Goudsche Courant, donderdag 28 september 1905

flBüH i wm mm i M Öonderdag S8 September 1005 o 9835 44ste Jaargang a i L I L al l AllL L ll X mmm cohamt iMeuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telelooii M3 A D V E II T E N T I E N worden g epLiat st van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gixiofe letters worden bei ekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur d iiiid l reletooii SS De Uitgave dezler Courant geschiedt ii gelijks met uilzoiuleriiig van Zon cn Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 ivanw pei post 1 70 Afzonderlijke Nommei s V IJ F C E IV T E N In het VERLICHTINÖ MAGAZIJN De Avondsier Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zgn voorhanden de nieuwste modellen GAi§ORMAIIlCilTKIf GisgloeilichCbranders Ons Electra UraAders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenze gtftcrije geëmailleerde HDISHOnOELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk mil mm gasovei gasfor ijizeu KOOKAPPARATEN Windconirorcn Salon Gastalelljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOl Aanleggcr van Gag Water en Spreekbuizen DRACHENQUELLE BIJ DEN MAALTIJD I BEVORDERT DE SPIJSVERTERING NATUUR BRONWATER M M BELONJE Jr Verkrijgbaar bj Oonda DE GOEDKOOPSTE DE MEEST PKACTISCHE DB MEEST VOLLEDIOE zijn beslist die dei Finiia WKLUOi THE LJHIKS JOUnSAL raet minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL OUESSMAKEU met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR Of CHILD HBya FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vut Boekhandelaar Proefnummers Alle met koatel Holl Bijvoegsel i Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 10 60 verkrijgbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag Onnavolgbaar ijn thans door nieuw gevonden toepassingp j onze ft olieverf geêchliaerdf Por treilen felnlarenogaerlt Zij geven kracht en diepte die namakers niet knnnen fcereiken Men overtuige zich geen imitaties voor do ecMe te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratü op aanvraag Boxtel BOGAEICTS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen to bezichtigen zijn EENISDEFOT TAN THEE Heil wordt verzoclil op t Hhilh te letten UIT HBT MaOVKIJN VAW M IUVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd m verzegelde pakjes van vij iweê n en half en een Ned ons met vermelding van Nommer er ft PriJs voorzien van aevenstaanr llÜerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de mtvoerin van geeerde ordys aanbevelende J C BML Voorheen J BEEEBAART Lz WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ires HOI ll HL IJHE F lBIIIEIiKM Voedert nw Vee met de zuivere murwe merk Ster en J uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Dlploma Parlja 1900 Negen Oouden Medailles Sier Uw huis in den winter Uwen tuin voor de lente met HAARLKIHIHER BLOËIIIBOLLe Na ontvangst van postwissel groot fl 3 i5 zenden wü franco door Nederland voor S 3 75 franco door Duitschland en België onze overal bekende Normal collecties 30 HYACINTHEN voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 st voor 45 potten of eene collectie voor den lulu van 250 st of eene collectie voor kamer eu tuin van 240 st ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narzissen crocas scillas sneeuwklokjes etc Onze Reclamecollecties kosten franco door Nederland il 2 75 door België en Duitsch land S 8 onze Elite collecties door Nederland fl 6 26 door België en Duitschland fl 6 50 Rijk geïllustreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in het HoUandsch en onze vele wenken voor de knltuur bevattende groote Catalogns in het Duitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuinbouw Elablissemenl Huis ter Duin NOORDWIJK BIJ HAARLEM Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior Dniiven BorstlioningExtract Eenig helpend en a fïoen ï middel tegen verkoudheid astma kealpjjn kink en slijmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C Flacons van 0 40 0 70 4 Kon Stoomfabriek De Honingbloem Verkrijbaar bjj Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda A LATENSTEIN KleivegB loO Gouda E H VAN MILD Veerstal ü 126 te ffour a A mHKA S Moordrecht PINKSE Nieuaerkerkad JJsel A N van ZES8EN Sc ioOKhoven J Th TORKEN Botk op B v WUK Ouilema rr A SCHEEU HiM recA P W t EOB Oudewater K van dbk HEIJDEN te Remwijk P v d SPKK MoercapelU D v d STAR Waddingtveen Wed J HOLST Waddinqsveen M KOLKMAN Waddingmeen P A uü GKOOT OudMater A d iOfWll Oudewater J P KASTELEIN PoMrosimiam D BIKKER te BenKhop WAAIISCniIWIiVC Laat U niet misleiden ioor AlidlJ Slroop Het klooster Srtiic Pai o 46dybestaat nietiflit Siroop enn yiienerlel wniirde Dtrar Oeiueik IgenlMn unlxvoten nn m ini f niHn MM Ew DIplon I Ooud BeL rooni e r PRAEPARATEN VAN rkifina I arnr hlii m tkncbtlgtmnntatmitKmA V 13flt tw iLtt k V U1 na LarOCne blj kindu n l v l a er gebrek b MIuX slechte II 1 t PI w t iJi lairta nt ramwnttf A Itoarti cn hare irevoJifen J enerlne enuwhQolJplln ter verrterWng na Jlekte of krawbed koorti BT S OUINA IaROCHE FÖtRUGINBUX m b t bijwoder legen Bloedgebrek BleetolcU kwalen Tan Krltlsclien leeft d eni VerknjEbaar in flncans 4 1 90 en 1 Patrol Pa Ofkt iedlaam yer terkend aangen am u oi Mk voord BelljkKheebn4 i Cl Kcl V aC IU 1 kinderen zwakken e kllerachtlge gaalellen er aan te b elen Al geneeakracMg d nk U oommtn der pOjjerteringaorgaMn fj J j TOor uigelolgen en kleine kinderen Pnj per ba A X Kgr ƒ 1 70 A ü ggt 0 90 4 H Kgr 0 6a Chemljch JUcallrcilSlrAr Speciaal voor KindenroadlDg m bmta i H Kl O BO mlTere iVICiKaUlKCr fKgr 0 80 X Kgr ƒ O Ht iUma rtai fii+tAM Hel rocken eenerhalue Cigaralle is ariJaanJe ter beali rtSlnnla V lggrCtlCII d g c heiieata aanvallea va Aathma etc In doosjes A 0 80 en O éÓ TotYiorinrl RnnKntOfi FRUIT PUHOATIEP tegen Veratopplng Aam I arnarinUC DOnOOWO i i Migraliie Cong rtleaelo vooralook4lslalana ïijtt n lie Tamannae uonDoni van ikj vr r j E i v r rX AïT rTijri het kind bageerl lJlEen deamaakaangenaam ta Pnjiperdoo e 0 90en ü WJ Sa lmiak Pastilles grs l oab a SS een alljmoploaaenil en Tetaaehten d middel b oltnameodliaW ilslniJ □ fleschjc verkrijgbaar Prija ƒ 0 80 per neaclje daflr de vorm 7 Ail fl k l nJeren Uwl en Ie T i rlng BÓnEbna van KRAEI EIJH HOLM WanBnj ka d e eo S KRAEPELIEN HOLM Hofleveranoiera ZEIST Insulaire Hypothsekbanb te Zierikzee De Bank geeft uit in stukken van f lOÓO f 500 f 100 on f 50 4 pCts PAMDBHieVeni tot den koers van tOO o verkrijgbaar ten kantore van de Heeren DOnTLANO € o alwaar ook de Coupons betaalbaar zijn WILOHANDELAAB 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Beveelt zich beleefd aan voor de leverancie van alle soorten fijn WILD en GEVOGELTE voor extra Diners enz enz Verzending franco door geheel Nb aiELAX Vraag speciale prijscourant Wie eker zyn wa ds Ichtn Clkel Cucao te ontvangen tenmm gesteld en na vele proebiemingen ia tm EaadeJ gekimen omler des naaiD dw Dtvindeia Dr MichaelU vemwdig l op de beste macMnes in h weraldbsr iiule étabblisgenieat ran Qebn 8MI rarok t Kenlen titdio Bikel acao io vierkanten bussen Tki Eikel Cacaa s met melk gekoekt tem wngentm gewnri drank voor dftg lljkacli gebruik een t 2 iheeleiieU tui t posder not een kop Chooslata Ah geneeskraditige drank bq gavil ita dkrrhee sleohts met water t gabnuken Verkrijgbaar bij de vooniumil H 1 Apotbekirs eas p i Koi Xa pwBf b iw J ea f 1 80 o 0 9Ö a aas OeneraalvertcigsnwooTdiger nor StiiaUsai Julius MaRenkMl imnterdam Calverstiaat lOS Zenuw en Ulaaglijders vordt ait overtuiging als een werkelijke hulp in den nood bet boek aanbevolen Na ontvadgst van adres per briefkaartworlt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Bookh Zaltbommel Verkrijgbaar in flesscben 50 cis 75 et en f 1 23 bü H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER I F AD RICHTER Co Rotterdam Te GouDi bij C LUliEE Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 198 Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar aan do Buffetten van E PluribuH Unum en biJ M PEETER8 Jz Let op eaehet em kmrkirand GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOEI WERK dan het oonüiraknlsch Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Gouda Druk van A BRINKMAN A Zn LOTli C VOOK BK Natio nals M ilitio EERSTE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA voldoende aan art 26 der Militiewet 1901 en aan art 24 van hot Koninklijk besluit van den 2n December 1901 Staatsblad no 230 brengen ter algemeene kennis dat de Loting der in dit juar voor de Nationale Militie ingeschrev iien in de Getneente zal plaats hebben op Dinsdag den lOu October a s aanvangende dos vooriniddags 10 ure dat de ingeschrevenen naar Alphabetische orde opgeroepen zelven hun nommer trekken dat voor de niet opgekomen Loteling de trekkinK kan geschieden door zijw Vader Moedor Voogd of Cnralor terw l dit bu hunne j afwezigheid door den Burgemeester ofj een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaanv dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen vantrystelliiig die zy ter zake van de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag en uur zullen moeten bevinden op het Raadhuis dezer Gemeente dat op Maandag den 6n November daaraanvolgende van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur in het Raadhuis bovenlokaliteit afd Militie aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken d r getuigschriften wegens Broodeidienst en diit belanghebbenden zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende ter goeder naam en faam bekend staande ingezetenen die op hunne verantwoordelijkheid de veieischte getuigenis kunnen aHeggen en het te maken getuigschrift onderteekenen Il Hierbij zijn aangehaald het bepaalde bg art 51 eerste en tweede zinsnede der Wet luidende 0m vrijstelling wegens eigen militaire dienst of die van broeders te verkrijgen ytnoet men overleggen een paspoort of ander bewijs van ontslag of een uitreksel uit het stamboek of een bewijs van werkeluke dienst Ter bekoming van vrgstelling wegens broederdienst moet men bovendien over leggen een getuigschrift van den Bnrge meester waaruit het getal zonen tot het gezin behoorende blijkt FEV ILLËTOX Doch zij verplichtten hem ten minste om spoedig op te houden als hiJ nu en dan eens bromde over mijn achterhoudendheid ten opzichte van mij een soort van norsche beleefdheden te blijven inachtnemen die in allen gevalle minder onaangenaam was dan de gewone betooning v n zgn hartelijkheid die geregeld vergezefd ging van laffe vertellingen en nog laffer grappen Gedurende de lente en den zomer scheen navroaw Sherwin al zwakker en zwakker te worden terwijl haar ziekte verergerde Na en dan gaven haar woorden en gedragingen inzonderheid in haar omgang met miJ grond voor de vrees dat haar verstand haar begon te begeven evenzeer als haar lichaamskracht Bg zekere gelegenheid bijvoorbeeld toen Margaretha de kamer voor een paar minuten verlaten bad kwam ziJ eensklaps naar mg toe en fluisterde miJ met gejaagden blik an op bezorgden toon in het oor Waak over aw vrouw denk er aan om over haar te waken en alle slechte menaclieB van haar af te honden Ik heb het en art 42 eerste zinsnede van bovengenoemd Koninklijk besluit Het bewDSStuk in do eerste zinsnede van art 51 der Wet vermeld kan zoo het niet reeds ingevolge art 39 derde lid van dit besluit onder den Burgemeester berust ten minste tien dagen vóór den dag waarop de zitting van den Militieraad wordt ge opend worden ingeleverd bu den Burge meester der gemeente in welke de loteling die vrijstelling verlangt wegens eigen mili taire dienst of wegens broederdionst voor de Militie is ingeschreven De opgave van eene reden van vrijstelling bij de loting ontslaat hem die vrijgesteld wenscht te worden niet van de verplichting om biJ den Militiiiraad de reden van vrijstelling in ta brengen hetgeen in elk geval biJ dit collego moet worden gedaan op het daarvoor bestemde tijdstip Zy die bezwaren mochten hebben tegende wijze waarop de Loting is geschied kunnen deze inbrengen bü de GedeputeerdeStaten dezer Provincie binnen vyf dagen te rekenen van den dag waarop de lolingheeft plaats gehad bg oen op ongezegoldpapier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegenbewgs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bü den Burgemeester dezer Gemeente i GOUDA den 26n September 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uuiteolandscb Overzicbt Het Petersburgsche Telegraafagentschap verneemt dat de Russische vertegenwoordigers in het buitenland bij rondscbryven de opdracht ontvingen aan da regeeringen biJ welke zij geaccrediteerd ziju de uitnoodiging tot bywüning van een 2do vredoscouferentie in Den Haag te doen toekomen Bovendien werd hun opgedragen voor het geval de buitenlandsche regeeringen de Russische voorstellen aannemen te verklaren dat de vooretellen dier regoering een conferentie ten dool zullen hebben wier arbeid een strikt praktisch karakter moet hebben de conferentie zou voornamelijk of uitsluitend de ernstigo quaesties behandelen die door den laatsten oorlog aan de orde zyu gekomen en voor welke een onverwijlde oplossing noodig is trachten te doen denk er aan dat gjj het ook doet Ik vroeg onmiddellijk om een verklaring via dien zonderlingen raad doch zij antwoordde slechts door iets te mompelen over de bekommeringen eener moeder en keerde daarop haastig naar haar plaats terug Het was onmogelijk haar er toe te brengen om duidelijker te zijn bx e Veel moeite ik er ook toe deed Margaretha veroorzaakte mij een paar malen veel kommer en verdriet door zekere onbestendigheid en verandering in haar gedrag die zich kort na mijn terugkomst van buiten op Noorder Villa begonnen te vertoonen Do oenen tgd kon zij eensklaps verwonderlijk knorrig en stil worden den anderen lichtgeraakt en grillig Dan weder kon zij plotseling de moeste teederheid in haar gedragingen aan den dag leggen terwijl ziJ lederen wensch dien ik kon hebben voorkwam en haar dankbaarheid voor de minste oplettendheden die ik haar bewees toonde Deze onverklaarbare veranderingen in haar gedrag kwelden en hinderden miJ onbeschrgtelijk Ik had Margaretha te lief om de onvolmaaktheden in haar karakter met een onpartgdigen blik gade te slaan ik wist niet dat ik eenige reden gegeven had voor de menigvuldige veranderingen in haar gedrag en als zij alleen zoo handelde nit koketterie zooals ik haar eeus zeide De biunenlandscho toestanden in Japan lijden nog steeds zeer ouder de ontevredenheid die do vredesvoorwaardon van Portsmouth hebbeu opgewekt Dat blukt uit een telegram door de Manch Guardian ontvangen waarin wordt gezogd Het aantal smeokschiiften door de meest verschillende personen en lichamen tot den Keuur gericht waarin het vredesverdrag wordt veroordeeld on den Mikado wordt verzoclit da ratificatie ervan te weigoren bedraagt nu reeds meer dan veertig Opmerkelijk is het adres door zes professors aan de Universiteit te Tokio ouderteekend waarvan er een onlangs ontslagen is wijl hij oen krachtig betoog tegen don vrede gehouden had In dit adres wordt de noodzakolgkhuid om do viedesvooi waardon te verweipen betoogd op grond dat daardoor het doel van den ooi log zooals dat in de proclamatie bg liet begin der vijandelijkheden was uiteengezet niet wordt boieikt i daardoor zoo zegt het adro is hot vredes tractaat een voriiadering voor da natie en een bron van gevaar voor de toekomst geworden Da hoofdartikelen der meeste bladen eischen het aftreden der ministers maar naar men gelooft zullen deze wel in hun ambt blgven totdat de maatregelen die na den oorlog noodzakelgk worden vooral de Jlnancieele regeling en die van de Chineesche ed Koroaanschü quaeèties een bepaalden voim haUben aangenomen In striJd met de vorzekoriogen van graaf Katsoera bljjkt nu toch het vredestractaat de bepaling to bevatten dat Japan zich verbindt do straat La Pérouse mot te bevestigen In invloedrijke kringen is men hoogst ïioontwaardigd dat zulk een beperking der territoriale vrgheid van Japan is aangenomen De bepaling wordt evenaans vernederend geacht voor oen land dat nog nooit door een andara natie overwonnen werd Do constitutioneelon in Japan nemen een krachtige oppositio houding tagcn de lagee ring aanDe hoofdredacteuren der vooinaamsto bladen hebben een commissie benoemd om bg de regeoring te protostoercn tegen de ongewoon lange schorsing van hot blad Asaki Vrijdag werd aen huiszoeking gedaan in de bureaux van het dagblad Niroku Sliiipo en in de woningen der redacteuren waarschijnlijk in verband met da jongste onlusten Uit dit alles blijkt dat de opgewondenheid in Japan nog lang niat bedaard is en dat de positie der regeering nog steeds zeer hachelijk is Niet het gepeupel opgezweept door volksleiders maar de vertegenwoordi was dat wel de laatste eigenschap die mij in eenige vrouw welke ik waarlijk liefhad kon behagen Deze redenen van verdriet en smart haar grillen en mijn bestraffingen waren echter gelukkig allen verdwenen toen de torniiju van mgn verbintenis met mijnheer Sherwin zyn einde naderde Margarotha a betere en beminnelijken aard keerde terug Nu an dan mocht Zij eenige verschijnselen van verwarring blg ken van buitengewone verdiepthaid in gedachten verraden doch als ik herinnerde mü hoe nabg da dag van de vrijverklaring onzer liefde was straalde haar verlegenheid een nieuwe bekoorlijkheid oen nieuw sieraad tot de schoonheid van mijnovrouw Mijnheer Mannion ging voort voor zoover het de oplettendheid mgner belangen betrof dezelfde bereidvaatdige en vertrouwde vriend to zijn als vroeger doch hg was in sommige andere opzichten veranderd De ongesteldheid waarover hij maanden geleden toen ik te L Men teruggekomen was geklaagd had schejl rergerd te zgn Zgn gelaat was nog hetjaUftff ondoordringbare gelaat dat zulk eenlnaclitigen indruk op mij gemaakt had toeiTik hem voor het eerst zag maar zijn manitren die tot dusverre zoozeer van zija bolaardheid en zelfbeheerscbing getuigden waren nu gejaagd en veranderlijk geworde Somtijds als hij gers van hot intelloctueele deel des volks zooals de professors te Tokio verzetten zich tegen den vrede on tegen het kabinet Katsoera De beweging zal de ratifloatie van bet vredestractaat niet tegenhouden maar wel zal in Japan thans een Igdperk van politieken strgd aanbreken die veel noodlottiger gevolgen hebben kan dan da concessies te Portsmouth in het belang van den vrede aan Rusland gebracht Prins Billow heeft Maandagochtend zijn verlof afgebroken en is te Berlgn teruggekeerd om naar do Koln Ztg officieus mededeelt eenige belangrijke kwestien vooral op het gebied van s rijks floanciïn en van de koloniale aangelegenheden persoonlijk te regelan Do aanwezigheid tegelijkertgd van den heer Witte zoo luidt t bericht vorder zal hem de gelegenheid geven ook dezen te ontmojten Waaischgn Igk zal de Rgkbkanselicr binnenkort naar BadenBaden terngkeeren Indien do kacselier niets gewichtigs mft Witte te bespreken had belangrijker din gen dan BuIow heeft Witte Maandagochtend dadelgk ontvangen en het noenmaal met hem gebruikt bg dan staatssecretaris van buitenlandsche zaken Overigens hoeft er te Berlijn Maandag nog oen andere belangrijke samenkamst plaats gehad in den loop van dan avond iiad Bülow een langdurig gesprek mot den Fran 5Chen gezant Bihourd Nadat de arbeiders aan de olectricitdtswarken hadden medegedeeld dat zo bosloten hadden de staking door te zetten ward door de maatschappsan een verklaring afgekondigd waarin wordt medegedeeld dat ze tot hun leedwezen gedwongen zgn op 30 dezer de volgende fabrieken te sluiten Do fabrieken van toestellen in de Ackerstrussc Huttonstrasse de machinefabriek in de Brunnenstrasse de turbiuenfabriek in de liutte nstrasse van de Allg l H ktria iilftt8gesollsch het blokwerk in de Hoimliolustrasso van de naamlooze vennootschap Siemens en Halsko het dynamowei k in do Franklinstrasse liet kabelwerk aan den Nonnendanim van de Sieraens Schuckertwerken zich biJ het gezelschap in do pronkkamer van Noorder Villa voegde kon hg eensklaps zwggen voordot wg drio of vier woordengewisseld hadden liet een of ander mompelen met een stem heel ndeis dan zgn gewone stem klageover een aanval van kramp en duizeligheid en do kamer verlaten Deze aanvallen van ongesteldheid hadden in hunaard iets van dezelfde geheim innigheid die alle andere dingen die hom betroffen kenmerkten j zg brachten geen uitwendige teekenen van jign geen ongewone bleekheidop zgn gelaat teweeg men kon niet gissenaan welke pgn hg leed of waar hg die gevoelde In den laatsten tgd onthield ik ermü van hem altijd te vragen om bg ons tekomen want de uitwerking die zgn plotselinge aanvallen van kramp op Margarethahadden was natuurlgk van dien aard datzg haar gedurende het overige van denavond ontstemde Zoo dikwgis ik hem laterbg toeval zag scheen de invloed van hetopbeurende zomerseizoen geen veranderingten goede bg hem teweeg te brengen Ikmerkte op dat zgn koude hand die mü verstijfd had toon ik die op den guron winteravond na mün terugkomst van buiten in demgno nam even kond aid altgd was en datwel op de warme zomerdagen die het einde van mjn verbintenis op Noorder Villa vooral gingen Wordt vervolgd