Goudsche Courant, dinsdag 26 september 1905

No 1 834 Woensdag 2T September 1005 44ste Jaargang Diieuws en Advertentieblad voar Gouda en Omstreken rcletoon No t e Uitfl lve dezer CoTirant geschiedt da ge lij kg stkj Telefoon No 83 ADVERTENTIEN worde geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des apAd ftzonderii g van Zon en Fcestllagen De prijll per drie maanden is 1 25 iranco pei J08t erlijke Nommers VUFt ENT SN met A oii Ui Uei iB lsch Overzicbl + ADVEETENTIM iE alle Couranten worden aangenomen door het Adverteatle Burean vao A BKIMK NAN ZOON SFBEEEEAHElt Een TANDARTS vraagt te GOUDA een Toor DONDERDAGS van 9 1 nur lielst Markt ol HoojfBtraat of andere nette stand Br Ir met opgave van prjjs en waar gelegen onder motto Kamer AdvertentieBnreau A BOLK Goudsoheweg 49 Eotterdam In het VEELICHTING MAGAZIJN De Avondsler Dubbele Buurt B 13 TELEÏ 117 zjjn Toorhandan de nieuwste modellen GAISORMAllENTEIl Gasgloeiiiohlbranders Gas Eleotra Branders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gtfter le gefemailleerde HUISHOUDELIJKfi ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk Iadek geisers mmii gasforwizë KOOKAPPARATEN Wandcomi ort D Salon Gastalelljcs en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M 7 LOON Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen Wie a jkcr zyu wu de BchtA Eikel Cacao t ontTaagen teBamto gesteld en na vele pruibuiniiiigen in loc naadel gnomen undOi den naam des uitTiB era Dr Miohaoiis vemirdigl p de beste macLinea in tiet woreldbénemde étabblissement fan Qebi SMlWMTCJE Ie Keulen Itche Etkel eactLO in vierkanten buassn 1 tm I ikut CK a is met melk gebukt eese ungename geztmde drank toot é r lyksob gebruik een 2 theelepels Ten t poeder TOor een top ChoceUte Ah geneeskracb ige drank bq gerei n diarrhee stedtts met water te gebraikeB Verkrijgbaar bjj de ToonueniMe B 1 Apotbsksra ens f 1 80 c 0 90 a a3B Mneraalvartograwoordiger rom Hed land Julius Mettenklodl Imnterdam Ealveistraat Ida P oeM BH€UMATIEK j a 1 Jyïm 0U0HCDtN Verkrijgbaar in flesachen 50 ets 75 et en f 1 2S bij H H Apothekers on Drogisten Let o l het merk ANKER I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bg C LUGER Apotheker Markt en bU WOLFF Co Westhaven 198 t a TJTT KILIlSrCi WltOHASDELAAB 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Beveelt zich beleefd aan voor de leverancie van alle soorten fijn WILD en OErOQELTE voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Ne OEELAIID Vraag speciale prijsconrant Gouda Druk van A BBINKMAN A Zk Sier Uw hnis in den winter Uwen tuin voor de lente met ilUKLENIlËR KLOKMBOLLË Na ontvangst van postwishel groot fl 11 45 zenden wjj franco door Nederland voor 4 3 75 franco door Duitschland en België onze overal bekende Normal collecties 30 HYACINTHEN voor glazen üf 40 voor potten of 50 voor den tuin of cene eotleelle voor de kamer van 150 st voor 45 potten of eeno coUecHe voor den tuin van 250 st of eene collecUe BOor kamer en tuin van 240 st ieder bevattende eene prachtige keuze van iiyacinthen tulpen narzissen crocus scillas sneeuwklokjes etc Onze Reclamecollecties kosten franco door Nederland fl 2 75 door België en Duitscli land fl 3 onze Elite collecties door Nederland fl 6 26 door België en Duitschland fl 0 50 Rijk geïllustreerde prijslyst met specjflcatie onzer collecties in het Hollandsch on onze vele wenken voor de knltuur bevattende groote Catalogus in het Duitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuinbouw Ktablisseinent Huis ter Duin NOORDWIJK BIJ HAARLEM P UFPIWIfl Otior QenecBh iKcmeen eanbcvolen Met E reDIploma sn Oouti Bekroond PRAEPARATEN VAN JFUIIia L giU II zoowel bij kinder n ak volwassenen gebrek aan eetlustl Slechte spiisvertering zenuwhoofilpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorta en hare gevolgen gUINA LAROCHE FERRUGINEUX m hot bijioiidtr tcKeii Bioedgebwk BteekEUcht kwalen van Kntiaehen leeftijd em Verknigbair in flacons A ƒ L90 en 1 R b Al r ar ar TO d a itversterkend aangwtaam van smaak voor dagclljksch gefruit k IIVCI V ttV l ral voor kinderen zwakken en klieracbtige grateUen zeer aan te bevdcn Als geneeakrachtige drank bij stoomisaen der spysvcrterlngtorganen en éiMttbie ook voor zuigchiigen en kleine kinderen Prijs per bua Kgr ƒ 1 70 è i Kgry 0 90 4 Kgr O pO Chemisch MolL cilïl Ar Speolaal voor KindervowllDg m husaen k K r 0 ÖO A cilltnil ICraffkf Atl Het rooken cener halve Cigarette is veldeende ter boatri Oinmd V lg rCHCn g van de hevigste aanrallt van Aathma etc ïn doosjes A ƒ 0 80 en 0 50 Tjltnarindé RnnhntlQ F UIT PURGATIEF tegen verstopping Aom I tllictl IIIUC P UllUUila bel l Migraine Cong fltie8etc vooralookalsUians Ie Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten r kinderen liewij daar de vorm voor iiet kind begeerlijk n dt finaal aangenaam is Prijspcrdoosje O OÓen O BO QolttlïflK l flQiSIlAG alMmeen erkend als het BESTE haisimdd Verkoudheid en Keelpj het is 1 een slijnroplossend en verzachtend middel by uitnemendheU lutalmbind m HJI D flesLhjcs verkrij gbaar Pnjs 0 20 per flescl i 33 frarpnt file va KRAEPELIEN HOX M te Ztimt m atteti woofMtët pan KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Alil j a I HoNINKLIJKE steeds de Gebruikt WERELDBEROEMDE Superior Dmiven BorsthoningExtract Eentf lelttend en a rïoenrf middel tegen verkoudheid astma kealpijn kink en slijmhoest bronchitib en alle borst en longaandoeningen Negen maal met GoutI bekroond Eenige fabrikanten ESI H N VAN SCHAIK t Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Iloningbloem Verkrjj baar bü Firma WOLF f Co Westhaven 198 Oonda A LATEN Sï B Ji Kleiweg E loO Oouda E H VAN MILD Veerstal B I2 j te ffowfa A BOUMAN Moordrecht PINIC8E Niewoerkerk x d JJsel A N van ZESSEN Sehoonkoven J Th TORKEN Boaknop B v WilK Oudetca er A SCüEEll Hmsirecid P W V EDE OudewaUr K tan dhr HEIJDEN te Rteuwijk P v d SPllK Uoermpdle v d STAR Waddingsvem Wed J HOLST Waddinqmeen M KOLKMAN Waddingmeen P A uk GROOT Ovdewater A d JONUH OuieMafer J P KASTELEIN Pohlroekirdam D BIKKER te Bemchop W 4IISCHVWI Ct Laat ü niet misleiden ioor AbdIJ Siro p Het kloosterSaijcea Paitto ft ïybestaat niet rtit Siroop vanOo ei lel i rde j Simk Patent H Stollen M Du dnili mi uoititrin lUillltl uitunniini iP iitniun afnung p en H M n = mungati tut M u zu wr I Miiim uwrtlUoatn Ifacluihmnngmi itglm Uw Uaft dêhtr mun ttels Kharftm H StoUtn mm urn HMct ulir tn umm eimlitmitmiui ti itoM tnnrHtUt uit iMmltlimV êia4tliiiiil kL TUTa Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingeii onze fn oKeverf getchUderdi form treilen Feinture Hai afirU Zü geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men ovettuige zich geen imitaties voor de eehie te ontvangen Qeill Prijscourant met een aantal oage vraagde getuigschriften gratia op aanvraag Boxtel B liOOAERTS Co Agent voor GOUDA Fuina A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen ijn f OE DE GOEDKOOPSTE DE MEEST PKACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE zijn beslist die der Firma THE LAhlj lSS JOUliXAL f net niinatens drie gratis geknipte piitroneuTen een gekleuide plaat ï ILL DltêMMAKER j iïiot een jratisilreknipt patroon ÏJIE t m Ot CHILD S FAHlfMNSf t 1 Kiiidermodes fiet vele gratj I knipte patroneij t MoeklK Alle mi kontel Holl BIJciiMael Van allo in deze bUdcn voorkuAnde inodellen z jn GEKNIPTE PATRONEN met Holl iciklaiAg li p p tWn vooruitbel ilijig van 10 50 verkriM lar bu iUILLY IMONS Den Hiiag V Ml AAGT dw j iProefniimmetl en Metaalpoetsextract merk KOOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SABDEMANN te Zevenaar en Emmerik gpanuen de kroon Verkrijgbaar to Oouda bi R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bï N DE KRÜIJFF Zenuw en Maa jplijders wordt nit overtuiging als een werkelijke kuip in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworJt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommol Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar aan de Buffetten van E PlurU bus Vnum en bg M PEETER8 Jz Let oj eackei en Imri anil i HM bM omteWjflBk t mtklulytuu poeUmlMil Tm Hima on vooriJ damn en KlndenolMMllwM BW lsiliAppntiiiirTanC MIIvtCt Mrjf 8irNi B otli Str l4 MnMi Ml Eis op uun m f brt km ilt medewer géoring mo Dat hef niet tot deL doprgedrongis meded elipg j lie wordt I Nlinls4d geering van pU vormingen is iütèdei leif doet de ri rsteljen op I Wat dat bi dje r den itgef rdigd Pilitia dat zu ee M wemii f ik ii dreven i hui n De Regeeit g ran Ensland schijnt maaraltijd niet if Me zien dat het noodzakelijkis hervormii n in to ivoerenj niet alleenin naam in a inderdaad b rvormingen die aan de yHruIekënr en den Cechteloozen toestand eerjijlndel maken eijS een vrjeiie uiting béter ialé en politiek toastanUi ï n het Tflik aan de VkI makön M manieii Invejneur yilü tf olfcu i dier nOfWakelijkheid nrt ÉsUche re pringB iiring n s llian bluken iit Je ïol iil le Peter urg ontvangil n kan zeggen wA deWVan IJelaEgi pe mi dan ooit spraÜ AvM haar best d ri it e m tjeschnldigt daarii ie zachtmoedig optreedt ipbriik maakt van deihpll schraft dit toe aan ovi Jairall gevoelens en gei last krachtiger optraden en zoo het nooi is van de wapens 8n van de troepen gebruik te maken Alleen op die wjjze kan aan het volk eerbied veor bet ataadifaug worden ingeprent De vrees voor de verantwoordelijkheid voor het vergoten bloed mag niemand terughouden want nog veel grooter is de verantwoordelijkheid voor ontijdige zwakbeid en zachtheid Wanneer de ambtenaren der regoering op deze wiJze pogen de gemoederen tot kalmte te brengen is liet niet te verwonderen dat onder bet volk de geest van verzet zich steeds meer uit Dat blijkt nit de moties door de studenten te Moskou aangenomen Zaterdag werd een vergadering gehouden van de studenten in de hoofdstad waarin vier moties werden voorgesteld t De eerste luidt De nndergeteekenden geven den passieven strgd op politiek gebied op en hervatten do studiën maar uitsluitend met het doel rerolationaire agitatie en propaganda onder de bevolking te maken De universiteit wordt daardoor veranderd in een revolntionaire tribune De tweede motie is van denzeUden inhoud met de toevoeging dat hierdoor niet wordt uitgesloten dat degenen die onder de tegenwoordige omstandigheden hunne studiën kunnen voltooien daartoe in de gelegenheid zullen gesteld worden FëVILLBTOS 1 nc v 69 Hij wenscbte mij in de gebruikelijke termen geluk met mjjn behouden terugkomst en zeide dat er gedurende mjjn afwezigheid niets gebeurd was doch biJ het uitspreken van deze weinige woorden merkte ik voor t eerst een verandering in zju stem op zijn toon was zachter en zjjn uitspraak Tlugger dan gewoonlijk Dit gevoegd bg de buitengewone koude van n hand deed nü vragen of hó niet wel was Ja hg was ziek geweest terwijl ik weg was ten gevolge van vermoeienis door zwaren arbeid veroorzaakt zeide hiJ Nadat hg daarop een verontschuldiging gemaakt had dat biJ mjj zoo spoedig verliet tengevolge van de brieven die hij medegebracht had keerde biJ naar mijnhaer Sherwin terug met meer blgken van gejaagdheid in zijn manieren dan ik bg eenige vroegere gelegenheid ooit bij hem opgemerkt had Ik had Margaretha en mjjnbe r Mannion beiden gezond verlaten ik keerde terug en Tond ze beiden ongeiteld Zeker wae er Deze samengevoegde moties worden aan genomen et ruim 1400 van de 1800 stemmen I De beide andere moties waarvan de eene strekte om de obstructie voort te zetten de apdbre om de studiën te hervatten en tegeIjkBrtjjd een daarvan onafhankelijke politiel fe beweging t beginnen kregen 102 en 79 stemben De Ouitsche socialistenweek te Jena it ten eiiide De partijdag is Zaterdag gesloten an zal komende aar te Uannbeim versam n In vergelijking met het vele at Aangekondigd was is de opgst rail JëbtL niet overvloedig geweest In den loop jvan de week jzijn de volgende motiro go ger Kenrd heti voorstel van Rebel om eentiellj eke staking op groote schaal te begijnen eval eWeen aanval werd gedaan op lat fcmeoni geiykil rechtstreeksche en ge ine kiesrecht verder een voorstel üt ijziging Van Ie stjttuten der partij isn o je van Eischer a Jigaande de viering an Uei i ic verklarende voor het stilstaan an dei iarbeid op Mei waar de mogelijkheid ibestaat om Ust werk te laten rusteft Het MeKeest heeft 1 Mei 11 zgn vijftienden verjaardag gevierd 1 Het Kenische congres van vak+e eenigingetf had zich van den zomer tegen het vieren van den Isten Mei verklaard Voorts ziJn aangenomen een motie van protest tegen de hateipe persoonlijk beleedigende wjze van perspolemiek onder de partögenooten besluiten tegen de DuitschEngelsche veete tegen het ringelooren van Jaurès tegen het Tsarisme tegen de vleeicUschaarschte en bet tweede gedeelte van een voorstel van Liebknecht strekkende om aanstaande soldaten in te lichten over hunne rechten en plichten Verworpen is een voorstel van Bernstein de aandacht van het Duitsche volk vestigende op de weinige nota welke de Ejksdag neemt van het verhandelde op de partydagen vooral met betrekking tot de buitenlandsche en de wereldpolitiek Londen 25 Sept Part tel De bemanning van de in het Suez kanaal gezonken Chatham is te Plymouth aangekomen Zg zegt dat een ontploffing van de lading dynamiet was verwacht onmiddellijk na da aanvaring met het stoomschip Clan Cumming In dat geval ware volgens deskundigen aan het Kanaal een schade van een half millioen pond st aangericht Thans na de ontploffing Donderdag kunstmatig werd bewerkstelligd zal het verkeer volgens des gedurende mijn afwezigheid iets voorgevallen ofschoon zg mg allen zeiden dat er niets gebeurd was Maar van lichte ongesteldheden scheen men op Noorder Villa weinig beweging te maken misschien omdat een ernstige ongesteldheid zich daar altijd vertoonde in de persoon van mevrouw Sherwin VI Omstreeks zes weken nadat ili onze baitenplaats verlaten bad kwamen mijn vader en Clara te Londen terug Het is mijn voorn 3msn niet om uit te weiden over mijn leven zoowei te faais als op Noorder Villa gedurende de lente en den zomer Dit zou slechts een herhaling zijn van veel wat ik reeds vermeld heb Het is beter om aanstonds tot het einde van mijn proefjaar over te gaan tot den tijd waarover het mij niet weinig zelfbeheersching kost te schrijven Nog maar weinige weken heb ik aan m jn arbeid te besteden en de boete die ik mij door deze taak opgelegd heb zal ten einde ziJn Stel a dan voor dat de laatste dag van mjjn lang proefjaar aangebroken is en dat Margaretha om wier wil ik zooveel heb opgeofferd en geleden morgen eindelijk waarIjjk de müne zal worden kundigen veertien k zestien dagen gestremd zp In scheepvaartkringen in de City gelooft men dat de stremming nog langer dnren zal en dat ook schade aan het Kanaal zal worden toegebracht De ontploffing wordt bewerkstalligd door elaotrioiteit Do aanwezigheid binnen een afstand van twee mijlen Tan de plaat der ontploffing wordt levensgevaarlijk geacht De inlanders in de buurt der Kanaaloevers zijn daarom gewaarschuwd De ontploffing zal dep watertoevoer van Port Said afsnijden voorzorgsmaatregelei zijn daarvoor genomen Vier ondergeschikte Chineesche ambtenaren te eking werden gedood en meer dan twintig aqdere personen gewond bij de ontplofing in den wagon waarin do hervor mingscommissie zich bevond Prins Tsailsje de leider der commissie werd licht gewond Het gebeurde wekt groote vrees voor de veiligheid der leden van hef Hof en de leidende regeeringsambtenaren de regee ringsgebouwen en ds spoorwegen worden streng bewaakt Men herinnert zich dat er veel te doen is geweest over de dokken te Singapore bekeqd als de Tandjong Pagar dokken Zjj zijn l et eigendom va i een majitj £ttiyppii en de regeering wenscbte ze te naasten Dat is tegen het verzet van de eigenaars doorgezet es na zal de pri s van aankoop door scheidsrechters beslist worden D staat heeft een rechter aangewezen en zoo ook de maatschappij en kunnen zij t niet eens worden dan zal Sir M Hioka Beach beslissen Het belangrijke bericht is na versebenen dat de Ëngelsche regeering die dokken wil gebruiken om te Singapore een oorlogshaven eerste klas te maken De Observer zegt dat dit slechts de eerste stap is van een groot plan van rijksverdediging en dat het feitelijk behoort tot de maatregelen die in verband staan met het nieuwe verdrag met Japan De aanleg van de oorlogshaven te Singapore zon dan ook eerst aan de Japansche regeering voorgelegd en door deze goedgekeurd zijn Een groote oorlogshaven op den weg naar OostAzié is natuurlijk van groote beteekenis In de Engelsche pers wordt er reeds op gewezen dat Rusland wanneer het ooit weer plannen tot machtsuitbreiding in dat deel der wereld mocht hebben dat wel zal inzien Zoo is het vergelijk dan te Karlstad ge Op den avond voor den dag waarop de groote verandering in mjjn leven zon plaats grijpen was de betrekking waarin ik tot de verschillende personen stond met welke ik verbonden was zoodanig als ik na korteIjjk zal schetsen Da koelheid en de houding van mijn vader waren sedert zijo terugkomst in Londen niet veranderd Van mijn kant onthield ik er mg zorgvuldig van om een woord tot hem te spreken dat maar eenigsiius betrekking had op miJn werkelgken toestand Ofschoon als wg elkander ontmuetten de gewone betrekking tusschen ouder en kind schgnbaar bewaard bleef was toch de vervrifdering tusschen ons nu volkomen geworden Het kou niet anders of Clara merkte dit op en treurde er in stilte over Andere en gelakkiger gewaarwordingen rezen ecbter in haar op als ik er heimelgk op zinspeelde dat de tijd om baar miJn geheim te openbaren niet meer ver verwijderd was Zij werd bi na even zenuwachtig als ik ofschoon tengevo ge van zeer verschillende voiroltzichten zij kon bijna aan niets denken dan aan de verklaring en de verrassing die haar te wachten stond Sentijds vreesde ik er bijna vooi om haar nog langer in onzekerheid te laten en had er half spyt van dat ik ietB gtzegd bad omtrent de nieuwe slbten Vrijdag hebben de onderhandelaars tot in den nacht vergaderd en Zaterdag weer een groot deel van den dag Om kwart over zessen waren lü klaar De Noren zijn spoedig daarna naar Kristiania teruggekeerd de Zweden s avonds Het verluidt in een Engelsch bericht dat de kwestie van de slooping der vestingen nog aan een scheidsgerecht onderworpen z I worden Maar uit den toon der Noorsehe pers die de Noren er op voorbereidt dat de inbond van het verdrag hen niet mee zal I vallen moet men opmaken dat de uitkomst l voor Noorwegen niet zoo gnnstig is Ook Nansen laat zg o gezaghebbende stem in de bladen hoeren om ziJn landgenooteo moed in te spreken HiJ vindt t verkeerd dat men telkens van vernedering spreekt Alleen de zwakken zijn voor vernedering bevreesd de sterken niet Bovendien vergeet men bij het spreken over vernederende voorwaarden dat de grootste voorwaarde door Noorwegen gesteld is nl ontbinding van de unie En na moest men Zweden tegemoet komen om het de vernedering van die ontbinding niet te laten gevoelen De Karlstadsche correspondent vanVerdens Qang tracht ook aan te toonen dat de voorwaarden van Zweden ten doele ook billjjk ztjo Zoo heeft het er belang by dat de doorvoer van Zweedscho erts door Noorwegen niet belemmerd wordt Die arts wordt in stfigonde hoeveelheid nitgevoeri inr zit millioenen Zweedsch en bnitenlandsch kapitaal in En voor Noorwegen is de doorvoer ook van belang Dan is het billgk de Lappen die nog nomaden zijn voor hun rendieren weidegrond in Noorwegen te laten Alleen moet men dat recht beperken tot werkelijke nomaden en niet op den duur voor Lappen die zich voorgoed in Zweden gevestigd hebben welgrond afstaan De keizer van Oostenrijk heeit onderhandelingen met de leiders der Hongaarsche oppositie aangeknoopt Maar de wijze waarop en de voorwaarden waaronder die onderhandelingen werden begonnen sluiten vooraf elk succes ervan nit Steeds meer wordt het duidelgk dat de Hongaarsche crisis niet wordt beschouwd als iets specifieks Hongaarsch maar nl een zaak die de monarchie en meer in het bijzonder Oostenrijk betreft Dat is de fout die de oplossing der crisis duurzaam benadeelt Zaterdag werden de leiders der Hongaarsche oppositie in audiëntie ontvangen De Keizer las een in de Hongaarsche taal opgesteld program voor waarin o m wordt richting mgns levens voor het tjjdstip waarop ik haar gemakkelijk alles kon verklaard hebben Mijnheer Sherwin en ik hadden in den laatsten tiJd niet zeer hartelijk met elkander omgegaan Hfl was ontevreden op mij omdat ik het onderwerp van mg n bnwelgk niet vrijmoedig met myn vader besproken had en beschouwde mijn redenen om het nog geheim te houden als ingegeven door laffe vrees en als een bewgs van volkomen gebrek aan zelfstandigheid Van den anderen kant was bij verplicht om tegenover deze nalatigheid van mijn kant de bereidwilligheid te stellen die ik getoond bad om zjjn wenschen ten opzichte yan alle overige punten tegemoet te komen Ik had ten behoeve v in Margaretha een levensverzekering genomen en mij dadelijk als advokaat bg do rechtbank laten inschrijven om mg in de gelegenheid te stellen zonder omkooplng de een of de andere vaste betrekking te krggen Mgn ijver in het maken dezer toebeieidselen om Margaretha s vooruitzichten en die van rail tegen elke slechte kans die zich mocht opdoen te waarborgen hadden niet die gnnstige uitwerking op mgnbeer Sherwin die zii ongetwijfeld op een minder zelfzachtige man zouden gehad hebben Worii nntigi