Goudsche Courant, maandag 18 september 1905

Dinsdag 19 September 1905 44sl e Jaargang i o 9827 miwM mmmi JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No ft9 A D V K H T £ N T I E N worden geplaatst van 1 ö regels a oO Oenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend aaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de inidd reletooii Ko 99 De Uitgave dezer Courant geschiedt dageJ ks met uitzoiideriiiy an Zon en Ftestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 iraneo per jMJSt 1 70 Afisonderlijke hommers VIJF CENTEN Verkrijgbaar in flesschen SO ets 75 et u f l aa bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bjj C LUGER Apotheker Markt en bij OLFF i Co Westhaven 198 OoDda Drnk na A BBINKUAN tf Zs De Majoor Öarnizoens Comraandant te tlouita zal op VBIJDAO 29 SEPTEMBER k des middags ten t w a a H ore te zjjnen bareele Varkeiumarkt onder nadere goedkeuring van don Minister van Staat Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden Dp levering van pl m 450 Hectoliter Aardappelen gediirerdc het tijdvak van 1 November 1905 tot en met den 31 Mei 1906 ten behoeve van de goldaten menages in het garnizoen te Gouda De voorwaarden van levering van 6 Fobrnari 1903 vierde afdeeling no 140 met de wijzigingen zjjn tegen twintig cent por exemplaar verkrijgbaar bg do Firma Oebroeders VAN CLEEF te s Gravenhage Verdere inlichtingen betrellende de levering kannen bjj den Ie LnitcnantKwartier meester boreel Jernsalemstraat worden in öoiiDA 16 September 1905 De Majoor A U BOONACKEE BERICHT VAN INZET BE EOÜWUMONINS met ÏOEBEHOOREN B No 56 en het WEI a OOI en BOVWLAND groot 21 89 31 Hectaren aan den Ooadorakscben dyk on den IJsscl onder de gemeente Gouderak is bü do veiling i September 1905 ten overstaan van den te Gouda govestigden Notaris H ÖROBNENDAAL gehouden in één perceel in bod gebracht op f 90500 De nf lati blijft bepaald op DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1905 des middags ten twaalf ure in het hotel DkZai m op de Markt te Gouda terwijl tnsschentyds beogen kunnen worden aangenomen ten kantore van genoemden Sotnrta ORORHENDAAL tegen genot van 10 der verhoogingsom In het VERUCHTINÖ MAOAZIJN De Avondsier Dubbele Buurt B 13 TBLEF 117 tijn voorhanden de nieuwste modellen GAfilORIlAMKWTKl Gasgloellichlbranders C s Eleclra llrtnders llalloti s enz KRALEN an ZIJDEN Franje Enorme kenze gtftcrife geëmailleerde HUISHODDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk BADE mmi GMOVKNS GASrOBNUIZEN KOOKAPPARATEN WaDdeomrflrcii Sïlon Gaslalelljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOIT Aanlegger van Gas Water on Spreekbuizen fiENZES Oude JessTer en HULSTKAMP S Oude Jenerer Aanbevelend Firma C Lourens TELEPHOON No 28 CEOPEND HET DE NIEUWE ZORG Lange Tiendeweg O 30 IN Gereedschappen IJzerwaren EN p HliSHOUDBLUKE AKTIKBLÉ Levering van geheel nieuwe EUWIELEïï en ingericht tot het spoedig net en billijk ropareeren daarvan Hopende door een nette en vlugge bediening mü het vertronwen waardig te maken C OOMS voorheen Mr Smid Raam Eerste Onderlinge Aannemers Verzekering M A ATSCH A ppij Gevesti gd te ZWO LLE KIlSICO OVEHDRACHT volgen s de Ongevallenwet 1901 tegen vaste premie met winstaandeel Aangesloten werkgevers p m 1 lOOO HVOIVIDL KELi VftltZEIiERIlG van patroons in de bouwbedrijven en aanverwante vakken tegen de laagste premiën Aangesloten werkgevers p m 0200 Verzekerd kapitaal 3 5 MILLIOEN Gl LDEN B f Inlichtingen bij de vertegeuwoordigerê op alle pltiaturn van Nederland rn bIJ de DiiecHe te Zwolle Sier Uw huis in den winter Uwen tuin voor de lente met lUAKLKIHIIGK BLOEIIBOLLK Na ontvangst van postwissel groot H 3 45 enden wtj franco door Nederland voor fl 3 75 franco door Duitschland en België onze overal bekende Normal Collecties 30 HYAOINTHBN voor glaien of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene col lectle voor lle kamer van 150 st voor 45 potten o eene eoUeclle voor iteu lifiH van 250 st of eene eollecUe voor kamer en tutu van 240 st ieder bevattende eene prachtige keuïé van lyacintbon tulpen narzissen crocus scillas sneeuwklokjes etc Onze Reclamecollecties kosten franco door Nederland 11 2 75 door België en Duitsch land fl 3 onze Elite collecties door Nederland fl Ö 25 door België en Duitschland fi 0 60 Rgk goillnstreorde prijslijst met specificatie onzer collecties in het Hollnndsch en onze vele wenken voor do kultunr bevattende groote Catalogus in het Duitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuinbouw Etablissemenl Huis ter Duin NOORDWIJK BIJ HAARLEM Telephoonnet Gouda Aangesloten ïrïw BH£UM TIEK A t g onder Tel No 15 J C DORLAS in koffie thee en tabak Westhaven 5 Firma A KAPTIJN Steenkolenhandel Cra bethstraat 241a LEVERING VAN Natuurlijke BRONWATEREN tegen zeer billijke prijzen Firma Herman Zoon LANGE TIENDEWEO D 62 ZAAL KUNSTMIN Sociëteit ONS GENOEGEN Dinsdag 19 September AFSCHEIDS VOORSTELLINQ van den Heer LOUIS BOUWHSESTEfi Directeur van het HAARLEISGB TOONEEL voor zjin vertrek naar Ned Oostlndië Se Non è Vem s Tooneelspel in 4 b rijvfti door Jhr A W ö VAN AlEMSDIJK en CYRIËL jeTOE iantaug 9 uur Entree H H Leden f t Niet Leden 1 I M Plaatsen kunnen besproken worden van al heden i 10 et p plaats AAI BliSTi üli c7 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zijn voornemens op DIN8DA8 26 SEPTEMBER des namiddags te 9 nui in het openbaar aan te besteden Het bouwen van een Politiepost Bestek en teekening liggen ter inzage op het Stadserf waar inmiddels inlichtingen worden verstrekt GEEIT BETEE adres voor alle soorten SCHOEI WKHk dan het VoiirilbriilKiiiLsé Schoen eii LaarzeumagiiJijn KLbIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk WOLLEH en EAITWOLLEH Ondergoederen voor lleercii naiiie § en Hluderen in allo modellen voorhanden in De Meuwe Winkel Markt A 66 en 67 Solide Goederen Lage Prijzen Aanbevelend i C A B Bantzinger EEN NETTE JONeEN kan geplaatst worden ter drukkerij van A BRINKMAN Zs SATTENTERBIFT Snelwerkend middel om Ratten en Muizen te doeden 25 cent per Flacon Muizenhaver en Tarwo oro Huis en Veldmuizen te doeden 10 en 15 cent per Doos J VA1 OIJE KLEIWEG N GOODA UuiteDlandscb Overzlclil Een cominissie van het Japansche La erhnis stelt een onderzoek in inzake het jongste oproer to Tokio Zu zal lieden in een ondertiood met ministur Katsoera aandringen dat de krygswet weder worde opgeheven en een bijzondere commissie belast worde raet een onderzoek naiir liet gedrag van de politie by de ongeregeldheden Ook de vereeniging van advocaten vraagt aan de regeering opheffing van den ataat van beleg in de hoofdstad Met gioüte belangstelling werd gisteren de opening van de zitting der Hongaarsche Kamer verwacht Vooral na da snol op elkaar volgende nu rkwajirdige gi beinteniiisen Viin de laatrite weken was de veiwacbting hoog gespannen Wat zou er gebt nren Een gioote betoogtng van arbeiders ten gunste van h t algemeen kiesrecht dat de regeering te Weenen en de oppositio te Boedapest niet wil maar dat door de rogeering in Hongariie noodzuki lijk werd geacht was voorbereid En toen de afgevaardigden zich gisteren naar het prachtige Parlementsgebouw bogaven zagen zy zich genoodzaakt langs de onafzienbare rgmr tretoogPrs te gaan die alle toegangfiwegen tot het parlement vulden en zich langs den üonau oever hadden opgesteld Zeer vroeg in den morgen hadden de botoogers zich opgemaakt van de met groote juistheid aangegeven Jjitandplaatson Om 7 Qur in den morgen waren reeds meer dan 30 000 menschen op de veizamelplaatsen aanwezig En tegen den tyd dat de zitting geopend zoo worden waren meer dan 60 000 menschen in den omtrek van het parlementsgebouw aanwezig Tallooze banieien der vereenigingen roode vlaggen en borden met het opschrift Geeft ons het kits rerht en Weg met de onderdrukkers werden in den stoet gedragen Muziekcorpsen in den stoet speelden de volksliederen en de Marseillaise de winkels waren geBloten de electrische tram bad den dienst gestaakt Den gebeden dag werd de orde geen enkel oogenblik gestoord De reusachtige poHtiemachl dio op de been was en die het plein voor bet parlementsgebouw moest viühouden had niet de minste moeite evenmin als de huzarenpatrouilles In do kazernes waren de troepen geconsigneerd maar z behoefden niet uit te F EU I LLE ï O rn rj LU Terwol ili tegelijkertfld bet plan opvatte ona haar voor haar ei en best eenigszins hard aan te spreken en haar te onderhouden over hetgeen zy gezegd had dat my werkelök rukken Om 9 uur werden de dopotaties van de socialistische party en van de arbeldersvereenigingen door den president der Kamer ontvangen zy overhandigden hem de petitie aan do Kamor waarin do invoering van hot algemeen kiesrecht gevraagd wordt De pres dent hield een toespraak waarin hy zeid per oonlyk een voorstander van het algt meen kiesrocht te zyn Zyn positie die hom noopt boven de partyen in bot Huis te staan belet hem aan het debat doel te nemt U Maar liy hoopt dat het Huis een bevredigende oplossing zal vinden Tegi Huvcr do voorstelling die van Noorweegscho zydo over de onderhandelingen te Karlstad wordt gegeven stuit het Stoekholms Dagblad een voorstelling van Zweed scht yde Volgens dat artikel hebben de our weegscbe grensvestingen een gruote offensieve beteekenis zoo een stryd uitbreekt kunnen de bezettingen reeds in het eerste stadium exjiedilio s naar Zweden uitvoeren om de mübtlirt ititj te torHn levensmiddelen weg te hüleu Lil veibinduigen Ic vubreken waardoor de operatii S van Zweedsche zyde belangiyk zouden kunnen worden vertraagd By elke politieke quaestie zou Noorwegen van dio vestingen kunnen gebruik maken om er sterke garnizoenen voor offensief optreden byeen te brengen Daarom moeten die vestingen worden gealecht Het is eon cenigsiins zonderlinge redenee ring viui Zweden om steeds het denkbeeld dat Noorwegen aanvalsplannen beeft op den voorgrond te plaatsen En dat klemt te m er nu Noorwogen zich bereid veiklaarde die ve tingen te slechten mits ti gejykertyd ee i ïirbitrage tractaat tusscheii de beide hinden zou worden afgesloten Dit weigert Zweden echter Het Stockhulm Dagblad betoogd d a Zweden dit wel doen wil wanneer eerst de ontbinding der Ui ie is tot stand gebracht Zweden kan slechts met een onafhankelyken Sta t onderhandelen zoolang de Unie niet ontbonden is zoolang Noorwegen de Zweedsche voorwaarden niet heeft aangenomen kan Zweden geen arbitrage verdrag sluiten Maar zoo blyft men in een cirkel ronddraaien en slechts een krachtige wilsuiting kan dien tooverkiing verbreken Het zou echter iil te dwaas zyn wanneer om dit wonn en aber een oorlog tusschen de Skandinaviscbe Htaten zou ontstaan zoo wreed was om boos op haar te zijn omdat zij mü gaarne genoegen wilde doen door evenals mgn zuster gekleed te zijn hetgeen alle plinnen die ik een oogenblik te voren gemaakt had in dnigen deed vallen Ik wijdde het overige gedeelte van den morgen om baar tot kalmte te brengen Beboet ik te zeggen hoe de zaak afliep f Ik spiak nooit meer over dat onderwerp en gal haar de nieuwe japon present Er waren eenigo weken na het kleine tooneel dat ik vermeld heb in volmaakte kalmte voorbygegaan toen ik toevallig getuige werd van een andere huiseiyke oncenigbeid waarin MargareLha oen voorname rol speelde By deze gelegenheid toen ik naar hnis ging t was weder in den morgen vond ik de voordeur openstaan Er stond een emmer op de stoep de meid had die waarschyniyk opgedweild was in haar werk gestoord en had de deur achter zich vergeten te sluiten Don aard van die stoornis ontdekte ik spoedig toen ik den gang binnenging Om GodswjJ julfreuw gilde de stem van de meid in de huiskamer om godswil leg den pook neer Uw mama zal hier dadelyk komen en het is haar kat Ik zal dat ellendige beest doodslaan Ik zal die beroerde kat doodslaan 1 Het kan m i niet acbelen van wie zij is I myn arme Gisteren word een deputatie uit de Kretenser Kamer ontvangen door de consuls der vreerade mogendheden te Kanea De afgevaardigden kwamen aandringen op de instelling van een stedelijke militie of bafgorwacbt voor de bewaking van het eiland en voor bet herstel van orde en rust Want de gendarmerie is gebleken machteloos te zyn en da internationale troepen bewaken slechts de kuststreek maar laten het binnenland zooals het is De deputatie ontving van de consuls de mededeeling dat zy met gerechtigd of gemachtigd waren om zulk een Helangryk besluit te nemen Zy zullen echter aan de verscbillendo regeeringen mededeeling doen van de wcnschen der Kamer en instructies vragen over de uitvoering van het gedane Voorstel De Kamer besloot gisteren tevens over acht maanden een constitoeerende vergadering byeen te roepon ten eiiide de CJronclwet voor Kreta te herzien En daarop ging de dorde zitting dei Kretenser Kamer uiteen In do gisteren gehouden zitting van bet Hongaarsche Magnatonhuis werd op heftige wyze uiting gegeven aan de ontstemming die de liberale hervormingsplannen van mini ter Fejervary onder de leden van deze hoogo vergadering hadden gewekt Graaf Doss sky verweet do regeering dat ze een verbond had gesloten met de demagogie om de grondvetlen van den Staat te ondermijnen Baron Pronay noemdo het een gevaarlyk en laag spel dat de regeering de menigte trachtte op te bitsen door het algemeen kiesrecht als wachtwoord uit te geven Graaf Zichy liet zich op de elfde wyze uit De ministers Kejervary Lanyi Gyorgy en Lukacs verdedigden t ministerie In den luop van de van tyd tot tjjd zeet warme discussies verweet Fejervary graaf Dessewsky dat hy toon hy op 21 Juni in het Magnatenbais een motie van wantrouwen indiende tegei het ministerie dat destyds nog niets had gedaan zich niet tegen de regeerin maar tegen do Kroon had gekant waartegen Dossewsky en Zichy in scherpe bewoordingen opkwamen Volgens ofUcieele mededeeling zal de nieuw gekozen Spaansche Kamer van Afgevaardigden bestaan uit 245 minislerieelen 0 conservatieven van de groep Merat 16 van de voorm groep Villaverde 7 van de groep Homero Hoblede 4 Carlisten 8 regionalisten 6 independenten 29 republikeinen en 2 mtegristen In 25 districten is de uitslag nog lieve vogeltje Die stem was van Margaretba Eerst droeg zy de blyken van hevige woede daarna werd zy door een zennwachtig snikken afgebroken Het arme dier vervolgde de meid om haar tot bodaren te brengen Het sp t ray voor het beest en voor u ook juffrouw Maar o I denk er eens aan dat gy zelf do kooi op tafel heb laten staan in het bereik der kat Houd uw mond malle meid Hoe durft gy my tegen te iiouden laat my begaan 0 dat moet gy niet dat moet gy waarlijk niet I Denk er aan het is de kat van uw mama dat arme mensch dat altyd ziek en niets anders heeft om zich mede bu zig te houden Dat kan my niet schelen De kat heeft myn vogel gedood eti de kat zal nu doodgeslagen worden omdat zy dat gedaan heeft dat zal zy dat zal zy 11 Ik zal den eersten den beste jongen van de straat in huis roepen om haar te grypen en op te hangen I Laat my gaan 1 Ik wil gaan 1 Ik zal de kat er eerst uitlaten juffrouw zoo waarachtig als myn naam Snze is Op hetzelfde oogenblik werd de dear eensklaps open gedaan sprong poes my voorby zeker blyde dat zy het gevaar ontkomen was en werd aanstonds gevolgd deor de meid die verschrikt keek toen zy mg in niet bekend maar de regeering verwacht dat daar gekozen zullen worden U minislerieelen 12 conservatieven waarby 4 villaverdisten 1 independent 1 republikein Er worden echter tal van kluchten vernomen tegen onregelmatigheden by dexe verkiezingen Verspreide Berichten Frankrijk Onder de recruton in Parys de stad des lichts yyn er nu weer 82 die nóch le en nóch scbryven kunnen 39 die de schryfkunst alleen niet verstaan en 13 47 die niet in staat zyn een optelsom te maken Te Toulon is eergisteren een accumulator uit elkaar gesprongen op de onderzeescho boot Gymnoto Twee matrozen zyn ernstig gekwetst Voö rts is te Toulon een torpedovernieler de Hullebarde binnengesleept die by de oefeningen met torpedo s één er van in den romp gekregen had Duitschland Volgens een telegram uit Sydney zyn op t aan Duitschland toebehoorend eiland Nieuw Pommeren by Nieuw luinea steenkolen gevonden Bm aiK e hertog van Oi leans maakt in het voorjaar weer oen nieuwe Noordpool expedjtie KUSLAND De chef van een fabriek te Bakoe heeft aan do Nene Freio Presse meegedeeld dat hot hoofd der politie te Bakoe zelf de Tartaren heeft aangezet om met hnn erfeliike vyanden af te rekenen Armeniërs dio by hem kwamen klagen klopten aan doovemans deur De ryko Armeniër Laieits die in zyn huis belegerd werd door 500 i 600 Tartaren vroeg toveigeefs hulp met t gevolg dat fjaleits en zyn geheeio gezin vermoord werden Een andere Armenische koopman deed 47 Tartaren in het zand byten door weigerichte revolverschoten maar ten slotte werd zyn huis in brand gestoken en kwamen hy en zyn gez n in do vlammen om Mahokko Erraissaoeli heeft vredo gesloten met den Angerastam In de nabyheid van liabat moeten de velden schnien en stallen van een DuitBcher vernield zyn den gang zag Ik trad de huiskamer dadelyk binnen Op den grond lag een vogelkooi met de arme kanarie dood er in hft was dezelfde kanarie waarmee ik myn vrouw had zien spelen op den avond van den dag toen ik haar voor het eerst ontmoet had Het kopje van den vogel was door de moorddagige pooten dor kat byna door do tralidn dor kooi getrokken By den schoorsteen met den pook dien zy juist op den grond had laten vallen naast zich stond Margaretba Nooit had ik haar er zoo mooi zien uitzien als zy my nu voorkwam in den woedenden hartstocht die zich van haar had meester gemaakt Haar groote zwarte oogen schoten vlammen door haar tranen heen haar wangen waren met een vuuiroodeii blos overdekt en zy hygde naar adem haar eene hand was gesloten en rustte op dcff tcboorsteenmantel de andere was vast op haar borst gedrukt terwyi zy met haar vingers krampachtig haar japon omklemd hield Hoe bedroefd ik ook was over de hevige drift die haar gehcele voorkomen veriied kmi k toch een onwillekeurig gevoel vau bewonde ring niet onderdrukken toen ik myn ooge het eerst op haar liil rusten Zelfs lourp scheen een beminiyke aandoening op j j beminneiyke gelaat I i Wordt vervohd