Goudsche Courant, zaterdag 2 september 1905

llfipc j ï t1 llê5 f r r fê a w s ♦ Zaterdag S September 1005 44ste Jaargang No 0813 ttOüMiHE mmmi I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telenwii Na 8t ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midil Teleloou Vo 9 De üilgave dezer Courant geschiedt lag elijk s nut uifzoiidering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iraneo per ost 1 70 Alzonderiijke Konimers VIJF CENTKN Openbare Yerkooping De Notaris H GHOENENDAAL te Gouda U ïoornenicin op DONDEEDAÖ U 8EPTEMBEK 1905 bü iniet en op DONDEEDAÜ 21 SEPTEMBER 1905 bij afslag telkens des middag 12 oor in bet Hotel Dn Zalm aan de Hurkt te Gmula in het openbaar te veilen en te verkoopen Onder Gouderak boüwuaIwoninq get B 5 i met STALLING voor 24 koeion WAGENH1JI8 met STALLING voor 1 paard en fi koeion VABKENSSOHUUB WAGENLOODS UOOIBEUG KALVERKNHOK en verdere OEÏIMMEHDEN BOOMGAARD UITERWAARD en ondtrtihtidene zitr guMtig geUffen perceiUn uiimuntend Wei en Hooiland te zameu groot 21 mmm S9 mi si ceïïiabeji taande en liggende aan den Goudcrakscben dgk in poider M i d d e I b 1 o k Verhaard het geheel aan G IIOOGENBOOM voor f 1150 per jaar tot den laatslen December 1907 wat de landerijen betreft en tot den laatsten April 19ÜH wat de geboawen aangaat Aanvaarding en betaling op 1 December 1905 onder gestanddooning der loopende hunr Grondlasten over 1905 f 98 U Dykgeld over 1904 f i 25 p H A Polderlaston over 1904 f 0 50 per H A Alle inlichtingen verstrekt voornoemde Notaris H GHOENENDAAL te Gouda Westhaven B 175 ton wiens kantore hnarcontract kadastrale kaart en Verdere slakken ter inzage liggen OPENBARB YERROOPING bij executie op VRIJDAG den EERSTEN SEPTEMBER 1905 tides vuomiiddags ten 10 aur in en v66r het pand aan do notthaceu U 19 te GoDda ten laste van A BOSMAN wonende aldaar van EENIGE ONAFGEWERKTE Heerin en Damesrijwielen diverse RI IWIELBENOODIGDUEDEN SMIDSE WERKBANKEN met bankschroeven VELDSMIDSE eenige FIETSBANDEN en VELGEN beneven s eonig Meubilair als MAHONIE TAFELS dito STOELEN dito LINNENKAST dito BUREAU GORDIJNEN eenige ORNAMENTEN SCHILDERIJEN SPIEGELS MAHONIE rUIFFONNIÈRE THAPNAAIMACHINE SYPHONION met toebehooron en meer andere Goederen Do Donrwaarder belast met de executie W H DU1KS8KN en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS Dit de fabriek van Firma H SARDKMANN te Zerenaar en Emmerik tpamnem 4e krmmn Verkrjlgbaar to Gonda bü R ZANDVOORT U A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma h DE JONG A DROST U Woerden bij N DE KBUIJFF Gebruikt steeds de WERELDBBROEHDE Superior Dmiven Borsthoning Eztract tti Eenig helpend en a end middel tegen verkondheid astma kealpgn kink en alijmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAiK Z FlacoiiB van O M O 70 1 Kon Stoomfabriek De Honlnfjbloem Verkrö baar by Firma WOLVF éb Co Westhaven 19H ourfo Z TJÏJV Vr CAiV Kleiweg K KiO Gouda E H VAN MILL Veer tai B I2U te r Ju A Mm Hk i Moordreehl l INKSK Nienmrkirrk a d IJ ui A N va ZESSEN oonhmen J Tii TOilKKN Bmk op B v WMK Oudeuarr A 8CHEKR u m P W V EDK OudetcaUr K va db HEIJDEN te lUeumjk P v d SPKK MotrmpelU I t d STAR Waddifigiwm Wed J HOLST Waddingmeen M KOLKMAN Waddingmen PA ut OlWitf Oudtwater B JOmtt Oudmtatfr J P KASTELEIN PoUbrotkerdam U BIKKER te Bemclu p W t illSCHUfVliTC Laat U niet misleiden iaor AbdtJ Siroop Het klooster V c rt PaMAo Jft I bostaat niot iu Siroop vnngeenerlelwdnrdr Belftsché Sier Uw huis in den winter Uwen tuin 7oor de lente met HMIILËMMËR BLOKIHIIOLLË Na ontvangst van postwissel groot 11 3 45 zenden wj franco door Nederland voor fl S 75 franco door Daitschland en België onze overal bekende Normal collecties 30 HYACINTHEN voor glazen of 40 voor potten ol 50 voor den tain of eene coilectle voor de kamer van 150 st voor 45 potten of oene eolleclle coor Oen tuin van 2 50 st of eene collectie noor kamer en tain van 240 st ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narzissen crocus scillas sneeuwklokjes etc Onze Roclamecolleclies kosten franco door Nederland i 2 75 door Bolgié en Duitschland fl 3 onze Elite collecties door Nederland il fi 25 door Belgiö en Duitschland fl 6 50 Ryk geillnstreerde prljaiyst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor do kaltnur bevattonde groote Catalogus in het Dnitsch zenden wü desverlangd gratis en franco Tuinhouvv Elahlissemcnl Huis ter Duin nOORDWIJK BI I HAARLEM H I W lfi mHH W Hl WKÊÊÊÊIWÊttfttÊÊKÊÊ 0 ic h algemeen nunbevolcn VTTf T IfftlTI tIM eera Dlploma en Ooud BebnMude PRAEPARATEN VAN ig Knuwn QUINA LAROCHE F RRUGIKEUX in het bijiondcr Ugen Blo d brak Blnkxucbt kwtlen van Kritlichen letftyd eiu V rkri Kb r m flacnni k f 1 90 n L Otllna T 9 rnptl k tl m Mtkmelltt en nn arkn deKINA WIJN tegenxwaktc f Ve oweI bii kinderen ok volWKncnen gebrek aan aetlust slechte BptJevenertn ecnuwtioofd nijer verrterking na slekte of kraambed koorta en hare gevoljjen l7 r Al 4 ar Toe lMaiT ver9terkend aancen uimv nRnuk voordaeell ctchgeb aik viiUii AU gMHiitrM KHit dienk luj stoornitsen lAtr spijsvcrteiii neen M kl tne kil te twen dlarrliée otA 0 00 AHKffr 0 6a iiKlffren Prij trl uia H KKryl 70 t ïhemlKh MiklIrGitik At Speciaal voor KlndervowUnc in boueo è K8r O 0a t voor luigelmcen Chemlsoh r i I4MBde ter beitri van AaMuna etc Aoéhma l idrSir fiAn Het rooken eencr hal CictnHfl U ciooBJei k f Ó ftö en O BO IZ Tamarindp Rnnhnn fruit purgatiep tegen verttopping Aam I ailiai mu m IIUVFIia bel n Mlgr InB CongMtle etc voor looV Maian lK a 1 Tamarinde Bonbons van KK VV I lEN HOI M t el ni n ka diemten nr lif I kind befeerl k m tc mnak aangenaam is I njs per doo e 0 90 en O AO QolmiQlr Oflc4lll kC ftlL tMn tr evA kil hel BESTB huiumddd I Verkoudheid en KMlp hel s een il moploMcnd en versachtënd middel bU oitnemendluMt uikdiiitead io □ lleichjf verknjgbear rri i 0 20 P fl h KRAEPEUEN HOLM Hofleveranoiera ZEIST Af fnmiparaUM pv KSAEnUJSN ft HOLS te ZWa aOm Mm n u j i wi rtw simiiLinE lïPiTiifiii ïi Min Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAAHD Qeelt 4 Fa 4brletmm alt verkrijgbaar k f OO Correspondenten te Qouda de Heeren DORTL ND en Co GEEU EETEB adres voor alle soorten SCHOEiNWERK dan bet SdiMn en UnruDinagazijg KLhIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend G SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Verkrijgbaar in flesachen öO et 7J5 et en f I Hö bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKEB F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij O LUGEH Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE llOI EBLAI Kil ziJn beslist die der Firma WELUOl TUE LADIES JOVHSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUB ILL DUESaStAKBH met een gratis geknipt patroon TUE BAZAAB OIT CHILD REXa I ASHIOSa Kindermodes met vele gratis geknipte patronen ritAAGT Dw Boekhandelaar Proefnummer Alle met kontel HoU Bljvoegeel i Van alle io deze bladen voorkomende modellen ziJn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 5U verkrijgbaar bS MILLY SIMONS Don Haag Wie Keker zijn wU loktA Cllcel Caca te ODtvangan Umimh C 9ald eo oa vela pneloMniayu la im d l gekomen osder iok ti ém aitTindara Dr MiobaeU vanwdM r da besta mactaiiea in het wenMtonaad MaMüaaenwnt na 0 bi i 8M1 wwek t Knkn InIn Bikel Cacfio b Tiarkaston bnaaaB i Dm Kksl OKW ia m mdk gshMM Bumenams g nml tmik vaar di Itjkicfa ahruik een k 1 Oed da t reader Tan een hop ChoeaMi Ak genaeskiacMge dnnk b aval na diarrbee alaDÜta mei water la galiiiiftM TerkriKbaar bjj de TniiiiiiaiiMli B Jl Apetbekan ma s = t 134 A l 0 neraalv rttgrawoa di land imi erdam Kalvecatn it S w i iii m i ii iii n k aakkaijrkala iiinaa ilvaac ll iilia e vaanl daaoaa ia DaaanahamNam U da AfpatBi vaa C K Mnw 4 a ItHIa iMlMIr M Mao WK gaai m naam an fWbrlifeseialll V ea alW m llliai n a alial ai i ia iiiiiii n ii M rW iiii lil Oonda Drak Tan A BRINKMAN i Zit BulteolaRdscb Overzicht De Morning Post zegt Wö kunnen op het beste gezag medudeelen dat alle voorbereidingen tot de vernieuwing van het verdrag met Japan met wederzudsche eensgezindheid algeloopeii zijn Wu kunnen verder mtdedeelen dat er niet de minste waarschi nli klieid is van eenige moeilijkheid betreilende de bizoiiderheden en dal liet nieuwe verdrag binnenkort onderteekend zal worden De ïukiosche correspondent van de Daily Mail gaat vei der en beweert dat hel verdrag reeds onderleekond is Het nieuwe verdrag zoo meent zjj Ie kunnen zeggen üreidl het verdrag van 19Ü2 uu in do lichting van algeheele gomeenscliap van belangen in het Vtiie Oosten De lekst on geluotdo men spoedig openbaar gemaakt worden Het publiek te ïuLio is over de bjjzondorhcden van de vredesovereenkomst nog niet ingelicht inaiir velen zjjn overtuigd dat Japan belangrijke conccbsies deed Er wordl reeds scherpe ciitiek gehooid De radicalen zgii van üoideel dal wyzigiiig van iiiiiiisleiie oiiverniijdelyk is en zeker Do vredesvüorvvaarden worden in do per en iu staatkundige kringen indien zi althans niet beter zyii dan men hier meent zeer ongunstig beooideeid Het publiek heeft natuurlijk ei ii gevool van verademing maar er heerscht geen vreugde onder het volk Het Peteisburgsche Telegnial igentsclia i verneemt uit goede bron dut do Knösiselic en Japansche regceringen zoo spoedig mogelijk na uitwisseling der gevangenen wederkeerig de rekeiiing n zullen overleggen over de uitgaven voor do verplegiug der gevangenen van den dag der gevangenneming tot den dag van het overlijden der gevangenen of van hun uitwisseling Rusland zal aan Japan belalen het verschil tusschcn de door Rusland en door Japan voor dat doel nitgcgeven bedragen In Japansche ringeu in Londen is men alles behalve ingenomen met de voorwaarden waarop de vrede tusschen Rusland en Japan tot stand is gekomen Een aanzienlijk Japanner liet zich tegenover een redacteur van de Westminster Gazette daarover als volgt Dit Een aannemelijke vrede moet dourzaam zön Deze vrede kan dat niet ziJn Als de Japanners bijv de Chineezen zullen bijstaan FEVI LLETOX iirm nnrnnni iiinn r I 1 1 r m 1 Ui k til LmVïi IL IU U uu IILLIUUi 48 Niet tevreden met de bekwaambeden zgner dochter bg onze eerste samenkomst voor mg opgesomd te hebben kwam mynheer Sherwiu daarop by verscheidene vol gende gelegenln den telkens terug en noodzaakte hij Maigaretha Ila oni haar kennis van vrecm le talenvoor mj lentoon to spreiden waarby hy nooit vergat om ons te herinneren dat hij daarvoor vrij wat uit zijn eigen benri betaald bad Het was bg een van dis tentoonstellingen dat bat denkbeeld in my oprees om mg een nienw gent en uit het samenzgn met Margaretha te ver chaflen door haar de letterknnde die zg tot dusverre alleen als een taak bestudeerd had werkeIgk te leeren hoogschatten en genieten Myo Terbeelding vermeide zich bg voorbaat in al de genoegens aan zulk een bezigheid verbonden Het zon er wel iets van hebben alsof wy de geschiedenis van Abelard en Holoïso nog eens vertoonden lerwyi wg al het poëtische en romantische waarmede die onaterlaiyks minnslessen begonnen waren in het beheer van Mandsjoerije kan dat weder aanleiding geven tot allerlei moeilijkheden Ook het verdeelde Sachalin kan een bron worden van veel oneenigheid Een vrede bt welken beide partijen dezellde voor en nudeelen hebben kan niet blijvend zijn Dit i slechts dan het geval als de eene mogend heid een groeten voorsprong op de andere heeft verkregen Maar vooral grieft do Japanners dat er var een oorlogsvergoeding geen sprake zal zijD Daarop hadden ze bepaald han hart gezot Het geld zoo werd door een officieel persoon den redacteur gezegd zonden we hebben kunnen gebruiken om onze leeniugen af te doen voor het onderhoud viin onze gewonde soldaten om onze magazijnen weder te vullen lot het koopcn van oorlogsschepen om onze zeemacht uit te breiden en om de nog op exploitatie wachtende hulpbronnen van ons land te ontwikkelen Japan beeft dringend geld noodig in de naaste toekomst en het volk had niet anders verwacht dan dat a in Rusland een schadeloosstelling voor de groote uitgaven die de oorlog heeft geeischt zou worden opgelegd De Japanner gaf vsrder te kennen dat hij uit een oogpunt van luensclilievendbeid zich in den vrede verheugde maar dat liy met de voorwaarden zich niet kon vereenigen genJapan zou thans tot de tanden gewa pend mouten biyveji om zijii bezit te allen tijde te kunnen verdedigen en zekerheid to hebben dat de aangenomen voorwaarden ook nageleefd zouden worden Japan heeft dus alleen te vortrouwen op zijn eigen kracht niet op liet vredesverdrag waarop hot volstrekt niet trotsch kan zjjn Een telegram uit Kertsj Krim deelt mede dat de gemoonteiaad na oen bespreking der jongste autisemielische ongeregeldheden met groote meerderheid do volgend beslaiten heeft genomen Io De Raad richt een schrijven van deelnemin 1 aan de Joodsche bevolking wegens de bij de jongste troebelen gevallen slachtoffers en de geleden materieele verliezen 2o A angezien de plaatselijke autoriteiton zich èn ongeschikt en ongeneigd hebben betoond om te waken voor het loven en de goedoren der btvolking trekt de Raad het sledeiyk subsidie voor de politie in 3o Aan de plaatselijke hoogeschool worden benrzen gesticht ter gedachtenis aan de bezoekers dier school die by de ongeregeldheden gedood werden 4o De Raad stelt den minister van binnenInndscho zaken in kennis met het ongepas deden herleven met uitzondering van do schold en van de ellende die het einde daarvan bezoedeld had Ik had bovendien een bepaald doel met den wensch om ds richting van Margaretha s studiën op mg te nemen Wanneer het geheim van myn huwelijk uitgekomen was deed mgn trots my wenschen dat ik in staat zou zyn om met myn vrouw bg iedereen voor den dag te komen als de voldoende verontschuldiging voor de onvoorzichtigheid die ik om harentwil begaan had Ik legde het er op toe dat mgn vader inzonderheid geert anderen grond zon hebben om tegen baar te zyn dan den halelgken grond van haar afkomst dat hg haar zou zien door de ontwikkeling van haar verstand zoowel als door haar overige begaafdheden geschikt om in de hoogste kringen te verkeeren De gedachte daaraan gat mg nieuwen ijver in het volvoeren van mgn ontwerp ik nam mgn nienwe verplichtingen zondet oittiel op my en vervnlde die met een gelnk dat nooit zelfs voor een enkels maal een tydelgke vermindering onderging Zgn er van al de genoegens die een man in het bgzyn eener vrouw die hg liefheeft smaakt wel eenige grooter wel vele gelgk aan het genoegen om met haar uit hetzelfde boek te lezen By welke andere gelegenheid danrt ds t dsrs rsrtronweiykhsid van gedrag van de autoriteiten ea eischt een onderzoek door den Senaat Hij richt een schrijven van geluknensching aan den commandant van de haven als den eenige onder alle ambtenaren die energie en menschlievendheid heeft betoond door de groote slachtingen tegen te gaan 5a Er worden 15 000 Rl verdeeld onder de arme Joden die onder de troebelen het meest hebben geleden De interparlementaire Conferente die een excursie maakte naar het indastriegebied Charleroi vereenigde zich heden aan een feostmaaltijd op het slot vin den heer Marociiué den Belgischen afgevaardigde By het dessert dronk de heer Marocquë op do gezondheid der vreemde vorsten en in het byzonder op die van de Koningin der Nederlanden ter gelegenheid van haar 25en verjaardag Het Nederlandsche lid der Eerste Kamer mr Van Zinnicq Bergraann dankte den spreker en dronk op koning Leopold De Echo de Paris heeft aangekondigd dat de Duitsche deskundige Oaedke gepensionneerd kolonel in dal blad artikelen zou schrijven over de Fransche manoeuvres Het blad zegt dat zyn denkbeeld om een Duitaeli militair deskundige kritiek te laten oefenen Ier hoogste plaatse zoor welwillend is ojigendmen en dal de kolonel op eon zeer goede bejegi ning kan rekenen Dat bericht hoeft enkele Duitsche conranten schichtig gemaakt o a de Vossische Ztg Zy merkt op dat het niet de taak van een Dnitsch officier kan zyn de aandacht van het Fransche leger op deszelfa fouten en gebreken te vestigen en bet te leeren hoe het zyn slagvaardigheid kan verhoogen Want tegen wien anders dan DnitschUnd richten zich Frankryk s oorlogstoernstingen P En wat moet een Dnitsch officier gevoelen wanneer in een oorlog lusschen Dnitschland en Frankryk werkeiyk hol Fransche leger van zyne raadgevingen partg blgkt getrokken te hebben De Poet vindt het bevreemdend dal de Franschen die anders bg het denkbeeld dat een Pruisisch officier maar de binnenplaats van een kazerne te zien zon krggen dol worden van spionnenvrees thans een Prul sisch kolonel by hun manoeuvres vriendeiyk zonden ontvangen en zegt ook dat kolonel Uaedke öf legen zgn overtuiging in alles voortreffeiyk moet vinden óf aan Daitschland s mogelijke tegenstanders kostbare diensten moet bewgzen In geen geval kan het den bekoorlijkslen omgang zoo lang en zonder verzadiging en heeft zy zoo nalnurlgk too kiesch zoo onuitputtelgk lusschen u en haar plaats f Wanneer ia uw gelaat zoo bestendig dicht bg het hare als dan F wanneer kan nw haar tich too dikwyit met hel hare vereenigen uw wang de bare aanraken uw oogen de hare ontmoeten als dan t Dat is de eenige gelegenheid waarby gg aren ichtereen tegeiyk met haar kant adambalsn lederen lichten blos op baar wang kunt gevoelen terwgl tg elke afwisseling van konde en warmte aan n mededeelt iedere geringe golving van haar boezem iedere fiauwe vermeerdei ini an baar zuchten kant ge volgen alsof haar hart in het nwe klopte haar leven met het uwe samenvloeide Zeker is bet dan zoo ooit dat wy in ons telven verwerkelijken bgn dosn herleven de lisf le vaa het eerste paar van ons geslacht toen engelen met hen op dezelfde paden van den bof wandelden en hnn harten rein waren van de hosmatting van den noodlotligen boom 1 De eene avond na den anderen werd doorgebracht de eene gelnkkiger dan den anderen met hetgeen Margaretha en ik onze lessen noemden Nooit waren lessen in de letterkunde zoo gelgk aan lessen in de liefde I wy lazen meestal de gemakkelgkste Italiaansche dichters wy bsslideerden de poSzg der lislds in de taal dar lletds ge met Duitsche belangen atrooken wanneer een geweten hoofdofficier tich er toe leent om da hunkering naar sentatia van het Pargsche publiek te bevredigen De Deutsche Tagesztg aindeiyk markt spottend op dat de zaak nieta badenkelgks haeit daar de Franschan van den heer Qaedke toch nieta kunnen leeren wat voor Dnitschland gevaarlgk ion kunnen warden Dit is blijkbaar een ateek onder watar aan het Berliner TagebUtt dat indiutyd igne kolommen bereidwillig beschikbikr heeft gesteld voor beschouwingen waarin de kolonel herhaaldelijk Rnssiaehe overwinningen ta land voorspelde zonder dat ze een enkele maal zgn uitgekomen Na afioop der zitting van ds Zweedsche en Noorweegsche gedelegeerden ta drie uur in den namiddag deelde de secretaris der Zweedsche delegalie het Tolgeude aan de pers mede Nadat de beide delegatiea elkander begroet hadden werd vastgesteld dat alk van hen een afzuaderiyken voorzitter kielen zon De Zweedsche delegatie koos daartoe Lundeberg de Noorsche Uichelsen Daarna kwam men overeen dat elk der beide voorzitters om den anderen dag de byesnkoinsten leiden loa Op voorstel van de Noorache delegatie presideerde beden de Zweedsche voorzitter Verder werd in de litting van heden besloten dat dagelgks twee littingen gehouden tallen worden waarvan de resultaten tot nader order geheim gebonden uilen worden De eerstralgenda litting haalt margenvoormiddag cm elf anr plaata Ds heer A Prell de radactear van de Deatsche Wechenztg fUr die Niederlanda und Belgian te Amsterdam heeft zich gehaast iu esD Seperalbericht op ta komen tegen de beachnidiging aangeduid in ds VorwUrta en openiyk uitgeiproksn in het Berlinar Tageblatt dat hg zon zgn een reptiel van de Duitsche regeering een spion die van de Wilhelmstrasss te Berign uit met geld en regesringagezinde artikelen evoad wordt een door zgo landgeuooten verstooten man Da heer Prell zegt dadelgk da noodige stappen te hebben gedaan om bet Berliner Tageblatt en zyn lagsman tad wingen bet bewy van hnn laaghartige bewering te leveren Tegenover zyne vrienden verklaart by echter nu reeds wat hy ook later by de behandeling van da zaak onder eede tal getaigen dat hy nooit sn nimoür tot esn peribarsan van ds Dnitache schreven Doch wat het vaste nnttige voornemen betreft dat ik my bad voorgesteld om Margaretha s verstand practisch ta ontwikkslsn dat was esn roornsmen dat ik ongevoelig opgaf even volkomea alsof het nooit bad bestaan Het senigtzins ernstigs ondsrwgs dat ik haar ssrst Irachtls te geven leidde tot ssn weinig gunstigea uitslag Misschien vereenzelvigde de minnaar zich ta Teel met den leermeester misschien ook bad ik ds vmchlbaarhsid dsr begaafdheden d ik voornemens was aan te kwesksn al te hoog aangeschreven doch ik bekommerde er my niet om en dacht er niet aan om te onderzoeken waar de font school Ik gaf mg onbepaald over aan ds talige gswaarwordingsn dis hst zlsn op dezelfde bladzyds waarop Margaretha s oogen rnttten my verschaften sn ontdekte niet noch wsnschts ook ta ontdekken dat ik het was die ds mosielgke passages las en slechts weinige en dat wel van de allsrgemakksiykste overliet om door haar vertaald ts wordsn Oslnkkig voor myn gadnld ondsr ds prosi dis my opgslsgd was om mst Margarathaom ts gaan op zulk ssn voet als waartoe ds bepalingen van mgnheer Sherwin en myn belofte om roy daaraan te hooden my verpliebtten was het mevrouw Shsrwin die gswooniyk gskozen werd om bg ons in dskamer te bigren Vonk mw