Goudsche Courant, maandag 2 oktober 1905

Maandag 8 October 1905 So 9838 44ste Jaargang COIMMT I Uuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeluToon Kio Si ADVERTENTIEN worden g pl iatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tut 1 uur dee miidd reletoon Sa 89 Ue Uitgave dezer ourant ge8chie lt lag elijk met uitzondering aIl Ziui tn Ficstdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Irant o per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 9 U 9 18 9 42 10 04 Tn het VERLICHTINÖ MaGAZIJ1 yDe ü vondster Dubbele Butfrt Ü TELEP 117 af vooriiaBden de nieowate nodeUan GAlSORllAiieilTEJl GasgloellfoMbrawttTS OasElMlraBtaoden Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gtfterUe geimailleerda BDISHOODELUKE ARTIKEEIN daagdzatn en lindalgk BADEü wm m m mmmu KOOKAPPARATEIf WaDdoomroreii Mio OitUfelIJts en verder alles wM t it ket lU Uehoort Aanbevelend M K Y LOOÏT Aanleggw van Oaa y Walnr Srreekbaii f i Veckrljgbau in fteschen SO eta TA et f urn i tJt bjj H H Apothek cn Drogisten it Jk e merk AMmxm I F AD BIOHTBR Co Bvttardan Ta OewDi b4 C X ai0£SV Apathaker I i JJÊtU e tiTTOKPFA C ff t iwn 198 Eobte Oude Jeaavet KigNtcap P ttOPPE Verkrfgtew an de BdltettBn rro JT biriOu VnummM WiBHtt Jz M I TK GOUD A Oe INBICHTINO wordt E8L OTKn Zaterdag 30 September PS COMMISSIE Wild en Gevogelte Van al heden en verder dageljfki verioli verkrijgbaar Braadfciekana Soepkippen Duiven Ponlaidea Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wi d E sdv g U Fazanten Patr aen Snippen Kerboendera B vleesch onï eni tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar chooBgemaakt Iran door geheel Nederland Aanbevelend ï G VTT tlTSQ Poelier 18 OoBterstraat ROTTEBDAM Telephoon Interc No 2031 Onnavolgbaar tgn thans door nienw gevonden toepassingen onze IH mliecert ftckMerd Por treilen relHtureHogaerU Zfj geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Hen overtnige zich geen imitatiei voor de echte te ontvangen Qelll Prjisconrant met een aantal ongevraagde getnigschrilten gratit op aanvraag Boxtel a nOOAEKTS S Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bjj wien niodallen U bezichtigen lijn iiïËPÓTMTËËÏ Hen wordt renocbt ep t MKUK teletteu UIT HIT SlAOiiOJll TAM M UAVENSWAAY ZONEN OOSIWCHBK Pau TBB8XN worden afgelo rerd in vwMgetde pakjes van t t ItfM n en iiil 90 etn Ned om mei leroieldisg vaii Nommer en IPnÏB vopniefi van nevenataand lUiark Tolgena da Wet gedepo neatd 2i k 4 loeriaK fan geM 4e otAtin Bi uli Tolende J C VUL TimlM4S J BBlHflAABT Li OE OiDSOOFSTB I DE MEEST PRACT180HE DE MEEST VOLLEDiaa MOOEPLADEM zijn beslist die der Firma WELUO THE LADIES JOVHSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DBESaUAKEll met een gratis geknipt patroon VUE BAZAAR OF V111LU aES s jPASHiosa Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rHAAGT Vw Boeklutn elaar ffroef nummer AU i et kottel JtoU Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende mpdellen zijn OEKNIPÏE PATRONEN met HoH verklaring Ir p p tegen voornitbetaling van 1 0 50 verkrijgbaar bil MiLLY SIMONS Den Haag Zeouw en lUaagflijders oidt nit overtuiging als een werkelgke hnlp in den nood het boek aanbevolen Na ontvaagat van adrea per briefkaart arlt ilit boekje traseo per post toegeionden door B X KFOCI S Uookh Zaltbomrae asxto Drak v u A BRINKMAN d Zx ALGEMEEN E TRAM MAAT SCHAPPy DIEUSTREaELIïTG op cie LIJN Gouda Reeuwijk Bodegraven lijivansende 1 OCÜTOBER l OS TIJD VAN GREENWICH S 15 5 63 8 19 6 67 43 6J81 4 06 43 d 5 20 5 24 5 48 4 3 16 3 19 3 43 4 05 S 1 09 iJ 1 18 g 1 37 S 1 59 12 01 12 64 723 7 27 7 61 8 13 4 30 434 4 58 6 20 6 24 6 48 T 10 10 1004 10 28 10 50 2 36 2 34 2 58 3 20 8 93 827 8 51 13 Vertrek van Bodegraven Dorp 19 05 Ig 19 58 Station 12 99 12 51 Reenvijk 5 904 6 10 Aankomst te Qonda i 1 Si 1 22 S 1 46 t 1 60 d 6 15 6 37 7 01 7 05 te s6 10 57 11 2 11 2 5 1 18 1 37 g 2X 1 2 05 9 16 9 37 3 01 3 05 8 25 8 47 9 11 9 15 4 30 4 62 6 16 5 20 7 10 7 SS 7 56 5 26 5 48 6 12 6 16 80 4S 10 06 10 10 8 25 8 47 4 11 4 15 U U4J2 11 46 11 60 4 10 4 32 4 66 5 Vertrek van Qonda Beeuwijk Aankomst te Bodegraven Station Dorp a AUéén des Dinsdags godarende de maand April 1906 A in October en November 1905 en Maart 19W van 1 December 1906 28 Fehrnarl 1906 d Maandftgs en Ditsdags Donderdags ZindugB f STOOMTRAM louda Haastrec ht Heken dorp Ondewater DISMSTRUaEUKg a anvangenc le 1 OCTOESR 190a Vertrek van GOUDA naar ODDEWATER 4 56 6 7 10 8 45 10 55 1 3 46 6 05 en 8 25 Vertrek van OUDEWATER naar QOUDA 6 10 7 05 8 10 40 12 10 206 4 0 7 10 en 9 30 D6 met a gemerkte trammen bopen olletn Donderdags Met Cadeaux en Verlotingen QEEÜT BETïit adres voor alle soorten SCHOEI WEIK dan het Nuórdbralianisdi Sdmeii w LuneüMagazyn KLÜIWEG E 80 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend € SMITS Alle reparatien en aangemeten wenk Te tJOl DA Wijdstraat 157 Sier Uw huis ia don irioter Vwea tuis toot de lente mèt UAARLËMIËR BLttË BttLliË Na ontvangst van postwioael grooiifl 3 45 zendan vÜ liutca 4aor Nedorland voor fl 3 75 ranoo dsor D ltwUa d n B lgiA onze 0Yerkl kekM e Nocoal coUectiaa 30 HYACINTH EN voor gluten ol 40 veor potten of 60 roer im tuin üi een e l testte floor 4e kamep van 150 st oor 45 potten ot eene cotteetto voor Oem tutu 4n 250 at I eene 9oUecHe üMir kam r btim xm 240 st i der bevattende eene prachtige kesze van ifacicthen tnlpen naniMM ocas tciHas aneeawklokjes Ht Onie BeclamMolleetieB kesten it aao door Nedultnd S 2 75 doof Beljttlen Dnitsch laad fl 3 wze KUte cOllsAttea door N lcrlwd i 6 96 daor Balgii u Daitsthh d fl 6 60 Rgk geUJutf arda piyal t met tpecifleatie onz c coOectiea in he atrilandsc en ome vele wenken ToerdeknKnsr bevattende grooto CtlalegoslaliHDnitiali eiden wijdesVitrlangd gratis en iraiuio Tuinbouw Ëlakliasem nl üois ter Düiu NOOKJdWIJK BU HAARLEM WESSANSN ae LAAN Wormervêër OPöSaiCim uu H I IIIIU l iUS SABRiniBtt Voedert uw Fee met de mitvere v u mw e nerk 8ler en f r uitmuntende daor mt WÜt en vetgebalt en grootste veedbigawaacde w e iMptMna foKV 1900 S mt Odm w MedaüU I mmnmM m m CkManten 1 1 M m ttrltn l worden aangcaoaian looi h t Ad Mrt iftll llwr aa vaa 1 BRMKimrftnfON BulteolaBdscb üverzicbl Aan beide zijden der Vogeson is men verben d over bet tot stand komen van de DnitscliFranache overeenkomat in de Marokkaansclie qnaestie Want de Ungdnrige en telkens algebroken onderhandelingen tnsscbon minister Rouvier en prins Radolin tosseben de heeren Eévoii en dr Rusen tusschen ïaillandier en Tattenbuch werkten zenuffschükkend op de openbare raeening Verleden week baalden wü ells een ai tikel uit de Frankf Zlg aan waarin de krjigstronijict gestoken werd in antwoord trouwens op sabelkletterende artikelen der Fransche bladin De overeenkomst van 8 Juli had ons voor zulke uitvallen kunnen bewaren maar wat is een overeenkomst wanneer men het over de uitwerking niet eens is De onderhandelingen liepen over het program voor de conferentie en nu is iiH merkwaardige dat zi i iet geleid hebben tot het opatellen van een program maar van een gemeenscbappeiyke nota waarin een analyse van het program wordt vastgesteld Zonderde vryheid der conferentie ook maar eenigs zins te beperken wordt scherp en duideiykomlijnd uitgesproken wat de beide regeeringen verwachten van de hervorraingspolitiokin Marokko Doch in welken vórni de diplümatie de overeenkomst ooli moge hebben opgemaakt dat zö verkregen is wekt blvjdschap De Petit Parisien noemt de overeenkomst een gelukkige belolte voor een vreedzame toekomst Het blad wijst er met nadruk op dat de onderhandelingen gevoerd werden met den wensch een oplossing te vinden en dat er steeds verzoenende gevoelens bestaan hebben bj de onderhandelaars ZiJ stonden niet vijandig tegenover elkaar maar waren bezield met het verlangen om bevrediging der belangen van beide landen te vinden Üeen persoonlijke trols behoefde gekwetst geen onafhankelijkheid aangetast te worden Elk der beide landen mag zich geluk wenschen met het resultaat waardoor het in zyn waardigheid niet werd aangetast en waarin de vrijheid wordt geacht die elk land hebben moet om zjjn vriendschap te knnnen bewaren zijn herinnering te kunnen behouden Dnitschland en Frankr ik hebben thans een waarborg gevonden voor goede betrekkingen in de toekomst wanneer andere quaesties in de wereld voorkomen en daarom hebben wiJ gesproken van een diplomatiek sacces waarbij van geen overwonnenen slechts van een overwinning FEVILLETOX m mwmi büiloi 73 Het was vrij wat waarschgnlgker dat als ik op de partg kwam myn gedrag alles aan hen die daar bgeen waren zou verraden Ik besloot om tot twaalf uren in den omtrek van het huie rond te wandelen dan de vestibule binnen te gaan en myn kaartje aan mgnheer Mannion te laten afgeven met de boodschap er bij dat ik beneden wachtte om hem met Margaretha naar Noorder Villa te vergezellen Ik stak de straat over en keek naar de kleine steenen aan den overkant weder naar het huis op Daarop stond ik een oogenblik stil luisterde naar de muziek die ik duideIgk kon hoeren en stelde mg voor waarmede Margaretha zich op dat oogenblik zou bezighouden Spoedig ging ik daar weder van daan en zette mgn wandeling in een meer oostelgke richting voort onverschillig waarheen ik mgn schreden wendde Ik voelde weinig ongeduld en niet de minste vermoeidheid want binnen twee uren viat ik dat ik mijne vrenw zon weerzien Tot dU tgd wu het mj aliol het te en der vredelievende denkbeelden kan worden Tegenover de moening dat het gelukkige resultaat aan de bemoeiing van Witte en van Rusland zou zijn te danken wjjst de Figaro er op dat de overeenkomat reeds verkregen was voordat Witte door den Dnitachen keizer te Rominten ontvangen werd Minister Podbielski heeft op een verzoekschrift van veehandelaars in Oost Friesland om opheffing van de quarantainebepalingen het volgtnde weigerende antwoord gezonden In Oost Friesland is den rnndveefokkerij niet alleen een van de voornaamste bronnen van inkomst van het land maar het is in het algemeeno belang van den staat dat aan den Duitschen landbouw uit Oost Friesland voortdurend goed lokvee tot ververaching van bloed kan geleverd worden De gelieele Duitsche landbouw heeft er daarom voorzoover hg afhangt van het aanfokken van vee in lage landen belang bj dat de Ooat Friesche veeatapel gezund biyit en het is dus biliyk tot bescherming van dien veestapel ver strekkende bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen De daarmee stiüdige belangen van de veehandelaars moeten in dit geval bij de andere belangen achterstaan Uit een mededeeling van andero zgde bljikt dat van 1902 tot 1903 nit Oost Friesland naar de landbonwcnde streken van DuitacLland 40 000 stuks vee ter waarde van ongeveer 12 millioen mk zgn uitgevoerd De directies on de werklieden in het electriciteitsvak te Beriyn zyn het nog niets eens kannen worden Do directies hebben laten mededeelen dat zy in staat zyn ook by een algameene werkstaking in hun fabrieken voor hetleveren van denoodigo electriciteit voor de traras en de straatverlichting te zorgen Het stakingscomité heeft op verzoek van de werkliedenleden dor verzoeningacommiasie van hel Geworbegericht besloten de hulp dezer commissie in te roepen hoewel zy zich alle andore maatregelen voorbehouden De Bond van Beriynsche metaalwerkera heeft besloten zoodra de drie grooto electrische fabrieken gesloten zullen zyn by alle overige electrische inrichtingen een werkataking te proclameeren Een ernstigen stryd staat dus te wachten Nadat het centrale comité der stakers in de electriciteitswerken de tusschenkomst van het 6ewerbe ericht had ingeroepen woordige niet bestond ik leel le slechts in het verledene en in de toekomst Ik wandelde onverschillig langs eenzame achterstraton en drukke hoofdstraten Van de tooneelen die een avondwandeling in een groote stad oplevereur trok geen van alle mg ne aandacht Droomerig en onoplettend evenmin somber als opgeruimd liep ik door de helder verlichte straten van Londen Voor geen van de geluiden die zich deden lioor had ik ooren behalve voor de liefdemuziek mgner eigene gedachten al wat er te zien was verdween voor de liefelijke gedaante die zich in mgn bruiloladroom vertoonde Waar was op dat oogenblik myn wereld Beperkt tot het buitentje buiten Londen dat ons den volgenden dag zou opnemen Waar waren de schepselen op de wereld Allen opgelost in dat eene Margaretha Nu eens vlogen mgue gedachten droomerig en bekoorlgk terug naar den dag waarop ik haar het eerat ontmoette Dan weder riep ik de zomeravonden in mgn herinnering terug toen wg te zamen uit hetzelfde boek zaten te lezen en op een ander oogenblik was het alsof ik ademde met de adem en hoopte met do hoop en verlangde met het verlangen van die dagen Doch meestal hield zich mgn geest met den volgenden dag bezig De eerste droom van alle jonge mannen de droom om alleen lamen te zijn met de vronw die hebben de betrokken firma s verklaard dat zy deA tusschenkomst niet aannamen maar bereid waren den toestand to hespreken met dé arbeiders comités onder persooniyk voorzitterschap van den president van het Geworbegericht Zelden heeft een boekje zooveel tegenspraak uitgelokt als de beruchte Zeyaigbrochure in Ilongarye een brochure waarin do schryver die later bleek de Hongaarsche joornaliat Zig any te zgn de noodzakelgkheid betoogde Hongarge onafhankeiyk te vorklaren met een prii s uit het Huis Hohonzollern als koning Waarschjinlgk een tegenslag tegen die brochure waarin de duidelgke bedoeling stak de Duitsche invloeden voor de Hongaarscho onafhankelgkbeid te winnen ia een artikel in do Nea Freie Presse van den vicepresident der Hongaarsche onafhankelykheidsparty dr Polonyi waarin betoogd wordt dat naar geheel Hongarye overtuigd Is de houding van don Koning tegenover de Hongaren alleen toe te schryven is aan Duitscie invloeden Poltnyi veihaalt dat de Duitsche gezant na da welwillende houding door den monarch 1 tegenover Hongarge aangenomen in overleg met de regeering te Beriyii een audientift bjj den Keizer vroeg en dat van dit oogenttlik al de onbuigzame tegenstand van den monarch was op te merken Het merkwaardigste van de geheele quaestie is echter dat de Duitsche rogoeriog zich zeer terecht volstrekt niet met de Hongaarsche quaestie bemoeid heoft Het verhaal van Polonyi wordt door den Duitschen gezant bealist tegengesproken en de meeuingen in de Zeyaig brochure over de sympathie van Keizer Wilhelm voor Hongarge verkondigd golden slechts voor zoover Hongarge deel nitraaakt van de met Duitschland verhouden Oostenrykach Hongaaracho monarchie Renter s Agentschap verneemt dat op de N W grens van Indiö de stiategische spoorweg verlengd zal worden naar de Afghaansche grens Waarschguiyk zal de spoorweg ongeveer een 95 K M de Kaboelrivier volgen In Afghaniatan zelf wil gelgk men weet de emir geen oor hebben Maar de Engelschen zullen nu gauw bg de hand we zen als Afghanistnn hen te hulp roept of ook ongeroepen V Reuter seint uit Weenen 29 Sept De Kamer gaat voort met de borandalaging zg beminnen door een volkomeno afzondering gevrgwaard voor het gezelschap van vrienden en van vreemden was nu mgn droom een droom die binnen weinige uren zou verwezenlijkt worden verwezenlgkt worden reeds by myn ontwaken op den volgenden dag I Gedurende het laatste kwartier van het uur dat ik gewandeld had moet ik onbcwuat aijne schreden weder naar het huis van Margaretha s tante gericht hebben Ik zag het terug juist op bet oogenblik dat het geluid van de naburige kerktoren waarvan elf slagen klonken my uit ragne afgetrokkenheid opwokteh Er waren nu moor rgtuigen in de straat en meer menschen in den omtrek der deur verzameld Werd al die beweging veroorzaakt door bet komen of door het vertrekken der genoodigdenf Zou de party weldra afgoloopen zyn op een uur waarop partijen gewoonlgk beginnen f Ik besloot dichter hy het hals te gaan statin en my te overtuigen of de muziek had opgehouden 1 niet Ik was dicht genoeg genaderd om de noten van de harp en de piano te hooren die nog even vroolgk aW zooeven klonken toen de huisdeur eensklaps open ging om een heer en dame uit te laten Het licht uit de gang viel vlak op hun gelaat en deed m i Margaretha en mgoheer Mannion herkennen over de verklaring der Regeering Een aantal sprekera apraken hunne voldoening uil over het voornemen der Regeering om de grondwet van 1867 te herzien De Dnitsche partyen spraken zich uit ten gunste van een economische scheiding van Hongarge De minister president wees onder toejuichingen do aanvallen terug op do dynastie zonder welke de monarchie niet kan blgven bestaan De Regeering zou dankbaar zgn indien do Kamer de begroeting wilde in behandeling nemen en beraadslagen over de herziening der wetten van 1867 De minister ia overtuigd dat men een vorm zal weten te vinden voor het byeenblgven van de twee deelen der monarchie waarby elk de rechten behoudt die door do wetten zgn gewaarborgd en volle vryheid van beslissing Indien bet Oostenryksche parlement ten deputatie zal benoemen wil de regeering haar werk in alle mogeiyke opzichten steunen De regeering zal trachten hare moeilgko taak onder volle veruntwoordeiykheid ten einde te brengen Nieuwe zitting Maandag Gelgk te verwachten was zyn de groote Noorscho bladen togen hot voorstel van d 3 tien Stortingsleden om de kwestie van Noorwegen s toekomstigen staatsvorm nu aan de orde te brengen Hun argumenten zgn dat het nogenblik slecht gekozen is du nnie is nog niet afgewikkeld de eendracht onder het volk zou verbroken worden en zg is nog zeer noodig de grondwet waaronder de Noren nog leven en die hnn kracht is schrgft het koningschap voor tegenover de mogendheden zon het hoog apel zgn uu aan het koningschap te raken Verdens Gang zag dezer dagen neg het vraagstuk van de republiek onder de oogen Welke republiek wil tnen dan vroeg het blad De republiek zooals de sociaal democraten die verlangen geen afzonderiyk staalshoold maar het ministerie als opperste gezag P Of een republiek met een president En dan rgst weer de vraag of meu een president wil door de volksvertegonwoordiging gekozen gelgk in Frankrgk of door het volk zelf gelgk in de Vereenigde Staten Verder moet men dan nog kiezen tusschen een republiek met een president die veel macht hoeft en een waar zgn gezag slechts in naam bestaat Het vraagstuk is zoo moeiiyk meende het blad dat men heat deed zich aan het beproefde konicgsehap le houden Nu reeds naar huis te gaan Anderhalf uur voordat het tgd was om terug te keeron 1 Waarom was dat f Er kon slechts een reden voor zyn Margaretha dacht aan mg en aan hetgeen ik zou gevoelen als ik op Noorder Villi kwam en tot na middernacht op haar moest wachten Ik snelde vooruit om een woord met hen te wisselen terwjl zg de atoep afkwamen doch juist op hetzelfde oogenblik werd myn stem overschreeuwd en myn verder voortgaan Verhinderd door een standje onder het volk dat op da kleine ateenen stond on ona van elkander scheidde Iemand zeide dat inon hem zgn zak gerold had anderen Brhreeuwden hem toe dat zy den dief al gegrepen hadden Er had een gevecht plaats de politie kwam er bg ik werd van alle kanten omgeven door een tierend dringend gemeen dat als uit den grond scheen opgerezen te zgn Voordat ik uit het gedrag en weder op het midden van de straat kon komen waren Margaretha en mgnhcor Mannion in een rgtuig gestapt Toon ik rag weer vrij bewogen kan zag ik het juist pgisnel wegrgden VFordt vtrmUld