Goudsche Courant, vrijdag 8 september 1905

Vrydag 8 September 1005 44ste Jaargang No 9818 mimm mmmi I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i ier Ko sa ADVERTENTIEN worden gepLiatat van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midii r MMa R De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks mèt uitzondering van Zon en Feestdagen De pryg per drie maanden is 1 franco per post 1 70 Aikonderlijke Nommers VU FC ENTEN ADYERTENTIEN in alle Couranten worilcn aan yenoinoii dtior het Adverlentle Bureau v o BUlMkMAN ZOON AGENTE OEVRAA iI voor een Levensverzekering Uaatschappij Toor Ooudaen Omftrtken Fr br motto Agenten In VAN HKKUHtJUOTKN M Hookhandel KotterdBin Openbare Yerkoopliig De Nottrii H UHUKN EN DAAL t Uonda k voornemen op DONÜEUIMO 14 HEI TEMHER IWl by inzet en op DONDEIUJAO 21 SEPTËMItKU 1 0J bjj alslag telken do middags 12 nar InbetUntel IIiiZ i m aan de Uarkt te rmul i in bet openbaar to voilon en te verkoopen Onder Gouderak in een perceel BOÜWMAiwONIHS get 11 W met HTAl LlNd voor 24 koeien WAOESIIIIIH mot HTALI INU voor 1 paard en H koeion VABKENSSCIHJIJK WAOEN1 1 01 8 HOOIBEKt KALVEKENllOK en verdere GETIMMEKDKN DOOMOAAllI UITEKWAAUU en oiuimrhndeM turguiuiuj gnUgtin jtirtftUri uitmuntttiit Wei en Hooüand t lamen groot i HECT BEÜ ARO 31 mWUl Htaando en liggende aan den Uonderakschcn di k in polder M i d d e I b 1 o k Verhuurd het geheel aan IloOOENDOOM voor f UW per jaar tot don Inalslen llccomber 1 07 wat do lander cn botrelten tot don Inatstcfi April liX 8 wat de gobouwen aangaat Aanvaarding en betaling op 1 December 1 K r onder geatanddooning der looponde buur Grondlasten over VMi 1 9S U Djikgold over 1904 t l 2r p 11 A Poldcrlaston over l M 4 1 n W per II A Alle inlichtingen vor trokt voornoemde Notaria H dUOENENDAAl te Uouda Wealbaven H 175 ton wiens kanloro huurcontract kadastrale kaart en verdnro stukken ter inzage liggen en Metaalpoetseztract mork ItOOD KRUIS it do tabrlek van Firma II SAHOEMANN U Sevenaar en Emmerik NiiiM n l kr0 m Verkrijgbaar to Gouda by K ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOOHT J S MÓSHRL Firma h DE JONO A DROST te Woerdop by N DE KHIJI IFP T C3 TJTa E LIl rCi witnnANnntAAR 18 Ooaleratraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2ü il Bevoelt zich beleefd aan voor do lovorancie van allo soorten fijn WiLD ru OEVOOKIjTB voor extra Diners enz enz Vorionding I r a n c o door geheel Nb MKLAXU Vraag spocialc prysronrant Qoitda Druk van A BRINKMAN Z Danse et llaintieiK Ondergeteekendc aangezocht om dezen W nter evenals eertyds zgn Vader de Hofballetmeester eenmaal per week te OOl DA onderwjja te geven heeft zgn antwoord bepaald op 2B HEPTEMDER daar hg slechts in geval van meerdere deelname daartoe overgaat Ö die dn van deze lessen willen gebruik maken wordt verzocht dit voor tO SEI TE MItER aan hem op te geven waarna bespreking te öonda zal plaats hebben Aanvang begin HTOBER CVHHVH voor klniUren fl JO volwniuienen fl 1 1 Prol de dance W F GAILLARD Do Ruyterstraat 41 Den Haag Gebruikt teed WERELDBEROEMDE Superior Dmiven EorstlioningMraet de I ONINKLUKI AfHlN UEfXBRIEK Mrniff helpend e n rloendimiddel tegen verkoudheid astma keelpun kink en slgmhoest bronchitis en alle borst en longuan doaningen Negen maal met Gouil bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C riaeons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De lloHluyliloein I Verkri baar li Kirm WOLFF lË Co Westhaven 19H ou a A LATBSSï WriV KimwoK K IMO Gouda E 11 VAN MILD Veerstal U 12 j te oiif a A IIOUMAN A oor ref PINKSE Nieumrkerk a d JJêtl A N van ZESSEN Sf iootikmn 1 Tu TORKKN 3o toon H WlJK 0 Aiw vr A SCllEBK m A P W V EDK OuJimaUr K v üsk HEIJDEN te Rimmji P v 8PKK MomantlU 1 T u STAR W tUJinman Wed J HOLST Waddiniineen M KOLKMAN Wi ddtr 0 vMn P A u OHOOT OwUwaUr A o JONOH Ou eu a nJ P KASTELRIN oMroiUrdam U BIKKER te flmwAop WA tllHCIItJfVlit V Laat U niet misleiden ioor AbdO Sirm Het klim tr r inn i i PaM o j4MybeHt iitni t Ji n l roo i unageenerlelwiiarde Sier Uw huis ia den winter TJ en tuin voor de lente met IIAARLËlHIdËR BLOEMBOLLED Na ontvangst van postwissel groot 11 H 45 zenden wy franco door Nederland voor II 7 franco door Duitschland en Uelgiü onze overal bekende Kormal collecties tll HVAt lNTHEN voor glazen of 40 voor potten of 50 voo den tuin of eone c lirctlt voor l kamer van 160 st voor 45 potten of eone calteeHe eoor den tnim van 250 st of oene colleclle i oar kaïmer en $ nlH van 240 st ieder bevattende eone prachtige keuze van lyaointhon tulpen narzissen crocus cillas sneeuwklokjes etc Unzn Rocinmecollecties kosten franco door Nederland 0 2 75 door Belgié on Duitschland 1 onio Elite collecties door Nederland H 0 25 door Relgiü en Duitschland 11 0 5 1 U k geillnstreorde prysl st met spcriflcatie onzer collecties in het Ilollandscli en onze vele wenken voor do kulluur bovatlendo grootc tlotalogns in het Duitsch zenden wü desverlangd gratis en franco Tuinhouw lüaklissemciil Huis Ier Duin NOÜRDWUK BIJ HAARLEM Het groote aantal zenuwkwalen iirtK Btwnd tlln n l l l a toor d miHlitnb wttawicluip udmwuA ttnt uu dwi klaawm Üd kMirt 4 iift w Ut aU ilunr b tt nbraU niNhuiTM awTOKllnUting M MUJk UandataDU mm da t i r X M Ut aU door b tt nbmlk mNhan tm qm MmToallcaUk bhyaiolafbtOifi ouUtvbklni ndun bMt dtê n taoadvrdc urowbail ffüt tlwi wcIdMd blijkt tl mjn voQr d mii MnDwkwslan llJdsiwU DMbbalA Due neMwtjM ki iütc vfta UI d rvU 1iiie i iioilMn in na tO JtitHR l t k M r wftMrhlu itn het hwvM himU B itj KMkU fc l Pi M I dd vu Mn dw dw itTlBdor rwohrrru W4 OVER ZENUWLIJOEN en BEROERTE Mnnna km e t1 d n da lU druk Tararli u D la Pit bo k bent nlM kUmb v r hkt BtMI MV inaa Boru w a de lU druk TaracliMeD la IM b ek bent mm uimb vw m wrmm vfmtuaiibare vnrklarlii n omtrent hr t wwcb der Bl wnre tharapia n d dMtm i lairt wanliniiicx Kf vmIIaii vttfkr Knu nltwftrbitig mur ook vindt iMo durlB votCBMbupolUk ar va iPtttlcHlii ftcu van boocK lutat gooeeakandiK a ondar WMka f iMèrt n d dr trar rtaolB Mttebl Charftutaa kanttltirttkOr Cl ia la lattia SrauMM aN dr rraad rta lljbbli tiu nMih ar irMUar van kat iHiifllasI It A iH QtbalMratfc U k v nitik iib rf vnrklarliiK n omtrent hft wwcb der Bl ar tharapia n d dtsmSta Mlft baiidolliiKf UI VftS PtL ttm da vMykiii Br f rarMUw BBiieart ar irMUar va mi QabalMrttfc Dr Sabariai ImImI fcin ad Eai Oaraat wt 4 dr asksar 1rMta r lir galvaM lkaraptoflaiiIi lari kttB aM laMwMdiirt ta rat 8t HoADré 334 CaniM vtn AitVtflUeli ai Ir U Carfii Or BMkaaA vmt aria Xhrfcalti It t ckt in ir I Wien Dr C ai i avel tiU farridra Ciira M vai m OMtail Caab al ft Ann 11 t r lel i r mt Ml d r la mt ai4 BvnnwMlilIrhcId lUtlaa wBftrvftn de konUekeBaa lUn akr Bia b hH K Mtirataa lebtla kt r r i lB l NtW I Saali R rraxirit Aan ll ii Ur niiw elillr belli lljtlaa WBarvKD dekenUwkeBaa ti B e r a il il Hatoadriii rMU rttk tMHirkaM M bM alaMta k M MbMniqbawrwt vRrt akkie Ma kMr s M fl U dl r ed ülw KtBMakwüÜg Mr tlooT d bek HMddM ftii athaadinfHB M k itdWBt rtmBr r t a ft eVK iVweret Uk maar ifrtiirrrpn tnoml Br P ramUir Bnetilii r IrMUar i lkken B erker ar M vaar e ta Jakkaate rUa eirfar Ut VMrtMM wMBf MtMrM bM W m la ook UM leap ai jea iqiiada aaa bltakuakl a knHkMMabaldi M m pMate ttUt au fauf aartaaea lle weel mbI kal MaM ark aa K t ii k tiNMUe IUm wat fc tkaaa vwrdt drtuaad M Kcradaa itt het bOT nmalde werkja aao t acihataB betwatk op uavtM kaaWaaa aa frwwa ▼ aondau wordt door Al r NM doM M I KBAW Co H ll e a llin aMa V m vaa N4l TM KOf rV Xpotliakai Kart UtMmm L t hahra wL Op d toBKat hTKlenma b mMloinala testoonatxlltuf la da l r WalawwiHu Hha ttwaM dm Hediarli Jnrll mei d ll r raa Wr t Jlla I CiEEU EETEB adres voor alle soorten SCHOEI WEUK dan het l chwa n UarmMjaiiji KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend G SMITS Alle reparaties en aangemeten erk DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST FRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOi EBL 4 El z D beslist die der Firma WELIIOI rUE LAOIES JOVUSAL mm minstens drie gratis geknipte patronen en een geklooide plaat TUE ILL DRESSUAKEU met een gratis geknipt patroon THE BAZAAU OF CUlhO IIENS FASBIOSa Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vte Boelthamlrlaar Proefnuinmer Alle met koHel HM Bllmegnel I Van allo in deze bladen voorkomende modellen zgn ÖEKNII TE PAÏKONEN i met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrügbaar hy MILLY SIMONS Den Haag Verkrijgbaar in flosschen 50 ets 7li et en 1 l SB bij H H Apothekers en Drogisten tet op het merk ASKER I P AD RICHTER Co Rotterdam Te GouDi bij O LUiiER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingeii onze ftt alleiet geêchUOeraf fortreilen Petnture UogaerlM Zu geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen Imitaties voor de ecJkf te ontvangen Gcill Frijsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratU op aanvraag Boxtel B BOOARRTa Co Agent voor GOUDA Firma A QDAlST Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen U bezichti gen ün Nleaw oievertreSen Ï jÊ 1 ol wkond Jb isiov sbacbt uizu I Hl Ullnii bt uill Fibnekimak ajl tot voortdarende radicale en tekere genezing van alle zeli de meest hardnekkige xenuUf Uektea vooral ontstaan dooi jHP gs afdwaliugeo op leugdigm teeftgd jrtn e ifeneziDg van elke zwakte Bleth tdcht Benanwdheid Hoafdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte pgsvertenng Onvermogen Impotenc Pollutions enz UiU voerige prospectnseen Irij ifor fe h 8 1 I dabWl l eli Oentai il Dep l Matlli d ot SUltbomm I p8U M Clftma fc Co RotUrdM F Happel Gra eohHr llsimiui d Joog J C i BoUw ass Wolf kCo o d on bil aUe dia glst M KENNISGEVING BUBGEMEESTER en WETHOUDERS van Oonda brengen ter algemeene kennis dat de Gemeenteraad heelt benoemd tot Laden van de Coamiuie balaat met het entwerpen en bet herzien der plaatseIgke verordeningen tegen welker overtreding tral ia bedreigd de Hearen Dr F H G tah ITEK80N C P W DES8ING F HERMAN Ft en C W VAX di TELDK tot Leden van de Commissie van bijstand in het beheer der Gemeente gasfabriek de Heeren F HERMAN Fz C W Vil D VELDE en J VAK GALEN tot Leden van de Commisaie van bgstand in het beheer van het Gemeentepensioenlonds de Heeren 6 PRINCE en C W VAK Dl VELDE Gonda 6 September 1905 Bnrgemeeater ao Wethouders voornoemd B L MAETENS De Secretaris BEOüWEB BURUBHEESTEB en WETHOUDERS nn Oonda brengen ter algemeene kennis la dat de Gemeenteraad in xgne verga4eriag van den 5den dezer maand tot Wet bonder heeft kaaoond den Heer H J NEDERHORST io dat de Wethouders ieder die hen over aangelegenheden tot bunnen werkkring beboorende wenscht te spreken daartoe op bat Baadhiis in de gelegenheid zullen stellei H Heer H J NEDERHORST Wethouder belast met de zaken betreffende de Fabricage uitgezonderd het Bouw en Wo Ing toezicht en de Gasfabriek des DinsIngu s uorgent tnaschen 10 en ll i nnr de Heer J M NOOTHOVEN VAN GOOR Wethouder belast met de zaken betreffende het Lager Onderwjjs des Maandags tosseben s morgens U en s middags 13V i nor de beer C H ENGELS Wethonder belasi met de taken betreffende bet Armwaaen de Bevolking en den Burgerlijken SUnd dea Woensdags s morgens tosschen 11 en 12 mr Gouda 6 September 1905 BorgeBeeatet o Wethoadera voomoamd B L HARTENS De SecreUri BBOUWEB FEViLLETOX Na niet Teel langar dan een half nor rer toeid te hebbao stond hi op om te rer tntkjtan Tarwül mjjDheer Sherwin er te ver geels op aandrong dat h j langer zou biyven giag ik naar de ronde tafel aan het andera einde der kamer waarop bet boek lag dat Margaretha en ik plan gehad hadden on gedurende den avond te lezen Ik stond b da tafel toen hü afscheid van miJ kwam namen Hü keek even naar bet hoek dat b f ü lag en zeide met een stem te zacht dan dat r i aan bet andere einde dar kamer gekoerd zon kinnen worden Jk hoop dat m n komat a ran avond Diet in a beaigheden gestoord beait mijnheer 1 Mijnheer Sherwin weUnde dat ik belang naat stellen in al wat de iamilie betreft van e a patroon dleo Ik jaren lang gediesd heb heeft mi in vartroBwan een rertronveoi dat ik vaat op priji te itellsn en mü waardig ta aakan mMdealing gedaan van n huwelijk mat rïn dochter en van de bifkon an aattaadickadao waaronder dat hawelijk BulUsolaiidscb Ovenlchl Reuter seint uit Petersburg dd 7 Sept Bg keizerlijk bevelschrift zijn de vine admiraal Nebogatot en de kapiteins die bet bevel voerden over de pantserschepen Imperator Nikolai I Admiraal Ssenjawin en Oe neraalAdmiraal Apranin uit den dienst verwilderd met varvallenverklaring van hun dienstgraad en met toepassing van de bepalingen van het marine strafwetboek Op het rapport betreffende de overgave van de drie genoemde pantserschepen en van het pantaersehip Orel schroef de Tiaar het bevel alle andere offlciarea van deze schepen hi hun terugkeer in Kpsland voor den krggsraad te brengen Ten aanlien van den commandant van de Orel zal de tenuitvoerlegging van dit bevel worden opgeschort totdat nauwkeurige berichten zgn ingekomen over de omstandigheden waaronder de kapitein het bevel over de Orel van den zwaar gewonden kapitein die tot op dat oogenblik let bevel gevoerd had overnam In de stad Tiflii zjju twisten tosschen periiculieren den 29en Augustna zoozeer algemeen geworden dat de bevelkiag naar de wapenen greep en de verschillende nationaliteiten tegen elkander optraden Daardoor OBtstondeen vnorgerecht De Tataren trachten in de Armenische wjjk door te dringen de Arnkaaiera in ie Tataarsche wijk Den volgenden dag slaagde men er in de vertegenwoordigers dezer volkbstammeu met elkander te verzoenen waarnaar door boden de vrede in de stad werd afgekondigd Niettemin duurde het geweervuur voort en de vele branden die waren ontstaan breidden zioh deor don heerschenden wind uit Den 2den September was het rustig in de stad doch in de omgeving werd gevochten In het geheel violen er ongeveer 200 doodeo en gewonden 200 huizen zijn verbrand In Bakoe begonnen gisteravond weder onlusten Het geweervuur werd tengevolge van de bemoeiingen van den gouverneur om de partijen te verzoenen gestaakt Er had een strijd met de troepen plaats waarbg een aantalpersonen gedood en gewond werden Het vuurgevecht was teer scherp vooral op de pelrolenmwerkplaatsen van Balakanth waarbg tevens een groote brand woedde sNachU trachtte men de petroleumlabrieken en de stad in brand te steken het vuur werd echter spoedig gehluscht Gisteren zün slechts enkele geweerschoten geboord De zwarte f jstad brand door gesloten is Ik mag bet ten minste wagen om de jonge dame geluk te wenschen met een verandering in haar leven die haar geluk moet aanbrengen daar zjj reeds begonnen is met de beschaving van haar geest te vermeerderen Hjj boog en weei naar bet boek dat op de tafel lag Ik geloof mijnheer Uannion 1 zeide ik dat gÜ in dit opzicht een goede hulp voor m j geweest zjjt door den grond te leggen voor de studiSo die ik plan heb voort te zetten Ik heb mün best gedaan om mijzelvenin dit opzicht nuttig te maken mgoheer 1 evenaU in alle andere opzichten als mjjh patroon dit van mü verlangde Hg hoog weder toen bij dit zeide en verliet toen het vertrek gevolgd door mijnheer Sherwin die in de gang nog eanigen tjjd met bem bleaf praten Wat had hj tot mjj gezegd 1 Slechts weinige beleefde woorden op eeo zeer onderdanige wüz uitgesproken Er was niets in den toon zijner stem in den blik zjjner oogeo geweest dat mg eenige bepaalde betoekenia kon doen geren aan hetgeen hg gezegd had Tooh kon ik mij niet weerhouden om toen hfl mü verlaten bad na te gaan of zün woerden eenige verborgene bedoeling badden en een poging te doen om m iata in zün stem ol manieren te binnen te brengen dat mü un onbekesde oorzaak en de troepen treden krachtig op terwgl overdag de onlusten voortduren OfBcieel wordt het aantal doeden als 62 opgegeven en de gewonden op evenveel In de laatste dagen stroomden talrgke gesinnen naar Tiflis die uit de districten Elisabetbpol en Bakoe vluchtten waar slachtingen plaats hebben en eireneens uit de omgaving van Tiflis waar zü bevreesd worden voor de gruwelen der Tataren De door de onlusten getroffen bevolking lÜdt de grootste ellende en de door raddraaiers aangezette Tataren terroriseeren de bewoners Het bericht dat de troepen bjj de onderdmkking der onlusten artillerie hebben gebmikt wordt officieel tegengesproken In een Dinsdag te Tokio gehouden vergadering werden protesten uitgesproken tegen do vredes voorwaaiden Het regoeringsgebouw en het bureau van het dagblad Kokoemen werden achtereenvolgens aangevallen en andere gewelddaden gepleegd Verschillende menschen werden gewond en gevangen genomen Deze oproerigheid staat op zich zelve in dan toeütand is overigens niets verontrusHmfit De zeventien artikelen waaruit het Russisijh Japansche vredesverdrag bestaat zgn door den correspondent van ds Matin aan zgn blad geseind Natuurlijk bevat doze mededeoliog niet den letterlgken tekst doch slechts deu korten inhoud van elk artikel Maar verrassingen zün op dit punt uitgesloten Rusland erkent de belangen van Japan in Korea als overheerschond en belooft de maatregelen die de Regeoring van den Mikado noodig acht ter bevordering van den Japanschen invloed niet te zullen tegenwerken Het staat bet schiereiland Liaotong met Port Arthur en Mandsjoerge met den spoorweg aan Japan af Hiermede heeft Rusland een bezitting waaraan het booge waarde hechtte met het oog op den ü vi UUu toegang tot den Stillen Oceaan moeten afstaan Mandsjoerüe had voor Rusland slechts waarde zoolang dit land in het bezit van dien toegang tot de golf van Tsjili was Nu het Port Arthur verloor kon het verlies van Mandsjoerüe Busland niet veel deren Van den invloed iu Korea af te zien was voor Rusland eveneens niet moeilük Want die invloed was niet groot Zü had groot kunnen worde en Rusland legde het kunnen helpen om den werkelüken zin te ontdekken disn bü aan hetgeen hü zeide hechtte Het scheen alsof de krachtigste prikkel aan mgu nieuwsgierigheid werd gegeven door mgn ondervinding van deoumogelgkheid om door de ondoordringbare oppervlakte welke dien man voor mü verborg door te dringen Ik vroeg Margaretha naar hem Zü kon mü niet meer vertellen dan ik reeds wist Hg was altüd zeer welwillend en gedienstig geweest bü was een bekwaam man en kon soms veel praten als bg dit verkoos ao hü bad haar in een maand meer van vreemde talen en letterkunde geleerd dan zü op school in een jaar geleerd had Terwyi zg mü dit vertelde merkte ik nauwelQks dat zü zeer gejaagd sprak en zich bezig hield met het schikken van de boeken en het werk dat op de tafel lag Mün aandacht was meer op mevrouw Sherwin gevestigd Tot mün verwondering zig ik haar gretig vooroverbuigen terwgl Margaretha sprak en haar oogen op haar dochter vestigen met eenblik van nanwkeurig onderzoek zooals ik nooit gedacht had dat iemand die gewoonlÜk zoo weinig geestkracht vertoonde kon kgken Ik dacht er over om mün vragen omtrent mgnheer Mannion varder tot haar it richten doch op dat oogenblik trad haar echtgenoot de kamer weder binnen en wendde daarop wel aan zonder de tusscheokomst van Japan Nu staat Rusland tegenover Korea in dezelfde positie nis vó6r den oorlog De verliezen van Rusland bü hot vredesverdrag staan dus met in verhouding tot die welke het te velde en ter zee leed Het behoudt Wladiwostok de haven aan den Stillen Oceaan en het afstaan van de zuidelgken helft van Sachalin aan Japan is geen groote concessie w l het bezit van dat eiland voor Rusland geen levensvraag in De correspondent van de Parüsche Matin te Portsmouth heeft aan zQn blad een lang telegram geseind dat naar by beweert den inhtnd weergeeft van het vredesverdrag Wol te verstaan den inhoud met den tekst en aangezien de onderhandelaars ti Portsmouth de pünlgksto voorzorgsmaatregelen genomen hebben om bet geheim ta bewaren zelfs de hulp van vertrouwde calligrafen door de Amerikaaoscho regeering aangeboden IS algeslagen is do waarschgnlgkbeid zeer groot dat de correspondent van een ondergeschikt personage een kat in den zak gekocht beeft Want de artikelen in het stok van de Matin behelzen weinig anders dan de voorwaarden die men reeds kent en dat weinigje kon er zonder voel vernuft wel bggelantaseerd worden En ook in bat denkbare geval dat een van da oanicban hü de optelling van het vredesverdrag betrokkei zich door den modewerker van de Malin heeft laten omkoopon zon bet overnomen van dit lange stnk da moeite niet Iconen daar toch na al wat men reeds over den inhoud weet het eenige belangrgke nog zal zgn deu juisten tekst ta kennen en daar maakt ook dit stuk geen aanspraak op Wg vermelden er alleen uit dat altüd volgens doze leziug Japan ook do kolenmünen van Jontai en bj Moekden zou verkrügen die b dm spoorweg naar Port Arthur behooren eu dat in het verdrag zelf niets bepaald wordt ten aanzien eener beperking der bewakingstroepen van den spoorweg Ue correspondent voegt er den inbond bü van twee additioneele artikelen het eerste bepaalt dat de ontruiming van Mantsjoerüe door de beide legers in anderhalf jaar afgeloopen moet zün en dat daarna de beide partgen den spoorweg slechts mogen laten bewaken door geen hterkere troepenmacht dan naar de berekening van 15 soldaten per kilometer Hot tweede beeft betrekking op de instelling eener commisnion limitograpbe ter afbakening van de grens in Sachalin ik mg tot hot verkrügon van verdere inlichtingen tot bem 2oo zoo I zeide münbeer Sherwin terwgl hü zich zegevierend in de handen wreef Ik wist wel dat mgnheer Mannion o zou bevallen Ik zeide bet u reeds mün waarde beerl zooals gg a zult herinneren voordat bü kwam Hg heeft een vreemd nitzicht vindt gü niet t Zoo vreemd dat ik gerust kan zaggen dat ik van mgn leven geen gezicht gezien heb dat slechts eenigermate op bet zgne geleek Uw klerk münbeer Sherwin I sebgnt mg zulk een geheimzinnig man toe dat ik wel wat meer vau hem zon willen weten Margaretha kan mü daarin met veel helpen vrees ik Toen gü binnen kwsamt wilde ik mü juist tot mevrouw Sberwin wendon om bet baar te vragen Doe dat maar niet Oy zoudt daar allee behalve aan hot rechte kantoor zün Mevrouw Sherwin is zoo ngdig als een spin als lj met Mannion in gezelschap ii Als ik reken hoe onvrieiffelgk zü hem behandelt dan kan ik niet begrüpen dat hü nog zoo bfIcetJ jegens haar is Wat knnt gü mü dan zelf omtrent bem zeggen mjjnheer Sherwin V Wordt mnlgd