Goudsche Courant, donderdag 14 september 1905

Vrijdag 15 Seplember 1005 o 9824 448te Inargang ftOüDSCHE mmm Dlieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tel r aii e SS ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd feletoon Ho 82 De hfgavc lezer ouraiit geschiedt dagelijks met uitzondering ai Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iianco per l Ost 1 70 Afzonderlijke Noiiimers V LI F C F N T F N Bleekerij Wegens sterfgeval ter overcame aangob den te sQravenliage een zeer drukke BLEEKERIJ incinssicf PAARD en WAGKN Geci iDsschen porsonen Brieven onder A 3372 bur aa Hangsclie Conrant den Haag Veikrjjgbaar in fliwoliiii r 0 els 7 5 et en i 1 X5 bij H H Apoilickers en Drogisten Xel op het merk AJIKBRI F AD RICHTER Oo Rotterdam Te öouDi bS C liUUER Apotheker Markt en bij WOLFF Co AVestliaven 198 Tn het VERLICHTING MAGAZLIN De Avoiidsler Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 lijn voorhanden de nienwste modelion GAI§OnilAlllEllTeM Gasgloeiliohtbranders ias Ëleclm Itranders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenze glflerUe geëmailleerde HDISBODOELIJKE ARTIKELEN dengdzaam en zindelijk um GEISERS mm mmmirn KOOKAPPARATEN Wiodcomrorcn Salon Gaslalclljcs en verder alles wat tot het vak behoort Aanbovelend M M V LOON Aanlegger van Gas Water en Spreekbaizen DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE M O O E B 1 A K il t zijn beslist die der Firma WELUON f TUB LADIMS JOVKNAl f mot minstens drie gratis geknipte m patronen en een geklemde plaat TUB ILL DBBaSMAKElt f met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CBILU RBS S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vw Boekhandelimr Pro n i M r Alle tnrt koatel HoU Bljvoegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring r p p tegen roornitbetnling van U 5U verkrijgbaar biJ MILLY SIMON S Don Haag Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar aan de Bnflctten van B PtiirlbiiH Uniim en biJ M PEETERS Jz Let op ceckei M kmrkhrand Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior Druiven Borsthoning Extract lil Benig helpend en a loen Zjmiddel tegen verkondheid astma kealpijn kink en slijmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Ecnige fabrikanten IR mm H N VAN SCHAiK C tt Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Honingbloem Verkrij baar bji Firm WOLFB S Co Westhaven 198 r ou u A LATBJiSTK A Kleiweg K Oouiia K II VAN MILl Veerstal U I2 te u A ItOUMAN Moordreckl I INKSK Nieuwnkerk a d IJsel A N yanZESïjK N Schoonhoven 1 Til TOUKKN Dolkop li v WUK Oudevinn A SCIIREK M m i P W V EDE Oudewater K va dub IIKUDEN te Remwiik P v a SPKK MoercapeUe O v u STA II Waddingmeen Wed J HOLST Waddinqmeen M KOLKMAN WaddingiMen P A dk GKOdT Oudewaifr A D lONUH Ou wa fr J l KASTELEIN PoUbroikerdam I UIKKElt te Jlenmhop VyLtlllStGHIJVVIiVC Laat L niet misleiden ioor Abdi i Slrm ii Het klooster m tn Pait o lliilIJhnsU ü iiict I S c mm gfcnerh i wiinrile mmnw nnm r i oVJrrurLtra iwifrvrfifwfnn PRAEPARATEN VAN i lllttSi I Slfrtptl do meMtlcrechtige en versterkende KINA WIJN tegen zwakte VgUlliq I a 1 yyVII loowel Ijij Icmderfn ai volwassenen gebrek aan eetluat slechte apUavertcrtng lenuwhoor piin ter veriterking na ziekte of kraambed koorts en hare evoli ea QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in hat bijiondci tegcii Btoedgebrek Bleekzucht kwalen Tan Krltiichen leeftydi ent Verknjgbaar in fiacais LQO en ƒ 1 ll Al MpA voedzaam versterkend aang iaam van smaak voor dogelljktchgcb uik V vooral voor kinderen zwakken en ktlerachtlge gestellen reer aan te beveïen A t geneeskrachhse drank bi stoornissen üer spijaverteringaorganen en dlarrhée ook voor Euigclinten en kleine kinderen Prijs per bus i Kgr 1 70 A K Kgr 0 90 4 Kgr 0 60 Chemisch M AltrcillL Ar Speciaal voor Klndervo ding m bussen i u Kgr O OO zuivere JTlCIIVOmiVCI yr 0 50 Vi f 0 86 A céhlTlSI 1Gr£lt P f1 Tookcn eener halve Cigarette is veldeende ter bestrijd V r ding van de hevigste aanvallen van Asthma etc In d K sjfï è 0 80 en O BO j Tamarinde Bonhons fruit purgatief tegen verstopping Aam Migraine Congeaties etc vooral ook alslaxana voor kinderen liewijkn l Tamiarinde Bonbons vmi KKAEPELIEN HOLM belangrijke diensten f daar de vorm voor hel kind begeerlijk en de smnak aangenaam is Prijs per doosje ƒ 0 90 en 0 60 ottniQv l acélllAC alf mcen erkend al liet BESTE haismiddal l ii Hoe VerkoudHdd en Kedpt a hel o een slijinoplossend en verzachtend middel bij ultnemendheldt uitelmtend m □ lef clijcs verkrijgliaar Pnjs 0 20 per flcsthje van KBAEPEUEN k ROLH te Z aX Mi t eiiiffiflirn i Mj iithciri t wfip de ntiitm en AnntfiatJteHtriff tm Ptrkriffèt KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Aklfeifci ttriigiêttn Sier Uw huis in den winter Uwen tuin voor de lente met IIAARLI lMilll lil BLOI lUKOLLIi Na ontvangst van postwissel groot 8 3 45 zenden wjj franco door Nederland voor fl 3 75 franco door Dnitscbland en België onze overal bekende Normal collecties 30 HYACINTHEN voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene coJlecUe voor de kamer van 150 st voor 45 potten of eene coUecUe voor den tutu van 250 st of eene eoHeclle coor kamer en tala van 240 st ieder buvattende eene pracbtige kenze van hyacinthen talpen narzisaen crocus sciltas sneeuwklokjes etc Onze Reclamecollecties kosten franco door Nederland 11 2 75 door België en Dnitscb land fl 3 onze Klite collecties door Nederland ft 6 25 door België en Daitschland fl 6 50 Rgk geillnstreerde prjjsiyst met specificatie onzer collecties in liet Hollandsch en onze vele wenken voor de knltuur bevattende grootu Catalogas in het Dnitscb zenden wy desverlangd gratis en franco Tuinbouw ü lablisspmnnl Huis ter Duin NOORD WIJK BIJ HAARLEM J JPatênt H Stollen mmtiMi irnuMtl Dn tuig tral dKliUriiii FttrMUU Warnung Der grout Brfotf luiMn Patent H SIMe êtrmitn hêt Mm np uvrlMoten Nacluthmuiigftn gegam lUe kMuf dêhtr anten gtet gcharfen H StoUm mr nu im JInet dHr Klclm Ekmiiimtliiiitlll k turn umtr PUtil fkk mbmtilmdl êmfUntim 3 = Fr M e n tui Zmgni e fUt ADVERTMTIÏN in alle Couranten worden aang enomen door het Adverteutl Bureau vao L ümSkM lOm W HETTE J01£N kan geplaatst worden ter drnkkery van A BRINKMAN Zn GEEIT EETEB adres voor alle soorten schoij wi ük dan het oiirdbni iantüi h Sclioen LaaraniiinijaziJD RLhIWEÜ E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend lUl j Sii Alle reparation en aangemeten werk Wie S2 ker zyn wii a lobtA filkel Cacao to ontvangen tesunH C teld en os vele prcebtomuigen 1b iai idel gekomen oude das naam det intvindars Dr Miobaelis ynnardigl vf da beste macliincs in het wnddbcnsmde étafcUissement van Oebri BMl warok t Keulen tl Clie Sikel Cacao In vierkanten bossen Dea Bikol Cwaa a met melk gekookt eeie aangenams gezande dnnk vocw 4igeiykach gebruik een i i thwIi ieU na t poeder Teor een kop CbooeUte Ah geneeakncbtige drank bij geval im diarrhee slecota met w teir te gebruikea Verkrijgbaar b de voonuasatt BL 1 ApoUieksrB en Prii Ko tX prcfttuJM f 1 80 ÖOÜ a d35 OeneraalTertegenwoordiger root Naderland lultus MaRenMMtt Imnterdam Kalveistnat 10 $ en Metaalpostsextract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H 8ARDBMANN te Zevenaar en Emmerik êpauneu de kroon Verkrggbaar to Gouda bö R ZANDVOOBT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bü N DE KRÜIJFF Onnavolgbaar ign thans door nieuw gevonden toepassingea onze in olieverf geacMIderde Portreilen reiulareUogaerU Zg geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de eekle te ontvangen Oe lll Frösconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOOABRTS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zgn Zenuw en ilaajriijders vordt uit overtuiging als een werkelijke faalp in den nood het Imek aanbevolen Na ontvaagst van adres per briefkaartworit rl t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekb Zaltbommel Qoada Drok van A BRINKMAN Zn Uullenlandscli UverKichl Turliiiiriiclie boiidi n zivorvcn nu overal lond in do Kaukasische di Mricten Zangezur en Icbrail groene vlaggen meevoerende en den heiligen oorlog verkondigende Kr moet vree selyk gemooid worden onder de Armeniërs geslacht noch leeflijd is eon leden voor ge nade Duizenden T irtaarsche ruiters vaii over de Perzische grens hebbeu zich bij do opstandelingen aanges loten Bo de verwocsling van het dorp Minkuid zijn lidü Armeniërs vermoord Verminkte kinderen werden voor de honden geworpen Enkele gospaarik n redden zich het leven door den Lslnm te omhelzen Voel erger d in de wanordi lijkhedeu op don verCiezingsdag ib wot er Dinsdag te Valencia heeft plaats geh td De republikei nen hadden een vergadering gehouden en de b h Blasco Ibatiez Mencndez en Pallarès gingen met staatkundige vrienden naar het kantoor van liet dagblad E Pueblo toen zü uit een koffiehui s zi n beschoten Een tiental republikeinen zyn gekwetst Aanvankelijk werd de aanval aan de katholieken geweten docli het hlykt dat de vrienden van Rodrigo Soriano er schuld aan hebben De socialist die te Bilbao tot Kamerlid is gekozen Iglesias is leider van do party en hoofdredacteur van het socialistisch daghl Nog een half jaar moet verloopon voor dat het nieuwe Dnitsche douanetarief in werking treden kan De Bondsraad heeft als dag voor invoering genomen 1 Maart 1906 Dit geschiedde met het doel voor dien tp do handelsverdragen vast te stellen die met het oog up den nieuwen toest ind noodig werden geacht Men verwacht dat alle handelsverdragen voor den 1 Maart znllen ziJn goedgekeurd de Duitsche Rgksdag heeft de gesloten tractaten reeds aangenomen maar in de andere staten is dat nog niet En nu begint men zich bezorgd te maken of dat nog wel zal geschieden vooral voor bet tractaat met Üostenryk Hongarge maakt men zich bevreesd met het oog op de zonderlinge politieke toestanden die in dat land beerschen Daarbfl komt nu nog dut gisteren vrij onverwacht de Oostenrijksche minister van handel baron Von Call on die van onderwijs Ridder von Hartol van hun post ont FEVILLETOX n 1 59 lk ben zeer gevoelig voor dewelwillendheidheid van uw aanbod en voor het belang dat gy in Margaretha en miJ stelt Wg zullen beiden dat verzeker ik u uw goede diensten aannemen Ik hield op Het onweder was w it iinder hevig geworden doch mgn aandacht werd nn getrokken door den wind die opgestoken was naarmate de donder en da regen eenigermate verhinderd waren Hoe akelig huilde hg door de straat I Hy scheen op dat oogenhlik over mg te weecen over hem te weenen over alle aardsche dingen te weenen De vreemde gewaarwording die zich toen van mg meester maakte deden mg in stilte luisteren doch ik bedwong ze en vervolgde aldus Als ik n niet geantwoord heb zooals ik moest dan moet gg dit gedeeltelgk aan het onweder toeschrijven dat ik erken het mgn gedachten eenigszins in verwarring brengt en gedeeltelgk eenige verwondering een zeer dwsza Tarwondering ik erken heven zjjn zonder dat eenige crisis daarto aanleiding gat De Keizer heeft bet ontslag van de heide ministers op de meest eervolle wijze verleend m iar het neemt niet weg dat de indruk er van in Oostenrgk en Dnitscb land eenigszms pflnlgk is B uon von U iU had zich zeer veel moeite gegeven om hot handeistractaat tusschen de iimnarc hii kii hit Duitsche rjjk tot stand te brengen Het is bekend met hoeveel inspanning de onderhandelingen zijn gevoerd en hoeveel oig het gekost heeft om de beiang n van beide landen zoo goed mogelijk te verecnigen En nu nog voordat de minister in de gelegenheid is het hahdelstractaat in drji Oüst nrgkschiu Rnks aad te verdedigen volgt ijil ontslag Het Berliner ïagchlatt verneemt uit Woenen dat er reeds langen tüd ernstige verschillen van m eiiing b stonden tusschen den ministiT van handel en zjjn ambtge nooten var financiën cii landbouw De verschillen Vijn mecning kunnen toegenomen zijn nu het ontwerp handelsverdrag tengevolge van het agrarisch streven van Duitsche zijde niet heel vuordeelig voor den Oostenriiksclien landbouw is uitgevallen Maar het zou toch al zoer ineikwaardig zgn zoo nn vlak voor de behandeling van het handeistractaat in don RijksraaJ een poging zon worden gedaan door den minister van landbouw om het tractaat op dit pnnt gewijzigd te krijgen Nn alle moeiten ora tot overeenstemming te komen is het niet aan te n men dat Duitschland wijzigingen in oveiweging zon nemen die van Oostenrijksche zijde nog zouden worden voorgesteld Hoe liet ook zy in Duitschland maakt men zich werkelijk bezorgd over dit ontslag üit VVeenen wordt gemeld dat tusschen Roemenie en Griekenland de diplomatieko t etrekkingen afgebroken zgn Dit beschouwt men in Oostenrijk als een zeer helangiijke gebeurtenis Reeds geruimen tyd bestonden er geschillen tusschen do Balkanstaten over de Macedonische qoaestie De Grieken en Bulgaren gingen er elkaar over te lijf in Macedonië Maar dan bleef het bij een paar booze diplomatieke nota s Sedert eenigen t jd heeft echter Roemenie do paity opgeoümen voor de Koetzo Walia chea UI Macedonië Di Grieksche benden begonnen nu een formeelen vernietigingsstrjd tegen de Roemeensche bewoners van Macedonië En dit werd in Boecharest beschouwd als te geschieden op last van do regeering van Griekenland Een aantal nota s werden gewisseld waarvan de toon steeds hooger werd En het het dat gg nog in staat zgt om zulk een levendig belang te stellen in onderwerpen die gewoonlgk slechts als gewichtig voor jongelieden beschotfwd woiden Het is slechts door in bun aangelegenheden belang te stellen dat menseben van mgn jaren bon jeugd nog eens kunnen doorleven zeide hy Gy zult u misschien verwonderen den klerk van een winkelier op deze wgBO te hoeren spreken doch ik ben niet altgd geweest wat ik nn ben Ik bob ondervinding opgedaan maar niet zonder smart Ik ben oud geworden voor mgn tgd raön veertig jaren zyn als vgftig voor andere mensctien Mgn hart klopte sneller Was hg op het punt om ongevraagd den sluier op te lichten die er blgkbair over zgn vroegere leven liing Neen hy liet het onderwerp dadeiyk varen toen hy voortging Ik wilde hem zoo graag vragen om het weder op te vatten doch kon niet Ik vreesde voor dezelfde weigering die mjjnheer Sherwin ontvangen had en zweeg Wat ik geweest ben vervolgde hg doet er weinig aan toe de vraag is maar wat ik voor u doen kan Eenige hulp kan ik u verleenen hoe gering zg ook weze moge doch zg zal desniettemin van eenig nut zgn Gisteren bijvoorbeeld waart gy als ik mg niet vergist heb eenigezina booi dat mijnbeer slot is dat de diplomatieke betrekkingen afgebroken zjjn De Roemeensche gezant heeft gisteren Athene verlaten Daar ook Bulgarije op zeer gespannen voet staat met Griekenland verwacht men thans een aaneenslniting van Roemenie en Bulgarije in de Macedonische quaestie 01 dit werkelijk gebeuren zal hljjlt voorloopig twijlelachtig Maar van invloed op den loop der gebeurtenissen kan het niet zgn Want het lot van Macedonië zal ten stolte toch door de groote mogendheden en niet door de Balkanstaten worden bepaald Ook een oorlog tusschen Roemenie en Griekenland is nog niet noodzakelijk Het is meer gebeurd dat Staten jarenlang kalm voortleefden zonder de gewone diplomatieke betrekkingen En daar Roemenie en Griekenland geen enkele gemeenschappelijke grens hebben ia voor vijandigheden niet veel gevaar te duchten Maar toch beschouwt men in Weener regeertngskringen de quaestie als zeer onaangenaam die zoo spoedig mogaiyk moet worden opgelost Over het treffende spoorwegongeluk in de Amerikaansche metropolis waarover Reuter reeds een en ander seinde deelen de Amerikaansche bladen nog verschillende byzonderheden mede Over de oorxaken der ramp zyn twee lezingen in omloop Volgens de eerste was de toedracht der zaak als volgt Een tameiyk scherpe bocht van den viaduct spoorweg verbindt de Zesde Avenue met de Negende Avenue Door een vergissing met de signalen stond een draaibrug open juist toen een trein van de Elevated met volle snelheid naderde De voorste wagen sprong over do gapende klove en kwam aan den anderen kant terecht tegen een huis Hy bleef echter op het viaduct maar de tweede wagen tuimelde naar beneden op straat De volgende wagens bloven in de rails alle passagiers welke daarin gezeten waren kwamen met lichte kwetsuren vrg Alle dooden 12 en zwaargewonden bevonden zich in den tweeden wagen Volgens de andore lezing van het gebeurde liep de trein met groote snelheid door foutieven wisselstand op verkeerd spoor Toen dit door den wisselwacbter werd bemerkt gooide hy den wissel om waardoor de trein als het ware in tweeën werd gewrongen Onder de gekwetsten zyn er acht wier verwondingen doodoiyk zgn De vallende wagen doodde slechts éen voorbgganger een neger De betrokken wisselwacbter is in hechtenis genomen Slierwin zgn dochter bad meegenomen naar een partg waarop de familie gevraagd was Dit was zeer natnnrlgk Gg kondt daar niet zyn om haar in uw waar karakter te vergezellen zonder een geheim aan het licht to brengen dat verzegeld moet worden j en gy kondt niet weten welke jonge mannen zg daar zou ontmoeten die zich zooden verbeelden dat zy nog juffrouw Sherwin was en die hun gedrag daarnaar zouden regelen Welnn ik denk dat ik u in dit opzicht van eenigen invloed misschien zou ik meer naar waarheid zeggen groeten invloed op myn patroon heb en als gg d verlangt zon ilt dien invloed kunnen aanwenden om den awen te vermeerderen door hem er toe te brengen om voor het vervolg elk plan om zgn dochter in gezelschappen te brengen op te geven behalve wanneer gg t anders verlangt Bovendien denk ik dat ik het bg het rechteeind heb als ik aanneem dat gg het gezelschap van mevrouw Sherwin oneindig ver boven dat van mijnheer Sherwin verkiest gedurende ow bezoeken bij de jonge dame Hoe had hg dat ontdekt In allen gevalle bad hy goed gezien en ik zeide hem dit ronduit Die voorkeur is in vele opzichten zeer natnarlgk zeide bg maar als gü dit aan mijnheer Sherwin liet biykan zon dit om In den omtrek van Montejeone zjjn nieuwe schokken gevoeld eenige oogenblikken nadat de trein waar de Koning van Italië zich bevond was voorhggegaan Bij Paola heeft een schok Maandagnacht om drie uur hyna een trein doen ontsporen eenige wagens werden opgeheven en vielen toen met een zware drenning op het spoor terug de trein stond stil de reizigers Sprongen er uit en vlachtten dol van angst Doch er was o wonder niets gebroken en in matigen gang zette men de reis naar Santa Eufemia voort Het station was verdwenen en in den omtrek lag alles ter aarde verwoesting alom Te Parghelia hetzelfde schouwspel geen enkel huis stond overeind ook d kazerne was vernield het scheen alsof een geweldige cycloon over het land was gevaren Do inwoners waren onder het geboomte gevlucht half gekleed de verschrikking stond op hun gelaat De trein vervolgde zyn weg tot de brug van Senari die de machinist niet durfde oversteken de reizigers riepen hem nit de raampjes toe niet verder te gaan Het was een oogenhlik van groeten angst toen de trein de eerste boog opreed meriiiag scheuren en het spoor scheen verplaatst Langzaam reed de machinist voort tot algemeene verlichting bereikte men zonder ongelukken de overzjjde der rivier Reuter seint nit Moekden d d 13 Sept De heeren Oranovaky en Foekoesjima de Russische en Japansche gevolmachtigden voor de onderhandelingen over den wapenstilstand kwamen beden te 10 uur bgeen aan het Sjakoetzoeslation 10 U benoorden Sjantoefoe de regeling der bgzonderheden van den wapenstilstand zal vermoedeiyk een aantal dagen in beslag nemen Renter seint uit Petersburg d d 18 Sept Het Russische Telegraafagentschap deelt mede dat volgens mededeelingen van de Handels und Indostrie Zeitung de oogst der belangrijkste graangewassen voor 1905 in 64 gouvernementen van EuropeeschRus land aldas wordt aangegeven wintertar we ternauwernood middelmatig de andere graansoorten beneden het middelmatige De oogst zal vermoedoiyk bedragen uitgedrukt in millioenen poed wintertarwe 302 zomertarwe 433 winterrogge 920 haver 686 gerst 368 De Zondag medegedeelde opgaven van het statistisch suikercomité over den te verwachten oogst in 72 goavernemonten gelden voor den stand van het gewas in het begin redenen die voor de hand liggen een alleronganstige uitwerking hebben Ik zon mg echter met die aangelegenheid knnnen bemoeien zonder dat hg eenig kwaad vermoeden op my kreeg j ik zon veel gelegenheid kunnen hebben om hem s avonds nit de kamer te honden als gg dit wenschtet En meer nog als gy gaarne meer op Noorder Villa zondt komen en er telkens langer blijven dan nn het geval is dan zon ik dat ook wel kunnen bewerken Ik spreek er niet van wat ik in deze en in andere omstandigheden zou kunnen doen onverminderd mynbeer I den invloed dien gij zelf op myn heer Sherwin hebt maar ik zeg dit omdat ik weet dat wat uw omgang met zgn dochter betreft mgn patroon myn raad heeft gevraagd en verder zal vragen daar hg gewoon is om in andere zaken ook zoo te doen Ik heb tot dusverre geweigerd ora hem raad in nw zaken te geven maar ik zal dien geven en ten gevalle van de jonge dame als gij en zg dit verkiezen mochten Ik zeide hem dank doch niet in zulke hartelgke bewoordingen als ik zou gedaan hebben indien ik al ware het ook maar den flanwsten glimlach op zgn gelaat gezien of eenige verandering in zgn beslisten toon gehoord had Wordt vervolad