Goudsche Courant, donderdag 28 september 1905

weer in de war te willea gooien door met 1 October geen kinderen toe te laten op de school Ie soort wol op bewaarschool en herhalingsschool Met October loopen de halfjaariykscbe cursussen af en moet dus feitelgk begonnen worden zonder aanvangsklas Hoe zal dat leerplan er uit moeten zien om voor db hoogere leerjaren nog enkele jaren halfjaariyks en voor de lagere aohtmaandsch ingericht te blgven Ik ben lig dat baantje niet te hebbon Tobben is het met de school in alle opzichten en de onderwgzers die onder zulke omstanqigheden moeten werken zgn waarlgk niet te bengden Dan is het aan de Teekenschool heel wat dankbaarder on prettiger werk fschoon bet bestuur ook al eigenzinnig met het benoemen van leerkrachten te werk ga at Zou politiek eni eigenbelang by sommigen niet een beetje te sterk spreken in zulke zaleen f Maar daar staande onderwgzersi buiten Hoofdzaak is dat zg hebben een flinke lokaliteit ruime leermiddelen en èen beetjje waardeering En daar hebben ze niet over te klagen 17 en 18 September jl is lan bet i werk der loérlingon van teeken boetseeren graveerkl sse een tentoon stellifig georganiseerd En ik moet zeggen dat daar veel te loven viel Zelfs de leerlingen llar dry klasse idie nog joen jaar onder leidi ig van den hqer Hoogenogk werken ga en blgken van grooto vorderingen in het teiil Oongestelde Ëjn tocu beöft hel heel wat woorden gbkoslj 4n Vhn de gemeente een drngel gl subsidie los te krggen en dan nog zoo eel mogelik njaizich toe krabbelen zooals wg gezien hebben met de subsidie voor din bouw dor drgfula EO zoo zelfs dat net rgksSd siBit er dopr in g ivaar werd gebracht Het ittt alevei slecbf met de goud on zilverin lustrij jEn tpob begrgpt men niet dat de bi keus n0 tt n vif zet worden als iet ty verlobpt 2tt vast ingeroest ii de Joudewerkwgze en productie dat als bun artikel ni t gaat ze gae werk hebben Er zit geeno idernemii g8gBes in de Ini Het is te hopéi dli petlerlgd onüe vakschool daar wel vorhelerjng in isal brengen fcql nu da boel m el de sluisdeuren in bet hojlderd loopt nU laat het Dagelgksch BestiÖr overal aanjdakken Kookt uw melk en qw drinkwateij alsof bet een besmetteIgl ziekte gold ja dat kan er van komen want liet is versphrikkeiyk wat een stank d Havensloot e de Oude Singel en do Zqlfender verspreiden En met dat water nit de Haven wordt nog geboend on gedweild Koken helpt hier niet De verpesting dor lucht door hel vnile stilstaande water doet bat hem hier Afdoende zou wezen Steek de afd amraing door die veel te vroeg gemaakt is JAN BAZUIN De Koningin in Frieslani De avond van den eersten dag Nadat H M en de Prins in intiemen kring met het gezin vhn den Commissaris Maanyl dagmiddag de thee gebruikt hadden iu de I bladwe salon van net paleis werd op het Hofplein de van alle zijden opdringende menigte door de polititt maiechaussees en infanterie langzaam en in volmaakte orde door het telkens opsteken van borden met iangzaam vooruit tot dicht voor het paleis toegelaten Van do viscbraavkt was een deputatie van viscbvrouwen gekomen die allen Jeesteiyk uitgedoscht met oranje op de bonte jakken een groote mand bloemen aan de Koningin kwamen brengen De twee oudsten vanhet schilderachtige troepje dat in afwachting tot groot vermaak van de joelende opgewonden menigte een rondedans op het Hofplein uitvoerde werden bg H M toegelaten die de vrouwtjes vriendelgk tegemoet trad hen met een harteiyken handdruk voor de bnlde bedankte en ze in de gelegenheid etelde de andere vrouwen eens te tracteeren Tegen zeven uur reed H M in avondtoilet met den Prins naar bet Raadhuis waar door de Staten van Friesland een feestelgke maallgd was aangericht De toespraak aan het diner uitgesproken door den Commissaris der Koningin werd door H M beantwoord met een rede waarin de Vorstin gewaagde van den onnitwischbaren indruk die de geestdriftvolle ontvangst in Friesland op Haar en Haar Gemaal gemaakt had Tot groote geestdrift van de aagwezigen eindigde H M Haar toespraak met een in zuiver Friesch uitgesproken heilwensch voor dq provincie Na afloop hlflden de Koningin en de Prins eenigen tgd cescle waarna de hooge gasten naar het paleis terugkeerden om de zoo hoog noodige rust te zoeken na oen verl oeienden emotievolleii dag Hoewel in de stad geen officieele feestviering plaats had die voor gisteren den grouten dag bewaard werd was toch op verschillende plaatsen muziek en illuminatie en bleef de feestelgke stemming heerechen tot heel laat Tweede dag De extra treinen en trams rytnigen en etsen brachten in den vroegen morgen reeds it schier alle oorden van Friesland duizen BATTERSBYHÖEDE VAN CAREL RROPMA Meuwste lodellen Laagste Prijzen Ëen nadere verklaring zal morgen aan deze werken door aanplakking bekend worden gemaakt De zitting der Oostenryksche Kamer werd gister geopend Minibter Gantscb diende het bndget in dat sluit met een totaal van 1822 millioen kronen in ontvangsten en 1H19 millioen kronen in uitgaven Het Quotum voor de gemeensebappeluke uitgaven a geljjk aan dat van verleden jaar Minister üautscli verklaart to bopen dat bot nieuwe handelsverdrag met Italië tydig gereed zal zjjn Wat het algemeen stemrecht voor Hongar o betreft zegt de minister dat de bcricliten in de pets onjuist zijn en dat liü beslist de tasschenkomst die bem wordt toegeschreven kan logenstraffen Hjj is geen tegenstander van de uitbreiding van kiesrecht zooals blijken zal uit de a s bervorming van bet kiesrecht in Bobemen Minister Gautscb gaat voort mot het ontvouwen van zgn politiek program niettegenstaande de interrupties en het geschreoaw der oppositie Ue regeering blijft voor beide partijen de strikte nitvoering eischen van hetgeen door de twee regeeringen is overeengekomen hjj verzoekt de Hongaarscbe regeering om haren steun by bet sluiten van de handelsverdragen De regeering is steeds bereid de economische of andere quaesties de betrekkingen tusschen Oostenrijk en Hongarije rakende in behandeling te nemen en een herziening toe te staan van de wetten van 1867 op de wijze zooals die door don Keizer is aangegeven Minister Gautscb verklaart dat in de samenstelling van het tegenwoordige ministerie en in de politiek van de regeering geen verandering komt Toejuichingen en protesten De Kamer besloit onmiddellijk de verklaring van minister Gantscb in behandeling te nemen Daartia dient de minister van flnancièn do begrooting voor 1906 in waarbij bü gelegenheid vindt te wijzen op leekenen van verbetering in den economiscben toestand De heer Sternbacb valt den minister van buitenlandsche zaken heftig aan Er worden verschillende moties van urgentie voorgesteld vooral door socialisten met de strekking aan don minister president het vertrouwen te ontzeggen Op bet Congres te Bergen worden belangwekkende vraagstukken verhandeld In eone sectie is Maandag een motie behandeld onderteekend door den hertog der Abruzzen den hertog van Orleans Nordenskjold die tegenwoordig was en eenige anderen waarin de wenschelpbeid is uitgesproken der stichting van een Internationale Vereeniging voor het onderzoek der Poolsireken Geen naam nit bet land van Willem Barentz stond er onder het bij acclamatie aangenomen voorstel In een andere afdeeling hebben de bekende Eus Raffalowitsj en de Deen Fredericksen de voordeelen dor trusts verklaard Beernaert heeft in nog een andere sectie gesproken over eenheid in zeevaartwetten Ook over de aanmoediging van handelsreizen naar China Japan en Brazilië zgn belangrijke dingen gez gd Benrzen stelt België voor jongelieden dio de kansen in verre landen aandurven beschikbaar Verspreide Berichten Fhankkijk Het ministerie van marine verzekert dat er van geen verraad sprake is inzake den bouw van de onderzeesche booten op de Gormaniawerf te Kiel Er zjjn geen plannen in Frankrijk gestolen De Duitsche booten zijn ontworpen door den Spaanschen ingenieur Robert Esquevilly DuITSCULlMD Naar het beet hebben hooggeplaatste vriertdeb van gravin Montignoso ex prinses van Saksen gedaan weten Ie krijgen dat de gravin voorgoed afstand zal doen van haar eisch haar kinderen terug te zien indien ziJ vergunning verkrijgt de kleine prinses Anna Monica tot Mei a s bij zich te houden OOBTESKIJK HOHOAEIJE De koning van Spanje wordt den 6en November in Weenon verwacht BnstASD Ër gaan steeds meer troepen naar Finland t Garnizoen van Helsingfors is met 1200 man versterkt en andere garnizoens plaatsen krijgen troepen naar rato Volgens een te St Petersburg ontvangen telegram zjjn 13 leden van den Finschen Senaat beschuldigd van hoogverraad te Helsingfors gevangen genomen Men verwacht afkondiging van den staat van beleg In een bijgebouw van de militair school te Warschau is een groote hooveelboid dynamiet ontdekt daar verborgen door t revolutionaire comité Acht ofücieren zijn gearresteerd Japan De Japanners hebben nabjj Nikolskoje Beringeiland de stoomboot Montara buitgemaakt waarop zich baron Bruggen directeur der Kamschatka Handelmaatschappij bevond Zj bezetten toon de Com mandereilanden en heschen daar bui vlag Verteld te Utrecht Een inwoner van Utrecht vertelt vriJ enopenhartig hoe bij beterschap beeft bekomen van een bedroevende huidziekte De inwoners van Gouda die een geneesmiddel loekenvoor aambeien prikkelt de huiduituag of conige andere huidziekte zullen het de moeite waard vinden om van den goeden raju vanbun buurman nut te trekken J De heer ï J Meeuwsen woneniB piet Heiustraat 2D te Utrecht deelt ons aiecle J iren lan ben ik geplaagd geweeffl door droge aambeien die m j zeer veel fait bezorgden vanwege de hevige jeaking ah stekende pgn Het was soms zoo erg iat ik niot stil op mijn stoel kon blijven Kitten doch ook bil het loepen was het ze r liinderlijk Buitendien had ik steeds oenBevIge jeuking op het middengedeelte van myn lichaam Van alles had ik er reen voor aangewend doch wat ik ook prolfeerde niets was er wat me zelfs bet minsSe hielp en op mgn zeven en zoi ntigjarigen B lt l i verwachtte ik niet dat ik ooit wier vwn deze hiiiderlpe kwaal verlosi zou w rdoiK ïuen men mij ten laatste opmerkzaam maikte r Foster s Zalf wat een bj uitstek goed inidael tegen mgn ziekte zou zfn ontbood il da fei lijk oen doosje Ik begon het te gebruiken en ik was boven deiï lken van vreugd toen ik reeds dadefflfl verlost werd van de ellendige jeukiiteil i hadat ik de behandeling gedurende Veertien dagen had voortgezet was ik mheel en al van d lastige kwaal bevrijd ffc zou wel iedereen die met een dergolijko oijaangename zie ite aangedaan is dit prachtig geneesmiddel willen aanbevelen Ik ondergetoekend i vcffklaar dat h t bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wpzo die U goeddunkt Verzeker U dat men U de échte Foster s Zalf geeft dezelfde die de Heer Mpeawsen gehad heeft Ze is Ite Gouda verkrijgbaar bi da Hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k P 1 75 voor één of P 10 voor zes doozen BINNENLAND STATEN GENEllAAL V If K K n B H M È H Zitting van Dinsdag 26 September Aan de orde is de behandeling van het Adres van Antwoord op de Troonrede Do heer Heemskerk het politiek debat uitstellende tot de begrooting vraagt of aan de opdracht tot Kabinetsformatie aan den heer Borgesius een opdracht aan een ander was voorafgegaan en of de heer Borgesius of een ander mannen nit da groepen der reebterzijde bad aangezocht om in het Kabinet HiUng te nemen Herinnerend aan bet debat in de Eerste Kamer constateert spr dat het Kabinet de verantwoordelijkheid voor de formatie beeft aanvaard zonder den heer Borgesius maar spr vraagt welke redenen er bet Kabinet dan wel toe geleid hebben de verantwoordelijkbeid te aanvaarden voor de formatie van bet ministerie door den heer Borgesius De beer Troelstra wijst in verband met de betrokken zinsnede in het Adres van Antwoord op de toenemende beweging onder het volk voor bet Algemeen Kiesrecht blijkend uit de groote deelneming aan de jongste kiesrechtbetooging Herinnerend aan het bezoek van het kiearecbtcoraité aan den minister van Binnenlandsche Zaken vraagt spr of deze thane inlichtingen inzake zijn houding ten opzichte van het kiesrecht zou willen geven die h j uit deferentie tegenover de Kamer aan bet comité meende te moeten onthouden Op grond van verschillende berichten in da Indische bladen noemt spr voorts vele daden van leger en vloot in Indië b gelegenheid van expedities wandaden inhumane feiten o a het verbranden van woningen Dergelijke daden worden volgens die berichten verricht door do inlandsoho hulptroepen spr vraagt of t waar is dat de inlanders voor dit vieze werk worden gebezigd werk dat men blijkbaar aan onze eigen troepen niet wil opdragen Wgzend op de zinsnede in de Troonrede waarin aan legnr en vloot in Indië dank wordt gebracht dringt spr aan op een grondig onderzoek of de feiten in de bladen juist zijn vermeld Ten slotte wijst spr op het bericht dat 3 hooldbestunrdera van den Uarine matro zenbond aan den minister van Marino voor ontslag zouden zg n voorgedragen Herinnerend aan den strijd dien de zelfstandige vakorganisatie tegen het ministerie Knyper beeft moeten voeren een strijd die het gevolg was van dr Kuyper s bewind tegen do spoorwegarbeiders den Miliciens en Matrozenbond maar die uitliep op den val van diens Kabinet vraagt spr hoe de bonding van dit Kabinet en in t bijzonder van den togenwoordigen minister van Marine in deze zal zijn De minister van Financiën moest op de vrajig van den boer Heemskerk of aan de opdracht tot Kabinetsformatie een opdracht aan een ander was voorrifgegaan yhet antwoord schuldig blijven als natuurlijk gevolg van bet feit dat niet hg maar de heer Borgesius da Kabinetsformatenr is geweest Op de vraag omtrent het plagen van overleg met de rechtsche groepen antwoordt de minister evenals in de EerstetKamor dat een Kabinet ia opgetreden van vrMinnigê richting zooveel mogelg k gevormd nit Je verschillende nuances van diel richting ar nu een ministerie hompieen is van riMting en ook op praktische vraagpunten overeMstemt vraagt si r waaroip dit niet zou hebben mogen qptreden omtat bet gevormd is door den heer Borgetinq In antwoord ian den heer Troelstra verklaart de minisrar dat zjjn ambtgen ot van BMnenlandsohe ffiaken JuoMiyk mei over tM kiesrecht zqiS kunnen z eggen dar in de Troonrede heeft gestaan en verze ert Jjg stellig dat zijd ambtpnoot van artie een voordracht tot ontslag van lu ofdffestuurders yan deij Matrozenbond beMt ontvi jigen noch voornemens is i tot dit qntslig over te ga n Wel kwam deken ochtend een voordracht tot ontsjag vanj één hocidbestunrder in maan de inotjeven vporpijleze voordracht liggen buitein Ifet kader l vin diens lidmaatschap jvan het Jlfestnpr vaki den Bond In het algemieen wenwht Het KuUnet dm grondwettige rechten vijn iedqreeu te hindhaven ook van de amb enare i enl an b l die dienen bij leger en vloot ilDe Regeering draagt aan de vaKprganisJktie leen waitó hart toe maar vpogt spr em bg liet gezag hoeft er voor te wakenl dat de èeelnemiug van ambtenaren aan die vakorg tnisatie niet ontaarde in desorganisatie Elf da irbg meent de Regeoring dat de hyoger geplaatsten ook bjj legei en vloot dat goede voorbeeld moeten geven Ten slotte verklaart de minister dat ditKajjinet niet bereid is tol intrekking van deStrafwetnovelle die tijdens do stakinj is totstand gekomen r Wat de spoorwegarbeiders betreft de minister acht t wenschelijk daarover te awijgen tot de motie in zake de Staats e loitatie in behandeling zal komen y De minister van Koloniën belooft een grondig onderzoek uaar de door den hoer Troelstra besproken daden van het Indische leger en verklaart dat de Regeoring hier te lande en die in tndiö geen noodclooze wreedheid bij het optreden van ons leger verlangen Daarna werd het adres debat hervat waarbij de heer Troelstra er bg den minister van marine op aandrong alvorens tot ontslag van matrozen over te gaan de motieven van de autoriteiten die tot ontslag voordragen grondig te onderzoeken De beginselverklaring dor Eegeering ten aanzien van de vakorganisatie wil spr aanvaarden al waarschuwt hg bg voorbaat tegen het begaan van misstappen in de toepassing dier beginselen in de praktjjk De minister van Financiën nader de sprekers beantwoordende verzekerde dat de mannen die in dit Kabinet hebben zitting genomen dit deden na ernstig wikken en overwegen en in de overtuiging dat de politieke omstandigheden dit hun tot plicht stelden De minister van Koloniën de heer Fock antwoordde nader den heer Troelstra dat het onderzoek dat ingesteld zal worden noodzakelgk moet oitgaaa Uit Indië en niet kan uitgaan nit Nederlasd Het debat over de algemeene strekking van bet adres werd gesloten Bjj de paragraaf betrekkelijk de Grondwetsherziening betoogde do heer Troelstra dat de Regeering zich bad moeten beperken tot wijziging van die artikelen van de Gronwet die betrekking hebbon op de invoering van bet algemeen kiesrecht Wat de Eegeering thans wil doen alle omverhalen acht spreker oen gevaarlijk spel Immers bg een wijziging van meerdere artikelen der Grondwet zal ook ft 192 aaa de orde komen en daardoor d scboolstryn scherper dan ooit te voren nioeten worden gestreden Spr stelt een amendement voor op het Adres van Antwoord waarbg de Kamer de verwachting uitspreekt dat het onderzoek naar de gewenschte wijzigingen in de Grondwet niet tengevolge zal hebben vertraging in het roorstellen ran de örondwetswijziging om te komen tot algemeen kiesrecht Het is de bedoeling van spreker en zgn partggenooten dat de Kamer zich nitspreke voor een herziening van het kiesrecht in deze i jaren De heer Van Karnebeek waarsclnwde tegen bet instellen van eeii Grondwotcommissie voordat de algemeene begrootingedlscnssies zgn gevoerd De minister van Financiën verklaarde dat de Regeering aan dien wensch niet kan voldoen De Eegeering is voornemens zoo dra mogelijk aan de Koningin voor te stellen over te gaan tot instelling van een commissie Het is het vaste voornemen van de Eegeering zóó tgdig een voorstel in zakt het kiesrecht te doen dat de beslissing in eerst instantie nog genomen kan worden binnen deze vierjarige periode Van de instelling eener commissie verwacht de Regeering geen vertraging De instelling der commis sie heeft bovendien het voordeel dat do bureaux der ministeries meqr tiJd beschikbaar krijgen voor de voorbereiding van andere noodzakelijke wetten Ten slotte verklaart de minister dat mocht de Staatscommissie niet tydig gereed komen de Regeoring datgene zal doen wat zy vermeent te moeten doen om haar voornemen en uitvoer te brengen Eenige bravos De heer Troelstra trok na die verklaringzgn amendement in De houding van de Regeepnginzakehet kiesrecht werd door den heer van Karnebeek betr nrd De meerderheid van het volk de uitslag van de verkiezingen bewem i wil gejin uitbreiding van bet kies recht linister van Financiën verzeïerdojlEegeering geen twistappel lli den il brengen Maar zg m g zich nieteerhouden voorstellen aanhangig tedie zg acht in s lands belang itegeering kan niet nfwactten het oorier Kajner over de instelling eener lommissie I minister h oqjit d pen tlpor sa nen kopjieling van andtre w jligingsijoorsl Hen ten slotli de oppSsi iq itegen het bl ucoartikel zil laten varen U Het Aja es mn Antwoord werft ten i loite afiuder sliiramiig goedgeke ird Het za aande Konjtójin worden aangeboden doo de leden vp de èommissie van reddcne Hian gevuld tói t de heeren van Wassenaerl van Catwgckj asstdors n Patgn motdeufcorzitter aMi het hoofd I De vergadering is daarop geëindigd De P ovinciale Staten van Gelderland hebben gister gekozen tot lid deï Eerste Kamer den heer mr baron MACKAY oudvoorzitter van de Tweede Kiijner met 37 van de 57 stemmen tegen 19 jhr G A van Nispen liberaalj Slanken uit Schoonk en xvn o hemel wat ben ik geschrokken toen ik in den vroegen ochtend van Dinsdag 19 September naar de torenklok keek om te zien hoe vroeg ik wel nit de veeren was I Daar bad me waarlgk in het spokenuur oen of andere booze tooverkol de wgzers van de klok stop gezet Pal op 20 minuten over het middernaohtelgk uur waren zg biyven staan stokstyf En dat op den dag van de opening Jer nienwe Kamerzitting waarbg bat niou ve ministerie zgn intrede doet Welk onheilspellend teeken voor onze stad voor ons land misschien I Ziiuden wg er een voorteeken in moeten zien dat van onze stad van deze regeoring niet veel goeds te wachten is Dat we zullen kunnen biyven nitzien naar tram telefoon en school terwgl anderen voorgaan f We willen het beste hopen maar ik heb er een zwaar hoofd in in dat voorteeken bedoel ik Een lichtteeken zie ik voor onze school althans wel Hier in de buurt te Lekkerkerk heeft da regeering met subsidie gewone en buitengewone 1 24000 van de f 32000 voor haar rekening genomen in den bouw van een nienwe school zie dat geeft moed als dat zoo in je buurt te hooreu is Laat de raad Van Sehoonhoven nu ook nog eens naar den minister gaan om uit te leggen hoe hier de flnanciëo staan een watertoren van f 113 000 die we best voor f 80 000 badden kunnen hebbeu een gasfabriek waar we weer f 60 000 aan willen verknoeien misschien dat de minister ons dan ook een buitengewone subsidie en de commissie een buitengewonen uitbrander geeft omdat ze aan dien trenrigen toestand de belangen der kinderen opofferen reeds zooveel jaren De vreemdelingen die Schoonhoven komen bezoeken moeten voor de enriositeit eens even tusschen Teekonachool en Fransche school gaan zien naar de bankw die tot anno 1905 in Schoonhovens openbare school hebben gediend tot zitplaats van het paganistische kroost Een kiekje moest van dien rommel genomen worden als blgrend aandenken der teedere zorgen van den kerkelgken gemeenteraad Toor het openbaar ondorwjjs Ook zou een model afgestaan kunnen worden aan het schoolmnseam te Amsterdam Nn Bohgnen ze op het Stadhaia de boel i den bezoekers naar de hoofdstad Tegen negen uur was er in do fraai versierde straten bgna geen doorkomen aan vooral om en bg bet p leis van den Commissaris der Koningin alwaar de Hooge Gasten hun intrek genomen hebben kon men letterlgk op de hoofden der compacte menschenmassa loopen Het centrum van drukte en enthousiasmewerd tegen negen uur al het Hofplein waar een mannenkoor van een 120 tal leden zich schaarden om den dirigent den beer P C Koerman Dat was de indrukwekkende huldeaan de Koningin en don Prins waarmedede groote feestdag aanving Bg de eersteitonen van het Wilhelmus van Nassouwen naar Valerias compositie lerschenen H M de Koningin en de Prins voor een der geppende vensters van hot paleis en begeleiddoor de stafmuziek van het 9e regiment infanterie zongen de van geestdrift gloeiende zangers daarna het Nederlandsch Volksliedvan L Noest on Holland s Glorie van Richard Hol I IEn toen was bet moment dadr dat de dichte menigte die in adomlooze stilte den plechtigen zang had aangehoord dor geliefde Koningin een geestdriftigen morgengroet kon brengen Ten tien uur ving de morgenrit door de stad aan een triomftocht die voor de jonge Vorstin weder gekleed in Friesch costnnm len Haar Gemaal onvergetelgk moet zgn Allereerst werd het Friesch Museum bezocht itvaar H M en de Prins gorden rondgeleid door Mr W J van Weideren Rengers bestuurslid van het jFriesGh Genootschap en 0 verdere bestuursleden JDa r werden o a ezichtigd de Oranjokaraer de Oud Hinde looper kamer en de verzamelingen uit de Friesche terpen benevens de kostbare verzameling ouilJapansch en blauw porcelein een legaat van wglen den heer A Ypey 1 Vervolgens werd de coöperatieve zuivel briek aaa het Nieuwe Kanaal bezichtigd an welke inrichting do Koningin met veel elangslelling kennis nam te meer daar deze fabriek voor twee jaren tijdens de landbonwfeesten reeds door Prins Hendrik werid bezocht Ten slotte werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling van Friesche Kunslngverbeid en Huisviyt op speciaal verzoek van H M georganiseerd door een zestal ingezetenen van Leeuwarden De voorzitster van dit comité is mevr Bsso v Harinxma thoe Slooten wedawe van den in hot vorige jaar overleden burgemeester van s Gravenhage De expositie bestond uit 72 inzendingen o a zilverindostrie gebeeldhouwde meubelen aardewerk sme dwerk enz albs in de provincial veri aardlgd De foyer van de Harmonie was voor d eie tentoonstelling geheel antiek ingericht en zag er met baar oude schouw en boogvensters de in lood l gavatte rnitjes en houten wandbekleeding schilderachtig uit 1 Ongeveer half een keerde de stoet weer naar het paleis van den Commissaris terug waar een paar uur later de gala rgluigen alweder gereed stonden om H M en Z K H met gevolg naar de ringryderg to brengen Do uitslag van den wedstrijd zal eerst na 5 uur bekend zijn H M deelt dan zelf de door haar uitgeloofde pryzen uit bestaande uil een gouden bengeltascb en horloge Stadsnieuws GOUDA 27 September 1905 VERGADERINGvan denGEMEENÏER VAD op Vrgdag 29 September 1905 snamiddags half twee uur Aan de Orde 1 De benoeming van a een onderwyzer aan de herhalingsschoolvoor jongens Ing St no 88 b een onderwgzer aan de school voor gowoon lager onderwgs No 6 iSlng St no 89 c eene onderwgzeres aan de Tweede Burgerschool voor meisjes Ing St no 90 d een lid van de Commissie van aanslag voor de bedrgfsbalasling e een plaatsvervangend lid dier Commissie 2 De begrootingen voor 1906 van a de Volksgaarkeuken en het Hoffmansgesticbt b het gemeente pensioenfonds Het voorstel tot wgziging dor gemeentebegroeting voor 1905 Ing St no 91 Het voorstel tot het richten van eenadres aan H M de Koningin in zakede Ongevallenverzekering Ing St no 88 Het kohier van de schoolgelden op de Burgerscholen ligt ter visie Do reclames tegen aanslagen in deplaatselgke directe belasting naar hetinkomen dienst 1905 De reclames van P Th de Vries tegen zyn aanslag in het schoolgeld op de Burgerscholen Aan den heer H J Nederhorst Jr alhier is bg onderbandsche aanbesteding opgedragen het boawen van den Grand Bazar de la Paix aan de Spuistraat te s Gravenhage voor de som van 1 249 900 G a 8 c o n t r 61 e 27 September 3 uur namiddag Druk 37 m M Lichtkracht 13 99 Kaarsen v eX 22 Ca oriën In een onbewaakt oogenblik is hot 1 jarig zoontje van den heer Vergeer villa Bnitenlust te Nienwerkerk a d IJsel Maandagmiddag in een sloot geraakt In bewusteloozen toestand werd de kleine op het droge gebracht De pogingen om het kind bg te brengen mochten niet meer baten 379 0 staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 27 Sopt No 5778 10303 12049 15464 en 20167 ieder f 1000 K 7829 11118 en 18716 ieder t 400 1993 5018 10561 12825 17885 18763 en 2Ó985 ieder f 200 248 2570 3045 9049 11257 11697 11930 13510 13999 14623 en 18366 ieder f 100 Pryzen van f 70 84 2722 5760 8071 11396 1 5085 18171 160 2807 5823 8106 11456 15128 18353 221 14 97 8531 11538 61 18527 440 3134 5985 33 11664 66 61 62 60 6031 53 11737 15292 18634 83 74 46 8809 12014 15453 18754 89 3403 85 80 12191 15580 18845 515 43 6261 8972 12384 87 19053 17 77 6408 9048 12428 15654 57 61 8555 6632 65 12556 15730 60 658 66 6722 81 57 98 19112 73 94 55 9213 12622 15814 66 721 8625 6832 76 12709 94 19283 985 52 75 88 12817 15949 19312 1049 3717 7067 9892 88 50 23 52 3899 68 9408 12961 16105 26 67 8904 90 31 18091 16377 60 79 4162 7135 75 13Ï96 84 19488 1157 4204 7221 9669 13287 16403 111542 1263 41 58 9786 13345 11 19083 1586 99 7421 9885 13466 24 19707 1672 4432 7 22 10100 69 81 19817 1737 71 36 10260 136 52 88 19968 48 4556 7607 10499 13719 16505 62 186 2 67 10595 13836 94 20020 92 4615 35 10632 48 16622 99 2132 4717 37 92 13905 41 20188 2306 4905 61 97 27 16833 20263 g5 91 63 10717 79 17021 20368 n 5157 7760 22 14009 17122 20580 2410 82 7864 24 69 17639 97 35 5206 87 10895 14198 49 20757 2526 72 7921 10934 14414 55 63 40 5332 37 11174 1 521 17925 86 26 69 86 11317 14797 57 20834 5635 95 81 14989 18006 20916 Rechtzaken Voor de arrondissements rechtbank te Rotterdam werden gister 0 a de volgende zaken behandeld Op 15 April j 1 had de logementhondcr C J van der Poel wonende te Gouda met zgii vrouw kwestie gekregen welke zeer hodg zou zgn geloopen Van der Poel had zyn portemonnoie met f 8 50 op tafel gelegd De aldaar logeerende 66jarige bleckersknecht Tb V wonende te s Hage was bg de woordenwisseling tegenwoordig geweest en zou zooals was ten laste gelegd die portemonnaie hebben gestolen Bekl ontkende het ten laste gelegde Eigenaardig was het dat hg né bet verdwgnen van het gold zgn kostgeld had betaald en andere uitgaven gedaan Ook had men bem in de nabgheid van de bewuste tafel gezien Volgens bekl had hg f 14 op een bleekery verdiend De portemonnaie had men eenige dagen later in een turfhok op het plaatsje achter het huis gevonden Ook had men bekl in de nabyheid van dit hok zien rondscharrelen DRAAGT Ondanks bekl s ontkentenis achtte het O M hot ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen en vroeg veroordeeling t ot 6 maanden gevangenisstraf De 21jarige boemkweeker A R wonende te Boskoop was te Gouda op 5 Jnli jl ter opèjubare terechtzitting van het kantongerecht als getuige gelioord in de zaak van het O M tegen i In t Hout beklaagd van overtreding der Drankwet en zon als zoodanig onder eede mondeling per ooolgk on opzettelgk de navolgende valsche verklaring hebben afgelegd dat hg den 12 Juni 1906 in den avond zich bevonden heeft in bet bierhuis van den bekl en dat hg toen geen jenever met Cats elixer en ook geen klare jenever aan de getuigen C Alphenaar en C Straver heeft toegediend doch alleen portwijn en bier had uitgereikt Bekl beweerde dat bg de waarheid had gespt eken Hg was mot de dochter van den kastelein verloofd Het meisje had op genoemden avond den bekl gevraagd of hg wilde bedienen Bekl had volgens zgn zeggen niets anders dan bier en portwgn besteld gekregen wat ook aan het buffet geschonken werd Vier getuigen waren gedagvaard De verklaringen van twee hunner wezen uit dal er wel degelgk jenever was geschonken in do herberg van J In t Hout en dat bekl de glaasjes had rondgedieiid Er was geen vergunning en daarom was verzocht de glaasjes een weinig achteraf te zetten De derde getuige verklaarde dat hg bier en zgn vrouw port had gedronken op dien avond Gel had gezien dat het glaasje van zgn vrouw werd gevuld nit dezelfde flesch waaruit de glaasjes van de twee eerste getuigen boerenarbeiders die toen beschonken waren werden gevuld De vrouw van dien get bevestigde deze getuigenis Het O M gaf toe dat üet een zeer moeiIgke kwestie is We hebben hier een bewgs van bekl schuld maar ook van bekl s onschuld Het was de vraag wie van de getuigen hël meest geloofbaar waren Volgens het O M waren de twee arbeiders bet meest geloofbaar Deze getuigen drinken veel drank en bet mocht dus niet nannemeIgk geacht worden dat dergelgke lieden s avonds bg het biljarten port zouden drinken Z E A vorderde wegens het plegen van meineed negen maanden gevangenisstraf Ontvangen DE NOUVEAUTÉ S IN COSTUMES TAILLEURS i M vr is l i x j Najaarsmantels en Jupes trotteuses 40VERTEf TIEIN 1 Heden overleed onze geliefde 1 Vader Behuwd en Grootvader de 1 1 WelEd Heer 1 1 WILLEM LAMBERT 1 in den onderde m van bgna 65 jaar 1 E LAMBERT A M LAMBERT H B LAMBERT W LAMBERT HElinHIKS en Kind Stoi WUKERSLUra 25 Sopt 1905 h f