Goudsche Courant, dinsdag 3 oktober 1905

So mm Dinsdag 3 October 1905 44sie Jaargang De grootste Sorteering TAPIJTEN riO BEIJNSTOrrEN K ARPETTEN OOPEES V LOEESEILEN EN INOLEOMS Tafelkleedeii Afgepaste Vitrages en Behangselpapieren in de nienwste I e§sin8 woorradig in iiei T 4 P I J T Al A C A Z Ijr ü van Firma B DE JONG Gouwe 185 GOUDA fiOUDSCHE COIRAIVT iMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 89 V 7 STI LN morden gepl iatst vni reg eU a 50 Centen ledere re el meer iO Centen roore c ei i worden ber kend naar plaatsniimte Fnzendin van Adverteiitiën tot 1 uur des niiilJ Feletooii A o S3 De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen IJe prijs per drie maanden is 1 25 franeo pei post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CKNTF N Het Moderne Borduren en Stoppen op de Singer Naaimachine Uluuenkort znllen wij alhier weder met een op ongeveer U dagen berekenden IheoretiMCheu en pracUichen CURSUS IN BORDUREN EN STOPPEN beginnen Do lesuren znllen zjjn voormiddags van 9 12 en des namiddags vsn 2 5 aar Het onderricht zal door eenedame die een en ander grondig verstaat verstrekt worden en geheel ko$lelooi aiifn Zy die aan dezen chrsus wenscben deel te nemen worden beleeld uitgenoodigd ons hiervan spoedig mondeling of schriftelgk kennis te geven Singer laatscliappij Gouda Lange Tiendeweg 27 GEVRAAGD een Reiziger voor Gouda die toch de omstreken bezoekend genegen is eon gemakkelük verkoopbaar artikol voor krniduniers en bakkers mede te nemen Brieven onder letters G W aan de Boekhnndelaars H A KRAMERS ZOON Rotterdam HENKES Oude Jenever en HULSTKAMP S Oude Jenever Aanbevelend Firma C Lourens TELEPHOON No 28 Pelterijen in GROOTE KEUZE ontvangen in De Nieuwe Winkel Harkt A 66 en 67 NOUVEAÜTÉ S IN Handschoenen Aanbevelend C A B Bantzinger BELONJE Jr OPENBARE YERKOQPING te GOUDA op WOENSDAG 4 OCTOBER 1905 dee morgens te elf uren in bet Hotel DE ZALM aan de Markt ten overstaan van den Notaris 6 G FORTUUN DROOGLfiEVfiR VA No 1 Een op goeden stand gelegen WINKEL EU WOOMIS aan do Gouwe te Gonda naast den ingang der Bemonstrantsche Kerk wyk C No 212 Tu aanvaarden by de betaling der kooppenningen No 2 Een goed onderbonden HUIS en ERF aan het water van Achter de Vischmarkt te Goada wyk I No 173 Verhuurd bjj do week voor f 1 80 No II Een zich in goeden staat bevindend WINKELHUIS mot atzondorlyke BOVENWONING en WERKPLAATS aan de Nieuwe Haven te Gouda Wyk N no 22 en 22 i Te aanvaarden 1 B ebruari 1906 No i Een HUIS EHF en GROND aan de Nieuwe Haven te Gonda Wyk N no 222 Terstond te aanvaarden No 5 Een HUIS en ERF aan de Komynstoeg te Gouda Wyk K no 23 Verhuurd bü de week voor ï 1 55 No ti Een gunstig gelegen Winlielhuis WOONHUIS en ERF aan de Gouwe te Gouda Wyk C no 102 naby de aanlegplaats dw stoombooten Te aanvaarden 1 December 1905 En Nos 7 tot 10 Vier naast elkander staande goed onderhouden HUIZEN en ERVEN met den GROND daarvoor en daarachter aan de Geuzenstraat te Gouda WiJk L ios 57 tot en met iO Allen by de week verbnnrd elk voor f 1 30 Huis en Erf aan de Korte Geuzenstraat uit de hand verkocht De perceelen zyn de laatste 3 werkdagen T66r don vorkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren to bezichtigen Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van voornoemden notaris FORTUUN DROÜÖLEEVER te Gouda imËPÖTMTHËÏ Hen wordt verioctat op t UEKK te letten DIT HÏT MaOIZIJN VA M UAVENSWAAY imm QOBINOHEM Deze THKEEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van ryiiBte n ten half en eén Ned ons met vermelding van Nomraer er iPryB Toorzien van oevenstaan iMerk volgens de Wet gedepo oeerd Zich tot de uitvoeriD van jeeerde orders aanbevelende J C BIJL fuorh Bn T BEEEBAAET Lz Gouda Druk van A BRINKMAN 4 Zn PROVINCIALE GRËDIST EN SPAARRANK Visclunarkt SCHIEDAM Telef No 188 Verstrekt VOOESCHOTTEN op kotleu en langen tcrmyn Solicde AGENTEN gevraag d Sier Uw huis in den winter Uwen tuin voor de lente met HAARLKiniHËK BLÜi iliBOLLB Na ontvangst van postwissel groot il 3 45 zenden wy franco door Nederland voor 11 3 75 franco door üuitschland en België onze overal bekende Normal collecties 30 HYACINTHEN voor glazen of 4p voor potten of 50 voor den tuin of eene col leeUe voor Ue kamer van 150 st voor 15 potten of eene eollecHe eoorileu tutu van 250 st of eene colleclte voor kamer en lulu van 240 st ieder bevattende eene prachtige ken e van hyacinthen tulpen narzissen crocus bcillas sneouwklokjcs etc Onze Reclamecollecties kosten franco door Nederland fl 2 75 door België on Duitsch land fl 3 onze Elite collecties door Nederland fl 6 25 door België en Duitschland fl 50 Ryk geïllustreerde pryslüst met specificatie onzer collecties in het Hollandscb en onze vele wenken voor do kuituur bevattende groote Catalogus in het Dnitscb zenden wy desverlangd gratis en franco Tuinbouw lülablisspmenl lluis ter Duin NOOEDWIJK BIJ HAARLEM Tn het VEELICHTING MAGAZI IN He Avondsier Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zyn voorbanden de nieuwste modellen GAiSttRiWAaiEii ren Gasgloelliohlbriinders Gas Electra Braoders Ballons enz K KALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gtfterife geëmailleerde HDISHOnDËLIJKfi ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk Um GEISERS GASOVEi GASFORNUIZEN KOOKAPPAEATEN Wtodcomforen Salon Gastatel es en verder allea wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOON Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen DRACHEN OUELLE KOST SLECHTS ISCT PQlLlTEIIFLESai is yerfrisschend terwul vermengd met wun of limonade dit eek fune drank geeft leidingwater veroorzaakt soms Typhus en andere ziekten NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bjj M II Gouda Openbare Yerkooping TK GOU l op MAANDAG den 16 QCTOBER 1905 des morgens te JSif uren in het KofSehnis DE HARMONIE aan de Markt ten overstaan van den Notaris 6 C FORTDIJN DR006LEEVER VAN TWEEBiJimEiiEmir EN een Turfschuur BENBVBNS eenig e perceelen Wei en Hooiland Veenland en Veenplas een en ander op de blokken Vogelenzang Gravekoop Vrybnef en EUb en te REEUWmK ter gezamenlijke grootte van 25 Hectaren 10 Aren 71 Centiaren Broeder biJ Notitiëu die met alle andere inlichtingen van af den 2cn October a s ten kantore van genoemden Notaris FOBTUIJN DROOGLEEVER te Gouda verkrijgbaar liJn P P SOOS L Tiendeweg 59 bericht de ontvangst ran eene prachtige collectie Petroleum Hanglampen Staande Ganglantaarns Pcirolenm liacliel § OOK IN HUOB t PPi mmmuwm Bijzondere vermelding verdient de geurige Preanger Melange SO cent per S Ons Ook verkrijgbaar Leidsch gebrande Kolfle i SS cent per S Uns Aanbevelend L VA DER BEEK Jr van onds DE MOLEN LANGE TIENDEWEG D 29 OOUDA BulteulaR s b Overzlcbt j 1 Minister Witte is in den gravenstand verheven He Tsaar zond 28 September het volgende telogiaiii aan Witte Ik wensch n geluk met uw ttjiugkeer oit Washington nadat u müne opdracht die van het hoogste gewicht was voor den Staat schitterend hebl uitgevoerd Ik uoodig u uit Vrydag op het jacht Polarstern in de Bjorkii soud te komen Het jacht Strela zal op m jn bevel ter uwer bebchikking worden gesteld I p Strela kwam den 29sten Sept s namiüd igi te 4Vï unr by de Bjórkó sond aan terwyl do T aar en zyne gemalin zioh aan land bevonden Te zes uur des avonds keerde de Tsaar aan boord van do Polarstern terug en zond dadeiyk een boot voor Witte die toen door den Tsaar werd ontvangen en hem rapport uitbracht De Tsaar vorloende zooals reeds werd gemeld aan Witte den titel van graaf en dronk aan het diner op zün gezondheid Witte werd voor don volgenden dag uitgenoodigd toX het ontbyt Hy aanvaardde de terugreis naar Petersburg aan boord van de Strela De te Berlijn verschyneiide Russische KorrcRpondenz heeft een telegram uit Moskau ontvangen over een vreemd optreden van William Stead die zooals men zich herinneren zal het jongste Zemstvo congres bywoonde Na afloop van dit congres gaf prins Dolgoerekof eun party voor Zemstvo Iedeu eu andere gasten waarop ook Stead genoOdigd was Deze hield daar een i edevoering wiiarby by ern lofrede hield op den Tsaar en op den politiediviator Trepof waarmode de spreker die toch reeds gelijk onlangs uit een scbryven van den Londonschen correspondent bleek met een scheel oog als een agent van het absolutisme werd aangezien groote verontwaardiging wekte Hartstochtelyk werd liy door Kowalefski N ibokof den redacteur van de Prawo den priester Petrof en anderen tegcngespiuken Koditsjef de bekende radicale Zemslvo man riep uit Wü kunnen van mannen die Russisch bloed hebben vergoten geen vrijheid verwachten Wy gaan naar de Ryksdoema als naar een arena gereed om te stryden en oogstte daarmede den daverenden byvai der aanwezigen Wel speelt Stead een vreemde rol in Rusland waar hy bekleed met het gezag dat het beschaafde Westen in Rusland vooral bij de vooruitstrevenden geniet dezen invloed gebruikt om het door de feiten zoo veroor FEViLLETOW w imwa Böf iiJï 74 Een ledige kabriolet stond naast mil ik sprong er dadeljjk in en zeide den koetsier dat hg het andere rgtnig moest inhalen Na zoo langen t jd en zoo gedoldig gewacht te hebben mü door een bloot toeTal te laten verhinderen om met hen naar bais te gaan zooals ik besloten had daar dacht ik geen oogenblik aan Ik was tengevolge Tan het gedrang waarin ik geweest was warm en knorrig en lou het ellendige sleeperspaard liever met eigen band geranseld dan mijn doel gemi4 hebben Wij kwamen reeds dichter bg ben ik had jnist mijn hoofd nit het portier gestoken om hen toe te roepen en den koetsier te vragen om ook eens te roepen loen hnn rjjtnig eensklaps een zijstraat insloeg juist in een tegenovergestelde richting als die naar Noorder Villa voeide Wat moest dal beteekenen f Waarom gingen ziJ niet recht door naar hnis P De koeuier rroeg of hij heu niet zuu aanroepen voordat zü verder van ons afraakten en erkende rondait toen b j die vraag doed deelde bestaande regime op zoo onhandige wijze te gaan ho pen en verdedigen De aandeelhouders van den Printemps hielden gisteren een btiitengewone vergadering waarin de wijze van Inschryving en storting op de 80 000 niouwe aandeelen weid goedgekeurd De nieuwe directeur Lagonie bieid een toespraak waarby hy verklaarde dat de crisis waarin de maatschappy had verkeerd nu geëindigd was en deze op hechtere grondslagen nog als voorheen gevestigd was Hy doolde mede dat de banken zich bereid hadden verklaard de helft van de winst op de cmisbie dier 8O Ü0O aandeelen te storten in de kas van dan Printemps De Fran che pers is in haar uitingen over het slagen der Marokkaansche conferentie over hot geheel mat un kleurloos Men acht het programma voor do conferentie zooals dat door do onderhandelaars na lang zwoegen h vastgesteld te onbeduidend te weinig zeggend en vreest dat de moeilijkheden slechts verdaagd zyn De Figaro diukt dit aldus uit De overeenkomst van 8 Juli was een diplomatieke wapenstilstand En nu komt een program dat nog geen einde aan de quaeslie maakt De conferentie zal den toestand voor drie jaren regelen Onder voorwondsel dat het maar een voorloopigc regeling is zal men ons nu allerlei lastige quaesties op den hals schuiven Of wg knnnen over drie jaar we r opnieuw beginnen Sommige blader merken met voldoening dat Daitschland op enkele punten belangryke concessies deed Maar wie nu meent dat daardoor in Frankryk een betere verstandhouding tot het Duitsche ryk zal ont slaan vergist zich Dat blykt wel uit de wijze waarop de Képublique Fran aise het blad van Méüne de zaak bespreekt Het brutale optredei van DaUschland heeft geleid tot forraoele on definitieve erkenning onzer rechten on er Jjuiiengowone positie de rest hangt nu van do conferentie af Duitscbland zal zich nu wol afvragen of het in zyn belang was zulk een opgewondenheid ovir de Marokkaansche quaestie te doen ontstaan den wereldvrede in gevaar te brengen en de openbare meening van geheel Europa tegen zich in te nemen Slechts enkele bladen waaronder de invloelryke Temps toonen zich verheugd Dit blad schiyft Zulke overeenkomsten hebben als zy rechtvaardig en billyk zyn steeds een verblydende uitwerking Men mag aannemen dat dit ook hier het geval dat zijn paard niet zoo hard als het andere kon loepen Werktuigelijk zonder er reden voor te knnneu geven zeide ik van neen en beval hem eenvoudig te volgen zoo dicht hy maar kon Terwijl deze woorden over mijn lippen kwamen maakte zich een vreemd gevoel an mjj meester het kwam mij voor alsof de stem van een ander door mijn mond gesproken had Terwijl ik een oogenblik te voren gloeiend heet en onophondelijk in beweging geweest was voelde ik mij nn onverklnarbaar kond en zat ik stil Wat was hiervan de oorzaak f MiJn rijtnig stond stil Ik keek er nit en zag dat het paard gevallen was Wij hebben nu alle kan verloren mijnheer zeide de koetsier terwijl bjj doodbedaard van den bok stapte zij rijden de straat nog aU jd verder in k gaf hem eenig geld en ging er onroiddelliik nit vast besloten om hen te voet in te halen t Was een zeer afgelegene plaats een blok van hall voltooide straten en half be A oonde hnizen dat in de nabijheid van een gioot spoorwen 5 alion verrezen was Ik hoorde het schelle geluid van liet fluitje en bet zwoegende zware gezncbl van de locomotief die jnist den tocht begon terwjjl ik het doodscfae plein waar ik mij nn be vond over liep Het riJtnig dat ik gevolgd VBB Btond stil op den hoek van een lange wezen f zal Frankryk dat maar één bondgenoot heeft en wien die ëna bondgenoot voldoende is kan met alle andere mogendheden vriendschappelyko betrekkingen onderhouden daar zyn staatkunde nooit agressief is Het thans afgesloten tractaat zal zonder de waardigheid of de belangen van itsmayd te schaden een nieuwen waarborg voor don Europeeschen vrede zyn Het is te hopen dat de voorspelling van de Teinps de juiste blijkt to zyn f De gehf ele Hongaarsche pers bevat heden artikelen over de verklaring van Fejorvary en ziet daarin een onvoorwaardi lyko her roeping van het door monarch aan de Hou gaarsche leider s mudegedeelde program Maar de bladen moenen tevens dat deze vetklaring hoewel de inhoud ervan volkomen duidelyk is naar den vorm niet voldoonde is daar de ineded eling door den monarch in een plechtige audiëntie gedaan niet door een verklaring van baron Fejervary kan wolden opgeheven Wel ziet men echter in die verklaring het bewys dat Oostenryk weer een andoren weg wil inslaap en naar een verzoening of naar een overeenstemming traeht Inmiddels worden dooi den inonaich de onderhandelingen met lIongaar 5che staatsiiadcn iiadcnvoortgezet Tiians is graaf C aky de president van hot Magnalenhuls naar Weenen ontboden Dit wordt in Hongarije met ingenomenheid begroet al wordt op den voorgrond gesteld dat graaf Jsaky slechts als bemid delaar niet ais toekomstig kabinetschef Kan worden geraadpleegd Zonder nationiilo conoessif s is echter geen resultaat te verwachten Enkele bladen wyzen er op d it graaf Jsaky onlangs verklaard hoeft oen voorstander van algemeen kiesrecht te zyn en vreezen daarvan nadeelen voor du MagyaarM he party De stryd voor en tegen het algemeene kiesrecht in Hongarye duurt nog voort en draagt er eveneens too by om de quae t e te verwarren Sterke politie afdeelingen en iulreuilles kruisen in de straten van lioed tpest zoüdat nieuwe botsingen zgn voorkomen Maar men koestert grouta bszorgdhoid voor den 3den October Dan zal oen fakkeloptocht gehouden worden door de coalitie De verbonden partijen laten aanhangeis uit alle oorden naar do hoofdstad komen om daaraan deel te nemen De socialisten en voorstanders van het algomfene kiesrecht doen hetzelfde Men vreest dat daarvan straat die aan het een einde gevormd word door winkels die nn reeds gcsluten waren en aan hot andere einde waarschijnlijk alleen door woningen Margarelha en mijnheer Mannion stapten haastig nit het rjjlnig on snelden zonder rechts of links te kgken do straat in 74 bleven bij bet negende huia staan Ik was nog jnist in tljds bjj bon om de dear achter hen te hoeren diciit gaan en het getal denren te tellen dat tusschen die deur en het plein gelegen was I Een verschrikkelijk vermoeden dat ik nauwelijks wist wat het werkelijk was bogen zich van mij meester te maken t was alsof een ijskonde hand mjj geheel doorboorde en mijn hart aanraakte Ik nam h4 huis op Het was een logement een verwaarloosd verlaten gcbouiv dal er akelig nitzag Terwijl ik nog werktuigelijk handelde nog met een zeker gevoel waarvan ik mij geen rekenschap wist te g Ven ook al gevoelde ik het nam ik als door instinkt het besluit ora hen in het hnis te volgen evenals ik hen reeds in de straat gevolgd was ik begaf mg naar de deur en trok aan de schel Ik werd opengedaan door een knecht niet veel meer dan een jongen Toen het licht uit de gang op mvn gelaat viel zweeg hij eensklaps en deed eenige stappen ach terait Zonder mij met eenige verklaring bloedige botsingen het gevolg zullen zyn Een uitwerking van Fejervary s piogram dat ten doel had de nationaliteiten op te zetten tegen de Magyaarsche uvurheersching is reeds merkbaar geweiden In Broos hebben zich 000 Saksische on Roemecn clie roeraten vrywillig aang meld voor den dienst Dat ia de eerste sclieuf in het Hongaarsche bloc Kn het toont meer dan lange yertoogen hoe juist Fejervary den toestand inzag In verband met de verdeeling van Bengalen in twee pnivinoies waren op 28 September 5000 Hindoes in den tempel der godin Kali den giootsten van Bengalen byeengekomen zy wooren by de godin dat zo voor zoover hot eenigs ins inogelgk ioude yii geen buiteul indscho waren zouden gebruiken en in winkels van buitenlanders niets koopen wat ze in die van inlanders k innen krygen Aan dit bericht voegt de VoBs l eit hot volgt nde toe liet feit dat er een boycot op touw wurdt gezet lykt ons van grooter beteekenis dan de buycot zelve Want de Hindoes werden tot dusverre byna beschouwd als een wiUoo co kudde die onvoorwaardelijk de bevelen der Kngelscho oveilieerschers op olgden Dit zij thans aaneengesloten optreden om l taur smaatregelen te verhinderen die zy mei guedkearen kan thans of later een vei sltelvkeiido politieke befeekeiiis kiyien W inl z worden daardoor bewust vari eigen kraeht ZateidagochtcTid is hel sluffdyk oveischat van de Braz a W Mar ieil e nangekomfii en door zyn oudsten broeder ontvaii eii P n kolonel vei tegeiiwoordigde do rogeeung li rn regiment iiif interie bewees militaire eer Met de driekloui bedekt is de lukki t laii land gebrarht Gisteren werd zy overgevoerd nair Parys en ia de krrk van Siict Jlotilot geplaatï t tot Dinsdag w uitieer de Brazza op Pére Lach vi e al worden bsgraven Zijn otï4e zieke moodei te Rome weet neg niet dat hy is gestorven Do Bra zza op de terugreis gestni ven gn tegenstander Gentil nog ziek ile opeiibaarmaking van het onderzoek hierdoor vert aagd waailgk alles werkt samen um oiiidelijk de openbare belangstelling voor hot on 6 ukk g Kongo aan het work te ellen De Temps lieeft weder oen brief over het proces GaudToqué van 2t Augustus en hot overzicht van liet requisitoir van don prorureur is ii6n vreeso yke aanklacht één lange Igst van op te honden sloot ik de deur a hter niy dicltt en zeide dadelyk tot hem Een boer en een dame zyn eui oi 2i nbhk geleden dit logement binnen geg i iii Wat hebt gii hier te ileon niijnhocr f Hij aarzelde en ög moet mij ergens Bieqgoii waar ik ben kan beluisteren ik lorlarg niela meer Hier hebt gij een U voieiii als gij deel wat ik vraag Zijn oogen vestigden zich giotig op bit goud toen ik het hem voor lii dil lig gin op zijn teenen de ging in en lu sleide an bet einde daarvan Ik bo r lo niets dan het luide snelleklopp n viin mgn hart Hij kwam lorug leiw jl hg bij zich zelven ig mpelde Mgnheer zit gi ed en wel aan bet souper ik zal het wagen I Wilt gij mg beloven om dadelijk weg te gaan loüde hg er op luisterenden toon bij n lini huil n ci in opschudding te brengen Wij gn hier stille nienscben en kunnen niet lei en iets dat naar een standje Igkt Zeg mjj eeist wilt gii mg belove om zachi te loepen en geen woord Ie spreken Dat beloof ik n Dezen kant dan mijnheer ei deiil er ora dat gg niet vergeet zacht te loo ien Wordt Vêrvoldd