Goudsche Courant, zaterdag 7 oktober 1905

de 245 aanweiige ttgevaardigden eeoilemmig aangenomen Toornl liedden Yerscliillende spreken het woord gevoerd Korsnth eprak de hoop nit dat geheel Hongarije licli zal vereenigen om de grondwet te verdedigen Thaly verklaarde camena de onalhankelykheidaparty dat elke poging om tweedracht te zaaien mislukken zal Wlassies verklaarde namens de dissidenten dat de strgd der oppositie niet tegen de kroon maar togen baar raadgevers wordt gevoerd Simonyi verlangde in naam der volkspartij bet herstel van do ware beteekeni der overeenkomst van 1H67 Baron Bantfy sprak de overtaiging uil dat de toestand nog ernstiger worden kon maar dat de Hongaarsche staatsregeling blijken zal tegen beltige schokken bestand te wezen Ten slotte zeide Bazaonyi te verwachten dat elke Hongaar en das ook elke democraat en sociaal democraat zich zal aanslaiten hg de onalbankeiykheidspartii vaar deze optreedt om de htaatsregeling de grondwet B het parlementaire stelsel te verdedigen Ben Uoyds bericbt uit Port Said van gister dealt mede dat er 77 stoomschepen te Port Said en te Saez liggen waaronder zestien mailstoomers De Noorweegsche Storthing nam het voorstel aan betrellende de verandering van paragraaf 112 der Urondwet zoodat de grondwetsherziening door den volgenden Storthing kan worden tot stand gebracht Minister MIcholsen had bet aannemen van hel voorstel aangeraden daarbjj wüzonde op de eventneele noodzakeiykbeid van grond wetsw ziging na de orkenning van de zelfstandigheid van het land Kenter seint uit Dublin Jobn O Oonnell het nationaliatiscbe parlementslid voor Mayo die hescbnldigd was van het bouden van een redevoering waarin werd opgerold tot bedreigingen en ongeregeldheden werd door bet hof veroordeeld tot het geven van borgtocht voor goed gedragen subsidiair tot drie maanden gevangenisstraf O Donnell weigerde borgtocht te stollen on zal dus gevangen gezet worden Verspreide Berichten Fbahkkuk Tot uitbreiding van het aantal post on telegrnafbeambten in Parjjs en tot verbetering en uitbreiding van de kantoren zal de onderBtaatssccrelaris Bérard een crediot van 80 tot 100 millioen francs aanvragen Of hv het krijgen lal Is oen andere taak De zwarte koningin van Madagaskar is gisteren aan het tii tnffen geweest De Parysche dokter Doyen beweert het geneesmiddel voor kanker gevonden te hebben DUITBOIILIK Ue koning van Saksen heeft het proces verloren tegen den redactear van SchwAbischa Tagwacbt die naar aanleiding van het geharrewar over de kinderen met prinses Louise een satirisch gesteld artikel tegen hem gepablioeerd had Tot heden werd nog geen ambtelgke bevestiging ontvangen van een samenzwering van Kaapsche en Transvaalscbe Doeren in Uuilsch ZuidwMt Afrlka EaacuaD De liondensche dtyraad heeft besloten van de electrische weer tet de gasgloeilicht verlichting der straten terug te keoren Qasgloeilicbt is beter voor den Kngelschen mtst UUSI IND Uit St Petersburg wordt gemild dat de krijgsraden in Buslaod do opdracht bebhen gekregen politieke misdadigers alleen tot den strop te veroordeelen ou niet tot den kegel De kogel is to eervol en wordt bewaard voor deserteurs I In Ivanovo tjjn werklieden met Kozakken ilaagi geweest Twee werklieden werden gedood en veertig gewond terwyi drie Kolakkan kwetsuren opliepen De doema van St Petersburg heeft b sloten Witte tot eerehnrger to benoemen Hen verzekert dat Witte geweigerd heeft een millioen roebels te aanvaarden hem door d D exaar aangeboden VaaiaiciOBi Stitek Baron Komoera en de heer Sato hebben Vancouver verlaten om naar Japan terng te keeren Freaident Boosevelt ontving gistarw bS zich den leider der kolenwerkers Uitcbtll om met hem over de dreigende staking te iprakui De veelbesproken president heeft bet eerevoorzitterschap aangenomen der Olympische spelen die in t voorjaar 1906 te Athene worden gebonden BINNENLAND Oisteren is te Zaandam de heer P Lateostein oud wethouder die met de 8 andere antihavenmannen zijn ontslag als lid van den liaad van Zaandam bad genomen bg enkele candidaatstelling herkozen Ue minister van binneulandsche zaken overwegende dat de heer mr L P M H baron Hicbiels van Verdaynen ontslag beeft genomen als lid van de Tweede Kamer der 8laten ieneraal en dat mitsdien eene verkiezing voor een lid van die Kamer moet plaats hebben in het kiesdistrict Breda heeft bepaald dat die verkiezing zal plaats hebben op Dinsdag 17 October e k de stemming zoo noodig op Vrgdag 27 October e k en de herstemming zoo noodig op Vrj ag 3 November e k vk6itDRRiN6V4NDKNGIlMEE9ITERüD DINSDAG 3 OCTOBER 1905 Vervolg Do heer Vingerling Wanne r het hier wordt doorgevoerd dan geloof ik dat het weder een ingrijpen is in hel gezag Men moet niet uil het oog verliezen dat do school dan niet wordt een opbouwende opvoeder maar een ziekenhuis Ik zou nog meer kunnen noemen maar bet slot van het boekje van den heer Jansen is dal geen schoolartsen moeten worden benoemd Ik ben ook van oordeel dat wy ons op een bellend vlak begeven Oë heer van Iterson Als wy de hygiëne op de school willen toepassen moet nog veel veranderd worden b v volgens oen inzender in de Amsterdamscho Courant zgn de luchtkokers zeer slecht er moet op een andere wyze ventilatie komen ook zanden de scholen niet meer aan di straat mogen gebouwd worden omdat het geraas hindorlyk is voor het onderwgs Er is niet bedoeld de onderwgzerSj maar de hoofden der scholen die zelf kinderen hebben zouden de ziekte van de kinderen kunnen opnemen De Voorzitter Ik moet den beer van Ilerson opmerken dat by hier alleen als medici in den raad er legen is maar bet voorstel is ook gedaan door de gezond1i id commissie en niemand zal toch ontkennen dat de voorzitter van de gezoadheidefom missie geen medici is de schoolcommissie waarin twee medici zitting hebben r beeft ook deze zaak warm aanbevolen zoodat wy hier hebben bet oordeel van drie medici De beer Vingerling M de Voorzitter er is een warm pleidooi gevoerd voor het reorganiseeren van de gezondheidsdienst maar het komt my voor daar er gesproken wordt van een huisarts van den minderen man dal die meoachen geen huisarts hebben en dan komen ig aan de stad De beer van Iterson Door n U de Voorzitter is gewezen op het rondgedeelde stuk No 85 maar bet kont my voor en die iiidrnk heb ik gekregen dal het een doorgezonden stok is De Voorzitter De heer van Iterson moet niet lezen van achter al maar den brief van 3 Juli Da heer van Iterson Ik geloof toch nog dal het een doorgezonden stuk is daar in do brief van de schoolcommissie wordt gesproken van twgfelaclitige gevallen De heer de Jong Ik zon wol willen voorstellen den schoolarts niet voor vgf jaar vast te benoemen maar voor tydelgk b v een of twee jaar De Voorzitter De bedoeling is niet den seboolarlB te benoemen voor vgf jahr de gemeenteraad is nioi gebonden den schoolarts voor vi f jaar te oehonden De heer Dercksen Wg krggen bier hel specialiteiten stelsel in geneeskundige bladen komt het specialiteiten stelsel meer en meer op den voorgrond ik zou speciaal aan hfu die voor ean schoolarts zyn willen Vragen of wij later ook in specialiteiten moeten vervallen Ik geloot dat een arts geen oog zal ganena maar den patient naar een specialiteit tl verwgzen evensoo met de ooreo enz Die t fiOO is wel beel aardig hel is niet zooveel dat zal misschien wel enkele jaren zoo blUven maar ik vrees dat het wal tot f 20000 zal klimmen Voor de plaaUelgke belasting moeten wg f SOOOO betfen en zie ik dan do straten na dan moet ik er tegen zyn dat wg alweer een ander dingetje gaan heginnen Zaandam heeft een jaar een schoolarts en nu gaat men daar een kliniek opricblen De Voorzitter De heer Dercksen is zeer iwaartillend ik ben dat niet zoo De heer de Jong Ik zou toch den schoolarts voor twee jaar willen benoemen en doe daartoe het voorstel Het voorstel van den heer de Jong wordt niet ToUoende onderstaand zoodat het niet in behtadaUng kao kones De Voorzitter Ik sluit de algemeene beraadslagingen on zal nu Art 1 Ie alinea van de Ferordeniog regelende de aanstelling en den werkkring van den schoolarts in de geBeaate Oouda in stemming brengen Dit art luidt In de gemeente Gouda wordt een sehoolarts belast met het toezicht op den gezondheidstoestand der leirlingon en op de schoollokalen hg het lager onderwgs Voor stemmen de bh Prince van Gyk Nederborst Noothoven van Goor IJssel de Schepper Herman Vergeer van der Ree en van de Velde Tegen stemmen de bh Desaing Donker de Jong Dercksen Mnyiwgk Vingerling en van Iterson Het art is aangenomen met 9 tegen 7 stemmen De 2e alinea wordt daarop in itemming gebracht Voor stemmen de hh Dessing Prince van Egk Nederborst Noothoven van Goor de Jong IJssel de Schepper Herman Vergeer van dor Ree van do Velde en van Iterson Tegen stemmen de bb Darcksen Muglwgk en Vingerling De heer Donker nam aan deze stemming geen deel daar hg even de vergadering verliet De 2e alinea is dus mede aangenomen met 12 legen 3 stemmen Over Art 2 werd wederom gestemd Voor stemmen de hh Prince van Egk Nederborst Noothoven van Goor de Jong IJssel de Schepper Herman Vergeer van der Ret van de Velde en van Iterson Tegen stemmen de hh Dealing Donker Dercksen Mnglwgk en Vingerling Art 2 is aangenomen met 11 tegen 5 stommen Artt 3 en 4 worden zonder hoofdelgke stemming vastgesteld In Art 5 stelde de heer Vergeer voor hel onderzoek van de kinderen die voor het eerst naar de school gingen voor dien tgd te laten onderzoeken Dit wordt verworpen met 13 tegen 2 steramen die der hh Vergeer en van der Ree de heer Dercksen bad tgdelgk de vergadering verlaten Art 5 wordt daarop in stemming gebracht Voor stemmen de bb Prince van Egk Nederborst Noothoven van Goor de Jong IJssel de Schepper Herman Vergeer vmi de Velde en van Iterson Tegen stemmen de bh Dessing Donker Mnyiwiik van der Ree en Vingerling Aangenomen met 10 togun 5 stommen daheer Dercksen nam aan deze stemming geen deel De overige artikelen werden zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Daarop word de gehoelo verordening in stemming gebracht Voor stemmen do hh Prince van Egk Nederborst Noothoven van Goor de Jong IJssel de Schepper Herman Vergeer Van der Ree Van de Velde en Van Iterson Tegen stemmen de hb Dessing Donker Dercksen Moylwgk en Vingerling De verordening is dus aangenomen met 11 tegen stemmen Aan de orde Het voorstel van den beer Van der Ree tot wyziging der drankwet nl de artt 6 7 en 11 De vergadering gaat over in een zitting met gesloten deuren Na heropening deelde de voorzitter mede dal de heer v d Ree zgn vooratol beeft ingetrokken De behandeling der reclames zullen in een volgende itting worden voortgezet Niets aan de orde zynde wordt do vergadering deer den voorzitter gesloten Gemengde Berichten Men meldt aan de N R Cl I Overslag was lot dusver de eenige geI meente in de provincie Zeeland waar geen vergunning bestond voor den verkoop van sterken drank Thans is ook daar de geIrgenhaid geopend een glaasje te drinken er Is nu vergunning verleend tot don verkoop van sterken drank in bet klein voor gebruik ter plaatse Het gezin te Bradevoort dat sedert een 5tal weken onder den blooton homol heeft vertoefd is thans eindeiyk onder dak gekomen komenLiefdadige menschen hebben zichhun lot aangetrokken en een woning verschaft A C De Bredasehe Courant achröft Dat iemand die alleen is geen ruzie krggt ia een gangbaar gezegde t Staal echter lang niet zoo vast als men wel denkon zou Zoo struikelde on krabbelde gialorennachl om n nar of half twaalf één man langs den Tramsingel aldaar die wel degelgk ruzie had met zichzelf en ongezonten ook Ug vloekte met rollende r s schold verwoed en I murmelde dan weer liacbljes bedekte ver I wyten Toen hy een bunrman achteropliep I greep hy dien by den loboader sn stotterde met een dronkenmanslacbje A h Jan Ba toen in eens diep ernslii lan ik ga me verzuipen t Kan menielbomme wa jexegt maar ik verzuip m n eigen Doe wat je niel laten kan antwoordde Jan Jegmatiek Ginder heb je een mooi plekje om er in te springen Salut Jan stapte zgn woning binnen en do andere zwaaide verder Maar nog voor Jan zyn avondboterham geheel genoten had hoorde hg buiten een brullend schreeuwen Hij stormde de door uit en zag zgn beschonken buurman bejig van uit bet water op den wal te kruipen torwyi hg brulde als een voorworeldlgk dier Andere bewoners van yen Tramiingol renden toe ramen werdentipengerukt stemmen vroegen en antwwdden en onderwgl lag de zetfmoordenaav op den grasbegroeideu wal en schreeuwde M n petje ligt er nogin m n petje De luidruchtige dronkaird werd naar zgn woning geloodst ea de rust aan don Tramsingel was hersteld Drie bandieten hebben bg Seattle in de Vereenigde Staten een trein beroofd en zich met oen huil van 120 000 galden uil de voelen gemaakt De sherif en honderd volgelingen zetten hen na en haalden hen in Hot kwam lot eon verwoed gevecht dal bg de afzending van bet bericbt nog aan don gang was nadat een aantal mannen reeds gedood en gewond waren Men meldt uil Leiden In hel Leidsche Vulksbnis zgn de werkz iamheden weder in vollen gang Tegen geringen prys zgn lessen geopend o a in verschillende talen boekhouden teekenen grondbeginselen der slaalbuisboudkundc kunstge chieduuis handwerken vrouwen huiahondon koken enz Voorn zullen er een reeks populair wutenschappelgke lezingen gehouden en oen aantal muzieknitvoej ingen en tentoonstellingen gegeven worden torwgl een leesen ontspanningszaal is geopend benevens een bibliotheek voor volwassenen jongelieden en kinderen Ren lange reis Ue Engelsche bark 3lork van Hudsonbaai naar Londen is 2 October Prawlepoint epasseerd na een reis vun 12 maanden en 4 dagen Het schip vertrok van de Hndsonbaai Amerika op 19 September 1904 met een kostbare lading bont Ug een gewone reisbad bet in t laatst van Ootober 1904 te Londen kunnen zyn De omstandigheden hebhen het echter anders gewildOp 24 November kwam de bark aan de herverzokeringsmarkt tengevolge van hot lange uilblgven er werd toen 8 10 pCt premie op betaald en daarna steeg dezepremie tol 76 pCt op 28 Februari toen eindeiyk telegrammen van Winnipeg werden ontvangon dat du Stork te Charlton was ingevroren lyi er moest overwinteren met bericbt dat de opvarenduu gezond warenen de lading gelost en aaav al opgeslagen was De hark moest wachten taK Mit ga opgebroken was en toen ook daarni hot vertrek door andore oorzaken werd vertraagd werd t 9 Augaslua van dit jaar voordat de Stork eindelgk voor du tweeden keer de thuisreis kon aanvaarden en thans na een overtocht van 60 dagen behouden han do Engelsche kust is aangekomen üit Bussum meldt men Het herbouwde Doorgangihnis der Vereeniging lot opvoeding van Hulpbehoevende en Verwaarloosde of Verl iten Kinderen in het Haisgezin gevestigd te Amsterdam is heden in tegenwoordigheid van leden en genoogdtgdeu geopend door den voorzitter des bestuur don beer J J LeFèvro de Montigny die de aanwezigen dankte voor hun tegenwoordigheid waardoor zy blgk gaven van sympathie met doel m streven der Vereeniging waarvan dit huis slechts een onderdeel is Spr meende dat mei bet oog op de invoering der Kiadarwetten deze plechtigheid een welkoolf gelegenheid bood om hot doel en de strekïfng dor Vereeniging haar strikt neutrale Inriehling en haar menschlievende werking in miner kring bekend te maken En dan begon spr met te zeggen dat de Vereeniging de aan haar zorg komende kinderen tol goede menschen wil maken het niet gewennen aka het denkbeeld bedeeld te worden en leem door vlgt zonder hulp van andere door de wereld te komen Men wil hel kind brengen in bel eenvondige harlclgk liefhebbend gezin waar het wordt opgevoed in den goddiensl zgner ouders of bloedverwanten en zoo een neutrale vereeniging zgn Het zooken naar zulke gezinnen is natnurlgk zeer moeilyk Zoo moet men das de kinderen in het Doorgangshuis leeren kennen en moeten zy onbolslord en geschikt gema ikt worden voor da gezinsverpleging waarmede de taak van het Doorgangshuis geschetst ia lol de oprichting en verbouwing wiarvan een aantal menscheuvrienden hebben bögedragen waarna kort de geschiedenis der stichlmg is herinnorin werd gebracht Spr besloot met een woord van dank aan B en W van Bnssnm dat gg aanvankeiyk huiverig om hier een huis voor ondeugende jongens te zien verrgzen thans daarin geen schrikbeeld meer ziel maar door een betere toegang daarheen te maken sympathie toont mei ons streven Spr eindigde met den wensch dat hel Doorgangshuis zgn roeping lange jaren mocht vervullen en dat hel langen tgd als zwggende geinige het hewgs mocht leveren van oudHollandachen liefdadigheidszin en ond Hollandscbe menschenliefde Hen meldt uil Amsterdam De werkstaking der Israëlietische slagers alhier is geëindigd Aan de beide slagers die mol 1 October verbannen waren is weer toegang lot de bal verleend om op de onde voorwaarden f 3 75 por bout to werken De toestand blgtt voorloopig tot 1 Jannari gehandhaafd Intnsschen zal een commissie nit de Hoogdoitsch en do PortiigeeschIsraë lietiache gemeente met een commissie nit de slagersvereeniging Eendracht benoemd worden om te trachten alle geschillen op te Men meldt van Urk Over hel lol van den Urker W de B een oppassende jonggehnwden man verdiept raen zich in allerlei gissingen Zaterdag avond begaf hg zich met een makker te Scheveningen den wal op en heeift geruimen tgd in diens gezelschap verkeurd Nadat hy dezen verlaten had onlmoclton nem later nog andere ürkers op straat die do B naar boord wilden vergezellen wat hg echter weigerde Daarna is niets van hum vernomen vermoedelgk is hg bg t naar boord gaan verdronken doch hot visschen rondom het vaartuig heeft tot niets geleid Maandag ia te Vlaardtngen van de haringvisscbery teruggekeerd de stooinlogger Thorese schipper M van Ryn met verlies van 2 der opvarenden den stuurman A Brouwer oud 28 jaren en don matroos F Kwak oud 23 jaren Zaterdagnamiddag was het schip op 55 gr N B en 3 gr O L do equipage was bezig met bet afwerken van kantjes haring Het weer was buiig niet bepaald slecht maar bg de regenbuien had men veel wind 1 e halfvier kwam er oen hevige slorlzee over die maar even van te voren bemerkt was en waarvoor dan ook nog enkelen zich konden borgen De slorlzee gooide bel schip naar bakboord over zoodat do verschan ing onder water lag Op dal oogenblik waren 4 mannon op het dek de schipper dio zich terwyi hg door het water werd overalelpl aan den mast kon grgpen en de slunrman en 2 matrozen dia allo drie over boord worden geworpen Eerst loen het schip weer rees en de schipper bel dek weer onder zich voelde zag hg een man buiten boord liggen Het was de matroos G den Breems Hy had een breel die over boord was ge spoeld weten te grijpen en hield zich daarmee drgvend Met groote tegenwoordigheid van geest wist hg zich nog van zgn laarzen te ontdoen terwyi de schipper raet zyn schip manoeuvreerde om hem nabg to komen en het scheepsvolk gereedstond tot redding Na 20 minuten was hg binnen boord Toon zag de schipper een tweeden man drijven blgkbaar reeds dood het hoofd hing voorover in bet water Men trachtte ook hem nog aan boord te brengen doch hy zonk weg Inlusscben was aan boord onderzocht of nog meerderen vermist werden Het bleek helaas waar twee mannen hadden in de golven hun dood gevonden de bovengenoemden De stuurman Iaat een wednwe en 3 kinderen achter de matroos is ongehnwd N Vlaard Ct Hedennacht half twee is brand uitgebroken in de meubelfabriek van K van Reenwgk Lange Pannokookstraat 13 te Rotterdam een gebouw van drie verdiepingen hoog Het pand dal geheel vol zat mei geschilderde meubelen en timmerhout atond over drie verdiepingen in lichte laaie Vyf spuiten zgn in werking Togen half drie was de brand grootendeels bedwongen Hen schryn ona van geachte zgde Op eene plaats in t aartsbisdom vaar het Kniisverbnnd niet noodig wordt geacht is by eene feestelgke gelegenheid waaraan 43 huisgezinnen deelnamao ia Sdages opgemaakt 400 liter jenever en 600 bier Schat men t aantal meedrinkende personen op 5 per gezin dan zyn er 215 verbruikers en verbruiksters geweest die per dag en per hoofd hebben opgemaakt byna één liter jenever en anderhalven liter bier Hel schijnt daar jaar op jaar zoo te gaan Dat wil niel zeggen dat er veel drinkers zyn naar zooals dr Ariës eens heeft opgemerkt de niet drinkers maken meer op dan d drinkers Tyd Uil Zaandam schryft men aan Het Volk Dinsdag werd voor het derde kanton te Amsterdam de zaak behandeld van den sigarenfabrikant Geerts te Zaandam die volgens de lotergwet niet door mocht gaan met zgn tombola zonder nieten verbonden aan zgn sigarenverkoop De eisch was voor 30 winkels waarin de beer Geerts zgn sigaren verkoopt elk f50 Over 14 dagen volgt do uitspraak Dientengevolge wordt het gebeele personeel bestaande uit een 30 sigarenmakers ontslager Zaterdags na de uitspraak De meesten zgn vaders van gezinnen zoodat een 180 persouen zonder middel van bestaan komen ongerekend uatnurlgk de verschillende winkel houders Hiermede is het sigarenmakersvak van Zaandam zoo goed als verdwenen op een paar kleine sigarenmakertjes na Te Sedan had eenigen tgd geloden een marketentster don hoofdprys van een loterg een millioen franken getrokken en deze plotselinge rykdom is haar niet naar bel hoofd gestegen Zg verkocht haar winkeltje zoo voordeelig mogeiyk en belegde haar kapitaal zoo voordeelig als hot ipaar kon Natnurlgk kreeg zij van alle zgden brieven om onderatenning en thans hoeft een Parysche uitgever uit al de brieven een bloemlezing gehouden en die uitgegeven met toestemrainif van de ei markotentstor In al die brieven wordl natnurlgk om geld gevraagd in eenige wordt nog langs een omweg naar haar hand gedongen maar de mee sti sclirgvers vragen haar direct ten hnwelgk Zoo biedt een Italiaan haar een academiscben titel en een ridderkruis aan een si iger vortelt van zichzelf dat hg groot en sterk is en geen loolgk gezicht heeft een 29jarigo kok boloofl baar bueriyk eten en onwankelbare trouw een hofmeester pocht er op dat hy v in Germaansch ras in en blauwe oogen heeft on do adeiyke hoeren die hun baron of giaventitel aan do voeten van de ex inarketenlster leggen zgn niet te tellen Ook zgn er brieven bg die enkel gold zondor buwulgk vragen Een graaf verlangt f 120 om naar zgn storvcndo moeder Ie knnnen reii en die lig voor haar dood om vergeving wil snieoken een trooslelooze weduwe beeft een paar honderd gulden noodig om op het graf van haar echtgenoot een steeii te kunnen plaatsen een druomerige ziel wenscbt dat zg een klein Imlhje in zyn geboorteplaats voor bem zal laten bouwen waur hg zijn laatste levensdagen rustig kan doorbrengen een jongmenscli zou zgn meisje trouwen als zg hem f 100 schonk en een soldaat vraagt geld om zgn ouders te kunnen be oeken en schrytl dat zg aan een wensch van een soldaat toch we gehoor zal geven In 1876 wttd in Porameren eon onderwyzir wegen belcediging tot f 9 boete en de kosten veroordeeld die hg betaalde Een jaar daarna kwam een andere deurwaarder nogmaals f 9 van hem oischeo De onderwïnr betaalde maar diende beklag in voor de tweemalen betaalde straf en bg het gerechteiyk onderzoek wees bg den deurwaarder aan die de eerst maal het geld van hem ontvangen bad Deze ontkende en de nnderwyzer werd wegen valsche beschuldiging tot 6 maanden veroordeeld die hg onderging Toen hy weer vry was werd hg uit zgn ambt ontzet en verdiende 25 jaren lang zyn brood door colporteeren In 1904 wist hg op aandringen van zgn zoon een nieuw onderzoek van zijn zaak te verkrggen on thans word bg vrggesproken daar bleek dat de deurwaarder een valiehen eed gezworen had Volgens een oude wet was bet echter verboden hem weer als onderwyzer aan te stellen Wel werd hjm een jaariykacho toelag van f 480 toegezegd maar hy kreeg goen cent schadevergoeding voor de 25 jaren die hg in de groote armoede had doorgebracht Hen herinnert zich de hoogst brutale inbraak welke twee en een halve week geleden werd gepleegd bg den kastelein Bruins aan den Schoterweg te Haarlem Er werd toen van de plank der bedstede waar bet echtpaar sliep o a weggenomen een bedrag aan geld van f 42 Bovendien werd uit de mahoniehouten linnenkast gestolen een gouden kap van de vrouw des huizes en naar later is gebleken zyn uit die kast ontvreemd een zilveren lepel een vork en een viscbhop Na lang zoeken ie de recherche er te Amsterdam in geslaagd de gouden kap den zilveren lepel en de vork op te sporen Daar op den lepel on de vork een naam is gegraveerd was het dadelgk uit te maken dat dit de gestolen voorwerpen waren Ze waren geheel saamgebogen en dus biykbaar voor den smeltkroes bestemd Ook de gondon kap was geheel inoengedrukt Er bestaat grond te gelooven dal de vondst te Amsterdam kan leiden tot bet opsporen van de daders van den brulalen diefstal met braak O H Ct In De Gooi od Bamlaoder knot toa sink voor van eenige ordelievende Blaricnmmer erfgooiers die daarin het volgende achrgven In de op 26 September gehouden vergaring van Stad en Lande werd door den secretaris den heer Maas het volgende schryven voorgelezen dat groote hilariteit verwekte Edelachtbare Hoeren Voor ongeveer twee maanden geleden heeft de veldwachter onzer gemeente op verzoek van don heor Verver een rekening hezorgd aan uw adres betreffende 11 dagen dat de 20 ryksveidwachters op de Meent zgn geweest Uezo rekening werd teruggezonden en bestond t voornemen baar weder bg nw collega in te dienen aldus liep bel gernchl Is deze rekening zoo gebleven dan beval deze 80 flesschen Nightcap Ie zamen 13 jenever 63 Sesschen 10 Hoppe oude klare 51 cognac 5 moezel 1059 halve flesschen bier ölOcglaien bier en limonade 593 kop koffie 29 kop thee 14 glazen kwast sherry en cognac25Q draers 55 eieren 7790 sigaren 60 flessclien melk f 296 broodjes met eieren J m kaai i 816 ham 1730 vleesch 240 logies alles te zamon voor een bedrag van pl m f 2000 Behalve wat dezen laalston post betreft was een ieder in de meening dat deze traktatie werd aangeboden d ior don beer Hosang Nu wy editor zooals gezegd vernomen hebben dat deze van zyn voornomons terug is gekomen komt t ons als onzen plicht voor u hierop attent te maken opdat deze rekening niet onopgemerkt zal worden geaccepteerd wy beliooren tut uw party en stunuen uw zaak doch zonden het voor de goede zaak die wg voor slann zeer treurig vinden indien deze Tokening door o zou worden goodgokeurd De tegouparty zou hierdoor een sterk wapen in de hand krggen I F I I I Belang rijk is 4e geluksaankondiging van Sainuel Heeksol r senr in Hamburg welke zich in dit njmraer van onze courant bevindt Dit huis btvflizicit door zgn prompte en stilzwggende uifbetaling der hier en in den omtrek geil wonnen bedragen eene zoo goede naam verworven dal wy al onze lezers aanbevelen op deze advertentie acht te geven Stadsnieuws GOUDA 6 October 1905 ö a s c o n t r 6 1 e 5 October 4Vi uur namiddag Drnk 39 ra M Lichlkracht 14 56 Kaarsen BEURS VM EOTTEEDAM VRIJDAG 16 SEPT L K H K StaataleeninQen PouTnoir Ohlig 3e Serie fr 050 3 59 OWig Se Serie fr 2500 3 59V l RosLiiD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Aili Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLUKBU Geconaolidoerde Bni tenlandsche Schuld Rccepis L 100 1 24V Bfpotluik Bankên Pandb idem idem ♦ 99 Pandb Botlerd Hypb 4 101 Pandb Kotterd Hygh 3 97 Pandb Standaard Hypk 4 100 Pandb Stedeiyke Hypk 4 99 Pandb ütrecbtscbe Hypb 4 100 Pa db Weatlandscbe Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheepa Hypb 4 lOO Pandb Nederl Hyp t Pand briefbank 4 99 Paodb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Bewyzcn van Daelger Nortbw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 106 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekhriefbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3Vi 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpearvegUeningen ixtua Oblig Zaid Italiaansche Spw Mjj A H 367V PremiéUtninqen bi i au Loten Stad Antwerpen 1887 2V 102Vi Seh 4piMart Maataehapp fn Aand HoUand Gulf 1tv My 35 Diveraen Hy tot Ëxpl Laan van Meerdervoorl 1902 89i i EXPOSITIE der nieuwste modellen WtNTERUAVTBLH COSTÜUBH It L O V S B N JVPES en JVPOXS BOUKH en JAPOÜSTOVFEN met bgheboorende Garneringen alsmede oen groote keuzo PBLTHBIJES van do goedkoopst lol de beste soorten in Scherp ccicurreorende prgzon Aanbevelend £ f£P£ J jgr Predikbeurt bU de RemonstrantaolJ Oereformeerde Oemoente alhiei Zondag 8 October s morgens 10 nar fia H VAN ASSENDELFT AOVI RTEi iriKN Voor do vele bewyzeii van deelneming ondervonden hy bel overlgden van onzon geliefden Vader Behuwd en Grootvader den WülEd Hoer WILLEM LAMBERT betuigen wg onzen hartelgken dank E LAMBERT A M LAMBERT H B LAMBERT W LAMBERT HSHDRIKI Stolwgkmsinis 6 October 1905 GEEN BETER adres voor alle soorten sciioEiNWi i ii don het tegenov 5r de KIciwegstfeg Aanbevelend 1 SMITS AUc roiiAratiPn en aangemeten wt rk on Metaalpoetseztract merk ROOD KUUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANNte Zevenaar en Emmerik ëpanue Oe kro n Verkrygbaar to Gouda hy R ZANDVOORT M A CATS If ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woorden by S DE KRÜIJFF Eohto Oude Jenever Nightcap p HOI lMi Verkrtigbaar hg M PE15TER S Jz Let op eaehet en ImrkiraniJ