroitmann med dr arronl erti taJötil Dr P forettler geneethcer tllreotflur van hst hoipitaal te Agen Qeh lmrBlh Dr Soherla kattaal Butr BadEmi Darses med dr gsnaeiheBr ilrMiteur der Dzlvano thorapeuliioha Inrlghltni voor ziHHWilldera ta me St Honoré 334 Coniul vsn Asdhenhaoh ed dr t Corfu Dr BnbiOh arread erll da ZIrtnIti Itnbtnil Jechl med dr la Weenen Dr C Bongavei tela Farrlirl Eun lid van dia CenttllCtnira d h st de Santé in Frankrijk on yi ie anderen Aan ntli n wier KennwtieHtel nirer of minder tMtnaadutN Is of aar aanMd B MUnMcbll IieId lijden waarvan dekentdekenen zlju ohrenftohe tioardpljn mlgrelne aobela hoaf dpijn hloeüBtidra O route prikkel aartieTil rtiBagdhB d ilapoliiosheld lloliBniEll ke onrutt en onbBhagBltike Iob iiai d verder alle zieken die door beroerte getroffen werdea ra lutt lijden aan de gevolgen daarwi tooals vBrlB nm n on onugrinQgen tot ipreken iwars tongval naflUli k Blikken atIJfheld dar gpwrloliten mal vaertdurenits pl n p aitselilke iwakta vi riwakklng van latiBUBBn eaz ilj die reeda onder ganeeakiindlKB beliandpling geweest zijn maar door de bekei de miadelen sla Bthondingien aa kDndwat rkanr wrilvon eleitnaeeren atoomlool of zeebaden een enaxlng of iMtltinc hunner kwaal avonden bi bi ti en ten nlotte zij die vroca K vo len voor heroerto enawtrtoe reden hebban werena veradiiJsKelen nla i oli aantioudand angitlg voelaa VBrdooving la W liaefri hoordalta at datiallBneid nilikt rtngpn i n donker woi den voor dc migBn drukkende pijn onder het vHTheeN BHlilnB In da aeran kat voo e inn kriab Ing In en het aiaprn van handen en voeten B a al date drie oatanriin vaa EonaiwlUdiOBV ook an lijes lijden ala ook aan di I bleekzuuht en kraohtelooBhaM an aaonds lalfs aan Jongi geraden zi h het boven vermelde werkje aoo te echaffen hetwelk op wuvnc kaaMleea aa fraaae vor lenden wordt door Amnlcrilnm door SI 4 LRBvkV Co Heüigewer 4S RMtfrriUm F K vn NANTRV KOr FF ApothakAr Kort floofllteei LCireclit I OnilV Jl FOHTOV Oudegradit btj de Ourdbrng r B 0 de ioii atf hVgtenniath medlcmitle tentoonstoUinK ie de Ur Wtlwmtmmn ttWMB door de UedU h JnrU aaet d XUveroH lled Ul bokTMsA T C3 ITTT E3LIl ra WILDHANDBZA AS 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telcphoon Interc No 2031 Beveelt zich beleefd aan voor do levernndo van alle soorten fljn WILD en dBVOOÈL1JE voor extra Diners enz enz Vorïonding franco door geheel Nu Vraag speciale prtjsconrant V eftrjjgbaar in aessch rf 3Ó ets 73 et e f i SS bö H H Apothekers en D og ften j £ c op het merk I ANKER J AD RICHTER Co Rotterdaiï e Gouda bfl d lUGEH Apoth ter n IMJirkt en bj WOLb F Co V sthavcn jis Wie iiker n wifi d dkel CacftU te ontvangun ijeeamui KMteid m aa vele prcüfiieminge oao l gekomeB uiid i dezi ulttkdani Dr Mlohaeilu op M beste maeUnee in het rOBijHe étabblimement van Qel warfk Keclen iltcbe ik6l eacaö In TierkaBten bnssw Deza Eilcel Cwaa ia met melk gekookt eeae aangename gezonde drank oor d ïeiljkach gebruik een l 2 theele iab Tan t poder Toor eeu kop Cliooolato Ala geneeskracbtige dranK by geval Tan durrhee deonta met water t gabroiken Verkrijgbaar b j de rnnmaamita B TI Apotheksna ens Prija Vt Ka V K L preeftn jea r 130 c 0 90 a 0 35 Qeneraalvarttgenwoordignr iMt Hedariand lullus HatlenMBtH Vmrjterdam Kalverstraat l l GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOElNWEHK uan het Schoen eii Laarzeninagaziiii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend G SIHITS Alle reparatiSn en aangemeten werk NIenw ontrertrelten Trof Dr Liebera welbelcead ISlOW SSACBT aLIZSB Alleen echt met Fabrieksmerk tot voortdurende radicale en zekers gsneziug van aile ze U Kl V de meest hardnekkige zenuiv SJbÊÊ Mie eten vooral ontataan docj SBSH afdvralingea op jeogdigen leeftyd J Ci e genezing van elke zwakte Bleek uebt Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpyn Islechte apgavertering Onvermogen Impoten z Pollutione enz Uitvoerige proapectQsaen IrtJTrcr flesoh fl 1 fl fl S dubbef flesi li nfrnil Depöt Matth v d Vegte ZnUiiomrao O pots M Cléban k Co RotterdaiD V Happel s Gravenbape T UalmmaDa de Jong J Czn Rotter ara Wrtff fc Co OoDda on bii alle dros teo maldulykattpoftuBtddclvoorHMrMi rlB n vooral dames en IQnderselKMnwMki meSa UdeAppr tutirvanC II MBIIw C jVv Berlli BfRth 8tr 14 Men littt foiri v op naam en fabrieksmerk Varkryffbaar br Naaren lakelleri In BBhaenwark lalatlarte tnmtm mm au o efaH a el br tarrieaMWH ArMwM i LJ Bulleiilaitilscli Overziclil 1 Reuter seint uil Portsmouth dd 22 Ang BDe tegen hedenmiddag aangekondigde zit5 ting van de vredesconferentie fs tof morgen I verdaagd Als reden van d lze verdiiging I wordt opgegoveil het niet geleed ajju va I Ie protocollen i 8 Tweede telegramf De ware reden van dJverdaging is naar gemeld wordt deze da d i heer Witte mi defiiiitieve jlastgevingen nit Petersburg a v cht Er z nlsterke aan wiiïingen dit da Japanijers Uorgen zich zingen öit dé Japanijers Uorgen zichi Jreid zullSn i ViOAlaren teliien van d eichen in de artikelen ÉiJn ei elf gesteldf dhs die betreffehde de royerdav der geV jcino rde sc iepen en d e belerking dor ïsisclie zeemacht in WtjVAre Oosteh iter men meent dat zo hfeis jjpUen focge op de artikelen vuf en nifEen betrefide dén afstand van Saohalinften de beta van een vergoeding der oo ogakoston jf erde telegram Hedendqorgeiji had op de l rinewerl oen onderhoud plaats tusschen d è hoeren Witte en Rosen jen oen vertegenwoordiger van president Jloosevelt Reuter seint uit WarsclMn d d 22 Aug Hoewel wegens de krachtige agitatie voor de werkstaking groote opTOding in de stad heerscht is de dag van heiden 7onde bloedvergieten voorbcgegaan enige pogingen om betoogingen op toaw te zetten zgn mislukt Te Lodz is de staking algemeen Te alianioe had een monsterbetooging plaats zonder dat het tot een botsing kwam De toestand op den Warschau Weenenspoorweg is nog onzeker De dagbladen zgn niet verschenen De belangstelling voor de oekase van den Tsaar tot invoering der Rijjtsdoema is gebleken in het buitenland grootor to zijn geweest dan in Rusland zelf Do wijze waarop tenm uste in Petersburg hot besluit ontvangen werd was aller treurigst In een plechtige Senaatszitting ou de keizerlijke oekase worden voorgelezen De zitting die te 12 uur gehouden zon worden was bezocht door zes senatoren behalve do grootvorsten en de ministers bestaat de Senaat uit 36 leden De minister van justitie is voorzitter Geen der ministers geen der grootvorsten was aanwezig Geen der senatoren had het de moeite waard geacht zgn vacantie te onderbreken Het gerncht dat de Tsaar zelf de bijeenkomst zou bijwonen bleek onjuist FEVILLETOX rn ri Dit komt my al zeer zonderling voor zeide hiJ terwijl zgn toon en manieren onder het spreken op onheilspellende wijze veranderden Uw plotselinge afwezigheid gedurende de beide laatste dagen kwam mg al eenigszins vreemd voor maar dit plan om geheel in Londen achter te blijven is wnarlgk onbegrijpelijk Wat kunt giJ toch uit te voeren hebben f Een verontschuldiging neen 1 geen verontschuldiging laat mg de dingen in deze bladen bg hnn rechten naam noemen een lengen kwam er op m n lippen doch m o vader verhinderde mg in het uitspreken daarvan Htj ontdekte mgn verlegenheid dadelgk hoezeer ik haar ook poogde te verbergen Hondt n maar atil 1 wide hg koel terwijl de roode blos die zooveel te beteekonen had als hg zich op zgn wang vertoonde idaar voor teerst zichtbaar werd Hond u maar stil Basilius 1 Als g verontBchnldiginges in te brengen hebt dan heb ik geen De belingstelling van het publiek W s al evenmip giioot In de straten heerscht de grootste ikajmte geen enkele vlag werd uitgestoken Het publiek dat het keizerlijke manifest Jas toonde niet de minste geestdrift Want hM had in des Keizers manifest eed politieke amnestie verwacht het had vrijheid van vergadering ei vrijheid der drukpers verwacit en het ivohd d arvan niets Een Ihooggepludtst politiek persoon zeide tot eei redactir Vjin de Temps over du verwachte anqBlstte Pg begrgpt wel dat wg niet zoo livoorziehtig zullen zgn öm ongeveer tienduizend politieke tegenstanders die jwjj mot moeitp jgearresteerd hebben en die ongetwijfeld idan istrijd tegen ons zouden hervatten in vrijhoia te stellen l it Is een avereclitsche opvatting Whnneer d regeering bU de invoering van een volksvertegenwoordiging tevens zorgt haar tegeiijtanders op eropd van onmogelijkste handhaven wetten in do gevangenis te laten of verbannen in Siberië dan toont zij nog zeer Weinig begrip i te hebben van do gewgzinle politiek die de bgeenroeping van een lksveiteg iiwl ordiging zelfs op zeer bescheiden schaaronverbiddeliyk moet volgen Er ia een groote verandering op til in het bestuur van Dnitsch Znidwest Afrika de kolonie die al zqo geruimen tgd door op standen van Harero s Bondelzwarts Witboi s en andere kaffers wordt geteisterd De gouverneur dier kolonie Leutw nF heeft zgn ontslag gekregen en keert naar Duitschland terug De Duitsche consul generaal te Kaapstad Von Lindequist wordt opvolger van Leutwein En in nauw v i band daarmede staat ie terugroeping van den generaal Von Trotha commandant der Duitsche troepen in Zuid west Afrika Het Berliner Tageblatt verneemt tenminste Bij de ontmoeting tusschen den keizer en den kanselier onlangs te Wilhelmshohe ign de Afrikaansche gebeurte nissen breedvoerig besproken Als gevolg daarvan is de terugkeer van generaal Von Trotha te verwachten De generaal zal voor den vorm niet officieel worden teruggeroepen hij zal op zijn verzoek verlof naar Duitschland krggen op grond van do vermoeienissen van den krügstocht en dan niet naar Afrika terngkeeren Dat verlof zal eerst over twee maanden beginnen Von Trotha is thans bezig roet den veldtocht tegen de Witbois en moet dien eerst ten einde brengen Als opvolger van generaal Von Trotha wordt een officier zonder generaalsrang genoemd die met gouverneur Von Lindequist vragen te doen Gij hebt een geheim dat gg voor mg wilt verbergen en ik vraag u houd het voor mg verborgen Ik ben nooit gewoon geweest om mgn zoons adders te behandelen dan ik ieder fatsoenlgk man zou behandelen Als zg bgzondere zaken hebben dan kan ik mij met die zaken niet inlaten Mijn vertrouwen op hun eer is mgn eenige waarborg dat zij mij niet bedriegen maaf jn den omgang nnt fatsoenigke menschen is dat waarborg genoeg Blgf hier zoolang als gg verkiest wi zullen gelukkig zijn n buiten te zien a a het n gelegen komt om de stad te vorlatien Hil wendde zicli tot Clara Ik denk dat gij mij nu niet langer naodig hebt Terwijl ik aan mijn bezigheden ga kant gij omtrent de boekenkasten schikkingen met nw broeder maken Wat gij van mij vraagt zal ik met genoegen voor n doen En hjj verliet het vertrek zonder verder een enkel woord tot mij te spreken of een enkelen blik op mi to slaan Ik viel op de stoel neer terwgl ik mg door de laatste woorden die hij tot mij gesproken had in mijn eigene schatting vernederd gevoelde Zijn vertrouwen op mijn eer was zijn eenige waarborg dat ik hem niet zou bedriegen Toep ik over die verklaring nadacht scheen ieder woord daarvan mijn geweten te doen spreken en het woord haichelaar op mijn hart te branden In overleg zal moeten treden en dus aani n clvielon gouverneur onderschikt zal zijn il iln Berlijn ziet men dus ook de noodzakeIgkheid in de kolonie eindelgk te brengenUUer civiel bestuur en aan het vaak al teJtphneidige optreden van officieren een de te maken Dit zal nkt alleen in de raonie de rust en de veiligheid doen terdgkeeren het zal ook ouder de Duitschefarmers die in den lajitsten tgd herhaaldelijkKaklaagd hebben over do handelingen vanidfl militaire bevelhebbers tevredenheid wekken En dat is in het belang der kolonie tte wenschelijk i In verband met den opstand in DuitschOóst Afrika werd besloten tot het zenden Vifn 150 marinierslen eenige maxims Buvendipn gaat da kleine kruiser Sec adler HJf Oost Azië komendoj naar het gebied van don opstand De Sec adler heeft 165 ijian aan boord Nog is sprake van het zen den van den kruiser Thetis ook uit Oost Azié met 249 man equipage De Nat Ztg schrijft unar aanleiding van deze vloot beweging Ten duidelijkste blgkt weer hoe onvoldoende de Daitsche buitenlandscbe vloot is Om do koloniën de eerste hulp te kunnen bieden moeten kruisers uit Oost Azié gecommandeerd worden waar tg evengoed gebruikt kunnen worden In Ooat AziS blüvon thans slechts twee groote kruisers zeven kaaonneer en twee torpedo booten De ops nd in Afrika verzwakt onze positie in Op t zié dus gevoelig En hoe ziet het er liit met de andere stations Overal kleino vaartuigen Waarvan zal thans de hulp komen wanneer in andere koloniën ook onlusten uitbreken P Zie hier de toestand In Kameroen waar het gist de kruiser Sperber 117 man in West Indië de kleine kruiser Bremen 280 man en de kanonneerboot Panther in West Amerika do kleine kruiser Falke in Somoa de Condor Dat is do geheele buitenlandscbe vloot I Geen schip kan van zijn plaats gemist worden Wat zal wanneer een opstand uitbreekt in Kameroen een kleine kruiser doen die hoogstens 70 man aan wal kan zetten f Van de vaderlandsche vloot is geen hulp te verwachten Troepen transporten kunnen eerst na weken versterking brengen Een uitbreiding van de buitenlandsche vloot is dringend noodzakelijk Dat hebben de jongste gebeurtenissen duidelijk bewezen Castberg lid van het Noorscho SCSrticg Ik wondde mij tot mijn zuster Zij stond op een kleinen afstand van mij zwijgende en bleek terwijl zij hot meattouw dat zij nog tusschen haar bevende vingera hield werkluigelgk opwond en haar oogen zoo vriendelgk en tocb zoo somber op miJ vestigde dat mjjn moed mg ontzonk toen ik haar aankeek Op dat oogenblik scheen ik al wat was voorgevallen sinds den dag waarop ik Margaretha voor t eerst ontmoette te vergeten en nog eens teruggebracht te zijn tot inijn vroegere levenswijze en mgn vroegere vertrouwelgkheid met mgn huisgenooten Mgn hoofd zonk op mijn borst neer en ik voelde dat er heete tranen in mgn oogen opwelden Clara deed bedaard eenige stappen naar mg toe ging zwggend naast mjj zitten en sloeg haar arm om mgn hals Toen ik wat kalmer was zeide zg vriendelgk Ik heb mij zeer ongerust over n gemaakt Basilius en misschien heb ik die ongerustheid meer doen blgken dan voegzaam was Misschien ben ik gewend geworden om te veel van u te eiscben en gg zgt te gereed geweest om mg genoegen te doen Maar ik ben daaraan zoo jang gewoon geweest en ik heb niemand anders met wien ik zoo kan spreken als ik tot u doe Papa is heel Vriendelijk maar hg kan dat niet voor mg zijn heeft in Dagbladen in sterke bewoordingen verzet aangeteekend tegen Zweden s eisch dat Noorwegen zgn nieuwe grensvestingen slope Dat duldt het Noorscho volk niet izegt Castberg Maar na keert zich een groot deel van de Noorscho pers scherp tegen Castberg Het Noorscho volk uoo heet het heefi alle vertrouwen in zijn regeering en in het Storting In den ernstigen toestand daarin het land verkeert want de moeilijkheden zijn nog lang niet uit den weg wil het uitsluitend de leiders volgen Zoodra de zaak aan de orde komt kan Castberg in liet Storting zeggen wat hij er van vindt Maar nu in de pers terwgl de regeering baar oordeel nog niet gezegd heeft de stokeIbrand en de jingo spelen is onverantwoordelijk Noorwegen zal niets doen wat vernederand TOor het laad is maar het behoeft geen vernedering te wezen indien men het in t belang van den vrede op het schiereiland goed vindt die vestingen te slopen Aldns scbrgven verschillende bladen en daaruit vnlt op te maken dat de regeering niet van plan is zich tegenover dien eiach van Zweden onverzoenlijk te toonen Ook in andere opzichten betracht de Noorsche pers groote gematigdheid De Zweedsche bladen ziJn opnieuw een hatelgken veldtocht tegen Noorwegen begonnen maar van Noorsohen kant antwoordt men er niet in dergelgken trant op AUeenlgk keurt men t af dat de Zweedsche pers zoo n taal voert terwijl de Noorsche zich van allo onvriendelgkheden tegenover Zweden onthoudt en t toch in het belang van beide landen is dat men het ernstige geschil niet door booze taal verergert De Engelsche vloot is bij haar verblijf te IJmuiden en hg het kortelijk bezoek dat eenige officieren hier te lande aan wal hebben gebracht hoflelgk en gastvrg ontvangen maar de ontv ingst in Denemarken is toch en er is reden voor van heel anderen aard Ësbjerg waar het eskader Zondag is aangekomen is in teestdos Rerepoorten staan opgericht vlaggen hangen van do openbare gebouwen en de huizen uit do menschen dragen de Engelsche kleuren in winkeluitstallingen en vele plaatsen ziet men de Union Jack duizenden menschen zgn te Esbjerg aangekomen en bezoeken de vloot Men heeft in Denemarken veel op mot Engeland dat dan ook heul wat van den Doensclien uitvoer koopt Dan is do koningin van Engeland de dochter van koning Christiaan en prins Karel de zoon van den kroonprins en genoemd als koning van Noorwegen is met een dochter van de koningin van wat gg voor mij zijt en Rudolf woont nuniet bg ons en zou zich vrees ik weinig ommg bekommeren al ware dit ook het geval Ik heb vriendinnen maac vriendinnen zijnniet Zij hield weder op haar stem begaf baar Een oogenblik lang deed zij haar best om haar zelfbeheersching te bewaren deed daartoe haar best zooals alleen vrouwen dit kdnnen en slaagde in die poging Zg sloeg haar arm dichter om mgn hals m tar haar stem was vaster en helderder toen zg vervolgde Het zal mg niet heel gemakkeigk vallen om die rgtoortjea en wandelingen die wg buiten te zamen maakten en die avondgesprekken die wjj altijd in de schemering in de oude bibliotheek hielden te moeten missen Maar mij dunkt ik kan van dat alles afstand doen en vooreerst alleen met papa vertrekken zonder u zwaarmoedig te maken door iets dat ik hg mgn vertrek zeg of doe als gg mij slechts wilt beloven dat gij als gg in eenige moelelgkheid zgt mjj wilt toestaan om u van eenigen dienst te zgn Mij dunkt ik OU n altyd van dienst kannen zgn omdat ik altijd belang zal stellen in alles wat u betreft Wordt t nolgd