Goudsche Courant, maandag 4 september 1905

ALTIJD WELKOH TE 60DDA Ooed nionwa van iemand nit onze omgeving is ons altyd welkom en v i zullen met belangstelling het volgend berichtje van een Botterdatnmer lezen Het zal eveneens voor velen onzer een waardevol nieuws zjjn Mejnllronw L WESSELMANN wonende Tweeleeowcnsteeg ö te Rotterdam deelt ons mede Nn ik volkomen genezen ben door het gebrnik Lwer Foster s Rngpgn Nieren Pillen van een ellendige ni ei ziekte waarmede ik reeds zes jaren geankkeld heb kan ik niet nalaten U mijn oprechten dunk to betuigen Ik heb vier jaar hiermede gedokterd zander dat ik een merkbare verbetering kon waarnemen Steeds had ik zware p n in den rug en in de zyden ik sukkelde aan hoofdpijn duizelingen en was altjjd aangedaan mot een vermoeid afgemat gevoel vooral s morgens wanneer ik op moost staan Allo wa my te veel en b het miiii tew rk moeit ik hevig transpirecren wat mjj nog meer afmatte Mjjn eetlust was zeer slecht en rajjn alaap onrustig Üe urine zag er steeds vuil en bewolkt nit en liet een geel bezinksel achter Joist in dit slechte stailiom van mgr ziekte maakte ik kennis met Uw pillen tocds dadelijk bekwam ik hierdoor hoterBchup en ik heb Uw kuur toen hardnekkig voortgezet Thans nu ik ze s doosjes heb ingenomen ben ik totaal van mjin oude kwaal genezen en ik weet niet hoe ik U mijn dankbaarheid moet betuigen Waar ik kan zal ik ze aanbevolen Ik ondergoteekondo verklaar dat het bovenstaande waar ia en machtig U het publiek Ie maken op elko wgze dio U goeddunkt Ken kort woord gericht aan vrouwen Velen onder ü schenen voortdurend ongesteld misschien Ijjdt gu aan hevige p jn iu den rug aan oen kwaal dio geiykt op af matting aan migraine of overspanning dor zenuwen Wees niet te vlag in het vollen van een oordeel en met te zeggen dat gu lydt aan oen der ziekten waaraan vrouwen lijden Ken groot aantal dezer ingebeelde vrouwenziekten zyn niets anders dan aandoeningen der nieren Verli S niet den moed en denk niet langer meer uan eon ingebeelde kwaal het zijn misschien Uw nieren welke In het spel zyn Verzeker U dat men U de èchto Foster s Bugpyn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw WKSHEI MANN gehad heeft Zy tgn te Gouda verkryghaar bg de heoren WOLFF Co Westhaven lUH Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 4 F 176 voor 6én of F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten FuiBKRIJK Voor de slachtoffers van de gezonken onderzeescbe boot Farfadet gaat men in Uoideaux een gedenkteeken oprichten Aan boord van do onderzeescbe boot Silure te Cherbourg ia een stoompup gesprongen waardoor een machinist ernntig gekwetst is Qriokenland s koning heeft een bezoek gebracht aan den minister president Rouvior en ia daarna op weg naar Kopenhagen gegaan DUITSIIUI AIIU De ramp in de Bornssia món die aan iö werklieden het leven kostte en die naar het schynt door nalatigheid werd veroorzaakt zal nog voor t gerecht komen Althans uit Dortmund wordt bericht dat de familieleden der slachtoffers den procureur des konings verzocht hebbon een onderzoek in te stellen Uit t historisch museum van den vol korenslag te Leipzig is van do beeltenis van een Franschen grenadier oen met paarlen bezet krniB van hot Legioen van £ er gestolen t Berliner Tageblatt deelt mode dat te Berlgn een Rnssiscbe politiespion die zich baron v Crildner noemt als agontprovocatenr optreedt onder de anarchisten Het voegt aan do mededeeling toe Voor onze politie moet het belangwekkend zyn te vernomon dat de Kusaiache regeering naar Beriyn agenten lendt die do Ru scn aldaar tot anarchistiacbs daden trachten op to zetten BlIBLASD In Warschau moet de krygsraad met gesloten deuren 4 i agitatoren ter dood heb ben veroordeeld zy hadden rovolntionnairo propaganda ondor de recruten gemaakt Op het binnenplein der kazerne werden allen gefuailloerd In Riga joegen Kozakken een door 20 M personen op touw gezette betooging uiteen T hadden talrgks arrestaties plaats ook ran vrouwen en jongens van 16 en lU jaar Het heet dat Witte die bovendien van den eiaar den titel van graat krggt in het nieuw in te stellen ministerie de rol van eeraten minister te vervullen al krygen 008TK KIJK H0 aARIJK Uiniiter Fejervarjr ia te lachl door den keizer ontvangen en wel naar aanleiding van de belichten diede oud miniater Lukars over zgo conferentiea met de Hor gaarsche staatslieden den keizer bracht Te Weenon meent men dat de audiéntie van Fejervary met een gunstige wending in de Hongaarache crisis samenhangt Tot den Liga voor algemeen kiesrecht traden in 24 uur 20U0 personen toe meest profeaaoren schrövers kunstenaars staalsbeambten kooplieden en indnstrieelen Ec L ADOB Heden wordt de nieuwe president der repnbliek Ecuador Lizardo öarzia geïnstalleerd Hy heeft i jaar zitting Veukesiodk Spate Do heer Tollier in Kentucky heeft voor iCOO dollars de kleine hoerderg van Modgcnsville gekocht waar president Lincohi werd geboren Hg doet do regeering deze boerdery cadeau als een hulde aan den man die de negers heeft vrygomaakt BINNENLAND Het Haagsche correspondentiebnreau meldtNaar wg vernemen heeft het advies van don Hand van Stale omtrent het Koninklijk besluit tot instelling van een nieuw departement van arbeid Inndbonw en ngverheid welk advies overeenkomstig den wensch van mr Vcegons is ingewonnen dat Hoogo College tot heden nog niet verlaten doch zal het weldra in handen worden gesteld van H M de Koningin waarna ile bonoeniinB van den nieuwen titularis zeer spoedig te wachten is vermoedolgk vó6r bet einde der votgonde week Do minister van binnenlandsche zaken Overwegende dat hlgkens berichten van de burgemeesters der gemeenten Arnhem en Küttcrdam by do verkiezing op 30 Augustus 11 van een lid van de Tweede Kamer der Staten Genoraal in do kiesdistricten Arnhem Rotterdam I en Rotterdam V ter vervulling van de plautsen tusschentyds opengevallen doordat de heoren mr I Rink mr D Fook en mr E E van Raalte ingevolge art JG dor Grondwet het lidmaatschap dier Komer van rechtswege hadden verloren niemand op do Igst der eandidaten is gebracht en dientengevolge niemand benoemd is verklaard heeft bepaald dat de nieuwe vitkiczing zal plaats hebben op Woensdag li September e k de stemming zoo noodig op Maandag 11 September en do herstemniing zoo noodig op Vrgdag 15 September e k Gemengde Berichten Men meldt uit Hillegom Gisterenavond hoeft een Italiaan die een wrok had tegen den harmonicaspeler Roozen op dozen iu een café drie schoten gelost Eén daarvan trof Roozen in den arm een tweede de vrouw van don kaateloin in den onderbuik waardoor zy gevaarlgk is gewond en het derde een meisje in het been Ken ernstig ongeluk w arbg een achttal personon ernstige verwondingen kregen heeft de feestvreugde vnn Donderdagavond te Amsterdam verstoord Op het dek van een aakschip liggende in den Amstel zaten een aantal toeschouwer van hot vuurwerk Plotseling klonk gekraak gevolgd door gegil en geschroeuw Een deel van hot dek bezweek en degenen die zich op dat gedeelte bevonden stortten naar benedcn in hot ruim Toen do eerste oogenblikken van paniek voorljg waren snelde raon van allo iLanten to hulp Do brandwoer werd ontboden ora do behulpzame hand te bieden t Bleek dat er acht personen ernstig gekwetst waren de mecsten hadden been breuken Per brancard word een der gewonden met een beenbreuk naar het Burgorziekenhnis gebracht vgf anderen twee hoeren en drie dames werden op dezelfde wgze naar hot O L V Gasthuis vervoerd terwgl twee dor gewonden per raderbaar huiswaarts werden gereden De toestand der gewonden die in het O L V Gasthuis werden opgenomen was gisternacht bevredigend Het ongeluk was te wyton aan het breken van een der schoorbalken van bet dok van de aak Hen meldt uit Rotterdam van Donderdag Te halfvyi was de opstyging van den luchtballon van Katchen Paulas op het zandterrein aan den nieuwen Binnenweg alwaar ongeveer 30 000 menschen aanwezig waren Er waa een angatig oogenbhk onmiddeliyk na de opstgging bg den feilen wind bleek de ballon lek en steeg niet hooger De ballon dreef tegen de hooge hoornen op den Westzeedyk welke verscheidene gaten in den ballon sloegen Nu wierp Kitchen een reddiogaiyn alt die door pelitieageuten en bootwerkers omlaag getrokken werd nit doboomtakken Door vele handen werd Kdtchenopgevangen en bekwam geen ktsel 42 agenten te paard baanden zich met moeiteeen weg om hel terrein der ncderdalingte ontruimen en K tchen in veiligheid tebrengen naar het feestterrein De Adelaarwaarop de luchtreizigster gezelon was werdzwaar beschadigd V Uit Londen meldt men Omtrent het spoorwegongeluk bg With im zgn thans de volgende by onderheden bekend geworden De verongelukte trein was de express van Liverpoolstreetslation naar de deftige bad plaats Cromer aan de Noordzee welko daar omstreeks 1 uur moet arriveeren Even voor Witham waar de trein niet behoefde te stoppen derailleerde een wagen m het midi en van den trein door een onbekondo oorzaak en sleepte de oveiige wagens mee De locomotief bleef m de rails enkele wagens vielen dwars over het spoor andere werden op het perron ge slingerd en tegen het stationsgebouw verbrgzeld d iarhg word een loods vernield en een zich daarin bevindend besteller onmiddellgk gedood üe gashonderb onder do waggons vatten vlaW on legden do rnines in asch Toen waren echter reeds de meeste slachtoffers door het toegesneld personeel nit de vorbrüzeldo wagons te voorschyn gehaald Ze vrouweiyke passagiers en drie mannen behalve genoemde beatcllor bleken gedood De meesten waren vieeselgk verminkt bovendien waren dertien personen zwaar en vele andiren licht verwond Een meisje van even jaar werd zoo goed als gescalpeerd gevonden met gebroken arm doch levend Haar moeder was gedood Veertig kinderen uit het Barnardo instituut in oen der achterste wagens gezeten kwamen met den schrik vry 3g het afzenden van dit telegram vinden liier aan Livorpoolstreet nog stiiods hartroerende tooneolen plaats wyi daar honderden trachten herichtea omtrent bloed verw inten te krggen die in den trein waren terwgl enkele geredden er van de plaats des onheils aankomen Do oorzaak van het ongeluk is nog steods in duister gehuld Men meldt nit Den Haag Schipper Taal van de S H Ki waagde het gisteravond bg eb de Scheveningsche haven in te zcilun maar word teruggo lagon op do bazaltbestorting aan het Zuider havenhoofd De bemanning bestaande nit O personen werd met mooite gered door ophaling op het hoofd met lynen De rodding shnot ging in zee doch behoefde geen Imlp to verleenon De schuit is uit elkaar geslagen en de lading 18 last haring verloren Van de schuit en lading is niets meer te zien dan eenig wrakhout en wat drgvende tjnnen Do directeur dor visschershaven en het havenpersoneel hebben de redding geleid Roeder van het verongelukte vaartuig is de heer J Hoogenraad Aan H s D wordt uit Santpoort gemeld Dinsdagavond usschen elf uur on half twaalf werd in do nabijheid van het dorp door een automobiel komende uit do richting Velsen oen met een hit bespannen tweewielige wagen van den slager H ten ondersteboven gereden De automobiel nam echter van hot ongeval geen notitie en ging er van door Den volgenden ochtend werd op de plaats waar de aanryding had plaats gehad een hoed gevonden waarin zieli een visitekaartje bevond met den naam van een bekende Haarlemsche gemeenteautoriteit Men meent hierin een spoor gevonden te hebben de zaak is nu in onderzoek Ter Beurze te Pargs is Maandag groote beroering gowokt door t bericht van den zelfmoord dos heeren Ernest Cronier voorzitter van don Raad van bestuur der suikerraffinadery Say welker obligatien dientengevolge aanmerkelgk daalden De hoor Cronier 65 jaar oud en officier van t Legioen v n Eer leed sedert eenigen tgd aan eene hartkwaal De naamlooze vennootschap aan welker hoofd hg stond was ruim zeven jaar geleden opgericht en heeft of had een kapitaal van meer dan 38 millloen trs Hg moet reeda vroeger een poging gedaan hebben om zich van t leven te berooven Men schrijft dit toe aan groote peraoonigke verliezen tengevolge van specniatiën op suiker Er hebben geruchten geloopen van een nieuwe groote suiker krach waarbg de Fransche Bank 25 millioen verloren heette te hebben Het geheele cijfer der verliezen word op 200 millioen gesteld Hamburg H jvre Antwerpen moeten erbg betrokken zgn Ook werd dit allea in verband gebracht met de zaak van Jalazot Ten slotte bleek dat alles zeer overdreven zoo niet geheel ongegrond De bovengenoemde raflinnadorg waaraan duizend werklieden verbonden zgn onder dezes 120 yronwen loopt ook geen evaar Stadsnieuws GOUDA 3 September 1905 VERGADERINGvandenGEMEENTERAAD op Dinsdag 5 September 1905 s namiddags half twee nnr Aan de orde 1 Het Ie suppletoir kohier der plaatseiyke directe belasting naar het inkomen dienst 1905 2 De benoeming van a ean Wethouder ter voorziening in deaftreding van den heer J M Noothoven van Goor als Raadslid b een Wethouder Ier voorziening in deaftreding als zoodanig van den heerJ van Galen 3 De benoeming van a vier leden der Commissie voor do SIrafverordeningen b twee leden der Co nmi ssie van bystand m het beheer van het gemeente penaioenfonds e drie leden der Commissie van bgstand in het beheer van de gemeente gasfabriek De benoeming van twee leden der Comraissie lot onderzoek der reclames tegenaanslagen in de plaalaelgke directe belasting naar het inkomen dienst 1905 De benoeming van twee leden der Commissie belast met het ontwerpen vanvoorstellen in ako den afvoer van vuilin do bnitonwgken der gemeente f De benoeming van een hoofd der herhalingsschool voor jongens Irig St no 86 De samenstelling der afdeeliiigen voorhet onderzoek der Dntwerpbegrootingvan de inkomsten en uitgaven der gemeente voor 1906 Het vooistel tot wgziging der gemeentobegrooting voor 1905 Ing Si no 87 Aan de Raadsleden is het volgend ingekomen stnk toege ondan Gouda 29 Augustas 1905 Ten lasto van Volgnummer 109 der begrooting voor Let loopende jaar is wegens door de brandspuillieden bg de branden op 31 Januari en 18 Maart jl en bg do gewone beproeving dor brandbluschmiddelen bewezen diensten boieids ruim f lOOO uiigegeven zoodat daarop nog beschikbaar is ruim f 300 De brand van 26 deaer vordert eene uitgaaf van f 476 53 de post is dus niet meer toeteikend Met het oog hierop en ten einde evontuoele verdere betalingen te kunnen doen zonder de helangbebbeoden op hunne belooning lang te laten wachten geven wg den Raad in overweging artikel 1 d jr II Afdeeling van Hoofdstuk III der Uitgaven van de gemeente begrooting voor het loojiendo jaar Bolooning en premien van de brand puitliedon Volgnummer 109 te verhoogen met 1500 en dit bedrag af te schrgven van den post voor Onvoorziene Uitgaven Volgnummer 20 dier begrooting Piogramma van het 8ste Volksconcert laatste te geven door het Muziekcorps der d d Scbuttery op M iandag 4 Sopt 1905 s avonds ten 6 j ure Directeur Joh G Arentz Marscb Le Torreador Mahay Ouverture La Rose d er Schweinsberg Walzer L Anrore Fuust 4 Fantasie Tancrède Rossini i Ouverture Confidence v Pereh 6 Schatz Walzor Millocker 7 Fantasie Flours de Bais Krein 8 Potpourri populaire Renaud De Heer G Boot alhier heeft bg gelegenheid van de verjaardag van H M de Koningin een gedicht aan II M opgedragen en ontving daarvoor do volgende dankbetuiging Het Loo 31 Augustus 1905 Ingevolge de bevelen van Zyne Koninklyke Hoogheid den Prina der Nederlanden Hertog van Mecklenburg heb ik de eer U Weledelen Hoogstdeszelfs dank te betuigen voor de gelukwenachen Zgner Koninklyke Hoogheid aangeboden ter gelegenheid van de herdenking van don geboortedag van Hare Majesteit de Koningin Do Kapitein Adjudant vanZ K H den Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg VAN SUCHTELEN VAN DE HAERE Aan den WeledelenHeer G Boot te Gouda Gisterenavond werd de tentoonstelling voor Huisviyt gesloten en werd daarna de bekroning medegedeeld die aldus is Atd 1 Houlang en Zaagwerk 8Ü inzendingen 1ste prgs D Botterop groep Kerbschnitt 2de T de Ruwe gr Figuurzaagwerk 3de J W H C van Staveren groep Figuurzaagwerk 4d6 A van Gilse groep KerbscliBiU Eerv verra Troyen Broodplank A van Wgngaarden Zwitaerich bsiaje C de Jong Graveerinrichting A J van der Pauw Pendule Afd 2 Cartonnage 54 inz 1ste prys Lina van Luik Speldenbal 2de B S Groeneveld Kippenhok 3de J do Jong Melkstel Eerv verm J de Ven Schrgfhureau D ORhugzeii Emmer l Piet Marée R nd bakje en Griltenkokor Johan Ouweneel Knipwerk A van Putte Brievenhauger H G V IJsendgk Portretiystje Afd III Vrouwelgke Fraaie Handwerken 62 inzendingen Isto prgs Ver Wees en Aalm huis Kussen loopertje enz 2de St Josephs Weoshnis Altoarkleed en kleedje haakwork 3de Mej Botterop Schilderg van zgde borduurwerk 4de Mej M Korsbergen Kleedje van Tenerilfe 5de A van Wicben Kleedje van Point lacé 6de Noeltje de Zanger Gehaakte Sprei Eerv verm Dina van Gils Tafellooper van Hardanger borduurwerk C do Groot Kraag van Point lacé A Fyn Kleedje doorstopwerk J C van de Velde Kleedje borduurwerk kruissteek Hendr Steenbeek Tafellooper doorstopwerk B van der Pol Portretlgst zgde borduurwerk Martha den Hollander Portretten tapisseriewerkW de Jong Waponschilderg l Gerry Gabry Boa Afd IV Mozaïekwerk van postzegels aigarenbandjes enz 52 inz 1ste prgs G Boot Schildery van postzegels Vogel 2do a AU van Citlert Schaaltjes van sigarenbandjea 2do Il S de Ruwe Theeblad van siga ronbandjes onafgewerkl 3de Verbrngge Schildergljes van post itigels Eerv verm P Moleveld Bloomentafel houtmozaiek Arie Wildschut Brievont isch van postzegels M A van der Pauw Schoteltje van si arenbandjes Anna de Wilde Wandbordje A M G de More Theeblad van igarenbandjes Afd V Diepbrand en gewoon brand Bchilderwerk 8 inz Iste prys Mej F Tiesema Diepbrand ilu weelbr gewoon brand op papier 2de Anton Verban Brandschilderwork Ay VI Decoratie Schiiderweik 5 mz 1ste prys H C van Staveren Kaïnerschut 2da C van Leeuwen St Janskerk Eerv verm Cornelia Prins De intocht v d Mei Plafond Afd VIL Ander schilder en teekenwerk 63 inz Isto prgs Th Bertels 2 Aquarellen en 1 ontwerp ledenlgst 2de P den Herlog Jr Landschap in olieverf 3de N Peters Kermis 4de N Eokman Penteekenihg Eerv verm S de Jongh Jlieverfschildet j J van Straten Studie in olieveif Kwinkelenberg Olieverfschilderg Afd VII4 ölasgfttveer en schilderwerk hg VII 1ste prijs P Boer Glasgraveerwerk 2de H C van Staveren id Eerv verm J W H C van Staveren Glasschilderwerk Tooverlaiitaarn plaatjes Afd VIII Ander KoUFt en Knutselwerk 36 inz 1ste prgs M T L de Jong Naaikistje en lyst bekleed 2de Arie de Reus Klein gzereu fornuis 3de P den Hertog Jr Geachilderde pendule 4do W Schinkel Zoeboot 5de G J van der Ploeg Bloemenmand van Suikerwerk Eerv verm G van den Bei g Portretlgst nit 11 lystjes F H GregoriuB Volgelkooi van blik D H van Hoorn Ketting van kersen en pruimenpillen van den Berg Haarschildergen J Nieuwenhngzen 14 stnka ko perwerk Veel ingezetenen hebben deze tentoonstelling bezocht en allen roemden deze zeer Jammer ia het evenwel dat nog zoovelen niet doordrongen zyn van het feit dat een tentoonstelling zooveel geld koat en zich op de vrye uren aanmelden die toch alleen bestemd zgn om de min en onvermogenden in de gelegenheid te stellen ook de tentoonatelling te gaan bezichtigen Wij bresges gaarne de leeatcommiasie onzon dank voor het initiatief in deze en hopen dat een volgend jaar de feestcommissie weder gverig in de weer zal zyn om den verjaardag van H M de Koningin tot een feestdag te maken Naar men ons meldt heeft men Donderdagnacht hg den burgemeester van Oudewater eenige ruiten ingeworpen waarschynlgk omdat door hem vergunning was geweigerd om de herbergen op den verjaardag der Koningin langer dan tot s avonds Hour het gewone sluitingsuur open te houden N R Ct Stolwuk In de vergadering van don gemeenteraad van Woensdag j l werd de heer K Marck bee edigd als tgdelgk secretaris en tgdelgk gemeente ontvanger Onder de ingekomen stukken bevond zich de kennisgeving van den heer C Verdoold wethouder dat hg om gezondheidsredenen zich virpticht zag ziin ontslag te nemen als lid van den raad Dit bericht kwam niet onverwacht men had het voorzien Toch beving ieder een gevoel van weemoed bg de gedachte dat de man die zoovele jaren als raadslid en wethouder zgn beste krachten had besteed aan de belangen der gemeente zicli nu genoodzaakt zag er het bgltje bg neer te leggen NiEUWERKERK a d FJsel Toeu de landbouwer V L jl Dinsdagmorgen met een wagen beladen mot kaas naar Bodegraven reed geraakte de moer van do zwing los tengevolge waarvan deze op de hakken van het paard viel Door den schrik sloeg het dier op liol Onder de gemeente Moordrecht liep het hollende paard met zulk een vaart tegen den afsluitboom van den overweg van het spoor dat het een zeer groote gapende wonde in de borat kreeg Zoo spoedig men kon werd een veearts bg het dier gehaald die de wonde aannaaide Men hoopt dat het nog terecht zal kome i yILI laE LASaEBAK Het polderwater heeft alhier deze week een ongeicndo hoogte bereikt ruim 3 dM op het Zomerpeil Tengevolge daarvan staat het lage land plas en dras ja enkele stukken staan zelfs geheel of gedeeltelijk onder water Dat heeft veel schade veroorzaakt Er Wus veel gras maar nu is er in enkele dagen zeer veel verdwenen omdat zuoals de boeren het eigenaardig zogeen De koeien nu met 5 monden eten GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Augustus zgn aun t bureau van politie alliier gedeponeerd étui met postzegels een hos sli utels en een huissleutel Voorts zijn lo bevragen 1 wit gordgn bg A de Grnil Boolekade 100 1 portemonnaie met geld b j A Dekker Tiendeweg 80 1 idem waarin een broche bi J J de long Achter do Vischmarkt 152 l idem met geld bg P Snel stoofsteeg 71 1 mond harmonica by K Keiler Lazerus eeg 45 1 poitemonnaie mot geld bg C Vbeaz Gouwe 64 1 zilver broche bg W iwanink poorstraat 23 Va meter touw bg J liUken Rotld Veer b 0 1 bokkentuigjo bg D van Veldns Turfmarkt 50 1 doublé liorlogeketting bg M Dirkzwager Moordrecht I mand mei eieren don Hang marktbediende 1 zw irt bioche bg v iii Vliet Schelteniasttaat 362 I jouden knopje bg G an den Hurg Ridder vnn Catswe 8 1 zeeuwsoh medaillon hg W Kerkhof L Dwarsstraat 4iti 1 Blalen rozenkrans bg J Rond Korte Uroeneudaal 202 1 izouden plaatje v i i een kerkboek bij P Holthngzen Boomgaard ir 76 1 ummi hand van een kinderwagen bg A ie Brain Karnenielk loot 525 5 knipmessen bij J van der Zwalm N Haven 266 1 gouden ring bg P Begeer Oost Haven 49 1 gouden daspeld bg 1 Swai tsenburg Kleiweg 85 1 wit konyn bg S Wulffrnat Turfmarkt 16 1 paraplnie bij W Pinkso Vest 601 1 schaar bg C Mea Bogen 153 2 kerkboeken by M Blokland Peperstraat 1 1 bloedkoralen armband bg E Nykamp 31 1 snoeimes bg J Verkei k öenzenstraat 62 1 wandelstok hg G Zegers Jselaan 767 1 zilver horloge met ketting bg C vao L eawen Leradulateeg 199 1 fantasie broche bg M de Wit Spoorstraat 20 1 wagentje met gras bg Dekker Karaemelkstoot 537 1 nickel i om horloge met ketting bg M van Leest Raam 341 1 ring met sleutel bg J Kok Doelest 288 1 ketting met gouden medaillon bg G Biinkman Raam 4 19 1 paar sokken en zakdoek G van Os N Haven 108 1 lombaid briefje bj J van den Heuvel Boelekade l J9 1 zwart lederei portemonnaie bg C va Berkel Zeagestraat 7 1 koperen tabaksdoos hg Ngkamp Graaf Florhweg 80 1 ijzeren naak bi de Joog Speldemakersteeg 52 1 R C kerkboek bg C Slanreii L Tiendeweg 5 5 1 zeeuwsch broche bij Diggermans Raam 196 1 kinderhoezelaar bg A Blanken van St genstraat 105 1 gatta perc ia band van een kinderwagen bg 3 Gardenier Vrouwensteeg 192 1 portemonnaie by H vas Elk Crabelhstraat 234 1 lederen sigarenkoker bg G van Ackooy L Groenendaal 117a 3 KG gerookt vloesch by M Baaa Gouwe 81 1 hoedenspeld by A Woud Lombardsteeg 96 1 zwart centnur by C Melkert Nobelstr 253 Gouda 1 September 1905 De Commissaria van Politie W N VA GARDEREN BEÏÏRS VAN ROTTERDAM VRIJDAG 30 AUG L K H K Staattleentnijen PORTOOAI Oblig 38 Serie fr 050 3 59 Ohlig Se Serie fr 2500 3 59 RcsLAHu Iwang Dombr Obligatien 4 96 Aziï Japan Obligatien 1899 4 U l 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recopia L 100 1 24Vi HypothetkBanken BankenPandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 i 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyko Hypb 4 99 Pandb Utrechtsclie Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb le Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Noderl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafache Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Holinndsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpoorwegUeningfn TALIE Oblig ZuidItaliaanscheSpw My A H 367 PremitUeninqfn bti oiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaari MaaUchappijen Aand Holland ünlf Stv Mg 35 DlvfrHn Mg tot Expl Laan vanMaerdervoort 1902 89 VERSCHEIDENHEID Woensdagavond ruim 8 uur is er brand Litgebi oken in oen perceel nan de Leidsche Vaart to Haarlem bewoond door den heer J J de Munnik fabrikant in minerale wateren terenHet vnur nam zoo snel toe dat niettegenstaande de brandweer spoedig ter il atse WAS hot perceel totaal uitbrandde Tgdens den brand was de eloetrische stroom afgesloten zoodat da wagens der E N E ï geruimen tyd oponthoud hadden Naar het Haarl Dagbl verneemt is de heer De Munnik op last van doii officior van justitie voorloopig aangehouden Museum van Kunstnyverheid te Haarlem Zondag 3 September zal de afdeeling der tenlooiHtelling betreffende kunst hg de opvoeding van hot kind welke in de school is ondergebracht en voornamelyk betrekking hoeft op het teeken onderwys voor het laatst te bezichligon zyn Do afdeeling welke in het Museum is ondergebracht en hl t roprospectievo gedeelle hot speelgoed en de platen en prentenboeken btvat zal op aUemoen verlangen tot 1 October geopend biyven Gedurende de maand Angnstus werd het Museum van Kunstnyverheid bezocht door 1244 belangstellenden Te Zaandam werd eergisternacht op zevin plaatsen bg burgermensohen ingebroken maar weinig meegenomen En politieagent is des nachts vermoedeiyk den dader tegengekomen Toon hy hem wilde ondervragen werd plotseling een revolverschot op hem gelost dat miste moar de dader ontkwam Burgert Ij keStaud GEBOREN 29 Aug Anna Maria ouders K B Lambert en W Hondriks Gerardus oudere T Uithol en J de V r 31 Gerrit oudera C A de Wya en R de Hoog 1 Sept Wilhelmina Cornelia ouders H van Waaa en E C Holthngzen Jeanelte Maiie ouders F A Deo en J M Ria OVKRLEDBN 30 Aug C Vermeulen wed Snee 72 j A van Donk wed G Boer 75 j Ontvangen DE NOUVEAUTÉ S IN COSTUMES TAILLEURS l ffX £ftf Najaarsmantels en Jupes trotteuses AOVKRTENTIEN Gevraagd prysopgave van EENE KAMER waar 3 JONGENS leerlingen der H B S dageiyksch hu twaalf unrtje gebruiken kunnen Brieven franco No 2582 KOSTER VA GROOS Willemstraat 30 a Oravenhage WILnUAXDBLA éK 18 Ooateratraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Beveelt zich beleefd aan voor de leverancie van alle soorten y WILD en OMrOQEL lE voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheol Nk DfiRLANÜ Vraag speciale pryscourant DE nOBDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE tMOPEBLAöKll zyn beslist die det Firma WELUOH THE LADIBSJODBXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUK ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILD KEUS FASHIONS Kindormodos met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelnar ProefnummerH Alle mft kostel Holl BlJvoegHt l Van allo in deze bladen voorkomende modellen zyn GEKNIPTE PATR0NP N met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkryghaar hg MILLY SIMONS Den Haag on Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik ipannen de kro n Verkryghaar te Gouda bg R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MO SSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bg N DE KRÜIJFF Zenuw en Maajjflijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hnlp in den nood het boek ISa stca g ex er aaiilievolen Na oaUaiigat van adreH per briefkaart nor It dit boekje tranco per pont toogezonden üoor BLOKFOEL B Boekh Zaltbomtnol