Goudsche Courant, dinsdag 29 augustus 1905

So 9810 Dinsdag S9 Augustus 1005 44ste Jaargang flOUDSCHE COURANT IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relctoon So 89 De üifgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestd igen De prijs pei drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ACtonderlijke Nummers VIJF CENTEN Telcrovn Ko 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote lettere worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Heden Zaterdag beginl de uilgifle van aandeelen in am sle verloting beslaande nil 30 Buitengewoon Fijne Japaiischc Theeserviezen TER WAARDE VAN ONÖEVEEE DUIZEND GULDEN V Zie ze ia de étalages ouzer winkels Aandeelen in deze verloting worden CadeaugegevenopNatuurboter Mélanges Margarine Kaas Koffie Thee en Cacao De trekkingsluüten onier aSste Torloting van Duizend GnW n in goW 4n binnon enkele dagen in onie winkels verkrijgbaar A BlUYSSEN ZONEN 1 E8 ii lettooplmiM HET WAPBHTAK ASTM Te OOODA nitilaitend WIJIDJSTRAA 15 1 BuitenlaBdsch Overzicbl Het Petersbargsche Telegraafagentschap meldt van gisteren nit Qodsiadan dat op 23 en 24 Ang twee of drie Japanscbe toipedobooten kaap Lazaref bebben beschoten In de nabybeid werden nog eenige verdachte schepen opgemerkt Aan de kast vul de Tartarengolf wordt een nieuwe poging tot landing verwjichu Het departement van politie te Petersburg maakt een mededeelmg openbaar volgena welke sedert het einde van 1901 een krachtige werkzaamheid van de revolutionaire paitgen in h t westen is opgemerkt Het Joodscbe geheime genootschap Bond treedt aanvallend op tegen de Christenen de Poolsche revolutionaire partg tracht door aanslagen en werkstakingen verwarring te stichten Pogingen om de opgewondeoheid te doen bedaren bleven vruchteloos evenals een zendbrief van den aartsbisschop van Warschau Ten gevolge van botsingen met de troepen te Ilialystok de berooving der openbare kassen de verspreiding van proclamaties opwekkende tot de algemcena werkstaking is het district Warachan in staat van beleg verklaard Reuter seint nit Petersburg d d 27 Aug Ernstige onlusten hadden plaats in den Kaukasns In een der dorpen weigerden de boeren den landeigenaar een deel van den oogst af te staan De te hulp geroepen kozakken vuurden op de bgeengeschoolde met knuppels en hooivorken gewapende boeren en doodden en verwondden volgens eeu officieel rapport 19 van hen volgens andere berichten 70 Renter seint uit Portsmouth De conferentie is na een beraadslaging die anderhalf uur duurde verdaagd Tweede telegram De conferentie is verdaagd tot 28 Augustus des nrmiddags drie aar Het is een wanhopig werk om nit de berichten over de vredesonderhandelingen een meening over bet resultaat er van te verkrggen Want de bedoeling dier berichten is onstandvastiger dan de zee die den eenen dag kalm en stil ligt als een binnenwater en den anderen dag woest tegen de duinen slaat Vandaag is de stemming optimistisch morgen weer pessimistisch en de correspondenten die te Portsmouth bgeen zgn raken onder dën invloed dier afwisselende stemmingen hunne berichten dragen de sporen ervan Een ding kan men nit die wisselende stemmingen uit die groote onderscheidenheid van berichten wel opmaken dat de toestand uiterst kritiek is en dat de beslissing aan een zgden draad hangt Zal die beslissing vandaag vallen P President Roosevelt hoopt bet en verwacht tevens dat de uitspraak in het voordeel van den vrede is Vol vertrouwen op zyii persoonlgken politieksn invloed werkt hg in beide richtingen om een compromis lot st and te brengen een regeling die Japans ontwaakte eerzncht en Ruslnnds trots kan voldoen Dat zal moeilgk wezen want de verschillen tusschen hetgeen de beide parlgen als een eervolle vrede besctionwen z n te groot Het Amerikaansche volk staat hierbij geheel aan de zgde van den president en de politieke kringen in Washington zgn er nog steeds van overtuigd dat Roosevelts bemoeiingen tot den vrede leiden zullen Z j verzekeren dat elke dag die voor de onderhandelingen gewonnen wordt devredeskan sen verbetert Maar in Petersburg is elke hoop op het tot stand komen van den vrede opgegeven Dit Petersburg wordt gemeld doit reeds een Keizerlgk manifest wordt opgesteld waarin het mislukken van de pogingen om vrede te sluiten aan het volk wordt medegedeeld en waarin allo onderdanen van den Tsaar worden opgeroepen om door eendrachtige samenwerking de voortzetting van den strgd en het verdrgvon van den vgand uit het bezette gebied mogelgk te maken De balans der Piintemps is definitief vastgesteld De verschillende rekeningen van Jaluzot verschgneh in het actief voor 17 000 000 trs de winst en verliesrekening voor 3 250 000 frs De totale balans is rond 67 000 000 frs De quaestle tusschen Frankrijk en Marokko gerezen over de inhechtenisneming van den Algergn El Miliani is nog steeds niet opgelost De Matin verneemt dat de Fransche gezant Saint René Taillandier de opdracht kreeg van de regeering de invrgheidstelling van El Miliani binnen 48 uur te eischen en tevens betaling eener schadeloosstelling te verlangen Indien deze eischen door den Makhzen worden geweigerd zal de Fransche legatie Fez verlaten De bedoelde eiich kon den Sultan Woensdac overhandigd zgn Set antwoord is nog niet bekend Er zju rainstAns vgf dagen noodig om het van Fez na r Tanger te brengen De Regecring te Pargs is voornemens ditmaal den Sultan ongezouten haar ontevredenheid te doen gevoelen Rouvier overweegt een militair optreden van Algiers uit reeds is generaal Dyaatey de commandant der Fransche troepen in Soedan als commandant over de troepen aangewezen die van de Algiersche grenzen naar Fez zullen oprukken De generaal die met verlof te Vicliy was werd Donderdag telegraphisch naar Pargs ontboden voor een onderhond met Rouvier Het Journal meldt dat de Regeering voor zg tot militaire maatregelen overgaat een vluotdemonstratie aan de Marokkaansche kust wil doen houden De Duitsche regeering schgnt vi ornemenP officieel ter ondersteuning van den Frauschen eisch op te treden Hierdoor kan Dnitscbland het beste bewgs leveren dat het ondanks de Marokkaansche quaestie de Fransche belangen in Marokko krachtig wil steunen K De staking welke Woensdag te Warschau geëindigd is was het werk van de Poolsche socialistische partg De Bond keurde haar niet goed en deed niet aan de beweging mee Den nacht te voren kwamen de leiders van beide partgen te zamen hielden een langdurige bespreking die ten gevolge had dat de staking werd opgeheven Dadelgk werden strooibiljetten verspreid om dit mee te deelen Doch tevens was op deze papieren te lezen volgens de Voas Ztg dat de arbeiders zich gereed moesten maken voor een nieuwe staking die binnenkort uit zou breken in alle steden en dorpen van het Russische rgk te gelgk Op denzelfden dag zou alles verkeer handel en industrie stil btaan Dit zou dan het krachtigste protest zgn tegen het Rgks doema manifest B $ de manoenvies in Se jne is een ernstig ongeluk gebeurd Een Beiersch nlanen regi ment reed met zulk eeu va iri op een Hessische cavalerie brigade aan dat het met pieer tjjdlg hult kou honden waardoor de brigadestaf en de regimentsstaf van het Hessische dragonderregiment en een deel van het tweede eskadron van d t regiment omver wernon gereden De brigade commandant overste v Waldenfels werd van zgn paard geslingerd dat een diepen lanssteek in de zgde kreeg De commandant van het regiment dragonders kwam te vallen en brak een been Vele onderofficieren en manschappen werden eveneens door de lansen of door de hoeven der pa trden gewond 8 paarden kwamen bg dit ongeluk om het leven en vele zgn voor goed onbruikbaar geworden Reuter seint uit Berigu dd 27 Aug De commandant van de Bu Bsrd meldt Lnitenant Paosche verraste op zgn mar ch naar Mtansa de opstandelingen bg Kipo toep zg naar Kowoni wilden oprukken De vgand was ongeveer 1000 man steik de helft was met geweren gewapend de vgand liet 73 doeden ep den noordelgken oever van de Roefyi achter velen zgn verdronken Dan vluchtte de vgand op den zuidelgken oever van de Roefyi Volgens nadere telegrammen van don commandant is de opstand m het zuiden van Dnitsch Oost Afrika uitgebreid tot het district Lindi De stad Lindi zelf wnrdt be dreigd De BuBsard is naar Sudani gegaan daar in Oesegna de bevolking tengevolge van de geruchten dat door den opstand in het zuiden alle troepen en ook de Bussard in beslag werden genomen onrurtig begon te worden Het verschgnen van do Bussard maakte op de bevolking een gunstgen indruk Zateidag is keizer Frans Jozol por xlratrijin naar Salzburg vertrokken waar hg een besrook aan aartshertog Lodewgk Vicloi heeft gebracht üm tien uur Zaterdagavond vertrok hg naar Bo3en waar hg gistermorgen om 7 uur aankwam Daar heeft de prinsbisscliop van Trente de mis opgedragen en beeft later in het hotel Kaisei krone een receptie plaats gehad Over Mendel is de Keizer vervolgens naar Roinono geieisd waar hg werd opgewacht door de aartshertogen Frans Ferdinand Eugenius en Reinier den chef van den gcncralau i taf baron Beek den gemeenscbappelgken minister van oorlog von Piltreich en den Oostenrgkschen minister van landsverdediging von Schonaich Heden en morgen hebbon de manoeuvres plaats W ensdagmiddag keert de Keizer over Iiinibruck naar Ischl terug waar hg üondeidagochtend aankomt De 7ö jai ge moiiarib is wel een voorbeeld van eeu krassen ouden beer FEVILLETOX ililïlrai 45 De huwelgkskosten werden betaald wg teekenden onze namen in de boeken en op het hnwelgkskontrakt de geestelgke wenschte mg geluk de klerk volgde hem met alle deftigheid de koster glimlachte en boog mijnheer Sberwin bedankte den geestelgke gal zgn dochter een kns stak mg de baud toe keek zgn vrouw norsoh aan tot een verwgt dat zg tranen stortte en geleidde Mar guretha eindelijk nit de sakristie De regen ii iel nog toen zg in het rgtuig stapte De Dist werd nog dikker toen ik alleen onder de galerg der kerk stond en een poging deed om mij te overtuigen dat ik gehuwd vae Gehuwd I De zoon van den hoogstmoedig Bten man in Engeland de erfgenaam van een naam die op de rol van Battle Abby ge chrev n stond gehuwd met den docnter van een mannlacturier I En welk een huwelijk I jmdi een voorwaarde was daaraan verbonden I Welk een beproeving zou daar nn op Tolgeol Wtuom had ik zoo gemakkelijk in de voorstellen van mgnheer Sherwin toe gestemd Zou hg niet bggedraaid zgn als ik maar moodig genoeg geweesi was om op mgn eigene voorwaarden aan te dringen t Hoe vruchteloos om zoo te vrageo I Ik had de verbintenis aangegaan en moest miJ daaraan houden totdat het jaar ten einde en zij voor altgd de mgne was Dat moest mijn eanige gedachte voor de toekomst zgn Geen beschonwingen meer over de gevolgen geen voorteekenen meer omtrent de nitwerking van de ontdekking van het geaeira op mgn familie de stap tot een nieuw leven gedaan en mocht er van komen wat er wilde het was een stap die nooit teruggedaan kon worden I Manheer Sherwin had er op aangedrongen met de onverzettelgke hardnekkigheid welke alle menschen die niet veel verstand hebben kenmerkt dat de eerste voorwaaiden onzer overeenkomst het verlaten van mi n vrouw aan de kerkdeur letterlgk zon worden opgevolgd Als een vergoeding daarvoor zou ik dien dag op Noorder Villa eten Hoe zou i den tgd die nog voor het etensuur moest verloopen zoek brengen Ik ging naar huis en liet mijn paard zadelen Ik was in geen stemming om in ee leeg huis te blgven om een mgner vrienden te bezoeken ik was tot niets anders be temd du tot een rytoertje ia den regen Al mgn sombere en neerslachtige gewaarwordingen van den morgi U waren nu ororgegaan tot een onstuimige opgewondenheid van lichaam en geest Toen mgn paard voorgebracht werd zag ik met genoegen dat de stalknecht het niuwelgks kon iio deo Hopd den teujel strak aan ingnaeerl zeide hj tot mj ng is ui getii drie dagen ii t geweest ik was jqisi in een stemming om zulk een njtoerije te doen als mj door die Wiorscnnwing belooH weid Eu welt een ril waï het toen Ik fj0 dei ertateu uad en ik daar de mi tt o den m ildag wat opget okken wa deii ledige i si aütweg voor mg zag liggen I Hel kletteren van den regen die nog steedo aanhield het gevoel van de kraehtige e i regelmatige beweging van mijn uaa d de noodwendige ve eenzeWiging van iiet odard en den ruiter de slinjereodo karren en wagens die ik coibijieed terwgl ik alleen begroet werd door jet Inide geolaf var boiiden die dairiii wa eii net vl egen lang de ncber jei aao de weg nel bet gejoel van jongens en alfdronken mannen di t voor eeo ooge iblik enter mi a ik miar spoedig we ler weg tieif dat alles was i iderdaad een middel om de trage uien van eenzaamneid van mgii Iroüwdiig door te brengeu te veriiaasten te dooden jnist zooals ni jn hart begeerde Ik kwam doornat thuis doch mgn licoaam was loeiend warm van de iusp iniiM on mgn geesl was tot koortsbitte opgewonden Toon ik op Noorder Villa kwam vim wonderde de verandering die ei in nnj h id plaalsgegrenen iedereen Aan lafel boioefila ik nu met Ntt bet eten toen wg weder iu de pronkkamer gegaan waren werd Margaretlia s oonding te enover mg gemeenzamer en vertrouwelgker dan vroeger ooit het geval ge weest was Zg sprak tot mg op harlelgker toon zg keek mg mei teederder blikken aan Wordt veroolod