Goudsche Courant, zaterdag 23 september 1905

N 8ind do mooliykbeden waarin da Kqaitabie geraakt ia door wanbealuur van directeuren wordt met telkena toenemenden drniig gevraagd in de Vijreenigde Htftten dut li Itegetring der llepgbliek liaar eigen sapurvtRlfi 7 ftl inKttdIen over de groote Axkuranlio maatacliappgon die in meer dan e n der Stalen lalien doen which do an Interstate bUHiuean ia d litdrokkiiig f r ajdcnt Kooaevetl in het ecna ni t b n dit dat vragen en in zgn Inatate lH odacbap aan liet ungreN hoeft by verklaard do tranHaeltea van Verzekeringmaatacbappuen yii n itionaal en niet loraal an daarom lieelt btl bot Congres gevraagd na to gaan ol d macht en bevoegdhfjd van bel Hnrean of orporationa in bet l epartement van ilandet en Arbeid niet liuden kunnen uitgebreid worden zoo dat dit di purtemrnt loazic it hield op do tranaactiea van Verzekeringmaatlehnppijan Twee jaar geleden heelt de nationale Hegeeriiig bel term welteigk toezicht ingevoerd maar dal bleek onvoldoende en oen Inxorance bureau dat niet andera doet dan toezicht houden i noodig Twee welavoorntelloii oni daartoe te geraknn zyn nu ingediend bet erne door den boer Morell in bol Hul dor Volküvertegenwüordigerh en bet andere door senator l ryden van New Jersey in den Senaat 1 0 ontzagiyku accnmulalio van kapitaal door enkele der groole Verzekering Maat Hcbappijen in do tweede helft der XlXde Eeuw maakt krachtig tnrzicbt unontbeerluk Wg verwyzen miuinen van het vak die in alle bgzoiiilerbeden willen weten waarom die reglemenleering iiuodig ii naar twee belangryke opHtalleu in lb North American Ke view In die van Juli beaprecklH llerborl Wolf de zaak en in het AngaHlu numuier toont Jame M Hack aan waarom on boe do HlAal moet on kan waken voor hel trouw vervullen door de MaalRehappyen van de contracten welke ze hebben aangegaan VorHpreido lloricliten FUAHKUIJK Dn iwurlo koningin Uanavelo beeft gevraagd ol ze eeii kgkje mag komen nemen In l ary Ook de koning van llrlokenland komt daarheen de volgende maand om Ie Bprekoii mol pretidcnt Loobel Du vordacbtoli van den aaiml ig op den Hpaanachen koning in I arya zgn naar de aptnlmre lerocblziuing verwezen Diirriuii Aaii Do gemaenteraad van Solingcn gaal zorgen flat de inwoners by gebrek aan vleencb vUch to eten krUgen Do gemeente zal do viscb voor den koatenden prya aan de burgery van do hand doen lint heet dat do Pruiaincho rainiüter van handel Miillnr zul altreden en vervangen zal worden door den nationalen uigovaardigde baron Heyl da llorrnshelm Men S l dat het eiland Helgoland langlaam maar lekor wegzinkt KaUBI AHD Ta Snnlliainplon bereidt mon oen locatolyko viering van bet oouwleoat var don alag by Tralulgar waarin Napoleon zoomacbt door Nelaen werd verslagen voor Uedurepde de laalrte l i jaren zyn voor do Brilacne vloot gebouwd 411 xlagachepcn 22 gewapende kruiiiera 20 Ie kinn beschermde kmiaera en 17 2e kla idem Nog een andore slalialiek in do laatato drio jaar zgn in Lancasliiro uitgesproken nill orhtacheidingen In houdon IMH en In York lOriO t Volgend jaar gakt koning Kdward mishchlen naar Ufanje De prins en prinses van Walea tullen tkh 21 October totjonua voor bon reis naar Indit inarbepen De nienwe onderkoning vnn indil lord Minto gaat 20 October te Marseille voor Bombay achaep De grooUto alstand waarover men telelonoeren kan vun lionden bedraagt I M kilometer d i de alsland naar Marseilli Men gaal nn een telelonlscbe verbinding maken Inascben Londen en liome 1HU kilometer Uusi o Tolstni gaat den ciaar vragen om den minister van binnenlandsche zaken gednrende de verkiezingscampagne het recht te onlnninen dagbladen te schorsen H t ovcraainen van bet vrodesviirdrag heelt 13000 gulden gekost I etit Joinaal spreekt er van dat men de binnenlandscho Iruebelen In Rusland door een algemoeno mnlAUjjatie wil onderdrukken en door den staat van b Ug over het geheele ryk al to kondigen In St l etorsburg zyn 400 ledwi van da raTolotionnairo partg in hKhtonis gensnan Au i Iranian aam man aan kiat mat kis dei speelgoed in beslag die Utar bU k bommen te bevatten Op den Tranasiberischen spoorweg bad een botsing plaats tasscMn een trein van t Roods Krnla en een goederentrein Drie gewonden zyn gedood en 18 ernstig gekwetst ZWKDIta B NOOKWIUIISS Dagbladot braakt aan Una voor da stichting ooner republiek Noorwegen daar de noodzaki lgkbcid van een koninkrgk niet langer biykt In ieder geval meent hel blad dient het volk gehoord te worden BINNENLAND HTATEN OKNKIIAAL T W K ie it K U Ik IH B H Introkking van wetsontwerpen Dnarloe gemachtigd door de Koningin kondigt de minlHter van landbouw nyverbeid en handel de intrekking aan van de volgende door bet vorige kabinet ingediende vetsonlwerpen lol Instelling van landboowradrn omtrent bejalmgrn tol bescherming van dun arbeid tot verplicht stellen van ziekteverzekering tot wg iging van de ongevallenwet tol vur plicbte oudordoniS en invaliditeitsverze kering De minister van binniulandsche zaken trekt do wolsontivorpen in t wgziging der wet op besmetteiyko ziekten vacriiic tot wy iging van de gemeentewet lot verplichte zekcrlieidstelljng door ge meenteambtenaren wgziging van de begrooting voor binnenlandsebe zaken voor do entralo Middelbare Tocbnischa School wgziging van de geneeskundige wet en die op bevoegdheden van arts tandmeester apotheker enz en tot wgziging van de bcCrooting voor do landsdrukkcry bezoldiging van bot losse personeel KKBSTK KAMBR Vergadering van Donderdag 21 September Op voorstel van den voorzitter besluit de Kamer aan den commiesgrilfier mr Ilomeyn vergunning to verleenen tot het waarnemen van de betrekking van leeraar in de rechtskundige vakken aan de Hoogere Krygsschoül Aan da orde is daarna het adres van antwoord op de troonrede Over do algemeono strekking voerde in do eerste plaats het woord do haar van Houten die Ibans niet sprekende over bet werkplan der Kegeoring zich er over vorheugde dat als bgkomend gevolg van hot uitreden van liet vorig Kabinet do Eerste Kamer vrger komt te slaan minder alhankeiyk wordt van politioke overwegingen Hosprekendo de geruchten over de vor ming van bet ministerie vraagt spreker Is er onder de ministers een die zich kan noemen don lormatonr van bet Kabinet Wordt die vraag ontkennend beantwoord dan zou spr niet aarzelen dit te noemen een gevaariykan constftatloneolen terugtred Want naarmate do lormateur zich to rugtrekt komt de Kroon moer ongedekt te voorschgn en op don voorgrond Is er geen der ministers lorinntour dan acht spr dit met den loop van onze constitutioneele ontwikkeling in flagranton stryd Do minister van Financitn de heer de Meester verwerpt alle veranlwbordelgkheid namens het Kabinet voor hetgeen da Zul pbensche Courant schroei over do bokendo verzoeningsgezinde paragraal in de troonrede waarop de heer van Houten in kot slot van zyn redo nog had gewezen Wat die paragraal overigens betrelt ter verklaring daarvan treedt de minister in een beachonwing over het ontstaan van dit Kabinet De Juni verkiezingen wettigden hot optreden van oen Kabinet van vryzinnigc richting zooveel als mogeiyk is gebleken samengesteld nil mannen vertegenwoordigend de verschillende nuances dier richting Het Kabinet werd gevormd door mannen die door bun aanleg In verzoenenden geest willen regecren die in beginsel wars zgn van alles wat zweemt naar partgzucht De ministers die uplraden meenan dat ons land behoelta keelt aan een pacificatie en het is dan ook het ernstig voornemen tan dit Kabinet om zonder verloochening ol wegdoetaling van beginsel mot aanvallend op te treden Inderdaad wil bot Kabinet geiyk de Koningin bel nllsprak rokoning houden mot da wensrhen van alle groepen van bet volk En deze vertuoningsgeiinde politiek volgende hoopt het Kabinet op dan ateun van alle partyen in do volkavertegenwoordiging ook van di walke gaan daal nitnaken van de Hegoaring Juist om die varioaningspolitiek te kannen volgen was bet gawenicht dat da lormateur niet In het Kabinet optrad Die lormateur de heer Qaeman Borgealas t la waar blael dus buiten bet Kabinet Dat dit inconatitnlionaal on zyn betwist de ministar Hal geschiedde ook in 1868 lerwtjl t ook gawasKlit wu omdat ar gaaa parlanantaira maardarbeid ii Maar tkans zyn alleen de tegenwoordige miniatere verantwoordeiyk Niemand staat achter naast ol voor ben De beer van Zinnici Bergmann kemt op legen bet vcrwgt van den heer van Hontan dat de lierste Kamer sedert 3 Aogustus van het vorig jaar niet zakelgk de ontwerpen zou hebben beoordeeld waarna de beer van Wassenaer ven Kusande te kennen geelt een andere opvatting van de woorden des beeren van Hontan te hebben De heer van Houten repliceert Iiy verklaart Inderdoad niet anders bedoeld te hebbrn dan dat na de politieke ontbinding ven de Kamer by de beoordei ling van de ontwerpen politieke overwegingen een te groote plaats hebben ingenomen Spr wraakt het beroep op 18118 toen Thorbecke niet in het Kabinet optrad Hy deed dit om geheel andere redenen Thans weten we niet welke politiek ar gevoerd zal worden De minister van Kinancitin heelt zich alleen op 1868 beroepen om Ie doen uitkomen dat de groote Staatsman Thorbecke in zyn niet optreden in het Kabinet niets hiconstitutioneels zag Overigens herhaalt de minister dat het Kabinet een verzoenende houding wil aannemen en de nilnisler vraagt ol dit gemakkelgker zon zgn geweest als do heer BorgesuH als minister ware opgetreden die vooraan in den strgd stond Het ontwerp adres van antwoord wordt daarna zonder stemming aangenomen De Kamer is daarna niteengegaan By Kon boslolt van gisteren is tot voorziter van de Tweede Kwamer der State nDeueraal voor bet tgdperk der tegenwoordige zitting benoemd jbr mr J Röell lidvan die Kamer St ct Do St Cl van gisteravond bevat eanko ninkigk betlait dat ongetwyield door velen met ingenomenheid zal warden geleien Het Inidl nl als volgt Indien de voorzgde der brielkaarlendaartoe op zichtbare wyze ia ingericht d w z door een staande Ign in tweeliellten is verdeeld is alleen de recbterbelltvoor het adres bestemd en mag de linkerhellt door don alzender gebezigd wordenvoor mededeellngen Dit besluit t welk op den tweeden dagna dien der dagleekcning van de Staatscourant waarin bet ia geplauiat dua aanstu inden Zondag in werking treedt maakteen einde aan hetgeen velen naluuriyk tenonrechte als oen plagerg van de administratie der postergen beschouwden nl hotbelaston met stralport van buitenlandschebrielkaarlen waarvan de vuorzydo in tweehelllcn is verdeeld en de linkerbellt gebruiktwordt voor mededeellngen Deze brielkaarlenzgn dus vaual Zondag niet m er met stralport bolast I Hel Alg Ned Kiportblad acbrgit over da Troonrede HeeJ gelukkig als geheel is de nieuwe Troonrede niet Niet als koersaanwyzer en niet als leiddraad Als koorsaanwgzer Is het stuatattuk to onbeslist als leiddraad slingert het te veel dan hier te lande en dan in Indii Trouwens eena booldloQl ook van dit staatistuk is dat het te zeer is gerekt De eerste Ie ing in ballelinvorm die de Rgksdraad er aan gal deed veel meer dan het stok zeil de pbaitiove belolte die elk nieuw bestnnr te doen staat uitkomen Vaagheid het ge gobrnikelgke caimans der politieke partgen bevredigt een volk niet De onzekerheid in dit Regeeringsprogram zal het Nederlandscbe volk derhalve afkeuren Niet die sterk staat die zwak staat lOet weten wat hg wil Dat te weten legt het nienwe Ministerie niet voldoende open geinige het in deze troonrede lierbaaldelgk gebezigde zooveel mogelgk zooveel doeniyk het ligt in hal voornemen len einde de ipogeiykheid te openen en dergelgke Da styi is te schoorvoetend en derhalve te zwaarlillend Wie eenen Rgkslast op de schouders laadt en daarmede niet goedsmoeds van huis gaat laat dien onderwaegs steken Overmoedig wenecben wy de atunrliadan op het schip van Staat allerminat maar waar naar moderne begrippen alle tuigage is geworden tol noodelooa onraad daar ia de wiUkracht die aan bot roer staat wel het eenige wat in der atorm baat Ken ding in alk geval hopen wg dat dit Ministerie de oad libarale arfania de traae voortaan laat varen Zg moet baar en den lande fataal worden En verder Over de nieuwe Departementennitbreidiog aagt de Troonrede uitermate weinig Zgn s lands middalan werkalgk zoo berooid ala in deze Troonrede doorschemert dan was de haastige splitsing aana al te keuren daad 1 Mat da ioalalUng ran aaa tacratariaat geae raal bad batieUda es goedkoopar baraikt kannen worden Ta meer omdat wil het landsbelang doelmatig bevorderd worden toch nog Bene nadere splitsing voor de dear Wie gn langt bet niaowe Dapartament wandelt least daar de woorden LANDBOUW NIJVERHEID EN HANDEL Preciaa wat wg vreesden dat hattugtijn Nn waa de eenige afdeeling onder Walatl ataat dia in dan laatsten tyd zelfstandig verzorgd werd Landbouw Feiteiyk had ly dank zy de actieve leiding veroverd wat het dierst te veroveren viel de aigan onafbandeiykheid En wat doet nu bet nienwe Ministerie het knipt de afdeeling die het mintte in de combinatie werd gehinderd af van Waterstaat an plakt die domlneerend boven de twee andere die al jaren in de klem zitten Handel en Ngverheid Viascherg en Schoepvaart achgut bet haatt tellen in Den Haag nog veel minder Hitschian ala er eens weer een Ministerieel bord te tchilderen valt d tt men dan ook in Den Haag gewaar wordt dat er eone Visscherg en Scheepvaart in Nederland bestaat die minstens evenveul belang hebhen hg en gediend worden door cene moer behooriyke zellslaodige vertegenwoordiging als Landbouw Het is hinderlgk aliyd die partydighaid altgd by ieder scherm dat opgaat te zien dat dit wordt ontzien en dat wordt gediend maar dat zoo zelden het geheel wordt gebaat Is het dan zoo n kunst op den HInisterieeien zetel Nederlander te zyn F Gemengde Berichten Te Beuningen ia in eone verg idering van ingezetenen in beginsel besloten tot de op richting eener veroeniging welke ten doel zal hebben het bouwen van gezonde doelmatige arbeiderswoainjan Men meldt uit Tiel Een lage aanranding had gisteravond op dan Waaldyk plaats De hoogbejaarde koetsier V Toor reed in een tilbury naar Opbemert toen eensklaps zyn paard vastgegrepen en hem gevraagd word om made te ryden hetgeen van Toor weigerde De onbekende trok daarop zgn mes an stak verscheiden koeren naar v T wiens kleeren aan de boenen werden stukgesneden en dia by bet alweren van zgn aanvaller een steek in den arm kraag ïs Men meldt uit Amsterdam Do jaarvergadering van den Alg Ned Diamantbewerkersbond zal hier teratede Maandag O Novomber aanvangen Het Weekblad van den Alg Ned Diamantbewerkersbond scbrglt Kenigen Igd geledon werd in het Weekblad melding gemaakt van bet ieit dat tameiyk reel rooajessiypers zich gingen toeleggen op het kapot achtkantslgpon in enkele gevallen ook op hel brillantsigpen De voornaamste reden daarvan was dat in de roosjesbranche bet werk zeer ongaragald was er de verdiensten dientengevolge maar matig waren De bgaa spreekwoordeiyke ongadnrigheid onzer industrie heeft zich achter ook hier weer niet verloochend Sinds enkele weken is het alweer aardig drnk in het roosjesvak en een aantal deserteurs zgn weer naar bet oude vaandel teruggekeerd Hen meldt uit Am iterdam De Stedelgke Bonwvakfederatie had tegen gisteravond een vergadering belegd van basturen van vakorganisaties ter bespreking van het conflict in de bonwrakkan D byeenkomst droeg een hnishondeljjk karaklM Uit Amsterdam meldt men De gecombineerde metselaars en oppai liadenorganisaties besloten aan de patraoaaveraanigingen een sehrgven te tendaa waarin ig als haar oordeel nitapreken dat tot ni toe de stand van taken waarofar het caoflict loopt in het geheel niet it baaprokn tusschen de patroons organisatie aenanSdi an da batrokkan warkliedenarganisatiaa aiderzyds en dat alsnog eene dergelgke aa lerentie dient plaats te hebban N s a Door B an W van Oroningan werden II bon gisterenmiddag gebonden vergadering in da zaak Payena Hertz gehoord da gaaflttar Hertz en de voorzitter van de afdeeling Oroningan van den Bond van gemaentewerklitden Oroan eveneens warksaao aan de gaaiabriak TJit aan ondarbodd met data balden blaak de Pr Gr Ct dat de baaehnldiglaf na mitbandeling tegen den directear dar gaatabriek in elk geval achromaiyk U ovardravaB too niet geheel ia gafaataaaard Deie overdryving tan ia hoofdtaak gaaeUad zgn door toadoan van Oroan set bat doal tagao dea diraetasr dar gaaiabriak ta agearao Mat dit doal ton Oroan een advies van dr W Schatter dat de keelaandoening van Herti aittlBitend een gevolg van een tennwaaadoening is hebben doen verzwygen en slechte aan een tegenovergesteld advies van dr H Huizinga dat de keelaandoening een gevolg van dicbtkngpen van do keel kan lijn ruchtbaarheid hebben gegeven De Pr G Cl verneemt dal do beide verboorden in de bedoelde vergadering is maagadeald dat zy voor ontslag zullen worden voorgedragen Een flinke waarscbnwing Drie weken opsluiting heelt bot O M bg de Amsterdamsche rechtbank goëischt voor een 20 jarigen fletsslungel nog wol rgwielhersteller van zgn beroep omdat hg op dO Juni met teer grpote snelheid rydende snel Ier dan een paard in matigen dral oen 16iarigen jongen die de straat overstak heelt aangereden tengevolge waarvan de jongen is gevallen en bloedend verwond en eenige dagen zijn beroepsbezigheden niet heelt kunnen uitoelenen Bekl erkende hard gereden te hebben maar niet bard voor iemand die rgden kan als hy hy wilde oen motor bghouden Voor den rechtercommissarir had bg echter toegegeven het ongeluk te hebbon Kunnen voorkomen als hy matig had geraden Iemand uit Kralingen vertelt in het Botterd Nbl Verleden week zat een myner bekenden met een aantal anderen in de wachtkamer van den zoogenaamden wonderdokter Bysierrelt Een vrouwtje uit N jlncgen was al bg hem toegelaten toen er op eens een net gekleed heer de wachtkamer door kwam loepen regelrecht naar B toetrad en in tegenwoordigheid van het moedertje zich bekend maakte als de eor sul van Portugal en aan B namens de koningin van Portugal bekend maakte dal het haar had mogen behagen hem tot ridder te maken on hem een ridderorde te overhandigen waarna de zg consul weer vertrok Het moedertje één en al verbaiing waarna Bgstervelt sprak Ja vrouwtje dat komt omdat ik de koningin met myn medicgnen genezen heb toon al de geleerde dokters van Europa haar opgegeven badden als oageneeslgk It het vraagt de schryver niet treurig dat zooiets tegenwoordig nog beataatf Waarschynlgk werd dit vrouwtje als middel van reclame gebruikt daar zy voor nog twaalf andere personen kwam tim medicynen uit Nymegeo Zoudt gg zoo goed willen tgn dil stukje in uw blad te plaatsen om de arme domme plattelandsbewoners toch eens te waarschuwen voor zulke bedriegeryen daar al de andere patiënten t voor waarheid aannamen toen het vrouwtje hel later vertelde en wie weet boe ol er niet meer lyn die t werkelgk gelooven In het Schwarzwald in de buurt van Schwenningen vindt men Duitschland s grootste den den zg Hiilzlekönig Deze geweldige boom is 42 meter hoog Andorhalven meter van den grond heelt hg een omvang van 6 meter bg is vermoedelgk B60 jaar oad Honderd passen ven den Hölzlekönig staat de Hölzlekt nigin ook een pracblige boom Men is tegenwoordig in t Scbwarzwald druk in de weer maatregelen te nemen dat deze reuzenboomen niet uitsterven een waardig opvolger van den Hölzlekönig keelt men gevonden in de zoogenaamde Abno in het Waldmiissinger woud deze boom it tells Smeter hooger dande HSlzlekOnig maar niet zoo dik en too eerbiedwaardig oud Te Lniern heeft het veertiende Internationale Vredescongres plaats gehad waar o a ook Bertha von Sullner de scbrglster van het bekende boek Die Wallen nieder het woord heelt gevoerd namens de afgevaardigden van Oostanryk Hongarye Zy sprak in het Frauscb en beweerde nog steeds hoop te hebben dat haar streven in de toekomst resultaat zou opleveren en de vertoeilgke oorlogen voorgoed tot het verleden xoudan gaan behooren Ook de bekende Frèdèriqne Passy hield aan rade die met luid applaus werd beantwoord De Deensche algevaardigde Bajer herinnerde aan het tusschen Denemarken en Nederland gesloten verdrag van 15 Maart Haar vooral ook had volgena dan corretpondant ta Lnzern van de N R Ct een Chinees snecea met zyn rede die in onberiipeiyk Franteb uitgesproken met plechtige Oostersche waardigheid werd voorgedragen Deze spreker beweerde dat China door de Westersche volken gedwongen is tot bet aantchaflen van verdedigingsmiddelen ten ainde den vrede te kannen handhaven die het door aBe eeiwen heen beeft voorgestaan China wil dan ook van de Weatersche beschaving niets weten maar wil gaarne als bondgenoot optreden van he ie willen bydragen tot uitbreiding en t mirking van da vradaabawagiag ia da landaa van bat Waitan Rechtsaken Voor bat garecbUbol te a Oravenbaga werd gisteren behandeld de taak van F S W G secretaris der gemeenten Genderak en Berkenwoude beklaagd van valschheid in geschrifte Bekl had valsche afschriften van processen verbaal van kasopname gezonden aan Ged Staten van Zuidholland aldus doende voorkomen dat er kasopname was geschied Door do rechtbank te Rotterdam was bekl veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf onder altrek dar preventieve hechtenis Adv gen ReiUma eischte bevestiging van vonnis Mr Fruin advocaat Ie Rotterdam betoogde dat bekl geen valschheid in geschrifte had gepleegd Er is slechts gesloft in het adnioistratiaf beheer doch een misdrgl is niat gepleegd llitar dit tertyde gelaten valt hetgeen waarvoor dete bekl is gedagvaard onder da llrafwetP Deze vraag beantwoord de pleiter ontkennend De afschrilton van de processen verbaal van kasopname missen de bewyskracht die varaischt wordt en zyn dus niet bestemd lot bewya van aenig feit Die hebben alleen de orlginali En art 181 dor gemeentewet scbrglt voor dal het proces verbaal van katopname in duplo moet warden opgemaakt waarvan er eeu wordt gezonden aan den gemeenteraad het andero aan Ged Stalen Wel is do practgk ontstaan dat aan Ged Stalen ccn alschrilt wordt gezonden een practgk ontslaan door een voorschrift van Oed Staten doch in 1905 nadat deze zaak was voorgevallen bobben God Staten dit voor cbrift teruggenomen als zgrtdo onjuist Had men gehandeld volgens art 181 dan had op hel proces verbaal de handleekening van den wethouder nevens die van den bnrgemeester moeten voorkomen en die handleekening was niet te verkrggen Kon het Hol zich met dezu opvatting niet vereenigen dan betoogde pi valt het Ieit waarvoor bekl terechtstaat toch niet onder de attalwet want oen stuk alleen onderteekend door den secretaris boeit geen bewgskracht Wil bet bowy kracbt bobben dan moet ook de handteekening van den burgomooster orop voorkomen ou is deze zooals mot bekl hot geval was tevens secretaris dan moet er de handteekening van den wethouder op voorkomen En dit nu wns hier niet het geval Wel heelt de rechtbank aangenomen dat daar de secretaris belast is mot het bebedr van het arcbiel en dat deze daardoor authentieke afiehriften van akten mag opmaken doch dit bestrgdt pi ten sterkste en verwysl daarby naar een arrest van het Hol te Amsterdam van ft Mei 1905 Waar nlen in bizondere wetten wil dat de iiecietaris een alschrift onderteekont daar wordt hem nitdrukkelgk de bevoegdheid daartoe gogeven Voor pi staat het volkomen vast en hg hoopt dat het Hol die opvatting als juist zal aannemen dat bekl geen slralbaar Ieit heelt gepleegd roden waarom bekl in app l is gekomen Na bestrgding van pleiters opvalling door den adv gen en dupliek van den verdediger werd do uitspraak bepaald op heden over 8 dagen Stadsnieuws OOÜDA 22 September 1905 Gisterenavond had op do bovenzaal van het Kolflebnis Harmonie cene protestvergadering plaats uiigescbreven door de ereeniging tot bevordering der belangen van de winkeliers tegen hot vorkrggbaar stollen van spaarzegols door de SpaarzegelMaalbcbappg Ongeveer 260 personen waren opgekomen De Voorzitter do heer A D van Vreumingen riep de aanwezigen het welkom toe het deed spr genoegen dat zoo velen aan die roepstem hadden gehoor gegeven door op deze vergadering aanwezig te zyn hy dankte voor dit groote bigk van belangstelling het was een bewys dat het solidariteitsgevoel ook bg de winkeliers wakker was geworden dit solidariteits gevoel bg de winkeliers is nog niet zoo groot als het wel moest zyn hy hoopte dat door gezamenlgke samenwerking nog veel tot stand zon komen ten nutte van de winkeliers Vroeger werd gezegd er is geen plaats meer voor den winkel of middenstand in 1903 is een congres gehouden voor den middenstand en ala gevolg daarvan zgn zeer vele winkelierS Vereeuigingen opgericht bet organiseeren is noodzakelgk geworden o ndat de middenstand achteruitging Zelfs de regeering heelt een staats commissie benoemd om te trachten den middenstand weder te verheffen Te bejammeren is het evenwel dat nog zoo weinigen zgn aangealatan by deze ver eeniging van winkeliers warn tg allen aangesloten ten minste een driebaadard dan zou er meer kracht van dete veroeniging oit konnao aan Hat apaartegel stalsai dat hier ter stada tyn intrek heelt genomen is een keurig nitgadacht systeem om ten koste van de winkeliers te leven Die zoogenaamde SpaariegelHaatschappy die niet koninkiyk is goedgekeurd geven zegeltjes in depot van i cent en de winkelier verbindt zich aan tyn clitlnten van iedere 10 cent een tegeltje te geven bg rauot van zgn omzet 5 pCt storten Een boekje met 25 zegeltjes er in geplakt wordt als lokaas cadeau gegeven Ën wat kan men bg die Maatschappg voor die tegeltjes krggen alle voorwerpen die men maar bedenken kan De winkelier heelt gekregen een extrabelasting van 5 pCt op zgn omzet Waariyk wg behoeven niet te klagen dat wy niet genoeg opbrengen en ik kan rag niet begröpen dat er winkeliers gevonden worden die zich nog aangesloten hebben bg die Maatschappg Men vergote niet dat nvn werkt ten voordeele van die Maatachappy maar niet voor u zeil Ën bovendien wanneer men dit in de band werkt gaal men concnrreeren tegen zgn eigen sladgenoolen in andere zaken Ik beweer dal met dil spaariegel stelsel de soliede handel in gevaar wordt gebracht en dat do winkelier die spaarzegels uitgeett zich bevindt op een bellend vlak dat tot zgn eigen verderi zal zgn De heer Polbarst vroog daarop hal woord die mededeelde dat hg de zaak van de iSpaarzegel Maatschappg nog nader hadonder Zocht en was diep verontwaardigd over de handelwgie van do agenten die de winkeliers den alleenverkoop op hunne straten bolouldo maar in de Prins Hendrikstraat alle winkeliers den alleen verkoop aanbood Hg noemde die Maatschappg zeer brutaal die coulracteerde oiu 5 p t van de ontvangst to hebben en eigcnduokelgk de voorwerpen natnurlgk zoo goedkoop mogelgk inkocht torwgl de winkelier daar niets in te zeggen heelt en wil men cadcauz geven als die Maatschappg dan kan men evengoed die voorwerpen koopen en nog wel voor 2 i pCt Da boer C van Veen Az Voorzitter van de Slagers Vurooniging dankte het bestuur dor Winkeliers Veroeniging dat zg dit punt bier ter sprake bad gebracht en wilde vragen ol ueu van die boeren van het spaarzegel aanwezig was dan kon bg boeren hoe over die Maatschappg word gedacht laten wg toch geen luiuards van ons geld laten eten ik noem die Spaurzegel Maatschappy oen gemeeno boel Do vleeschhouwers en spekslagers hebbun gisterenavond besloten dq winkeliers die spaarzogels uitgeven niet ideer lo begunstigen De beer Donker bracht hulde aan do Slagers Vereoniging voor het geuomen besluit hg hoojite dal de winkeliers bier hetzelfde besluit zouden nemen hg noodigde den agent van de Spaarzegel Maatschappy uit met beul in debat te komen dan zon bg hem aautoonen dat hel een oneerlgke concurroniie was Daarop werd voorgesteld de volgende motiu te namen en die door allen te doen teekenen De winkeliers vergaderd op den 21 September in het KolBehuis Harmonie des avonds ton M uur gehoord do besprekingen protesteert tan sterkste legen het spaarze gelstelsel achten dit een gevaar voor den Bolleden handel en verbinden zich door bel leekenen op een Igst dil stelsel niet in hunne zaken toe to passen Deze motie werd met algemoeno stemmen aangenomen en door alloii geleekend Daar niet alle winkeliers aanwezig waieo zal deze lyst worden rondgezonden teneinde ieder in do gelegenheid te stellen daarop te kunnen leekenen Da heer Polbarst riep allen die nog geen lid waten van do vereeniging van winkeliers op zich als lid op te geven de geringe contributie kon geen bezwaor zgn gezien du vele voordeelen die men door zgn lidmaatschap kan verkrygen Velen tradtn daarop als lid toe De heer van Vrenmingen sloot daarna de vergadering na dank belnigd te hebben aan de verschillende sprekers die zgn taak too gemakkeiyk hadden gemaakt Do olflcier van justitie te Tiel verzoekt te worden bekend gemaakt met naam en woonplaats van bel meisje dat op 5 September jl s avonds reizende in de 3e klaata van s Herlogenbosch naar Utreebt op het station te Zaltbommel om 5 49 üreenwichtyd aan een mede reiziger heeft gezegd dia ook in Zaltbommel uitstapte diens portemonnaie had opgenomen 379 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Vrydag 22 Sept No 5308 I 5 000 19248 I 15 000 602 en 19573 lader I 1000 4298 10057 en 11268 leder 1 400 2034 6770 7718 en 18500 ie Ier I 20O 4679 6013 6029 au 11340 ieder 100 Prfiian van TO 29 3714 6676 9684 12390 15345 18658 505 71 6730 9746 12414 154U5 18762 39 3894 98 9800 53 38 78 53 3913 6840 72 12715 15542 18835 694 69 6986 9906 12878 56 50 794 4134 7104 26 12944 84 18909 96 4515 36 57 13027 15896 28 966 45 7204 10068 50 15965 19115 1169 81 7374 70 13526 16187 17 1215 4603 7578 10104 42 16231 83 1386 4771 7624 10204 13672 16361 19262 IbOH 4813 7950 10345 13823 16598 19316 1957 74 64 59 46 16621 19418 2517 496S 67 90 47 16754 19549 2606 81 89 10760 66 17409 87 63 5036 8124 10920 14046 13 19663 2856 5119 28 62 62 64 19887 l 5472 85 11309 14357 17 570 19945 5592 8255 44 95 17610 88 93 5699 8627 11734 14735 17708 20150 3 J31 5815 8723 11888 36 17986 20454 89 46 8906 1202S 14982 18007 20686 3458 46 17 62 15141 49 20670 70 5980 9102 12247 15271 18113 75 3 505 BÜ37 9444 12319 15304 63 20866 3697 6 555 9673 60 28 18636 20998 3709 Posterijen en Telegraphie Benoemd 16 Sept tot adsistent ta Groningen S Altema en E J Groanevald balden thans kantoorknacht aldaar 1 Oct tot surnumerair der posteryen en telagraSe met plaatsing te Kotterdam telegraalkantoor J S de Jongh A J Bruggeman J van der Reyden W Dirksen A Huisman J Tekens CAL P Kakebeeke en J Hogandyk Uoplaatst 4 Sept te Rotterdam postkantoor do commies der postergen en telegrafie 4de klasse H A Pabbruwe was mat militlcverlol Eervol ontheven van het hebeer 1 Gel van het bypoal en telogiaalkantoor Loosdulnscho Weg te s Gravanhago de commies dor telegrafie Isle klasse J B Hartman en verplaatst naar het boofdtelegraafkanloor aldaar van het bgposl en telegraafkantoor Utrechtscbe Veer te Leiden de commies der telegrafie 2de klasse O C A Oyteii en verplaatst naar Assen Eetvol ontdagan op vertoek 1 Sept de igdelgke klerken der postoryen en telegrafie A Huisman en J Tekens beiden te Amsterdam telegraafkantoor 4 Sept deklaik dor posleryen on telegrafie 2de klasse J L Moyor te Rotterdam telegraalkantoor 16 Sept de klerk der posteryan an ialegrafle 2de klasse J C Bal ta Zierikteo de telalonistc J e van Dyk la Tiel i Oct de directenr van hot post en telegraalkantoor te Raamsdonk O J la Rulle Ontvangen DE NOUVEAUTÉ S IN COSTUMES TAILLEURS Najaarsmantels Jupes trotteuses dl üoüdf Predikbeurt bU de RemonstrantiohQereformeerde Qemeente lalhlar Zondag 24 September s morgonsMO nar Ds L R OLDKMAN Rem P ad Hotterdau AüVERTEINTlËiN Heden ward ons een Zoon gekiren O A ABENDANON M ABËNDANON FoKTUUK DaoooLnV HooB 22 Sept 1905 Zenuw en illaa rlijders arordt uit overtuiging als een werkelgka hulp in den nood bet boek laaadgre rrex aanbevolen Na ootvaogst van adres per brielkaartworlt iit boekje Iraneo per poet toegezonden door BLOKPOBL S Boekb Zaltbommel nukkalriuu ro a aaii veot llima nraeral daaM ea KlAdanalMMWMli