Goudsche Courant, zaterdag 23 september 1905

Zaleidag 83 September 1905 44Uite Jaargang i o 983i fiOüDSCHE mmmi Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefomi Kt ADV E II T E N l 1 E N worden gepUntwt van 1 ö regels a iO Centen ie lere regel meer 10 Genten GitHite letters wor lt n h r k ii l naar plaatsruimte Inzemling van Advertentiën tot 1 uur ilt luitiil reklooii Sa üe Uitga f lezer ouraiit giwhie lt Ing el ij ks met uitzoiulering an Zon fu Ftest lHgm De j rij8 pei drie maanden is l A francx per post 1 70 Afzon ierlijke Nonimers V IJ F C li N T K N wonli ii anirenomen door het Adverleiili BareaH vaa A BKIMKNAN di ZOON Vndcrgctcekcnde zal lj j genoegume deelneming binnenkort een Cursus openen ïuor licn die zicli wonsclicn te Uekwontien oor de acte KRANSCH L O 4i i i dezen caran wennclicii deol te nemen gelieven zieb vóór 1 Oetober a Hchriltelgk len te roeiden aAn bet ndreit van undorgeteekende A HARIN6X iMratr l ramthé Taal n iMIrrk a il n II II S tf Gouda 0 sthavii n lil DRACHEN OUELLE VERKRUGBAAR IN FUSSCHEN VAN i UITER A IS CT 4 ia Vl 10 NATUUR BRONWATER VcrkrUgbner bij M M 11KI N K Ir liouda GEEU BETER fidre voor alle oorten 8 iioi i wi kk dfin liet KiHiréraluDLirJi Scimii mi Laamüniiiij i ijii KIKI WEU K J0 tegenover do KloiwegnteBg Aanbevelend f SMITS All reiiaralilin oii aaiigomutun weik DE HOEDKüOl STE DE MEEST I KACTISCHEDE MEEST VOLLEDIGE M OimilLAIIK i jii buHlisl die dor Kirma J7 LAIUKS lOVUKAL mol minHlen diio grali geknipte ijintronen on een gekicnido ilanl TUK ILl ItltlSSSMAKKU mot een grnli geknipt patroon TUK ItAXAAH Ol Vlltl l UKK S I ASIIIONS KindermudcB met vele grati ge knipte patronen VUAAilT Vir Hoekhiimlrhinr I mrltmnniieni Alle mrl koiiM Itiill lHJifewrl Van allo in deze bladen voorkomende modellen Ün UKKNII TK l ATHONKN met lloll verklaring tr p p legen voornitbotniing van I i M vorkrügliaar by Mll l Y SIMONS Den Haag Vcrkrögba r In fleaiwhen ItO cl TH et en I l aa ba H H ApolUekers en Droginlen W w merk ASKBHl F AO RICHTER Co Rotterdtm T ioiDi bü C LUt KR Apotheker Merkt oa bü WOLFF 4 Co Weethevon 198 Ö e Druk van A BBINKHAN Zk Sier Uw huis in den winter ïïwen tuin voor de lente met HAAKLEIHIHGIt BLOKMBOLLËK N m onlvangHt van poetwiseel groot 8 3 45 zenden wji franco door Nederland voor II i 75 franco door Onitucbland en BelgiS onze overal bekende Normal collecliea M HVACINTHKN voor glazen ol ü voor potten of 50 voor den tain of cene eol Iretle r or 4e kamer van 1 50 ut voor la potten of oene e Ueclle eatr ttem fain van 25 tti of oene c UeeHe emor kmmer e tmim van 240 st ieder bevattende eene pracbtige kenze van lyacirlben tolpen narziiiaen erocoi hcillaii snccuwklokjee etc itnze Hcclamecollectica koeten franco door Nederland fl Ü 7 door Belgü ea DnitBcb land fl 3 onze Klite collectiee door Nederland t 6 25 door Belgü en Dsitscbland tl ft 50 Kyk geillaatreerde prgaljjat met epeciScatic onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de koltnnr bevattende grooti Catalogoa in het Dnitscb zenden irg desverlangd gratia en franco Tuiiihouw Klablissemciil Huis ter l nin NOOKUWIJK 1 1 1 HAARLEM I ONINKLUKC Gebruikt steed de WERELDBEROEMDE Superior Dmiven BorsthoningEztract UMIIIL fCeniff helprnfl en ti ttoentl niiddol tcj en verkuiidiieid a8tma kettl tün kink en sigmliuest bronchitis en alle borst n lungiian lucningon Nt gcn in ml nwt iimid Uvkvooutl Konif fl ffibrikanten H N VAN SCHAIK r riaron van 0 4 l 0 7 l Kon Stoomfabriek Ito lloninfibloem Verkrij baar bij Kirma WOLFF Jt Co Wealhaven I9H ou i A LATKS VTK IV Kleiweg K luO louda ¥ II VAN MILlJ Veeratal It I2Ü te oui n A ItOUMAN ilAion wAi I INKHK Nieunrrhrk a d IJ ui A N ï ZKH SEN Sr ioon I 1 Tn ÏOUKKN Umlt op U v WI IK fW wn r A St HKKU oXrwAt I W V KOK OudeicaUr K f ima IIKI IHEN te lieeumjk P v l SPKK MorrmyeiU I v Ii STAR WiMingmtK Wed J UiLST WaddinqÊveen M KOl KilAN WaiUingmten P k na UltlKlT f urf uvi er A li lONOH Oiirfeieoler J P KAHTKLEIN Poi tro tWum 1 HlKKKIt te Ilnuchop W nAr nVWI V i Laat U niet misleiden iooT AMU Sinrnp Het kloiistcr V rt n P i o i6 J ybn taiit niot i HIrniti vnuQHfnerlel wniirdr n i m i n iifi m I tt OMWMrfh l a tWMI IMMiMVuWn LfL niplotna en Omiri fMiroondt ki chtl rn w trk nd KIMA Wmi ec wakU loowel l ij Vtndctcti ah vulwkMcnen febrckur llf t Qulna Larochc rr L 1 L BI M p iv t tttn i tiu hoJj lo M trt rkltu n lekt of krwmbrf koor l kw l ti v n KriHKlMll Ud jd nu Vtrknufaa i iii ll f 1 90 en 1 n nut oor d lllk k t II a i r t i Kj r y 1 10 4 Vi KgTyO BO tK P21 aI f ark TO dtum Terttcrkcnd aaneenuin ClHCIV a V 1 kindtnn fn ikktn r k K r 0 6a m bnml K 1I O 0O t iiit uip lmurn i n kleine k CluinlKh MalIrCIlSlrOr Speciaal voor KlndirvMdlnf BlWer IViCiKSUIKer ki o ao s Kp O ma l lw a n l U nl l n i l f b vi tt aanvaUan vkn Aaoma c c In r Asth ma Cigaretten tZS Aara Tama rinde Bonbons srM JÏÏrcS 2rJ Xua n M I 1 TamiillnatBonDolUTui KAi rr i iM w Tn iJ TnTao h fci l bWKfiak m lie o aiylMM Pr po doo e 0 0 tn aSO Salmiak Pastilles nncm eikend kit h t 1 rvl J i pl nJ vOTacKU d ml W l uHBtniKidiMKI Ir Q lle lijei verkrtigbMr Ptl ƒ 0 10 per wcl ij KRAEPELIEN i HOLM Honeverancier ZEIST ADVEETMTffi üi alle Couranteii PRAEPARATeN VAN In het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondsier Dubbele Buurt U 13 TELEF 117 zjin voorhanden de nienwste modellen GASORÜAME ITEM GasglocilielitbraKlers du Eleetri llruilers Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keaze gtfter fe geëmiilleert HDISHODDELUKE ARTIULEI deugdzaam en zindelgk BADEJi GEISERS G tSOVEN S GASTORKOIZESi KOOKAPPARATEN Waodcomrorfn Salon Gtstafeiljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOr Aanleggor van Gas Water en Spreekbuiien ESM DEPOT TAK THEE Hm wordt verzüchf op t MEHK te letten UIT HKT MaOIUJV TA VI lUVKNSWAAY ZOMEN QORINCHEM Dosf TÏIEEE worden fgele rerd iii rerzegelde pakjes au ti Utu fl n hidf en n Ned oiu met vernteldiog rau Nommer er PryH ToorEien ran nerenaiaani Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitToerintf Tan geeerde orders aanbeveleade J U BIJL voorheen J BREEBAART Lz Wie iMktir zijo rii i lehtA nkel Cacao te ontvangen m ma C elJ en ns v le rtübemiiigen ki ieï del gekomen uDüer dett naam dea ihtTuiiara Dr MlobaelU vamanU l ep de beat machines in het wvnidb rand akUuaemeut van OabrA gtal 1 Kmlen lliciw ArTQie tiellf Btkel CaciLO In vlarkantai boaaen Deaa Kikid Cacao met melk ckoeM eene aanipmame gezoorte dnnk war dn lykacti gebruik een t 2 thulipja na t poedn mr een kop Oheeriale ik geneeakraefetige drank bQ gnti im diarrbeo alecata mat water t glbniikaa Terkrijgbaar bjj Toonauri B TL Apetbakv en f 1 80 c M OMMrailT t geBwoordi et nm land lunm MlMklMR imnterdam Kalwatraat IM Onnavolgbaar rgn thans door nieuw gevonden toepassinges onze uUecert gttchUderde Ê orm trrllem feimiure noffaerU Zj geven kracht en diepte die naniakers niet kannen bereiken Men overtaige lich geen imitatiet voor de ecibfc te ontvangen Uclll Prgsconrant met een aantal oige vraagde getaigscbriften gniii op aanvraag Boxtel B HOOAERTa Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bjj wien modellen t beilehtigen tjjn O C3 TJa T E3L13Sra WtLJOBANOBtAAB 18 Ooalerstraat HOn KKDAU Telephoon Interc No 2OT1 Beveelt lich beleold aan voor de leverancie van alle soorten W WltD auOBVOthBLTB voor eitra Diner eni eni Tenending Iranco door geheel NnMUtHD VrMg ipeelale prgacogrut IJc BURüEMEEibTKR van Gouüa brengt bij deze ter kennis van de bel ingtiebbenilen lat door den Heer Ihrecteur der Directe Helastingen eni te Rotterdam op ilen J ie September 1 905 executoir ia verklaard Het kohier No 3 der lkdri f bclastmg diens 1905 6 Dat voormeld Kohier ter inrorilering ia ge steUl in handen van den lieer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht u zijnen aaiisUig op den bi de V et bepaalden voel te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend üOUOA den aa September 1905 De Burgemeester voornoemd R I MARIKNS Buiteulandscb Overzicht Het I elersbtirger Telegraal agentschap bericht In de Kornilof baai hal den Kien September de beppreking plants tasseben den Robsischen admiraal Jesscti en den Jupanschcn admiraal Achimaraocra urn de voorwa irden betreflende den wapenstilstand ter ee uit te werken Het eskader van Jos en bestond uit twee kruisers en twee torpedobooten evenals het Jupunscho eskader Na een beraadslaging welke vgl uur duurde werden do demarcatie ljn vastgesteld en do bepalingen getrnllen betredende ojrlogBcontrabando In de stad Sjemakha 10 Tiflis werd door de Tartaren een invul gedaan in de Armenische wük Daar de wegen door roovers onveilig worden geaaakt kunnen geen levensmiddelen worden vervoerd en heersclil hongersnooa in Soesja Naar Bakoe zijn twee bataljons infanterie een afdeeling jagers twee sotnien Kozakken en een batterg artillerie gezonden Te Batöem ontdekte de politie bi een Pers een geheim depot van munitie Uit Helsinglors komt een bericht dat weer duideljik toont op welke w ze de Rus siscbe bureaucratie de nieuwe denkbeelden tracht doud te maken In de zaal van het gebouw der vrywillige landweer werd een groote bijeenkomst gehouden van afgevaardigden van den Finschen landdag en andere personen uit alle deelen des lands om te spreken over den loestniid in Finland de regeling an het stemrecht vour do Doemn en andere quaesties die met het welzijn en de toekomst van het land verband houden FUL I LL E ï O 6C Hgnheer Sberwin lachte even ruw als gewoonlijk bg de zwarighedeg die ik maakte on z jn dochter slechts voor een week te Terlaten Mevrouw Sherwin beval mg zeer ernstig en zeer onverklaarbaar zooals ik toen dacht aan toch niet langer weg te blgven dan ik mg voorgenomen bail Mgnheer Mannion verzekerde mg in het gtheia dat ik mjj gedurende mjjn afwezigheid van Neorder Villa op hem kon verlaten evenals ik mg steeds op hem verlaten had gedurende ngn tegenwoordigheid aldaar Hel was vreemd dat agn alscheidswoorden de eenige woorden moesten zgn die rog met hst denkbeeld om Londen te verlaten verzoenden De wintersche namiddag werd reeds met dt dnisternia van den avond bedekt toen ik de baitenplttta opreed Als ik buiten was had het liggen van sneeuw op den grond altgd een aangenamen indruk op mg gemaakt Ik zon hebben kannen wenschen 00 dit ook t iUb op den dag wurop ik t hail kwam Plotseling verscheen de directeur van politie in do zaal en eikchte dat de vergadering züu worden ontbonden I e voorzitter arabuiechter Pulon ver klaarde dut hier een particnliere bijeenkomst gehouden werd waarmede de politie niets te makei had hl zou dus het bevel niet opvolgen en do vergadering niet opheffen maar haar kalm voortzetten De polilie ambtenuren die den directeur vergezelden giiM en heen maur keerden spoedig daarop terug met een afdeeling Russische soldaten Do eisch tol ophefflng der bijeenkomst werd herhaald doch opnieuw werd daaraan geen gevolg gegeven Toen gelastte do directeur van politie dat do jioldaten met de wapenen de vergaderden uit de zaal zouden verdryven Kerst toen bukten deze voor het gewoltl en verlieten zu onder hel zingen van het Finsche volkslied Voil Lund ons laud do zoal ïegen do leiders der hgeenkomst is een aanklacht ingediend Een bericht over deze gebeurtenis in do Finscho bladen werd dnor de censuur zno gew zigd dal het oiihorkeuhuur was Vour dut dl Hassiscliii bureaucratie begrip ki ggt wat vrgheid ir zul er nog heel wal moeten veranderen in el Russische ruk V De Reichsanzeiger bericht Van 20 tot 21 September s namiddags werden in Pruisen 14 gevallen van verraoedeljke cholera aangegeven waaronder ö bg welke bjj Uactcriologiseli üiider oek bleek dut do lydors werkelult duur die ziekte waren aangetast Overleden drie personen Het aantal gevallen bedraagt lot nu too 227 waarvan 7H met doodeJIjke afloop In hel Duilbchi miui iteiio gaal de geest van Lucanas weer rond Er gaat geen dag vooiby zonder crisisgoruchlen De vlecsclinood geeft aanleiding lol aller lel herichlen over het w iarhcli jnl jke aftreden van iniiiihlrr PodhieUhi wiens positie men geschokt acht wanneer do grenzen worden opengesteld vooi vioemd vee Tol nog toe is dal niet geschied en Pudhielski voert nog steeds het bewind in het departemonl van landbouw Thnns scliijnt minister Von Móller aan de beuit Ie zjjn om af Ie treden in een der bladen vinden w j ten minste de mudedcelii g dal naar in industrieele kringen verzekerd wordt minister Muller binnenkort zal uflreden en vervangen zul worden door maar gedurende de laatste weck was het dooi weer geweest bet was alles modder en water om mtj heen er viel een dichte motregen er woei een gure vochtige wind er kwam by het vallen van den avond een dikke mist op en de oude ontbladerde olmboomen bg deu ingang van hut park zuchtten en kraakten akelig boven m jn hoofd toen ik het huis naderde Mgn vader ontving mg met meer plichtplegingen dan ik wel zou gewenscht hebben Reeds van mgn jeugd af wist ik wat het te beteekenen had als hg niet meer dan beleefd voor zgn eigen zoon verkoos te zgn Welke verklaring hg had gegeven aan mgn langdurige afwezigheid en mgn volharding in het bewaren van nün geheim wist ik 4iiet te zeggen doch het was bigkbaar dat ik in züu achting gedaald was en zoo zeer gedaald was dat ik haar niet zon herwinnen alleen door een bezoek van een week De verwildering tasseben ons waarvoor mgn zaster gevreesd had was reeds begonnen Ik was in een sombere stemming gebracht door het treurige aanzien der natuur toen ik ons huis naderde de w ze waarop mijn vader mg ontving toen ik bet binneii getreden was vermeerderde de onaangename en zwaarmoedig indrukken die reeds op mgn geest gemaakt varen Al de hartelgkheid Tan Clara i Terwelkonloc al bet genoegen een der industrieolen die zitting hebben in hot parlement Als reden voor Moller altreden wordt do ontevredenheid genoemd die hjj gewekt heeft door zyn houding in de zaak van do Hiherniainijn en Ijjdons de staking dor unjnwerkers Het IS zeker zegt Do Voss Ztg dal de positie van den minister Von Moller niet gemakkelijk is Hel raugo oen liooge onderscheiding zijn vuor oen industrieel van do fabriek of hel kantoor naar hel tnini sterie van liuudel te worden goroopoii hjj moei dun echter liaor op de tanden bobben om zich onder de bure iucraton 011 generaals een invloedrgke positie te kunnen verzekeren Minister Muller bracht lieel wut goeden wil mee toe b j zgn amhl uunvaai do Maar hg is er niet in geslaagd in do kanunlquuestio in de lulpulitiek by do hervorming dor beurswelgeving of bg andoto weiten zelfs wudr hu hel vooi nemen duaiftoo had do agrarisehe politiek te verzaehten Hu beeli als niinisler iu geen enkel up iehl hel conseivaliove karakter dor regeering kunnen w J2igen Hu wus natiunnal liberual maar hol ministerie heeft zich niet gewijzigd naar de nationaal liherulo denkbeelden van don minister Miiller integendeel heelt Möl Ier zy denkbeelden m tioiidervaiioven geest gewijsigd De sociaal doinocrutiseho parlgdug te Jeiia hoeft zich gisteren boziggeliouden mot do parlementaire werkzaamheid v in de party Adier uit Kiel verlangde dal nioii kruehtigei zou opkomen tegen l ruisen s dwungmuutregeleii in Sleeswuk Heisloiii sprak ovei de machlelooslioid van den Uijksdug waur hol do houding der regeering ten aanzien vun do huitentandsche politiek betrof een machteloosheid die nog verergerd werd door hel optreden van don voorzitter Hulleslrem dezo verstaat uitnemend do kunst do waardigheid van den Uuksdag to verminderen Lodebur kwam in verzet tegen de heilige uitdrukkingen door Uernstoin gebruikt bovendien had Bernstein zelf do bezetting van Kiao lHjon goedgekeuid den dumsten streek dien de iluitselie regeering ooit uil gehaald heofl Kreiwalt uil I unkow vond dat do sprekers in den R uksdug krussei moesten optreden de dingen meer hiJ hun naam nodfhen Uit een artikel in de Tomps Do breuk tusselien sueiullston en rudiculeii is een feil Zy was onvermudoiyk sedert de vorming vun do een geworden party Het Uervé isino on de polemieken daardoor ontstaan liebhen uaii allen het niet te loochenen om haar onder hot geven van een kus huar dankbaarheid te huuren fluisteren voor mgn bereidwilligheid om haar raad op te velgen waren er toe tiuodig oni mgn kalmte van geest te herstellen Doch zelfs toen nadat de eerste vreugde en opgewondenheid hg de ontmoeting was voorbggeguun was er niettegenstaande haar vriendelgke woorden en blikken Iets iu baar gelaat dat mg terneer drukte Zg schoon magerder en haar bleekheid was nog meer in het oogloopend dan gewoonigk Zorgen en bekommeringen hadden haar bigkbaar neergedrukt was ik er de oorzaak van P Aan tafel beorschlo er dion dag iel vervelends en sombers Mgn vader spruk alleen over algemeene alledaogscho onderwerpijP alsof er niemand dan een goede keuni aanwezig geweest ware Toen mjjn zuster ns verlaten had verliet hg de kamer ook om naar iemand tootegaan die gekonmn was om over zaken met liem te spraken Ik had geen smaak in het gezelschap van de w jnliesschen dus volgde ik ylara In den beginne spraken wg alleen over baar bezigheden sedert zg bniten geweest was ik bad er geen lust in en zy onthield er zich van om over mgn langdurig verbigf te Londen of over het bigkbare ongenoegen mgna vadera tengevolge van myn atweiigheid te iprektn Er beertcbte een verschil doen zien Daarop kwam de vergudoriug waar do heer Jules tluesdu goloeraurd heeft dat de republiek s echts een woord 13 en den oorlog heelt vsyklaard aan alle republikeinen zonder de moest vooruitstrevenden uit te sluiten De schok was hard voor diegenen onder de radicalen die met alle macht ii weerwil van de werkelukheid in de uiiillcalie slechts een voorwendsel en in het anti patriollisme van Hervè slechts 0011 peisoonlukü aardigheid wilden zien Ten slotte vet kondigt de heer JiiurtW do laatste hoop dor achtergebleven voorstandora van do beroemde vereenigitig der linkergroepen dat hy de denkbeelden van den heer Ouosde deelt en dit is do genadeslag ntotligenssedloriie hot liberale Noorsche blad geeft uiting aan do stugende ontevredenheid van een groot deel van het volk dal de nieuwe grensvestingen geslecht worden Toch zal volgens Poiiliken s eorreapotident te Kristiunia de meerderheid zich er bg neerleggen iewichlig is wat de correspondent verder tneldl Nu er kans is dut Zwodeu s erkeiiiiiiig van Nuui wogen als souvereliie staal verkregen wordt zegt lig hugiiit met het vraagstuk van den toekoiusligen regeoringHvorm anders te bezien Nu acht men er geen govaar in gelogen die zaak in orde te brongen Vormoodeiyk zal er dun na de onderteokoning van het Karlstadsche verdrag een grondwetgevende vergadeiing b eengeroeiien worden om over do vraag vun koningschap ui republiek uitspraak te doen Misschien zal er nog oen vulksiteraining aan voorufgiiaii Du Temps hoeft oen artikel wnanii het de caudidatuur van prins Ivnrel van lloiie marken vuur deu Noorsrlteu Itoon verkeerd noemt De nieuwe band mot Denoinaiken zou de aciilordocht van Zweden wekken Tiouwens elke vreemde prins zal m Noorwegen mtsplual st zyn i o Noren moesten nu meteen muur du republiek invoeren vindt het blad Wol dl do Dooiische Ci ndidatuur door de Fransche regeering bost reden V Opmerkelijk dal d i Times nu ook uil Kopenhagen hoort dut de kansen vun prins Karel verminderd zun Vermoedeluk komen deze hosehuuwin gen vuuit uil de lieriehlen dal de aanhangers der republiek in Noorwegen veld winnen Maar wat zullen de leiders der Noren hesluiten Y Tol img loc schuilen zg nog vast voor een keningschap te zgn en Vlicheluen en yii medewerkers hebb ti vooralsnog een groeien invloed op hun volk zekere godwongunheid lusschen ons die geen van hoitleii den moed had om to doen ophouden Al spoedig echler noodzaakte mg een voorval vrg beuzeluchtig op zich zelf om openhuilig te tyn en gaf haar gelegenlieid om onbewimpeld ie spreken over hot oiiderwerp dal haar het naast aan hart t lag Ik zat tegenover Clara hy den haurd on speelde met een hond waarvan ik veel hield en die mg in de kamer gevolgd was Terwyi ik my naar hol beest vooroverboog viel er een medaillon M iurin zich haar van Margarolha bevond uit mgn vestzak en slingerde naar myn zuster loe uun het koord waaraan hel om myn hals hiiig Ik lerburg het dadolgk weder doch iiiei voordat C ara met de vlugheid eener viouw g ezion had dat dit medaillon iets nIeuws was eu de juiste gevolgtrekking gemiakt had leii opzichte van hel doel waartoe hot bistemd was Ken uitdrukkii g van verwondering en bijjd chap vertoonde zich op baiir gelaat zy lond op en teiwgl zy hri ir hand op uiyn schouder legde als om mij te i o n blijven ziltan ke k zij mij aandachtig uai Wordt vereoM