Goudsche Courant, dinsdag 29 augustus 1905

So 9811 Woensdag 30 Augustus 1005 44ste Jaargang mimm mmm JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken feletooii 1 0 89 De Uifg ave dezer Courant g eachiedt dag elijkiS met uitzondering an Zon en Feestd tgen De prijs per drie maanden is 1 26 franco pei post T 70 Afzonderlijke Nommers V I J F CENTEN TeIjpJEptin 0 8S A DVERTENTIEN worden gepl iatst van 1 5 reg els h 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd worden aang enomen door het Adverteutle Bureau van A BUMKMAN ZOON mmm mm gevraagd op eerste hypotheek tegen vier percent Hricvon bareaa van dit blad onder letter t Verknigbaar lu flouachen 50 ets 7IS cl n t l liS bü H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER 1 F AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te Uouda bjj C LUiiKR Apotheker Markt en bij WOLFF i Co Westhaven 198 GEEN BETER adres voor allo soorten dan het Wbniiianlücli Schoen en Laammaflazijn KLKIWEG E 30 tegenover do Kleiwegstceg Aanbevulend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PKACT18CHE DE MEEST VOLLEDIOE MODEBL A Htm tin beslist die dor Firma WELIION TUE LA DIKS JOVHXA L met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleotde plaat THE ILL OltBSSMAKEli met een gratis geknipt patroon TUE HAZAMi Ol CHILI REN S PA HU IONS Kindcrniodes met vele gratis geknipte patronen RAA 1T üw BoekhnniUlanr j Proef n iimmem Alle met kostel Holl ItlJi oegitH 1 I Van allo in deze bladen voorkomende modellen zjin GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van 1 0 60 verkrijgbaar bij Ml MA SIMONS Den Haag Wie zeker zy wu d Bokt Elkel CaCa t o truigon twamM Keatald en n vele proifnomiiigeB in lot Dandal gttkomeii orniei des Bum d uitTladeni Dr MiohMlU TanMrdig Vf d beste maoLines in hot werddi r Bd tebbhsaeraent van Oebnt 8t UWMrek t Keulen tlKlM iBpTI2ie 2 eIlf Bikel Cacao D vlerkiBton buams Dau Kikul CKao ia met melk gdraoU eu Huii ime gezonde 4nnk Toor imMlUkach gebruik een t 2 thefbnb na 1 poEidct T or een kop Choodaie Ak ceneeakncbtige dronk bQ nl nm dkrrhee sledita met water tt gihraika Ttrkrügbur by d Toornnmili B Th Apotheken na Vt to V K 3 nen lTtrtag avoordH wr IMtarImd Juflut HafltnMfdl Vmnterdam KalvKatrut tOS Oosd Drok tob A BRINKMAN Zn Sier Uw hnis in den winter ïïwen tuin voor de lente met nAARLEIHMËR BLOEMBOLLED Na ontvangst van postwiasel groot fl 3 45 zenden wiJ franco door Nederland voor fl 3 75 franco door Dnitschland en België onze overal bekende Normal collecties 30 HYACINTHEN voor glazen ol 40 voor potten of 50 voor den tain of eene eotm lecUe voor de kamer van 150 st voor 45 potten of eene eelleeUe voor Oen iHlu van 250 st of eene coUecUe voor kamer eu lulu van 240 st ieder bevattende eene prachtige kenze van hyacinthen tnlpon narzissen crocus 6cillas sneeuwklokjes etc Onze Reclnmecollecties kosten franco door Nederland fl 2 75 door België en Dnitschland fl 3 onze Elite collecties door Nederland fl 6 25 door België en Dnitschland fl 6 60 Ryk geillnstreerde prüslijat met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wecken voor de knltuur bevattende grooto Catalogus in het Duitsch zenden wü desverlangd gratis en franco Tuinbouw Etablissemenl Huis ter Duin NOORDWIJK BIJ HAARLEM Ëi KöNINiaUKE Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE i Superior Druiven BorstlioningExtract Benig helpend en a doend middel tegen verkoudheid astmo keelpiin kink en slijmliocst bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Plenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C Flacons van 0 4D 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Boninybloem Verkrij baai bjj Firma WOLFF Jb Co Westhaven 198 Gourfu A LATENST E IN Kleiweg K loO louda E H VAN MILD Veerstal I 120 te Ciouiia A ÜOVUkn Moordrecht PINKSE NUuwerkerkad IJid A N van ZESSEN ScAoo Imm 1 Th TORKEN Botk ov B v WIJK Ourfwa cr A SCHEEK J oa irecAf P W y EDE hidewattr K va dkk HEIJDEN te Etmynik P v d 8PKK MoercapeUe I v o STAR Waddingncem Wed J HOLST Waddinqnieen M KOLKMAN Waddingivêin P A UK ÖIIOOT Oudtwater A o JONGH Oudetiiafff J P KASTELEIN PoUbroik dam O UIKKEK te Bê u cliop W AII8CHIJV¥liWG PRAEPARATCN VAN v A Hs iB j vT mw Laat U niet misleiden óoor AbdlJ Slroop Het kl k oosterSiinctaPaulo AhdtJhostaiii niet f Mj4 Siroop van geenerlel waarde R r flïna l ar ph k demMitkmohtiBeennrttcrlundtKINA WITNteg zwakte pU vertering lenuwhoofdpnn ter versterking na lekte of kraambed koorta en hare gevolgen QUINALAROCHE FERRUQIHSUX m hu bijionder tegen Bloedgtbtek Bleaktucht kwalen van KrlHacben leeft d eni Verknjtjfaftar in flacon A 1 90 en L Fjlfpf l ja ja f Toedzaam veraterkeod aangenaam van nnaak voor dagelljkich gtb uik y akken en klleracbtlje gaatallan a aan ie bavckn Als ganaaakraehtige drank bij etoorniasen dei spljsverteringaorguicn en dlarrhée ook voor tuigclmgen en kleine knideren Pnjg iier bm ti Ki r j 1 70 d Kgryo 90 A W Kgr O BO wi Melksuiker tf ff o o y s g p zo eo Asthma Cigaretten rg rdr IvT l aS ÏÏf r S t § loo je 4 0 6Ó cii y iÖ Tamarinde Bonbons Kï gTn II i X röii 1 voor kin lcrtn l cwi ui Ie TamarlniW Bonbons vm KRAEPELIEN HOLM belangrijke dienslen daar de ironn voor ha kind begeerlijk eti de smank ancenum u Pnji per doosje 0 80 en ƒ 0 B0 SalmiakPA HIIP algemeen erkend aU het BESTS haismidd r jft eer tliJnMpioaaenil en Tenaektend mlddd bU uitncmendhdil uitaluibgnd m Mw n rtf schjes verkrijgbaw Pri ƒ 0 80 per ftwcbja K RAEPELI EN HOLM Jioflewranciers KST J g s Patent H Stollen til duig mt Minniitu FÜIMIU niiiciirr tnmim ailWlc Ji Der gronM Brfola m OfnUn 1 FatmU H SI UaH arninitn hit Man tu ratiMKiKm wertlilont n yachahmuntm Mat aa Uafl duiir aimri wtela KharfOH H 8lllUm mr nu utt Jtraot oatt Ie toktmi OmitMiétimim l na Mtar Utlitt fh ai laiii a a iO natMlitl W frtlMtlmt im XntfKlMe ftm mi t mm ADYMTEFTM in aUe Couranten foM KRAXreUXN É HOUf ta Z M Mi mtim POör it tHMW Een HEER vraagt Zit en Slaapkamer met PENSION Brieven lett V aan den Boekhandel VAN NOOTEN utrecht EEMDEfOT7AniEE Ntii wonit v rsoeht op t HfiUK te lett u DIT HIT MaOUUN Tl M IIAVENSWAAY ZONEN OOBIIIOHBM Doie THEEËN worden afgele É rerd in verzegelde pakjes van m lu m Mn hal en en Ned om met vermelding van Nommer ec Pr a voorzien van nevenstaani Merk volgens de Wet gedepo Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J d BIJL voorheen J BREEBAAKT Li Tn het VERLICHTING MA6AZI TN De Avcmdster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zón voorhanden de nieuwste modellen GasgloeiliclifbrBDilers das Eieeirt llranders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Fianie Enorme kenze gifterüe geëmailleerde HÜISHODDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk BADE GEISERS GASOVEl GASP0R9IÜIZEN KOOKAPPARATEN WiDdcomforen Salon Gastalelljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M Ma V LOOIT Heirlijk isrfrimkni ConsBPveert ds handen Aanlegger van Gas Water en Spreekbnizen Volgens den hedendaagséen stand der wetenschap is Odol pruMervJndelijJihetbestBKiddel m de mzoiying m mond es tanden Alleen ssht IS QMS Pal ffl fla png Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar aan de Buffetten van E PluribiiH Unum en bg M PE ETERS Jz l Lel op cachet en itrUrüiul Zenuw en Maaglijders wordt Bit overtuiging als een werkelgke hulp in den nood het boek aan bevolen Na onUaagat van adres per briefkaart orit dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOJBL S Boekh Zaltbommel UuitenlaRdscti Overzicht Reuter seint uit Portsmouth dd 28 Aug In een intervieuw zeide Witte dat Takahira om verdaging van de conferentie vroeg omdat hii geen instructies uit Tokio had ontvangen Witte had die dadelyk toege itaan Takahira zeido in een inti rview Toen Roosevelt de conferentie had doen byeenroepen gevoelden de Japanners dat zn voorzichtig moesten z n en ti achten de conferentie niet te doen mislakken uit eerbied voor Roosevelt Takahira voegde daaraan toe De toestand is niet hopeloos hoewel er niet veel aan ontbreekt Naar gemeld Wordt hebben de onderhandelaars besloten dat er goon bjieenkömst zal plaats hebben voordat bet antwoord v in Japan ontvangen is op wat beschouwd kan worden als het Russische ultimatum Do volgende byeenkomst zal das waarschijnlijk plaats hebben Woensdag of Donderdag Het gerucht houdt aan dat Roosevelt opnieuw een beroep deed op den Mikado Do I Nowyork Tribune meldt als zeker dat hiJ dit deed Reuter seint uit Tokio De bespreking van het kabinet en do oude staatslieden werd tot twee uur geschoist Doarra werd zg in het paleis voortgezet onder voorzitterschap van den Mikado die zeido dat het besluit dat daar genomen zou worden beslissend zon zgn voor do vraag of de oorlog zou worden voortgezet of er vrede zou zyn i In de hoofdstad blyft het zeer kalm en naar buiten bl kt mot dat de toestand zoo kritiek is Naar officieel wordt gemeld werden tjjdens de onlusten te Tiflis in het plaatsje Mtschadisdschwari in het district Doechat zeven personen gedood en 12 wellicht nog een paar meer gewond De boeren weigerden aan den grootgrondbezitter Bagration Muchranski het hem toekomende deel van den oogst af te staan Toen drie der raddraaiers gevangen genomen werden schoolden de boeren samen en bevrpen zö met geweld de gevangenen Toen Tsaar Nikolaas het plan had opgevat op den naamdag van zijn zoon de oekase tot bijcenroeping der Rjksdoema af te korfdigon droeg hii aan eenige ministers en BffdiSM E 11 ril FEiJI LLETOW II uc 1 1 u i 46 Honderden kleine voorvallen kenmerkten den avond van onzen trouwdag benzelingen die de liefde alleen opmerkt en die nog in mgn gehengen bewaard zyn Een enkele daarvan ten minste zal nimmer daar nit verbannen worden ik gaf haar dien avond voor t eerst een kus Mgnheer Sherwin had de kamer verlaten mevrouw Sherwin was aan bet andere einde daarvan bezig met bet begieten van eenige bloemen voor het raara Margaretha liet mg op baars vaders verlangen eenige fraaie plat n zien Zg gaf mg een prachtig lorgnet in handen waardoor ik eens naar een zeker gedeelte van een der gravures moest kgken die als een measterstnk van fijne bewerking beschouwd werd In plaats van het prachtige lorgnet naar de plaat te wenden waarin ik volstrekt geen belang stelde richtte ik het lachend op Margaretha s gelaat Haar schitterend zwart oog scheen door bet glas in het mgne te blinken haar warme snelle ademhaliDg w rd op mga wang vloeibaar vertrouwde personen op een ontwerp op te stellen voor een manjfest aan het Russisclie volk dat als inleiding voor do bedoelde oekase zou moeten dienen Van de acht manifesten die op deze wjjze ontstonden en aan de goedkeuring van den Tsaar werden voorgelegd werd dat van don opperprocorateur der Heilige Synode P K Pobjedonostzef de eer der publicatia waardig gekeurd Het manifest van den Tsaar is dus van ilezon hooggoplaatstcn leermeester en raadgever van den Tsaar afkomstig en zgn invloed op den Keizer is nog even groot als voor jaren Het is daarom van belang te weten welke meening n Pobjedonostzef üoostert over de invoering van een pailementair stelsel en w j kunnen die meening uit de beste bron kennen nameljjk uit do pas verschenen Politieke Stadiën van Pohjedonostzof Daarin zegt hy Smartelijk en bitter is het to bodenken dat er op Rassischen bodein menschen gevonden worden en nog gevonden worden die er van droomen dezen leugen het parlementarisme ook in Rusland in te voeren dat onze professoren en thans ook reeds hun jeugdige hoorders de regeering door een volksvertegenwoordiging als bet ideaal van een staatsbestuur voorstellen dat onze dagbladen en tijdschriften in hoofdartikelen en feuilletoiis eindeloos praten over dit soort regeoring zonder zich de moeite te geven de werking van de parlementaire machine onbevooroordeeld en van nabij te bestudeeren Reeds begint die machine waar zg lang gewerkt heeft te verzwakken wel prijzen de liberalen de intellectueelen haar maar het volk zucht onder den drak dier machine En het begint den leugen dien zijierbergt in to zien De Voorzienigheid heeft Rusland bü de groote verschillen van afkomst en ras der verschillende volken waaruit het is samengesteld voor deze ellende bewaard Vreeselgk is bet te bedenken welke toestand in Rusland ontstaan zou wanneer het lot ons een AlRussisch parlement liet ten deel vallen Ik hoop van harte dat dit nooit geschieden moge Dit zijn zegt de Rnss Korrespondenz de meening n van Pobjedonostzef en daaruit valt af te leiden met welk een oprechtheid de Russische regeering onder medewerking van Pobjedonostzef de concessie van het bgeenroepen eener Ryksdoema heeft toegestaan De Wiener Allgemeine Ztg brengt diplo matieke onthullingen over de betrekkingen het was slechts voor een oogenblik en in dat oogenblik gaf ik haar voor t eerst een kus Welke gewaarwordingen wekte die kus toen in mg op welke herinneringen heeft hy thans in rog achtergelaten I Het was een bewgs te meer hoe teeder hoe rein ik haar beminde dat ik voor dien tgd gevreesd had om van het eerste recht der liefde gebruik te maken naar welks bezit ik vroeger zoo verlangd had en dat ik ook wel mocht bezeten hebben Mannen zullen dat misschien niet begrgpon vrouwen dunkt mg wel Het nur om te vertrekken was daar het onverbiddelgke uur dat mg van mgn vrouw zon scheiden op den avond van mgn trouwdag Zal ik belgden wat ik gevoelde toen ik voor de eerste maal de kwalgk overwogen belofte aan mynheer Sherwin gedaan nakwam f Neen ik heb dit voor Margaretha geheim gehouden ik zal het hier ook verzwggen Ik nam afscheid van ha ar zoo haastig als maar mogelgk was ik kon niet van mg varkrygen om haar op een andere wgze te verlaten Zg had een middel weten te vinden om my naar het donkerste gedeelte der kamer te krggen zoodat ik bg mgn vertrek haar gelaat slechts flauw kon onderscheiden Ik ging aaostoodi naar haia Toen ik mS tusschen Dnitschland on Engeland Als zjj waar zgn zouden zg een verrassend licht werpen op althans een punt dat totdusver duister is geweest naraolgk de EngelschDuitache overeenkomst aangaande OostAirilia Keizer Wilhelm zon zich volgens het Weensche blad beklaagd hebben dat het niet mngeluk is met Engeland samen te gaan omdat Duitschland telken male wanneer het een schikking mot Engeland aan is gegaan bedrogen uit is gekomen Dit is het geval geweest met Zanzibar en later met het geheime verdrag van 18Ü8 betreffende OostAfrika Toenterlgd zoo luidt hot verhaal wist Engeland dat het de Boeren zou moeten bevechten en maakte het diplomatieke toebereidselen om zich van do onzijdigheid van de Earopeesche mogendheden te verzokeraii Het slaagde erin Rusland s onzijdigheid te verkrggen en Dnitschland s onzijdigheid werd gewonnen door het geheime verdrag van 1898 Dit ging als volgt in zijn werk Engeland gaf aan Dnitschland te veretaau dat Portugal op het punt stond om zijne OostAfrikaansche bezittingen te verkoopen en stelde voor dat zoowel Duitschland als Engeland er een gedeelte van over zon nemen De grenzen van die gedeelten werden in het verdrag omschreven Terwijl hierover onderhandeld werd vestigde Engeland nadrukkelijk an vortroawelgk de aandacht van Duitschland op de mogelgkhoid van oen oorlog met de uid Afiikaansche republiek en vergewiste het ich van Dnitschland s onzgdigheid in dat geval Duitschland was zeer voldaan over de schikking Engeland veroverde de twee republieken en daarna gebeurde er iets dat men niet verwacht had Portugal trok onder een nieuwe regeering het aanbod om de koloniën te verkoopen in het geheime verdrag verloor nu alle betookenis en Duitschland word voor zgne onzijdigheid met niemendal beloond Aan het Duitsche hot was men daar sterk over in zgn wiek geslagen en de argwaan roes dat Engeland met ijn overwegenden invloed op Portugal bewerkt had dat het aanbod was ingetrokken Men ging het geheele verdrag als een klucht beschouwen waarvan Duitschland de dupe was geworden Sedertdien zon de Duitsche diplomatie Engeland tjjn gaan wantrouwen on zijn de betrekkingen tusschen koning Eduard en zgn neef hoe langer hoe moer gespannen geworden De commissies die de voorwaarden voor de ontbinding der Skandinaviscbe unie zullen ter ruste gelegd had begon ik de vuurproef die ik rag gedurende den dag onbewust bereid had werkelgk te gevoelen ledere zenuw aan mgn lichaam die sedert den morgen tot het hoogste punt van spanning gekomen was werd nu eindelgk ontspannen Ik voelde al mgn leden beven totdat het ledikant er van schudde Ik werd door een droefgeestigheid en somberheid gekweld waarvan ik mij geen rekenschap kon geven en ook niet trachtte te geven mijn denkvermogen scheen tegelijk met mijn lichaam verlamd De reactie van lichaam en geest na de koortsachtige opgewondenheid van den dag was zoo plotseling en zoo hevig dat het geringste gelnid van de straat mij nu deed schrikken ja letterlgk deed schrikken Het gehuil van den wind die sedert zonsondergang was opgestoken deed mg in bed opspringen terwgl mgn hart hevig klopte en mgn bloed verstgfde Als er geen geluiden te hooren waren dan luisterde ik of er ook een komen zou luisterde ademloos zonder mg te durven bewegen Eindelijk werden myn zenuwachtige aandoeningen zoo hevig dat ik bet in bed niet langer kon uithouden werden nog heviger dan de angst van een kind dat in da duisternis moet loepen of alleen in een kamer slapen Ik ging tastende naar de tafel toe en stak müa kaan w d r aan trok toao mijn kamer vaststellen zgn benoemd en kunnen den arbeid beginnen Noorwegen heeft zich onderworpen aan alle door Zweden gestelde eischon in de hoop daardoor een snelle afdoening der hangende quaestie te bewerken Noorwegen toch heeft daar belang by Hot verklaarde zichzelf onafhankelgk thans wenscht hot zgn onafhiinkelgkheid erkend te zien eerst door Zweden daarna door do overige mogendheden Maar er staat op het Zweodsche program één punt waarover in Noorwegen groot verschil van gevoelen heerscht de slechting der Noorweegscho vestingen aan de Zweedsche grens Vele Noorweegscho stanlslioden en schrgvors zien daarin een bcleediging De Frankf Ztg meent dat dit niet hot geval is maar het blad zou hot toch betrearen als werken die door Noorwegen met groote koston werden aangelegd zoo zonder meer zooden worden vernietigd Het blad vraagt of er niet een bemiddelingEvoorstel mogeljjk is namelgk de ontwapening dier vestingen Ëeo tweede Zweedscho eisoh betreffende liet verkeer over do Zweedscho on Noorweegscho grens vooral wat betreft het trekken der Lappen mot hun rendieren en het gebruik der rivieren die van hot eene land naar het andore loepen zal wel geen ernstig bezwaar opleveren Wat d staatsinrichting betreft die Noorwegen na de ontbinding dor Unie z il aannemen zegt de IVankf Ztg Op dit punt moet Noorwegen geheel vrg blgviin Het is mogeiyk dat Zweden er in zal toestemmen dat de dorde zoon van koning Oscir prins Karel die met een Duonsclie prinses getrouwd is de kroon van Noorwegen zal ainnemen Doch waarschgniyk zal eerst in Noorwegen een volksstemming worden gehouden over do vraag of het volk een re ubliok of oen koningschap wenscht Hot antwoord op dio vraag zoa nog wel eens een verrassing kunnen brengen De officieuse pers toont zich tevreden met de laatste Duitsche nota betreffende de Marokkaansche conferentie omdat Duitschland niet met eigen program komt maar zich bepaalt eenige wgzigingen in het Krunsche voor te stollen Een vaststelling in t program kan nu spoedig verwacht worden Als een naspel op den twist tusschen Lord Curzon en Lord Kitchener komt uit EngolschIndiö bericht dat een in scherpe bewoordingen gesteld stuk van Kitchener openbaar is gemaadt waarin hy de voorstelling die japon aan en zat bevende bg het licht om de vervelende uren die nog moesten verloopen voordat de morgen aanbrak te doorwaken Zoo bracht ik den eersten nacht na raü huwelgk door Zoo eindigde de dag die begonnen was met mgn huwelgk met Margaretha Sherwin TWEEDE AFDEELING Ik ben nu aan een keerpunt in ingn verjiaal gekomen Tot aan den tyd van mgn huwelgk ben ik in de verschillende gebeurtenissen die ik beschreven heb als handelend persoon opgetreden Na dat tgdstip en met een of twee uitzonderingen gedurende myn geheele proefjaar ve anderde myn toestand roet de veranderiirg in mgn leven en werd meer Ijdelgk In den loop van dat jaar hadddn er zekere voorvallen plaats waar enkolei 5n dien tgd mgn nieuwsgierigheid opwekten maar geen daarvan mijn argwaan Enkele verwokten in mg een voorbggaand gevoel van teleurstelling maar geen daarvan zelfs maar ten oogenblik kwaad vermoeden Wordt vtnolgd