Goudsche Courant, maandag 11 september 1905

o 0830 Maandag 11 September 1905 44ste Jaargang fiouDSCHE mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken fcleluoii i o S3 üe Uifgnve dezer Courant geschiedt d agel ij k s met uilzoiidering an Zon on F esfdagen De prijs pei drie maanden is 1 3ö iranco per post 1 70 Afzonderlijke A ommers VIJF CKNTKN TelefoMi Ho 8 ADVERTENTIEN worden g epliatst van1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Fnzending van Advei tentiën tot 1 uur des midd o a uTT E3Xjii ra WILOBAKDISLAAIt 18 OoBterstraat KOÏTERDAM Telepboon Interc No 2031 Beveelt zich beleeld aan voor de leverancle van allo soorten ftjn WILD en OEVOOELIB voor extra Diners enz i iiz Verzending franco door geheel Ne DEKLABB Vraag speciale pryscourant DE nOBDKOOPSTE DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE ilOI KBLAIIKII z jn beslist die det Firma WELDON TH E LA DIES JOVUSA L f raet minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat TUE ILL DllESSMAKBH met een gratis geknipt patroon TUK BAZAAR OJt CUILlt HEN S FASHIONS Kmdermodes met vele gratis geknipte patronen rilAAOT Vw Boekhandelnar Proefnumniey Alle met kantel Uoll Bljvoef nel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PAÏSONEN I met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van f Ü U verkr gbaar bg MILLY SIMONS Den Haag Wie aeker z n m i Icht filkel CaCaO te oDtrangen tesaniW tfoeteld en na vela prmfaümingen k ion bmiel gekomon onder den naam des intriaders Dr UlobaelU vemardig4 p de beste inaotdiiea in het irereldtoramde tabUisaemeut nu Osbr SteOwwek t Keulen sisctia pTBicIzsLcKl Etkel eacao in vierkanten btisaen Vm Bilnl CKao ia met mdk pkooU eeae ungentme gezonde drank Toor d lykKh gebruik een il 2 Uiedefela wn t poeder Taor een bop CtuweUto Al geneeakraditige drank bQ geval na diarrhee aleièta met water te gtbmlkeB Verkrijgbaar bjj d TOMnnnirt E 71 Apothskani ens ttsó cTöm raus Oeneraalvtrttgenwoordigar vgor Kedtiïand luHus MsItenkMI Imntsrdam Kalveistraat IflS In het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondsler Dubbele Buurt B 13 ÏELEF 117 zjjn voorhanden de nieuwste modellen GiiJl§10RMAilENTEN GasgloeilichlbniKlers ias Eleclr üranders Ballons enz K KALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze giftvrije geémailleerde HniSHOÜDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindoiyk B DEN mmi mm mmmmi KOOKAPPARATEN Wamlcomforfn Salon Gaslafclljcs en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOIT Aanlegger van Gas Wntor en Spreekbuizen Zciluw en lllaa lijders woidi uit overtuit ing als een werkelyke hulp lil den nood het boek annbevolen Na ontvangst van odrefl per briefkaartnorlt dit boekje franco per poet toegezonden door BLOKFOSL S Boekh Zaltbommel tti Koninklijke Gebruikt steeds de WEEELDBEHOBMDE Superior Dniiven BorsthoningEztract HIMIË Eenig helpend en a doentljmiddel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en sli mhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Iloninubloem Verkrjj baar bij Firma WOLFF Co Westhaven 9 Gouda A LATEN Sr£ iV Kleiweg E 100 louda E II VAN MILD Veerstal B I2ü te Oomla A liOVU Moordrecht PINK8E Niiuwerkerkad IJtel A N vi ZESSEN ScJocm Aoran J Tn TOHKEN no k op B y WIJK Oud io i r A SCHEER flaa w i P W v EDE OudewaUr K v N DüB HEMDEN te Reeumk P v b SPI K Moercapelle 1 y D STAR Waddinpivem Wed 3 HOLST Waddümaveen M KOLKMAN Waddingmem P A uk GHOOT Oudewater A n iOÜÜÜ Omhwater 3 P KASTELEIN PoUbrotkerdam D BIKKER te Be i chop WV4ltSCHI WI fC Laat ü niet misleiden itsor AMiJ Slroop Het kloosterS un rt Paii o lftflObe8taat niet flufiS ro van ueenerlet wnnrde Directeuren Mr A W F H SlNGER en J DE WAARD Geeft 4 I andbrieeeu uit verkrijgbaar i tOO A Correspondenten te Gouda de Heeren DORTLAND en Co Met Cadeaux en Verloting cn GEEN BETER adres voor alle soorten dan bet iiiiinlIiritliiiiiLscli Uocii en Laarz niiiai azijii KL hl WEG E 30 tegenover de Kleiwegatecg Aanbevelend 1 SMITS Alle rej Anitii n en aangemeten werk Te GOUDA Wijdstraat 157 Sier Uw huis in den winter Uwen tnin voor de lente met UAAKLFJMKR BLOEMBOLLEN Na ontvangst van postwissel groot il 3 4 5 zenden wij franco door Nederland voor fl Xlb franco door Duitschland en België onze overal bekende Normal collecties 30 HYACINTHEN voor glazen of 40 voor potten of 60 voor den tuin of eeno CoJleclle voor de kamer van 150 st voor 45 potton of eene eollecHe voor den tuin van 250 st ol eene eoUeclie voor kamer en tatn van 240 st ieder bevattende eene prachtige keuze van lyacicthen tulpen narzissen crocus scillas sneeuwklokjes etc Onze Reclamecollecties kosten franco door Nederland il 2 15 door Belgiè en Duitschland fl 3 onze Elite collecties door Nederland 11 6 25 door België en Duitschland fl 6 50 Ri k geïllustreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de kultnur bevattende grooto Catalogus in het Dnitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tiiinbouw Etablisspmenl hHuis ter Duin NOORDWIJK BIJ HAARLEM 4 t ±5t Du Huig rm nitiM mWlel llttU nr gitni rumim Warnung Uer vrmiw Hit Anlau ta ttr KUwivnn uierthionen Naehahmun vn iaitim èlia kuift dUiir ururs ttelt teharfm H Motlo w ran WK Jmet Ur In tolenm eMnhêiulkmf k lim uttêr Pltttl wH MfntUhitdl luful il Wfilmumuhai Insulaire Hypotlieektank te Zierikzee Dl Bank gg lt uit in stukkon van f 1000 f 500 f 100 en f 60 4 pCts PANUBHIEVEN tot den koers van lOO verkrijgbaar ten kantore van de Heeren DOUTL iKD € o alwaar ook do Coupons betaalbaar ziJn EEHISBEFOTTMTEEl Hen worilt verzocUt op t MEUK te letten UIT UÏT MaOIZUS Vilt I IUVE SWAAY Um OOHINCHEM Deze THEEËN worden algelererd in verzegelde pakjes van vij lum m een Uf en een Ned oiu met vermelding yan Nomnier er Prijs voorzien van nevenstaanii Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit do fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik ipanueu de kroon Verkrijgbaar lo Gonda bö R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRUIJFF Onnavolgbaar ziin thans door nieuw gevonden toepassingeu onze tu ollecerf getcMMerde Por tiellen felulareHofiaerU Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de echie te ontvangen Goill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratü op aanvraag Boxtel B BOOAEHTS db Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bü wion modellen te bezichtigen zgn Verkrijgbaar in flesschen 50 ets 75 et en 1 7 25 bij H H Apothokers en Drogisten Let op het merk ANKER F AD RICHTER Co Rotterdam Te GouDi bfl C LUGER Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 198 Nieuw oiovertrellen Frof Dr Liebers welbekoud JSHOW BBACHT BtlXIS I III Cillxn edit met Fabriekuiok ii HL tot yoortdnrende radicale en I sekere genezing van alle zeH de meest hardnekkige xenuu itiektea vooral ontstaan dooi afdwalingen op jeugdigen leeftijd J ota e genezing van elke zwakte Bletb laeht Benauwdheid Hoofdpgn I Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spasvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen rnjapor ewli fl 1 9 8 fl 8V dubbele etcli fl 8 OntrailDepót Matlh v d Vogte Zsllbomrao Depots M CWban k Oo Eotterdam l Happel s GrafCnliage J Halmmani do Jong J Oïn Boiler am Wdir k Oo Gouda OT bil alle dropstea Gonda Druk van A BRINKMAN Zn m UuiteDlaRdsch Ovcrzicbi Reuier seint nit Tokio d d 7 Sept Gevolg gevende aan den wenscb v in het publiek en van de leidets der staatkundige partjen besloot de regeering mi gen bet vredesverdrag openbaar te maken Reuter seint uit Tokio d d 8 Sept De stad is thans rustig Gedurende den afgeloopen nacht is nergens eenige ernstige ru stverbtoring opgemerkt Later telegr Gisteravond badden ongeregeldheden plaats Ie Kobe waar het standbeeld van markies Ito van het voetstuk werd gerukt en door de straten gesleurd De beer Asaki beweert dat de aanval op de christelyke kerken alleen Ie wijten is aan de stuthoofdigheid van de Regeel ing Had de Regeering het oor geleend aan da stem van het volk zy had de massa nitft tot woede gedreven door ba ir verstokthtfid en Tokio ware de schande en de vernetiering gespaard gebleven van een volksopstand die geleid heeft tot verwoebting votn den eigendom der zending Hieidoor is het buitenland gekwetst in zyn gevoelens Wy bctrenren het gebeurde zeei De heer Asaki stelt in het bijzonder den minister van binnenlandsche zaken en het hoofd der politie vorantwoordeluk hy meent dat zij behooren af te treden De beer Jyi Sbimpo beklaagde zich over de vernedering van de afkondiging van de krijgswet hfl eiscbt het aftreden van het kabinet Reutel seint uit Tiflis d d 8 Sept In verschillende dorpen in de provincie Elisabetpol is de bevolking voor een deel vermoord voor een deel verjaagd Allo hnizen zjn geplunderd en daarna m brand gestoken Andere dorpen zyn omsingeld door gewapende benden Tartaren De bevelhebber der troepen te Soesja seint dat daar thans rust en veiligheid zgn gewaarborgd Maatregelen z jn genomen om ook de bevolking van andere districten tot rust te brengen en deze maatregelen zullen ter kennis van de gekozen plaatselijke overheden gebracht worden Keizer Wilhelm ontving dezer dagen de leden van het Congres der Vereenigde Staten die de interparlementaire conferentie te Brosse hadden bijgewoond De ontvangst had plaats in het slot te Berign de Keizer FEVILLETOX 11 ri V tlllU 55 Margaretha bad terwgl haar vader sprak haar stoel wat achteruit geschoven en stelde schijnbaar weinig belang in bet onderwerp waarover wy spraken Toen er een oogenblik van stilzwijgen was klaagde zg over hoofdpijn en verzocht naar haar kamer te mogen gaan Nadat zg ons verlaten had ging ook ik hoen want mijnheer Sherwin had mg blijkbaar niets meer omtrent zgn klerk te vertellen dat de moeite waard was om te boeren Op mijn weg naar huis had mijnheer Mannion geen gering aandeel in mijn gedachten Het denkbeeld om een poging te doen om t geheimzinnige dat met hem verbonden was nittevinden Was een denkbeeld dat miJ beviel daarin lag voor miJ in de toekomst een genoegen van ongewonen aard Ik besloot om Margaretha eens afzonderlijk over hem te spreken en haar tot bondgenoote in mgn nieuwe plan te maken Als er werkelgk een soort van roman aan het vroegere Uren van mjJDheer Uannlon retboDden w as zeer opgewekt en onderhield zich met de verschillende afgevaardigden Een hun nor de ilgevaardigde voor Massachusetts de beer Mc Nary sprak over het gele gevaar dat men in Europa en wellicht ook in de Vereenigde Staten vieest De Keizer hield naar aanleiding daarvan een soort toespraak tot de Amerikanen over het gele gevaar de Kew York Times ontving per telegram uit Berign de volgendr raededeeling daarvan Sprekende over de behaalde overwinningen der Jap mners zoide de Keizer dat lapan als gevolg van zgn militaire succes th ins de open deur wel zal sluiten en door zijn gocdkoope arbeidskrachten Europa en Amerika van de Oost Tegenover die uitingen van het gele gevaar moeten de blanke natiën zich aaneensluiten meende de Keizer De eenige mogendheid waarvoor Japan vreest is de groote Amoiikaaiisf he Rejmbliek Van haar verwacht hg de luiding zooals zg die reeds bg do vredesonderhandelingen op zich genomen hei ft Du bericht over de uitingen van den Keizer is nog nit geen enkele Duitsche bron medegedeeld Het is derhalve niet zeker d it de Keizer op deze wjjze over de oecoiiomische gevolgen van de Jap insche overwinningen en over het gele gevaar gesproken heeft M i ir de inhoud van de medegedeelde too liia ii kumt wel in hoofdzaak overeen met de lieihaaldelgk uitgesproken meeningen van den Keizer die uiting vonden in de bekende symbolieke teekening van Knacklnss met het onderschrift Volker Europas wahret cure heiligste Güter ♦ Renter seint uit Rome d d 8 Sept Z cr droevige berichten zgn te Rome heden ontvangen over een aardbeving te Stefanoni waai naar geschat wordt meei dan honderd doüden onder de puinhoopen bedolven liggen Piscopü en Tucarni zgn eveneens verwoest Te Messina veroorzaakte een hevige schok wel matei ieele schade doch maakte geen slachtoffers Te Beggio in Calabrié werd een zeer hevige schok gevoeld Te Catanzano duurde de schok 10 seconden Vele huizen zijn tot puin gestort Te Montelione Gillubrie is de schade aanzienigk Zeven menachen werden gedood velen gewond was als dat vreemde en bijzondere gelaat dat hg bad werkelgk een verzegeld boek was dat een geheime geschiedenis bevatte wat zou het dan een zegepraal en een genoegen zgn als Margaretha en ik er in slaagden om dat te zamen te ontdekken I Toen ik den volgenden morgen wakker werd kon ik mij haast niet begrijpen dat die winkeliersklerk mjjn nieuwsgierigheid zoo bad opgewnkl dat hg den vorigen avond mg u gedacl ten werkelgk met mijn jonge vrouw g6 reeld had En toch maakte hij toen ik hem later weerzag weder geheel denzelfden indrnk op mg III Er verliepen eenigen weken Margaretha en ik hervatton onze gewone bezigheden en genoegens het leven op Noorder Villa ging even eentoonig en kalm voorbij en nog kwam ik niets te weten omtrent den levensloop en het karakter van mijnheer Mannion HiJ kwam daar s avonds dikwijls aan huis doch was gewoonlijk met mijnheer Sherwin op diens bovenkamertje en nam slechts zelden de nitnoodiging van liJn patroon aan om mede naar de familie te gaan Als wiJ hem die enkele malen zagen waren zijn voorkomen en gedrag geheel hetzelfde als op den avond toen ik hem voor het eerst ontmott btd hj sprak even weinig o vergdelde Zeer ernstige bericl en komen uit Pezzo Montelione en Monturano welko steden bgna geheel verwoest werden Het afiotal slachtoffers is talrgk Ook in Nicastro is het een verwoesting Ëeuter seint nit Montelione d d 8 Sept Te Stefanaconi zijn huizen geheel verwoest er zgn honderd doeden Te Piscopio zgn alle huizen ingestort men telt er 60 doeden Hier ziJn vele huizen verwoest en 7 menschen omgekomen Het dorp Tripami is geheel verwoest er liggen 60 dooden Te San Gregorio zgn 65 dooden Het dorp Zaramaro is geheel verwoest Te Mileto 11 dooden en 200 gekwetsten Te Cessaniti zga bgna a Ie huizen vernield het aantal slaclitoffers is nog onbekend De dorpen Bratico San Leo San Constantino en Conardoni ign geheel verwoest men telt er 50 slachtoffers Voordat lord Curzon zgn ontslag had gevraagd als onderkoning van Engelscb Indië bad hij een ontwerp gemaakt voor het administratieve beheer van Bengalen Hg wilde dit gebied in het belang van het beheer in twee provincies verdeden Dit plan heeft bg de inboorlingen heftigen tegenstand gewekt Onlnsten in Calcutta waren er het gevolg van De bewoners liepen te hoop trokken weeklagend door de straten der stad en verscheurden hunne kleederen Zg dreigden zoo dit plan niet werd teraggenomen de Engelsche koopwaren te zullen boycotten De militaire overheid nam maatregelen om ongeregeldheden te voorkomen ter bescherming van de Europeesche winkels werden daarbg wachtposten geplaatst die de inboorlingen moesten beletten de winkels te betreden Het gericht dezer posten deed de woede onder de Beogalen toenemen De posten worden met steenen gewerpen en Europeërs ook dames aangevallen De haat nam nog toe toen een Engelsche scheepsreedersflrma het bevel uitvaardigde dat voortaan alle inlandscbe arbeiders ontslagen zouden worden zoo zg weigerden te voldoen aan de bepaling dat by den arbeid Europeesche broeken moesten gedragen worden De agitators stellen dit voor als een beleediging van het nationale en godsdienstige gevoel der bevolking De Mohammedanen en de hooger geplaatste Hindoes nemen aan deze oproerige be weging geen deel en erkennen openlgk dat alleen politieke agitatie er de oorzaak van even bepaald en even wellevend de vele pogingen die ik van mgn kant aanwendde om een vertrouwelijk gesprek met hem aan te knoopen Als hg het er werkeljjk op toegelegd had om mijn nieuwsgierigheid te prikkelen dan kon hiJ niet beter geslaagd zjjn Ik had ten opzichte van hem een gevoel als van iemand die in een doolhof is wanneer iedere nieuwe mislukking om het middelpunt te vinden nieuwe pogingen doet aanwenden ora het te bereiken Bij Margaretha vond ik geen deelname in mijn opgewekte nieuwsgierigheid Zj scheen zich tot mjjn groote verwondering weinig over mijnheer Mannion te bekommeren en bracht het gesprek altijd op iets anders als het op hem betrekking had indien het van haar afhing om bot onderworp voort te zetten of niet Het gedrag van mevrouw Sherwin ver schilde vriJ wat van dat barer dochter als ik met haar over betzelfde onderwerp sprak Zij Inisterde altjjd gespanneu naar hetgeen ik zeide doch haar antwoorden waren altgd beknopt verward en somtijds geheel onbe grijpelijk Het had heel wat moeite in eer ik er haar toebracht om haar afkeer van mgnheer Mannion te erkennen Waaruit deze voortsproot kon zg niet zeggen Had zg enig kwaad vermoeden Bjj het beantwoprjen dezer vraag stamelde beefde en keek is Ondanks deze houding van de beschaafde kla ssen der bevolking is de beweging onder de arbeiders hoogst gevaarlijk en zal zg de Engelsche regeering nopen ora krachtig op te treden eer het te laat is De geschiedenis van de Mutiny is in Engeland nog niet vergeten üe Fransche bladen zijn welcontent Ze verheugen zich over het bezoek dat von Rosen de nieuwe Duitsche gezant in Marokko aan Pargs brengt en zeggen daarbij nog eens duidelgk dat Frankrijk von Tattenbacb slechts kan haten Von Tattenbach weg en do Saint René Taillandier gebleven Want diens koffers stonden gepakt een ultimatum was immers gesteld En zie de Sultan heeft toegegeven Zonder bet zwaard te trekken juicht de Teinps hebben wjj verkregen wat wjj vroegen openbare verontschuldigingen schadeloosstelling afzetting van den cald Hadden we geweld moeten gebrniken we zouden niet meer hebben gevraagd De capitulatie van AbdelAziz ontruimt den grond voorde internationale conferentie waar definitief V over de hervorming van Marokko beraadslaagd en elks deel aan den beschavenden invloed zal vastgesteld worden Dan eerst krijgt de Marokkaansche kwestie haar volle hachelijke beteekenis Minister Bouvier die gisteren met Bosen heeft kenniii gemaakt zal naar de bladen melden verscheidene gesprekken met hem hebben waarbjj het loopen zal over de volgende punten plaats van de conferentie Tandzjer of niet P Duitsche leening van 10 millioen concessie aan de Duitschers voor het maken van den havendam te Tandzjer de grenspolitie die Frankrijk voor zich eischt De Engelsche gezant heeft zich bg de Porte ernstig beklaagd over aanvallen van zeeschuimers op Engelsche dhows in de Roode Zee en op andere punten van de Arabische kust Indien de Turksche regeering geen afdoende maatregelen kan nemen zou het voor de Engelsche iioodig kunnen worden zelf de schuldigen te straffen en genoegdoening te eischen Te Tulk is gisteren het Internationale Congres van Handelsvereenigingen geopend Vertegenwoordigd zijn Kamers van koophandel en handelsvereenigingen nit Duitschland Frankrgk Engeland Nederland België Italië Zwitserland Spanje Portugal Oostenrijk Hongarge Zweden Bnlgarge de zjj altijd van mü af Hoe kon zg eenig kwaad vermoeden hebben f Als zij dat had zou het heel verkeerd zgn en zonder eenige reden maar zg mocht natunrljjk geen argwaan koesteren en deed het ook niet Ik kreeg van haar nooit antwoorden die begrgpelijker waren dan de doz Haar verwarring toeschrgvende aan de zennwacbtigheid die zich min of meer van haar meester maakte als zg over eenig onderwerp sprak hield ik spoedig op met het doen van pogingen om baar tot een verklaring te brengen en ik besloot om naar den sleutel tot het karakter van mijnheer Mannion te zoeken zonder van iemand hulp te vragen Een toevallige omstandigl eid gaf mjj eindeIgk gelegenheid om iets van zga gewoonten en meeningen en dus ook iets van dun man zelf te weten te komen Op zekeren avond ontmoette ik hom in den gang van Noorder Villa terwgl hg evenals ik juiHaiereed was om het huis te verlaten natJM met mijnheer Sherwin een afzonderliji up erhoud over zaken gehad Wg gingen J zamen de deur uit Do hemel was buitengfwoon donker de lucht buitengewoon drukkend en stil Het rollen van den donder si de verte klonk ons flanw in de ooren f Wordt tervolgd