Goudsche Courant, dinsdag 29 augustus 1905

IMDiliini BÏPfffBfflBJl ÏI CRöfflCII Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft 4 Paudbrieeeu uit verkrijgbaar k lOO Correspondenten te Qouda de Heeren DORTL ND en Co WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KONllfKL I rKE rABIIIKHKN Voedert nw Vee met de zuivere murwe merk Ster en Y nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde MereDiploma Parijê 1900 Negen Qouden Medaüleê Verspreide Berichten DllTBClILlNll ll t Herliner Tagobliilt meldt dat to Altoiia wiiarschBnliJk een ornstine rechtcrlgko dwallni ia ontdekt In IDÜl werd te Altona een vrouw vermoord en als dader van den moord werd een slageri gezel verooTdeeld en lei dood gebraclil 1 liana echter wordt do moiliclinaker Habeck door zijn eigen moedor en zastor beschuldigd den moord te bebljcn bedreven Ki 61 in t e czaar heult de or lslagaanvrago van den minister van binniMilandseho aken Boolygin aangcnumen Alf ijn opvolger wordt genoemd graaf Ignaliofl do vroegere gouverneur generaal van KieK maar ook Trepoff De Na sehn lizu meent te weten dat in rogeoringskriiigun gedacht wordt aan een ontwerp voor i on ministerieel kabinet m t een eersten mini ter aan het hoofd De Slowo spreekt het bericht tegen dat de deelnemers nn het Zenistvo congres te Moskon gercchteluk zouden worden vervolgd Do krijgsraad te Sebastopol zal den 29 Anguatns in geheime zitting oordeel vellen over de Ib rebellen van de Pobjedonostzefl ZwlTSKIU ANIl In een hoofdartikel protesteert do Times togen do bederving van het natuuischoon op do Zwilsersehe bergen door hot al maar door aanleggen van tandradbanen l fiNI MAltKi N Do Engelsche kanaalvloot is op haar weg naar Swinorallndo eergistenniddag do Groote Molt gepasseerd Ma moNiK In Ipek hebben Albaneo en een comité gevormi met het doel do Cliristonen te berooven on to vermoorden Wegons ongcl iko veideoling van den buit kwam het tusschen hen tot een bloedig gevecht waai bij vorscheideno dooden en gowonden vielen Kr dreigt na een bloedwraak tusschon verscheidene Albanoescho stammen VW DKRI fiV iiDKNriBMfiRNTRRUI VKl lDACi 26 AUGUSTUS lOO Vervolg Aan do orde Het voorstel om I Ooms onderhands de gemeentereiniging op lo dragen De hoer doiigeiiburgei M de Voorzitter bij mi is een adres bezorgd en mi schien ook wel b j de andore heoren van 4 ingozetenen die ziili beklagen dat dit niet openbaar wordt aanbesteed ik zie de noodzakelgkhrid er niet van in om onderhands aan Ie besteden ik ben steod voor openbare aanbesteding De heer Donker Ik ben ook voor openb are aanbesteding en geloof dat dit voordeel voor de goineento zou opbrengen ik geloof dat nog nooit te Goudi een onderhandsche aanbesteding hoeft plaats gehad voor i jaar vroeger was het steeds 3 jaar en nu het voor 6 jaar wordt aanbesteed kan men daar geroodschappen voor aanschaften Ik stol voor dit van do agenda af te voeren daar er zooveel andere hoeren afwezig zyn en inon in de gelog enhoid zal zp er over te spreken De Voorzitter Namens B en W kan ik antwoorden dat B en W er prijs op stollen dat dit nog heden wordt behandeld hel y dat dit aangenomen of verworpen wordt Wat de afweziglieid van de andere iieeren betreft ra et ik opmerken dat liet 2 uur was eer het lOo lid aanwezig was dit pleit toch niet voor eerbied voor de andere heeren dio wel aanwezig waren De heer van Itorson Do gemeente reiniging is eeu hoogst ernstige zaak ik zou knnnen vragen is dat iels wat ó oit hamlen mogen geven toch ben ik voor onderhandsche aanbesteding een particulier woel beter dan een f emcente die afval aan don man te brengen de tegenwoordige pachter heolt het goed gedaan daarom zal ik dien man het gaarne geven Da heer van Kijk Ik zou het ook gevaarlek achten een proef te nemen i moeten niet jaloersch ziJn dat dit voor de gemeente zooveel voordceliger zal zjjn De heer Donker Ik heb alleen voorgesteld het af te vooren uit respect voor hen die afwezig zijn ik zon gaarne hun meening ook wel eens daarover willen hoeren het is toch een ernstige zaak De heeren van tterson en van Egk zijn niet voor openbare inschiijving maar de lieer Ooms zal dan ook wel inBchrijven en dan knnnen H en W wanneer het cijfer niet veel verschilt het aan den heer Ooms geven De heer van Galen In het algemeen is het do gewoonte dat het publiek wordt aanbesteed maar ik moot den heer Donker opmerken dat het altud is aanbesteed voor 8 ol e jaar B en W hebben dit voaratel met gernstheid knnnen doen daar de heeren toch ook wijten boo lastig het do vorige maal is geweest Ooms beeft getoond dat het heel goed kan gaan en wanneer wü een proef nemen met openbare aanbesteding dan zal het bedrag misschien wel wat minder ziJn maar men moet niet vergeten dat Ooms altijd bü zijn werk is Do heer van do Velde Ik ben er ook wel voor het Oom te geven daar die er altgd bil is maar onder voorw aarde dat hiJ die monschen goed blgft betalen De heer Donker i Ik zal mg niet langer blijven verzetten tegen het voorstel maar ik moet toch nog vragen zijn wü dan met die som er voor goed af en wanneer wij dit hom zoo gemakkelijk toestaan moet hem de weg voor meer subsidie worden afgesneden als hy het weer aanvraagt üo heer van Galen Wanneer de aannemer misschien van het een o ander nadeel ondervindt geloof ik tocli wol dat de gemeenteraad die dan de zaak wel zal onderzoeken kan besluiten i it wg ons aau uet contracthonden De hoor Donker Ik kan mg wel vereei igeii dat alles zoo ureed nogelgk wordt om scureven De lieer longenbu gcr Ik meende er eer t niei o er lo spreken j a t w is de ii iiner gevallen en daaiom n m ik eet woord ik loin ei m ar tegen op dat de iih van de Velde cu van Galen deii naam van Oom s te veel op don voorgrouil nebben laten komen Zonder hoofdelgke stemming wordt net vooi tel goedgekeurd Aan do de orde Het voorstel tot verlenging van de Tei z kering der gemocnteeigendommen tegen biand schado bg de Maatschappg L ünion De heer Vergeer Ik ben niet tegen de verzekering hi do e raaatscnappij maar zon willen hebben dat de verzekering ging van jaar tot jaarDe Voorzitter B en W zullen tiachten het g daan te krggen De heer Van de Velde Als de maatscliappij niet wil dan wordt de verzekering voor 10 jaar gesloten j Zonder hoofdoljke stemming besloten Aan de orde Het preadvies op het adres der aldeeling Goud i van den Ned Aannomorsbond aangaande het in de bestekken der gemeente oii oraiiderd fan toepassing verklaren dor A V De hoer Nnderhorst Het spgt mij dat B en W niet mede knnnen gnan met het gevraagdeB en W willen het wel voorsommige werken en bü de laatste bestedingen hébben zg toch gezien dat het nietgoed gegaan is Do Voorzitter Arbitrage door een Commissie van advies kan toch geen bezwaar hebben en wanneer de hoeren de Alg VoorBobrifleii hebben nagezieu betreffende de schade dan geloof ik dat de gemeente zich niet noodzakelgk bloot moet geven B en V zgn niet horeid paragraaf 47ö van de A V over te nemen De heer Nederhorsl Ik ben van die ernstige ingewikkeldheid niet overtuigd ik zelf heb verschillende zaken gehad en ik heb er nog nooit iets onaangenaams van ondervonden De Voorzitter Kennende de soliditeit van den heer Nodei horst zal ik een voorbeeld noemen Eeu aannemer zal een damwand maken dio damwand wordt lek en die kan men met alle mogelijkheid niet droog krijgen eindelijk is die droog en des nachts is die weder lek gaat het nu aan te zeggen dat dit door een aanvaring is gekomen on laat do gemeente daar maar voor opdraaien Do heer Nederhorst Er is toch in voorzien in dat artikel De Voorzitter Het is wel waar maar hot is ter voorkoming van processen enz De heer Nederhorst Ik begrijp niet wat er tegen is Bij groote werken zult a haast geen inschrijvers krggen Do heer van do Velde Ik beaam volkomen de bezwaren die u er tegen heeft jnaar het laatste argument van den hoer Nederhorst weegt bij mij zeer zwaar De Voorzitter Ik moet opkomen tegen de bewering dat er geen aannemers zouden schrgven dat is alleen op een vergadering van de aannemers besproken De heer Nederhorst Ik had niet het oog op de werken die pas hier zgn besteed maar ik had meer hot oog op de toekomst De Voorzitter Ik noem het niet aan dat de concurrentie niet zoo scherp zou zijn De heer Jongeubarger Ik gelooi dat het niet aangaat dat een massa werken worden aanbesteed met voorbijgang vm de A V De heer Nederhorst Het is juist om processen te voorkomen arbitrage door deskundigen dan kan het werk worden afgemaakt en hot Igdt er niet onder De Voorzitter Bij arbitrage kan het toch ook tot een prooes komen Het voorstol van den heer Nederhorst om de A V van 1901 geheel in de bestekken op te nomen wordt in stemming gebracht Vooi stemmen de hh van de Velde van V Iterson de Jong ran EOk Vergeer en Nederhorst Tegen de hh Noothoven van Goor Dosker Jongeoburger van Galen en Engels Het is das aangenomen met 6 tegen 5 stemmen Aan de orde Het voorstel van den heer Donker om de openbare muziekuitvoeringen van het mnziekkorps der dd schutterij voor 1905 te staken De heer Noothoven van Qoor Ik zal tegen de motie van den heer Donker stemmen ik heb mg op de hoogte gesteld en het eenige is dat een jongmensch iets met de politie heeft gehad dat het er verder zeer ordelijk is geweest dus laten wg die 8 concerten maar laten geven De heer Donker Ik sta lijnrecht tegenover de meening Van den heer van Goor ik volhard by mijn voorstel Het voorstel wordt in stemming gebr acht Tegen stemmen do hh van do Velde Noothoven van Goor de Jong van Egk Vergeer Nederhorst Voor stemmen do hh van Iterson Donker Jongenhnrger van Galen en Engels Het voorstel is das verworpen met 6 tegen b stemmen De Voorzitter Het zg mg vergund nog een enkel woord te spreken tot den hoer Jongenburger m hem dank te brengen voor hetgeen hg als raadslid voor de gemeente beeft gedaan De heer Jongenburger Ik zeg a dank voor deze woorden ik weet dat zy oprecht zyn de kracht die God mg heeft gegeven heb ik gebruikt op de wgze wat ik dacht dat in het belang van Gouda was Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Gemeng de Berichten Zaterdagavond kwamen in den kruidenierswinkel o p den hoek van do Sde Oosterparkstraat en den Eikenweg te Amsterdam onder groot geraas twee vrouwen binnenstormen De kruidenier de heer D Koeno die achter zgn winkel in een magazgntje aan het werk was kwam naar voren en zag toen juist een man binnenkomen zwaaiende met een driednfhis beitel De vrouwen scholden en de man schold en de krnidenier trachtte de twistenden tot bedaren te brengen wat hem ton slotte ook in zooverre gelukte dat de man een zekere P Spaan zgn beitel in den zak stak en de deur uitging De beide vrouwen verlieten eveneens voortdurend kyvende den winkel do eene sloeg de Oosterparkstraat in de andere M van der Menlen volgde den man met den beitel dio den Eikenweg was opgegaan Deze vrouw wonende op don Kastanjoweg die gedurende vgf jaren met don man geleefd had en sedert eenigen tijd niets meer van hem wilde weten omdat hg naar zg zei aan den drank was geraakt was nu door Spaan die in niddels bg een andere vrouw de tweede die in den kruidenierswinkel was binnengekomen was gaan wonen opgewacht U deed haar verwgten over haar weggaan van hem lokte daardoor ook woorden van haar uit en zoo volgde de bedreiging met den beitel en de vlucht in den kruidenierswinkel Maar toen daarna vrouw Van der Menlen Spaan volgde niet alleen maar hem ook bleef naroepen schgnt de man woedend geworden te zgn Een eindje verderop toch keerde hg zich eensklaps om en stak haar den beitel diep in den buik Spaan werd door voorbijgangers gegrepen en aan de politie overgeleverd terwgl vronw Van der Menlen werd opgenomen en na eerst door dr Cyfer die kort bg in het Oosterpark woont te zjjn verbonden naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis gebracht Waar zg ter veipleging is opgenomen Tel Men meldt uit Haarlem De Haagsche politie heeft op heeterdaad op diefstal met braak betrapt den recidivist Verwaayen den man die jaren geleden den medaillediefstal pleegde bg de firma Krélage alhier De Haarlemsche politie heeft weer een deel van het te Bloemondaal gestolen zilver te sGravenhago ontdekt Het was daar verpand door een kruier die het ter verpanding had gekregen van een man wiens signalement overeenkomt met dat van den veimosilelgken dief Men meent dien nn op het spoor te iin In den trein ermoord Op de Ign Jemelle Luik is Zaterdagmorgen een vreeseljjk drama afgespeeld Te Jeraelle waren twee Oostersche tapgtenkooplieden uit Luxemburg komend in den trein gestapt naar Lnik In het station Marloie bemerkte de stationschef dat er bloed nit een der conpé s droop Onmiddellijk opende hij de dear der coapé doch werd tegelijkertgd bijna omver ge I iprongen door Ha der belde Ooateraohe kooplieden Zonder zgn tegenwoordigheid van geest te verliezen greep hg den kerel vóór hg kon vluchten en floot om hulp t Bleek dat de andere koopman in t compartiment lag met een vreeselgke meswonde in den balk zoodat de ingewanden er nit puilden Men droeg den gewonde nit den wagen doch weldra gat hg den geest na nog gezegd te hebben mgn kameraad beeft mij vermoord De moordenaar genaamd Rdergacon Memmo Amed 35 jarig tapijtenkoopman is terstond naar de gevangenis gebracht De vermoorde een 34 jarig tapljtenkoopman heette Aamed Oosterling van geboorte welke een broeder te Luik heeft wonen De gearresteerde beweert in den trein in slaap gevallen te zgn en wakker geworden te zgn doordat zgn kameraad zgn zakken aan t leeg halen was Een gevecht is toen ontstaan waarbg hg zgn kameraad met een mes gewond heelt In tegenspraak met dit verhaal echter is dat men op den moordenaar 560 francs en op den vermoorde slechts 1 fr 50 vond li K Men meldt ons In de gemeente Warmond had dezer dagon een vergissing plaats die eenigszins doet denken aan het veel besproken geval uit de hoofdstad Een gelukkig vader kwam daartoe bijgestaan door de bg de wet voorgeschreven getnigen dezer dagen ter Gemeentehuize aldaar aangifte doen van de geboorte van een zoon Den volgenden dag kwam hg echter terag met de mededeeting dat men zich Itad vergist Het was niet een jongen maar een meisje H Uit den Haag meldt men aan de N R Ct Bg den voormaligen tol op den Ouden Scheveningschen weg zijn Zaterdagmiddag twee electrische tr ims in botsing gekomen Het bleef hoofdzakelgk bg materieele schade Dit s Hertogenbosch wordt gemeld aan de N K Ct De sergeant majoor Van Duren van het 2e reg inf alhier in garnizoen is wegens onregelmatigheid in gehouden geldelgk beheer ter beschikking gesteld van den anditenrmilitair en naar het huis van bewaring overgebracht De verdachte is gehuwd Een aardig gezelschap zal den 31 Augustus den Koninginnedag een bezoek brengen aan Haarlem namelgk een 150 kinderen uit Volendam in hun schilderachtige kleedg onder geleide hunner onderwijzers Uit Elbnrg wordt aan het N v d D gemeld Het gemeentebestuur etaat jaarlgks f 150 toe voor een schoolfeest der twee openbare lagere scholen alsmede de christelijke school tot het houden van een feestje op Koninginnedag De gezamenlgke onderwgzers hadden besloten door een poppenkast de vreugde der kinderen te doen verhoogen doch het bestuur der christelgke school met name ds Doevendans Hervormd predikant en Jan Veldhoen verboden zulks vanwege de groote zunde Uit Deiden meldt men Op last van den burgemeester is te Bentelo gearresteerd de zuster van den landbouwer S verdacht van diefstal bg haar broer van f 400 Bg den winkelier S alhier deed ze groote inkojpen w tt achterdocht wekte A S stond op trouwen Haar aanstaande heeft bg de politie f 200 gebracht die hg volgens zgn mededeeling van haar had ontvangen Ze is naar Almelo gebracht en daar voorloopig in arrest gebonden De Berlgners zijn in den laatsten tjjd erg aan t mopperen op de politie zoo schreef onlangs de Berlijnsche correspondent van het Hbl Er wordt niet genoeg gedaan voor de veiligheid der burgerij redeneert men getuigen talrgke gevallen van straatroof of poging daartoe die in de laatste weken zijn voorgekomen De voornaamste reden voor de toenemende onveiligheid ligt in het steeds grooter wordend tekort aan politie agenten Ook vroeger werd daarover herhaaldelijk geklaagd maar zoo erg als in den laatsten tgd was het nog nooit Alleen reeds in de gemeente Berlijn das zonder de voorsteden heeft men 800 politie agenten te weinig d i ongeveer 15 pCt van het geheel Er bestaat blgkbaar weinig liefhebberij onder de onderofficieren slechts als men een zeker getal jaren onderofficier geweest is kan men hier politie agent worden voor het vak Dit nn kan men hnn niet envel duiden want de dienst is zwaar de behandeling door de snperiearen menigmaal alles behalve aangenaam het beroep niet in aanzien en de salarieering karig Vooral het laatste schrikt velen al £ Beriynioh fo litie agent heeft alles hij elkaar genomen een inkomen van f 18 ü f 24 per week wat voor Berlijn niet veel is Een aanzienlgke salarisverhooging is derhalve noodig Verder dient om een voldoend getal agenten in Berlijn te krijgen de bepaling opgeheven dat slechts end onderofficieren met zooveel dienstjaren worden toegelaten Door deze bepaling wordt het getal aspiranten natuurlijk zeer beperkt en dat nog wel tot de ongeveer minst geschikte elementen die hier te lande voor den politiedienst te vinden zgn De dienst in het Dnitsche leger is tegenwoordig zeer hard en ruw vooral in Noorden MiddenDnitscbland zoodat een man die 6 il 10 jaren als onderofAcier in dat leger gediend heeft in den regel totaal ongeschikt moet worden geacht om politie diensten te verrichten Hem ontbreekt tengevolge van zijn militairen dienst daartoe de noodige beschaving zelfstandigheid en tact en de Pruisische onderofficier moet eerst een hoele verandering ondergaan voor hiJ een goed politie agent kan worden En vooral is dit het geval waar gelgk een algemeen erkend feit is uitsluitend het slechtste gedeelte der onderofflciereu zich voor den politiedienst beschikbaar stelt Veelal zgn het mannen die om de een of andere reden op het punt staan uit den dienst verwgderd te worden en dan worden ze met beide handen bg de politie aangenomen als ze maar geen veroordeelend vonnis te bunnen laste hebben Vervolgens maakt de regeering zich niet erg druk over den nood der Berlgners De pylitie der groole steden hier te lande is rjkspolitie Nu mag de bnrgerg die rgkspolitie wel betalen inaarer over te zeggen heeft ze niets Do Polizei prSsident is de baas en de Oberburgermeister mag toekijken Nu beschouwt elk rechtgeaard Po lizeiprasident bier in Pruisen evenals zgn chef de minister van Binnenlandsche Zaken de politie fn de eerste plaats als een politiek instrument in de hand der regeeTing Vandaar dat er hier nooit geklaagd wordt over te weinig politie bg het houden van vergaderingen enz Toen Fischer in plaats van Jaurès optrad waren een paar honderd politieagenten in uniform en in burger aanwezig die zich verschrikkelijk verveelden want er was natuurlijk niets te doen En toen onlangs een in wgder kring totaal onbekend sociaal democraat begra ven werd aan wiens graf een kameraad een paar woord jn bad willen spreken en een iiedertafel een lied had willen zingen wat door de politie verboden was voor zulKe dingen heeft men hier verlof der politie noodig t stonden netjes twee agenten naast het graf om te controleeren of het verbod wel stipt werd opgevolgd I Voor zulke dingen dus politie genoeg Maar de veiligheid der burgerij is bgzaak in vergelijking met de veiligheid van den Staat dien men reeds bedreigd waant door een lied gezongen aan het graf van een onbekeuden socialist S adsnieuws GOUDA 28 Augustus 1905 In ons vorig nummer berichten wg reeds dat de menbelfabriek Hollandia in brand stond Het geheele gebouw met hetgeen zich daarin bevond is een prooi der vlammen geworden De brandweer heeft met een zestal spuiten de belendende en overgelegen panden bewaard doch kon niet verhinderen dat in den achtergevel van het bnis bewoond door den heer de Graaf alle ruiten zijn gesprongen Do Haastrechtsche handels onderneming heeft mede schade geleden alle ruiten naast het brandende perceel zgn vernield Gisteren den geheelen dag en heden nacht was men nog met blusschen bezig De gebouwen van den heer E J van der Heiden zgn geassureerd de fabriek moot op beurspolis zijn verzekerd Persoonlgke ongelukken kwamen gelukkig niet voor Men verzoekt ons het volgende te vermelden De bewoners der Speldemakerssteeg die jaarlgks op den verjaardag van H M de Koningin deze straat versieren berichten ons dat zij wekelgks eenige contributie voor dit doel bijeenbrengen en daarvoor ook geen collecte honden Zg verzoekt beleefd de geachte stadgenooten geen giften onder welk voorwendsel ook te geven Bg Kon besluit van 25 dezer is voor het tgdvak van 1 September 1905 tot en met 31 Augnstns 1906 ter ondersteuning in hunne studiën van rgkswege eene benrs van f 800 verleend aan de student bij de rijks universiteit te Utrecht S F H J Berkelbach van der Sprenkel in de faculteit der godgeleerdheid De jaarlgksche tentoonstelling van Floralia had gisteren in de Zaal Kunstmin plaati Afgegeven waren 296 series met 1214 planten Ingezonden waren 103 series met 435 planten zgnde pi m 35 pCt en pi m 36 pCt een vorig jaar waren deze cijfers 44 en 39 pCt Ten half zeven had de prijsnitdeeling plaats De vicevoorzitter de heer M Spruijt voerde daarbg het woord die o a zeide wij hebben verdriet al zijn wg omringd door een schat van bloemen en dit heeft zgn oorzaak nl dat er veel minder planten zgn ingezonden dan een vorig jaar wg hadden veel meer verwacht en om het nu maar ronduit te zeggen ik niet en heel de commissie niet zonden willen dat men alleen maar planten haalde om een prettigen avond hier te hebben dat is geheel onze bedoeling niet De bedoeling is van FloraIia dat men zich toelegt op het kwoeken en verzorgen van bloemen en planten die prettige avond geven wg meer als een verrassing Nog moet ik n mededeelen dat wü een verlies hebben in onze vereeniging de heer Dr H IJssel de Schepper heeft naar lang aarzelen zgn ontslag genomen het spijt ons zeer da wg hem moeten missen hg droeg veel bij tot den bloei van Floralia Dit jaar hebben wg een proef genomen om eens te laten zien dat men ook zelf boaqnetten kan opmaken daarvoor hebben wg een viertal prijzen beschikbaar gesteld en die proef is zeer goed geslaagd Een woord van hartelgken dank moet ik brengen aan den heer Steensma die weder zooveel mooie planten ter opluistering afstond en de directie der Goudscho Waterleiding voor de fontein Rn eindelgk een woord van dank aan de Jury bestaande uit de bh Steensma Hooftman en Bier voor hunne moeitevolle taak Prijzen werden toegekend aan Winncrsklasse No tste prys 111 H v d Kemp 2de 184 J V d Kaa 3de 2 K den BIgker Serie van 8 pltnten 1ste prgs 163 A Schouten 2de 73 Joh Stolwgk 3de 204 Joh Nieuwveld 4de 25 F IJssolstgn Eerv vorm 123 P Egckhoft 71 J M de Weger 131 B Alphenaar 152 Abbema Serie van 5 planten 1ste prgs 85 D v d Vooren 2de 266 S Dekker 3de 45 T van Gent 4de 51 J C Alblas Serie van 3 planten 1ste prgs 137 A de Qrngl 2do 170 A Sohoonderwocrt 3de 146 H Verkaaik 4de 117 C van Vliet Eerv verm 97 Nieuwenhngzen 241 H de Grugl 27 B Boon v d Heijden 125 J Egkhoff Fuchsia Schneewittchen 1ste prijs 204 J Nieuwveld 2de 233 C Bakker 3de 131 B Alphenaar 4de 163 A Schouten Eerv verm 13 H van Waas 137 A de Grnil 80 H de Jong Zonaal Zilverbont 1ste prgs 164 J J Schneider 2de 73 Joh Stolwijk 3de 163 A Schouten 4de 170 A Schoonderwóert Eerv verm 25 F IJsselstgn 137 A de Grngl 35 H J Rabonw Begonia Semperfiorens 3de prgs 214 J Nieuwveld 4de 46 C P Lnynenburg Eerv verm 137 A de Grnijl 131 B Alphenaar Fuchsia Daniel Lambert 1ste prijs 163 A Schoaten 2de 25 F IJsselstijn 3de 13 H van Waas 4de 51 J 0 Alblas Eerv verm 85 D van der Vooren 35 H J Eabonw 152 A Abbema Agerathum Iste prgs 163 A Schouten 2de 85 D van der Vooren 3de 46 C P Lugnenburg 4de 274 A Keiler Eerv verm 204 J Nieuwveld 158 J de Jong Az 232 C Bakker Zonaal Paul Grampel Iste prgs 204 J Nieuwveld 2de 123 P Eijkhoff 3de 73 J Stolwgk 4de 152 A Abbema Eerv verm 163 A Schouten 227 H J Goedhart Aster Iste prgs 73 Joh Stolwijk 2de 152 A Abbema Bde 123 F Ejjkboft 4de 45 T van Gent Eerv verm 85 D van der Vooren Tradescanthea Iste prijs 104 L Nieveld 2de 276 P W van Loon 3de 266 S Dekker 4de 46 C P Lugoenbarg Eerv verm 71 J M de Weger 73 J Stolwgk 252 wed A Beparon Bouquetten in vazen Iste prijs C P Lngnenburg 2de H van der Kemp 3de Joh Nieuwveld 4de De Peer Consolatieprgs H de Grugl Van de gisteren te Groningen gehouden wielerwedstrijden is de uitslag Afvalwedstrijd 1 G van Vliet Gonda 2 J M van der Knyl Bergon op Zoom 3 H A de Roos Amsterdam Scratchwedstrgd 1 G v n Vliet Gonda 2 J P Bieshaar Amsterdam 3 J Tulleken Haarlem De afd der S D A P te Arnhem heeft tot candidaat voor lid van de Tweede Kamer gesteld de heer W P G Helsdingen BEURS VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 18 AUG L K H K StaatBl emnqen PoHTuoii üblig 3e Serio fr 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RusLiSD Iwang Donibr Obligation 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 sCoi uMui Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Kecepis L 100 IV 241 Hypotheik Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rolterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 09 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsehe Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 m Pandb Ned Scheeps Hypb 4i Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hyjib 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb God Hypotheekbank te Veendam 4 100 Spooneegleeningen IriLiE Oblig Zuid Italiaansche Spw Mij A H 367 PremiêUeninqen bmnoiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Schêepvaari MaatBchappijen Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Diversen Mij tot Expl Laan vanMeerdorvoort 1902 89 Veemarkt te Rotterdam Maandag a8 Aug igos Vette oasen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 35 adc kwal 32 3de kw ty cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 28 2de kw 25 3de kw ai cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer prijwn waren voor iste kwal 25 1 ade kw 24 3de kw ai cents per half kilo Schapen en lammeren redelijk aangevoerd Handel voor allea prijsho end IIA TELS COSTÏÏIES BLOÏÏSEN en ROKKEN v +y l M A A worden tot eer lage pr f em OPGERUIMD AOVERTEiVnEiN T Ca UTT ElLIlsrCi JFILnHANDMLAAR 18 OoBterstraat ROTTERDAM Telophoon Interc No 2031 Beveelt zich beleefd aan voor de loveran cie van alle soorten fn WILD en QETOOELTjE voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Nb DERLAND Vraag speciale pröscoarant llUU Cw Mku iH f 1 0 ftimt ScIwmapprMiinr hffUi OU ML Saita GluucrioM ni ü b kmtt BÜdikUa toot hatiowiM hMrll fo iMB na lU warM H KiaJMNhMBW VmkrijgbMr U wioUUrt In DronHltD ME Kaa kiM oad op bM UritboarL Sn4 fliuiti ArabMB Tmum Onnavolgbaar lijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze n Uecerf getcMMerde Portretten PelntureÊÊogaerlt Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige lich geen imitaties voor de echte te ontvangen Oelll Prgscourant met een aantal enge vraagde getuigschriften gratU op aanvraag Boxtel B BOOdEItTS Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen cijn en Metaalpoetsextract merk ROOD KRUIS nit do fabriek van Firma H 8AUDEMANN te Zevenaar en Emmerik ipanuen de lero u Verkrygbaar te Gouda bg H ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bg N DE KRUIJFF