Goudsche Courant, vrijdag 22 september 1905

1 Vrijdag 22 September 1905 44ste Jaargang No 0830 Gebruikt eteed de WERELOBEROEIIOE Superior Druiven BorstlioningEztract lil mimm cocrant iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mefoui IK S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woiilen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 um des midd Feleloan o 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijê per drie maanden is 1 J 5 ranco per post 1 70 Afeonderlijke Nommera VIJF CENTEN üLil De Majoor GnrniioensCoraranndant te llmda zal op VRIJDAO 29 HKPÏEMBEH fl k d H midilagij ten twaalf are te zynrn qiirwli Varken inarkt onder nadero Roodk Miring van den Miriifttcr van Btiial MiniKlor van Oorlog in liul oiionliaur auiibeateden Icvoritif van pl iri 450 Hectoliter Aai dapia lcn gedurendf lu t tijdvak van 1 Ndvcnibor 1905 tot en irict den n Mei ÜHHi ten behoeve van de soldateninenagfes in het garni üoen te jouda De voorwaarden van levoring van G Febrnari UKK vierde afdooling no 140 mot de w J2iKlngen üijn tegen twintig eent per i ieniijlaiir verkrügbaar by de Kirma iebroeders VAN OLKKK te s Uravenbtgn Verdere inliclitingun betreffende de leve ring kannen by den Ie Lnitenant Kwarticrnieesler bureel lerusalemHlraat worden ingewonnen io i DA Ui September 1905 De Majoor A 1HOONACKER BOBRE PLAilTS T nnnr voor meer lagehm pryH een BOER E Nl l AATS mot 20 Bnndor GUAHLAND on + KI llnnder BOUWLAND en 80 Hnnder nm Zicb aan te melden by den Opzichter JAN PUNING lo Hbii kh Drente Rijnland sBundergeld Ingelanden wordt herinnerd dat op f October a de tjÊ ê IHlKVKM mjlt var Kynland s Hundergeld over 190Ü zal verarhynen GEEN BETER adres voor alle soorten scHoi i iwi Hii dan het Viioi illiiiiliaiiLscli lidüii UI Laarzi iiniai a ijn KLkIWECJ li iO c teneiiovtir de KleiwcgstocK Aanbevelend LI IiE nOEDKOOPSTti DE MEEST PRACTISOHE DR MEEST VOLLEDIOE Alle reparalifln on aangemeten wi rk MOIIEHLAIIK z n büblist dio dot Kirma WELUOil Ï7 K r AlilKS JOVItNAL met niinstonii drie gratis geknipte liatronen en een gekleutde plaat TUK IhL ItUBSHMAKEIt met een gratis geknipt patroon TUK HA AAli Oh ClltLü UKNS f ASIIIOXS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VU A Aar Vw hurkhn n Mtm l roe numniem AKii met kiitttel Uoll HUmegiwI Van allo in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATKONEN met lloll verklaring fr p p tegen voornitbl taling vah f 0 50 verkrygbaar hy MII LV SIMONS Den Hang Gouda Druk n A BRINKMAN k 7 1 ÜL Keniif helpend en rt fïoen i middeI tegen vtTkotidlietd aKtma keelptjn kink en sl jmliiH Ht bronchitis en alle borst en iongaandüenitigen Negen indal met Goud bekroond Kenige fabrikanten H N VAN SCHAiK C riacoHS M O M 0 70 Kon Stoomfabriek Üe Honinubloem Verkry baar bij Fimia WOLVF S Jii Westhaven 9H Gouda A LATJSX VÏ K A Kleiweg K loO lomla K II VAN MILD Veerstal t 12 i teflo h A IIOUMAN Mmrdrecid PINKHK Niemntrkerk a d IJiel A N ïa ZKHSEN Sc oOTihmen i Tn TOItKKN Botk op U v WIJK i iot r A HCliEER iM r i P W V KDK Oudewater K va rn s HEMDEN if Remtmik V v o SPI K MomaptUe I v D STAR Waddingneim Wed 1 HOLST Waddinqtreen M KOLKMAN Waddwqnitfn P A jiK JltOOT huif water A n HWiiW Oxidewatrr J P KASTELEIN W rJroéJyrrfam I UIKKEU te lUvirhor W ltNCHi WI V Laat U niet misleiden door l6 iy AI roo Het klooster iiir rt P i o IftrJiT beMaiil nw din Sirnnp eau t i eiiriiel wiiiirilr Sier Uw huis in den winter Uwen tuin voor de lente met IliUttieinMKIt BLOKIHBOLLK Na ontvangst van postwissel groot fl II 45 zenden wg franco door Nederland voor il 1 75 franco door Dnilschlarid en Helgie onze overal bekende Normal collecties IJO HYA INT1IEN voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene rof lectle roor de kamer van 150 st voor L5 potten of oene eolleelle voor tieu lulu van 250 st uf eene eolleelle voor kamer en lain van 240 st ieder bevattende eene prachtige keuze van lyacicthen tnlpen narzissen crocus scillas sneeuwklokjes etc Onze Knclamecolleclies kosten franco door Nederland fl 2 75 door België on Difitsch land tl l onze Elite collecties door Nederlnnd fl i 2 5 door België en Duilschland 11 50 Ruk gcillustreorde pry iyst met specificatie onzer collecties in het Hollandscli en onze vele wenkeh voor de kultnnr bevattende gioote Ualalogns in het Duitsch zenden wy desverlangd gratis en franco Tiiiiibouw Elablisseinctiil Huis Ier Duin NOORDWIJK BIJ HAARLEM BWW FI WWI uar Geiw h algcniMii ai nb volttn Mcl Ecrc Dlploma tn Omid Bskroondc PRAEPARATEN VAN VgUllig L gnjVln j v d ci ai ï J menen gebrek aan eetlust slechte spUsverterlnR zenuwhoordplln ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare evclyen QUINA LAROCME FERRUQINEUX m hot Injiondri ltf m Bloedgtbrek Bleekiucht kwalen van KrlMschcn leenijd em Verkrijitb in Bacni ƒ 1 90 cn 1 FitAl r a Ofl f voediaam versterkend aangenaam iu maak voor dagelijkse gtb utk 7 kinderen iwakken en klIerachMge gsatallen leer aan te ba v 1l i Alk genceakrachtlgs drank In stoornissen ler spljsverterlnasorganen en dlarrhie ook v r iiigcIlnBcn en kleine kinderen l rin kt bus 1 Kp ƒ 1 70 A M Kgr O OO Kgi O Sa Chemisch Mglksuiker P J t fOM Asthma Ci i Ayö 8ö rsm Het rioken cener halve Cigarelte Is vridoende terbeatrUdmg van ile hevigste aanvaUen van Altluna etc In Tamar inde Bonbons gn i irc SiS rrrffii f Lwijic i rle T marlné Bonbons vnn KkAF l HLIEN HOLM tMlRnpijke dicMten N r het kmd beceerl ljk en k smnak aangenaam is Prijt per doos e 0 eO en 0 60 $ 9lmiflk pA tillpQ emttn erkend aU het BESTE hatsmiddel hij Ho t rtrkoudhaW en KMlp n het is een sIljRwploaBcnd en vcnnchtend middel bU uttnemeodliatd uiMuitand to □ fleich cs veritnjgijtar Pn ï ƒ 0 80 per fl dye tiiiptfllrM mun op te rm KRAEntLIEN HOLM te tliilk iM attem motm op tie nmtim rm hnmOr Jt inff m rÊrÈriigèmar ê m h o itten KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST WESSANEN LAAN Wormerveer OPUERTCHT ires KOMINHL KK F Blllt KKI Voedert uw Vee met do xuivrre muriee merk S r on y nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Kerr nii loma PnrIJg 1000 Itegen GoHilen THfilalllen Insulaire Hypotlieeklaiik te Zierikzea De Bank geeft nit in stukken van f 1000 f 50 1 f 100 eu f 50 pClA P MltnillKVK ll tot den koers van tOO vcrkrögbaar len kantore van de Hccron DORTLAIID € o jilwaar ook do otipons betaalbaiir zjjn EEK NETTE JOMN kan geplaatst worden ter drnkkery van A BRINKMAN Z W üeker yn wu da lehtn £ lkel €üCao te ontrangen l 8ain C ld en DS vele pnebiemmgen la iw dol gekomen ortdor dea naam cU intvindeni Dr Hit aeUii Terfaardig op da bestd UiacUnes in hei wecridtortemde élaliblisaemaot van Oebrai StoOward l Keclen tlMfw Sikel Cacao In vierkaaten bossen Vees Sikul Cacao ia met melk gakoaU aeae aan anw gaamda dnnk Toor 4 lUkach gebruik een t 2 thvliptb na t poeder Taor een kop Cbocdaiet ik geneeskracbtige drank bg gaval laa diarrbee slooiita met water tt gahraflna Verkrijgbaar b j de vomiaamM B L Apotbekara ens f 1 80 o 0 90 a ast OeneraalTartegenwoonUgar roor Xad and Julius MBttetiUtd mnterdam Calvcstraat lOS Onnavolgbaar lijn thans door nieuw gevonden toepassingeu onze In olieverf getchlMerde for treilen i eluture Uoj aerlt Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen öeïll Pryscoorant met een aantal ongevraagde getuigschriften ffratts op aanvraag I3oxtel ff liOOAKRTS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen üün Vcrkrögbaar in flesschen 50 ets fü et en f 1 2S by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AN KEU F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LU1 JEH Apotheker Merkt en by WOLFF i Co Westhaven 198 T O UTT BLIira WILonANDlSLA IB 18 Oosteistraat ROTTERDAM Telephooii Interc No 2031 Bevoelt zich beleefd aan voor de leveraccie van alle soorten fljn WILO en OEFOGKLTE voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Ne BBBIAIID Vraag speciale pr sconrant Echte Oade Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar aan de Bnffetlen van B Pluribtis Unutn en by M PEKTER8 Jz cachet en kurUrtnd Uulteiiiandsch Overzicht De Russische commissie voor de vredesonderhandelingen is met de Kaiser Wilhelm ta Cherbourg teruggekeerd Witte werd natnuriyk dadeiyk bestormd door reportera maar zgn secretariB Korostowets weerde den aanval af door het kende te vertellen De beer Witte heeft tV ortsmootb in een hotel gewoond met zeventig journalisten De Amerikaansche regeering had hem op een eiland gezet en hy kon niet weg Nu wordt li ziek als hg een journalist ziït Hö vond journalisten s ochtends op den drempel van zjn slaapkamer in den barbierswinkel in de eetzaal van het hotel zelfs waren er dia zich als chauffeurs vermomd hadden Hy verlangt nu met niemand anders te spreken dan met zyn familieleden en met den Tsaar Er word bygevoegd dat Witte zich op reis zoo min mogeiyk met zyn mede pasiagiers inliet en dat hy zelfs met zyn omgeving zeer weinig sprak liy had overigens een kwaden overtocht gehad voortdorenden regen veel wind en twee dagen mist Daarby beeft hy slechte zeebeenen zoodat hg menigen maallüd gemist heeft De haringvijver beeft ook zeer onaangename herinnoringen by hem aehtergeldtcn De Matin geeft mtusschen verslag van een onderhoud dat een medewerker van dat blad met Witte gehad zou hebben Wat volgons dat stuk Witte gezegd moet hebben over de wending ui d houding van de lapansclie vredosonderhaudelaars lykt ons het mecdeelen niet waard Terloops vermelde Witte dat hg tweemalen telegrafisch last ontvangen had de onderhaudcliiigeo af te breken Den eersten keer seinde hg om uitstel daar hy den schgn niet op zich laden inocht overgld te handelen Den 28en Augustus even voor de laatste byeeiikomst van de conferentie kreeg Witte weder een telegram in denzelfden geest Daarop antwoordde hg Het is nu uit met den oorlog Er is vrede Witte zou dadeiyk naar Parys doorreizen en daar een dag of drie blyven hg zou dan ook een onderhoud hebben met president Loubet Als de Tsaar hem verlof geeft gaat WHte vier dagen naar Brussel om zgn dochter op te zoelten Iladelgk na zyn aankomst te Petersburg zal hg zgn rapport overhandigen aan den Tsaar waarna hy zich naar het gouvernement Saratof begeeft om landgoederen aan zijn schoonzoon toebehoorend te gaan bezien Van het aanstaande bezoek van president Roosevelt aan Petersburg gelooft Witte niets Hetzelfde blad deelt mede dat het vredes FEUILLETO Ik bad aan mgnheer Mannion gezegd toen ik hem op den avond van het onweder verliet dat ik zgn aanbiedingen zou bescbonwen als de aanbiedingen van een vriend en ik had nu veel spoediger en veel onbeWimpelder dan ik ooit van plan geweest was de woorden die ik toen wg bg de deur van zgn huis afscheid van elkander namen tot hem gesproken had goed gemaakt V Da herfst was ni voorbggegaan het was geheel winter een koude sombere winter geworden Er waren oraatreeks vgf maanden verloopen sedert Clara en mijo vader naar buiten vertrokken waren Welken omgang had ik met hen gedurende dien tgd Persooniyken omgang met geen van beiden actaritteiyken omgang alleen met mgn zuster De brieven van Clara aan mg waren zeer talrijk Zö Termeden lorgvaldig al wat naar MtfTcrwgt over mjjn lang wegbltJTen tweern verdrag in cglerscbrift naar Petersburg geseind 15 190 groepen van cijfers bevatte Rekent men elke groep vdor een woord dau zonden tegen het gewone tarief de kosten van dat telegram ongeveer 15 000 gulden bedragen Het bigkt thans dat president Roosevelt voornemens is aan den Tsaar nu deze het voornemen uitsprak de tweede vredeaconferentie bgeen te roepen den voorrang wil laten De tweede vredesconferentie zal dus waarBchonlgk van Rusland uitgaan De Haagsche conventie van 1899 bevat zes wenschen die een wissel trokken op de toekomst Die zes wenschen waren het spoedig bgeenkomen van een tweede conferentie tot herziening der conventie van öenève de behandeling der rechten en plichten van de neutralen de onschendbaarheid van den particulieren eigendom in dun zeeoorlog de beschieting van havens steden en plaatsen door do zeemacht en het voorstel tot beperking van de land en zeemachten en tot vermindering der uitgaven van oorlogsdoeleinden Deze punten kunnen op het program der nieuwe conferentie wordeu geplaatst Kn in den jongslon oorlog is het gebleken dat er nog wel meer punten te regelen vallen Zee zgn graote verschillen van meening over het begrip contrabande aan den dag gekomen eveneens over het recht van inbeslag iH iuing en van vernietiging van vrceiude sohepcn die wellicht contrabande aan boord bobben over het recht van oorlogsschepen om in vreemde havens langer dan een aangenomen tgd vorbiyf te houden over de verzorging v in vreemde oorlogssche pen met kolen en tevunsmiddi leu en andere punten Het ia van belang hiervoor een algemcene regeling te zoeken Kn zou men die al niet voor alle punten vinden kan zal het toch zyn nut hebben zoo do gevolmachtigden van de verschillende Staten daarover eens met elkaar van gedachten wisselen Want daardoor zal allicht worden bggedrageu om een latere regeling voor te bereiden Thans kan deünitict worden medegedeeld dat de uitwisseling van de ratificaties van het vredesverdrag te Washington zal plaats hebben ki l nadat het door de beide betrokken vorsten is bekrachtigd de en bepaalde zich bijna uitsluitend tot znlke byzonderheden uit het buitenleven als waarin de schrgtster meende dat ik belang zou stellen De toon die er in heerschte waa even teeder ja nog teeder als bet mogelgk wa dan gewoonlgk doch de vroolgkheid en de goede luim die er anders in doorstraalden ontbraken er in Hyn geweten zeide mg slechts al te gemakkelgk en al te dnidelgk hoe deze verandering te verklaren was myn geweten zeide mg wie de toon van de brieven myner zuster veranderd had door al de gelielkooade plannen n genoegens van baar buiteolovon te veranderen Ik waa in dien tgd mgns levens zellzilclitig genoeg overgegeven aan mgn eigene hartstochten en mgn eigene belangen doch ik was niet zoo geheel dood voor elk van da invloeden die mij aedert myn jeugd hadden bestuni d dat ik alle gedachten aan Clara en mijr vader en aan het oude huis dat met mgn vroegste en gelukkigeto herinneringen verbonden was van mg zou gezet hebben Somtyds zelfs in het aangename gezelschap van Margaretha verbande do gedachte aan Clara alle andere gedachten nit mijn geest En somtgda in het eenzame Londensche huia droomde ik terwijl ik in myn slaap vreemd genoeg mQn eheele haweiyk en al de nienwe belangeD die het in liet leven OtJoieel wordt medegedeeld dat bg gejie 1 raal Trotha a insluitende beweging Witboo ontkomen is De vereenigde colonnes vielen 1 de achterhoede van een lang couvooi van Duitaehers aan dicht bg Keetmanshoop het verraste escorte werd totaal ernietigd duizend stuks vee 122 wagens waarvan sommige met ammunitie beladen en een groot aantal geweren worden buitgemaakt De emps zegt dat de heer Uribe zaakgolastigte van Columbia te Pargs verklaart i dat Vi geen enkele bevestiging beeft ontvangen ran de gebeurtenissen die men hedenochtend berichtte President Reyes vroeger gezant te Parys is sedert Augustus in functie en is dadelgk begonnen met een actieve hervormingspolitiek V De Zweedsch Noorweegsche onderhandelingen zyn op den goeden weg Zoolang de onderhandelingen nog voortduren zullen maatregelen worden genomen om een botsing lusscheu de beide landen te voorkomen geen troepen r ullen in een der beide Staten naar do grenzen worden gezonden Bovendien heeft de minister preiideut van Noorwegen Michelsen aan een vertegenwoordiger van het Swenska Telegram byran verklaard dat de berichten over de Noorwaegsche mobilisatie schromeiyk overdreven waren Nu do kans voor oen spoedige en vredelievende oplossing dor quaostio dus verkregen schynt komt do vraag weer ter sprake wie na de ontbinding der Unie koning van Noorwegen worden zal De Daily Mail ontvangt daarover een correspondentie uit Kopenhagen waarin gezegd wordt Officieel ia hier over een candidatunr van prins Karel van Denemarken niets bekend Maar het zou onjuist zyn te bestrgdon dat er over gesproken is Voor het geval koning Oscar van Zweden zich er niet tegen verklaart is het te verwachten dat koning Chriatiaan zyn toestemming niet zal weigeren en zgn kleinzoon zal toestaan koning van Noorwegen te worden Het aanbod van do kroon aan prins Ka ml berust op een gerond u politieken grondslag Van moederszgde stamt prins Karel rechtstreeks van Bernadotte den stichter der tegenwoordige Zweedsche dynastie Hy is de kleinzoon van Karel XV van Zweden en hg spreekt uitmuntend Noorsch Hg is een goed zeeman eu zyn verwantschap raet het EngelBche koningshuis spreekt ten zynen I gunste geroepen had ver at van tochtjes te paard met mgn zuster en van rustige gesprekken iu ds oude Gothische bibliotheek Onder dergeiyke invloeden vatte ik tweemalen het besluit op om myu langdurige afwezigheid goed te maken door my naar buiten naar myn vader en zuster te begeven al ware het ook alecbta voor weinige dagen on telkens wankelde ik in myn besluit Bg de tweede gelegenheid had ik werkelgk kracht genoeg verzameld om tot aan bet poorwegatation te gaan doch begon eerat op het laatste oogenblik te wankelen en keerda terug Den atrgd dien het mg kostte om voor eenigen tgd van Margaretha afscheid to nemen wa ik te boven gekomen doch de rreea even levendig als onbestemd dat haar in myn afwezigheid iets ik wist niet wat zou overkomen deed mg weder terngkeeren Ik had een wezenlgk gevoel van schaamte over mga zwakheid doch ik gaf er desniettemin aan toe Eindelgk kwam er een brief van Clara die zulk een dringende uitnoodigiog behelsde om naar buiten te komen dat ik baar niet kon afwgien Ik heb n nooit gevraagd acbreef zy om ona te komen bezoeken om mgnentwil waut ik wilde mü niet inlaten met een van nw belangen ol plannen maar na verzoek Ui a Uer te komen om uweitwil ileehta Zelfs bg het Deensche volk zoo meldt de Daily Mail dat niet veel opheeft met het denkbeeld een Deenschen prins op den troon van Noorwegen to zien hoeft de candidatunr van prins Karel tets aantrekkelyks De prins zelf ziet de moeiiykhoden die aan een benoeming tot Koning van Noorwegen verbonden zgn zeer goed in Hg moet Noor worden in merg en been En dan is het nog de vraag of hy het Noorweogsche volk krachtig genoeg zal wezen En in dat geval zoo hy geen energieke Noorweogsche staatkunde volgt zal de beschuldiging dat hy onder den Invloed van Denemarken oi van de Deensche dynastie staat niet uitbiyven Een Deensche prins op den troon van Noorwegen zou in de eerste jaren geen waarborg zgn voor hartelgke betrekkingen tunschen Noorwegen en Denemarken En Zweden zou de troonsbestygiug vnn een Deensche prins wellicht nog minder gaarne zian In elk geval zal als de Zweedsch Noorweegsche juaestie opgelost is de kenze van een koning apoedig overwogen worden Dokter Albert Pricur heeft in de Mercure de France een opstel geschreven over den dood van Gambetta Daar is veel onjuist overgeschrevun o a over het pistoolschot eu romantische omstandighedon welke hier verband mee zouden houden Sedert lang is bekend dat de gevolgen dezer verwonding den 8on December Terdwonon waren Maar Gambetta was ziek in de ingewanden En nu komt dr Prieur uit een werk van dr Ijanelougue aantoonen dat deze hoeft willen oporeeren doch daarvan is teruggehouden Door wien V Waarom V Omdat anderen de vetantwoordelykhcid niet zouden dragon f Het is mogelgk Maar men heelt een onjuiste voorstelling van de ziekte gepubliceerd De operatie sedert dikwjls gedaan had volgens dr Prieur zeer wel gedaan kannen worden Do kans bestond dat Gambetta in het leven behouden ware Van de eenzaamheid waarin de illuitre zieke aldoor door vele nienschen omringd gelegen heeft en gestorven if van de ordoloosheid in diït huis waarin gonocshcoren en vrienden elkaar verdrongen geeft de achryvor oen aangiypende voorstelliug Verspreide Berichten Fbakkuuk De minister van oorlog heeft bevolen dat de militaire gedenkfeesten voortaan geen güdsdieiiatig karakter meer dragen mochten voor een week en niet langer tanzy gy langer zoodt willen biyven Og herinnert u dat papa u op uw kamer te Londen gezegd beeft dat hy geloofde dat gy ieta voor hem geheim hield Ik vrees dat dit een ongnnstigen invloed op hom beeft uw lang Wegblgven maokt hom ongergst over u liyzegt dat wel niet maar hy zendt nooit een boodschap med als ik achryf on als ik over n spreek dan brengt hg het gesprek dadelgk op ieta anders Ik bid u kom hier en vertoon u voor eenige dagen er zal u nergens naar gevraagd worden daar kunt gg zeker van zgn Het zal zooveel goed doen en zal een ernstige verwgdering tusschen papa en n voorkomen iet dat ik hoop en bid dat nimmer gebeuren zal Deuk er aan Basiliusl dat wy over een m iand of zes weken weder in de stad terug zullen komen en dan zal de gunstige gelegenheid voorbij zgn Toen ik deze regelen las besloot ik dadelgk naar bulten te gaan terwyi de uitwerWng daarvan op myn gemoed nog versch was Toen ik van Margaretha afscheid nam zeide zg alleen dat zy zoo graag met mg zou meegaan het zou voor haar zoo n genot zgn om een groote buitenplaats zojals de onze was te zien WtrJt Mntlgd