Goudsche Courant, maandag 4 september 1905

Dinsdag 5 Septeiiiber 1905 44ste Jéargang o 0815 COHANT I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletosn Ne 9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vati Advertentiën tot 1 uur des midd l l t i l l lLllL racrooii Ko 89 De Uifgave dezer Courant geschiedt dag elijk8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De leneen aan deze Bchool zullen aanvnn i en op Maandag den 4 September 1905 des nvoi ds ton fl i uar De DIrectenr B E Sl lJKEU Az I KVKRING VAN Natuurlijke BRONVVATËKK tegen leer billgke prijzen Firma Herman Zoon LANOE TlKNDEWEi O 02 In het VERIJOHTlNG MAeAZIJN Dc Avondsier Dubbelo IJiiuit H V l TKhKV 117 lOn voorliandan do nienwsto modellen Gasglofiillchlbranders jas Kledra llraniirrs Ilallons enz KBALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenzo gIflerUe goéroailleerde HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindeiyk Um EISERS GASOVEJiS fiASFOR l lZE KOOKAPI ARATEN Wandroiiirorrn Salon Uaslalrlijt s en vorder alles wat tot hol vak bchoorl Aanbovelend M M V LOON Aanlogger van Gas Wutïr on Spreokbnizen r Eolito Oude Jonever IHightcap 1 hofim Verkrygbaar aan do Hultcltcn van K l hirlbim Jniim on bg M PEET KUS Jz t el u l coehit M htrUruH l GEEIT BETER adros voor allo Boorten sctioi iNWi KK dan het farillinibaiilsi h Sdioeii eii Laarzdiiiingazijii KLEIWEG E M tegenover do Kloiwegsteog Aanbevelend C SMITS Alle teparatiSn en aangemeten work EENISBEFOTVANTEEE mm uorilt vvrxorlit n i t MMh Ie Ulti ii lilT HKT MaUIZUN VAH M lUVENSWAAY ZOI EN OORINCHSM 6Ke rumüKN worden Kfgele reril iii veraegeltle pakjes van pij iufêf n Mn hal eo gn AW om mei vernieldiug vau NoDimer en IPr R Toorcien van ueTensiaand IMerlr Tolgeuii de Wet gedepo neerd Zich tot de uÜToeriDK van ge Berde orders aaubevelende J O BUL ruorbeen J BREEBAAET Lx Oooda Druk van A BRINKMAN Zk HeleDavoDil 0PININ6 VAN HET DE NIEUWE ZORG Lange Tiendeweg D 30j IN Gereedschappen IJzerwaren EN IIIISDOIIDËLMKE AKTIRFIËIV Lsvering van gelioel nieuwe RUWIELEH cti inn criclit tot he spoedigf nel en billijk repareeren daarvan Hopende door een nette en vlugge bediening mjj bet vertrouwen waardig te maken C OOMS vdorheen Mr Smid Haam Gebruikt toeds de WERELDBEROEMDE lil Superior Druiven Borstlioning Eztract Benig helpend en rfoeddjmiddel tegen verkoudheid astma keelpvjn kink en sljjmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met üoud bekroond Ecnigo fabrikanten H N VAN SCHAIK C Flacons ï u 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Honinnbluem Verkrii baar h j Kirma WOtfF Oo Westhaven 198 ffourfa A LATEN S Ï K A Kleiweg E KlO Gouda K II VAN MILL Veerstal H 12ü to fj owrfa A ItOlJMAN Moori rec i l INKSK Nieumrkerk a d IJ iel A N v N ZESSEN Sc ioonIm tn i Th TOUKEN Botk op B v WIJK OndsM irr A 8C1IEEK aa r a 1 W v EDE OudewaUr K vAN DB HEMDEN te liemwiik P v o SPEK Wt liSCHIJVriiT i Laat U niet misleiden ioor Abdlj Slroop Het i oos lerSaiirt i Pa iloAbdlJbi sliwtn al din Slroo i viiu fifeneHeluniiirde Sier Uw huis in den winter Uwen tuin voor de lente met HAARLËMIHËR BLOEMBOLLGl Na ontvangst van postwissel groot il 3 45 zenden wü franco door Nederland voor H i h franco door Duitschland en België onze overal bekende Normal collecties 30 HYACINTHEN voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of oene colleclle voor de kamer Ha 150 st voor 45 potten of eene eoUeclle voor den fMiM van 250 at of eene eeUecUe voer kamer en fain van 240 st ieder bevattende oene prachtige kenze van hyacinthen tulpen narzisseu crocus icillas sneeuwklokjes etc Unzo Reclamecollectles kasten franco door Nederland fl 2 75 door België en Duitschland fl 3 onze Klite collecties door Nederland fi 6 25 door België en Duitschland S 0 60 R jk geillustreerde pryalgst mot specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor do kuituur bevattende grooto Catalogus in het Duitsch zenden wg desverlangd gratis en franco Tiiiiibouw liltablisseinenl Huis ter Duin NOORDWIJK BI T HAARLEM j SSt Patênt H 8tollen aMun Imanm Ml null Fnt ilKki nr luni rumuu Warnung Der gntëte RrftiQ tfM wiMM Patent H SlMett ttrtingta hit Méu m nt teUtimm wtrIhUitm üachalimtingtin iff Mh Iw k têht umn af êcharfm H iStoUan K tm m ml uit k mMm cmiUiuHlmilm ti M mtrUttêt l h ttkt n H m tl tm tMI t X rn U nM tm mé Ktêtnit jnUi mi fMmê BÏ MES Oude Jenever en HULSTKAMP S Oude Jenever Aanbevelend Pirma C Lourens TELEPHOON No 2a Eerste Zending NIEUWE WOLLEN Dames Blousen ONTVANGEN IN DE Nieuwe Winkel iHarkt 6 en 67 Aanbevelend C A B Bantzinger P P SOOS L Tiendeweg 59 bcriclit de ontvangut van eene prnclitige collectie Petroleum Hanglampen Staande Verkrijgbaar in flesschen 60 ets 7 5 et en f t iS b j H H Apothekers en Drogisten het op het merk ANKMB F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda b j C LUtiER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Ganglantaarns SEEN OM HAAfi HEES Wilt ge nwe grjjze haren laten verdwjjnen en het haar de natuurlijke kleni teruggeven gebruikt dan THE NEW LONDON Flacons met gebruiksaanwijzing ÜO m en ISO cent J VAN OIJE Kleiweg No 2 GOÜDA Onnavolgbaar zjin thans door nieuw gevonden toepassingeu onze In olieverf geachlUterde l ortrcllen PetnlureBogaerti Zg geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen OelU Prijscourant met een aantal oigevraagde getnigschriften gntii op aanvraag BoxteL H ROOAEBTS Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen liJn KENKISGEVIIMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van belanghebbenden dat zij naar aanleid ng van een bjj hen ingekomen verzoek de roosters der lesnreo voor den aanstaanden cursus zoodanis hebben vastgesteld dat Tin de AMBACHTSAVONDSCHOOL Op Dinsdagavond van 6 tot 7 unr de leerlingen der Ie lie en Ille klaann en op Maandagavond van 9 tot 10 nar de leerlingen der IVe en Ve klassen en van DEN HANDELSCURSUS op Dlnidagavond van 7 tot 8 nut der leerlingen der Ie en lie klassen en op Maandagavond van 9 tot 10 nar de leerlingen der Ille en IV klassen geen onderwijs ontvangen en derhalve in de gelegenheid z jn alsdan godsdienstonderwtjs te genieten Gonda den 25 Augustas 1905 Burgemeester en Wethouder voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWER BuiteBiaRdscb Overxicbl Reuter seint alt Petersburg d d 2 Sept De ter onderzoek van de aanvullingsbe talingen voor de wetten op de RjjkBdoema ngestelde bijzondere commissie heelt heden onder voorzitterschap van graal SoUky de behandeling voortgezet van het reglement op de samenstelling der kiezerslgsten en op de verkiezingen De vaststelling van een kiesreglement voor Polen zal waarschijnlijk eerst in het midden van deze maand plaats hebben Uit Rov l wordt van 2 Sept gemeld Heden hebben de arbeiders in alle fabrieken en werkplaatsen met uitzondering van ééne werkplaats den arbeid gestaakt De Tole eischen der stakers die bovendien elk oogenblik weer gewijzigd worden stempelen de staking tot een politieke beweging Krachtige maatregelen zgn genomen om wanordelijkheden te onderdrukken Gisteren werd op een kozakkenpatrouille nit een arbeidersgroep een tweetal revolvenchoten geloei een der arbeiders werd gearresteerd de menigte werd oiteengedrsron In alle landen der wereld werd de vrede FEViLLETOX BL 50 Maar wat haar bjj rnike gelegenheden het meeste belang inboezemde was te hoeren kaeveel dienstboden b had hoe dikwijls hg aan het hot kwam hoeveel aanzienlijke kaeren en dames hjj kende wat hjj aan zjjn dienstboden zeide o deed als zg fouten begingen of h j ooit boos was op zjjn kinderen ah zü hem om geld vroegen en of by een bepaling gemaakt had omtrent het getal japennen die mjjn znster in den loop des jaan van hem kreeg Evenioo was t ala ons gesprek op Clara kwam Als ik begon met haar vrieDdeli kheid baar zachtaardigheid en goedheid haar eenvoudige innemende manieren te beschrijven dan wa ik zeker dat ik onmerkbaar zou gebracht worden tot een nitweidinf omtrent haar lengte gestalte gelaatsklenr en amaak in haar kleeding In het laatite onderwerp stelde Margaretba inzonderheid veel belang zQ kon mf daarnaar telkbna en telkena weder vragen Hoe ging Clara s morgena gewooolfik geklNd 1 Ho droeg xV het met innige groote bludschap ontvangen In alle landen werd gejuicht toen de onderhandelaars te Portsmouth tot eenstemmigheid kwamen over de vredesvoorwaarden Slechts niet in de beide betrokken landen Wy badden reeds gelegenheid er op te wjjien dat de stemming in Rusland meer na onverschilligheid getuigde dan van oprechte blijdschap Het blQkt nu echter dat men in regeeringskringen in plaats van Witte dankbaar te liJn voor de wyze waarop hjj de Russische belangen behartigd en den vrede tot stand gebracht heeft het hem kwalijk neemt dat hjj dit deed Van meer dan een zgde wordt op die stemming in Baseische regeeringskringen gewezen Want Rnaland wilde den oorlog voortzetten zoo schrijft men uit Petersburg en in de regeeringakringen werd gehoopt dat Japan zon blijven aandringen op de vergoeding der oorlogskosten Daarom kreeg Witte besliste opdrachten om elke vergoeding te weigeren en werd tot 3 maal toe een bemiddelingsvoor stel van president Roosevelt verworpen Men hoopte dat dit alles den lapanners zon leidei tot het verbreken der onderhandelingen Toen dit niet anel genoeg ging seinde Lamsdorf aan Witte dat van Russische zgde de onderhandelingen moesten worden afgebroken Witte antwoordde dat hj dit niet wilde bruskeeren om de openbare meening niet tegen Rusland in te nemen m hg vertrouwde er vast op dat Japan de door Rusland gestelde voorwaarden zou verwerpen dan moesten de onderhandelingen van zelf verbroken warden en zou de schuld daarvoor eg Japan vallen Nog Maandag zond Lamsdort op last van don Tsaar aan Witte het bevel om do onderhandelingen af te breken Witte ging dus Dinsdag naar de conferentie met de vaste overtuiging dat er van vrede geen sprake was Toen deelde Komoera hem mede dat Japan de Russische voorstellen had aangenomen Want in Rusland verwachtte men dat Linjewitsj thans een groote overwinning zou behalen waardoor de l rijgskans eiudelgk keeren ion De Reichsanzeiger meldt Tot Zaterdagmiddag kwamen in Pruisen in bet geheel 43 choleragevallen met 17 sterfgevallen voor twee daarvan in OostPniisen Het aantal bewakingsstations in de betreffende riviergebieden bedraagt thans 23 de stations strekken zich uit tot EOpenicik by Boriyn f Officieel wordt nit Harobnrg bericht dat behalve de choleraiyders onder de Russische haar Hoe was zy s avonds gekleed P Maakte zy onderscheid tnsschen een diner en een bal f Van welke kleuren hield zij het meest Wie ia haar naaister P Droeg zij veel goud en edelgesteenten Wat had zg het liefst in het haar en wat was bet fataoeniykst b oemen of paarlenP Hoeveel nieuwe japonnen had zij in het jaar Was er meer dan één meid die haar bepaaldelijk bediende f Dan weder was bet Had zij een rijtuig dat bepaaldelijk van haar was t Welke dames gingen met haar mede als zij uitging t Hield zij van dansen Wat waren de fatsoenlijke dansen in de huizen der aanzienIgken Deden jonge dames in de groote wereld veel aan de piano Hoeveel huweIgksaanzoeken had myn znster gehad Kwam zy even als myn vader aan het bof Waarover sprak zy met hearen en waarover spraken heeren met haar Als zg tegen een hertog sprak hoe dikwyis zou zy dan wel tegen hem uwe doorlnchtigheid zeggen en zou hg haar een stoel of een portie ys aanbieden en zyne opwachting by haar maken evenaM een heer zonder titels zon doen f Myn antwoorden op deze honderd andere dergeiyke vragen werden door Margaretba met de meeste oplettendheid aangehoord Mgn inlichtingen omtrent het geliefkoosde ondarwer vu CUia i jaronnen waren een landverhuizers van wie reeds melding iS gemaakt thans ook een arbeider naar het St George hospitaal is overgebrjiclit by wien nadat hy geïsoleerd was eveneens cholera werd geconstateerd Het acby nt echter dat de ziekte by dezen Igder in lichten graad i Verdere gevallen kwamen niet voor Ër ia geen reden tot ongerustheid Niet alleen in Duitschland ook in Oaliciè zyn reeds cholera gevallen voorgekomen In het district Mjelia aan den Weichsel aan de Russische grens das kwamon drie gevaVen van cholera voor Voorzorgsmaatregdbn tegen een verdere nitbreiding zgn genveu maar da groote moeiiykheid is dat l et bekend is waar de haarden der cholfra in Rusland zich bevinden Alleen kon worden vastgesteld dot de cholera langs de rivieren meest door houtvlotters uit Rusland is overgebracht Het is waarscbgnIgk dat in vele Russische plaatsen aan de grenzen van Pruisen en Ooslonrgk cholera heerscht Bssland heelt ten gevolge van de binnen landsche onlusten zgn plicht als lid van den internationalen bond tot bestryding van besmettelgke ziekten om kennis te geven van het voorkomen van cholera verzuimd dit is de reden dat omtrent de nitbreiding van de cholera in Rnalaud niets bekend is Een lid van den oppersten gezondheidsraad te Weenen verklaarde aan oen redactenr van de Neno Freie Presse dat t te vreezen wat dat de terugkeer der Russische troepen uit Oost Azië voor den gezondheidstoestand in Rusland zeer ongunstig zal zgn De Amerikaansche autoriteiten hebben eenige deskundigen naar Hamburg gezonden om na te gaan welke maatregelen noodig zyn om de overbrenging der cholera naar Amerika te voorkomen Professor Nathorst ontving een brief gedagteekend nit Reickjavik van 24 Augustus van den Zwoedschen luitenant Bergendahl die aan de Groenland expeditie van den hertog van Orleans deelneemt Volgens dit bericht ontdekte men den 27 Juli toen kaap Bismarck gepasseerd werd een nieaw onbekend land Ook bleek dat Kaap Bismarck op een groot eiland ligt en niet op bet vasteland zooals tot nog toe Werd tangenomen Het land ia zod goed mogeiyk in kaart gebracht het kreeg den naam Terre do France Daarop werd de tocht voortgezet in noordeiyke richting tot 78 graden 16 minuten Verder kon niet worden voortgestevend onnitputteiyke bron van genoegen voor haar zy bad er inzonderheid pleizier ia om de moeielgkheden uit den weg te ruimen die in de juiste verklaring van mgn domme omschryvende uitdrukkingen gelegen waren als ik een poging deed om sjaals japonnen en hoeden te beschryven en zy leerde my de juiste taal voor modeartikelen die ik had moeten gebruiken met een kluchtige uitdrukking van zegepraal en een deftigen ernst die my altyd bekoorden In dien tgd was ieder woord dat zg sprak onverschillig hee onbeduidend bet ook ware de lielelgkste muziek in mgn ooren Het was eerst door den strengen toets van latere voorvallen dat ik haar gesprekken leerde ontleden Somtgds als ik niet hg haar was dacht ik er aan om haar kinderachtige nieuwsgierigheid op belangryker dingen te vestigen doch als wg elkander weer entmoetten verdween die gedachte en het werd genoeg genot voor mg om baar slechts te hoeren spreken zonder er mg over te bekommeren of er zeUa op te letten waarover zy sprak Zoo waren de dagen toen ik gelukkigen onnadenkend voortleefde in den helderen zonneschyn van vreugde dien de liefde op mgn pad uitgoot mgn oogen werden er door verblind mgn verstand lag er in te slapen Een paar malen kwam er een dreigende wolk die koelte en achadnw rondom mtmÊmwmimimmmmmmmmmmmmmmÊmmmmKêmmmm zoodat het schip weer in zaideiyke richting koers zette De expeditie wordt 10 September te Ostende verwacht De Sultan van Marokko heeft weliswaar den Algeryn El Miliani in vrgheid doen stellen en hneft daarmede een der eischen van Frankryk Ingewilligd maar in een nota aan de Fransche regeering zegt de Saltan dingen die in Frankryk een zeer onaangenamen indruk maken Want de Sultan betoogt dat hy voor dit geval en om een aantal bgredenen voornamelgk den gezondheidstoestand van den gevangene en de slechte inrichting der gevangenis en om Frankrgk pleizier te doen den Algergn in vrijheid heeft doen stellen Maar tevens zegt hg dat hy in beginsel den Franschen eisch niet kan inwilligan dat hg zyn rechtsbevoegdheid over den gevangene volkomen wil handhaven en dat hg de regeling van de nationale betrekkingen der Mohammedanen op de aanstaande Marokkoconferentie wil ter sprake brengen Het is begrgpelgk dat Frankrgk tegen deze opvatting moet protesteeren Volgens de Frnnsche opvatting toch is de zaak nu reeda volkomen duidelyk door de bestaande verdragen geregeld De onderdanen van Ëuropeesche mogendheden zonder eenig verschil van godadienat geboorte ol afstamming zyn onderworpen aan de jurisdictie van de consuls dier mogendheden maar mogen in geen geval door den Sultan ol op zgn last worden gevangen genomen gevangen gehouden of gevonnist Met de invrgheidstelling van El Miliani is dns de zaak niet uit Want het gaat hier om de erkenning van dat beginsel Van Fransche zgde wordt dus nog aangedrongen op die erkenning op aanbieding van verontschuldigingen en op schadeloosstelling De Fransche regeoring gaat daarom kalm voort met het nemen van maatregelen tegen de Marokkaansche regeering en de Fransche pers slaat een scherpen toon tegen dieregeering aan De Temps zegt Do invryheidstelling van El Miliani juist op het oogenblik nu de zaak gevaarlgk begon te worden is een der bekende handigheden van do itarokkaanscho regeering Doch Frankrgk heelt van die handigheden genoeg het zal zich nu niet meer door halve maatregelen laten inpakken Het Journal des Débats meent dat Frankryk zich de geëischte voldoening niet met een druppolteller wil laten toedienen het zal op volledige inwilliging van al zy n zich verspreidde doch zy dreef voorby en dan keerde de zonneschijn terug voor my dezelfde zonneschyn als to voren II De eerste verandering die er in de eentoonigheid van bet leven op Noordor Villa plaats greep droeg zich op de volgende wyze toe Toen ik op zekeren avond de pronkkaraer binnenkwam zag ik mevrouw Sherwin niet en merkte tot myn groote teleurstelling dat haar echtgenoot daar hiykbaar voor den avond plaats genomen bad Hy zag er een weinig gejaagd uit en was bewegelgker dan gewoonlgk Zgn eerste woorden toen hg my zag maakten my bekend met een gebenrtenis waar hy het levendigste belang scheen te stellen Er ie nieuws mgn waarde heer I zeide hy Hgnheer Mannion is teruggekomen ten minste twee dagen vroegor dan ik hem verwacht had Eerst wilde ik vragen wie mgnheer Mannicn was en welk belang ik er by mogeiykheid bg kon hebben dat hy teruggekomen was Wordt tervolgd